فهرست مطالب

پژوهش نامه مطالعات مرزی - پیاپی 32 (تابستان 1400)
 • پیاپی 32 (تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/06/31
 • تعداد عناوین: 7
|
 • معصومه جلیلیان، حسین صفرزاده*، سید کامران نوربخش صفحات 1-16

  گسترش روزافزون استفاده از اینترنت منجر به ایجاد شبکه های اجتماعی شد که قابلیت بیان عقاید و احساسات توسط افراد را در گروه ها فراهم می کند. این پدیده مزیت گسترش روابط فردی و گروهی بدون نیاز به ارتباطات رودررو را در بردارد بااین حال، این امر امروزه بر قاچاق کالاها به ویژه در مناطق مرزی نیز نفوذ پیداکرده و بیش ازپیش در حال افزایش است بنابراین جهت ترویج این امر نیاز به بررسی و مطالعه آن ضرورت پیدا می کند. هدف این پژوهش بررسی اثرگذاری رسانه های اجتماعی بر رفتار مصرف کنندگان قاچاق کالا می باشد. این پژوهش ازنظر هدف، توسعه ای-کاربردی و ازنظر روش، آمیخته می باشد و در دسته تحقیقات آمیخته (ترکیبی) قرار می گیرد. در بخش کیفی تحقیق مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد بوده و برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد. نتایج تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به ایجاد طراحی و تبیین مدل منجر شد. در بخش کمی، از نظرات 25 نفر از خبرگانی که با موضوع موردمطالعه آشنایی داشتند، بهره گرفته شده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج بخش کمی حاصل از نرم افزار Smart pls نشان داد راهبردها بر پیامدها با ضریب مسیر 652/0 بر الگوی رفتار مصرف کنندگان قاچاق کالا، و شرایط زمینه ای بر راهبردها با ضریب مسیر 544/0 و شرایط علی بر مقوله محوری، با ضریب مسیر 544/0، و شرایط مداخله گر بر راهبردها با ضریب مسیر 416/0 و درنهایت مقوله محوری بر راهبردها با ضریب مسیر 046/0 تاثیرگذار می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که معیارهای رسانه های اجتماعی بر رفتار مصرف کنندگان قاچاق کالا تاثیرگذاری با شدت قابل قبول دارد.

  کلیدواژگان: بازاریابی اینترنتی، رسانه های اجتماعی، رفتار مصرف کننده، شهر مرزی قصر شیرین
 • پریسا بیکی صفحات 17-33

  امروزه به تبع گسترش روزافزون شهرنشینی، مسایل متعددی ظهور پیداکرده است. در شهرهای مرزی به دلیل دوری از مراکز، مسایلی همچون، ضعف اقتصادی، کمبود زیرساخت ها، مهاجرت ساکنان و غیره شدت بیشتری یافته است. بر همین اساس بیش ازپیش تمرکز در سطح جهانی به سمت توسعه همه جانبه شهرها سوق پیداکرده است. مفهوم توسعه پایدار شهری به دنبال این روند شکل گرفته و نگاهی به تمامی جنبه های توسعه شهری به منظور ارتقای کیفیت زندگی اجتماعات دارد. جغرافیای رادیکال باهدف باز ساخت که اشاره به تغییرات کیفی و دگرگونی های ساختاری دارد یکی از رویکردهای مهم در امر توسعه می باشد. هدف پژوهش حاضر، تحلیل ساختارهای موثر بر توسعه پایدار شهری مبتنی بر رویکرد جغرافیای رادیکال و با تمرکز بر شهر مرزی آستارا، می باشد. روش تحقیق پژوهش، توصیفی - تحلیلی است و برای شناسایی معیارهای اصلی، ادبیات پژوهش و مبانی نظری موردبررسی قرار گرفت. معیارهای نهایی مطابق با نظرات صاحب نظران امر استخراج گردید. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان و متخصصین حوزه جغرافیا و برنامه ریزی شهری است. حجم نمونه آماری مطابق با نرم افزار Sample Power، 184 نفر به دست آمد. به منظور تحلیل آمار توصیفی از نرم افزار SPSS، بهره گرفته شد و برای تحلیل تاثیر هریک از ابعاد رویکرد جغرافیای رادیکال بر توسعه پایدار شهری از نرم افزار Smart-PLS استفاده گردید. درنهایت، مشخص گردید که ساختار سیاسی-نهادی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به ترتیب بیشترین تاثیر را در توسعه پایدار شهری دارند و به منظور تحقق امر توسعه، ضروری است بازنگری های ساختاری با اولویت بندی حاصله، صورت پذیرد.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار، شهرهای مرزی، رویکرد جغرافیای رادیکال، شهر آستارا، Smart-PLS
 • عبدالرضا بایاری، ابوالقاسم حیدرآبادی*، علی رحمانی فیروزجاه صفحات 35-59

