فهرست مطالب

نشریه اقتصاد باثبات
سال دوم شماره 1 (پیاپی 2، بهار 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/02/22
 • تعداد عناوین: 6
|
 • پریسا پورعجم*، رسول بخشی دستجردی، سید رضا نخلی صفحات 1-29
  سپرده ها باارزش ترین منبع بانک ها به شمار می روند. بررسی و تحلیل اثر دگرگونی قدرت وام دهی بر متغیرهای کلان همانند تولید و تورم، دارای اهمیت است. از سوی دیگر بازار بین بانکی به تنظیم نقدینگی در بخش بانکی کمک می کند. تعریف بازار بین بانکی در مدل تعادل عمومی امکان تعریف بهتری از آثار نهایی متداول ابزارهای سیاستی مانند نرخ ذخیره قانونی به ما می دهد.در این پژوهش سعی بر آن شده است تا با در نظر گرفتن بخش بین بانکی و لحاظ ترازنامه ی بانک های تجاری و بانک مرکزی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی تاثیر نرخ ذخیره قانونی با فرض اختصاص منابع بانک های تجاری به تامین سرمایه ی در گردش بنگاه های واسطه ای و سرمایه گذاری در بخش مسکن، بر توانایی وام دهی بانک ها و متغیرهای کلان اقتصادی بررسی گردد.پس از بررسی پویایی های مدل با در نظر گرفتن بازار بین بانکی قانونی در شرایطی که بانک های وام دهنده همواره درصدی از منابع خود را با فرآیندهای مختلف نظیر تاسیس شرکت های وابسته به بانک به سرمایه گذاری در بخش مسکن اختصاص می دهند. با بروز تکانه ی منفی نرخ ذخیره قانونی، پیامد سرمایه گذاری بانک های تجاری وام دهنده در بخش مسکن به این صورت ارزیابی می شود که در شرایط اقتصاد ایران که اقتصاد بیماری است سرمایه گذاری بانک های تجاری در بخش مسکن و درگیری بلندمدت منابع بانک در این بخش موجب کاهش اعطای تسهیلات و میزان تولید می شود. همین امر زمینه ساز، افزایش در میزان تورم و کاهش در قدرت خرید خانوار از کالای مصرفی و سرمایه ای و کاهش رفاه خانوار می شود.
  کلیدواژگان: خلق پول، بازار بین بانکی، تعادل عمومی پویا، نرخ ذخیره قانونی
 • محمدحسن فطرس، یعقوب فاطمی زردان*، سارا محتشمی صفحات 30-65

  این پژوهش، منحنی فیلیپس هایبریدی کینزین جدید را برای کشورهای اوپک و گروه7، تحلیل و عوامل موثر بر تورم را بررسی می کند. بازه زمانی پژوهش، دوره 2017-1995 می باشد و برای تخمین داده ها، از روش پنل وربیزی (Bayesian Panelvar) در نرم افزار Matlab استفاده شده است. نتایج حاکیست که شکاف تولید، تورم دوره های گذشته و تورم انتظاری بر تورم هر دو گروه از کشورها تاثیر دارند. اثر تورم انتظاری بر تورم برای کشورهای اوپک و گروه7 در دوره های اول مثبت است. اما، این اثر برای کشورهای اوپک پس از مدتی بین می رود. ولی در کشورهای گروه7 نه تنها از بین نمی رود، بلکه برای برخی بیشتر (ژاپن) و برای برخی منفی (فرانسه) هم می شود و ماندگاری بیشتری بر این کشورها دارد. همچنین، اثرشکاف تولید برای همه کشورهای اوپک مشابه هست و در دوره های اول اثر منفی بر تورم دارد و پس از مدتی بطور کامل اثر آن از بین می رود. اما، این متغیر در کشورهای گروه7 در دوره های اول تقریبا بر تورم تمامی این کشورها اثر مثبت دارد. اما به تدریج اثر این متغیر برای برخی کشورها افزایشی (ژاپن و آلمان) و برخی منفی (فرانسه، کانادا، آمریکا و ایتالیا) می شود. اثر تورم دوره گذشته بر تورم کشورهای عضو اوپک و گروه7 کاملا مشابه هست. بطوریکه در دوره های اولیه اثر منفی دارد و به تدریج این اثر از بین می رود. بنابراین، این مدل برای همه کشورها موردتایید نیست. همچنین، نتایج نشان داد که مردم در کشورهای گروه7 نسبت به گروه اوپک بیشتر به قیمت انتظاری در پیش بینی تورم توجه دارند و افراد کشورهای عضو اوپک بیشتر تورم دوره گذشته را مدنظر قرار می دهند.

