فهرست مطالب

کتاب قیم - پیاپی 24 (بهار و تابستان 1400)
 • پیاپی 24 (بهار و تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/06/25
 • تعداد عناوین: 17
|
 • عبدالهادی فقهی زاده*، حسام امامی دانالو صفحات 7-24
  «قرب نوافل» نام حدیثی قدسی است که قایلان به بشری بودن الفاظ قرآن کریم، برای اثبات دیدگاه خود به مفاد آن تمسک کرده اند. آنان بر این باورند که به موجب این حدیث، پیامبر اکرم (ص) که مقید به انجام نوافل بوده است، پس از انجام نوافل، زبان خداوند شده است و از همین رو، الفاظ قرآن کریم در عین آنکه بشری اند، الهی به شمار می روندهرچند دیدگاه بشری بودن الفاظ قرآن کریم تا کنون با نقدهای متعددی همراه بوده، اما مستند روایی آن یعنی «حدیث قرب نوافل» نقد نشده است. در پژوهش حاضر، پس از تبیین پیشینه این دیدگاه و چگونگی استناد آنان به این حدیث، متن آن ارزیابی و دیدگاه های موجود درباره معنای آن در دو دسته معانی حقیقی و معانی مجازی دسته بندی شد. ازآنجاکه دیدگاه مذکور، وابسته به معنای حقیقی تعابیر به کاررفته در این حدیث است، در مقام ارزیابی صحت چنین برداشتی با توجه به قراین درون متنی و برون متنی، روشن شد که تعابیر به کاررفته در آن، معنای حقیقی ندارند و از قبیل تشبیه معقول به محسوس هستند. برخی از قراین درون متنی عبارت اند از: توجه به نتایجی که برای انجام دهنده نوافل در متن حدیث تبیین شده است و دوگانگی و تخاطب در تعابیر به کاررفته در حدیث. قراین برون متنی نیز عبارت اند از: آیات قرآن کریم که به تلاوت شدن آیات برای پیامبر اکرم (ص) به هنگام نزول دلالت دارند و برخی دیگر از احادیث که متداول بودن کاربرد مجاز در کلام معصومان (ع) را نشان می دهند و از همین رو، تمسک به حدیث قرب نوافل برای اثبات بشری بودن الفاظ قرآن کریم صحیح نیست.
  کلیدواژگان: بشری بودن الفاظ قرآن کریم، الهی بودن الفاظ قرآن کریم، حدیث قرب نوافل
 • فاطمه حبیبی*، فتحیه فتاحی زاده، فریده حق بین صفحات 25-43
  در علم زبان شناسی، رویکردهای مختلفی به «زبان» وجود دارد و برای زبان در این رویکردها، نقش های گوناگون تعریف می شود. صورت گرایان معتقدند قوه نطق، موهبت ذاتی بشر است که انسان با آن متولد می شود و پدیده ای ذهنی و ابزاری است که عملکرد ذهن بشر را منعکس می کند؛ اما کارکردگرایان، زبان را پدیده ای اجتماعی و وسیله ارتباطی می دانند و معتقدند که صورت های زبانی، خلق و فراگرفته می شوند تا در خدمت نقش ارتباطی زبان باشند. این پژوهش کوشیده است رویکرد تفسیری علامه طباطبایی به ماهیت «زبان» را باروشتحلیلی و با محوریت آیات مشتمل بر پرکاربردترین نمودهای گفتاری زبان مانند قول، کلمه، لسان، نطق و بیان مورد بررسی قرار دهد. به اجمال می توان اذعان داشت که وی به هر دو نقش«زبان» یعنی وسیله ارتباطی و نیز ابزار بیان اندیشه بودن، معتقد است؛ اما ماهیت آن را امری فطری دانسته و تعلیم آن به بشر را یک الهام الهی و تنها مخصوص انسان تلقی می نماید. یکی از دستاوردهای پژوهش حاضر، تایید این نظریه زبانشناسی است که «زبان» قوه فطری و استعداد ذاتی است که با انسان متولد می شود و این توانش با قرار گرفتن انسان در ظرف اجتماع، به کنش های گوناگونی مانند گفتار منجر می گردد.
  کلیدواژگان: علامه طباطبایی، تفسیر المیزان، ماهیت زبان، زبان شناسی، نمودهای گفتاری
 • محمدعلی حیدری مزرعه آخوند*، سید احمد موسوی، مهدی اسماعیل پور صفحات 45-62

  در معنا و مفهوم عبارت های «حق» و«حق معلوم» به ترتیب در آیه های ﴿و فی‏ اموالهم حق للسایل و المحروم﴾(ذاریات: 51/ 19)و ﴿و الذین فی اموالهم حق معلوم للسایل و المحروم﴾ (معارج: 70/ 24) بین مفسران اختلاف است. برخی با استناد به لفظ «معلوم» و تطبیق آن با حد نصاب زکات و ذکر این دو آیه به همراه نماز، آن را به زکات واجب و شرعی تفسیر نموده و از آنجایی که سوره ذاریات و معارج، سوره هایی مکی هستند و تشریع زکات واجب، در مدینه بوده است، به منظور حل این تعارضات، آن را در ردیف آیات مستثنی و نسخ شده با آیه زکات نازل شده در مدینه دانسته اند. در این پژوهش با بررسی لفظ «معلوم» و ارتباطش با حد نصاب زکات و ارتباط زکات و نماز و نقد و بررسی مستثنی و منسوخ دانستن این آیات، نتیجه گرفته می شود که عبارت های «حق» و «حق معلوم» در این دو سوره، بر زکات واجب و شرعی دلالت ندارد؛ بلکه بر صدقه و کمک مالی دلالت دارد. در اثبات این مدعا، از سیاق آیات قرآن، روایت های معصومان (ع) و معناشناسی دو لفظ سایل و محروم و مصادیق مصرف زکات واجب و شرعی و مصادیق مصرف «حق معلوم» بهره گرفته شده است.

