فهرست مطالب

 • سال پانزدهم شماره 3 (پیاپی 110، خرداد 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/03/31
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سیده شیرین لطفی پور رفسنجانی، مهدیه معصومی، مصطفی نصیرزاده* صفحات 156-165
  مقدمه

  اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه از سندرم پیش از قاعدگی به عنوان کلیدی ترین اقدام در راستای پیشگیری و کنترل این سندرم، خود تحت تاثیر متغیرهای بسیاری قرار دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین آگاهی، نگرش و باورهای دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در خصوص رفتار های پیشگیری کننده از سندرم پیش قاعدگی با بکارگیری الگوی اعتقاد بهداشتی در سال 1399 انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش مقطعی حاضر در میان 260 دانشجو دختر دانشگاه به روش نمونه گیری طبقه ای اجرا شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، آگاهی، نگرش و باورهای دانشجویان بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی و رفتارهای پیشگیرانه بود. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS نسخه 18 و با کمک آزمون های آماری همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس یکطرفه، تی مستقل و آنالیز رگرسیون چندگانه در سطح معنی داری 05/0 انجام شد.

  یافته ها

  بین میانگین نمره رفتار با نگرش، منافع، خودکارآمدی، راهنماها برای عمل و موانع همبستگی معنی داری دیده شد (0001/0=p). بر اساس تحلیل رگرسیون چندگانه میزان زمان فعالیت بدنی در هفته و خودکارآمدی به ترتیب مهمترین متغیرهای پیش بینی کننده رفتارهای پیشگیرانه بودند. متغیرهای همبسته با رفتار 369/0 اتخاذ رفتار را پیش بینی می کنند.

  نتیجه گیری

  با توجه به همبستگی متغیرها با رفتار، طراحی، اجرا و ارزشیابی مداخلات آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت با کاربرد نظریه ها و الگوهای تغییر رفتار پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، الگوی اعتقاد بهداشتی، دانشجویان دختر، سندرم پیش قاعدگی
 • سلیمان احمدی، معصومه صیدی* صفحات 166-177
  زمینه و هدف

  نظارت یک فعالیت ضروری در مدیریت منابع انسانی است. نظارت می تواند بر توسعه یا عملکرد یا هر دو متمرکز باشد. مسیولین و اساتید دانشجویان پزشکی نباید انتظار داشته باشند که دانشجویان فقط از تعدادی قانون و مقررات اطاعت کنند و سایر جنبه های آن ها را نادیده بگیرند. به نظر در کلاس های دانشگاهی، نقش نظارت اداری اساتید از نقش یادگیری، آموزش و حمایت گسترده تر است. هدف از مطالعه تبیین مولفه های ضروری نظارت بر کلاس داری با استفاده از تجارب اساتید و دانشجویان بود.

  روش بررسی

  نوع مطالعه کیفی، به روش تحلیل محتوی انجام شد. شرکت کنندگان از بین اساتید و دانشجویان علوم پایه و فیزیوپات پزشکی، با نمونه گیری هدفمند با حداکثر تنوع انتخاب گردید. رویکرد جمع آوری داده ها یک مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. همه مصاحبه ها توسط دو محقق به طور مستقل تحلیل و ساب تم ها استخراج گردید.

  یافته ها: 

  در مطالعه حاضر 10 ساب تم از مصاحبه ها استخراج شد. تم نظارت مدیریتی شامل، حضوروغیاب دانشجویان و ایجاد جذابیت در کلاس درس بود. تم نظارت آموزشی، تنوع استفاده از سبک های یاددهی و یادگیری، عدالت در ارزیابی دانشجو، ادغام افقی و عمودی، ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید و پایش پیشرفت تحصیلی دانشجویان بود. تم نظارت حمایتی شامل، نوع خدمات حمایتی، شناسایی نگرانی های دانشجویان و حفظ محرمانگی در ارایه خدمات بود.