  کلیدواژگان: تورم، شکاف تولید، منحنی فیلیپس هایبریدی کینزین جدید، مدل پنل ور بیزی
 • فاطمه انصاری*، محمدمهدی مجاهدی موخر، مهدی جودان صفحات 66-89

  نرخ رشد پول در ادبیات اقتصادی یک مسئله کلیدی است که میزان بهینگی آن در یک اقتصاد از طریق پارامترهای مشخص نرخ رجحان زمانی، نرخ بهره واقعی و نرخ هموارکنندگی مصرف تعیین می گردد. هدف اصلی این پژوهش محاسبه نرخ رشد پول و مقایسه آن، با میزان بهینه نرخ رشد پول در اقتصاد ایران است. همچنین در صورت عدم رعایت قاعده بهینه پول مولفه های موثر بر اختلاف میان نرخ رشد بهینه و نرخ رشد تحقق یافته حجم پول بررسی شده است. در این مقاله شکاف پولی اقتصاد ایران با بهره گیری از الگوی تابع مطلوبیت سیدارسکی در بازه زمانی 1338 تا 1399با استفاده از رهیافت کالیبراسیون در سه سناریو متفاوت بدست آورده شده است. سپس برای بررسی عوامل تاثیرگذار برروی شکاف پولی اقتصاد ایران از روش حداقل مربعات معمولی در بازه زمانی 1352-1399 استفاده شده است. نتایج بدست آمده از روش کالیبراسیون نشان می دهد؛ در هر سه سناریو شکاف های نقدینگی ییشتر از شکاف های پولی بوده و شکاف های پولی تقریبا از روندی مشابه هم برخوردار هستند. نتایج تخمین حداقل مربعات معمولی نشان می دهد که نرخ رشد حقیقی سرانه اجزای پایه پولی برحسب منابع شامل خالص بدهی دولت به بانک مرکزی؛ خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی و خالص بدهی بانک ها به بانک مرکزی، شکاف ها را در سه سناریو افزایش داده است.

  کلیدواژگان: اجزای پایه پولی، تابع مطلوبیت سیدراسکی، شکاف نرخ رشد بهینه وتحقق یافته حجم پول، نرخ رجحان زمانی، نرخ بهره واقعی
 • رضا روشن*، کاوه رستمی صفحات 90-108

  افزایش رویکرد بشر به نهاده های غیرطبیعی و اغلب شیمیایی برای افزایش تولید محصولات غذایی، افزایش انواع بیماری ها و مشکلات زیست محیطی را منجر شده است. در چنین شرایطی، ارزش و اهمیت تولید و مصرف محصولات سالم غذایی بیش از پیش مشخص می شود. در این بین به مرغ سبز (مرغ عاری از آنتی بیوتیک) کمتر پرداخته شده است که در تحقیق حاضر سعی شده است عوامل موثر بر میزان مصرف مرغ سبز در بین مصرف کنندگان شهرستان سرپل ذهاب در استان کرمانشاه در سال 1398 مورد بررسی قرار گرفته و برای این منظور از الگوی توبیت به روش دو مرحله ای هکمن استفاده شده است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق پیمایش های میدانی با طراحی و تکمیل پرسش نامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده فرمول کوکران از 382 پاسخ گو از میان شهروندان شهرستان سرپل ذهاب جمع آوری شد. بررسی اثر نهایی متغیرهای الگوی پروبیت نشان داد تحصیلات، میزان درآمد ماهیانه، بومی بودن و تولید استانی مرغ سبز، برچسب های تضمینی و ورود بخش خصوصی به تولید مرغ سبز با اثر مثبت و متغیرهای اندازه خانوار و افزایش قیمت مرغ سبز با اثر منفی بر اخذ تصمیم به مصرف مرغ سبز نقش دارند. همچنین نتایج برازش الگوی مرحله دوم رگرسیون خطی بیانگر تاثیر مثبت میزان درآمد ماهیانه، وجود بازاری مربوط به مرغ سبز، حمایت دولت از تولید مرغ سبز و ورود بخش خصوصی به تولید مرغ سبز و تاثیر منفی متغیرهای آگاهی از قیمت مرغ سبز و مصرف مرغ های سبز یخ زده بر میزان مصرف مرغ سبز می باشد.

