فهرست مطالب

علم سنجی کاسپین - سال هشتم شماره 1 (بهار و تابستان 1400)
 • سال هشتم شماره 1 (بهار و تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/06/31
 • تعداد عناوین: 10
|
 • موسی یمین فیروز* صفحات 7-9

  شاخص hi index یکی از شاخص های مکمل اچ ایندکس مبتنی بر نقش و جایگاه نویسندگان است که در سال 2006 توسط باتیستا و همکارانش پیشنهاد گردید. در این نوشتار به معرفی این شاخص و ویژگی آن خواهیم پرداخت.

  کلیدواژگان: شاخص های علم سنجی، شاخص hi-index، شاخص اچ، نویسندگی
 • المیرا جنوی*، ساجده عبدی صفحات 10-21
  سابقه و هدف

  نظر به ضرورت ارتباط دانشگاه و جامعه، هدف این پژوهش تحلیل علم سنجی پژوهش های حوزه سواد رسانه ای و سواد اطلاعاتی در تحکیم روابط دانشگاه ها با فضای اجتماعی بوده است.

  مواد و روش ها: 

  پژوهش حاضر از نوع علم سنجی است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی مقاله های منتشر شده داخلی و خارجی در پایگاه وب آوساینس در دوره ی 10 ساله از ابتدای سال 2019-2010 در حوزه سواد رسانه ای و سواد اطلاعاتی و ارتباط دانشگاه با جامعه است. جهت ترسیم نقشه هم تالیفی سازمان ها، نقشه چگالی کشورها و همچنین هم رخدادی واژگان از نرم افزار  VOS viewer استفاده شده است.

  یافته ها: 

  بیشترین و کمترین تولیدات علمی در حوزه مورد بررسی به ترتیب در سال های 2017 و 2014 بود. بر اساس اطلاعات به دست آمده از نرم افزار VOS viewer، تعداد 136 گره و 3084 پیوند در نقشه وجود دارد. موضوعات «آموزش عالی»، «انواع سطوح سواد رسانه ای»، «فناوری و تکنولوژی»، و «برنامه آموزشی نوین» بر اساس خوشه بندی واژگان پربسامد، به عنوان خوشه های موضوعی حوزه ی سواد رسانه ای و سواد اطلاعاتی شناسایی شدند. همچنین کشورهای اسپانیا، مکزیک و شیلی در شبکه هم تالیفی مدارک حوزه سواد رسانه ای و سواد اطلاعاتی از بیشترین میزان چگالی برخوردار بوده اند. تحلیل خوشه ای شبکه هم تالیفی کشورها در حوزه سواد رسانه ای و سواد اطلاعاتی و روابط دانشگاه با فضای اجتماعی نشان می دهد که این شبکه از 6 خوشه متمایز تشکیل شده است.

  نتیجه گیری: 

  هم آیندی واژگان گوناگونی از خانواده «اجتماع»، «دانشگاه» و «فضای دیجیتال» در ترسیم نقشه علم، بیانگر اهمیت و لزوم ارتباط تنگاتنگ جامعه و دانشگاه در بستر فضای دیجیتالی و رسانه ای است.

  کلیدواژگان: علم سنجی، سواد رسانه ای، سواد اطلاعاتی، فضای اجتماعی، دانشگاه
 • فریده عصاره، زینب محمدی*، سمیه فاضلی صفحات 22-29

  سابقه و هدف :

  پژوهش حاضر، با هدف ترسیم و تحلیل شبکه همکاری های علمی حوزه ی مدیریت بحران در جهان بر اساس داده های بازیابی شده از پایگاه وب آو ساینس (Web of Science) انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر، پژوهشی کاربردی و از نوع توصیفی است که با رویکرد علم سنجی انجام شده است. جامعه ی پژوهش شامل 2485 پیشینه از بروندادهای علمی حوزه ی مدیریت بحران است که در بازه ی زمانی 2020- 2010 در پایگاه وب آو ساینس نمایه شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، از نرم افزارهای Vos viewer ، UCINet  و بسته ی مکمل همراه آن یعنی NetDraw که نرم افزارهای خاص تحلیل شبکه های اجتماعی هستند و به منظور ترسیم و تحلیل شبکه ی هم نویسندگی بروندادهای علمی حوزه ی مدیریت بحران در سطح شاخص های خرد و کلان استفاده شده است.

