فهرست مطالب

پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران) - سال سی و چهارم شماره 2 (تابستان 1400)
 • سال سی و چهارم شماره 2 (تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/04/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • شبنم یعقوبی، امیر میرزایی*، آرزو دست پاک صفحات 155-168
  عفونت های بیمارستانی از جمله عفونت هایی هستند که امروزه در مراکز درمانی میزان شیوع بالایی دارند. استفاده زیاد و نامناسب از آنتی بیوتیک های وسیع الطیف، مقاومت های آنتی بیوتیکی را افزایش داده است. هدف از این مطالعه سنتز بیولوژیک نانوذره نقره با استفاده از عصاره زرین گیاه (Dracocephalum kotschyi) و بررسی اثرات ضدباکتریایی آن می باشد. در این مطالعه تجربی، نانوذرات نقره با استفاده از عصاره گیاه D. kotschyi سنتز گردید و ساختار فیزیکی و شیمیایی آن با استفاده از طیف سنجی مریی (UV-Vis)، پراش اشعه ایکس (XRD)، طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR)، میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM) و میکروسکوپ الکترونی نگاره (TEM) بررسی شد. در نهایت اثرات ضد باکتریایی نانو ذرات نقره سنتز شده بر روی سویه های استاندارد باکتریایی به دو روش انتشار دیسک و تعیین حداقل غلظت مهار کنندگی (MIC) انجام گرفت. نتایج نشان داد که قطر اندازه نانو ذرات نقره سنتز شده 57/14 نانومتر بود و نتایج طیف سنجی مریی، XRD و FTIR ساختار کریستالی نانوذره نقره را تایید کردند. همچنین نتایج تست ضدباکتریایی نشان دادد که باکتری های استافیلوکوکوس اوریوس، اشرشیا کلی، سودوموناس آیروژینوزا، کلبسیلا پنوموینه و لیستریا مونوسیتوژنز نسبت به غلظت 500 میکروگرم بر میلی لیتر حساس بودند. نتایج این مطالعه نتایج نشان دادند که نانو ذره نقره سنتز شده توسط گیاه D. kotschyi دارای پتانسیل ضد باکتریایی معناداری علیه پاتوژن های بیمارستانی است و می تواند به عنوان یکی از دستاوردهای نانو در درمان عفونت های بیمارستانی عمل کند.
  کلیدواژگان: سنتز بیولوژیک، نانوذره نقره، Dracocephalum kotschyi، فعالیت ضدباکتریایی
 • لیلا رضایی، هدا آیت*، علی محمد احدی صفحات 169-181

  خالص سازی پروتئین ها یک مرحله ضروری برای بررسی عملکرد و ساختار آنها است. به منظور تسهیل تخلیص، پروتئین ها غالبا به برچسب تمایلی متصل می شوند. هدف از این تحقیق طراحی و ساخت وکتور pET32b(+)Rh بر اساس وکتور بیانی پرکاربرد pET-32b(+) در جهت تخلیص آسان تر پروتئین های نوترکیب و تنها با استفاده از ستون تمایلی نیکل می باشد. بعد از طراحی پرایمر، با استفاده از واکنش PCR قطعه مورد نظر تکثیر یافت و در وکتور pET-32bهمسانه سازی شد. وکتور نوترکیب در باکتری اشریشیا کلای ترانسفورم گشت. بعد از غربالگری با تست کلونی- PCR و آنالیز آنزیمی، تعیین توالی شد. مطالعه عملکرد وکتور با بررسی بیان و تخلیص یک پپتید کوچک سمی دارای پیوندهای دی سولفیدی در وکتور pET32b(+)Rh انجام شد. در وکتور جدید pET32b(+)Rh، محل برچسب هیستیدینی در ناحیه انتهای کربوکسیل تیوردوکسین حذف شده و همچنین ناحیه انتهای آمینی پپتید نوترکیب درصورت استفاده از آنزیم BamHI تغییر چندانی نخواهد کرد. برای بررسی عملکرد وکتور، بیان محلول یک پپتید سمی در آن با بررسی و تخلیص دومرحله ای با استفاده از روش IMAC، منجر به تخلیص پپتید نوترکیب شد. در این تحقیق از روش ساده و سریع کلونینگ برای دسترسی به یک وکتور تغییر یافته بیانی با استفاده از پلاسمید تجاری موجود، استفاده شد. از وکتور جدید pET32b(+)Rh می توان برای بیان پپتیدهایی با ساختار پیچیده که نیازمند به تغییر پس از ترجمه و فیوژن با تیوردوکسین هستند، بهره برد و سپس از تخلیص ساده تر بدون نیاز به ستون کروماتوگرافی دیگر یا روش های پر هزینه ای نظیر HPLC و FPLC برای تخلیص نهایی آن استفاده کرد.

