فهرست مطالب

راهبرد - پیاپی 98 (بهار 1400)
 • پیاپی 98 (بهار 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/03/31
 • تعداد عناوین: 6
|
 • یوسف خان محمدی*، محمدباقر خرمشاد صفحات 5-36
  پدیده ای که از آن با عنوان اسلام سیاسی یاد می شود، از مهم ترین پدیده های موثر بر سیاست،  امنیت و فرهنگ در دنیای معاصر است. هر سرنوشتی که اسلام سیاسی با آن روبه رو شود، بر عرصه سیاست، حکومت، فرهنگ و امنیت کشورهای اسلامی و همچنین بین الملل تاثیر خواهد گذاشت. این تاثیر بر ایران، به عنوان مشهودترین نمونه اسلام سیاسی شیعی مستقر در قدرت، تعیین کننده تر است. رویدادها، روندها و پیشران های متعددی بر تحولات اسلام سیاسی اثرگذار است. استفاده از روش های آینده پژوهی به شناخت روندها و پیشران های اسلام سیاسی کمک می کند. هدف اصلی پژوهش نیز ترسیم دورنمایی از آینده های احتمالی اسلام سیاسی شیعی-ولایی در ایران است. در این پژوهش، با روش های تحلیل روند، دلفی دومرحله ای و پانل خبرگان، تلاش شد تا مهم ترین روندهای حاکم بر اسلام سیاسی شیعی-ولایی در ایران، شناسایی و نیروهای پیشران کلیدی تعیین شود. نتایج تحقیق نشان داد که پنج پیشران «توسعه نفوذ ایران در منطقه غرب آسیا»، «رشد و توسعه اسلام سیاسی در جهان اسلام»، «کارآمدی نظام»، «مسئله فلسطین و اسراییل»، و «قدرت جبهه مقاومت در منطقه و پیروزی متحدان ایران» از بالاترین اجماع و اهمیت در بین صاحب نظران برخوردارند و آینده اسلام سیاسی شیعی در ایران را رقم می زنند. با تحلیل رویدادها، روندها و پیشران ها به نظر می رسد در آینده، بعد جمهوریت در ایران، به تدریج پررنگ تر و حضور منطقه ای نیز تقویت خواهد شد.
  کلیدواژگان: اسلام سیاسی، اسلام شیعی، آینده پژوهی، تحلیل روند
 • غلامرضا جمشیدی ها، سبحان محمدی*، محمد باقر مکرمی پور صفحات 37-66
  مقاله پیش رو با عنوان «بایستگی مقاومت فعال در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، درواقع تلاشی درجهت تبیین و اثبات ضرورت تداوم اصل مقاومت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. «مقاومت» بخش لاینفک هویت و اصول انقلاب اسلامی است. این مفهوم هم در پدیدآمدن انقلاب اسلامی سبب ساز و جهت بخش بوده و هم در استمرار و ارتقای آن نقش اساسی را بازی کرده است. هدف پژوهش این است که با جستجو و تمرکز و مختصات سنجی جایگاه مقاومت در پندار ارزشی و اصولی تفکر انقلاب اسلامی، فهمی از منزلت و درجه پایبندی گفتمانی دولت ها به آن کسب کند و در انتها، با بررسی علت ضرورت بخش به اهمیت مقاومت با مطالعه تهدیدات سنتی و مدرن، به بایستگی مقاومت فعال، به عنوان یک راهبرد نایل شود. در بخش اول مقاله به اصول و پیشینه وجوب دیدگاه مقاومت محور در سیاست خارجی ج.ا.ا و گفتمان های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از بدو انقلاب تا کنون پرداخته شده و در بخش دوم، تهدیدات مرتبط با سیاست خارجی ج.ا.ا مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه موردی هم در باب نهاد FATF به عنوان یک رژیم بین المللی اما با تبعات داخلی، صورت گرفته است. لازم به ذکر است که برای جمع آوری داده ها و تجزیه تحلیل در این پژوهش از روش کتابخانه ای و اسناد مکتوب استفاده شده است.