  کلیدواژگان: حق معلوم، زکات، صدقه، تفسیر، آیه 24 معارج، آیه 19 ذاریات
 • محمدعلی محیطی اردکان* صفحات 63-83

  یکی از حقایقی که ذهن بسیاری از اندیشمندان را به خود مشغول کرده، شعور همگانی موجودات است، موضوعی که ظواهر آیات قرآن کریم گواه آن است. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که آیات تسبیح و شهادت چگونه بر سریان ادراک در هستی دلالت می کنند؟ نگارنده در این مقاله می کوشد با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی، نخست، ادله قرآنی شعور همگانی موجودات را طبقه بندی کرده و در گام دوم، سریان ادراک در هستی را با تمرکز بر آیات تسبیح و شهادت بررسی و ارزیابی کند. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که شعور به معنای مطلق علم و آگاهی بر اساس دلالت التزامی و ظهور آیات تسبیح و شهادت برای موجودات به نحو عمومی و حقیقی ثابت است. البته، پذیرش دلالت مطابقی آیه 43 سوره نور بر شعور همگانی موجودات نیز بعید نیست. در مجموع، می توان به این نتیجه دست یافت که هر موجودی بهره ای از علم دارد، هرچند تمام حقیقت چنین علمی برای انسان ناشناخته و دست نیافتنی باشد.

  کلیدواژگان: قرآن، ادراک، شعور موجودات، تسبیح، شهادت
 • بی بی زینب حسینی*، علیه رضاداد، محمدعلی کاظمی تبار صفحات 85-106

  دانش وجوه و نظایر، یکی از کهن ترین دانش های تفسیری است. پژوهشگران در تبیین غرض و فایده این علم و نیز، در ارایه تعریفی جامع و مانع از آن، اختلاف نظر جدی دارند. در کتب وجوه و نظایر، روشن نیست که واژگان دقیقا بر چه مبنایی انتخاب شده و نحوه ارتباط وجوه معنایی ذکر شده در این کتب، به چه شکل قابل ترسیم است. وجوه معنایی در این کتب، دچار آمیختگی مفاهیم و مصادیق است. در این پژوهش با روش مطالعه تطبیقی و ریشه شناسی، تلاش شده است تا دغدغه واضعان این علم، با توجه به اهمیت و جایگاه معنای محوری، در فهم مفردات قرآن کریم تبیین گردد. معنای محوری معنایی است که در مشتقات مختلف یک واژه و در مراحل مختلف حیات واژگان، به عنوان یک رابط اشتقاقی می تواند معانی مختلف واژگان را ذیل یک معنا جمع کند. این مساله به صورت عملی در دو ریشه «حق» با کاربردهای بسیار متنوع با معنای محوری «وجود» و ریشه «قسط» در کاربردهای معنایی متضاد، با معنای محوری «تصلب» تبیین گردید.

  کلیدواژگان: وجوه و نظائر، ریشه شناسی، اشتقاق، معنای محوری، حق، قسط
 • محمدباقر سعیدی روشن* صفحات 107-127
  قضا و قدر از مبادی فعل خدا و از مسایل اساسی الهیات قرآن است. تبیین صحیح قضا و قدر الهی و نقش انسان در جهان و سرنوشت خود اهمیت به سزایی در اندیشه و کنش توحیدی دارد. هدف این پژوهش، بررسی چیستی قضا و قدر خدا در آفرینش و نقش انسان در جهان و سرنوشت خویش است. طرح مسئله قضا و قدر خدا و سرنوشت انسان، ضرورت بازتحلیل رابطه خدا، جهان و انسان را می نماید. رویکرد این مطالعه، بازخوانی نگاه قرآن در مساله است. روش این تحقیق، عقلی نقلی است که بر شیوه تحلیل مستندات سامان یافته است. براساس یافته این پژوهش، قضا و قدر از مبادی فعل خداست که فاعلیت خدا را بر مدار نظام اسباب تفسیر می کند. بر پایه این تفسیر، خداوند علت موجبه همه پدیده هاست و تشخص وجودی آفریده ها از مسیر علل تعین بخش، تقدیر خداوند است. نتیجه این پژوهش اثبات می کند که قضا و قدر خدا در منظومه معرفتی قرآن منافاتی با نقش انسان در جهان و اراده او در سرنوشت خود ندارد، بلکه آفرینش الهی بر مدار نظام قانونمند سببی مسببی، موجب پیدایش هر پدیده از راه علت مناسب خویش است. بر این اساس، اراده انسان نیز جزء اخیر علت تامه فعل ارادی انسان و مصداقی از قضا و قدر خداوند است.
  کلیدواژگان: قضا و قدر الهی، افعال خدا، سرنوشت انسان، نقش اراده انسان در زندگی
 • فاطمه دست رنج*، مهیار خانی مقدم، مجید زیدی جودکی صفحات 129-147
  «تکرار» کارکردهای مختلفی در متون ادبی دارد. اگرچه این شیوه را در بیشتر سوره های قرآن کریم می توان جست، اما سوره یوسف یکی از بهترین نمونه های آن است.با وجود انحصار بیان داستان حضرت یوسف (ع) در این سوره و عدم تکرار آن در سوره های دیگر، سوره یوسف (ع) دارای محتوایی تکرار شونده در درون خود است و با تدبر در آن، می توان نوعی توازن و تشابه را مابین فرازهای مختلف آن قایل شد. نوشتار حاضر بر مبنای روش توصیفی تحلیلی به تبیین برجسته ترین الگوهای تکرار در سوره مذکور در قالب چهار الگوی تکرارشونده «رویا، کید و پیراهن»، «مکان های متناقض نما»، «افعال متضاد» و «عاقبت نیک تمامی چهره های داستان» می پردازد. این الگوها از یک سو، با ارایه یک پوشش عاطفی، معنا و مفهوم نهفته متن را برجسته می سازد و از طرف دیگر، انواع تکرار به تجسم مفاهیم و مضامین آیات و نیز عواطف و هیجانات مدد می رساند.
  کلیدواژگان: الگوی تکرار، اعجاز ادبی، سوره یوسف
 • اعظم فرجامی*، روناک امامی، زهره نریمانی صفحات 149-165
  بازیابی مصادر روایی تفسیر «التبیان» به شناسایی تاریخ شکل گیری تفسیر شیعه پیش از شیخ طوسی و نیز، نزدیک شدن به منابع اولیه حدیثی کمک می کند. افزون بر آن، شناسایی مصادر حدیثی راهی برای ارزیابی میزان اعتبار روایات تفسیر «التبیان» است که در ضمن آن، بخشی از تفاسیر مفقود کهن همچون تفسیر وزیر مغربی کشف و بازسازی می شوند. شیخ طوسی 1034 روایت از ایمه معصومین (ع) در «التبیان» ذکر کرده که مصدر یک چهارم این روایات، مصادر حدیثی و تفسیری شیعی است. یافته های تحقیق نشان می دهد تفسیر جامع البیان طبری، مصدر حدود 250 روایت از روایات تفسیر «التبیان» بوده است. تفسیر «المصابیح» وزیر مغربی نیز در ردیف دوم و پس از تفسیر «طبری»، مهمترین منبع روایات «التبیان» است. تفسیر وزیر مغربی با آنکه خود شیعی است، به سبب اتصال با منابع حدیثی و تفسیری اهل سنت، به عنوان منبع واسطه برای «التبیان» عمل کرده است. با این همه، «نقل به معنا» و تغییر و تحول بسیار در متن روایات «التبیان» و نیز ابوجعفرهایی که کاملا مشخص نیست به معصوم باز می گردد یا خیر، سبب شکل گیری 140 مورد «روایات بدون مصدر» در تفسیر «التبیان» شده است. یافته ها و مقایسه روایات «التبیان» با مصادر اصلی نشان داد، منظور از «ابوجعفر» در روایات «التبیان»، همیشه امام باقر (ع) نیست، بلکه کنیه «ابوجعفر» مشترک میان امام معصوم، کلبی و طبری است.
  کلیدواژگان: تفسیر «التبیان»، مصدریابی تفاسیر، نقل به معنا، جامع البیان طبری، المصابیح وزیر مغربی
 • محمدحسن احمدی* صفحات 167-184