  کلیدواژگان: pET-32، pET32b(+)Rh، تخلیص پروتئین نوترکیب، برچسب هیستیدین، تیوردوکسین
 • سمیرا بهدانی، معصومه بحرینی*، پریسا محمدی، لیلا شکرزاده، میرزا محمد رضا شریف مقدم، علی اصغر ثابت جازاری صفحات 182-192
  تجزیه زیستی مواد آلی در چرخه عناصر، بسیار با اهمیت است؛ اما در مورد آثار موزه ای و آرشیوی، این تجزیه که به آن فرسودگی زیستی گفته می شود، موجب از دست رفتن اطلاعات با ارزشی می شود، که محققین به دنبال کاهش این آسیب ها هستند. هدف از این پژوهش بررسی آسیب شناسی باکتریایی برخی نسخ نفیس خطی نگهداری شده در مرکز اسناد آستان قدس رضوی مشهد بود. در این مطالعه با استفاده از روش های کلاسیک و مولکولی، آلودگی های باکتریایی پنج اثر نفیس بررسی گردید. نمونه برداری با استفاده از سه روش سوآب مستقیم، سوآب مرطوب شده در سرم فیزیولوژی و غشاء نیتروسلولز انجام شد. آلودگی باکتریایی هوای مخزن با استفاده از روش پلیت باز انجام گردید. در مجموع 72 سویه باکتریایی جداسازی شد که از میان آن ها 28 سویه با روش مولکولی شناسایی شدند که غالب آنها مربوط به شاخه Firmicutes بودند. باکتری Bacillus atrophaeus با 6/38% فراوانی، دارای بالاترین پراکندگی بود. گونه های باکتریاییStaphylococcus hominis و B. altitudinis تنها در نمونه های مربوط به هوا جداسازی شدند. جامعه میکروبی کتب و هوا 53% شباهت نشان دادند، که نشان دهنده منبع احتمالی آلودگی میکروبی با منشا هوا می باشد. حضور باکتری های مشابه (5/23%) در هوای اتاق بافری و هوای مخزن تایید کننده این مسئله بود. نتایج حاصل از این پژوهش، حضور باکتری ها را در بسترهای کاغذی و چرمی کتب مطالعه شده به خوبی نشان می دهد و از طرفی شناخت آلاینده های باکتریایی هوا، کمک به بهبود روش های تهویه مخازن و کتابخانه ها می نماید. شناخت این عوامل به انتخاب روش های کارآمد حفاظت و مرمت آثار مکتوب کمک شایانی خواهد نمود.
  کلیدواژگان: فرسودگی زیستی، آثار مکتوب، باکتری ها، مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • زمزم جوادی، معصومه بحرینی*، میرزا محمد رضا شریف مقدم صفحات 193-205
  در این پژوهش با هدف جداسازی باکتری های بومی تولیدکننده ی پلی هیدروکسی آلکانوات، خاک چندین منطقه کشاورزی اطراف مشهد مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها خالص سازی و سپس با استفاده از روش های رنگ آمیزی سودان سیاه B و آکریدین اورنج نمونه های تولید کننده PHAs جدا شدند. از میان 31 سویه جداسازی شده 2 گونه به عنوان تولیدکننده ی پلی مرهای پلی هیدروکسی آلکانوات شناسایی شدند. جدایه 118EBA با داشتن بیش ترین میزان تولید پلی هیدروکسی آلکانوات به عنوان سویه منتخب برگزیده و تولید پلی مر در آن بهینه گردید. به منظور افزایش تولید، بهینه سازی دومرحله ای انجام شد. ابتدا برای افزایش توده سلولی مقادیر غلظت منبع نیتروژن و نوع آن، غلظت گلوکز،pH ، دما و میزان هوادهی در محیط اولیه بهینه سازی شدند. در مرحله دوم بهینه سازی که به منظور افزایش تولید پلی هیدروکسی آلکانوات انجام شد از محیط ثانویه که دارای مقادیر بیشتری از گلوکز بود استفاده شد. در این تحقیق فاکتورهای نسبت کربن به نیتروژن، pH، دما و میزان هوادهی بهینه و تاثیر آن ها در تولید پلی هیدروکسی آلکانوات بررسی گردید. عصاره مخمر با غلظت g/l7 ، گلوکز با غلظت g/l 5 ، 8= pH ، دمای ºC20 و میزان هوادهی 75% شرایط حاصل شده از بهینه سازی مرحله اول بودند؛ در مرحله دوم بهینه سازی که با هدف افزایش تولید پلی مر انجام شد نسبت کربن به نیتروژن با مقدار 3:1، 7 pH=، دمای ºC 37 و هوادهی 80% به ترتیب به عنوان بهترین شرایط انتخاب شدند. نتایج طیف سنجی نشان داد پلی مر پلی هیدروکسی آلکانوات تولید شده توسط جدایه 118EBA Aeromonas sp. از نوع هموپلیمر پلی هیدروکسی بوتیرات خالص نیست و احتمالا نوعی کوپلی استر PHBHHx است.
  کلیدواژگان: بهینه سازی، پلی هیدروکسی آلکانوات، آئروموناس هیدروفیلا
 • بررسی ارتباط پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی rs2976394 ژن PSCA مرتبط با hsa-miR -3934 و ابتلا به سرطان معده
  بهاره صمدی*، کامران قائدی، محمد حسین صنعتی صفحات 206-218
  در سال های اخیرسرطان معده پنجمین علت مرگ و میر در اثر سرطان به شمار می رود که خود توجیه مناسبی جهت شناسایی بیومارکرهای مرتبط می باشد. بدین علت برای یافتن اطلاعات بیوانفورماتیکی بیشتر در این رابطه سایت های NCBI، miRNASNP، miRBase، phenomiR ، miRWALK2.0 و DAVID مورد استفاده قرار گرفت. مطالعات انجام شده در سایت های NCBI بیانگر آن است که یکی از ژن های درگیر با این بیماری ژن PSCA در جایگاه کروموزومی 8q24.2 می باشد. در این ارتباط به منظور شناسایی میکرو RNAهای مرتبط با آن از پایگاه های داده miRNASNP و miRdSNP استفاده شد. بررسی ها در جایگاه rs2976394 مشخص ساخت که آلل C به T تبدیل میشود، که ممکن است براتصال و عملکرد میکرو RNAهای مرتبط با این ناحیه اثر بگذارد. در نهایت hsa-miR-3934 به عنوان یکی از مهمترین میکرو RNAهای مرتبط با این ژن مشخص شده و با توجه به تایید نقش hsa-miR-3934 در سرطان معده از طریق پایگاه های داده بیوانفورماتیکی از جمله phenomiR، بدست آوردن ژن های هدف آن از طریق پایگاه داده miRWALK2.0 و ارزیابی مسیرهای سیگنالی مرتبط با آن با استفاده از پایگاه داده DAVID، این میکرو RNA به منظور آنالیزهای بعدی انتخاب گردید. مطالعات حاصل از این تحقیق مشخص ساخت که در بررسی همراهی آلل های این SNP با ابتلا به سرطان معده ارتباط معنادار دارد و همراهی دیده می شود. همچنین در مطالعات ارتباط SNP با نمونه های هلیکوباکترپیلوری مثبت و متاستاز ارتباط معنادار دیده شد. در بررسی ارتباط primary tumor,RLN و stage بیماری با SNP مربوطه مطابقت دیده شد. در نهایت بر اساس داده ها الگوی توارثی Log-additive انتخاب گردید.
  کلیدواژگان: سرطان معده، پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی، rs2976394، ژن PSCA
 • مینا سیف زاده، محمد ربانی*، علی اصغر خانی پور صفحات 219-231
  مقدمه
  تاثیر مفید باکتری های پروبیوتیک بر سلامت انسان و حیوان به نحو گسترده مورد مطالعه قرار گرفته و در موارد مختلف تایید شده است. برای دستیابی به باکتری های پروبیوتیک باسیلوس و اسیدلاکتیک خرما به عنوان یکی از مواد غذایی مهم که می توانند منبع جداسازی این باکتری ها باشند، بررسی شد.
  هدف
  این مطالعه با هدف جداسازی باکتری های پروبیوتیک اسید لاکتیک و باسیلوس از عصاره آبی خرماهای مضافتی، پیارم و زاهدی انجام شد.
  روش کار
  برای جداسازی باکتری های اسید لاکتیک و باسیلوس، عصاره روی محیط MRS آگار و نوترینت آگار کشت داده شد. پس از 5 روز انکوباسیون در دمای 37 درجه سلسیوس در شرایط بی هوازی و هوازی کلنی های دارای خصوصیات مرفولوژی و شکل میکرسکپی مرتبط دارای باکتری های گرم مثبت کاتالاز منفی جدا شده از MRS آگار در شرایط بی هوازی و و کاتالاز مثیت جدا شده از نوترینت آگا در شرایط هوازی با روش های بیوشیمیایی و Polymerase chain reaction بررسی شدند.
  نتایج