  برخورداری از امنیت و احساس امنیت اجتماعی، یکی از نیازهای ضروری انسان ها به شما می رود. و در مناطق مرزی، از اهمیت بیشتری برخوردار است. نیروی انتظامی و شرکت های خدمات انتظامی می توانند با افزایش اعتماد اجتماعی و میزان رضایتمندی، زمینه های احساس امنیت شهروندان را فراهم کنند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش شرکت های خدمات انتظامی در احساس امنیت اجتماعی شهروندان مناطق مرزی استان گلستان می باشد. بدین منظور ازنظریات اینگلهارت، زتومکا و پوتنام به عنوان چارچوب تیوریک استفاده شد. روش تحقیق، پیمایشی است. شیوه نمونه گیری، تصادفی ساده است و حجم نمونه طبق فرمول کوکران 380 نفر می باشد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از نرم افزار smart PLS و SPSS استفاده شد. پرسشنامه دارای اعتبار صوری است و ضریب آلفای کرونباخ (پایایی) برای متغیر احساس امنیت اجتماعی 890/0 است. مقدار آلفای متغیر اعتماد 837/0، و رضایت از شرکت های خدمات انتظامی 858/0 می باشد که در حد بسیار بالایی است و از همسازی لازم برخوردار می باشد.  یافته ها نشان می دهد که میانگین احساس امنیت اجتماعی کمی بیش ازحد متوسط بوده و مقدار آن برابر با 15/3 (یک حداقل و پنج حداکثر) است. بین متغیرهای اعتماد، رضایت از شرکت های خدمات انتظامی و مدت زمان استقرار شرکت های خدمات انتظامی و احساس امنیت اجتماعی در مناطق مرزی استان گلستان رابطه معنادار مثبت و مستقیم وجود دارد. حدود 72 درصد از تغییرات احساس امنیت اجتماعی توسط این متغیرها تبیین شده و بالاترین تاثیر به رضایت از شرکت های خدمات انتظامی تعلق داشته است. نتیجه این که شهروندان از احساس امنیت اجتماعی نسبتا مطلوبی در حوزه برقراری نظم و امنیت در استان گلستان برخوردارند که اقدامات شرکت های خدمات انتظامی در این زمینه بی تاثیر نیست.

  کلیدواژگان: احساس امنیت اجتماعی، مناطق مرزی، شرکت های خدمات انتظامی، رضایتمندی، اعتماد
 • فریبرز احمدی دهکا صفحات 61-76