  نتیجه گیری:

   این مطالعه مولفه های مهم کلاس داری در دروس دانشگاهی را نشان داد. توانمندسازی اساتید در مولفه های ضروری نظارت و تلاش برای به کارگیری هم زمان این مولفه ها در کلاس درس لازم است. تا به این ترتیب دانشجویانی با کمترین میزان استرس، کارآمد و با توسعه فردی و حرفه ای فارغ التحصیل گردند.

  کلیدواژگان: کلیدواژه ها: نظارت، کلاس داری، اعضای هیئت علمی، دانشجویان پزشکی، مطالعه کیفی​​​​​​​
 • فائزه کبیری، سید سهیل آقایی، احمد علی پوربابایی*، محمد سلیمانی، طاهره کمیلی موحد صفحات 196-205
  زمینه و هدف

  آکتینوباکتری ها به علت توانایی شان در تولید متابولیت های ثانویه، نانوذرات فلزی مختلف با خصوصیات بیولوژیکی گوناگون می توانند تولید کنند. این مطالعه با هدف جداسازی و غربالگری سویه های آکتینوباکتری بیوسنتز کننده نانوذرات طلا از خاک و بررسی خواص ضد میکروبی نانوذرات تولیدی انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه پس از جداسازی آکتینوباکتری ها، تولید زیستی نانوذرات فلزی از طریق تغییر رنگ محیط واکنش، اسپکتروفتومتر فرابنفش- مریی، میکروسکوپ الکترونی عبوری، طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه و آنالیز پراکندگی نور دینامیکی بیوسنتز نانوذرات تایید شد. به منظور شناسایی و بررسی فیلوژنی جدایه منتخب از روش های فنوتیپی و مولکولی استفاده شد و اثر ضد میکروبی نانوذرات طلا علیه سه پاتوژن بیماری زا بررسی شد.

  یافته ها

  از مجموع 35 جدایه آکتینوباکتری، یک سویه توانایی تولید نانوذرات فلزی با بیشینه جذب در 537 نانومتر را داشت. آنالیز پراکندگی نور دینامیکی میانگین اندازه 4/44 نانومتر را نشان داد. حداقل غلظت مهارکنندگی نانوذرات طلا بیوسنتز شده برای باکتری های بیماری زای  اشرشیاکلی، سودوموناس آیروجینوزا و استافیلوکوکوس اوریوس به ترتیب 8/5 ، 7/11 و7/11 میکروگرم بر میلی لیتر بود. در آنالیز مولکولی جدایه آکتینوباکتری Amycolatopsis sp. KMN شناسایی شده به میزان 82/99 درصد تشابه فیلوژنتیک با سویه آمیکولاتوپسیس متانولیکا239 داشت.

  نتیجه گیری

  نتایج بیانگر آن است که نانوذرات طلا بیوسنتز شده توسط عصاره سلولی آکتینوباکتری منتخب دارای خواص ضد باکتریایی می باشد و این جدایه را به عنوان کاندید مناسبی جهت انجام تحقیقات بیشتر در زمینه نانو-  داروها مطرح می نماید.

  کلیدواژگان: آکتینوباکتری، نانوذرات، طلا، تولید زیستی، اثر ضد باکتریایی
 • زهرا سلیمان اهری، محمد اسدپور، لیلی مازار، مصطفی نصیرزاده* صفحات 206-215
  زمینه و هدف

  سازمان جهانی بهداشت ، عدم فعالیت بدنی مناسب را یکی از پنج عامل اصلی چاقی و اضافه وزن، معرفی می نماید، مطالعه حاضر با هدف شناسایی تعیین کننده های فعالیت بدنی دانش آموزان دختر شهر رفسنجان مبتنی بر نظریه شناختی- اجتماعی در سال 1397 انجام شد.

  روش بررسی

  مطالعه توصیفی- مقطعی حاضر در میان 640 نفر از دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر رفسنجان به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی اجرا شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه سه قسمتی اطلاعات دموگرافیک، ارزیابی رفتار فعالیت بدنی و تعیین کننده های آن بر اساس سازه های نظریه شناختی- اجتماعی بود. داده ها به کمک نرم افزار SPSS-18 و با استفاده از آزمون های آماری من ویتنی، آزمون کروسکال والیس، همبستگی اسپیرمن و مدل رگرسیون خطی چندگانه در سطح معنی داری 05/0 تجزیه و تحلیل گردیدند.