  با توجه به آزمایشات شیمیایی و مولکولی باکتری های جدا شده از عصاره خرمای مضافتی به Lecunostoc mesenteroeides subsp mesenteroeides، پیارم بهBacilus subtilis strain UD1022 و زاهدی به Pediococcus parvalus strainSC8B متعلق بود. هر سه باکتری پروبیوتیک بودند.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج آزمایشات خرما در مجموعه غذاهای پروبیوتیک قرار دارد. می توان عصاره آبی خرما را برای غنی سازی و تهیه مواد غذایی پروبیوتیک به کار برد. همچنین با توجه به ویژگی های باکتری های پروبیوتیک می توان عصاره آبی خرما یا گوشت خرما برای جلوگیری از جایگزینی باکتری های بیماری زا و بیماری برای مصرف کنندگان توصیه کرد.
  کلیدواژگان: 16srRNA، ld، i خرما، لاکتیک اسید باکتری، Bacilus subtilis
 • فاطمه السادات محسنی شهری* صفحات 232-247
  دراین مقاله برهمکنش پپسین با رنگ خوراک قرمز آلورا با استفاده از روش طیف سنجی فلورسانس در شرایط شبه فیزیولوژیک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد رنگ قرمز آلورا می تواند فلورسانس ذاتی پپسین را کاهش دهد، ثابت سرعت خاموشی (kq) نشان میدهد که مکانیسم خاموشی ازنوع پایا (استاتیک) است .ثابت اتصال ظاهری Ka))، تعداد جایگاه اتصال n)) در دماهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهند با افزایش دما ثابت اتصال رنگ قرمز آلورا به پپسین کاهش می یابد. آنتالپی (H°Δ) و آنتروپی (S°Δ) برهمکنش بین رنگ قرمز آلورا و پپسین به ترتیب 584/45- (kJ mol-1) و 052/49- (J K-1 mol-1) محاسبه گردید که نشان دهنده نقش مهم پیوند های هیدروژنی و بر همکنش های واندروالسی در این اتصال می باشد، علامت منفی مربوط به تغییرات انرژی آزاد (G°Δ) بیانگر تمایل اتصال رنگ به پروتئین است. طیف سنجی فلورسانس همزمان نشان داد که محیط اطراف باقی مانده های تریپتوفان و تیروزین در فرآیند اتصال تغییرقابل توجهی نداشته است. بر اساس داده های تجربی، اتصال بین رنگ قرمز آلورا و پروتئین می تواند فعالیت پپسین را مهار کند.
  کلیدواژگان: پپسین، رنگ قرمز آلورا، طیف سنجی فلورسانس، فعالیت آنزیم
 • مژده رحمانی، مهدی رحیمی*، مریم عبدلی نسب، محمود ملکی صفحات 248-262
  ارزیابی دقیق مقدار و پراکنش تنوع ژنتیکی در گیاهان به منظور تدوین راهبرد حفاظت و استفاده از منابع ژنتیکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش روابط ژنتیکی بین 40 رقم گندم نان (Triticum aestivum L.) با استفاده از 10 آغازگر ISSR و 4 آغازگر RAPD مورد بررسی قرار گرفت. 10 آغازگر ISSR تعداد 92 باند چندشکل با میانگین 2/9 باند چندشکل برای هر آغازگر تولید نمودند و میانگین درصد چندشکلی 79/86% بود. همچنین چهار آغازگر نشانگر RAPD تعداد 19 باند چندشکل با میانگین 75/4 باند چندشکل برای هر آغازگر تولید کردند و میانگین درصد چندشکلی 85/67% بود. بالا بودن معیارهای تعداد آلل موثر، تنوع ژنی، شاخص شانون، محتوای اطلاعات چندشکل، در مورد نشانگرهای ISSR برای پرایمرهای UBC813، UBC816 و UBC824 و در مورد نشانگرهای RAPD برای پرایمرهای OH-04 و OPA02 نشان دهنده کارایی بالای این آغازگرها در تمایز ژنوتیپ های گندم مورد مطالعه در این تحقیق بود. تجزیه خوشه ای به روش UPGMA و بر اساس ضریب تشابه جاکارد بر اساس کل باندهای چندشکل نشانگر ISSR و RAPD ارقام گندم را در دو گروه جداگانه قرار داد. همچنین تجزیه به مختصات اصلی و تعیین ساختار جمعیت بر اساس روش بیزی با نرم افزار STRUCTURE ارقام را در دو گروه قرار دادند و نتایج تجزیه خوشه ای را تایید نمودند. تجزیه واریانس مولکولی نشان داد که تنوع درون گروه ها بیشتر از بین گروه ها است. اطلاعات به دست آمده از این تحقیق و تنوع موجود در ارقام گندم می تواند در پژوهش های به نژادی برای افزایش عملکرد مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تجزیه خوشه ای، تجزیه به مختصات اصلی، ساختار جمعیت، روش UPGMA
 • جلیل پرچکانی چوزکی، مجید تقدیر* صفحات 263-275
  نانودیسک های دولایه ساختارهایی هستند که از دولایه غشایی فسفولیپیدی تشکیل شده اند و بین دولایه محتویات یا مولکول های آبی وجود ندارد. نانودیسک های چهارلایه در واقع شبیه سلول طبیعی هستند که از دو طرف بر آن فشار وارد شده است مثل ساختار گلبول قرمز خون که از دوطرف فرورفتگی دارد. ساختار نانودیسک قادر است داروهای محلول در آب را در بخش سطحی آبدوست خود و داروهای محلول در چربی را در داخل دو لایه خود که محیط آبگریز است، پوشش دهد. سنتز نانودیسک ها در محیط آزمایشگاهی و تجربی بسیار زمان بر و هزینه بر است. لذا در این تحقیق ساختار نانودیسکی با ترکیبی از مولکول های اسفنگومیلین جنین جوجه (DPSM) و کلسترول (CHOL) طراحی و ساخته شد. که برای انجام این کار از رویکرد شبیه سازی دینامیک مولکولی استفاده شد. بعد از انجام فرایند شبیه سازی، نتایج و آنالیزهای بدست آمده از مطالعه شبیه سازی دینامیک مولکولی نشان داد که مولکول های انتخابی ساختار نانودیسکی ایجاد کردند که ناشی از خواص شیمی-فیزیکی فسفولیپید اسفنگومیلین جنین جوجه و مولکول کلسترول است. لازم به ذکر است که فسفولیپید اسفنگومیلین جنین جوجه ساختار هندسی مخروطی و همچنین گروه سری بزرگتری نسبت به لیپیدهای دیگر داشته که موجب می شود که تمایل این مولکول به ایجاد ساختار نانودیسکی زیاد شود. مولکول کلسترول در بین فسفولیپیدهای اسفنگومیلین جنین جوجه قرار می گیرد و با آنها میانکنش برقرار می کند. این ویژگی مولکول کلسترول باعث افزایش پایداری ساختار نانودیسک می شود. آنالیزهای انرژی شامل انرژی کل، انرژی میانکنش های واندروالس و الکترواستاتیک نشان دادند که ساختار نانودیسک ایجاد شده به ثبات و پایداری مناسبی رسیده است.
  کلیدواژگان: شبیه سازی دینامیک مولکولی، نانودیسک، شکل گیری نانودیسک ها، کلسترول، اسفنگومیلین جنین جوجه
 • سیمین خطایی، غلامرضا دهقان*، سمانه رشتبری، مهرداد ایرانشاهی صفحات 276-287
  کاتالاز، به عنوان یک آنزیم آنتی اکسیدان مهم، سلول ها را در مقابل اثرات مخرب پراکسید هیدروژن محافظت می کند. 2-هیدروکسی 1و4-نفتوکویینون یکی از مشتقات نفتوکویینون هاست که دارای فعالیت های بیولوژیکی و دارویی گسترده از جمله اثرات ضد سرطانی و ضد باکتریایی می باشد. در این مطالعه، تاثیر مشتقات 2-هیدروکسی 1و4-نفتوکویینون (ANQو BNQ) بر روی ساختار و عملکرد آنزیم کاتالاز کبد گاوی، به صورت تجربی و تیوری با استفاده از اسپکتروسکوپی مریی-فرابنفش، فلورسانس، طیف سنجی مادون قرمز و شبیه سازی مولکولی مطالعه شد. داده های سینتیکی و پارامترهای ترمودینامیکی نشان دادند که غلظت های افزایشی این ترکیبات به ترتیب از طریق مهار مخلوط و رقابتی باعث کاهش فعالیت آنزیم کاتالاز می شوند. نتایج مطالعات فلورسانس در حضور غلظت های مختلف ANQ و BNQ در دو دمای مختلف نشان داد که فلورسانس ذاتی آنزیم در حضور این ترکیبات با مکانیسم استاتیک خاموش می شود. مطالعات شبیه سازی مولکولی در تایید یافته های تیوری نشان داد که تنها یک جایگاه اتصال برای ترکیبات مورد نظر بر روی آنزیم کاتالاز وجود دارد. با توجه به اهمیت بیولوژیکی و نقش دوگانه ی آنزیم کاتالاز، مطالعه ی تاثیر ترکیبات مختلف بر روی فعالیت و ساختار آنزیم کاتالاز می تواند حایز اهمیت باشد. چرا که استفاده ی بیش از حد این ترکیبات در داروهای مختلف می تواند باعث ایجاد اثرات جانبی شده و تهدید کننده ی سلامت انسان باشد.
  کلیدواژگان: کاتالاز کبد گاوی، نفتوکوئینون، مهار مخلوط، مهار رقابتی
 • دینا مرشدی*، فرهنگ علی اکبری، سها پارسافر، حسین محمدبیگی، فائزه دهقانی عصمت آبادی، علیرضا امیری نودیجه صفحات 288-303

