فهرست مطالب

مجله کتاب قیم
پیاپی 25 (پاییز و زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/07/01
 • تعداد عناوین: 17
|
 • مهرناز باشی زاده مقدم*، زهرا علیمرادی، حمید رفیعی هنر صفحات 7-26
  انبیاء و صالحان به عنوان مربیان معرفی شده در قرآن، گاه به ضرورتو با هدف تبیین معارف دینی یا آموزش نکات اخلاقی و تربیتی از بروز عقیده حقیقی و شخصیت فردی خود، خودداری نموده و نقشی متفاوت ارایه نموده اند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی و تبیین کنش دوگانه نمای شخصیت های سالم قرآن کریم و مقایسه آن با مفهوم نقاب در روان شناسی است. روش پژوهش، تحلیل محتوای آیات قرآن کریم در مورد رفتارهای اجتماعی انبیای الهی با تاکید بر رفتارهای سه پیامبر الهی حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت یوسف (علیهم السلام) و برخی از افراد صالح است. در مرحله نخست، رفتارهایی که ظاهر عمل شخص با عقیده باطنی او ناسازگار است شناسایی شده و در طبقات تبیینی دسته بندی شده است که عبارتند از تجاهل عارف، صحنه سازی، به در بگو دیوار بشنود، محاجه به زبان خصم، توریه، تعفف از اظهار نیاز، رازپوشانی و صبر بر کراهت نسبت به دیگران. سپس، این رفتارهای به ظاهر دوگانه، با مفهوم پرسونا در روان شناسی مقایسه شده اند. نتیجه این که بین «رفتارهای دوگانه نمای انبیاء» و «رفتار حاکی از پرسونا» در ظاهر و تعریف ماهوی عمل شباهت وجود دارد و تفاوت ها در زمینه ماهیت، هدف، اثر، معیار انتفاع و شخص منتفع است.
  کلیدواژگان: پرسونا، نفاق، تقیه، توریه، شخصیت های سالم، رفتار اجتماعی انبیاء
 • محسن فریادرس، علی حاجی خانی*، محمدصادق یوسفی مقدم صفحات 27-45

  در نصوص اسلامی، سنت های زیادی برای ایجاد و استمرار نظامات اجتماعی ارایه شده که مهم ترین آن ها، اسلامی شدن جهان و پیروزی اندیشه و ارزش های ناب الهی بر هر نوع تفکر التقاطی، انحرافی و مادی است. آیه 123 سوره برایت، ایده بسیار عمیق و ارزشمندی را برای پیشروی مسلمانان به سوی جامعه جهانی اسلامی و دستیابی به آن بیان کرده که غالبا قرآن پژوهان نسبت به جوانب مختلف آن بی توجه بوده و یا تفاسیر نادرستی از آن ارایه داده اند و در این میان، برخی نیز با دقت نظر، جوانب مختلف آن را بررسی و تحلیل نموده اند. پژوهش حاضر با روش تحلیل کیفی و توصیفی محتوا در ارزیابی داده ها، در صدد تبیین و واکاوی راهبردهای مختلف این آیه برای جهانی کردن اسلام برآمده است. برآیند این مقاله آن شد که ایده آیه 123 سوره برایت برای انتشار حداکثری اسلام این است که جامعه اسلامی بایستی با مقاومت در برابر دشمنان، ابتدا در عرصه فرهنگی خود را تقویت نموده، سپس در موقعیت مناسب و با رعایت مصالح  امت اسلامی، با حکومت های کافر معاند هم مرز مبارزه کرده و در نهایت با «انعطاف ناپذیری»، هرگونه اثرپذیری فرهنگی از فرهنگ کفر را از خود دفع کند.

  کلیدواژگان: قرآن کریم، جهانی سازی اسلام، کافران معاند هم مرز، مقاومت، قتال، تقوا، معیت ویژه الهی
 • مدینه امانی*، سید محمود طیب حسینی صفحات 47-63

  یکی از واژگان پربسامد در قرآن کریم، واژه «کلا» است که 33 بار در 15 سوره آمده است. دیدگاه مشهور در تفسیر این واژه، به ویژه در دوره معاصر، این است که «کلا» به معنای ردع و منع جمله قبل است، اما با وجود شهرت «کلا» به حرف «ردع»، در تبیین معنای ردع در آیات قرآن، ابهام و اختلاف وجود دارد. «ردع» به معنای نفی شدید یا نهی و بازداشتن مخاطب است و متکلم با «کلا» مخاطب را از تکرار کلام یا انجام کار باز می دارد. این مقاله با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به بررسی معنای مشهور ردع برای «کلا» پرداخته و با تطبیق آن بر نه آیه مشتمل بر «کلا» صحت و سقم این معنا را ارزیابی کرده است. با بررسی آیات مشخص شد در همه آیات نه گانه، بیش از یک معنا برای «کلا» می توان در نظر گرفت، به علاوه اینکه در آیاتی مانند 20 سوره قیامت و 23 سوره عبس و 9 سوره انفطار، ما قبل«کلا» جز با تقدیر تکلف آمیز قابلیت ردع ندارد، در نتیجه محدود کردن معنای «کلا» به ردع شایسته نیست.