  اساسا نوع نگاه حاکم بر تاریخ تفسیر در فضای مطالعات بومی، درگیر ادبیات و اصطلاحاتی نارسا و نامفهوم است. این ادبیات نارسا و سنتی، آسیب های روش شناختی فراوانی به همراه دارد. این آسیب ها در سه محور کلی: «عدم تمایز کاربردهای ثانوی از تفسیر»، «تلقی های انتزاعی از ماهیت تفسیر» و «عدم ایجاد تمایز تفسیر با فقه» قابل تبیین است. بررسی دقیق فرآیند «اقتباس تفاسیر از یکدیگر» در قالب ماهیت «ساختار پیوسته» میراث اسلامی، مفهوم ویژه ای می یابد و این نتیجه را به دنبال دارد که ماهیت تفسیر، در ساختار تمدنی اسلام به مثابه یک رسانه قوی عمل می کرده است و می کند. این رویکرد به «تفسیر قرآن»، هم در نگاه واقع بینانه تر به این پدیده، اثرگذار است و هم بسیاری از ابهامات و چالش ها در فهم ادبیات میراث تفسیری را می زداید. تفسیر  در پرتو نگاه مورد تاکید این مقاله، قبل از آن که شاخه ای از علوم اسلامی باشد؛ روشی فراگیر و منحصر به فرد در منظومه تاریخ علوم است. محوریت متن قرآن به عنوان یک متن کانونی و شکل گیری تمام شاخه های علوم اسلامی در طول تاریخ تمدنی اسلام بر محور این متن، ایده قابل توجهی است که  موجب می شود از سویی در پرتو این متن محوری و پیوسته، ادعای کم و کاست متن قرآن رنگ بازد و سویی دیگر، تکراری بودن محتوای تفاسیر نسبت به تفاسیر پیش از خود، کمتر از منظر آسیب و نقد نگریسته شود.

  کلیدواژگان: تفسیر روایی، تفسیر قرآن، حجیت، رسانه، روش شناسی
 • محسن حسن وندی، مهدی اکبرنژاد* صفحات 185-200
  یکی از منابع مورد استفاده در تفسیر، روایات تفسیری است. از جمله این روایات، روایات تفسیری صحابه پیامبر اکرم (ص) است. آنچه که در خصوص قول صحابه، محل بحث و اختلاف نظر علماء است، حجیت و یا عدم آن، در تفسیر می باشد. از جمله علمای معاصر شیعه که در این خصوص نظرات متفاوتی ارایه داده اند، حضرات آیات محمدهادی معرفت و سیدعلی حسینی میلانی می باشند. این پژوهش بر آن است تا با بهره گیری از شیوه توصیفی تحلیلی، دیدگاه و دلایل این دو اندیشمند گرانقدر را در باب اعتبار و حجیت قول صحابه در فهم و تفسیر آیات قرآن کریم، تطبیق داده و وجوه افتراق و اتفاق این دو دیدگاه را تبیین و تحلیل نماید. بررسی دیدگاه این دو اندیشمند نشان می دهد که اختلاف نظر آیت الله میلانی با آیت الله معرفت به دلیل اختلاف برداشت در تعاریف و مصادیق صحابه بوده و با تحلیل دقیق دیدگاه معرفت، به دیدگاه یکسانی از آن دو در این زمینه می رسیم. به این معنا که بر طبق دیدگاه آیت الله معرفت، ضمن قایل شدن به تفصیل در بین صحابه از یک سو و سخنان نقل شده از ایشان از سوی دیگر، می توان در مواردی به حجیت قول صحابه و در مواردی نیز، به عدم حجیت قول آنان قایل شد.
  کلیدواژگان: صحابه، روایات تفسیری، حجیت قول صحابه، آیت الله معرفت، آیت الله میلانی
 • طیبه اورنگی، مهدی مهریزی*، سید محمدباقر حجتی صفحات 201-225

  واژگان «رسول» و «نبی» گرچه به صورت گسترده ای در قرآن کریم و فرهنگ اسلامی مورد استفاده بوده، اما به نظر می رسد، عدم بررسی های دقیق و عینی از معنا، مصداق و ویژگی های این دو واژه در متن قرآن کریم موجبات عدم توافق بر مفهوم دقیق این واژگان را فراهم آورده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و ارزیابی دیدگاه های جدید قرآنیون مبنی بر تفاوت این واژگان و تبیین معنای ارایه شده از سوی ایشان که به انکار حجیت و لزوم بقای حدیث منجر شده است، نگارش یافته است. از آن جایی که مبنای دیدگاه قرآنیون در نظریه عدم ضرورت و حجیت احادیث رسول الله (ص)، بر اساس تعریفی جدید از این دو واژه است، با تتبع جامع این واژگان در متن قرآن کریم و تحلیل و بررسی آن و با تحلیل و بررسی نظرات قرآنیون، دیدگاه آنان نقض گردیده وبه این نتیجه رسیده است که بر اساس نتایج مستخرج از آیات قرآن کریم، رسول و نبی در مفهوم لغوی، متفاوت؛ اما در مصداق و وظایف، مساوی هستند. بنابراین، به دلیل عدم همخوانی معنی ارایه شده از سوی قرآنیون با معنای برخاسته از قرآن، ادله ایشان مردود و حجیت و ضرورت احادیث نبوی اثبات می گردد.