  کلیدواژگان: محصولات غذایی سالم، مرغ سبز، عوامل موثر، الگوی توبیت، سرپل ذهاب
 • زهرا نصراللهی*، ربابه آسایش صفحات 109-134
  توسعه با محوریت منافع اقتصادی، آسیب های جدی به محیط زیست وارد آورده، به نحوی که تبعات ناشی از این نوع نگرش به یکی از نگرانی های کشورها در دوره معاصر تبدیل و باعث مطرح شدن مفهومی سه بعدی از توسعه، بر پایه اقتصاد، اجتماع و محیط زیست شده است که توسعه پایدار نامیده می شود. توسعه پایدار درواقع موقعیتی است که میان نیازهای یک جامعه برای بهبود سطح زندگی و رفاه از یک سو و کیفیت محیط زیست و منافع نسل های آینده از سوی دیگر موازنه برقرار می کند. ازآنجایی که ازیک طرف کارایی و عدم اتلاف در بهره برداری از منابع گامی در راستای توسعه پایدار است و از طریق محاسبه و تحلیل شاخص های بهره وری عوامل تولید می توان میزان کارایی عملکرد بخش های مختلف اقتصادی را در استفاده از منابع تولید بررسی و مقایسه کرد و از طرف دیگر یکی از بخش های اقتصادی که محصولات آن از دیرباز موردتوجه و استفاده بشر بوده، بخش معدن بوده و استخراج و استحصال مواد معدنی تبعات محیط زیستی زیادی به همراه دارد، هدف از انجام این پژوهش، بررسی کارایی معادن سنگ آهن در استان یزد با تاکید بر شاخص های محیط زیستی است. در این مطالعه از طریق مدل های خود توضیحی و روش شاخص سولو، رشد بهره وری در بخش معادن طی دوره 95-1360 موردبررسی قرار گرفت و سپس رتبه معادن این گروه معادن مشخص شد. نتایج این تحقیق نشان دهنده میانگین مثبت رشد بهره وری این گروه معادن طی دوره موردبررسی است و در این دوره، معادن چادرملو، اسلامیه و ارجنان برای رتبه بندی کارآیی رتبه اول تا رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار، معدن، کارایی، استان یزد
 • کوروش جوادی پاشاکی*، محمود احمدپور برازجانی، ماشاالله سالارپور، سامان ضیایی صفحات 135-165

  محصول ناخالص داخلی،مجموع ارزش افزوده بخش های اقتصادی است که میزان تولید را نشان می دهدکه به اختصاربه آن GDP نامیده می-شود.سهم تولید استان نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور1/4 درصد ودررتبه نوزدهمین استان کشورقراردارد درحالیکه این استان سهم 3/5درصدی جمعیتی برخورداراست.همچنین تولید سرانه استان164 میلیون ریال درمقایسه با تولید سرانه 419 میلیون ریال کشوربه میزان 255 میلیون ریال معدل 155 درصداختلاف دارد. در مقاله حاضر برای اندازه گیری ضریب فزاینده تولید در بخش های اقتصادی با رویکرد جدول داده - ستانده منطقه ای به روش سهم مکانی فلگ با تلفیق FLQ-RAS استفاده شده است.جدول فوق رابطه تراز تولیدی بین بخشی اقتصاد وچرخه کالاهای واسطه ای و نهایی بین عرضه و تقاضا اقتصاد استان رانشان می دهد.نتایج این تحقیق ضریب فزاینده تولید، بیانگر تغییرات یک واحدتقاضای نهایی نسبت به افزایش تولید آن بخش درکل اقتصاداستان رانشان می دهد.همچنین دراین پژوهش12رشته فعالیت اقتصادی ضریب قدرت انتشاروحساسیت پراکندگی بالایی هستند.بررسی طرف تقاضای اقتصاد نشان می دهد،خانوارهای استان بطور متوسط65 درصدازمیانگین هزینه خانوارهای کشور برخوردار می باشند و نشان از کاهش رفاه خانوارهای منطقه نسبت به جامعه است.