  یافته ها

  میانگین زمان فعالیت بدنی دانش آموزان دختر برابر 28/79 دقیقه در هفته بود. به استثناء عوامل محیطی، میزان انجام فعالیت بدنی دانش آموزان با تمام سازه های نظریه شناختی اجتماعی، و هم چنین با سطح تحصیلات بالاتر پدر و مادر، شاخص توده بدنی پایین تر و عضویت در تیم های ورزشی رابطه معنی دار آماری داشت (p≤0.05). تحلیل رگرسیون چندگانه، تقویت اجتماعی را قوی ترین پیش بینی کننده فعالیت بدنی در دانش آموزان نشان داد (05/0p<، 129/0=β).

  نتیجه گیری

  میزان فعالیت بدنی 8/95% دانش آموزان دختر، کمتر از میزان توصیه شده سازمان بهداشت جهانی (60 دقیقه در روز) است، لذا طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های مداخله ای در سطح اجتماع پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: نظریه شناختی اجتماعی، فعالیت بدنی، دختران نوجوان
 • فائزه عبدالله نژاد، رضا اندام*، مجتبی رجبی صفحات 216-277
  زمینه  و هدف

  بیماری کووید 19 نه تنها سلامت جسمانی افراد را تهدید می کند، بلکه عامل بروز بیماری های روانشناختی متعدد شده و سلامت روان افراد را به خطر می اندازد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر نگرانی های کووید 19 بر سلامت روان دانشجویان ورزشکار با نقش تعدیلگر حمایت اجتماعی یک تحلیل چند گروهی بر اساس جنسیت بود.

  روش پژوهش:

   این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی است که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان ورزشکار منطقه 9 کشور تشکیل دادند. نمونه آماری با استفاده از نرم افزار جی پاور 146نفر تعیین شد که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها پس از تایید روایی و پایایی از پرسش نامه های سلامت روانی Keyes، حمایت اجتماعی و نگرانی های کووید-19 Graupensperger استفاده گردید. همچنین داده ها به کمک روش حداقل مربعات جزیی تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که نگرانی از کووید19 تاثیر منفی و معنادار بر سلامت روان دانشجویان دارد (β=-0.64 , t=7.58). همچنین حمایت اجتماعی نقش تعدیلگر در رابطه بین نگرانی از کووید19 و سلامت روان دانشجویان دارد و باعث تضعیف این رابطه می شود (β=-0.11 , t=2.003). همچنین نتایج  PLS -MGA  نشان داد که تفاوت معناداری بین مردان و زنان وجود ندارد. 

  نتیجه گیری

  برای تقویت حمایت اجتماعی و جلوگیری از افزایش نگرانی های کووید 19 بر سلامت روان دانشجویان پیشنهاد می شود مربیان ورزشی دانشگاه ها با پیگیری مستمر در خصوص وضعیت دانشجویان ورزشکار و مدیران ورزشی دانشگاه ها با برگزاری مجازی بعضی از رویدادهای ورزشی به سلامت روان دانشجویان کمک نمایند.

  کلیدواژگان: کرونا ویروس، کووید19، سلامت روان، دانشجویان
 • عاطفه وردی، محمد حسین نصر اصفهانی، محسن فروزان فر *، مرضیه تولائی صفحات 222-229
  زمینه و هدف

  اگر چه مورفولوژی و تحرک مناسب اسپرم می تواند یکی از مهم ترین فاکتورهای تاثیرگذار در باروری مردان باشد، با این حال، این پارامترها نمی توانند نقش تعیین کننده ای را در سلامت DNA اسپرم ایفا نمایند. در نتیجه، علاوه بر کاهش کیفیت پارامترهای اسپرمی در افراد الیگواسپرمی، احتمال دارد آسیب DNA اسپرم و یا اختلالات کروماتین هسته اسپرم نیز در ناباروری این افراد نقش داشته باشد. در این مطالعه، به بررسی ارتباط پارامترهای اسپرمی با آسیب DNA اسپرم و اختلالات کروماتین هسته اسپرم در افراد الیگو اسپرمی پرداخته شد.

