فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 1 (پیاپی 22، بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/31
 • تعداد عناوین: 7
|
 • زهرا دوستی*، ناصر معینی نقده، عباسعلی زمانی، لیلا ندرلو صفحات 1-15

  سن گندم (Hemiptera: Scutelleridae) Eurygaster integriceps Put. مهم ترین آفت گندم و جو در ایران می باشد. بررسی های مختلف نشان داده اند که عوامل مختلف زنده و غیر زنده ی محیطی جمعیت های این آفت را تحت تاثیر قرار می دهند. در این مطالعه رابطه موجود بین تغییرات جمعیت سن زمستان گذران با عوامل مختلف محیطی شامل روز نمونه برداری، میانگین دمای روزانه، میانگین رطوبت نسبی، سرعت باد، جهت باد، ارتفاع از سطح دریا، میانگین بارش مورد بررسی قرار گرفت. داده های مزرعه ای طی دو سال از دو مزرعه آبی گندم به مساحت یک هکتار در شهرستان چادگان جمع آوری شدند. در این تحقیق شبکه عصبی مصنوعی از نوع پرسپترون چند لایه با الگوریتم پس انتشار خطا و تکنیک یادگیری مارکوارت لونبرگ برای در نظر گرفتن تاثیر همزمان متغیرهای محیطی بر نوسانات سن زمستان گذران، مورد استفاده قرار گرفت. پس از آنالیز حساسیت چهار ورودی شامل متوسط دمای روزانه و رطوبت نسبی، سرعت باد و روز نمونه برداری به عنوان ورودی های تاثیر گذار انتخاب شدند. نتایج نشان داد شبکه عصبی با دو لایه مخفی، هفت نرون در لایه مخفی اول و سه نرون در لایه مخفی دوم، تابع فعال سازی از نوع سیگمویید، درصد داده های 60، 30، 10 به ترتیب برای آموزش، آزمون و ارزیابی برای پیش بینی نوسانات جمعیت سن مادر به کار رود (94/0= R2).

  کلیدواژگان: سن گندم، شبکه عصبی مصنوعی، آنالیز حساسیت، عوامل اقلیمی، چادگان
 • حمید زارع*، هادی درویش زاده، نوذر رستگاری صفحات 17-33

  برای تشکیل میوه در انجیرهای خوراکی، زنبورBlastophaga psenes (L., 1758) درون گل آذین برانجیر نقش مهمی دارد. برای هم زمانی خروج زنبور از گل آذین برانجیر و پذیرش گل های درون گل آذین انجیر، اثر انبار سرد روی زنبور بررسی شد. به همین منظور این آزمایش برای تعیین اثر  انبار سرد با دمای چهار درجه سلسیوس روی  زنبورهای درون گل آذین های چهار رقم برانجیر جوهری، شانه ای، کوهی و پوزدمبالی، در قالب طرح کامل تصادفی در شرایط آزمایشگاهی در ایستگاه تحقیقات انجیر شهرستان استهبان  در سال  1396 اجرا شد. نتایج نشان داد که گل آذین های برانجیر رقم های جوهری، کوهی و پوزدمبالی به ترتیب بیش ترین تعداد زنبور B. psenes ماده زنده را بعد از دو روز نگهداری در انبار سرد داشتند و سپس تعداد آن ها تا روز دهم انبارداری به تدریج کم شد. گل آذین برانجیرهای کوهی و جوهری از ابتدا تا روز دهم انبارداری به ترتیب بیش ترین و کمترین زنبور B. psenes نر زنده را داشت که به تدریج با افزایش مدت انبارداری تعداد آن ها کم شد. توانایی تحمل انبار سرد برای زنبور B. psenes ماده در گل آذین برانجیر رقم های جوهری، شانه ای، کوهی  و پوزدمبالی به ترتیب تا 18، 14، 22 و 32 روز تخمین زده شد. گل آذین برانجیر رقم جوهری با داشتن بیش ترین زنبور ماده زنده و بیش ترین نسبت تعداد زنبور به وزن گل آذین کارایی بیش تری در گرده افشانی انجیر داشت. گل آذین برانجیر رقم پوزدمبالی بدون هیچ گونه اثر منفی انبار سرد روی گل آذین و با کمترین مرگ و میر زنبور گرده افشان، قابلیت انبارمانی خوبی داشت