  امنیت از نیازهای اساسی هر جامعه ای است و با رشد و توسعه شهرنشینی و گسترش شهرها و پیچیده تر شدن روابط اجتماعی شهروندان در شهرها مفهوم احساس امنیت نیز ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به خود گرفته است. این پژوهش به دنبال سنجش احساس امنیت شهروندان در شهر بانه است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و پیمایشی است. جامعه آماری شامل شهروندان 54-15 ساله شهر بانه می باشد که به روش خوشه ای تعداد نمونه 207 نفری موردبررسی قرارگرفته اند. اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل و فرضیات تحقیق مورد آزمون قرارگرفته است. پرسشنامه از روایی سازه و صوری برخوردار بود و آلفای کرون باخ پایایی همه متغیرها بزرگ تر از 70/0 بود. یافته های پژوهش نشان می دهد که میزان احساس امنیت اجتماعی بر اساس وضعیت دو متغیر جانی و مالی در بین شهروندان بانه (بر اساس میانگین ها) در طیف نسبتا مطلوبی قرار دارد. نتایج آماری حاصل نشان می دهد که وضعیت احساس امنیت اجتماعی در بین سنین مختلف معنادار می باشد و میانگین احساس امنیت برحسب جنسیت متفاوت و مردان از زنان احساس امنیت بیشتری می کنند وضعیت پایگاه اجتماعی-اقتصادی با (361/0=r) بااحساس امنیت رابطه معنی دار دارد. شدت تاثیر برای رابطه فضای فیزیکی و احساس امنیت برابر 360/0 و برای رابطه فضای اجتماعی و احساس امنیت این شدت برابر 413/0 می باشد که نشان از معناداری رابطه دارد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که امنیت اجتماعی در شهر از طیف نسبتا مطلوبی برخوردار است و بین متغیرهای فردی و امنیت اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد. درمجموع واریانس متغیر احساس امنیت شهری توسط متغیر مستقل یعنی عوامل اجتماعی تبیین و پیش بینی می شود.

  کلیدواژگان: امنیت، احساس امنیت، عوامل اجتماعی، فضاهای شهری، شهر مرزی بانه
 • لیلا رضوانی، حسن احمدزاده*، حسن هوشیار صفحات 86-120

  استان های مرزی نقش بسیار مهمی در توسعه و برقراری امنیت دارند. یکی از مظاهر ناپایداری و ناامنی در سطح شهرها وجود محلات ناکارآمد و فرسوده در مناطق شهری است. بسیاری از این محلات ناکارآمد در شهرهای با قدمت تاریخی که زمانی سرزنده، جذاب و باکیفیت بوده اند، به دلایل مختلف دچار افول حیات شهری، اقتصادی و فرهنگی شده اند و بر این اساس جذابیت و کیفیت خود را ازدست داده اند. هم زمان با بروز مسایل فوق توجه به بافت های قدیمی و فرسوده و رفع ناپایداری آن ها، به موضوعی جدی و محوری در شهرها تبدیل شده، اما در دنیای کنونی، آشفتگی و تغییرات پرشتاب و مداوم و ظهور مسایل جدید، باعث شده تا برنامه ریزی و سیاست گذاری ها در این حوزه به صورت مقطعی و اندک زمانی بتواند معضلات را التیام ببخشد. در شهر مرزی ارومیه نیز سیاست های بهسازی و نوسازی بکار گمارده شده نیز عمدتا سیاست قهری و اقتصادمحور است که چندان به صورت سیستمی و آینده نگر نبوده به همین دلیل در اجرا چندان موفق نبوده اند. بنابراین مرتفع ساختن این مشکلات نیز جز با اندیشیدن تدابیر کلان و اتخاذ رویکردهای نوین میسر نخواهد شد. با عنایت به این امر، در این پژوهش با رویکرد آینده پژوهی به شناسایی مهم ترین پیشران های موثر بر بازآفرینی بافت فرسوده شهر ارومیه و تدوین سناریوهای محتمل پرداخته شده است. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل های نرم افزار میک مک از مجموع 46 عامل اولیه، 15 عامل به عنوان پیشران های کلیدی تاثیرگذار به دست آمده اند. همچنین بر اساس تحلیل های کمی نرم افزار سناریو ویزارد، 5 سناریو قوی 21 سناریو باورکردنی و 920 سناریو ضعیف به دست آمده است. از این سه دسته سناریو نیز با انجام روایی سناریوها، سناریو باورکردنی محتمل ترین سناریو برای بافت فرسوده شهر ارومیه معرفی شده است.