  کلیدواژگان: قرآن کریم، جهانی سازی اسلام، کافران معاند هم مرز، مقاومت، قتال، تقوا، معیت ویژه الهی
 • علی رضایی کهنمویی* صفحات 65-84
  آیاتی از سوره مبارکه اسراء، از وعید الهی در خصوص دو افساد بنی اسراییل و به تبع آن دو عقوبت ایشان سخن گفته اند. مقاله حاضر درصدد است به شیوه توصیفی تحلیلی و با استناد به دلایل و شواهد قرآنی، حدیثی و تاریخی، مصداق عینی این وعید را شناسایی نماید. به نظر می رسد افساد اول موعود، افساد کنونی یهود با تشکیل دولت اسراییل بوده و عقوبت نخست، توسط مجاهدان مسلمان که زمینه سازان ظهور حضرت قایم (عج) و منتسب به منطقه ایران اند، عینیت خواهد یافت . افساد دوم ایشان نیز آخرین افساد شاخصشان همان فتنه موعود دجال خواهد بود و عقوبت دوم توسط امام مهدی (عج) و حضرت عیسی (ع) تحقق خواهد یافت که طبق شواهدی این رخداد در آستانه قیامت خواهد بود. همچنین، بنا به شواهدی منافقان دشمن اهل بیت (ع) نیز در هر دو افساد بنی اسراییل مدخلیت خواهند داشت.
  کلیدواژگان: سوره اسراء، دو افساد بنی اسرائیل، دو عقوبت بنی اسرائیل، فرجام رژیم اسرائیل
 • اعظم سادات حسینی*، سهیلا پیروزفر، سید کاظم طباطبایی صفحات 85-104

  آیه 84 سوره اسراء کلیدی ترین اساس کنش های آدمی را در کلمه «شاکله» جمع نموده است. از ریشه «ش ک ل» تنها دو واژه «شکل» و «شاکله» در قرآن کریم آمده و معنای «شاکله»نزد مفسران و لغویان، محل اختلاف نظر بیشتری بوده است. برخی آن را کاربردی استعاری یا مجاز می دانند.تلاش لغویان برای دستیابی به یک معنای جامع برای ریشه «ش ک ل» موفقیت آمیز نبوده و برگزیدن «شباهت» به عنوان معنای محوری در ریشه عربی آن از سوی لغت شناسان چندان دقیق نیست.مقاله حاضر درصدد است با بهره گیری از روش معناشناسی تاریخی با تکیه بر مطالعات ریشه شناختی به بیان مولفه های معنایی ریشه «ش ک ل» در زبان های نیای عربی و چگونگی پیوند این مولفه ها با مفهوم شاکله در زبان عربی بپردازد. در پرتو این روش نخست راهیابی مولفه های معنایی مربوط به درون و برون در ریشه «ش ک ل» از زبان های نیا به زبان عربی و نیز چگونگی تاثیر گذاری آن بر معنای شاکله نشان داده شده است.

  کلیدواژگان: شکل، شاکله، معنا شناسی، ریشه شناسی
 • حسن رضایی هفتادر*، محمدعلی اسماعیلی صفحات 105-122

  اسناد حسنات و سییات به خدا و انسان همواره مورد اهتمام فرهنگ قرآن بوده است و اندیشه ورانی نظیر مفسران، متکلمان، فیلسوفان و عارفان آن را کانون بررسی قرار داده اند. در این میان، در آیه 78 سوره نساء، حسنات و سییات از جانب خدا قلمداد شده؛ درحالی که در آیه بعد، بر اسناد حسنات به خدا و سییات به انسان تاکید شده است. این تفاوت در اسناد، به مثابه چالشی مهم، همواره مورد اهتمام اندیشه وران بوده که در این نوشتار به تنظیم، تقریر، مقایسه و ارزیابی دیدگاه ابن تیمیه حرانی (661-728 ق) و علامه طباطبایی (1281-1360 ش) پرداخته شده است. از رهگذر این جستار، روشن می شود که ابن تیمیه، آیه نخست را بیان گر برگشت دستورات پیامبر (ص) به دستورات الهی در حوزه تشریع دانسته، درحالی که آیه دوم را بیان گر برگشت تکوینی حسنات به خدا می داند؛ اما به باور علامه طباطبایی، هر دو آیه با نگرش تکوینی، از یک سو، بیان گر اصل قرآنی «هم سانی آفرینش و زیبایی» و نگرش هستی شناسانه به سییات است و از سوی دیگر، بیان گر «عدمی بودن سییات» با نگرش مقایسه ای و اسناد آن ها به انسان در پی گناهان اوست.

  کلیدواژگان: حسنات، سیئات، آیات 78 و 79 سوره نساء، ابن تیمیه، علامه طباطبایی
 • رسول محمدجعفری*، حسین محققی صفحات 123-145
  یکی از خدمات مهمی که قرآن پژوهان از دیرباز و به ویژه، در دوره معاصر در آستانه قرآن ارایه کرده اند، سعی بر ترجمه آیات قرآن جهت فهم همگانی است. به رغم همه این تلاش ها، گاه به دلیل کم توجهی به قواعد ادبی، در ترجمه ها لغزش هایی پدیدار گردیده است. از جمله، ترجمه ساختار «ود» و «لو» -که در دوازده موضع قرآن به کار رفته اند- است. بنابر ادله ادبی-قرآنی، «لو» در این ساختار، مصدریه بوده و با صله اش به تاویل مصدر رفته و مفعول به برای فعل «ود» است و طبق قول بسیاری از لغت نامه های معتبر عربی آنچه که در ساختار فعل «ود» و «لو» معنای تمنی می دهد فعل «ود» و نه «لو» است. بررسی سیزده ترجمه مشهور قرآن، نشان داده که ترجمه ها غالبا یا برای «ود» معادل یابی ناصوابی داشته و با تعابیری چون: «دوست دارد» و «خوش دارد» به خطا رفته اند و یا در ترجمه «لو» با تعابیری چون: «ای کاش» و «کاش» و حرف ربطی «که»، لغزش داشته اند و یا همزمان در ترجمه هر دو واژه «ود» و «لو» اشتباه کرده اند. در  ترجمه این دوازده آیه؛ رضایی پنج بار ترجمه صحیح، مکارم چهار نوبت ترجمه صحیح، حداد عادل دو بار ترجمه صحیح، صفارزاده و قمشه ای نیز هر کدام یک نوبت، ترجمه صحیح ارایه کرده اند.
  کلیدواژگان: ترجمه قرآن، لغزش های مترجمان، «ود»، «لو»
 • مهرداد عباسی، عاطفه زرسازان، علی اسودی، مریم قیدر* صفحات 147-166