  کلیدواژگان: مقاومت، انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، امنیت، سیاست خارجی، FATF
 • محمد قیصری*، ابراهیم باقری صفحات 67-100
  خروج از برجام، با این ادعا که این توافق نتوانسته مهاری بر اقدامات و سیاست های منطقه ای ایران باشد، نقطه عطفی در استراتژی منطقه ای ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه بود؛ موضوعی که عموما ذیل مفهوم «استراتژی مهار» در دولت های قبلی ایالات متحده به اشکال مختلف پیگیری شده بود، در دوره ترامپ باعنوان «محاصره استراتژیک» ذیل «کمپین فشار حداکثری» تعقیب شد. دراین راستا ایالات متحده آمریکا به عنوان بازیگر امنیتی ساز، تلاش کرد ادراک امنیتی و تهدیدآمیز خود از اقدامات منطقه ای ایران را در چارچوب یک «استراتژی دوسطحی» به مخاطبان امنیتی سازی (خاورمیانه و اروپا) تسری دهد. در سطح اول؛ با اتخاذ «رویکرد سلبی» و با هدف معرفی و بازنمایی جمهوری اسلامی ایران به مثابه تهدید علیه ثبات و امنیت منطقه، مشروعیت زدایی و بی اعتبارکردن جایگاه و اقدامات منطقه ای ایران در دستور کار قرارگرفت. در سطح دوم؛ ایالات متحده با اتخاذ «رویکرد ایجابی» سعی کرد زمینه و بستر لازم برای همراهی و مشارکت متحدان خود در ایجاد و کاربست سازوکارهای مقابله ای (در طیفی از تحریم، تهدید، اعمال زور تا مذاکره) با این تهدید برساخته را فراهم آورد. یافته های پژوهش نشان می دهد که اگرچه ایالات متحده آمریکا در سطح اول استراتژی امنیتی سازی (اقناع) نسبتا موفق بوده است، اما در سطح دوم که لازمه اقدامات ایجابی (راه حل) از جانب مخاطبان تهدیدسازی است، نتوانسته است همراهی لازم را به دست آورد. روش مورداستفاده این مقاله، توصیفی- تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانه ای، اسنادی، منابع الکترونیکی و پایگاه های اینترنتی و اظهارات مقامات مربوطه برای گردآوری داده ها استفاده شده است.
  کلیدواژگان: ایالات متحده آمریکا، جمهوری اسلامی ایران، تهدیدسازی، خاورمیانه
 • رضا انصاری بارده*، مهدی جاودانی مقدم صفحات 101-127
  راهبرد عدم تعهد به عنوان جهت گیری اصلی سیاست خارجی ایران پذیرفته شده است و این درحالی است که عملکرد سیاست خارجی ایران لزوما منطبق با راهبرد عدم تعهد نیست. راهبرد ایران در سیاست خارجی را می توان مقاومت فعال نامید. مقاومت فعال، خوانش جدیدی از جهت گیری عدم تعهد است که بر مبنای نفی سلطه گری و سلطه پذیری است. اهمیت این بحث در ارایه تبیین علمی از راهبرد مقاومت فعال است زیرا این راهبرد، تبیین دقیق تری از عملکرد سیاست خارجی ایران ارایه می کند و تصمیمات را به واقع نزدیک تر می سازد. سوال اصلی این پژوهش این است که راهبرد اصلی سیاست خارجی ایران چیست؟ فرضیه تحقیق این است که راهبرد اصلی سیاست خارجی ایران، راهبرد مقاومت فعال است، نه جهت گیری عدم تعهد. روش پژوهش در این مقاله روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از داده های اسنادی - کتابخانه ای و مصاحبه نخبگانی غیرساختمند است. دستاورد پژوهش رسیدن به این ایده است که جهت گیری اصلی سیاست خارجی ایران، مقاومت فعال است. مقاومت فعال به دلیل همخوانی با مبانی اندیشه ای انقلاب اسلامی و همخوانی با محیط منطقه غرب آسیا اصلی ترین عامل در جهت دهی به سیاست خارجی ایران است.
  کلیدواژگان: ایران، سیاست خارجی، عدم تعهد، مقاومت فعال، غرب آسیا
 • روح الله اسلامی*، فاطمه مصیبی صفحات 129-158

  در جمهوری اسلامی ایران موضوع زنان باتوجه به ساماندهی خانواده و فلسفه فقه شیعه مبتنی بر اولویت حضور زنان در عرصه خصوصی دارای اهمیت است. پرسش این مقاله در مورد ترسیم چرخه سیاست گذاری امور زنان و نهادهای متولی طراح و مجری در امر زنان است. در پژوهش حاضر از چارچوب تیوریک تحلیل سیستمی با تفکیک اجزا شامل ورودی ها، طراحی ها، جزییات و ارزیابی و بازخورد استفاده شده است. جهت جمع آوری اطلاعات از روش نهادگرایی و خروجی گزارش نهادهای رسمی متولی در مسایل زنان بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که علاوه بر نهادها و مطالبات سنتی، نهادها و مطالبات مدرن در جامعه ایران وجود دارند که گاهی بازی با حاصل جمع صفر برای اولویت دهی سیستم سیاسی را شکل می دهند. در نتیجه، سیاست گذاری امور زنان در بخش طراحی با دوگانگی غیرقابل جمع و تخاصم آمیزی روبه رو می شود. در بخش اجرا، امور زنان با بودجه ای ناکافی مواجه شده و در برون داد، حوزه های اجتماع و فرهنگ به ویژه در آموزش و بهداشت عملکرد قابل قبولی داشته اند. همچنین در عرصه ی اقتصاد، رشد اندکی وجود داشته و در سیاست، ضعیف ترین نتایج حاصل شده است.