  کلیدواژگان: انجیر، تحمل انبار، تلفات زنبور، گرده افشانی
 • یاسمین معتمدی، نازیلا سقایی*، وحید روشن صفحات 35-44

  به منظور یافتن جایگزینی مناسب برای سموم شیمیایی آفت کش متداول، سمیت تنفسی اسانس گیاهان پونه Mentha longifolia،جعفری معطر یا مکزیکی Tagetes minuta و مرمرشک Salvia macrosiphon روی حشرات کامل شپشه آرد Tribolium castaneum (Herbst, 1797در شرایط آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت. این تحقیق در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی و در پنج غلظت و سه تکرار همراه با تیمار شاهد در شرایط دمایی 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±60 درصد و تاریکی انجام شد. بر اساس نتایج به دست آمده با افزایش غلظت هراسانس و نیز با گذشت زمان، درصد تلفات افزایش یافت. همچنین نتایج بیانگر اثر سمیت تنفسی بیشتر اسانس پونه و اثر ضعیف تر سمیت اسانس مرمرشک روی حشرات مورد مطالعه بود. در پژوهش حاضر مقادیر LC50 محاسبه شده اثر سمیت تنفسی اسانس گیاهان پونه، جعفری معطر و مرمرشک روی حشرات کامل شپشه آرد بعد از 12 ساعت به ترتیب 595/9، 434/12 و 649/16 میکرولیتر بر لیتر هوا و بعد از 24 ساعت به ترتیب 422/7، 128/9 و 071/13 میکرولیتر بر لیتر هوا محاسبه گردید. میانگین درصد تلفات ایجاد شده توسط این اسانس ها در بالاترین غلظت (25میکرولیتر بر لیتر هوا)، برای حشرات کامل شپشه آرد بعد از 12 ساعت به ترتیب 6/76، 3/73 و 3/63 درصد و پس از 24 ساعت در همین غلظت درصد تلفات توسط اسانس های مذکور به ترتیب 90، 6/76 و 70 درصد ثبت شد. بنابراین به نظر می رسد این اسانس های گیاهی می توانند به عنوان یک حشره کش کم خطر و یا به عنوان مدلی برای سنتز سموم شیمیایی آفت کش مورد استفاده قرار گیرند

  کلیدواژگان: سمیت تنفسی، سخت بال پوشان، اسانس، شرایط آزمایشگاهی
 • هادی سالک معراجی*، میثم محمدی، کاظم سالک سیفی، سعید حزبئی پور، محسن مرادی صفحات 45-58