  کتاب السفور و الحجاب به قلم نظیره زین الدین، بانوی تجددگرای عرب و از شیعیان دروزی لبنان، در 1928 انتشار یافت. اشتمال این کتاب بر بحث های دینی و قرآنی موجب تمایز آن از برخی آثار مشابه آن دوره شده و این اثر را شایسته پژوهشی مستقل کرده است. دغدغه اصلی زین الدین در این کتاب بهبود وضعیت اجتماعی زنان مسلمان و تغییر وضعیت حجاب است. او پوشاندن صورت را باعث عقب ماندگی زنان و مانعی برای پیشرفت جوامع اسلامی می داند و با بررسی آیات و احادیث مربوط به حجاب و همچنین، با ادله عقلی نشان می دهد پوشاندن صورت به شیوه مرسوم در آن روز حکم شریعت نیست. در این پژوهش، مبانی فکری و ادله عقلی و دینی او درباره حد پوشش زنان توصیف و تحلیل شده است. در اثنای تحلیل این کتاب می توان اهمیت اقتضایات زمان و مکان را در رسیدن به نتایج متفاوت به وضوح دریافت و درباره مناقشات علمی سال های اخیر در ایران و دیگر جوامع اسلامی بر سر مسئله حجاب، به درک عمیق تری رسید.

  کلیدواژگان: نظیره زین الدین، السفور و الحجاب، حجاب، حقوق زنان
 • فاطمه آلبوغبیش، حمیدرضا بصیری*، محمدکاظم رحمان ستایش، محمدحسین بیات صفحات 167-191

  تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف روشی برای شفاف سازی ایدیولوژی گفتمان قدرت، در امور سیاسی اجتماعی است و با استفاده از ابزارهای زبان شناسی و توصیفی می تواند در بسیاری از علوم از جمله دانش های حدیثی کارآمد باشد. از آنجا که نیازها و راهکارها در علوم گوناگون متفاوت است، بومی سازی برخی مبانی تحلیل انتقادی گفتمان که اثر مستقیمی بر ابزارهای تحلیل دارد، الزامی می نماید. برای نمونه، از آنجا که تحلیل گفتمان برای مسایل روز طراحی شده است، تحلیل گر از گفتمان موجود جامعه در زمان خویش آگاه است و نیازی به کشف آن نخواهد داشت. امکانی که در بادی امر برای پژوهش گر متون حدیثی به سبب قرن ها فاصله، میسر نخواهد بود. بنابراین پژوهش حاضر با گزینش روش هایی چون شناسایی دال مرکزی، استخراج پیش انگاره، مطالعه همزمانی پویا، کشف همنشین و جانشین ها و اطلاع کهنه و نو، راهکارهایی برای شناسایی گفتمان ارایه کرده است و همزمان به بررسی امکان بهره گیری از مواردی چون زبان گفتاری، مفهوم انتقادی و مطالعات تاریخی در تحلیل متون حدیثی می پردازد.

  کلیدواژگان: فرکلاف، نظم گفتمانی، کشف گفتمان انتقادی، احادیث
 • میثم کهن ترابی* صفحات 193-211

  چگونگی رفتار و تعامل با غیرمسلمانان همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. این اهمیت در دوران جدید و پس از افزایش تعاملات پیروان ادیان مختلف با یکدیگر مضاعف شده است. یکی از احادیثی که توسط محدثین فریقین نقل شده و مورد استناد دانشمندان و فقهای مسلمان در صدور احکامی پیرامون تعامل با غیرمسلمانان و به صورت اخص، اهل کتاب قرار گرفته، روایت «الإسلامی علوولای علی علیه» است؛ عبارتی که گاه به روایت علو از آن یاد می شود. پژوهش حاضر با هدف تبیین صحیح این روایت با بهره گیری از اصول نقد و فهم حدیث، به اعتبارسنجی سندی و بررسی دلالی این روایت پرداخته و به این نتیجه دست یافته که از نظر سندی چه از طرق منقول در شیعه و چه اهل سنت دارای ضعف است. افزون بر این، برداشت مشهور از روایت و همچنین تطبیق آن بر برخی مصادیق، با چالش های جدی مواجه است. بر فرض صحت صدور، مفهوم صحیح این روایت برتری اسلام از منظر اندیشه و استدلال نسبت به سایر ادیان است. بنابراین، استفاده از این روایت با هدف صدور احکامی که حقوق طبیعی و بشری غیرمسلمانان را نقض، کرامت شان را مخدوش و از این طریق موجب برتری مسلمان را فراهم آورد، هم با روح حاکم بر قرآن و فلسفه بعثت پیامبر اسلام (ص) متضاد است و هم از منظر اخلاقی و عقلانی توجیه ناپذیر می نماید.

  کلیدواژگان: نقد حدیث، علو، تعامل با غیرمسلمان، فتاوا، حق، کرامت
 • هادی مروی*، محمدابراهیم روشن ضمیر صفحات 213-231

  کتاب تهذیب الاحکام تالیف شیخ طوسی، سومین کتاب از کتب اربعه حدیثی شیعه است. این موسوعه فقهی با توجه به گستردگی روایات فقهی و به کار گرفتن روش رفع تعارض اخبار، از جایگاه ویژه ای نزد اکثر فقیهان و حدیث پژوهان برخوردار است؛ اما وجود برخی اشکال های ساختاری از قبیل فراوانی تصحیف، زیاده و نقیصه، ضعف سندی و مواردی دیگر از این دست، کسانی را بر آن داشته که در اعتبار آن تردید روا دارند. این جستار که از جهت گردآوری منابع، به روش کتابخانه ای و از نظر محتوا به شیوه توصیفی- تحلیلی سامان یافته، عوامل پیدایش این کاستی ها و تاثیر آنها بر اعتبار این کتاب را مورد بررسی قرار داده است. یافته های این پژوهش نشان از آن دارد که هرچند وجود برخی کاستی های ساختاری در این کتاب، انکارناپذیر است؛ اما از آنجا که از سویی، عوامل بیشتر این اغلاط مانند ناخوانا بودن خط و یا اشتباهات منابع، قابل شناسایی است و از دیگر سو، راهکارهایی برای برطرف کردن بیشتر آنها وجود دارد، این کاستی ها نمی تواند موجب تردید در اعتبار این کتاب شود.