  یافته ها

  یافته های پژوهش حاضر نشان داد، 79 کشور، 5690 نویسنده و 2495 موسسه علمی و دانشگاهی در تولید این آثار مشارکت داشته اند. در این بین کشورهای آمریکا، چین و آلمان بروندادهای علمی بیشتری داشته اند. همچنین؛ Ha KM"" و ""Benaben F و "McMains MJ" نیز پرتولیدترین نویسندگان در حوزه مدیریت بحران بوده اند. از منظر شاخص های مرکزیت "Komadina R" و Ingrassia PL"" بیشترین امتیاز را نسبت به سایر نویسندگان به دست آورده اند. علاوه بر این مقدار شاخص های کلان به صورت چگالی 0/018، ضریب خوشه بندی 2/818، میانگین فاصله 2/134 و قطر شبکه 6 به دست آمد.

  نتیجه گیری

  با توجه به پایین بودن انسجام شبکه، احتمال می رود با پیوستن خوشه های کوچک به یکدیگر که در گرو برقراری ارتباط بین نویسندگان این خوشه هاست، انسجام این شبکه بهبود پیدا کرده و منجر به کاهش حفره های ساختاری در این شبکه گردد.

  کلیدواژگان: مدیریت بحران، تولیدات علمی، شبکه همکاری های علمی، تحلیل شبکه هم نویسندگی، نگاشت علمی
 • محمدحسن عظیمی، سارا دخش* صفحات 30-43

  سابقه و هدف:

   پژوهش حاضر با هدف تعیین روند ظهور موضوع های برجسته و ترسیم ساختار فکری پژوهش های حوزه وب معنایی صورت گرفته است.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر به روش علم سنجی و با استفاده از تحلیل شبکه های اجتماعی انجام شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه برونداد های پژوهشی حوزه وب معنایی است که در بازه ی زمانی 2019- 1990 در مجلات پایگاه Web of Science نمایه شده است. به منظور گردآوری داده ها، کلیدواژه «Semantic Web» به دلیل جامعیت آن، در فیلد «Topic» که دربرگیرنده عنوان، چکیده و کلیدواژه است، از ابتدا تا سال 2019 مورد جستجو قرار گرفت. در ادامه داده های 16111 مدرک بازیابی شده، در تاریخ 18 مهر 99 (9 اکتبر 2020) با فرمت «Plain Text» در دسته های 500 تایی استخراج شد و در نهایت 34 فایل در نرم افزار CiteSpace منتقل و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که رشد اصلی حوزه وب معنایی در قرن 21 رخ داده است. بیشترین آمار انتشارات مربوط به دو بازه ی زمانی 2011-2007 و 2016-2014 است. «Michel Dumontier» هم زمان با برخورداری از شکوفایی (8/50) و مرکزیت (19) بالا در شبکه هم نویسندگی وب معنایی، تاثیرگذارترین نویسنده بود. در کل از بین 62 دانشگاه همکار فعال در حوزه وب معنایی، دانشگاه «Karlsruhe» آلمان هم زمان بیشترین شکوفایی (27/56) و عملکرد را داشت. به علاوه در اشاره به طبقات موضوعی نوظهور وب معنایی، به ترتیب موضوعات علوم کامپیوتر و کاربردهای بین رشته ای، مهندسی، سیستم های کنترل و خودکارسازی و هوش مصنوعی مطرح شد؛ زیرا به طور هم زمان بالاترین مرکزیت و شکوفایی را داشتند.

  نتیجه گیری

  تحلیل شبکه هم رخدادی واژگان پژوهش های وب معنایی نشان داد که روند زمانی ظهور این واژگان در طی سال های مختلف از وب معنایی و XML شروع شده و اخیرا بر کلیدواژه های مدیریت دانش، تجارت الکترونیک، بازیابی اطلاعات، فراداده، سیستم های مبتنی بر دانش و قابلیت های همکاری شبکه متمرکز شده است.