  کلیدواژگان: امور زنان، سیاست گذاری، سیستم، اولویت ورودی، جمهوری اسلامی ایران
 • محمدحسین هزارخانی*، امیر خانلری، رزا هندیجانی صفحات 159-192
  استفاده از ابزارهای بازاریابی مدرن، همچون بازاریابی عصبی در تحقیقات اخیر گسترش یافته است و باتوجه به سرمایه گذاری های متعدد در استفاده از این ابزارها در انتخابات سیاسی کشورهای توسعه یافته، این ابزار می تواند نقش مهمی را در شناخت و بررسی ترجیحات رای دهندگان ایفا کند. همچنین، بررسی نحوه تفکر افراد می تواند به درک و پیش بینی بهتر ترجیحات، تصمیمات و رفتار رای دهندگان منجر شود. پژوهش حاضر با استفاده از ابزار ردیابی چشم، به دنبال بررسی تاثیر نحوه تفکر بر میزان توجه دیداری رای دهندگان به عناصر مختلف تبلیغات سیاسی منتشرشده در شبکه های اجتماعی، بوده است. براساس نتایج تحقیقات گذشته، نحوه تفکر، بر میزان توجه دیداری تاثیرگذار بوده است. نتایج پژوهش حاضر با آماره F مدل تقریبا بیش از 3.5 و در سطح معناداری 1% و 5% ، نشان داد که نحوه تفکر شهودی منجر به توجه دیداری بیشتر به عکس ها در مقایسه با متن ها و عکس های کاندیداها در مقایسه با عکس های مفهومی شده است. درمقابل، نحوه تفکر منطقی منجر به توجه دیداری بیشتر به متن ها در مقایسه با عکس ها و عکس های مفهومی در مقایسه با عکس های کاندیداها شد.
  کلیدواژگان: بازاریابی سیاسی، بازاریابی عصبی، توجه دیداری، نحوه تفکر شهودی، منطقی
|
 • Yousef Khanmohamamadi *, Mohammad Bagher Khorramshad Pages 5-36
  The phenomenon known as the political Islam is one of the most important phenomena affecting politics, security and culture in the contemporary world. Any fate that the political Islam faces will affect the politics, government, culture and security of Islamic countries, as well as the international arena. This influence on Iran, as the most prominent example of Shiite political Islam in power, is more determinant. Various events, trends and driving forces influence the political Islam evolutions. Futuristic methods can help to understand the trends and drivers of political Islam. The main purpose of the study is to outlin the probable futures of Shiite political Islam based on Velayah in Iran. In this study, with the methods of trend analysis, two-stage Delphi and a panel of experts, an attempt was made to identify the most important trends in Shiite political Islam based on Velayah in Iran and to identify the key driving forces. The results showed that the five drivers of "Iran's influence on the West Asian region", "The growth and development of the political Islam in the Islamic world", "The efficiency of the system of Irans government", "The issue of Palestine and Israel", and "The strength of the resistance front in the region and the victory of Irans allies" have the highest consensus and importance among experts, and determine the future of Shiite political Islam in Iran. By analyzing the events, the trends and the driving forces, it seems that in the future, the republic dimension in Iran will gradually become more prominent and its regional presence will be reinforced.
  Keywords: Political Islam, Shiite Islam, Futurology, Trend Analysis
 • Gholamreza Jamshidiha, Sobhan Mohammadi *, Mohammad Bagher Mokaremi Pour Pages 37-66
  The present article entitled "The Necessity of Active Resistance in the Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran" is in fact an attempt to explain and prove the necessity of continuing the principle of resistance in the foreign policy of the Islamic Republic of Iran. "Resistance" is an inherent element of the identity of the Islamic Revolution. This concept has been a cause and direction in the emergence of the Islamic Revolution and has played a key role in its continuation and promotion. The aim of this research is to gain an understanding of the status and degree of discourse of governments to the value and degree of adherence of governments by searching,focusing, and measuring the coordinates of the position of resistance in the value and principled concept of the Islamic Revolution Thought . It also tries to examine the reason for the importance of resistance And by studying traditional and modern threats, it is necessary to identify active resistance as a strategy. In the first part of the article, the principles and background of the necessity of a resistance-oriented view in the foreign policy of the Islamic Republic of Iran and the foreign policy discourses of the Islamic Republic of Iran from the beginning of the revolution until now are discussed In the second part, the threats related to the foreign policy of the Islamic Republic of Iran are examined. A case study has also been conducted on the FATF as an international regime with internal consequences. It should be noted that for data collection and analysis in this study, the library method and written documents have been used.