  کلیدواژگان: قرآن، رسول، نبی، قرآنیون
 • بهمن هادیلو*، مجتبی محمدی مزرعه شاهی صفحات 227-244
  محسنات معنوی یکی از شیوه های بیانی است که قرآن کریم در بیان فحوا و اهداف خود به وفور از آن بهره جسته است. اهمیت محسنات معنوی به اندازه ای است که بدون درک صحیح و شناخت اهداف آن، فهم و تفسیر برخی آیات قرآن مشکل می نماید. این در حالی است که با عنایت به نگرش دانشمندان علم بلاغت به فنون بدیعی به عنوان عنصری صرفا زینت بخش، جوانب فنی آن مغفول مانده است. در بحث پیش رو به روش تحلیلی و با نگاه کاربرد شناسی و عملکردی، نقش محسنات معنوی در فهم و موسیقی قرآنمورد بررسی قرار گرفته که یافته های پژوهش حاکی از این است که این نوع از محسنات دارای کارکرد های مختلف فنی است. از جمله این کارکردها را می توان در تولید موسیقی با تکیه بر سازه های توازی و تناسب و سازه تکرار، تصویر آفرینی با ابزار فنون بدیعی مبالغه و مقابله و همچنین، در فهم قرآن و مرتفع کردن شبهات برخی آیات شریفه دانست که در پرتو محسنات بدیعی توریه، تجاهل العارف، لف و نشر، مشاکله و احتباک حاصل می شود.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، محسنات معنوی، کارکردهای فنی، زیبایی شناختی، رفع شبهات
 • محمدرضا آکار، حسین هاشم نژاد*، سید علیرضا صدر حسینی صفحات 245-264
  بیشتر روان شناسان اجتماعی، انسان را موجودی تک بعدی و مادی می دانند. آنها با این پیش فرض، برای تسهیل فرایند اقناع و متقاعد سازی مخاطبان، مدل ها و نظریه هایی را مطرح کرده اند که در قالب دو رویکرد عمده یعنی رویکرد پیام یادگیریو رویکرد شناختی پاسخ بیان شده است. در نقطه مقابل، پیامبر و اهل بیت (ع) با بیان دو بعدی بودن انسان و اصالت بعد فطری او، مدلی را پایه ریزی کرده اند که نقاط اشتراک و افتراق فراوانی با مدل های مطرح در روان شناسی اجتماعی دارد. این مقاله با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای، مهمترین نقطه افتراق دو دیدگاه را در توجه  پیامبر و اهل بیت (ع) به پرورش و رشد نگرش های بعد فطری مخاطبان می داند و مهمترین نقطه اشتراک را در توجه دو دیدگاه، به عناصر اصلی اقناع (ویژگی های گوینده و پیام و شنونده) و همچنین، توجه به شیوه های اقناع و متقاعدسازی مخاطبان می داند. اگرچه در این نقطه اشتراک نیز، دو دیدگاه با یکدیگر تفاوت های زیادی دارند.
  کلیدواژگان: الگوی ارتباطی، اهل بیت (ع)، روان شناسی اجتماعی، متقاعدسازی، اقناع
 • عباس حویدر، کمال صحرایی اردکانی*، حمید حمیدیان، علی محمد میرجلیلی صفحات 265-283
  از آثار ارزشمند شیخ عباس قمی (ره) کتاب «سفینه البحار و مدینه الحکم و الآثار مع تطبیق النصوص الوارده فیها علی بحار الانوار» است که در هشت جلد به صورت الفبایی نگاشته شده است. ایشان این کتاب را به عنوان فهرست و معجمی برای کتاب «بحار الانوار» علامه مجلسی در بیست سال نوشته است. نوشته حاضر متکفل استخراج و تحلیل توثیقات رجالی شیخ عباس قمی (ره) در «سفینه البحار» است. این مقاله براساس منابع کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی نگاشته شده است. با توجه به علاقه و تخصص بالای شیخ عباس در زمینه تراجم و اعلام، مشاهده می شود که بیشتر حجم کتاب به شرح حال بزرگان و دانشمندان اختصاص یافته و در این میان، به ملاک های مختلف توثیق راویان در اثنای مطالب خود نیز پرداخته است، مانند: تصریح معصومین (ع)، اصحاب اجماع، ترحم و همنشینی و وکالت معصوم (ع) و... . محدث قمی در توثیق راویان، از کتب رجال و تراجم استمداد کرده، هرچند در بیشتر موارد به آن کتب ارجاع نمی دهد.
  کلیدواژگان: شیخ عباس قمی، سفینه البحار، توثیقات رجالی
 • سید ابوالقاسم حسینی زیدی*، سید علی دلبری، محسن کبیری راد صفحات 285-301
  در برخی روایات، موضوعاتی مطرح شده که شبهاتی را نسبت به دین مبین اسلام به وجود آورده است. از جمله اینکه فقهای آخرالزمان بدترین فقهاء در زیر آسمان و آغاز کننده فتنه دانسته شده اند. در نوشتار حاضر به روش مساله محور و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی، در مقام اثبات صدور روایت باید گفت: وثوق صدوری روایت مورد بحث، ثابت است و ازاین رو، حدیث مورد نظر از نظر سند، موثق و از نظر دلالت، صحیح است و با توجه به مویدات قرآنی و روایی قابلیت استناد دارد. از منظر فقه الحدیث هم با بررسی آیات قرآن و روایات در قالب روایات تایید کننده، توضیح دهنده، متعارض و جمع کننده و حکم عقل به این نتیجه رسیدیم که مراد امام معصوم (ع)، عدم تقلید در آخر الزمان یا خدشه وارد کردن به ساحت تمام علماء نیست، بلکه فقط ایشان از مشکلات آخرالزمان و اتفاقات آن یادآور شده و مقصودشان این است که در این زمان نباید از هر فقیهی بدون اینکه هادی بودن وی احراز شود، پیروی کرد و غیر از ملکه فقاهت و علم، موارد دیگری مانند: فریفته نشدن به امور دنیوی، ناامید نکردن مردم از رحمت الهی، متمایل بودن به آخرت، فتوا ندادن بدون بررسی، صداقت و یک رو بودن نیز، از شرایط لازم فقیه است.
  کلیدواژگان: فقهاء، آخر الزمان، اثبات صدور، وثاقت مخبری، وثوق صدوری
 • کیوان احسانی، وحید وطن خواه* صفحات 303-322
  روزبهان فسوی شیرازی از بزرگان صوفیه در قرن ششم هجری و شافعی مذهب است. وی در کتاب تفسیری خود، «عرایس البیان فی حقایق القران» که بر اساس روش باطنی نگاشته است، ذیل برخی از آیات، برداشت خود را با منقولاتی از متقدمان تصوف، آراسته و در مواردی، تاویلات امام جعفر صادق (ع) را نیز نقل نموده است. بررسی موضوع حاضر از آن جهت ضرورت دارد که تفسیر «عرایس البیان» بر شیوه اهل تصوف نگاشته شده و بیان تاویلات امام صادق (ع) در آن در کنار منقولات سایر بزرگان تصوف، چه بسا این تصور را ایجاد کند که دیدگاه های این گروه مورد تایید ایشان بوده است. در رابطه با «عرایس البیان» و معرفی آن، پژوهش هایی انجام شده، اما در هیچ یک تاویلات امام صادق (ع) به طور مستقل مورد بررسی قرار نگرفته است. نوشتار حاضر به دنبال پاسخ به این مساله است که این تاویلات در چه جایگاهی از نظر اسناد و محتوا قرار دارد و استناد آن به امام (ع) تا چه میزان پذیرفتنی است. نتیجه این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی ارایه گردیده، آن است که بسیاری از این منقولات، با وجود در بر داشتن نکات و دقایق ظریف عرفانی، به جهت اشکال در سند و دلالت و عدم سازگاری با مبانی تفسیر باطنی، قابل انتساب به امام صادق (ع) نیست.
  کلیدواژگان: امام جعفرصادق (ع)، تفسیر عرائس البیان، روزبهان، تاویل
 • سید حسین موسوی دره بیدی*، امیر احمدنژاد صفحات 323-341