  کلیدواژگان: بازآفرینی، بافت فرسوده، برنامه ریزی سناریو مبنا، شهر ارومیه
 • مجتبی انصاریان * صفحات 121-149

  دولت های ساحلی دریاچه کاسپین که بزرگ ترین دریاچه جهان است، پس از حدود سه دهه نتوانستند به توافق جامع حقوقی نایل گردند. به همین جهت از منظرگاه حقوقی با نگاه به تحدید حدود مرز دریایی ایران در شمال کشور به ابعاد کنونی این پهنه آبی می پردازیم. علت عدم تحدید دقیق مرزی در دریاچه کاسپین، اصرار دولت های ساحلی بر مواضع سیاسی خود است. تدوین نظام حقوقی دریاچه کاسپین نیازمند تنش زدایی میان کشورها با یکدیگر و تمرکز بر حل این موضوع است. این دولت ها باید با تکیه بر اصل انصاف و اصل همکاری؛ واقعیت های تاریخی و جغرافیایی را بپذیرند و با توجه به پیشینه تاریخی ایران و ساحل طولانی آن؛ برای پیشرفت در تحدید مرزی از کارشناسان حقوقی و فنی جهت مطالعه ریخت شناسی و زمین شناسی زیر بستر بهره گیرند. هم افزایی ایجادشده از مباحثه های علمی کارشناسان فنی، زمینه توافق های سیاسی و تدوین آن را در چارچوب یک نظام حقوقی منسجم و کامل ایجاد می کند. روش پژوهش از منظر هدف توصیفی و ازنظر گردآوری، کتابخانه ای و اسنادی با تکیه بر مطالعه اسناد، پژوهش های انجام شده و تحلیل واقعیت ها است. این مقاله به بررسی مواضع موجود درباره نظام حقوقی و مشکلات پیرامون با ارایه راهکارهایی برای برون رفت از این مسئله پرداخت که به تحدید دقیق حدود مرزی منجر می شود. این مقاله با در نظر داشت نظرات متخصصان در آثار پژوهشی و علمی در مقام دستاورد و یافته مقاله معتقد است سیاست ایران در مورد دریاچه کاسپین تاکید بر حل وفصل این موضوع از طریق دیوان بین الملل دادگستری و یا داوری لاهه (البته با شرط رضایت تمام دولت های ساحلی) با تاکید بر حاکمیت 20 درصد از بستر و زیر بستر دریاچه و حق بر کشتیرانی در تمام دریاچه و مخالفت با نظامی شدن آن حتی از سوی کشورهای ساحلی ازجمله تاسیس پایگاه های دریایی باشد.

  کلیدواژگان: دریاچه کاسپین، اصل انصاف، اصل همکاری، اصل تناسب، نظام حقوقی
 • عباس کرمی پورسیار، محمدعلی مهدوی ثابت*، صادق سلیمی صفحات 151-178

  جرایمی از قبیل قاچاق انسان و همچنین قاچاق مهاجران به منظور عبور غیرقانونی از مرزها، جرایمی فرامرزی و جهانی هستند. زمینه مقابله با این جرایم روشن می سازد مبارزه موثر مستلزم همکاری و هماهنگی میان کشورها و به ویژه کشورهای هم مرز و مجاور می باشد. این تحقیق باهدف مطالعه تطبیقی و گفتمان حقوقی این نوع موافقت نامه ها، علاوه بر کنوانسیون های بین المللی که مهم ترین آن ها کنوانسیون پالرمو می باشد، موافقت نامه های دوجانبه و چندجانبه را نیز که نقش مهمی در همکاری های امنیتی و پلیسی بین کشورها دارند مورد مداقه قرار داده است. روش توصیفی _تحلیلی که بامطالعه اسناد و موافقت نامه های امنیتی و متون کنوانسیون های بین المللی، سپس مقایسه تحلیلی مفاد این اسناد و نقاط قوت و ضعف هریک پرداخته شده است. یافته های به دست آمده نشان می دهد که درواقع انعقاد معاهدات دوجانبه، تضمینی برای همکاری و هماهنگی بیش تر و موثرتر کشورها نسبت به کنوانسیون ها و سایر قوانین بین المللی می باشد و کارآمدترین نوع همکاری، موافقت نامه های امنیتی منعقده بین کشورها است که گام مهمی در جهت مقابله با قاچاق انسان و مهاجران می باشد. نتایج پژوهش حاضر حاکی است که مبارزه موثر با جرم قاچاق انسان و قاچاق مهاجران به عنوان یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته فراملی، مستلزم همکاری های فنی، آموزشی، تحقیقاتی، مرزی، پلیسی و اطلاعاتی بین کشورها می باشد و صرف انعقاد این موافقت نامه ها کفایت نمی کند و چالش مهم تر، اجرای این موافقت نامه ها و عملیاتی شدن آن ها به نحو موثر می باشد. این امر مستلزم تنش زدایی با کشورهای دیگر و به ویژه کشورهای هم جوار و ایجاد روابط حسنه دیپلماتیک با کشورهای دیگر می باشد در غیر این صورت کشورهای طرف معاهده به دلایل مختلف از اجرای موافقت نامه خودداری می کنند.