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی همبستگی بر روی نمونه های منی اخذ شده از 40 مرد نابارور الیگواسپرمی انجام شد. پارامترهای اسپرمی، آسیب DNA اسپرم، هیستون باقیمانده اسپرم و کمبود پروتامین اسپرم به ترتیب توسط روش SCD، رنگ آمیزی آنیلین بلو و ارزیابی کرومومایسین A3 مورد بررسی قرار گرفت. هورمون FSH از طریق نمونه گیری از خون بیماران مورد ارزیابی قرار گرفت. برای همبستگی بین پارامترها از Pearson correlation استفاده شد.

  یافته ها

  دراین مطالعه، بین فراگمانتاسیون DNA اسپرم و سطح FSH همبستگی مثبت معنی داری وجود داشت. همچنین، بین کمبود پروتامین اسپرم و هیستون اضافی با فراگمانتاسیون DNA اسپرم همبستگی معنی داری مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  در افراد الیگواسپرمی میزان فراگمانتاسیون DNA اسپرم با آنومالی های کروماتین اسپرم و آسیب به DNAی اسپرم آنها، مرتبط بوده و از دلایل احتمالی ناباروری این افراد به شمار می رود.

  کلیدواژگان: الیگواسپرمی، آسیب DNA اسپرم، هیستون باقیمانده اسپرم، کمبود پروتامین اسپرم
 • ابراهیم اسحقی، علیرضا شاهواروقی فراهانی، سارا موسائی، محمد خلیفه قلی، جعفر عدنانی ساداتی، روح الله فاتح* صفحات 228-239
  زمینه و هدف

  پمپ های خروج دارو یکی از مکانیسم های اصلی مقاومت در برابر آنتی بیوتیک ها در سویه های اشریشیا کلای هستند. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین حضور 5 ژن مختلف پمپ خروج دارو acrA ، acrB، emrA، emrBو mdtk و مقاومت فلوروکینولونی در ایزوله های اشریشیا کلای جداشده از بیماران مبتلا به عفونت های دستگاه ادراری درشهر قم است.

  روش بررسی

  در این مطالعه توصیفی-مقطعی، نمونه ها از چند مرکز درمانی از تیرماه سال 1396 تا مهرماه سال 1396 جمع آوری گردید.پس از جداسازی و تشخیص اولیه ایزوله های اشریشیاکلای با استفاده از کشت و تست های بیوشیمیایی، تست های حساسیت ضد میکروبی سویه های جدا شده نسبت به خانواده فلوروکینولون ها مانند سیپروفلوکساسین، نورفلوکساسین، اووفلوکساسین و لووفلوکساسین با استفاده از روش دیسک دیفیوژن و بر اساس دستورالعمل CLSI انجام شد. شناسایی ژن های کدکننده پمپ های خروج دارو با استفاده از روش PCR در سویه های حساس و مقاوم صورت گرفت.

  یافته ها

  از 170 نمونه بالینی، تعداد 100 سویه اشریشیاکلای با استفاده از روش های فنوتیپی جداسازی و تعیین هویت شدند. ارزیابی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه ها نشان دهنده مقاومت 63 (63%) جدایه نسبت به فلوروکینولون ها بود. نتایج PCR نشان داد که شیوع ژن های acrAB، emrAB و mdtk در میان ایزوله های مقاوم به آنتی بیوتیک های فلوروکینولون به ترتیب برابر با 100%، 98% و 94%  و فراوانی ژن های نامبرده در ایزوله های حساس به آنتی بیوتیک فلوروکینولونی نیز به ترتیب برابر با  2/34%، 02/27% و 5/13% بود.

  نتیجه گیری:

   نتایج نشان داد که وجود  ژن های پمپ خروج دارو acrAB، emrAB و mdtk به طور بالقوه عاملی موثر در مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های فلوروکینولونی است. وجود چنین ژن هایی در سویه های حساس ممکن است  نشان دهنده عدم رونویسی یا ترجمه ژن های مذکور باشد. همچنین با توجه به مقاومت بالای سویه های اشریشیاکلای نسبت به آنتی بیوتیک های فلوروکینولونی، توصیه می گردد قبل از شروع درمان آزمون حساسیت آنتی بیوتیکی انجام شود.