  بیماری های تحلیل سیستم عصبی از جمله بیماری پارکینسون (PD) بیماری های درمان ناپذیر و به شدت رو به رشد در جوامع بشری هستند. در PD با از بین رفتن سلول های نورونی به ویژه در جسم سیاه مغز، بیمار با عوارض حرکتی و ادراکی غیر قابل برگشتی روبرو می شود. آسیب و مرگ نورونی همراه با تجمعات پروتئین آلفاسینوکلیین است. برخی سموم نیز با ایجاد شرایط استرس زا بر روی سلول های عصبی می توانند باعث ایجاد PD شوند. روتنون به عنوان سم عصبی باعث نابودی سلول های عصبی شده، منجر به PD می گردد. در این مطالعه به تاثیر عصاره های متانولی میوه سه رقم زیتون ایرانی شامل روغنی، زرد و مجنون بر روی سلول های مهندسی شده مدل PD با بیش بیان آلفا سینوکلیین پرداخته شد. این سلول ها به شدت به تیمار با روتنون واکنش نشان دادند. علاوه بر ایجاد سمیت، طول رشته های نوریت نیز در تیمار با روتنون کاهش یافت. عصاره ها به صورت معنی داری سلول ها را در مقابل سمیت ناشی از روتنون حفظ کرده و میزان ROS درون سلولی نیز به طور معنی داری کاهش یافت. پاکسازی رادیکالهای فعال نشان داد که این عصاره ها می توانند از طریق این مکانیزم نقش محافظتی برای سلول های نورونی داشته باشند، اما با توجه به رفتار متفاوت عصاره ها در محیط برون سلولی به نظر می رسد مکانیسم های پیچیده تری در نقش محافظتی آن ها در نورون ها دخیل باشند. این مطالعه نشان داد رقم های اصیل ایرانی روغنی و زرد می توانند به صورت معنی داری موجب زنده مانی سلول های حساس نورونی حتی در حضور روتنون شوند؛ باتوجه به بومی بودن رقم های زیتون ، این نتایج میتوانند بسیار ارزشمند باشند.