  استفاده از ترکیبات موثره گیاهان دارویی در مهار بیماری های گیاهی، سبب کاهش اثرات نامطلوب سموم شیمیایی می گردد. به منظور بررسی اثر اثر اسانس گیاهان دارویی بر مهار دو قارچ بیماری زای گیاهی آزمایشی به صورت فاکتوریل سه عاملی در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در شرایط آزمایشگاهی اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل اسانس چهار گیاه دارویی (اسطوخودوس، رزماری، دارچین و اوکالییپتوس) در پنج غلظت (صفر، 500، 1000، 1500 و 2000 میکرولیتر در لیتر) بر مهار قارچ Fusarium oxysporum  وFusarium solani  بود. با افزایش غلظت اسانس، رشد میسیلیوم قارچ کاهش یافت. اسانس دارچین در همه غلظت ها توانست به طور کامل(100%) از رشد قارچF. solani   جلوگیری نماید ولی رشد قارچF. oxysporum   را فقط در غلظت های 1500 و 2000 میکرولیتر بر لیتر به طور کامل مهار نمود. کمترین و بیشترین درصد بازدارندگی اسانس اسطوخودوس (5/88 و 100 %) به ترتیب در قارچF. oxysporum  وF. solani   مشاهده گردید. بالاترین درصد مهار قارچF. solani   وF. oxysporum   توسط اسانس رزماری به ترتیب 100 و 6/46 درصد بود. اسانس اوکالیپتوس کمترین تاثیر را در مهار قارچ ها از خود نشان داد. غلظت 2000 میکرولیتر در  لیتر اسانس اوکالیپتوس با 18 و 49 درصد به ترتیب از رشد قارچF. solani  وF. oxysporum   جلوگیری کرد. به طور میانگین، بیشترین و کمترین درصد بازدارندگی از رشد قارچF. solani  به ترتیب در اسانس دارچین و اوکالیپتوس و در قارچF. oxysporum  به ترتیب در اسانس دارچین و رزماری مشاهده گردید. سینامالدیید موجود در اسانس دارچین بازدارنده بسیار قوی بوده و می توان در مهار قارچ های بیماری زای گیاهی از آن بهره مند شد

  کلیدواژگان: Fusarium oxysporum، Fusarium solani، اسانس، گیاهان دارویی، مهار
 • زهرا میرافضلی*، سید محمدرضا خوشرو صفحات 59-69

  کرم خراط Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761) آفتی پلی فاز بوده که از بیش از 100 گونه گیاهی تغذیه می کند. قارچ ها از عوامل محدود کننده جمعیت حشرات آفت در طبیعت به شمار می آیند از مهم ترین و کاربردی ترین قارچ هاBeauveria bassiana  و  Metarhizium anisopliae هستند. در این تحقیق تاثیر این دو قارچ روی لاروهای سن یک و دو کرم خراط در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. قارچ های  B. bassiana و M. anisopliae  به صورت خالص از بانک میکروبی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به منظور تهیه سوسپانسیون اسپور بر روی محیط کشت PDA (Potato Dextrose Agar) تهیه شد. لاروهای سن یک و دو کرم خراط از سرشاخه های درختان گردو جدا و با محلول کلرورجیوه به مدت 3 دقیقه و سه مرتبه با آب مقطر استریل ضدعفونی سطحی و در پتری های استریل حاوی کاغذ صافی استریل قرار داده شد. زیست سنجی با 3 تکرار با استفاده از سه غلظت106×5/1 ،107×5/1 و108×5/1 کنیدی بر میلی لیتر از دو قارچ مذکور به روش اسپری توسط سرنگ انجام شد. سپس پتری ها در انکوباتور با دما 25 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی70 درصد قرار داده شدند. کمترین مقدارLC50  (حداقل غلظت کشندگی) درحضور B. bassiana  (16روز)، M. anisopliae (12روز) و ترکیب دو قارچ (50:50) B. bassiana  و M. anisopliae  (9روز) به ترتیب 5/104×5/ 1،9/103×5/ 1 و3 /102×5/ 1 کنیدی بر میلی لیتر بود، بنابراین ترکیب دو قارچ B. bassiana  و M. anisoplaie بهترین تاثیر را در کوتاهترین زمان و قارچ M. anisoplaie  تاثیر بهتری نسبت  به قارچ B. bassiana  به تنهایی داشت. در مطالعه حاضر استفاده همزمان از دو قارچ B. bassiana  و M. anisoplaie  باعث مرگ و میر 100 درصدی لاروهای خراط در غلظت 108×5/ 1 کنیدی بر میلی لیتر در 16 روز شد.