  کلیدواژگان: وب معنایی، علم سنجی، هم رخدادی واژگان، ترسیم علم
 • احسان گرایی، راضیه فرشید*، فاطمه فرجی صفحات 44-57

  سابقه و هدف :

  تحلیل هم واژگانی ابزاری برای به تصویر کشیدن ساختار دانشی تولیدات علمی است. از این رو، هدف پژوهش حاضر تحلیل هم رخداد واژگانی در حوزه علمی پرستاری از طریق بررسی کلیدواژه ای پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع علم سنجی است که با استفاده از روش تحلیل هم رخداد واژگانی انجام شده است. جامعه پژوهش شامل 473 پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترای رشته پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است. تحلیل داده با استفاده از نرم افزارهای Ravar، Gephi، UCINET و SPSS انجام شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد 902 کلیدواژه در پایان نامه ها استفاده شده است که بیشترین فراوانی واژگان در پایان نامه های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، Nurse (117 بار)، Neonate (58 بار)، Quality (53 بار) بودند. یافته های مربوط به خو شه بندی سلسله مراتبی به روش Ward منجر به شکل گیری هفت خوشه در این حوزه شد: «مدیریت پرستاری، پرستاری بهداشت جامعه، پرستاری بخش نوزادان، بخش های مراقبت های ویژه نوزادان، روش شناسی پژوهش در پرستاری، پرستاری بهداشت جامعه، فوریت های پرستاری» خوشه ی 6 (پرستاری بهداشت جامعه) دارای بیشترین مرکزیت و خوشه ی 1 (مدیریت پرستاری) دارای کمترین مرکزیت در میان خوشه های مختلف هستند. همچنین خوشه ی 7 (فوریت های پرستاری) دارای بیشترین تراکم و خوشه ی 6 (پرستاری بهداشت جامعه) دارای کمترین تراکم در میان دیگر خوشه ها هستند.

  نتیجه گیری

  در پژوهش های حوزه ی پرستاری، موضوعات کیفیت، سلامتی و خودمراقبتی نقش محوری دارند؛ اما موضوعات استرس، اضطراب و مرگ و میر در این حوزه مورد توجه قرار نگرفت ند.

  کلیدواژگان: ساختار دانشی، تحلیل هم رخداد واژگانی، خوشه بندی سلسله مراتبی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پرستاری
 • یونس نوبخت* صفحات 58-69

  سابقه و هدف:

   هدف اصلی این مطالعه، کشف گرایش های موضوعی مقالات علمی حوزه موضوعی مالیات در ایران و طبقه بندی آن ها در مقوله های مشخص به منظور تعیین اولویت های پژوهشی پژوهشگران ایرانی در این زمینه است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش توصیفی تحلیلی، کاربردی بوده و با رویکرد کمی تمامی 63 عنوان مجله علمی رشته های آموزشی اقتصاد، حسابداری و مالی که اقدام به انتشار مقاله در این زمینه نموده اند را بررسی کرده است. داده های پژوهش نیز با به کارگیری ابزار سیاهه وارسی گردآوری و با استفاده از نرم افزار اکسل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است.

  یافته ها

  در طی دوره مورد بررسی، با مشارکت 1148 نویسنده 478 عنوان مقاله در حوزه مالیات منتشر شده است. کارشناسان ارشد با مشارکت در انتشار 419 عنوان مقاله در صدر جدول نویسندگان قرار دارند. در بین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی نیز دانشگاه تهران به همراه دانشگاه علامه طباطبایی با انتشار 34 عنوان مقاله در رتبه نخست قرار گرفته اند. از نظر گرایش موضوعی، 12/5 درصد از آثار منتشر شده در حوزه اثربخشی و کارایی مالیات بوده و اجتناب مالیاتی با 9/6 درصد در رده ی بعدی قرار دارد. از مجموع 12822 منبع مورد استناد در مقالات نیز، 58 درصد منابع به زبان انگلیسی و 42 درصد به زبان فارسی بوده است.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد دلیل توجه بیشتر پژوهشگران ایرانی به اثربخشی و کارایی مالیات، اعمال سلیقه های مختلف در رابطه با اخذ مالیات در ایران بوده باشد. از سوی دیگر، قرار گرفتن موضوعات اجتناب از پرداخت مالیات و فرار مالیاتی در رده های دوم و چهارم اولویت پژوهشی پژوهشگران نیز، حاکی از وجود مشکل و معضل جدی در این زمینه است.