  کلیدواژگان: پارکینسون، روتنون، سمیت سلولی، عصاره زیتون
 • اکبر صفی پور افشار*، فاطمه سعید نعمت پور، امیر شیرزاد صفحات 304-318
  هدف

  آنزیم آدنوزین دآمیناز (ADA) در متابولیسم پورین ها شرکت داشته و نقش اساسی در تکثیر و بلوغ سلول های پستانداران دارد و همچنین فعالیت آن در سلول های سرطان پستان افزایش می یابد. در این پژوهش اثر عصاره آبی ریشه گیاه شیرین بیان بر درصد زنده مانی و بیان ژن ADA در دو رده سرطانی پستان انسانی MCF-7 و MDA-MB-231 و همچنین یک رده نرمال MCF-10A مورد مطالعه قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  سمیت سلولی عصاره آبی شیرین بیان به روش رنگ سنجی MTT بررسی گردید و بیان ژن ADA با روش Real-time PCR سنجیده شد.

  نتایج

  با افزایش غلظت عصاره درصد زنده ماندن سلول ها به ویژه در رده های سرطانی به طور معنی داری کاهش یافت و همچنین بیان ژن ADA در غلظت 200 میکروگرم در میلی لیتر عصاره در رده های MCF-7 و MDA-MB-231 به ترتیب به میزان 4 و 8/4 برابر کاهش پیدا کرد.

  نتیجه گیری

  نتایج بیانگر آن است که عصاره این گیاه با کاهش بیان ژن ADA سبب کاهش درصد زنده مانی سلول های سرطانی پستان شده است.