  کلیدواژگان: کنترل بیولوژیک، کرم خراط، درخت گردو، Beauveria bassiana، Metarhizium anisopliae
 • مرجان دیانت* صفحات 71-82

  علف هرز درمنه معمولی (Artemisia vulgaris L.) یک علف هرز چند ساله و ریزوم دار در مزارع، نهالستان ها، چشم اندازها و چمن است.  به منظور بررسی کارایی علف کش ها در کنترل این علف هرز آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی با چهار تکرار در سال 1393 در گلخانه شهرداری منطقه 20 شهر ری انجام شد. عامل ها شامل 6 نوع علف کش (گلیفوسیت، پیکلورام، توفوردی، گلوفوزینیت آمونیوم، کلوپیرالید و دایکمبا) و غلظت کاربردی در 6 سطح (0، 28/0، 56/0، 1/1، 2/2 و 2/2  کیلوگرم ماده موثره در هکتار به صورت کاربرد اسپلیت (1/1 در بار اول سم پاشی و 1/1 در یک هفته بعد)) بودند. نتایج نشان داد که وزن خشک اندام هوایی درمنه معمولی در 4 هفته بعد از تیمار 52/2، 57/1، 17/2، 22/2، 25/3 و 63/0 گرم و در 9 هفته بعد از تیمار 28/0، 2/0، 25/0، 25/0، 35/0 و 1/0 گرم به ترتیب با کاربرد علف کش های توفوردی، کلوپیرالید، دایکمبا، گلیفوسیت، گلوفوزینیت آمونیوم و پیکلورام بود. بنابراین کارآمدترین علف کش در کنترل درمنه معمولی پیکلورام بود که توانست در غلظت پایین تری کنترل کامل علف هرز را فراهم کند این سطح کنترل به دلیل پایداری بیشتر پیکلورام در خاک در مقایسه با سایر علف کش های هورمونی است. دو علف کش توفوردی و گلوفوزینیت آمونیوم نتوانستند این علف هرز را در طولانی مدت کنترل کنند و رشد مجدد زیاد از ریزوم های زیر زمینی در 9 هفته بعد از سم پاشی مشاهده شد. این قضیه نشان می دهد که غلظت های کافی گلوفوزینیت آمونیوم به ریزوم های زیر زمینی نمی رسند که منجر به رشد مجدد و کنترل طولانی مدت غیر قابل قبول می شوند. علف کش های کلوپیرالید، دایکمبا و گلیفوسیت ممکن است بتوانند این علف هرز را در غلظت های بالاتر به طور کامل کنترل کنند.

  کلیدواژگان: پیکلورام، درصد کنترل، غلظت علف کش، وزن خشک
 • آزیتا دهقان، آرزو پاینده* صفحات 83-96

  مدیریت تلیقی آفات (IPM) یک رویکرد اکوسیستم برای تولید و حفاظت از محصول است که ترکیبی از استراتژی ها و شیوه های مختلف مدیریت برای تولید محصولات سالم و به حداقل رساندن استفاده از آفت کش ها می باشد. اسانس ها و عصاره ها در کشورهای در حال توسعه برای اهداف متعددی از جمله مدیریت حشرات آفت کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. این مطالعه تاثیرات انفرادی و هم افزایی اسانس و عصاره ی متانولی Mentha pulegium را روی بالغین Ommatissus lybicus بررسی شد. مقادیر LC50 و LD50 برای M. pulegium به ترتیب 68/9 میکرولیتر بر لیتر هوا و 97/36 میلی گرم بر میلی لیتر می باشند. برای ارزیابی اثرات زیرکشندگی، سن های بالغ در معرض اسانس (LC25)، عصاره متانولی (LD25) و ترکیب شان، و مرگ ومیر مراحل نابالغ و پارامترهای جدول زندگی O. lybicus زنده مانده مطالعه شد. بالاترین درصد مرگ ومیر تخم و پوره 33/27 درصد و 60/37 درصد بود که بعد از در معرض قرارگیری با LC25 اسانس M. pulegium مشاهده شد. تمامی تیمارها به طور معنی داری R0، rm، λ و GRR را کاهش دادند، درحالی که T برای O. lybicus افزایش یافت و زمان رشدونمو از تخم تا بلوغ طولانی تر شد. در مقایسه با تیمار عصاره، آماره های R0 و rm در حشرات در معرض با هردوی اسانس و عصاره ی M. pulegium کاهش بیشتری داشت، هرچند، وقتی با تیمار اسانس مقایسه شد تفاوت آماری معنی داری یافت نشد. مطابق با این نتایج، هردوی اسانس و عصاره ی متانولی تست شده پتانسیل کاربرد برای مدیریت تلفیقی O. lybicus را دارند.