  Keywords: Resistance, Islamic Revolution, Islamic Republic, Security, Foreign Policy, FATF
 • Mohammad Gheisari *, Ebrahim Bagheri Pages 67-100
  The Withdrawal of JCOPA, with this claim that this agreement has not been able to curb Iran's regional actions and policies, was a turning point in the US regional strategy in the Middle East. The issue, which was generally pursued in various forms under the concept of "containment strategy" in previous US administrations, was pursued during the Trump era as a "strategic encirclement" under the "maximum pressure campaign." In this regard, the United States, as a securitizing actor, sought to extend its security and threatening perception of Iran's regional actions to securitizing audiences (Middle East and Europe) within "Two-level strategy". In the first level, By adopting a "negative approach" with the aim of introducing and representing the Islamic Republic of Iran as a threat to the stability and security of the region, de-legitimization and discrediting of the Iran’s region actions and position was put on the agenda. in the second level, by adopting a "positive approach", the United States has sought to provide the adequate context for its allies to engage in consensus-building and use countermeasures (ranging from sanctions, threats, coercion and negotiation) to this constructed threat. The findings show that although the United States has been relatively successful in the first level of the threatening strategy, but it has not been able to obtain the adequate support in the second level, which is required for positive actions by the threatening audience. The method of this article is descriptive-analytical and the library tools, documents, electronic resources and websites and statements of relevant authorities have been used to collect data.
  Keywords: US, I.R of Iran, Threatening, Middle East
 • Reza Ansari Bardeh *, Mahdi Javdanimoghadam Pages 101-127
  The non-aligned strategy has been accepted as the main direction of Iran's foreign policy, while the performance of Iran's foreign policy is not necessarily consistent with the non-aligned strategy. Iran's foreign policy strategy can be called active resistance. Active resistance is a new approachof the non-alignment orientation based on the denial of domination and  it’s acceptance. The importance of this discussion is in providing a scientific explanation of the strategy of active resistance, because this strategy provides a more accurate explanation of the performance of Iran's foreign policy and makes decisions closer to reality. The main question of this research is what is the main strategy of Iran's foreign policy? The research hypothesis is that the main strategy of Iran's foreign policy is the strategy of active resistance, not the orientation of non-alignment. Research Method In this article, the descriptive-analytical method using documentary-library data and non-structured elite interviews.. The result of the research is to reach the idea that the main direction of Iran's foreign policy is active resistance. Active resistance is the main factor in directing Iran's foreign policy due to its conformity with the principles of the Islamic Revolution and its conformity with the environment of the West Asian region.
  Keywords: Iran, Foreign Policy, non-alignment, Active resistance, West Asia
 • Rohollah Eslami *, Fatemeh Mosayebi Pages 129-158

  In the Islamic Republic of Iran, the issue of women is important due to the organization of the family and the philosophy of Shiite jurisprudence based on the priority of the presence of women in the private sphere. The question of this article is about drawing the policy-making cycle of women's affairs and the institutions in charge of designing and implementing women's affairs. In the research, the theoretical framework of system analysis with separation of components including inputs, designs, details and evaluation and feedback has been used. In order to collect information, the method of institutionalism and the output of the report of the official institutions in charge of women's issues have been used. Research results show that In addition to traditional institutions and demands, there are modern institutions and demands in Iranian society that sometimes form a zero-sum game to prioritize the political system. As a result, women's affairs policy-making in the field of design faces an incompatible and conflicting dichotomy. In the field of implementation, there is an insufficient budget and in the output, the fields of society and culture, especially in education and health, have had acceptable performance. Also, in the field of economics, there has been little growth and in politics, the weakest results have been achieved.

  Keywords: Women's Affairs, Policy-making, System, Input Priority, Islamic Republic of Iran
 • Mohammad Hossein Hezarkhani *, Amir Khanlari, Rosa Hendijani Pages 159-192
  The use of modern marketing tools, such as neuromarketing, has expanded in recent research, and by considering the numerous investments in the use of these tools in the political elections of developed countries, this tool can play an important role in recognizing and examining voters' preferences. In addition, according to many investigations, considering thinking style of individuals can be the reliable predictor of individual’s decisions and behaviors. In this study, by using eye-tracking tool, researchers aimed to assess the impact of thinking style on visual attention of voters during observation of political advertisements published on social networks. Based on previous researches, thinking style has had great influence on visual attention of individuals. The result show that intuitive thinking style leads in paying more visual attention to the pictures in comparison with the texts as well as paying more visual attention to candidate pictures as opposed to conceptual pictures. Meanwhile, rational thinking style leads in paying more visual attention to texts in comparison with pictures as well as paying more visual attention to the conceptual pictures than the candidate pictures (F>3.5, 0.01<p-value<0.05).
  Keywords: neuromarketing, political marketing, rational, intuitive thinking, visual attention