  کلیدواژگان: سرطان پستان، شیرین بیان، آدنوزین دآمیناز، کشت سلول
|
 • Shabnam Yaghoubi, Amir Mirzaie *, Arezoo Dastpak Pages 155-168
  Nosocomial infections are one of the most common infections in health centers. The high and inadequate use of broad-spectrum antibiotics has increased the number of nosocomial infections. The aim of this study was to synthesized silver nanoparticles using Dracocephalum kotschyi extract and analysis of its antibacterial activities. In this experimental study, biological synthesis of silver nanoparticles was performed using D. kotschyi extract. Physical and chemical structure of synthesized silver nanoparticle were determined using UV-Vis spectroscopy, XED, FTIR, SEM (scanning electron microscopy) and transmission electron microscopy (TEM). Finally, the antibacterial activity of silver nanoparticles was assessed using two methods including disk diffusion and minimum growth inhibitory concentration (MIC). The results showed that the size of the synthesized nanoparticle was 14.57 nm. The physical and chemical structure of silver nanoparticles was confirmed by XRD, TEM, and SEM. The antibacterial results also showed that Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae and Listeria monocytogenes were sensitive to 500 μg/ml of silver nanoparticles. The results of this study showed that the silver nanoparticles synthesized by D. kotschyi have an appropriate antibacterial potential against nosocomial pathogens and can act as one of the nano-achievements in helping to management of infectious diseases.
  Keywords: biological synthesis, silver nanoparticle, Dracocephalum kotschyi Antibacterial activity
 • Leila Rezaei, Hoda Ayat Ayat *, Ali Mohammad Ahadi Pages 169-181

  Purification of proteins is an essential step to determining their function and structure. Proteins are often combined with a tag to facilitate purification prosses. The aim of this study was to design and construct pET32b(+)Rh vector based on pET-32b(+) expression vector to simplifiy purification of recombinant proteins only by Nicle column. The primer design was performed taking into account the targeted changes. Using PCR reaction, the desired fragment was amplified and cloned in pET-32b(+) vector. The recombinant vector was transformed into Escherichia coli. After screening by colony-PCR and restriction enzyme analysis, sequencing was performed. Vector function study, was performed by investigating the expression and purification of a toxic peptide IOD-NaTx with disulfide bonds in pET32b(+)Rh vector. In new pET32b(+)Rh vector, the histidine tag site at the C- terminal of thioredoxin was removed and the N-terminal of the recombinant peptide would not change much if BamHI is used for cloning . To evaluate the function of the vector, the soluble expression of a toxic peptide was successfully determined and two-step purification using IMAC method resulted into the pure recombinant peptide. In this study, the simple and fast method of cloning was used to construct a modified expression vector using a commercial plasmid. The new pET32b(+)Rh vector can be used to express complex peptides with disulfide bonds fused with thioredoxin. The recombinant protein could be purified simply without need to costly methods such as HPLC and FPLC or other chromatography columns.