  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، مالیات، مقالات علمی، ایران
 • محمدرضا دهقانی اشکذری، مهری مهدیخانی* صفحات 70-80

  سابقه و هدف:

   ترسیم نقشه های علمی در زمینه های مختلف از طریق بررسی متون علمی همواره مورد توجه بسیاری از محققان بوده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی روند پژوهش و تعیین علایق پژوهشی در حوزه برند و برند شخصی و تحلیل شاخص های علم سنجی در این حوزه بر اساس مقالات علمی پایگاه WoS است.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر جزو مطالعات علم سنجی و از نوع کاربردی است که از طریق تحلیل شبکه هم تالیفی کشورها و هم رخدادی واژگان با استفاده از شاخص های تحلیل شبکه های اجتماعی صورت گرفته است. جامعه آماری شامل تمامی مقالات نمایه شده در پایگاه WoS طی سال های 2020-1985 در ارتباط با اصطلاح برند و برند شخصی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزارهای Excel و VOSviewer استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج نشان داد از سال 1990 تولیدات علمی در حوزه برند با 1 مقاله آغاز شده است. بیشترین تولیدات در سال 2020 با تعداد 101 مقاله بوده است. در شبکه هم تالیفی کشورها آمریکا با بیشترین تولیدات (164 مقاله) تاثیرگذارترین کشور شناسایی شد و در هم رخدادی واژگانی نیز از میان 2707 واژه بیشترین تمرکز و هم رخدادی بر کلیدواژه ی "برند" و "رفتار" با 74 هم رخدادی و"تاثیر" با 77 هم رخدادی بوده است.

  نتیجه گیری

  مطالعات این حوزه از انسجام شبکه مطلوبی برخوردار است و نقشه چگالی واژگان نیز موید آن است که پژوهشگران توانسته اند به موضوعات متنوعی در حوزه برند بپردازند.

  کلیدواژگان: علم سنجی، شبکه هم تالیفی، هم رخدادی واژگانی، برند، برند شخصی
 • موسی بامیر*، محمدرضا چشم یزدان، آتوسا پورشیخعلی صفحات 81-86

  سابقه و هدف:

   علم سنجی به عنوان یک سیستم ارتباط علمی نقش مهمی در ارزیابی، سیاست گذاری و تحولات آینده تولید علم دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تولیدات علمی ایران قبل و بعد از راه اندازی رشته علم سنجی انجام شده است.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر، از نوع توصیفی-تحلیلی و با روش علم سنجی انجام شده است. جامعه پژوهش، مجموع تولیدات علمی ایران قبل و بعد از تصویب رشته علم سنجی در پایگاه های WoS و Scopus می باشد. بازه ی زمانی پژوهش، از سال 1823 تا 2020 می باشد و تحلیل داده ها با نرم افزار Excel انجام شده است.

  یافته ها

  از زمان تصویب رشته علم سنجی در سال 2010 در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ایران، به طور میانگین 82/8 درصد از مجموع کل تولیدات علمی ایران در پایگاه WoS و Scopus انجام شده است، در حالی که قبل از تصویب رشته، تقریبا 17 درصد تولید علم انجام شده است.

  نتیجه گیری

  نتیجه بررسی نشان داد هم زمان با تصویب حوزه علم سنجی، تولید علم در ایران به صورت چشم گیری رشد داشته است.

  کلیدواژگان: پایگاه های اطلاعاتی، سیاست گذاری پژوهش، علم سنجی، ایران
 • مریم طاوسی*، نادر نقشینه صفحات 87-94

  سابقه و هدف:

   امروزه،با افزایش استفاده از قابلیت های وب 2، ارزیابی علمی پژوهشگران، با استفاده از شاخص های Altmetrics مورد توجه قرار گرفته است. هدف از انجام پژوهش حاضر، تحلیل رابطه همبستگی میان شاخص های RG با رتبه تایمز دانشگاهی در میان اعضای هییت علمی برجسته حوزه علوم رایانه وابسته به مراکز علمی برتر تایمز 2020 است.