  یکی از ویژگی های های تفسیر «التبیان فی تفسیر القرآن» اثر شیخ طوسی، نقل روایات و اقوال تفسیری فریقین است. مولف در عمل به این ویژگی به یک روش عمل نکرده و در نقل روایات اهل بیت (ع) با تغییر یا حذف برخی واژگان روایت، بیشتر به موضوع اصلی آنها اشاره می کند. در نتیجه، روایات دچار آسیب هایی نظیر نقل به معنا، تقطیع و اختصار شده است. از سویی، نقش مرجع بودن این تفسیر در انتقال بسیاری از روایات به تفسیر «مجمع البیان» طبرسی و از آن به تفاسیر بعدی شیعه، بویژه تفاسیر روایی بر اهمیت این مساله افزوده است. نوشتارحاضر، ضمن اشاره به دسته بندی نقل به معنا از نگاه پژوهشگران، به بررسی ابعاد و گونه های آن در تفسیر «التبیان» پرداخته و نشان داده است که برخی روایات در «التبیان» دچار نقل به معنا شده است. گونه های متنوعی از نوع جایگزینی، حذف و اضافه و جابجایی در سطح واژگان و جملات و گاه، ترکیب آنها با دیگر عوارض حدیثی مشاهده می شود و فهم معنای روایت را بدون توجه به اصل روایات در مصادر دشوار ساخته است. نقل به معنا در برخی موارد، بویژه در روایاتی که مصادر آنها موجود نیست، موجب سلب اعتماد به آنها شده است.

  کلیدواژگان: روایت، شیخ طوسی، تفسیر، نقل به معنا، «التبیان» فی تفسیر القرآن
|
 • Abdolhadi Feghhizadeh *, Hesam Emami Danaloo Pages 7-24
  Qhorb-e Nawafel (approximation to God through nonritual prayers) is a divine Hadith on the basis of which it has been claimed that the Qur’anic text is man-fabricated. According to those who advocate this claim, after the prophet (pbuh) was ordered to say Nawafel, he turned into the tongue of God; therefore, the Qur’anic utterances, though made up by man, are of a divine nature. This claim has been widely challenged so far, but Qhorb-e Nawafel, on which the claim is based, has not been put to criticism yet. This study, first of all, presents a background of such an outlook and the way it was derived from the Hadith. Then, the text of the Hadith is evaluated, and the factual and figurative approaches to its meaning are discussed. The claim is based on the factual meanings, or denotations, of the words in the Hadith, but the intra-textual and extra-textual pieces of evidence suggest that the words and expressions in the Hadith should be taken from a figurative perspective. In other words, they are connotatively significant because intangible concepts are expressed like tangible entities. The main intra-textual clues are the results gained by whoever says the prayers and the presence of two people, an addressor and an addressee. The extra-textual clues include the Qur’anic verses that regard the recitation of the words of God to the prophet and some Hadiths that refer to the use of figurative language by Imams. It is generally concluded that the Hadith Qhorb-e Nawafel provides no evidence for the human origin of the Qur’an.
  Keywords: Man-made nature of Qur’anic statements, Divine origin of the Qur’an, Qhorb-e Nawafel Hadith
 • Fatemeh Habibi *, Fathieh Fattahizadeh, Farideh Haghbin Pages 25-43
  In linguistics, there are various approaches to the nature and use of language each defining a certain role for it. Formalists believe that the speaking ability is an innate gift with which human beings are born. To those scholars, language is a cognitive phenomenon or a tool that reflects mental processes. Pragmatists, however, consider language as a social phenomenon and a means of communication. They believe that linguistic forms are created and acquired to serve communicative purposes. The present research is an attempt to elaborate on Allameh Tabatabai’s interpretive approach to the nature of language. It is conducted through an analytical method with a focus on the Qur’anic verses that contain the most widely used lexical manifestations of language such as qhowl, kalemeh, lesan, notqh and bayan. The study generally shows that he believes in both roles of language, namely a means of communication and a means of self-expression, but he considers it innate by nature. According to him, the language capacity is a divine inspiration given exclusively to man. An important contribution of this study is the confirmation of the hypothesis that language is a natural gift and an innate competence born with a child. By flourishing in the social context, this competence turns into various performances such as speech.
  Keywords: Allameh Tabataba’i, Al-Mizan Interpretation, Nature of language, Linguistics, Verbal manifestations
 • MohammadAli Headari Mazrae Akhond *, Ahmad Mousavi, Mahdi Esmailpoor Pages 45-62