  کلیدواژگان: Mentha pulegium، تاثیر انفرادی، تاثیر ترکیبی، آماره های جدول زندگی، Ommatissus lybicus
|
 • Zahra Dustiy *, Naser Moeini Naghadeh, Abbas Ali Zamani, Leila Naderloo Pages 1-15

  The Sunn pest, Eurygaster integriceps Put. is the most important pest of wheat and barley in Iran. Many studies have shown that various biotic and abiotic environmental factors affect the population of this pest. In this study, the relationship between population density of the Sunn pest adult insect with different environmental factors including sampling date, average daily temperature, average relative humidity, wind speed, wind direction, height from sea level and degree-day was investigated. Field data were collected from two wheat farm of one-hectare in the city of Chadegan, Isfahan province. The used network type was multilayer perceptron with back propagation algorithm and the learning algorithm was Levenberg-Markvart. After sensitivity analysis due to the ease of the model and extraction of effectiveness of factors including four factors of sampling date, temperature, humidity and wind speed were selected. The results showed that a neural network with two hidden layer, 7 neuron in the first hidden layer and three neuron in the second hidden layer, as a sigmoid activation function, and a data percentage of 60, 30, 10 for training, testing and validation for prediction of population fluctuation of the Sunn pest adult insect is used (R2= 0.94).

  Keywords: Sunn pest, Artificial Neural Network, Sensitivity analysis, Environmental factor, Chadegan
 • Hamid Zare *, Hadi Darvishzadeh, Nowzar Rastegari Pages 17-33

  For fruit set in edible figs, Blastophaga psenes wasp inside caprifig syconium has important role. To synchronize of wasp exit from caprifig syconium and flower reception inside fig syconium, effect of cold storage was evaluated on wasp. In order to determine the effect of cold storage with 4 oC on wasps inside syconia of four caprifig cultivars of Gohari, Shanehi, Kouhi and Poozdombali, this experiment was carried out in a randomized complete design at laboratory conditions in Estahban figs research station in 2017. The results showed that caprifigs syconia of Gohari, Kouhi and Poozdombali cultivars had the highest number of living female B. psenes wasps after two days storage in cold, and the number of survived wasps gradually decreased until the 10th day of cold storage. Kouhi and Gohari caprifigs syconia had the largest and lowest living male B. psenes wasps from the beginning to 10th storage day, respectively and their number decreased gradually with an increase in storage time. The ability to withstand in cold storage condition for female B. psenes wasps inside syconia of Gohari, Shanehi, Kouhi and Poozdombali cultivars  was extended until 18, 14, 22 and 32 days of cold storage, respectively. Caprifig syconium of Gohari cultivar was more effective in figs caprification with the highest of living female wasp and the highest ratio of wasp number to syconium weight. Caprifig syconium of Poozdombali cultivar showed a good storage tolerance without any adverse effect of cold storage on syconium and with the lowest mortality of pollinator wasps.