  کلیدواژگان: شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، اعتبار، نقد متن، نقد حدیث
 • زهرا ابراهیمی، یحیی میرحسینی*، محمد زارعی محمودآبادی صفحات 233-252

  بحران، رویدادی غیرمنتظره و ناخوشایند است که مشکلاتی را بر جامعه تحمیل کرده و به حالتی حاد و بی ثبات برای افراد و یا جامعه تبدیل می شود و رفع آن، نیازمند اقداماتی اساسی است. در تاریخ امامت شیعی، سال های 203 تا 260 هجری قمری به رهبری و سرپرستی ابناءالرضا (ع) اختصاص دارد؛ دوران زندگانی امام جواد، امام هادی و امام عسکری (علیهم السلام) خفقانی بر جامعه شیعی حاکم بود که دوستی و موالات با ایمه (ع)، تبعاتی چون مصادره اموال، حبس، شکنجه و حتی شهادت در پی داشت. ابناءالرضا (ع) با تدابیر و اتخاذ تصمیم هایی توانستند جامعه را مدیریت و جامعه شیعی را از گزند حوادث حفظ کرده و با کمترین آسیب، به سمت امنیت و آرامش سوق دهند. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی سامان یافته است، مجموعه اقدامات ایمه متاخر شیعه را به منظور پیشگیری، آمادگی، راهکارهای مقابله ای و بازدارنده در سه مرحله «قبل از وقوع بحران»، «حین وقوع» و نیز «بعد از وقوع بحران» با تاکید بر امور حفاظتی-امنیتی، دسته بندی و معرفی کرده است؛ اصول مدیریتی که در عصر حاضر نیز می تواند مورد توجه و اتباع باشد.

  کلیدواژگان: ابناءالرضا (ع)، مدیریت بحران، شیعه، حذف فیزیکی، امور حفاظتی-امنیتی
 • محمدجمال الدین خوش خاضع* صفحات 253-270
  آگاهی از تحولات مفهومی و ساختاری علوم مختلف و بررسی چارچوب و انگاره‎های آن در بستر تاریخی خود، ابزاری کارآمد برای ارزیابی داده‎ها و روش‎های آن حوزه علمی است. در زمینه روایات سبب نزول، مطالعات فراوانی انجام شده است؛ اما تا کنون نقش تحولات مفهومی و ساختاری بحث اسباب نزول در دوره‎های مختلف تاریخی به عنوان یکی از ابزارهای مهم در تبیین رویکردهای مختلف در ارزیابی روایات سبب نزول، مورد توجه نبوده است. این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی به دنبال بررسی و نقد این تحولات و تاثیر آن بر ارزیابی این روایات است. به همین منظور تحولات مفهومی و ساختاری اسباب نزول در دوره‎های مختلف از حیات پیامبر (ص)، صحابه و تابعان تا ثبت و ضبط روایات و تدوین چارچوب‎های نظری با رویکردی نو بررسی شده است. در ادامه، تحولات انگاره سبب نزول و ارتباط آن با اصطلاحاتی چون شان نزول، فضای نزول و جو نزول، در کنار بحث از جواز یا عدم جواز بازسازی اسباب نزول، به عنوان مکملی برای تبیین تاثیر نگاه تاریخی بر فهم گونه‎های مواجهه و ارزیابی روایات سبب نزول، ارایه شده است. از نتایج این مقاله تعیین تاثیر هر یک از مباحث پیش‎گفته بر فرایند ارزیابی روایات سبب نزول و تشخیص جعل و تحریف در این زمینه است.
  کلیدواژگان: سبب نزول، شان نزول، تحولات مفهومی، تحولات ساختاری، بافت موقعیتی، ارزیابی
 • حامد مصطفوی فرد* صفحات 270-289
  محمدامین استرآبادی در اوایل سده یازدهم مکتبی را بنا نهاد و عنوان «اخباری» را برای طرفدارن و هم فکرانش برگزید و به دلیل وجود گروهی همنام و نیز دارای عقایدی همسان در میان متقدمان، مکتب خود را مکتبی دیرین دانست و شیوه خود را در مواجهه با سنت، منتسب به اخباریان متقدم امامیه کرد. فارغ از میزان صحت این مدعا و شباهت محدثان متقدم با مکتبی که وی بنا کرد،درباره تعریف اخباری و وجه تمایز آن با اصولی (پیروان مکتب اجتهاد)، آراء متعددی بیان شده که نگارنده با نقد و بررسی هر یک از آنها و بیان نقاط ضعف این دیدگاه ها بر این عقیده است که برای تعریف مکتب اخباری گری به جای پرداختن به مولفه های فکری اخباری گری، باید انگیزه پیدایش این مکتب را در داخل تعریف لحاظ کرد تا بتوان پیروان این طیف را از اصولیان/ مجتهدان تمییز داد و لذا «اخباری گری اندیشه ای است که سعی در تهذیب معارف شیعه از اندیشه های اصالتا سنی دارد.» و دو مبنای بنیادین اخباری ها یعنی مبنای صدوری (نص گرایی افراطی) و مبنای دلالی (عقل گریزی افراطی)، هردو ریشه در تفکر «نفی سنی زدگی اندیشه امامیه» دارند و دیگر نظریاتی که در درون این مکتب تولید شده اند، همگی زاییده همین الگوی کلان فکری هستند.
  کلیدواژگان: اخباری، اصولی، مکتب اخباری گری، مکتب محدثان، مکتب اجتهاد، محمدامین استرآبادی
 • محمدرضا شاهرودی، محمد فراهانی* صفحات 291-308

