فهرست مطالب

مدیریت بازاریابی هوشمند - پیاپی 3 (امرداد و شهریور 1399)

نشریه مدیریت بازاریابی هوشمند
پیاپی 3 (امرداد و شهریور 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/06/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • پرهام بزازان* صفحات 1-14

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر توسعه برند مشارکتی، آشنای با برند، مالکیت نام تجاری، مسئولیت برند، خودسازی برند بر رفتار مشتری با بررسی نقش تعدیل گری تمایز و فردگرایی- جمع گرایی انجام شد. جهت محاسبه حجم نمونه موردنیاز برای پژوهش با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه نا محدود 384 نفر خواهد بود. که 400 پرسشنامه در نمونه اماری توزیع شد و 384 تا نمونه سالم برگشت داده شد مابقی به دلیل کامل نبودن پاسخ ها از تحلیل حذف شدند. نمونه گیری به شیوه تصادفی از نوع نمونه گیری چند مرحله ای بود ابزار سنجش پرسشنامه بود. روایی از طریق روایی همگرا و واگرا سنجیده شد و پایایی از طریق الفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی به دست آمد. داده ها با نرم افزار PLS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد: توسعه برند مشارکتی بر مالکیت برند شرکت ایران خودرو تاثیر معناداری دارد. آشنایی با برند بر مالکیت برند شرکت ایران خودرو تاثیر معناداری دارد.مسئولیت برند بر رابطه مالکیت برند بر رفتار مشتری شرکت ایران خودرو تاثیر مثبت معنادار میانجی دارد. خودسازی بر رابطه مالکیت برند بر رفتار مشتری شرکت ایران خودرو تاثیر مثبت  معنادار میانجی دارد. ارزش های فرهنگی در تاثیرگذاری خودسازی بر رفتارهای مشتری شرکت ایران خودرو نقش تعدیل گر دارد.. مالکیت برند بر مسئولیت برند شرکت ایران خودرو تاثیر معناداری دارد. مالکیت برند بر خودسازی شرکت ایران خودرو تاثیر معناداری دارد. مسئولیت برند بر رفتارهای مشتری شرکت ایران خودرو تاثیر معناداری دارد. خودسازی بر رفتارهای مشتری شرکت ایران خودرو تاثیر معناداری دارد. ارزش های فرهنگی در تاثیرگذاری مسئولیت برند بر رفتارهای مشتری شرکت ایران خودرو نقش تعدیلگر ندارد. این فرضیه تایید نشد.

  کلیدواژگان: توسعه برند مشارکتی، آشنای با برند، مالکیت نام تجاری، مسئولیت برند، خودسازی برند بر رفتار مشتری، تمایز و فردگرایی- جمع گرایی
 • سیده معصومه غمخواری*، پریسا فتح الله زاده رمضانی صفحات 15-35

  هدف از انجام این تحقیق، شناسایی و رتبه بندی مولفه های تاثیرگذار بر توانمندسازی روانشناختی نیروی انسانی استارتاپ ها در مواجهه با ریسک های نوظهور ناشی از بیماری کووید-19، بود. از روش اکتشافی- پیمایشی برای انجام این تحقیق استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان استارتاپ های فعال در مراکز رشد علم و فناوری دانشگاه های تهران به تعداد نامحدود بودند که بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه لازم 385 نفر تعیین شدند. برای بررسی متغیر های تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شد که دارای 45 سوال است. پایایی پرسش نامه ها به وسیله ضریب آلفای کرونباخ تایید شد، روایی محتوایی پرسش نامه ها توسط جمعی از خبرگان دانشگاهی و روایی سازه آنها توسط تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت. از روش های آمار استنباطی از قبیل آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای اطمینان از نرمال بودن داده ها، تحلیل عاملی تاییدی، آزمون تی و آزمون فریدمن به کمک نرم افزار اس پی اس اس و لیزرل جهت آزمون فرضیه ها استفاده شده است. مهمترین یافته های تحقیق نشان داد که؛ مولفه های عوامل سازمانی، عوامل مدیریتی، عوامل فردی به ترتیب رتبه، از مولفه های تاثیرگذار بر توانمندسازی روانشناختی نیروی انسانی استارتاپ ها در مواجهه با ریسک های نوظهور ناشی از بیماری کووید-19 هستند.