  مواد و روش ها

  تحقیق حاضر، با روش علم سنجی و با رویکرد آلتمتریکس انجام شده است. جامعه پژوهش، تعداد یک صد عضو هییت علمی وابسته به ده مرکز علمی برتر، طبق نظام رتبه بندی تایمز (Times Higher Education World University Rankings 2020) در حوزه علوم رایانه، با درجه علمی حداقل دانشیار، بودند که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 22 استفاده شد.

  یافته ها

  بیش از نیمی از جامعه مورد بررسی (یک صد عضو هییت علمی)، هیچ حضوری در شبکه ResearchGate نداشتند. برای 47 فرد دارای ثبت نام، میان پنج شاخص «امتیاز RG»، «تعداد استناد به نسخ تحقیقاتی»، «علاقه مندی به مقالات سایرین»، «تعداد نسخ تحقیقاتی» و «تعداد دنبال کنندگان» با «رتبه ی تایمز دانشگاهی» رابطه معنی داری مشاهده نشد (P-Value>0/05). میان شاخص «میزان خوانش» و «رتبه تایمز دانشگاهی» رابطه معنی داری به صورت همبستگی معکوس متوسط (P-value=0/04, Spearman correlation coefficient= -0/6)، حاصل شد.

  نتیجه گیری

  محققان برتر تایمز 2020 در حوزه علوم رایانه (در سطح بین المللی)، با درجه علمی دانشیار و بالاتر، حضور فعال تری در شبکه ResearchGate نداشتند. ضمن اینکه رابطه همبستگی معنی داری میان «رتبه تایمز دانشگاهی» و شاخص های آلتمتریکس RG، در فعالیت پژوهشگران مذکور، به استثنای شاخص «میزان خوانش»، مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: ریسرچ گیت، امتیاز آرجی، آلتمتریکس، علم سنجی 2، وب 2
 • اسماعیل مصطفوی، محمد توکلی زاده راوری، مریم آژ، سمیه دهقانی سانیج* صفحات 95-106

  سابقه و هدف :

  بخشی از نظام سنجش توسعه یافتگی کشورهای جهان، به ارزیابی کیفیت بروندادهای علمی تعلق دارد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل ساختار موضوعی مقالات برتر پژوهشگران ایران در پایگاه اطلاعاتی Web of Science (WoS) انجام شده است.

  مواد و روش ها

  مطالعه ی علم سنجی حاضر، از نوع توصیفی- کاربردی است که با استفاده از روش تحلیل شبکه اجتماعی انجام شده است. جامعه مورد مطالعه شامل تمامی مقالات برتر پژوهشگران ایرانی است که در پایگاه های اطلاعاتی WoS و ESI طی سال های 2019-2010 نمایه شده اند. داده ها با استفاده از نرم افزارهای Ravar Matrix و Ucinet تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  تعداد کل مقالات برتر ایران معادل 2447 مقاله به دست آمد که از این تعداد، 2428 مورد در گروه مقالات پراستناد و 114 مورد در گروه مقالات داغ، بین سال های 2010 تا 2019 منتشر شده اند. برترین رتبه های مرکزیت، به کلیدواژه «نانو سیال» با میزان مرکزیت نزدیکی 53/684، میزان مرکزیت بینابینی 24/293 و مرکزیت درجه 3/020 درصد، اختصاص پیدا کرد.

  نتیجه گیری

  مقالات برتر پژوهشگران ایرانی در 14 خوشه موضوعی طبقه بندی می شود، به طوری که بیشترین تعداد این مقالات، در حوزه موضوعی «مهندسی» بوده و کلیدواژه «نانو» مهم ترین کلیدواژه موضوعی و شالوده اساسی این پژوهش ها محسوب می شود.

  کلیدواژگان: بروندادهای علمی، پژوهشگران ایران، مقالات داغ، مقالات پراستناد
|
 • Mousa Yaminfirooz* Pages 7-9

  The hi-index proposed by Batista et al. in 2006 is one of the complementary indicators of the h-index based on the role and status of authors. In this article, we will introduce this indicator and its features.

  Keywords: Scientometric indicators, hi-index, h-index, Authorship
 • Elmira Janavi*, Sajede Abdi Pages 10-21
  Background and aim

  Due to the necessity of the relationship between the university and society, the aim of this study was a scientometrics analysis of researches in the field of media and information literacy (MIL) in strengthening the relationship between universities and social space.