  Interpreters of the Qur’an disagree on the meanings of haqh (share) and haqh ul-ma’loum (specified share) appearing respectively in the verses ‘a share of their property is for the poor’ (51:19) and ‘a specified share of their property is for the poor’ (70:24). Some interpreters consider haqh ul-ma’loum as the ritual zakat. They base their idea on the presence of the word ma’loum (specified) as well as the association of the two verses with verses on salat (ritual prayer). The terms haqh and haqh ul-ma’loum appear in chapters Al-Zharyat and Al-Ma’arij. Since these two chapters were revealed to the prophet in Mecca and the ritual zakat was enacted in Medina, interpreters have resolved the discrepancy by considering the verses as exceptional ones which were nullified by the verse on zakat in Medina. In this research, the term ma’loum and its connection to the enacted amount of zakat as well as the relationship of zakat and salat is investigated along with a criticism on considering the verses exceptional and nullified. It is concluded that the terms haqh and haqh ul-ma’loum in these two verses do not denote the ritual zakat; rather, they refer to charity and financial help. This result is gained on the basis of certain contextual clues in the Qur’an, quotations from Imams, semantic features of the words sa’il (beggar) and mahroum (deprived) as well as usages of ritual zakat and haqh ul-ma’loum.

  Keywords: Haqh ul-ma’loum, zakat, Charity, Interpretation, Verse 24 in chapter Al-Ma’arij, Verse 19 in chapter Al-Zharyat
 • MohammadAli Mohiti Ardakan * Pages 63-83

  One of the issues that have attracted the attention of scholars is the perception of all beings. This is what the Qur’an provides evidence for. The basic question is how the tasks of praise and testimony can be attributed to the perception that runs through the whole universe. As an attempt to answer this question, the present study uses a descriptive-analytical method to, first of all, classify the pieces of the Qur’anic evidence in this regard and then assess the perception of beings on the basis of the verses about praise and testimony. As the results of the study indicate, perception in the sense of general knowledge or awareness is to be taken for granted by virtue of the semantic associations and the verses about praise and testimony. Of course, as verse 43 in chapter Noor suggests, it is possible to extrapolate perception to all beings. By and large, it is concluded that everything has a certain degree of awareness, but the details or all the aspects this awareness are not and cannot be known to human beings.

  Keywords: Qur’an, perception, Awareness of beings, Praise, Testimony
 • Bibi Zeinab Hosseini *, Eleyeh Rezadad, MohammadAli Kazemitabar Pages 85-106

  The knowledge of polysemy and synonymy has long served to contribute to the field of interpretation. There has been a widespread difference of opinions among scholars, however, regarding the purpose and benefit of such knowledge. In the sources ever written on polysemy and synonymy, the selection of words and their semantic relationships are not well accounted for. Indeed, the corresponding discussions in those sources are complicated in terms of tenets and instances. Through a comparative study based on the etymological features of words and the pivotal role of denotations in understanding the Qur’anic verses, an attempt is made here to address the concerns of those who advocate the centrality of core meanings in the understanding of the Qur’an. The denotative core of a number of etymologically related words is like an axis to which those words converge. That is to say, lexical items of the same core can be packaged in one semantic category despite their nuances of meaning. In the present study, this issue is illustrated with the words haqh and qhest. The former is of various usages all with the core sense of vojoud (existence), but the latter is used in opposite terms all with tasallob (strictness) as their core meaning.

  Keywords: Polysemy, synonymy, Etymology, derivation, Pivotal meaning, Haqh, Qhest
 • Mohammadbagher Saidi Roshan * Pages 107-127
  Determination of destinies is an act of God and a basic issue discussed in the Qur’an. The clarification of this subject and how man plays a role in this regard can shape up man’s ideology and direct his acts. This study is conducted to answer two questions; “what is destiny as set by God?” and “what is man’s role in determining his fate?”. This kind of investigation calls for an analysis of the relationships among God, the world and man. The approach adopted for the research is the one by which the Qur’an deals with the subject. Also, the method of the study is based on ration and narration practiced through the analysis of documentary sources. As the results show, setting destinies is an act of God carried out within a framework of ways and means. According to this view, God is the creator of all the phenomena in the universe, and the entity as well as the identity of everything is already predestined by Him. It is shown in the research that God’s predestination of affairs as depicted in the Qur’an is not in contrast with man’s role in the world and his will and power to determine his own fate. Indeed, the creation is based on a system of causes and effects according to which any phenomenon is created or comes to being through a certain route or by certain means. By virtue of this relationship, man’s will is an instance of God-predestined entities that are not embodied unless required actions are done.
  Keywords: Predestination, Acts of God, Man’s fate, Role of man’s will in his life
 • Fatemeh Dastranj *, MAHYAR Khani Moghadam, Majid Zeidi Pages 129-147
  Redundancy of words and concepts is of wide applications in literary texts. It can be found in most parts of the Qur’an, but chapter Joseph strongly benefits from that. Joseph’s story is told exclusively in this chapter, i.e., without being repeated elsewhere in the Qur’an, but the content of the chapter has an internal redundancy. Once carefully considered, various parts of the chapter appear to be of a certain type of parity and parallelism. The present study is conducted through a descriptive-analytical method so as to identify and analyze the significant patterns of redundancy in this chapter. As it is found, there are such patterns about four concepts including ‘dream, trick and shirt’, ‘seemingly contrasting places’, ‘opposite verbs’ and ‘happy ending for all of the story characters’. These patterns reveal the hidden meanings of the text by creating an effective matrix and help to imagine certain concepts that convey feelings and sentiments.
  Keywords: Pattern of redundancy, Amazing literary usage, Chapter Joseph
 • Azam Farjami *, Zohreh Narimani Pages 149-165
  The retrieval of references for the Hadiths in the Al-Tebyan Interpretation sheds light on the history of Shia interpretations before Sheikh Tousi and provides proximity to the early sources of Hadiths. Besides, the identification of the bibliographic identity of those Hadiths helps to assess their validity in Al-Tebyan. Through this process, some missing parts of ancient interpretations, such as the one by Wazir Maghrebi, are detected and reconstructed. Sheikh Tousi has included 1034 quotations from Imams in his Al-Tebyan. The references for a quarter of those quotations serve as a referential source for other Shia interpretations as well as Hadith books. The results of the study show that Tabari’s Jame’ ul-Bayan Interpretation provides references for 250 Hadith in the Al-Tebyan Interpretation. The Al-Masabih Interpretation by Wazir Maghrebi stands the second rank as to provide Hadiths for Al-Tebyan. Due to its link with Sunni interpretive and Hadith sources, Wazir Maghrebi’s book, though of Shia identity, serves as an intermediate source for Al-Tebyan. Of all the Hadiths written in Al-Tebyan, 140 are without references, which is due to Tousi’s customizing the original text as well as quoting from several Abu Ja’fars who may or may not refer to one of the Imams. Through the comparison of the Hadith in Al-Tebyan to those in the original sources, it emerges that, byAbu Ja’far, Tousi does not always mean Imam Baqher (pbuh). This is because Abu Ja’far has been a nickname shared by the Imam, Kalbi and Tabari.
  Keywords: Al-Tebyan Interpretation, Detection of references for interpretive Hadiths, Semantic quotation, Tabari’s Jame’ ul-Bayan, Wazir Maghrebi’s Al-Masabih
 • MohammadHasan Ahmadi * Pages 167-184