  کلیدواژگان: اشریشیا کلای، پمپ خروج دارو، فلوروکینولون ها، حساسیت آنتی بیوتیکی، acrAB، emrABو mdtk
|
 • Seyedeh Shirin Lotfipour Rafsanjani, Mahdieh Maesomi, Mostafa Nasirzadeh* Pages 156-165
  Background and Objectives

  Adopting preventive behaviors of premenstrual syndrome as the key measure to prevent and control, i.e., affected by multiple characteristics. The current study aimed to determine the knowledge, attitudes, and beliefs of female students of Rafsanjan University of Medical Sciences about preventive behaviors of premenstrual syndrome using a health belief model, in 2021.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted among 260 female students who were selected by a stratified sampling approach. The data collection tool was a questionnaire of demographic information, knowledge, attitudes, and beliefs of students based on the health belief model and preventive behaviors. The obtained data were analyzed in SPSS using Pearson correlation, one-way Analysis of Variance (ANOVA), Independent Samples t-test, and multiple regression analysis at a significance level of 0.05.

  Results

  There was a significant correlation between the mean score of behavior with attitude, benefits, self-efficacy, cues to action, and barriers (P=0.0001). Based on multiple regression analysis findings, performing physical activity per week and self-efficacy were the main predictors of preventive behaviors, respectively. Behavior-Correlated variables predicted the behavior adoption of 0.369.

  Conclusion

  Considering the correlation of variables with behavior, design, implementation, and evaluation of health education and promotion interventions using theories and models of behavior change are suggested.
   
  Keywords: Knowledge, Attitude, Health Belief Model, Students, Premenstrual Syndrome

  Keywords: Knowledge, Attitude, Health Belief Model, Students, Premenstrual Syndrome
 • Soleiman Ahmady, Masoumeh Seidi* Pages 166-177
  Background and Objectives

  Supervision is a fundamental management activity in human resources. Supervision may be development/performance-based or both. Professors should take a holistic view of medical students, should not expect students to comply with many laws and regulations, and other aspects as individuals should not be overlooked. It appears that in the classroom, the supervisory role goes beyond the educational and support role. The current study aimed to explain the core components of classroom supervision as perceived by professors and medical students.

  Methods

  A qualitative content analysis (QCA) was utilized as the research design. Purposive sampling with maximum variation was used to select the participants from professors and medical students of basic and physiopathology sciences in the medical school of Hamadan University of Medical Sciences. Semi-structured interviews were the main approach to data collection. All the interviews were analyzed by two independent researchers and the sub-themes extracted from the interviews.

  Results

  In this study, ten sub-themes were extracted from interviews. The theme of management supervision includes the attendance of students and making the classroom attractive. The theme of educational supervision consists of a variety of uses of teaching and learning styles, Justice in student assessment, Horizontal, and vertical integration, Evaluate the quality of teacherschr(chr('39')39chr('39')) teaching, and monitoring of all studentschr(chr('39')39chr('39')) academic achievement. The theme of supportive supervision includes the type of supportive services, identifying student concerns, and maintaining confidentiality in service delivery.

  Conclusion

  This study demonstrated the important components of class management in academic courses. To empower teachers in supervising and making efforts these components are simultaneously applied to a classroom. Thus, students can graduate with minimal stress, efficiency and personal and professional development.

  Keywords: Supervision, Classroom, Faculty, Medical Students, Qualitative Study
 • Faezeh Kabiri, Seyyed Soheil Aghaei, AhmadAli Pourbabaee*, Mohammad Soleimani, Tahereh Komeili Movahhed Pages 196-205
  Background and Objectives

  Actinobacteria efficiently can produce different nanoparticles with various biological properties due to their ability to produce secondary metabolites. The present study aimed to examine the isolation and screening of gold nanoparticles via producing actinobacteria from the soil. We also studied their antibacterial activities.