  کلیدواژگان: توانمندسازی روانشناختی نیروی انسانی، استارتاپها، ریسکهای نوظهور، بیماری کووید-91
 • سید حامد مرتضوی موغاری* صفحات 36-58

  این تحقیق با هدف بررسی تاثیر انعطاف پذیری معماری پلتفرم بر عملکرد رقابتی، با میانجی گری قابلیت خرید ، مدیریت کانال و خدمات آنلاین و تعدیلگری تعامل تامین کننده ، توزیع کننده و مشتری (مورد مطالعه: شرکت دیجی کالا) انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-پیمایشی می باشد.درپژوهش حاضر به منظورتجزیه وتحلیل داده های حاصل از پرسشنامه، متناسب با نیاز آماری از نرم افزار آماری SPSS و از نرم افزار معادلات ساختاری pls در قالب دو بخش آمارتوصیفی و استنباطی بصورت رگرسیون خطی و چندگانه استفاده گردیده است . جامعه آماری این تحقیق را کارکنان ستادی شرکت اینترنتی دیجی کالا به تعداد 800 نفر تشکیل می دهند. روش نمونه گیری بکار برده شده در این پژوهش از نوع تصادفی ساده می باشد.بر اساس فرمول کوکران در سطح اطمینان 95% ، تعداد 261نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند.نتایج پژوهش نشان داد که انعطاف پذیری معماری پلتفرم از طریق نقش میانجی قابلیت خرید آنلاین بر عملکرد رقابتی (169/0) تاثیر معنادار دارند. انعطاف پذیری معماری پلتفرم از طریق نقش میانجی قابلیت مدیریت کانال آنلاین بر عملکرد رقابتی (083/0) تاثیر معنادار دارد. انعطاف پذیری معماری پلتفرم از طریق نقش میانجی قابلیت خدمات بر عملکرد رقابتی (289/0) تاثیر معناداری دارد. تعامل تامین کننده تاثیر انعطاف پذیری معماری پلتفرم را بر قابلیت خرید آنلاین (352/0) تعدیل می کند . تعامل توزیع  کننده تاثیر انعطاف پذیری معماری پلتفرم را بر قابلیت مدیریت کانال آنلاین (307/0) تعدیل می کند. تعامل مشتری  تاثیر انعطاف پذیری معماری پلتفرم را بر قابلیت خدمات  آنلاین (109/0) تعدیل می کند.

  کلیدواژگان: انعطاف پذیری معماری پلتفرم، عملکرد رقابتی، قابلیت خرید آنلاین، مدیریت کانال آنلاین، خدمات آنلاین، توزیع کننده
 • محمد سالاروند* صفحات 59-79

  هدف از این مطالعه بررسی تاثیر آگاهی از پایداری اجتماعی و محیط زیست بر وفاداری به برند سبز با واسطه متغیرهای نوع دوست است (مطالعه موردی: مصرف کنندگان محصولات سینره در تهران). این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-پیمایشی است. داده های تحقیق از طریق س questionsالات پنج گزینه ای لیکرت در پرسشنامه تحقیق جمع آوری شد. در مطالعه حاضر ، به منظور تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسشنامه ، نرم افزار آماری SPSS و نرم افزار معادلات ساختاری pls در قالب دو قسمت آمار توصیفی و استنباطی به صورت رگرسیون خطی و چندگانه متناسب با نیازهای آماری مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه مصرف کنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی برند Cinere در شهر تهران می باشد. با فرض نامحدود بودن جامعه مورد مطالعه ، 384 مصرف کننده لوازم آرایشی با نام تجاری Cinere در تهران به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری تصادفی ساده است. در این روش نمونه گیری ، شانس انتخابی هر یک از اعضا یکسان است. نتایج نشان داد که آگاهی زیست محیطی تاثیر معنی داری بر وفاداری برند سبز با نقش واسطه نوع دوستی (0.378) در بین مصرف کنندگان محصولات سینره در تهران دارد. آگاهی از پایداری اجتماعی بر وفاداری برند سبز با نقش واسطه نوع دوستی (0.281) در بین مصرف کنندگان محصولات سینره در تهران تاثیر معنی داری دارد.