  بر اساس منابع تاریخی روایی، یکی از پیام های به جای مانده از امام حسین (ع)، «یاری خواستن» از مردمان زمانه خویش است که عالمان اخیر از آن با عبارت «هل من ناصر ینصرنی‏» یاد کرده اند. اما برخی در صحت انتساب این پیام به امام (ع) تردید کرده و آن را موضوع خوانده اند. نظر به اینکه مقوم حدیث بودن، ثبت آن در یکی از منابع حدیثی متقدم یا مشهور نیست و نیز این مضمون در بسیاری از منابع فریقین، به ثبت رسیده به گونه ای که می توان در آن ظن به صدور را که معیار اصلی صحت خبر است، دریافت حکم به روایت بودن جمله مذکور با ضوابط علمی، منطقی می نماید. این معنا را ابن اعثم، ابن طاووس و اربلی، با عباراتی نظیر: «ا ما من مغیث یغیثنا لوجه الله؟!...»، «هل من موحد یخاف الله فینا؟!...»، «ا ما ذاب یذب عن حرم رسول الله‏» و سرانجام مازندرانی و زنجانی به صورت: «هل من ناصر ینصر ذریه الطاهره البتول» روایت کرده و در سده اخیر، عالمان فراوانی با پیروی از طریحی آن را به صورت «هل من ناصر ینصرنی‏»، نقل کرده اند. این روایت با عرضه به برخی آیات و نیز سنت فعلی رسول خدا (ص) در یاری خواستن برای تقویت اسلام، هم چنین کمک خواهی امیرالمومنین (ع) برای اثبات خلافت بلافصل خود یا تقویت حکومت اسلامی در دوران زمامداری، تایید می شود. هم چنین در سنجش این روایت با دلیل عقل درمی یابیم تضادی بین این دو وجود ندارد؛ زیرا عقل مستقل به واسطه اینکه این روایت، حاوی یکی از مصادیق عدل، یعنی استنصار برای دین خداست، بر آن صحه می گذارد.

  کلیدواژگان: امام حسین(ع)، عاشورا، کربلا، استنصار، نقد حدیث
 • محسن رفعت* صفحات 309-328

  روایت سر به محمل کوبیدن حضرت زینب (س) در منابع روایی امامیه با پیشینه ای اندک، نقشی موثر در مبناسازی عزاداری ویژه ای در فرهنگ شیعی داشته است. طریحی نگارنده «المنتخب» با نقل از «مسلم جصاص»، یگانه گزارش گر این روایت، نقشی اساسی در چهره پردازی و بعد عاطفی عاشورا ایفا کرده است. ملافاضل دربندی نیز به عنوان یکی از مقتل نویسان عاشورایی توجیهاتی خاص درباره این روایت بیان کرده و علی رغم اشکالاتش به ظاهر روایت، آن را پذیرفته و مبنایی برای انواع عزادارای ها مانند قمه زنی و زنجیرزنی قرار داده است. این مقاله با رویکردی تحلیلی انتقادی ابتدا به تبیین اعتبار سندی و متنی این روایت با ملاک ها و معیارهای نقد متون حدیثی و تاریخی پرداخته است، سپس، مبنای فاضل دربندی را در چهار محور در سنجه نقد نهاده است. این چهار مبنا که در اعتباربخشی وی نسبت به منبع علامه مجلسی، اعتبار روایات بحار الانوار، حجت شرعی بودن فعل غیر معصوم و عدم حرمت فعل خلاصه می شود، بنابر ادله روایی، عقلی و عرفی محل تامل خواهد بود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که این روایت مرسل با قرینه یابی در سیاق و دیگر روایات هم مضمون، ضمن وجود تعارضات و تناقضات با آسیب هایی مانند رکاکت معنوی و مخالفت با روایات تاریخی و غیر آن قابل مناقشه است.

  کلیدواژگان: حضرت زینب (س)، کوبیدن سر به محمل، مسلم جصاص، طریحی، دربندی، روایات، نقد متن
 • نعیم عموری*، عباس رومیانی صفحات 329-347
  یکی از مهم ترین موضوعات در سبک شناسی، بررسی سطح آوایی و موسیقایی متن ادبی است که به تشریح واحدهای آوایی (صدا و آهنگ) در موقعیت زبانی می پردازد. بی شک نهج البلاغه یکی از متونی است که توجه پژوهشگران و زبان شناسان در بررسی های آواشناسی به آن جلب شده است. این توجه باعث کشف جلوه های ادبی کاملا منسجم و به هم پیوسته آن شده است. این نوشتار برآن است که با توجه به عناصر سبک ساز آوایی کلمات قصار در نهج البلاغه و تشریح هماهنگی توازن میان لفظ و معنا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، تشریح عناصر آوایی و ارتباط آن را در جملات قصار بررسی کند. نتایج این نوشتار حکایت از آن دارد که عناصر آوایی مثل تکرار، جناس، سجع، تکرار اصوات و... به عنوان نمونه هایی از عناصر آوایی نقش مهمی در رساندن مفاهیم و معانی بر دوش دارند. این عناصر در عبارات قصار نهج البلاغه همسو با احساسات درونی و عواطف امام علی (ع) به کار گرفته شده اند.
  کلیدواژگان: سبک شناسی، عناصر آوایی، نهج البلاغه، کلمات قصار
|
 • Mehrnaz Bashizadeh Moghaddam *, Zahra Alimoradi, Hamid Rafii Honar Pages 7-26
  In the Quran, the prophets and righteous people as the instructors sometimes refuse to show what they are inside in order to explain religious concept or teach moral points. Accordingly, the purpose of the present study is to investigate and explain the interaction between the positive characters of the holy Quran and its comparison with the concept of “persona” in psychology. The research method is content analysis of the verses of the holy Quran about the social behaviors of the prophets with an emphasis on the behaviors of Abraham, Moses, Joseph and some of good people. In the first stage, the actions that superficially are incompatible with their inner identity are identified and classified in the explanatory categories which are: playacting as ignorant, to beat someone to frighten him, argument in opponent language, dissimulation, secrecy, withdrawal to ask someone’s need and being patient upon reluctance to others. Then, these inconsistent actions are compared with the concept of “persons” in psychology. The result is that there is similarities and distinctions between actions of prophets and actions arising from persons in essence, goal, impact, benefit criterion and who gets benefit.
  Keywords: Persona, hypocrisy, Caution in religious, dissimulation, Healthy Personality, Social behavior of prophets
 • Mohsen Faryadres, Ali Hajikhani *, MohammadSadegh Yosofi Moghadam Pages 27-45