  Keywords: pET-32, pET32b(+) Rh, recombinant protein purification, thioredoxin, histidine tag
 • Samira Behdani, Masoumeh Bahreini *, Parisa Mohammadi, Lila Shokrzadeh, Mirza Mohammadreza Sharifmoghadam, Aliasghar Sabet Jazari Pages 182-192
  Biodegradation of organic matter in the elemental cycle is very important, but in the case of the museum and archival works, the degradation called biodeterioration leads to the loss of valuable information that biologists seek to reduce its damages. The purpose of this study was to investigate the bacterial pathology of some of the exquisite manuscripts kept in Astane Quds Razavi Documentation Center in Mashhad. In this study, using classical and molecular methods, bacterial contamination of five exquisite manuscripts was investigated and identified. Sampling was performed using three methods of a direct swab, wet swab in physiological serum and nitrocellulose membrane. Bacterial contamination of the reservoir air was performed using an open plate method. In total, 72 bacterial strains were isolated, 28 of which were identified by molecular method, most of which belonged to the Firmicutes phylum. Bacillus atrophaeus with 38.6% abundance had the highest distribution. Bacterial strains of Staphylococcus hominis and Bacillus altitudinis were isolated only from airborne samples. The microbial community of books and air showed 53% similarity, indicating a possible source of microbial contamination with air origin. The presence of similar bacteria (23.5%) in the buffer room and tank air confirmed this. The results of this study indicate the presence of bacteria in the paper and leather substrates of the studied books, and, on the other hand, identifying bacterial air pollutants helps improve the ventilation of tanks and libraries. Understanding these factors will help in choosing efficient methods of preservation and restoration of written works.
  Keywords: Biodeterioration, Written Works, Bacteria, Astan Quds Razavi Documentation Center
 • Zamzam Javadi, Masoumeh Bahreini *, Mirza Mohammadreza Sharifmoghadam Pages 193-205
  In this study, the PHAs producing bacteria were isolated from soils of Mashhad countryside. Using, staining methods, Black Sudan B and Acridine Orange, the suitable isolates have been separated. To increase the polyhydroxyalkanoate production, optimizing has been done in two stages. In the first stage, different nitrogen resource, glucose density, pH, temperature and aeration have been optimized in order to increase the biomass. In the second stage, the ratio of carbon to nitrogen, pH, temperature and amount of aeration have been optimized in order to increase polyhydroxyalkanoate production. Among the 31 isolates, 20 isolates have been recognized as the polyhydroxyalkanoate producer. Aeromonas sp. EBA 118 by producing the highest amount of the polyhydroxyalkanoate polymer has been chosen as the selected object. Yeast extract 7g/l, glucose 5g/l, pH=8, temperature of 20ºC and 75% aeration were the optimal conditions for the highest production of biomass. The optimal conditions in the second stage aiming the increase of the polyhydroxyalkanoate polymer production were the ratio of carbon to nitrogen 0.35, pH=7, temperature of 37ºC and 80% aeration. The results of FT-IR spectroscopy showed that the polymer produced by EBA118 isolate is not the kind of the pure polyhedroxybutirate, but is probably a kind of copolymer PHBHHx.
  Keywords: Aeromonas hydrophila, Optimization, polyhydroxyalkanoates
 • Study of association between rs2976394 single nucleotide polymorphism of PSCA gene related to hsa-miR-3934 and suffering from gastric cancer
  Bahare Samadi *, Kamran Ghaedi, Mohammad Hossein Sanati Pages 206-218
  In recent years, gastric cancer ranks as the fifth cause of death and it demands for recognizing biomarkers. To get more information, we used NCBI, miRNA SNP, miRBase, phenomiR, miRWALK2.0 and DAVID data bases as the bioinformatic tools. As was shown in NCBI, one of the genes that showed a close relationship with gastric cancer was PSCA on a locus of 8q2.42. To find recognizing related miRNAs, we used miRNASNP and miRdSNP. There was one SNP of rs2976394, for substitutuion of allele C with T which affected binding affinity of the related microRNA which was hsa-miR-3924. has-miR-3934 has known as one of the most important microRNAs, according to its role in gastric cancer by the data obtained from bioinformatics web sites including phenomiR, and miRWALK2.0. Therefore this miRNA was selected for futrther analyses.Results have shown meaningful association between rs2976394 and incidence of gastric cancer. Also, statistical results have shown significant relation between rs2976394 and H.pylori and metastasis. In addition, there is a conformity between RLN,primary tumor,stage and rs2976394. Finally according to statistical information, Hereditary pattern of Log-additive has chosen.
  Keywords: gastric cancer, Single nucleotide polymorphism, rs2976394, PSCA
 • Mina Seifzadeh, Mohammad Rabbani *, Aliasghar Khanipour Pages 219-231
  Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Bandar Anzali, Iran
  Introduction
  The beneficial effects of probiotic bacteria on human and animal health has been widely studied and confirmed in various cases. To obtain probiotic bacteria, Bacillus and lactic acid bacteria, dates were considered as one of the important nutrients that could be the source of isolation of these bacteria.
  Aim
  The aim of this study was to isolate probiotic bacteria of lactic acid bacteria and Bacillus from aqueous extract of Mazafati, Pourm and Zahedi.
  Methods
  For isolation of lactic acid bacteria and Bacillus, the extract was grown on MRS agar and agar nutrient. After 5 days of incubation at 37 ° C under aerobic and anaerobic conditions, colonies isolated with morphological characteristics and microscopic form associated including positive gram bacteria. positive and negative catalase bacteria isolated from MRS agar and nutrient agar, respectively. These bacteria were evaluated using biochemical and polymerase chain reactions.
  Results
  According to chemical and molecular tests, Lecunostoc mesenteroeides subsp mesenteroeides, Bacillus subtilis strain UD1022 and Pediococcus parvalus strainSC8B isolated from Mazafati, Piarom and Zahedi date extract . All three bacteria were probiotic. Discussion and
  Conclusion
  According to the results of the experiments, dates are in the probiotic collection. Aqueous extract of dates can be used to enrichment and preparing of probiotic foods. Also, according to the characteristics of probiotic bacteria, aqueous extract of dates or dates may be recommended to prevent of pathogenic bacteria replacement and disease for consumers.
  Keywords: 16srRNA, Date fruit, Lactic acid bacteria, Bacilus subtilis
 • Fatemeh S Mohseni-Shahri * Pages 232-247
  In this study, the interaction of pepsin with allura red food additive was investigated using a fluorescence spectroscopy method under quasi-physiological conditions. The experimental results indicated that allura red can quench the fluorescence of pepsin, the quenching rate constant (Kq), indicates that the quenching mechanism is static. The apparent binding constant (Ka) and binding site number (n) were evaluated at different temperatures. The results show that that the Ka for the association of SY with pepsin decreases with the rising temperature. Enthalpy (ΔH°) and entropy (ΔS°) were calculated as -45.584 (kJ mol-1) and -49.052 (J K-1 mol-1) respectively, which shows the importance of hydrogen bond formation and van der Waal’s interaction in binding of allura red to pepsin, the negative sign of free energy changes (ΔG°) indicates the affinity of color to protein. The results of synchronous fluorescence spectra showed that the microenvironment around Tyr and Trp residues is not significant changed binding between pepsin and allura red. According to experimental data, red allura can reducing the pepsin activity.
  Keywords: 'Pepsin, Allura red color, Fluorescence spectroscopy, Enzyme activity
 • Mozhdeh Rahmani, Mehdi Rahimi *, Maryam Abdolinasab, Mahmood Maleki Pages 248-262
  Exact evaluation of the amount and distribution of genetic diversity in plants is essential for developing a strategy for conservation and use of genetic resources. Study, the genetic diversity of 40 genotypes of bread wheat (Triticum aestivum L.) was investigated using 10 Inter Simple Sequence Repeat (ISSR) markers and four Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) markers. The 10 ISSR primers produced 92 polymorphic bands with an average of 9.2 polymorphic bands for each primer and the polymorphic percentage was 86.79%. Also, four RAPD primers produced 19 polymorphic bands with an average of 4.75 bands for each primer, and the average polymorphic percentage was 67.85%. High levels of effective number of alleles, Nei index, Shannon index, and the Polymorphism information content of ISSR markers for UBC813, UBC816 and UBC824 primers, and RAPD markers for OH-04 and OPA02 primers was indicated the high efficiency of these primers in differentiating the studied wheat genotypes in this research. Cluster analysis using UPGMA method based on Jaccard's similarity coefficient based on the whole polynomial bands of ISSR and RAPD markers divided wheat genotypes in two separate groups. Also, principal coordinates analysis and determining population structure based on Bayesian method with STRUCTURE software placed the cultivars in two groups and confirmed cluster analysis results. Molecular analysis of variance showed that within groups’ diversity is more than between groups’ diversity. Information obtained from this research and variation in wheat cultivars can be used in the breeding programs for yield improvement.
  Keywords: Cluster analysis, Principal coordinates analysis, UPGMA method, Population structure
 • Jalil Parchekani Choozaki, Majid Taghdir * Pages 263-275
  Double-layer nanodiscs are structures made up of phospholipids double-layer membrane and do not exist between the double-layer of any contents or water molecules. Quadruple nanodiscs are actually like a normal cell that pushes on both sides of the body, such as the red blood cell structure that is pushing on both sides. The structure of nanodisc can cover water-soluble drugs in its hydrophilic superficial and fat-soluble drugs within its two layers, which is a hydrophobic environment. Synthesis of nanodiscs in experimental environments is time-consuming and costly. Therefore, in this research, the nanodisc structures from Egg sphingomyelin (DPSM) and Cholesterol (CHOL) molecules were designed and constructed. In order to do this goal, a molecular dynamics simulation approach was used. The results and analyses obtained from the simulations showed that selective molecules created a nanodiscs structure that resulted from the physicochemical properties of the DSPC and cholesterol molecules. It should be noted that the DSPC molecule has a cone-shaped geometric structure as well as a larger group than other lipids, which makes the molecule's tendency increase to create a nanodisc structure. The cholesterol molecule is located in the DPSM phospholipids and interacts with them. This feature of the cholesterol molecule increases the stability of the nanodiscs structures. Energy analyzes including total energy, van der Waals and electrostatic interactions energy showed that the created nanodisc structures, suitably reached to final structural stability.
  Keywords: molecular dynamics simulation, nanodisc, the formation of nanodiscs, Cholesterol, phospholipid
 • Simin Khataee, Gholamreza Dehghan *, Samaneh Rashtbari, Mehrdad Iranshahi Pages 276-287
  Catalase as an important antioxidative enzyme protects cells from the toxic effects of hydrogen peroxide. 2-hydroxy-1,4-naphtoquinone, as a naphthoquinone derivative, has been found to have a broad biological and pharmacological activities, including anti-cancer and anti-bacterial effects. In this study, the effect of two different derivatives of 2-hydroxy-1,4-naphtoquinone derivatives (BNQ and ANQ) on the structure and function of bovine liver catalase (BLC), was studied using different spectroscopic and computational methods such as UV-vis spectrometry, fluorescence and FTIR spectroscopy, and molecular docking studies. Kinetic studies and thermodynamic parameters showed that by adding gradual concentrations of BNQ and ANQ, catalase activity was significantly decreased through mixed and competitive inhibition mechanisms, respectively. The fluorescence spectroscopic results at different temperatures indicated that BNQ and ANQ can quench the intrinsic fluorescence emission of BLC through static quenching mechanism. Molecular docking data in agreement with experimental results, confirmed that there is only one binding site on the BLC structure for BNQ and ANQ. Study on effect of different compounds on the activity and structure of the catalase as a bilateral actions and principal biological enzyme could be important. Because excessive utilization of these compounds in various drugs can cause side effects and may threaten human health.
  Keywords: bovine liver catalase, naphtoquinone, mixed inhibition, competitive inhibition
 • Dina Morshedi *, Farhang Aliakbari, Soha Parsafar, Hossein Mohammad-Beigi, Faezeh Dehghani Esmatabad, Alireza Amiri-Nowdijeh Pages 288-303