  کلیدواژگان: محصول ناخالص داخلی، بخش های پیشرو، ارزش افزوده و بخش ‏های اقتصادی
|
 • Parisa Pourajam *, Rasul Bakhshi Dastj, Sayyed Reza Nakhli Pages 1-29
  Deposits are the most valuable source of banks . analyzing the effect of change of lending power on macroeconomic variables such as production and inflation is important. On the other hand , the inter -bank market will help regulate liquidity in the banking sector . defining the inter - bank market in the public balance model gives us a better definition of the traditional effects of policy instruments such as the reserve requirement rate. in this study , we tried to consider the inter - bank sector and the balance sheet of commercial banks and the central bank by using the random dynamic general balance model to finance the circulation and investment in the housing sector , on the ability of bank lending and macroeconomic variables. After studying the dynamics of the model with a view to considering the inter - bank market , the lending banks will always allocate a percentage of their resources with different processes , such as the establishment of the bank - related companies to invest in the housing sector . due to the negative momentum of the reserve requirement rate, the outcome of the investment of commercial banks in the housing sector is assessed as a result of the economic conditions in the economy and long - term conflict of bank resources in the sector , reducing facilities and production rates . this leads to an increase in inflation and decrease in household purchasing power from consumption goods and capital reduction and reduction
  Keywords: Mony Creation, Inter-bank Market, Dynamic General Equilibrium, Reserve requirement rate
 • MohammadHassan Fotros, Yaghob Fatemi Zardan *, Sara Mohtashami Pages 30-65

  This study attempts to extract the new keynesian phillips curve for OPEC and G7 countries and compare the factors influencing inflation between the two groups. The study covers the period of 1995-2017 and the econometrics method used to estimate the model is the Bayesian Panelvar. The results showed that the effect of expected prices on inflation for the OPEC and G7 countries in the first period is positive. but, this effect disappears for OPEC countries after a while. But in the G7 countries, not only does it not disappear, but for some countries it becomes more(Japan) and for some it becomes negative(France).The expected price effect has a more lasting effect on inflation in G7 countries.Also, the output gap has a similar effect on inflation in all OPEC countries, and in the first periods it has a negative effect on inflation, and after a while this effect disappears completely. However, this variable has a positive effect on inflation in almost all countries in the G7 countries in the first period. But, gradually, the effect of this variable on inflation in some countries is increasing(Japan and Germany) and some negative(France, Canada, USA and Italy).The effect of the previous period's inflation on the inflation of OPEC and G7 countries is quite similar. Also, the results showed that the citizens of the G7 countries pay more attention to the expected price in forecasting inflation than the OPEC group, and the people of the OPEC member countries consider the inflation of the previous period more.

  Keywords: Inflation, output Gap, the hybrid New Keynesian Phillips curve, Bayesian Panelvar Model
 • Fatemeh Ansari *, MohammadMahdi Mojahedi Moakhar, Mehdi Joudan Pages 66-89

  The growth rate of money in the economic literature is a key issue, the optimal rate of which is determined in an economy with certain parameters of the time preference rate, the real interest rate, and consumption smoothing rate. The main purpose of this study is to calculate the growth rate of money and compare it with the optimal growth rate of money in the Iranian economy. Also, in the case of non-observance of the optimal rule of money, the effective components of the difference between optimum and actual growth rate quantity of money investigated. In this paper, the monetary gap of Iran's economy is obtained using Sidarsky's utility function model in the period 1959 to 2020 using the calibration approach in three different scenarios. Then, to investigate the effective factors on the Iranian economic gap, the ordinary least squares method was used during the period 1973-2020. The results of the calibration method show that, in every three scenarios, liquidity gaps are more than monetary gaps, and monetary gaps almost have the same process. The results obtained from ordinary least squares method show that the growth rate of real monetary base components per capita in terms of resources including net government debt to the central bank; net foreign reserves of the central bank and net debt of banks to the central bank, have increased the gaps in three scenarios.