  Keywords: Caprification, Fig, Storage tolerance, Wasp mortality
 • Yasamin Motemedi, Nazila Saghaei *, Vahid Rowshan Pages 35-44

  In order to find a suitable alternative to conventional pesticides, fumigant toxicity of essential oils from Mentha longifolia, Tagetes minuta and Salvia macrosiphon were tested against adult of Tribolium castaneum (Herbst, 1797) (Coleoptera: Tenebrionidae) on laboratory condition. The experiment was conducted using a completely randomized design of factorial experiment with five concentrations and three replications at 25±10C, 60±5% R.H in darkness. The results showed that the percentage of mortality was increased with increase in concentration and exposure of time. The results also showed the effect of fumigant toxicity of Mentha longifolia was weaker than Salvia macrosiphon on the studied insects. The LC50 values were evaluated by M. longifoli, T. minuta and S. macrosiphon were 9.595, 12.434 and16.649 μl/l after 12h as well as 7.422, 9.128 and 13.071 μl/l after 24h for T. castaneum, respectively. Mean adult mortalities of Tribolium castaneum, at the highest concentration of essential oils (25μl/l), by M. longifolia, T. minuta and S. macrosiphon as 76.6%, 73.3% and 63.3% after 12h as well as 90%, 76.6%, and 70% after 24h, were recorded, respectively. It was found that plant essential oils could be used as a safe pesticide or model for new synthetic pesticides to control of insect pests

  Keywords: fumigant toxicity, Coleoptera, Essential oils, laboratory condition
 • Hadi Salek Meraji *, Meisam Mohammadi, Kazem Salek Seyfi, Saeed Hazbipour, Mohsen Moradi Pages 45-58

  Using medicinal plants essential oils to control or suppress plant diseases causing reduce of undesirable chemical pesticides. In order to study the effect of essential oils on control of two plant pathogens, an experiment was conducted as a three factorial experiment based on randomized complete block design with four replications carried out In-Vitro condition. The factors were including four essential oils of medicinal plants (Lavender, Rosemary, Cinnamon and Eucalyptus) in five concentration (0, 500, 1000, 1500 and 2000 µL/ L) on control of Fusarium oxysporum and Fusarium solani fungi. The results showed that essential oil of Cinnamon can wholly control (100 %) mycelium growth of F. solani fungi in all concentrations, but in F. oxysporum fungi, only in 1500 and 2000 µL/ L of essential oil can control growth of fungus.The least and most of essential oil of lavender (88/5 and 100 %) observed in F. oxysporum and F. solani respectively. The highest of control in F. solani and F. oxysporum by Rosemary was 100 and 46/6 % respectively. The eucalyptus essential oil was the lowest effect on control of fungi. The highest of eucalyptus concentration can with 48 and 49 % inhibitor growth mycelium of F. solani and F. oxysporum respectively. On average, the maximum and minimum control of F. solani fungus observed respectively in cinnamon and eucalyptus essential oils, and in F. oxysporum was in cinnamon and rosemary essential oils. Cinnamaldehyde in cinnamon essential oil is a very strong inhibitor and can be used to control plant fungi.

  Keywords: Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Essential oils, Medicinalplants, Control
 • Zahra Mirafzali *, Sayed Mohammad Reza Khoshroo Pages 59-69

  Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761) (Lepidoptera: Coccidae) is a polyphagous pest that feeds more than 100 plant species. Entomophagous fungi are one of the limiting factors to control the population of this pest in nature. In this study, the lethal effect of two fungi Metarhizium anisopliae and Beauveria bassiana on the first and second larval instars of Zeuzera pyrina was investigated in laboratory conditions. The first and second instar larvae of Z. pyrinia were collected from the branches of walnut trees in Baft, Kerman province, Iran. The larvae were transferred to sterile Petri dishes after sterilization with Mercury chloride and distilled water. Spore suspension at concentrations of 1.5 ×10 6, 1.5×10 7, 1.5×10 8 conidia/ml was prepared, and then mortality rate of adults was examined after 5, 6, 9, 12, 14, 16 days. The lowest value LC50 in presence of B. bassiana (16 day), M. anisoplaie (12day) and two combined fungi (50:50), M. anisoplaie and B. bassiana (9 day) was 1/5×104.5, 1/5×103.9 and 1/5×102.2 conidia/ml respectively. Therefore, the combination of two B. bassiana and M. anisoplaie fungi had the best effect in the shortest time and M. anisoplaie had better effect than B. bassiana. Nowadays, biological control is one of the best and most practical control programs to protect of environment; biological control of pests, chemical pesticides that have harmful effects on humans and other organisms. In this study, the simultaneous use of two fungi B. bassiana and M. anisoplaie caused to 100% mortality of woodworker worm larvae during 16 days in concentration of1/5 ×10 8 conidia/ml.