  In Islamic texts, many traditions have been presented for the creation and perpetuation of social systems, the most important of which is the Islamization of the world and the victory of pure divine thought and values over any kind of eclectic, deviant, and materialistic thinking. Verse 123 of Surah Bara’at expresses a very profound and valuable idea for the advancement of Muslims towards the Islamic world community and its attainment, which has often been ignored or misinterpreted by Qur’anic scholars in various aspects; some scholars have, however, studied and analyzed different aspects of the issue more carefully. The present study, using qualitative and descriptive content analysis in evaluating the data, seeks to explain and analyze the different strategies of this verse for the globalization of Islam. According to the result, the idea of verse 123 of Surah Bara’at for the maximum dissemination of Islam is that the Islamic society should first strengthen its cultural arena through resisting the enemies, then, fight against neighboring obstinate infidel governments in a suitable situation while observing the interests of the Islamic Ummah, and finally, repel any cultural influence from the culture of infidelity through “inflexibility.”

  Keywords: Holy Qur’an, globalization of Islam, neighboring obstinate infidels, resistance, Killing, piety, special divine companionship
 • Madineh Amani * Pages 47-63

  One of the most frequent words in the Holy Quran is the word "Kola" which is mentioned 33 times in 15 suras. A popular view in the interpretation of this word, especially in the contemporary period, is that "Kola" means rejection and prohibition of the previous sentence, but despite the reputation of "Kola" as the word "rejection", in explaining the meaning of rejection in the verses of the Qur'an, ambiguity and There is a difference. "Rejection" means severe denial or prohibition and restraint of the addressee, and the speaker with "the whole" prevents the addressee from repeating the word or doing the deed. This article uses a descriptive analytical method and using library sources to examine the famous meaning of rejection for "Kola" and by applying it to nine verses containing "Kola" has evaluated the correctness of this meaning. Examining the verses, it was found that in all nine verses, more than one meaning can be considered for "kala", in addition to the verses such as 20 suras of Qiyamat, 23 suras of Abbas and 9 surahs of Infitar, we preceded "kala" except with obligatory destiny It cannot be rejected, so it is not appropriate to limit the meaning of "totally" to rejection.

  Keywords: The Holy Quran, globalization of Islam, ‌Infidious disobedient infidels, resistance, Ghetal, piety, Special divine support
 • Ali Rezaei Kahnamoei * Pages 65-84
  Verses from Surah Al-Israa Speak of Two Corrupts, and Following Up, Two Divine doom for the " Bani Israel". The present article seeks to identify the object of this divine promise in a descriptive-analytic manner, citing Qur'anic, hadith, and historical evidence. On this basis, it seems that the first promised corruption is the current Jewish corruption with the formation of the State of Israel And the first retribution will be done by the Muslim Mujahideen Which, according to evidence, would be the basis for the emergence of Imam Mahdi and attributed to the Iranian region. Their second corruption, which will be their last major corruption, for some reason is the promised Dajjal sedition And the second retribution will also be realized by Imam Mahdi Aj and Prophet Jesus, who are on the verge of resurrection according to evidence. There is also evidence that hypocrites of the anti-Ahlul Bayt are involved in both "bani Israel"corruption.
  Keywords: Sura al-isra, Spoiling the promised the bani Israel, Punish the promised the bani Israel, The end of thebani Israel, The end of the Israel
 • Azam Sadat Hoseini * Pages 85-104

  Verse 84 of Surah Al-Isra represents most essential basis of human deeds in the word “Shakilah” (manner), where it says “Say, each works according to his manner …” There are only the two words of “Shikl” (form) and “Shakilah” (manner) from the root word of “Sha-ka-la” in the Holy Quran, while the majority of commentators and lexicographers offer quite different definitions for the word “Shakilah”. Of course, some definitions are figurative. Lexicographers’ attempts to find a collective meaning for the root word of “Sha-ka-la” have yielded no results thus far. Some lexicographers have presented “likeness” as a synonym for the Arabic root word, but it is not that much accurate. This paper intends to apply semantics and resort to etymological studies to explore semantic components of the root word of “Sha-ka-la” in early Arabic languages to find how these components have established links with the concept of “Shakilah” in Arabic language. In the light of this method, we have indicated how intrinsic and extrinsic semantic components in the root word of “Sha-ka-la” have found their way from the early Arabic languages to the contemporary Arabic language and how they affected the meaning of “Shakilah”.

  Keywords: Quran, &ldquo, Shikl&rdquo, (form), Shakilah&rdquo, (manner), semantics, Etymology
 • Hasan Rezaii Haftadur *, MohammadAli Esmaeeli Pages 105-122

  The attribution of good and evil deeds to God and human has always been regarded by the qur’ānic culture, and figures including interpreters, theologians, philosophers, and mystics have focused their attention on it. In this regard, the verse 78 of the Woman chapter has been taken to allude that the good and evil deeds are from God, while the next verse has been regarded as evidence to the attribution of good deeds to God and the evil deeds to the human. As an important challenge, this difference in attribution has been constantly discussed by thinkers. Consequently, this study set out to organize, interpret, compare, and evaluate the viewpoints of Ibn Taymiyya Ḥarrānī (661-728 AH) and ‘Allāmah Ṭabāṭabā’ī (1281-1360 AH) about this issue. The results of the study reveal that Ibn Taymiyya has taken the first verse to indicate that the Prophet’s (s) orders originate from the divine orders in the domain of legislation and the second verse to designate that the good deeds existentially originate from God. However, in ‘Allāmah Ṭabāṭabā’ī’s viewpoint, both verses have an existential attitude, express the qur’ānic principle of “the similarity of creation and beauty” and the ontological view to evil deeds, and proclaim “the non-existential nature of evil deeds” through a comparative stance and attribute them to the human due to his sins.