  Central nervous system disorders, including Parkinson's Disease (PD), are growing pathogenic incurable diseases. In PD, with the loss of neurons especially in the areas which produce and secrete dopamine, the patient is facing with irreversible motorized and perceived complications. Neuronal damage and death are usually accompanied by increasing the expression of alpha-synuclein (αSN) protein. Rotenone, a known neurotoxin, is also contributed to PD by inducing oxidative stress. In this study, we investigated the effect of the extracts of three Iranian olive cultivars on the PD cell model which overexpresses αSN. These cells react strongly to rotenone through which, above and beyond neurotoxicity, the length of the neurites is also reduced in the treatment with rotenone. Some extracts played a protective role in rotenone-treated cells and decreased intracellular reactive oxygen species (ROS) significantly. The radical scavenging activity of the extracts suggested that these reagents can play a protective role on neuronal cells through this mechanism; however, due to the different behavior of the extracts in the extracellular environment, it seems that more complex mechanisms are involved in their neuronal protective effect. This study showed that original Iranian olives belong to Roghani and Zard cultivars could protect the neurons against damage adopted from toxins and αSN and finally could be used in the diet to prevent PD.

  Keywords: Parkinson, rotenone, cytotoxicity, olive extract
 • Fatemeh Saeid Nematpour, Amir Shirzad Pages 304-318
  Objective

  The adenosine deaminase enzyme participates in the metabolism of purines, and plays an essential role in the proliferation and maturation of mammalian cells and, also its activity increases in breast cancer cells. In this study, the effect of aqueous extract of Glycyrrhiza glabra on viability and ADA gene expression in two human breast cancer cell lines (MCF-7 and MDA-MB-231) and one normal cell line (MCF-10A) were studied.

  Materials and Methods

  Cytotoxicity of the G. glabra extract was examined by MTT assay. The expression ADA gene was evaluated by Real-time PCR.

  Results

  The vitality of cancerous cells are decreased by increasing the concentration of the extract significantly. The expression of ADA gene at the concentration of 200 μg/ml of extract in MCF-7 and MDA-MB-231 lines decreased by 4 and 4.8 fold, respectively.

  Conclusion

  The decrease in viability of breast cancer cells observed in this study could be the result of the reduction of ADA gene expression.

  Keywords: Breast cancer, Glycyrrhiza glabra, Adenosine deaminase, cell culture