  کلیدواژگان: آگاهی از پایداری اجتماعی، آگاهی از محیط زیست، وفاداری به برند سبز، نوع دوستی
 • نگار السادات میرحسینی* صفحات 80-103

  این تحقیق با هدف ارزیابی نقش واسطه ای نگرش شناختی و احساسی برند الکترونیک در تاثیرگذاری دانش برند الکترونیک بر عملکرد غیرمالی برند الکترونیک (مورد مطالعه: رستوران های سبز تهران) انجام شده است.درپژوهش حاضر به منظورتجزیه وتحلیل داده های حاصل از پرسشنامه، متناسب با نیاز آماری از نرم افزار آماری SPSS و از نرم افزار معادلات ساختاریpls در قالب دو بخش آمارتوصیفی و استنباطی بصورت رگرسیون خطی و چندگانه استفاده گردیده است . نتایج پژوهش نشان داد که آگاهی از برند الکترونیک مشتری های رستوران سبز تاثیر مثبتی بر درک آنها از نگرش به برند الکترونیک (شناختی) دارد. آگاهی از برند الکترونیک مشتریانی که در رستوران سبز هستند ، تاثیر مثبتی بر درک آنها از نگرش به برند الکترونیک (احساسی) دارد. تصویر برند الکترونیک مشتریانی که از رستوران سبز استفاده می کنند تاثیر مثبتی بر درک آنها از نگرش به برند الکترونیک (شناختی) دارد. تصویر برند الکترونیک مشتریانی که از رستوران سبز استفاده می کنند تاثیر مثبتی بر درک آنها از نگرش به برند الکترونیک (احساسی) دارد نگرش برند الکترونیک درک شده مشتریان رستوران سبز (شناختی) بر درک آنها از رضایت مشتری تاثیر مثبت دارد. نگرش برند الکترونیک درک شده مشتریان رستوران سبز (شناختی) بر درک آنها از وفاداری به برند الکترونیک تاثیر مثبت دارد. نگرش برند الکترونیک (احساسی) مشتریان رستوران سبز تاثیر مثبتی بر برداشت آنها از رضایت مشتری دارد. نگرش برند الکترونیک (احساسی) مشتریان رستوران سبز تاثیر مثبتی بر برداشت آنها از وفاداری به برند الکترونیک دارد. نگرش برند الکترونیک واسطه ای بین دانش برند الکترونیک و عملکرد غیر مالی برند الکترونیک است.

  کلیدواژگان: نگرش شناختی، احساسی برند الکترونیک، تاثیرگذاری دانش برند الکترونیک، عملکرد غیرمالی برند الکترونیک
 • محمدسعید مصطفایی* صفحات 104-127

  این تحقیق با هدف بررسی تاثیر کیفیت درک شده، ارزش درک شده، رضایت درک شده و تمایز ادراک شده بر وفاداری برند با نقش میانجی اعتماد به برند (مورد مطالعه: فروشگاه زنجیره ای 7 شهر تهران) انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-پیمایشی می باشد. درپژوهش حاضر به منظورتجزیه وتحلیل داده های حاصل از پرسشنامه، متناسب با نیاز آماری از نرم افزار آماری SPSS و از نرم افزار معادلات ساختاریpls در قالب دو بخش آمارتوصیفی و استنباطی بصورت رگرسیون خطی و چندگانه استفاده گردیده است . جامعه ی مورد مطالعه شامل کلیه مشتریان فروشگاه های زنجیره ای 7 است که در شهر تهران ساکن هستند. روش نمونه گیری تصادفی است. در این روش شانس انتخاب شدن هر یک از اجزا یکسان می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که اعتماد به برند بر روابط بین ادراکات مشتری و وفاداری به برند تاثیر میانجی می گذارند. بنابراین ، روابط مثبت بین اعتماد برند و وفاداری برند و ادراکات مشتری و وفاداری برند تایید می شود. به طور خاص تر ، اعتماد به طور مستقیم بر وفاداری تاثیر می گذارد. تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم ادراکات بر وفاداری ، قویترین روابط مدل را نشان می دهد. بنابراین ، نتیجه می گیریم که می توان ادراکات مشتری به نام تجاری را مبنایی اساسی برای ایجاد ارتباط با برند در فروشگاه های زنجیره ای دانست. یافته های مطالعه ما نشان می دهد که هر دو معیارهای رفتاری شامل اعتماد برند و وفاداری برند ، به شدت کیفیت درک شده، ارزش درک شده ، رضایت درک شده و تمایز درک شده در ارتباطات بازاریابی است. علاوه بر این ، اعتماد برند میان کیفیت درک شده، ارزش درک شده ، رضایت درک شده و وفاداری برند ارتباط معناداری ایجاد کرده است.