  Materials and methods

  In this scientometric study, the statistical population was all articles published in the field of MIL as well as relationship between university and society in the Web of Science (WoS) from 2010 to 2019. The VOS viewer was used to draw a co-authorship map of all organizations, density map of countries and word co-occurrence map.

  Findings

  The highest and lowest scientific outputs related to this field were in 2017 and 2014, respectively. According to the results of VOS viewer software, there were 136 nodes and 3084 links in the map. Based on frequency clustering, the topics of "Higher Education", "Types of Media Literacy Levels", "Technology" and "New Curriculum" were identified as thematic clusters in the field of MIL. Moreover, Spain, Mexico and Chile had the highest density in the co-authorship network of MIL documents, respectively. Cluster analysis of the co-authorship network of countries in the field of MIL and relationship between university and social space indicated that this network was composed of 6 distinct clusters.

  Conclusion

  The co-occurrence of various words including "community", "university" and "digital space" in drawing the scientific map demonstrates the importance and necessity of close relationship between society and university in the context of digital and media space.

  Keywords: Scientometrics, Media literacy, Information literacy, Social space, University
 • Farideh Osareh, Zeinab Mohammadi*, Somayeh Fazeli Pages 22-29
  Background and aim

  The aim of this study was to draw and analyze the worldchr('39')s scientific collaboration in the field of crisis management based on data retrieved from the Web of Science (WoS).

  Materials and methods

  This applied and descriptive study was conducted using a scientometric approach. The study population was 2485 records of scientific outputs in the field of crisis management indexed in the WoS from 2010 to 2020. The data were analyzed using VOS viewer, UCINET and NetDraw packages as special software for social network analysis. Moreover, the scientific outputs in the field of crisis management at micro- and macro-level indicators were used to draw and analyze the co-authorship network.

  Findings

  The findings of the present study showed that 79 countries, 5690 authors and 2495 scientific and academic institutes participated in the production of these works. The United States, China and Germany had more scientific outputs. Moreover, "Ha KM", "Benaben F", and "Mcmains MJ" were the most prolific authors in the field of crisis management. "Komadina R" and "Ingrassia PL" had the highest centrality indicators compared to other authors. In addition, the levels of macro indicators including density, clustering coefficient, average distance and network diameter were 0.018, 2.818, 2.134 and 6, respectively.

  Conclusion

  Considering the low coherence of the network, the coherence of this network is likely to be improved by joining small clusters together depending on collaboration between the authors of these clusters as well as leads to the reduction of structural holes in this network.

  Keywords: Crisis management, Scientific outputs, Scientific collaboration network, Co-authorship network analysis, Scientific mapping
 • MohammadHassan Azimi, Sara Dakhesh* Pages 30-43
  Background and aim

  The present study was conducted to determine the emergence of prominent subjects and to outline the intellectual structure of semantic web research.

  Materials and methods

  This descriptive and applied study was conducted using the scientometric method and social network analysis. The study population consisted of all semantic web documents indexed in Web of Science journals during 1990-2019. To do so, the “Semantic Web” (SW) keyword as general term was selected in the “Topic” field covered titles, abstracts, and keywords from the beginning to 2019 to collect data. Next, the data of 16,111 retrieved documents in plain text format of 500 characters per file were extracted on 9 October 2020. Ultimately, 34 files were entered into the CiteSpace software for the final analysis.

  Findings

  The results indicated that a major SW development occurred in the 21st century. Two separate periods (2007-2011, 2014-2016) had the highest publication statistics. Furthermore, “Michel Dumontier” was the most influential author while maintaining a high burst (8.50) and centrality (19) in the SW co-authorship network. “Karlsruhe” University in Germany held the highest burst (27.56) and performance at the same time among the 62 universities active in SW. Finally, the subject categories of computer science and interdisciplinary applications, engineering, control and automation systems and artificial intelligence were introduced as emerging subject categories on the SW, as these subjects demonstrated the highest centrality and burst at the same time.