  Basically, discussing the history of interpretation in local studies is beset with inexpressive language and farfetched expressions. This traditional use of language involves numerous methodological adversities which can be considered in three main domains including a) failure to derive the secondary applications of interpretations, b) abstract implications from the nature of interpretation, and c) failure to distinguish interpretation from jurisprudence. The process of “adopting interpretations from one another” becomes intelligible if studied within the “integrated framework” of the Islamic heritage. What emerges from this outlook is that interpretation has served like a powerful medium in the structure of the Islamic civilization. Such an approach to the interpretation of the Qur’an is not only more realistic and impressive but also eliminative of many pitfalls in the understanding of the interpretation heritage. If viewed from a communicative or media perspective, interpretation primarily turns out to be an exclusive and comprehensive method in the world of science rather than a simple branch of Islamic sciences. The text of the Qur’an, around which all the Islamic sciences have shaped up, has a pivotal role in interpretation. This centrality rules out the claims of textual distortion of the Qur’an and mitigates the negative effect the repetitiousness of the contents in different interpretations.

  Keywords: Hadith-based interpretation, Interpretation of the Qur’an, Validity, media, Methodology
 • Mohsen Hasanvandi, Mahdi Akbarnezhad * Pages 185-200
  One of the sources used to interpret the Qur’an is the set of Hadiths left behind from the prophet’s companions. The validity of such Hadiths about interpretation has been a matter of debate among Shia scholars. Ayatollahs Mohammad Hadi Ma’refat and Seyed Ali Hosseini Milani are the two contemporary scholars who have put forth contrasting opinions in this regard. Through a descriptive-analytical method, this research aims to compare the viewpoints of these two eminent scholars by identifying and analyzing the corresponding similarities and differences. As the results of the study show, the difference between their opinions stems from their difference in defining the term ‘companion’ and identifying its instances. A thorough analysis of the two viewpoints brings one to a unified position versus the subject. According to Ayatollah Ma’refat, the prophet’s companions should be viewed split in this case; considering the nature of the points they have quoted from the prophet, some Hadiths are valid but some cannot be taken authentic.
  Keywords: Prophet’s companions, Veracity of the companions, Interpretive Hadiths, Ayatollah Ma’refat, Ayatollah Milani
 • Tayyebeh Orangi, Mehdi Mehrizi *, Seyyed MohammadBagher Hojati Pages 201-225

  The terms rasoul and nabie have widely been used in the Qur’an and the Islamic culture, but there is no consensus on the exact meanings of these two concepts yet. This is due to the lack of deep and objective scrutiny of the meanings and the contextual instances of those words in the Qur’an. The present study is conducted on the purpose of analyzing and evaluating the Qur’anists’ views about the disparity of rasoul and nabie, which has resulted in the rejection of Hadiths. Since their view is based on the non-necessity and non-validity of the prophet’s quotations for the understanding and interpretation of the Qur’an, this study seeks to come up with new definitions of the two words through a comparative analysis of the Qur’anic contexts in which they appear. Once the findings are compared to the viewpoints of Qur’anists, it emerges that those scholars are wrong. According to what is understood from the verses, rasoul and nabie are denotatively different but functionally and referentially the same. Because there is no congruence between this linguistic finding and what the Qur’anists believe, their idea about the invalidity of the prophet’s Hadiths is rejected.