  Keywords: Monetary base components, Sidarsky's utility function, The gap between optimum, actual growth rate quantity of money, Time preference rate, Real interest rate
 • Reza Roshan *, Kavek Rostami Pages 90-108

  Increasing human tendency toward abnormal and often chemical inputs to boost food production, resulted in an increase of diseases and environmental problems. In such circumstances, the value and importance of production and consumption of healthy products is recognized more than ever. In recent years, the production and consumption of healthy food products free of chemical inputs has been growing rapidly. In the meantime, no study has paid attention to the green poultry (poultry free of antibiotics). This study aimed to examine the factors affecting the green poultry consumption in Sarpole Zahab city in Kermanshah province in 2019. For this purpose, Tobit model by Heckman two-stage method is used. Data and information are gathered through surveys and questionnaires by a random sampling method of 382 respondents from Sarpole Zahab citizens. Examination of final effect of Probit model variables showed that education, monthly income, indigenous and local green poultry, guaranteed labels, had positive effect on consumption of green poultry, while household size and high price variables, had negative effect. Also, the results of the second phase of linear regression showed the positive effects of monthly income, the green poultry market, and government support for the production of green poultry by private sector

  Keywords: healthy food products, green poultry, effecting factors, Tobit model, Sarpole Zahab
 • Zahra Nasrollahi *, Robabeh Asayesh Pages 109-134
  Economic-oriented development has caused serious damage to the environment, while the consequences of this attitude have become one of the concerns of countries in the contemporary era, and has led to the emergence of a three-dimensional concept of development based on economics, society and the environment, which is called development Sustainable. Sustainable development is, a balance between the needs of a community to improve the standard of living and prosperity on the one hand and the quality of the environment and the benefits of future generations on the other. Since the efficiency of utilizing resources is a step towards sustainable development, and by analyzing the productivity indicators of the production factors, the efficiency of the performance of different economic sectors in use of resources is determined, and one of the economic sectors whose products have long been considered and used by mankind are the mining sector and extraction of minerals have many environmental consequences. The present study aims to investigate the efficiency of ore mines in Yazd province with emphasis on environmental indicators. In this study, through self-explanatory models and Solow indicator method, the total productivity growth of the factors of production in the mine sector during the period 1360-1395 was investigated and then the rank of mines in this group of mines is specified. The results of this study indicate an increase in the productivity of this group of mines and during this period, Chandermeli, Islamiyah and Arjenan mines have had first to third ranks for efficiency ratings.
  Keywords: sustainable development, Mine, efficiency, Yazd Province
 • Kourosh Javadi Pashaki *, Mahmoud Ahmadpour Brazjanii, Mashaalihea Salaripour, Saman Ziaee Pages 135-165

  The gross domestic product is the sum of the value added of the economic sectors which shows the amount of production which is called the GDP. in the country's gross domestic product, the share of the countrys gdp is 1.4% percent, and is ranked as the 19th in the province, while the province has a share of 3.5 %. The average per capita production of 164 million riyals, compared to the total production of 419 million riyals, 255 million riyais. n present paper, in order to measure the increasing production coefficient in economic sectors with the input - output table approach, there has been some schemes based on the spatial contribution of the Flegg’s Location Quotients (FLQ) region with the integration of FLQ - RAS. the above mentioned table shows the relation between supply and demand between supply and demand between supply and demand between supply and demand in the province and the increasing production factor indicates the changes in the final form compared to the production increase in general. in this research, 12 fields of economic activity have coefficient of diffusion power and high dispersion sensitivity. in order to study the demand side, households in the province earn 65 percent of the country's households and show that the welfare of the region's households is lower than that of society

  Keywords: Gross domestic product, progressive sectors, value added, and economic sectors