  Conclusion

  Overall, the analysis of the keyword co-occurrence network of SW researches showed that the time trend of the emergence of these keywords started with the SW and XML as well as recently focused on the keywords including knowledge management, e-commerce, information retrieval, metadata, knowledge-based systems and network interoperability.

  Keywords: Semantic Web, Scientometrics, Keyword co-occurrence, Scientific drawing
 • Ehsan Geraei, Razieh Farshid*, Fatemeh Faraji Pages 44-57
  Background and aim

  Co-word analysis is a tool for depicting the scientific structure of outputs. Therefore, the aim of this study was to evaluate the co-word analysis in nursing science by examining the keywords of Masterchr('39')s and Doctoral dissertations in the Faculty of Nursing and Midwifery of Shahid Beheshti University of Medical Sciences.

  Materials and methods

  In this scientometric study used co-word analysis method, the research population included 473 masterchr('39')s and doctoral dissertations in the field of nursing in the Faculty of Nursing and Midwifery of Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Data were analyzed using Ravar, Gephi, UCINET and SPSS.

  Findings

  The results showed that 902 keywords were used in the dissertations that the highest frequency of words in the nursing dissertations of Shahid Beheshti University of Medical Sciences was related to the nurse (117), neonate (58), quality (53), respectively. Results associated with hierarchical clustering by Ward’s method led to the formation of seven clusters in this field: "Nursing Management, Community Health Nursing, Neonatal Nursing, Neonatal Intensive Care Units, Nursing Research Methodology, Community Health Nursing" and "Nursing Emergencies" so that cluster 6 (Community Health Nursing) and cluster 1 (Nursing Management) had the highest and lowest centrality among different clusters, respectively. Moreover, cluster 7 (Nursing Emergencies) and cluster 6 (Community Health Nursing) had the highest and lowest density among other clusters, respectively.

  Conclusion

  In nursing research, the issues of quality, health and self-care play a central role, but the issues of stress, anxiety and mortality have not been considered in this field.

  Keywords: Scientific structure, Co-word analysis, Hierarchical clustering, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Nursing
 • Younes Nobakht* Pages 58-69
  Background and aim

  The main purpose of this study was to discover the thematic tendencies of scientific articles in the field of taxation in Iran and to classify them into specific categories to determine the research priorities of Iranian researchers in this field.

  Materials and methods

  In this applied descriptive-analytical study with a quantitative approach, all 63 titles of scientific journals publishing papers in the fields of economics, accounting, and finance were examined. The data were collected using a checklist tool and statistically analyzed using Excel software.

  Findings

  During the period under review, 478 articles in the field of taxation were published with 1148 authors. The MA authors were at the top of the authorschr('39') list with the publication of 419 articles. Among the universities and research centers, Tehran University together with Allameh Tabatabachr('39')i University was ranked first with the publication of 34 articles. In terms of topic orientation, 12.5 and 9.6 of published papers were in the field of “effectiveness and tax efficiency” and “tax avoidance”, respectively. From a total of 12822 references cited in the articles, 58 and 42% of them were in English and Persian, respectively.

  Conclusion

  It seems that the reason, why Iranian researchers pay more attention to the effectiveness and efficiency of taxation has been the application of different manners concerning tax collection in Iran. On the other hand, the inclusion of tax avoidance and evasion in the second and fourth ranks of researcherschr('39') research priorities indicates the existence of a serious problem and dilemma in this field.

  Keywords: Content analysis, Tax, Scientific articles, Iran
 • MohammadReza Dehghani Ashkezari, Mehri Mahdikhani* Pages 70-80
  Background and aim

  Drawing the scientific maps in various fields through the study of scientific texts has always been the focus of many researchers. The purpose of this study was to investigate the research process and determine research interests in the field of brand and personal brand as well as analysis of scientometric indicators in this field based on scientific articles in the Web of Science (WoS) database.

  Materials and methods

  This scientometric and applied study was conducted through the network analysis of co-authorship countries and co-occurrence words using the indicators of social network analysis. The research population was all articles on the brand and personal brand, indexed in the WoS during 1985-2020. The VOSviewer and Excel were used to analyze the data.