  Keywords: Qur’an, Rasoul, Nabie, Qur’anists
 • Bahman Hadiloo *, Mojtaba Mohammadi Mazraeh Shahi Pages 227-244
  Aesthetic semantic devices are among the rhetorical features widely used in the Qur’an. Their significance is such that the understanding and interpretation of some Qur’anic verses is impossible if those features are not fully taken into account. However, as the case is, the technical aspects of the rhetorical devices in the Qur’an have been overshadowed by the overemphasized aesthetic aspects of those devices. Using an analytical method and adopting an applied functional point of view, this study seeks to shed light on the role of semantic aestheticism in understanding the meaning and the music of Qur’anic utterances. The results of the study indicate that the aesthetic lexical features in the Book are of various technical functions, such as creating music based on parallel, proportionate or redundant notations as well as imagery by means of exaggerations and antitheses. These functions not only help to understand the meanings but also serve to resolve the ambiguities in some verses. In general, such an aestheticism in the rhetoric of the Qur’an sets the ground for polysemy, Socratic irony, elucidation, lexical isomorphism, and explicit-implicit sequences of related concepts.
  Keywords: Holy Qur’an, Lexical aestheticism, Technical functions, Elimination of ambiguities
 • Mohammadreza Akar, Hosein Hashemnezhad *, Seyyed Alireza Sadr Hoseini Pages 245-264
  Most social psychologists consider man as a one-sided materialistic being. They have proposed certain theories and models with which to substantiate their ideas. In this regard, one may refer to the cognitive approach and the acquisitive approach as two main strategies for substantiation. In contrast, the prophet and Imams have put forth a two-sided model of human identity with the main focus on man’s innate dimension. As a matter of fact, there are a lot of similarities and differences between this religious model and the social psychological ones. Through library work, this research sheds light on the major difference between these two approaches, namely the innate dimension of human character and the ways to breed it up. Also, the major similarity of the two approaches is found to be the persuasive dimension of human character (i.e., the features of the addressor, the message and the addressee). In this case, ways of persuading the addressee finds significance. It is to be noted that, even in this commonality, the two approaches are considerably different.
  Keywords: Pattern of communication, Imams, social psychology, persuasion, Persuadedness
 • Abbas Hoveydar, Kamal Sahraei Ardekani *, Hamid Hamidiyan, Ali Mohammad Mirjalili Pages 265-283
  One of the valuable works of Sheikh Abbas Qomi is the book Safineh al-Baharin eight volumes with quotations and narratives alphabetically ordered in them. This book, written within twenty years, was originally intended as a summarized list of the materials in Allameh Majlesi’s voluminous book Bahar ol-Anwar. The present study seeks to extract and analyze the authentications that Sheikh Abbas Qomi has conducted of Hadith narrators in Safineh al-Bahar. The study is done through library work and a descriptive-analytical method. Considering Sheikh Abbas’s expertise and interest in translation and referential inquiries, the materials in his book mostly consist of biographical notes about scholars and eminent figures. The author has also evaluated the credibility of Hadiths and their narrators based on certain criteria such as Imams’ statements, collective opinions, and companionship with Imams as well as being their representative or agent. Sheikh Abbas Qomi has derived his notes on narrators’ authenticity from biographies and memoirs, though he often does not make references to those works.
  Keywords: Sheikh Abbas Qomi, Safineh Al-Bahar, Authentication of narrators
 • Sayed Abolghasem Hoseini Zaidi *, Sayyed Ali Delbari, Mohsen Kabiri Rad Pages 285-301
  The way some Hadith discuss their subjects seems to be inductive of skepticism about the veracity of Islam or its components. A representative Hadith in this regard is the one that statesthe jurisprudents of the end time are the worst ones who will seek evils. Through a descriptive-analytical method, library work and a problem-solving procedure, the present study proves that the Hadith is read and not faked as well as conceptually reliable in accordance with some other Hadiths and the Qur’anic evidence. From a referential point of view, however, the Qur’an and confirming, contrasting and clarifying Hadiths bring one to the logical conclusion that the Imam who made this statement did not mean to undermine the public following of jurisprudents or damage their image; rather, concerning the problems occurring at the end time, he meant to say that every jurisprudent would not be worth following. Those who are worth it are of good guidance and are marked not only with jurisprudential knowledge but also with clearance from worldly temptations, avoidance of disappointing their followers about the mercy of God, inclination for the Hereafter, avoidance of issuing inconsiderate decrees or orders, and sincerity.
  Keywords: jurisprudents, The end time, Reality of Hadith, Reliability of Hadith narrator, Content validity
 • Keyvan Ehsani, Vahid Vatan Khah * Pages 303-322
  One of the great mystics of the 6th century AH was Rouzbehan Fasaie Shirazi. He was a Shafei Sunni Muslim, currently well known for his book Ara’is ul-Bayan which is, indeed, a subjective interpretation of the Qur’an. He has dealt with some of the Qur’anic verses by making references to previous mystics as well as Imam Sadeqh’s statements. It is important to analyze the book because it is, first of all, written in a mystical mode and, secondly, there are quotations from Imam Sadeqh (pbuh). The inclusion of Imam’s views in the book may wrongly imply that mystic views were accepted to him. So far, there has been a bulk of research on Ara’is ul-Bayan, but no study is conducted yet exclusively on the statements of Imam Sadeqh in that book. The present study seeks to verify those statements in terms of both contents and references. In other words, the study aims to determine how well the remarks may be attributed to Imam. Using a descriptive-analytical method, the research has found that many of the statements, though conceptually correct and mystically precious, are not referentially valid enough to be attributed to Imam Sadeqh. Besides, they do not conform to the fundaments of subjective interpretation.
  Keywords: Imam Sadeqh (pbuh), Ara’is ul-Bayan Interpretation, Rouzbehan, Interpretive statements
 • Sayed Hosein Mosavi *, Amir Ahmadnejad Pages 323-341

  One of the characteristics of the interpretation Al-Tibyan Fi Tafsir al-Qur’an, authored by Sheikh Tousi, is the inclusion of interpretive statements and quotations from both Shia and Sunni scholars. This inclusion has not been done in just one way; for the statements quoted from Imams (peace be upon them), the author has just conveyed the gist or the main idea of every statement by omitting certain words from it. What is quoted in his book, therefore, suffers from being manipulated and unduly shortened or curtailed. What makes the problem even worse is that Sheikh Tousi’s interpretation has served as a reference or a source from which Tabarsi’s Majma’ ul-Bayan Interpretation and the subsequent interpretive works, especially those based on Hadiths, have derived a lot. The present study firstly refers to the clarification of conceptual quotations generally put forth in the literature and then introduces the types of such quotations actually used in the Al-Tibyan Interpretation. It is shown that the original forms of some Hadiths have not been reported in the book; rather, it is just the core concepts that are quoted by the author. Those Hadiths are beset with a variety of distortions including lexical substitution, addition, substitution and displacement of words and structures as well as alteration in the sequence or combination of words and sentences. This has made it hard to understand the true meanings of Hadiths in the absence of their original forms. As a matter of fact, quoting a concept with no care for its linguistic and contextual features leads to distrust in both the quoted subject and the quoting author.

  Keywords: Hadith, Sheikh Tousi, Interpretation, Quotation of main ideas, Al-Tibyan Fi Tafsir al-Qur’an