  Keywords: Good deeds, Evil deeds, Verses 78, 79 of the Women chapter, Ibn Taymiyya, ‘Allāmah Ṭabāṭabā’ī
 • Hosein Mohagheghi Pages 123-145
  One of the important services that Qur’anic scholars have provided for a long time, especially in the contemporary period, was the translation of the Qur’anic verses for public understanding. Despite all efforts, mistakes have sometimes appeared in translations due to lack of attention to literary rules. Among them is the translation of the structure of “wadda” and “law”, which are occurred 12 times in the Qur'an. Based on literary-Qur’anic rules, in this structure “law” is a masdar (simple verb), which has been changed to mafūl (object) for the verb “wadda”. According to many famous Arabic dictionaries, the desire (tamannā) in the combination of “wadda” and “law” refers to “wadda” and not “law”. The examination of thirteen famous translations of the Qur’an shows that they have often chosen either incorrect equivalents for “wadda”, with expressions such as “he/she loves” and “he/she wants”, or have mistakenly translated “law” with interpretations such as “wish” and “I wish”, or have presented a wrong translation of the combination structure. In the translation of these twelve verses; Rezaei has translated correctly five times, Makarem four times, Haddad Adel twice, Saffarzadeh and Ghomshei once.
  Keywords: Qur’an translation, Translators’ Mistakes, Wadda, Law
 • Mehrdad Abbasi, Atefeh Zarsazan, Ali Aswadi, Maryam Gheidar * Pages 147-166

  The book Al-Sufour wa Al-Hijab was published in 1928 by Nazira Zeineddine, a modernist Arab woman and a Druze of Shia in Lebanon. This book's emphasis on religious and Qur'anic discussions has distinguished it from some similar works of that period and has made this work an independent research. Zeineddine's main concern in this book is to improve the social status of Muslim women and to change the status of the veil. She considers covering the face to be a hindrance to women and an obstacle to the advancement of Islamic societies, and by examining verses and hadiths related to the veil as well as by rational reasoning, it is not Shari'a law to cover the face in the conventional way. In this study, her intellectual and religious rationales about the extent of women's coverage are described and analyzed. Through the analysis of this book, one can clearly understand the importance of the requirements of time and place for achieving different results, and a deeper understanding of the scientific disputes of recent years in Iran and other Islamic societies over the issue of hijab.

  Keywords: Nazira Zeineddine, Al-sufur wa al-hijab, Hijab, Women's Rights
 • Fateme Alboghobeysh, Hamidreza Basiri *, Mohamdkazem Rahmansetayesh, Mohamdhosein Bayat Pages 167-191

  Critical analysis of discourse is a method of clarifying the ideology of power discourse in political-social affairs And it has many linguistic and descriptive tools Which can be useful in many sciences including ahadith like translating and recognizing unfamiliar and dark terms. But because the needs and methods vary in different sciences, It is therefore necessary to identify, localize, or remove some of the foundations that affect the analysis tools. One of these basics is “order of discourse” That relates to the topics of the day and the analyst is familiar with the discourse. And this feature does not exist in the hadith texts for the scholar. Therefore, by choosing the method Identification nodel paint and find a presupposition and dynamic synehronic study and find a paradigmatic axis and syntagmatic axis and find a old information and new information…. this research has proposed methods for discourse recognition. And at the same time correcting or removing issues related to this basis.

  Keywords: Fairclough, discourse order, discourse recognition, dynamic synchrony, Hadiths
 • Hadi Marvi *, MuhammadEbrahim Roushanzamir Pages 213-231

  The book of Tahzib Al Ahkam written by Sheikh Tusi, an encyclopedia of Shiite jurisprudence, is among the Shi'ite Four Books. The existence of some deficiencies such as distortion, additions, removals and so on had led to the emergence of different and sometimes contradictory views on the credibility of this book, to the extent that some scholars according to these shortcomings find this book invalid. This essay, using a library method and a descriptive-analytical method, examines these issues and their impact on the validity of this book.The findings of this research show that some of the weak narrations have been written in light of the motivation for writing this book, and while accepting the existence of some shortcomings, many of them were based on the style of writing and mistakes of the ascribes. Regarding the works related to the book and the works written for the purpose of eliminating such bugs, we can say: The book is usable and credible for specialists.

  Keywords: Sheikh Tusi, Tahzib Al Ahkamm, credibility of Tahzib, Deficiencies of Tahzib
 • Zahra Ebrahimi, Yahya Mirhoseini *, Mohammad Zarei Mahmoudabadi Pages 233-252

  Crisis is an unexpected and unpleasant event that has imposed problems on society and turns into an acute and unstable state for individuals or society and solving it, requires fundamental actions. In the history of the Shiite pontificate (Imamate), the years 203 to 260 AH are dedicated to the leadership of Abnaal-Reza (PBUT); in the life period of Imam Javad, Imam Hadi and Imam Askari (PBUT) a black out dominated Shiite society that friendship with Imams (PBUT), led to consequences such as confiscation of property, imprisonment, torture and even martyrdom. By making some decisions Abnaal-Reza (PBUT) could manage and save the Shiite community from crisis and led them toward security and peace with the least amount of harm. By an organized descriptive-analytic method, this article categorizes the set of Shiite latter imams' actions for preventing, preparing, confronting and deterring in three phases: "before the crisis", "during the crisis" and "after the crisis", management principles that can be of interest in the present age.