  کلیدواژگان: کیفیت درک شده، ارزش درک شده، رضایت درک شده، تمایز ادراک شده، وفاداری برند، اعتماد به برند
|
 • Parham Bazazan * Pages 1-14

  The aim of this study was to investigate the effect of participatory brand development, brand familiarity, brand ownership, brand responsibility, brand self-improvement on customer behavior by examining the moderating role of differentiation and individualism-collectivism. To calculate the sample size required for research using the Cochran's formula for an unlimited community will be 384 people. 400 questionnaires were distributed in the statistical sample and 384 were returned to the healthy sample. The rest were removed from the analysis due to incomplete answers. Random sampling was a multi-stage sampling that was a questionnaire. Validity was measured through convergent and divergent validity and reliability was obtained through Cronbach's alpha and combined reliability coefficient. Data were analyzed using PLS software. The results showed: the development of a participatory brand has a significant effect on the brand ownership of Iran Khodro Company. Familiarity with the brand has a significant effect on brand ownership of Iran Khodro Company. Brand responsibility on the brand ownership relationship has a significant positive effect on customer behavior of Iran Khodro Company. Self-improvement on the brand ownership relationship has a significant positive mediating effect on customer behavior of Iran Khodro Company. Cultural values ​​play a moderating role in influencing self-improvement on Iran Khodro's customer behaviors. Brand ownership has a significant effect on Iran Khodro's brand responsibility. Brand ownership has a significant effect on Iran Khodro Company's self-improvement. Brand responsibility has a significant effect on customer behavior of Iran Khodro Company. Self-improvement has a significant effect on customer behaviors of Iran Khodro Company. Cultural values ​​do not play a moderating role in influencing brand responsibility on Iran Khodro's customer behaviors. This hypothesis was not confirmed.

  Keywords: Collaborative brand development, brand familiarity, brand ownership, brand responsibility, brand self-improvement on customer behavior, differentiation, individualism-collectivism
 • Seyedeh Maasoumeh Ghamkhari *, Parisa Fathollahzadeh Ramezani Pages 15-35

  The purpose of this study was to identify and rank the components affecting the psychological empowerment of startups in the face of emerging risks of Covid-19 disease. A descriptive-comparative method has been used to conduct this research. The statistical population of the present study included all employees of startups active in the science and technology development centers of Tehran universities in an unlimited number that based on Cochran's formula, the required sample size was determined to be 385 people. A questionnaire with 45 questions was used to examine the research variables. The reliability of the questionnaires was confirmed by Cronbach's alpha coefficient, the content validity of the questionnaires was confirmed by a group of university professors and their construct validity was confirmed by confirmatory factor analysis. Inferential statistical methods such as Kolmogorov-Smirnov test were used to ensure the normality of the data, confirmatory factor analysis, t-test and Friedman test using SPSS and LISREL software to test the hypotheses. The most important research findings showed that; Components of organizational factors, managerial factors, individual factors in order of rank, are the components affecting the psychological empowerment of startups in the face of emerging risks of Covid-19 disease.

  Keywords: Psychological Empowerment of Manpower, startups, Emerging Risks, Covid-19 Disease
 • Seyyed Hamed Mortazavi Moghari * Pages 36-58

  The aim of this study was to investigate the effect of platform architecture flexibility on competitive performance, with mediation of purchasing power, channel management and online services and modulation of supplier, distributor and customer interaction (Case study: Digi Kala Company). This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of nature. Research data were collected through Likert five-choice questions in the research questionnaire. In the present study, in order to analyze the data obtained from the questionnaire, SPSS statistical software and structural equation software pls in the form of two parts of descriptive and inferential statistics as linear and multiple regression have been used in accordance with the statistical needs. The statistical population of this research consists of the staff of the online company Digi Kala, numbering 800 people. The sampling method used in this study is simple random. Based on Cochran's formula at 95% confidence level, 261 people have been selected as a statistical sample. The results showed that the flexibility of platform architecture through the mediating role of online shopping ability have a significant effect on competitive performance (0.169). The flexibility of the platform architecture through the mediating role of online channel management capability has a significant effect on competitive performance (0.083). The flexibility of the platform architecture through the mediating role of service capability has a significant effect on competitive performance (0.289). Supplier interaction moderates the effect of platform architecture flexibility on online shopping capability (0.352). Distributor interaction moderates the effect of platform architecture flexibility on online channel management capability (0.307). Customer interaction moderates the effect of platform architecture flexibility on online service capability (0.109).