  کلیدواژگان: قاچاق انسان، مهاجران غیرقانونی، تعاملات تحقیقاتی، تعاملات مرزی، تعاملات پلیسی
|
 • Masoumeh Jalilian, Hossien Safarzadeh *, Seyed Kamran Nourbakhsh Pages 1-16

  The increasing use of the Internet has led to the creation of social networks that allow individuals to express ideas and feelings in groups. This phenomenon has the advantage of expanding individual and group relationships without face-to-face communication; however, it has now affected the smuggling of goods, especially in border areas, and is increasing more and more. Therefore, it is necessary to study it to promote. This study aims to investigate the impact of social media on the behavior of consumers of smuggled goods. This research is development-applied in terms of purpose and is mixed in terms of method, and falls into the category of mixed research. In the qualitative part, the study was based on grounded theory and semi-structured interviews were used to collect information. Analyzing the data obtained from the interviews during the open, axial, and selective coding process led to the design and explanation of the model. In a small part, the opinions of 25 experts who were familiar with the subject under study were used. Structural equation method was exerted to analyze the data. The results of the quantitative part obtained from Smart-PLS software showed that strategies on outcomes with a path coefficient of 0.652 affect the pattern of behavior of smuggled consumers, background conditions affect strategies with a path coefficient of 0.544, causal conditions affect the central category with a path coefficient of 0.544, the intervening conditions affect the strategies with a path coefficient of 0.416, and finally, the central category affects the strategies with a path coefficient of 0.046. Therefore, it can be concluded that social media standards have a significant impact on the behavior of consumers of smuggled goods.

  Keywords: Internet Marketing, Social Media, Consumer Behavior, Qasr Shirin Border City
 • Parisa Beiki Pages 17-33

  These days, due to the rapid urbanization and population infestation to cities; numerous issues have arisen. In border cities, due to the distance from the centers, issues such as economic weakness, lack of infrastructure, migration of residents, etc. have intensified. Accordingly, the global focus has shifted to the comprehensive development of cities. The concept of urban sustainable development follows this trend and looks at all aspects of urban development in order to improve the quality of life of communities. Radical geography with the aim of reconstruction, which refers to qualitative changes and structural changes, is one of the important approaches in development. The purpose of this study is to analyze the effective structures on urban sustainable development based on radical geography approach and focusing on the border city of Astara. The research method is descriptive-analytical and in order to identify the main criteria, research literature and theoretical foundations were examined. Finally, the main criteria were extracted in accordance with the opinions of experts. The statistical population of the study includes experts and specialists in the field of geography and urban planning. The statistical sample size according to Sample Power software was 184 people and Purposeful sampling method has also been exploited due to the limited community and specialized field of research. In order to analyze descriptive statistics, SPSS software was used and then Smart-PLS software was exerted to analyze the impact of each dimension of the radical geography approach on sustainable urban development. Finally, according to the results of data analysis, it was found that political-institutional (0.445), economic (0.214), social (0.212) and cultural (0.164) structures have the greatest impact on urban sustainable development, respectively. Therefore, in order to achieve the urban sustainable development, it is necessary to carry out structural reviews with the resulting prioritization which clarifies the need to implement integrated urban management.