  Findings

  The results showed that scientific outputs in the field of the brand started in 1990 with 1 article. Most outputs were in 2020 with 101 articles. In the co-authorship network of countries, the United States was identified as the most influential country with 164 articles, and in the co-occurrence words, out of 2707 words, the most focus and co-occurrence was on the keywords "brand" and "behavior" with 74 co-occurrences and "impact" with 77 co-occurrences.

  Conclusion

  Studies in this field have a good network coherence, and word density map also confirms that researchers have been able to address a variety of topics in the field of the brand.

  Keywords: Scientometric, Co-authorship, Lexical coexistence, Brand, Personal brand
 • Mousa Bamir*, Mohammadreza Chashmyazdan, Atousa Poursheikhali Pages 81-86
  Background and aim

  Scientometrics as a system of scientific communication plays an important role in evaluating, policy-making and future developments in scientific outputs. The aim of the present study was to investigate the scientific outputs of Iran before and after the initiation of the scientometrics.

  Materials and methods

  This descriptive-analytical study was conducted using scientometric method. The study population was all Iranian scientific outputs before and after the approval of scientometrics in Web of Science (WoS) and Scopus databases during 1823-2020. The data were analyzed using Excel.

  Findings

  Since the approval of scientometrics in Iranian universities and higher education institutions in 2010, averagely, 82.8% of the total scientific outputs of Iran was done in WoS and Scopus databases, while before the approval of the field, approximately 17% of science outputs were performed.

  Conclusion

  The results of this study showed that simultaneously with the approval of the field of scientometrics, the scientific output in Iran had grown significantly.

  Keywords: Databases, Policy making, Scientometrics, Iran
 • Maryam Tavosi*, Nader Naghshineh Pages 87-94
  Background and aim

  Nowadays, with the increasing use of Web 2 capabilities, the scientific evaluation of researchers has been considered using altmetrics. The aim of this study was to analyze the correlation between ResearchGate (RG) indicators and academic Times ranking among prominent faculty members in the field of computer sciences affiliated with the top scientific centers (Times) in 2020.

  Materials and methods

  The present study was conducted using the scientometric method and Altmetrics approach. The study population consisted of 100 faculty members affiliated with the top ten academic centers according to the Times Higher Education World University Rankings 2020 in the field of computer sciences at least with degree of associate professor, who were selected by stratified random sampling. Data were analyzed using SPSS 22.

  Findings

  More than half of the population (100 faculty members) had no presence on the RG network. For 47 registered individuals, no significant relationship was found between the five indicators on RG of "RG score", "Citations", "Research Interest", "Research Items" and "Followers" with "Times Ranking" (P-Value> 0.05 in all of five). There was a significant relationship between the "reads" indicator and "Times ranking" in the form of mean inverse correlation (P-value = 0.04, Spearman correlation coefficient= -0.6).

  Conclusion

  The Timeschr('39') top international computer science researchers with the degrees of associate professor and higher had no more active presence on the RG network. In addition, no significant correlation was observed between "Times Rank" and RG indicators in their activities, except for the "reads".

  Keywords: ResearchGate, RG Score, Altmetrics, Scientometrics 2, Web 2
 • Ismael Mostafavi, Mohammad Tavakolizadeh Ravari, Maryam Azh, Somaye Dehghanisanij* Pages 95-106
  Background and aim

  Assessing the quality of scientific outputs is part of the development measuring system of countries around the world. The aim of this study was to analyze the thematic structure of the top articles of Iranian researchers in the Web of Science (WoS) database in Web of Science database.

  Materials and methods

  This applied-descriptive study was performed using scientometric method. The research population was all top papers of Iranian researchers indexed in Essential Scientific Indicators (ESI) and WoS databases from 2010 to 2019. Data were analyzed using Ravar Matrix and Ucinet softwares.

  Findings

  Total number of Iranian top articles was 2447 of which 2428 and 114 were highly cited and hot articles published from 2010-2019, respectively. The top ranking of centrality was assigned to the keyword "nanofluid" with a closeness centrality of 53.684, betweenness centrality of 24.229 and degree centrality of 3.020%.

  Conclusion

  The top articles of Iranian researchers were classified into 14 thematic clusters, so that most of these articles were in the field of "engineering" and the keyword "nano" was the most important thematic keyword and the basic foundation of this study.

  Keywords: Scientific outputs, Iranian researchers, Hot papers, Highly cited papers