  Methods

  In this study, after the isolation of actinobacteria, the accumulation of gold nanoparticles was investigated. This aim was achieved by changing the color of the reaction medium and its adsorption by UV-visible spectrophotometry. Then, for conducting confirmatory tests, ultraviolet and visible absorption spectroscopy, high-resolution transmission electron microscopy, Fourier transform infrared spectroscopy, and dynamic light scattering analysis was used. Phenotypic and molecular methods were applied to study the nanoparticle-producing actinobacterium isolate. The antibacterial activity of synthesized gold was explored on pathogenic bacteria.

  Results

  Among the examined 35 Actinobacteria strains, one strain was biosynthesized nanoparticles; it indicated the maximum absorption at 537 nm, i.e., the characteristic of gold nanoparticles. Dynamic light scattering analysis revealed an average size of 44.4 nm. The minimum inhibitory concentration of gold nanoparticles against Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus was 5.8μg/mL, 11.7μg/mL, and 11.7μg/mL, respectively. Molecular analysis data revealed that the Actinobacteria isolate was Amycolatopsis sp. KMN. The isolate Amycolatopsis sp. strain KMN presented 99.82% homology to Amycolatopsis methanolica239.

  Conclusion

  Overall, according to the obtained results, nanoparticles biosynthesized using Actinobacter cell extract suggested different properties, making them a suitable candidate for further research concerning nanomedicines.

  Keywords: Actinobacteria, Gold, Nanoparticles, Green synthesizes, Antibacteria activity
 • Zahra Soleiman Ahari, Mohammad Asadpour, Leili Mazar, Mostafa Nasirzadeh* Pages 206-215
  Background and Objectives

  The World Health Organization (WHO) introduces appropriate physical inactivity among the 5 main causes of obesity and overweight. This study aimed to identify the determinants of physical activity among female students based on Social Cognitive Theory (SCT).

  Methods

   A descriptive cross-sectional study was conducted among 640 female junior high school students in Rafsanjan City, Iran. The study sample was selected by cluster random sampling approach. The data collection tool was a three-part questionnaire for demographic information, physical activity behavior assessment, and its determinants based on SCT. The collected data were analyzed by SPSS using the Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis test, Spearman correlation, and multivariate regression analysis at a significant level of 0.05.

  Results

  The mean score of physical activity time was 79.28 (min/week) in the study participants. Except for environmental factors, the explore studentschr('39') level of physical activity presented a statistically significant relationship with other constructs of SCT, higher level of parental education, lower body mass index, and membership in sports teams. The multivariate regression analysis data suggested social reinforcement as the strongest predictor of physical activity (P=0.004, β=0.129).

  Conclusion

  The rate of physical activity of 95.8 female students was less than the WHO’s recommendation (60 minutes per day). Therefore, it is recommended to design, implement, and evaluate interventional programs at the social level.

  Keywords: Social cognitive theory, Physical activity, Female students
 • Faezeh Abdolahnezhad, Reza Andam*, Mojtaba Rajabi Pages 216-277
  Background and Objectives

  Coronavirus Disease (2019) (COVID-19) not only threatens the physical health of individuals but also causes multiple mental conditions. This study aimed to investigate the impact of COVID-19 concerns on student-athletes chr('39') mental health with the modifying role of social support.

  Methods

  This descriptive-correlational study was conducted using the field research method and gender-based multi-group analysis. The statistical population consisted of student-athletes from Region 9 of Iran. Using G*Power, the statistical sample was determined to be 146 subjects who were selected by simple random sampling technique. The Keyes Mental Health Questionnaire (2006) and the Social Support and COVID-19 Concerns Questionnaire (Graupensperger, 2020) were used to collect the required data after their validity and reliability were confirmed. The collected data were analyzed using the Partial Least Square (PLS) method.

  Results

  The study data revealed that COVID-19 concern presents a significant negative impact on student-athletes’ mental health. Social support also played a modifying role in the relationship between COVID-19 concern and the examined subjects’ mental health and undermined this relationship. Moreover, the PLS-MGA results revealed no gender-wise significant difference in this respect.