  Keywords: Abnaal-Reza (PBUT), Crisis Management, Shiites, Physical Elimination, Security & Protection Affairs
 • Mohammad Jamalaldin Khoshkhazeh * Pages 253-270
  Awareness of the conceptual and structural developments of various sciences and the study of its framework and ideas in its historical context is an effective tool for evaluating the data and methods of that field. Numerous studies have been done in the field of Narratives of the sabab al-nuzūl, But so far, the role of conceptual and structural developments in the asbab al-nuzūl in various historical periods has not been considered as one of the important tools in explaining different approaches to evaluating of Narratives of the sabab al-nuzūl. This article is a descriptive-analytical method that seeks to examine and critique these developments and their impact on the evaluation of these narratives. To this end, the conceptual and structural developments of the asbab al-nuzūl have been studied in different periods from the life of the Prophet (peace be upon him), the Companions and the Subordinates to the recording and narration of narratives and the formulation of theoretical frameworks with a new approach. Further, the evolution of the notion of sabab al-nuzūl and its relation to terms such as descent, descent space, and descent atmosphere, along with the discussion of whether or not to permit the sabab al-nuzūl, as a supplement to explain the impact of the historical glance on understanding the types of exposure and evaluating the Narratives of the sabab al-nuzūl. The results of this article determine the impact of each of the aforementioned topics on the narrative evaluation process that leads to the revelation and detection of counterfeiting.
  Keywords: sabab al-nuzūl, shan al-nuzūl, Conceptual developments, Structural Developments, Situational context, Evaluation
 • Hamed Mostafavifard * Pages 270-289
  Mohammad Amin Astarabadi founded a school in the early 11th century and chose the title "Akhbari" for the fans and because of the existence of a similar group and also with the same beliefs among the predecessors, he considered his school to be an old school. Regardless of the accuracy of this claim and the similarity of the predecessors with the school he founded, regarding the definition of "Akhbari" and its distinction with "Osuli" (followers of the school of ijtihad), several opinions have been expressed that the author criticizes and examines each of them and The weakness of these views is that in order to define the school of Al-Akhbari, instead of addressing the intellectual components of Al-Akhbari, the motivation for the emergence of this school should be considered within the definition in order to distinguish the followers of this spectrum from followers of the school of Ijtihad Therefore, "Al-Akhbari is an idea that tries to purify the Imami thought from the ideas that have a Sunni background." And the two main bases of the Akhbaris (excessive acceptance of narrations and disregard for rational rules) are both rooted in the idea of "rejection of thoughts with an Sunni background of Imami thought" and all the views that have been produced within this school are influenced by this same macro-intellectual paradigm.
  Keywords: Al-Akhbari, Al-Asuli, Al-Akhbari School, Al-Muhaddithan School, Ijtihad School, Mohammad Amin Estarabadi
 • MohammadReza Shahroodi, Mohammad Farahani * Pages 291-308

  According to various historical-narrative sources, one of the messages left by Imam Hussein (AS) is "asking for help" from the people of his time, which recent scholars, including "Hal Men Nasirin Yansoroni "they have mentioned it. However, some have doubted the authenticity of this message attributed to Imam (as) and called it fake. Considering that the authenticity of the hadith is not due to being recorded in one of the original or famous hadith sources, and on the other hand, this theme has been recorded in many authentic Shiite and Sunni sources, it can be said that the hadith was probably issued by the Imam. Which is the main criterion for the correctness of the news, the ruling on receiving the ruling mentioned with scientific criteria is logical. Ibn A'tham Kufi first described it with the phrase "Ama Men Moghisen Yoghisona Levajhellah" Sayyid ibn Tawus said: With the phrase "Hal Men Movaheden Yakhafollah Fina "and with a phrase close to the meaning It is famously quoted by Mazandarani and Zanjani, and in the last century, many scholars have quoted it with the phrase " Hal Men Nasirin Yansoroni " The narration is confirmed according to some verses of the Qur'an and the Sunnah of the Prophet to ask for help for Islam and Imam Ali to ask for help to prove his immediate caliphate. Because this narration contains one of the examples of justice and the intellect confirms it

  Keywords: Imam Hussein (AS), Ashura, Karbala, asking for help, criticizing hadith
 • Mohsen Rafat * Pages 309-328

  The narration of the beating of Hazrat Zainab (PBUH) in Imami narrative sources with a short history has played an effective role in establishing a special mourning in Shiite culture. Al-Muntakhib author Tarihi, quoting Muslim Jassas, the sole reporter of this narration, has played a key role in portraying and emotionalizing Ashura. Mullah Fazl Darbandi, as one of the Ashura murderers, has given special justifications about this narration and despite its apparent flaws, he has accepted it and laid the foundation for all kinds of mourning such as beheading and chaining. This article, with an analytical-critical approach, first explains the documentary and textual validity of this narration with the criteria and criteria of critique of hadith and historical texts, then, has placed the virtuous basis of Darbandi in the critique criterion in four axes. These four bases, which can be summarized in his validation of the source of Allama Majlisi, the validity of the narrations of Bihar al-Anwar, the legal reason for the innocence of the act and the sanctity of the act, will be considered according to the narrative, rational and customary arguments. The findings of this study show that this narration of Mursal can be disputed by comparing it in context and other similar narrations, while there are conflicts and contradictions with harms such as spiritual stagnation and opposition to historical and other narrations.

  Keywords: Hazrat Zainab (sa), Banging the head on the carrier, Torahi, Moslem Jassas, Closure, Narrations, Text Criticism
 • Naeem Amouri *, Abbas Romyani Pages 329-347
  One of the most important issues in stylistic review is checking phonetical and musical level of literary text which try to explain units of phonetic (sound- intonation) in language position. Undoubtedly, one of the text that attract the attention of writers and linguists is Nahj al-Balagheh that leads to discovery of coherent literary effects of it. According to the stylistic elements of the short and meaningful words in Nahj al-Balaghah and explaining the harmony of the balance between word and meaning, this article intends to examine the description of phonetic elements and its relation in short and meaningful sentences using descriptive-analytical method. The conclusions of this article says that phonetic elements such as repetition- alliteration- rhyme- repetition of the sounds, as an example of phonetic elements has an important role in close relationship with conveying concepts and meanings and these elements in the short and meaningful phrases of Nahj al-Balagheh have been used along with Imam Ali's inner feelings and emotions.
  Keywords: phonetic stylistics, Nahj al-Balagheh, short, meaningful words, phonetic elements