  Keywords: Sustainable Development, Border cities, Radical Geography Approach, Astara, Smart-PLS
 • Abdolreza Bayari, Abolghasem Heidarabadi*, Ali Rahmani Firozjah Pages 35-59

  Security and a sense of social security are essential needs of human beings. And in border areas, it is more important. Law enforcement and law enforcement companies can provide citizens with a sense of security by increasing social trust and satisfaction. The main purpose of this study is to investigate the role of law enforcement companies in the sense of social security of citizens of border areas of Golestan province. For this purpose, the theories of Inglehart, Zetomka, and Putnam were used as a theoretical framework. The research method is a survey. According to Cochran's formula, the sampling method is simply random, and the sample size is 380 people. The data collection tool is a researcher-made questionnaire. Smart PLS and SPSS software was used for data analysis. The questionnaire has face validity, and Cronbach's alpha coefficient (reliability) for the social security sentiment variable is 0.890. The alpha value of the trust variable is 0.837, and the satisfaction of law enforcement companies is 0.858, which is very high and has the necessary alignment.The findings show that the average feeling of social security is slightly above average, and its value is equal to 3.15 (one minimum and five maximum). There is a significant positive and direct relationship between the variables of trust, satisfaction with law enforcement companies and the duration of the establishment of law enforcement companies, and the feeling of social security in the border areas of Golestan province. These variables explained about 72% of the sense of social security changes, and the highest impact was attributed to the satisfaction of law enforcement companies. The result is that citizens have a relatively good sense of social security in maintaining order and security in Golestan province, and the actions of law enforcement companies in this regard are not ineffective.

  Keywords: Sense of Social Security, border areas, law enforcement companies, satisfaction, Trust
 • Fariborz Ahmadi dehca Pages 61-76

  Security is one of the basic needs of any society. With the growth and development of urbanization and the expansion of cities, and the more complex social relations of citizens in cities, the concept of a sense of security has taken on various economic, social, political, and cultural dimensions. This study seeks to assess the sense of security of citizens in the city of Baneh. The research method is descriptive-analytical and survey. The statistical population includes citizens aged 15-54 in Baneh surveyed by cluster sampling of 207 people. Data were collected through a questionnaire, and research hypotheses were tested and analyzed using SPSS software. The questionnaire had structural and face validity, and Cronbach's alpha reliability of all variables was more significant than 0.70.Findings show that the level of social security based on the situation of both life and financial variables among the citizens of Baneh (based on averages) is in a relatively good range. The results show that the state of social security among different ages is significant. The average sense of security varies by gender, and men feel more secure than women. The status of socio-economic status with (r = 0.361) has a significant relationship with the sense of security. The intensity of the effect is equal to 0.360 for the relationship between physical space and the sense of security. For the relationship between social space and the sense of security, this intensity equals 0.413, which indicates the significance of the relationship. The study results show that social security in the city has a relatively good range, and there is a significant relationship between individual variables and social security. In general, the variance of the urban sense of security variable is explained and predicted by the independent variable of social factors.

  Keywords: Security, sense of security, Social Factors, urban spaces, Baneh border city
 • Leila Rezvani, hassan ahmadzadeh *, Hassan Houshyar Pages 86-120