  Conclusion

  Concerns about COVID-19 adversely affect studentschr('39') mental health. Additionally, social support can positively influence this population’s mental health and reduce the negative impact of COVID-19 disease on their mental health.

  Keywords: Coronavirus, COVID-19, Mental health, Students
 • Atefeh Verdi, Mohammad Hossein Nasr Esfahani, Mohsen Forozanfar *, Marziyeh Tavalaee Pages 222-229
  Background and Objective

  Although proper morphology and motility of sperm can be one of the most important factors influencing male fertility, however, these parameters cannot play a decisive role in the health of sperm DNA. As a result, in addition to reducing the quality of sperm parameters in oligospermia individuals, sperm DNA damage or chromatin abnormalities of the sperm nucleus may also play a role in infertility. In this study, the relationship between sperm parameters and sperm DNA damage, and chromatin disorders of the sperm nucleus in oligospermia individuals was investigated.

  Methods

  This descriptive correlation study was performed on semen samples taken from 40 men with oligozoospermia. Thus, sperm parameters were evaluated. The fragmentation of sperm DNA, histone residue percentage, and sperm protamine deficiency were examined by SCD, aniline blue staining, and chromamycin A3 evaluation, respectively. FSH was assessed through blood samples from patients. Pearson correlation was used for correlation between the parameters. The significance level was considered P<0.05.

  Results

  In this study, there was a significant correlation between DNA fragmentation and FSH level. Also, chromatin deficiency disorders and DNA fragmentation showed a significant correlation. In addition, there was a significant correlation between excess histone and DNA fragmentation.

  Conclusion

  In oligospermia, DNA fragmentation is associated with sperm chromatin abnormalities and damage to their sperm DNA, and is a possible cause of infertility.

  Keywords: Oligospermia, DNA fragmentation, Sperm nucleus histone chromatin density, Sperm protamine deficiency, Follicle stimulating hormone
 • Ebrahim Eshaghi, Alireza Shahvaroughi Farahani, Sara Mousaei, Mohammad Khalifeh Gholi, Jafar Adnani Sadati, Roohollah Fateh* Pages 228-239
  Background and Objectives

  Efflux pumps are among the main mechanisms for antibiotic resistance in Escherichia coli (E.coli) strains. The present study aimed to investigate the relationship between 5 efflux pump genes; acrA, acrB, emrA, emrB, and mdtk and fluoroquinolone resistance in E.coli isolated from patients with urinary tract infections.

  Methods

  In this descriptive cross-sectional study, clinical samples were collected from several medical centers in Qom City, Iran, from June 2017 to September 2017. After the detection and primary identification of E.coli isolations using culture and biochemical tests, the antimicrobial susceptibility strains to the fluoroquinolones, such as Ciprofloxacin, Norfloxacin, Ofloxacin, and Levofloxacin were determined by disk diffusion method according to the Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) guidelines. Identifying the genes encoding efflux pumps was performed in sensitive and resistant strains by Polymerase Chain Reaction (PCR) technique.

  Results

  Of the collected 170 clinical samples, 100 strains of E.coli were isolated and identified based on phenotypic characteristics. Evaluating antibiotic susceptibility of the strains demonstrated that 63(63%) isolates presented resistance to fluoroquinolones. PCR assay demonstrated that the prevalence of acr- AB, emrAB, and mdtk genes among fluoroquinolones resistant isolates were equal to 100%, 98%, and 94%, respectively. Furthermore, the frequency of the mentioned genes in fluoroquinolone-sensitive isolates was measured to be 34.2%, 27.02%, and 13.5%, respectively.

  Conclusion

  The present research results revealed that the presence of acrAB, emrAB, and mdtk efflux pumps genes is potentially a factor in resistance to fluoroquinolone antibiotics. The presence of these genes in sensitive strains may indicate that the genes are not transcribed or translated. According to the high resistance of E.coli strains to fluoroquinolone antibiotics, it is recommended that antibiotic susceptibility testing be performed before starting treatment.

  Keywords: Escherichia coli, Efflux pump, Ciprofloxacin, Norfloxacin, Ofloxacin, Levofloxacin, AcrA protein E coli, AcrB protein E coli