  Keywords: Biological control, Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae, Zeuzera pyrina, walnut tree
 • Marjan Diyanat * Pages 71-82

  Mugwort, (Artemisia vulgaris L.,) is a rhizomatous perennial weed common in field grown nursery crops, landscape plantings, and turf grass. Greenhouse experiment was conducted based on a factorial in randomized completely block design in 2014. Mugwort rhizomes were collected around Karaj and were trimmed into 3 cm-long segments. Three of these Mugwort rhizome segments were planted in 20-cm-diameter pots containing sandy loam soil, with pH 7.5 and 0.9 % organic matter content. Experimental factors included type of herbicide at six levels (2,4-D, glufosinate, picloram, dicamba, glyphosate and clopyralid) and herbicide concentration at six level (0, 0.28, 0.56, 1.1, 2.2 and 1.1+1.1 ai ha-1). Results showed that shoot dry weight of Mugwort was 2.52, 1.57, 2.17, 2.22, 3.25 and 0.63 g at 4 weeks after treatment and 0.28, 0.2, 0.25, 0.25, 0.35 and 0.1 g  at 9 weeks after treatment with application of 2,4-D, clopyralid, dicamba, glyphosate, glufosinate and picloram, respectively. So long-term control of mugwort plants and rhizomes can be achieved with picloram at lower concentrations. This level of mugwort control is more than likely because of the greater persistence of picloram in the soil compared with other growth regulator–type herbicides. 2,4-D and glufosinate could not control this weed in long-term and extensive regrowth from underground rhizomes was observed 9 weeks after spraying. This suggests that inadequate concentrations of glufosinate reach the underground rhizomes of mugwort, resulting in immediate regrowth and unacceptable long-term mugwort control. Clopyralid, dicamba and glyphosate were moderately effective in controlling mugwort under greenhouse conditions, but re-growth occurred after all herbicide concentrations, but higher rates were needed for complete control.

  Keywords: Picloram, percent control, herbicide concentration, dry weight
 • Azita Dehghan, Arezoo Payandeh * Pages 83-96

  Integrated pest management (IPM) is an ecosystem approach to crop production and protection that combines different management strategies and practices to grow healthy crops and minimize the use of pesticides. Essential oils and extracts are used in the developing world for many purposes including management of agricultural insect pests. This study evaluated the individual and synergistic effects of essential oil and methanolic extract of Mentha pulegium against Ommatissus lybicus adults. The LC50 andLD50 of M. pulegium values are 9.68 μL/L air and 36.97 mg/mL, respectively. To assess the sublethal effects, adult bugs were exposed to the essential oil (LC25), methanolic extract (LD25) and their combination, and mortality of immature stages and life table parameters of the surviving O. lybicus were studied. The highest percent of egg and nymphal mortality were observed, 27.33% and 37.60% respectively, after exposure to LC25 ofM. pulegium oil. Exposure to sublethal LC25 and/or LD25 of M. pulegium negatively affected the life table of O. lybicus. All treatments significantly reduced the R0, rm, λ, and GRR while that increased T of O. lybicus and prolonged the developmental time from egg to adult. In comparison to extract treatment, R0 and rm parameters were reduced to a greater extent in insects exposed to both M. pulegium oil and extract, however, a statistically significant difference was not found when compared with essential oil treatment. According to these results, both tested essential oil and methanolic extract has potential applications for the integrated management of O. lybicus.

  Keywords: Mentha pulegium, Individual effect, Combined effect, Life table parameters, Ommatissus lybicus