  Border provinces play a vital role in development and security. One of the manifestations of instability and insecurity in cities is inefficient and worn-out neighborhoods in urban areas. Many of these dysfunctional neighborhoods in historically ancient cities that were once vibrant, attractive, and high-quality have declined in urban, economic, and cultural life for various reasons and have thus lost their charm and quality. Simultaneously with the above issues, paying attention to the old and worn-out textures and eliminating their instability has become a serious and central issue in cities. But in today's world, chaos, rapid change, constant and the emergence of new problems have made planning and policy-making in this area heal the issues on a temporary and short-term basis. In the border city of Urmia, the policies of improvement and modernization applied are mainly coercive, and economy-oriented policies, which have not been very systematic and forward-looking, and therefore have not been very successful in implementation. Therefore, solving these problems will not be possible except by thinking of macro measures and adopting new approaches. Accordingly, in this research, with the futures studies approach, the most important drivers affecting the regeneration of the worn-out textures of Urmia and the development of possible scenarios have been done. Based on the Mick Mac software analysis, out of 46 initial factors, 15 factors have been identified as effective critical drivers. Also, based on the script wizard software, five strong scenarios, 21 plausible scenarios, and 920 weak scenarios have been obtained. From these three categories of scenarios, by performing the validity of the scenarios, plausible scenarios have been introduced as the most probable one for the worn-out texture of Urmia.

  Keywords: Regeneration, Worn-out texture, Scenario-Based Planning, Urmia City
 • Mojtab Ansarian * Pages 121-149

  The Caspian littoral states, the largest lake globally, failed to reach a comprehensive legal agreement after nearly three decades. For this reason, we will deal with the current dimensions of this water area from a legal perspective and looking at the delimitation of the Iranian maritime border in the north of the country. The lack of precise demarcation of the Caspian Sea is the insistence of the coastal states on their political positions. Developing a legal system in the Caspian Sea requires de-escalating tensions between countries and resolving this issue. These governments must accept historical and geographical facts based on the principle of fairness and cooperation. To advance the border demarcation, given Iran's historical background and long coastline, use legal and technical experts to study the morphology and geology of the bedrock. The synergism created by the scientific debates of technical experts establishes the ground for political agreements and their formulation within the framework of a coherent and complete legal system. The research method is descriptive from the point of view of the purpose, and in terms of collection, it is a library and documents based on the study of documents, researches done, and analysis of facts. This article examines the existing positions on the legal system and its problems by offering solutions to overcome this issue, which leads to the precise delimitation of borders. The findings of the study indicate that Iran's policy on the Caspian Sea should emphasize the resolution of this issue through the International Court of Justice or Permanent Court of Arbitration‎ based on the rule of 20% of the lake bed and subsoil, the right to sail throughout the lake, and oppose the military even by coastal countries, including the establishment of naval bases.

  Keywords: Caspian Sea, Principle of Fairness, Principle of Cooperation, principle of proportionality, Legal System
 • Abas Karami, MohammadAli Mahdavi sabet *, Sadegh Salimi Pages 151-178

  Crimes such as human trafficking and the smuggling of migrants for illegal border crossings are transnational and global crimes. The context of dealing with these crimes clarifies that effective struggle requires cooperation and coordination between countries, especially neighboring countries. This research, with the aim of comparative study and legal discourse of this type of agreement, in addition to international conventions, which the most important is the Palermo Convention, has studied bilateral and multilateral agreements that play an essential role in security and police cooperation between countries. The method of the present study is descriptive-analytical, which examines documents and security agreements and texts of international conventions and then analytically compares the provisions of these documents and the strengths and weaknesses of each of them. The findings show that the conclusion of bilateral agreements is a guarantee for greater and more effective cooperation and coordination of countries than conventions and other international laws. And the most effective type of cooperation is the security agreements concluded between the countries, which is an essential step in the fight against human and migrant trafficking. The present study results indicate that the effective fight against human and migrant trafficking as an example of transnational organized crime requires technical, educational, research, border, police, and intelligence cooperation between countries. Also, just concluding these agreements is not enough, and the most critical challenge is to implement these agreements and make them effective. This requires de-escalating tensions with other countries, especially neighboring ones, and establishing good diplomatic relations with other countries; otherwise, the treaty countries will refuse to implement the agreement for various reasons.

  Keywords: Human trafficking, Illegal Immigrants, Investigative Interactions, Border Interactions, Police interactions