  Keywords: platform architecture flexibility, competitive performance, online shopping capability, online channel management, online services, supplier interaction, Distributor
 • Mohammad Salarvand * Pages 59-79

  The aim of this study was to investigate the effect of awareness of social sustainability and environment on green brand loyalty mediated by altruistic variables (Case study: consumers of Cinere products in Tehran). This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of nature. Research data were collected through Likert five-choice questions in the research questionnaire. In the present study, in order to analyze the data obtained from the questionnaire, SPSS statistical software and structural equation software pls in the form of two parts of descriptive and inferential statistics as linear and multiple regression have been used in accordance with the statistical needs. The statistical population of this study includes all consumers of Cinere brand cosmetics in Tehran. Assuming that the study population was unlimited, 384 consumers of Cinere brand cosmetics in Tehran were selected as the sample. The method of random sampling is simple. In this sampling method, the selected chance of each member is the same. The results showed that environmental awareness has a significant effect on green brand loyalty with the mediating role of altruism (0.378) among consumers of Cinere products in Tehran. Awareness of social sustainability on green brand loyalty with the mediating role of altruism ( 0.281) has a significant effect among consumers of Cinere products in Tehran.

  Keywords: Awareness of social sustainability, Awareness of the environment, Green brand loyalty, Altruism
 • Negar Sadat Mir Hosseini * Pages 80-103

  The aim of this study was to evaluate the mediating role of electronic brand cognitive and emotional attitudes in the effect of electronic brand knowledge on the non-financial performance of electronic brand (Case study: Tehran Green Restaurants, in order to analyze the data obtained from the questionnaire, SPSS statistical software and structural equation software pls in the form of two parts of descriptive and inferential statistics as linear and multiple regression have been used in accordance with the statistical needs. The study population includes all customers of green restaurants in Tehran. Assuming that the sample is unlimited, 384 customers of green restaurants in Tehran will be selected as the sample. Random sampling is simple. The results showed that knowledge of electronic brand of green restaurant customers has a positive effect on their perception of attitude towards electronic (cognitive) brand. Awareness of e-brand Customers who are in a green restaurant, has a positive effect on their perception of the attitude to the electronic brand (emotional). Electronic brand image Customers who use green restaurant have a positive effect on their perception of the attitude towards electronic (cognitive) brand. Electronic brand image of customers who use green restaurant has a positive effect on their perception of attitude towards electronic brand (emotional) has a perceived electronic brand attitude of green restaurant customers (cognitive) has a positive effect on their perception of customer satisfaction. Perceived e-brand attitude of green (cognitive) restaurant customers has a positive effect on their perception of loyalty to the e-brand. Electronic brand attitude (emotional) of green restaurant customers has a positive effect on their perception of customer satisfaction. Electronic brand attitude (emotional) of Green Restaurant customers has a positive effect on their perception of loyalty to the electronic brand. The e-brand attitude is an intermediary between e-brand knowledge and the non-financial performance of the e-brand.

  Keywords: cognitive attitude, emotional brand of e-brand, effectiveness of e-brand knowledge, non-financial performance of e-brand
 • MohammadSaeid Mostafayi * Pages 104-127

  The aim of this study was to investigate the effect of perceived quality, perceived value, perceived satisfaction and perceived differentiation on brand loyalty with the mediating role of brand trust (Case study: Chain store 7 in Tehran. In the present study, in order to analyze the data obtained from the questionnaire, SPSS statistical software and structural equation software pls in the form of two parts of descriptive and inferential statistics as linear and multiple regression have been used in accordance with the statistical needs. The study population includes all customers of 7 chain stores who live in Tehran. Assuming that the study population is unlimited, 384 people will be selected as the sample. The sampling method is random. In this method, the chance of selecting each component is the same. The results showed that brand trust mediates the relationship between customer perceptions and brand loyalty. Therefore, the positive relationships between brand trust and brand loyalty and customer perceptions and brand loyalty are confirmed. More specifically, trust directly affects loyalty. The direct and indirect effects of perceptions on loyalty show the strongest model relationships. Therefore, we conclude that customer perceptions of the brand can be considered as a basic basis for establishing a brand relationship in chain stores. Our study findings show that both behavioral criteria include brand trust and brand loyalty, strongly perceived quality, perceived value, perceived satisfaction, and perceived distinction in marketing communications. In addition, brand trust has established a significant relationship between perceived quality, perceived value, perceived satisfaction, and brand loyalty.

  Keywords: Perceived Quality, Perceived Value, perceived satisfaction, perceived differentiation, brand loyalty, Brand Trust