فهرست مطالب

نشریه زیست بوم نوآوری
پیاپی 1 (بهار 1400)

 • تاریخ انتشار: 1399/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • میثم علیخانی*، حامد کرد، سهیلا کشاورز صفحات 5-22

  باوجود چالش های موجود برای راه اندازی مراکز رشد در دانشگاه ها، یکی از راه های تجاری سازی فناوری از طریق راه اندازی کسب وکار نوپا است. شرکت های نوپا همواره با یک سری مشکلات روبه رو می شوند مخصوصا وقتی که با رقبای باسابقه به رقابت بپردازند که مهم ترین آن ها چالش های تجاری سازی محصولاتشان است. هدف پژوهش حاضر، اولویت بندی و ارایه مدل تجاری سازی محصولات شرکت ها و واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه ولایت ایرانشهر است. جامعه آماری پژوهش، اعضای شرکت ها و واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه ولایت ایرانشهر می باشد و نمونه گیری با روش هدفمند و در دسترس انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار Smart pls3 برای برازش مدل و آزمون فریدمن به کمک نرم افزار Spss، برای رتبه بندی مولفه ها استفاده شد. در این پژوهش، 5 مولفه و 24 شاخص، به عنوان عوامل موثر بر تجاری سازی محصولات شرکت ها و واحدهای فناور مرکز رشد شناسایی شدند که در نهایت 8 شاخص بدلیل کمتر بودن بار عاملی آن ها از مقدار 3/0 از مدل پژوهش حذف شدند. نتایج پژوهش نشان داد که مولفه زیرساخت های حمایتی در رتبه نخست و پس از آن ویژگی های فنی و رقبا به ترتیب در رتبه های بعدی به عنوان بااهمیت ترین مولفه های موثر بر تجاری سازی محصولات شرکت ها و واحدهای فناور مرکز رشد دانشگاه ولایت شناسایی شدند و در پایان پژوهش پیشنهادهایی جهت توسعه تجاری سازی محصولات ارایه شد از جمله: استفاده از تجربیات اساتید دانشگاهی و دانش روز دانشگاهیان جهت تجاری سازی شرکت ها و واحدهای فناور و حمایت های پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری از جمله حمایت های مالی، علمی، فرهنگی از شرکت ها و واحدهای فناور.

  کلیدواژگان: مراکز رشد، شرکت های مراکز رشد، تجاری سازی محصولات
 • حبیب انصاری سامانی*، مریم امینیان دهکردی صفحات 23-44

  مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه صادرات انجام شده است. این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی - همبستگی است و روش نمونه گیری این پژوهش، در دسترس یا اقتضایی است. در راستای دستیابی به هدف پژوهش، یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی مورد آزمون قرار گرفته شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش 26 کشور سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران می باشد که اطلاعات این کشورها طی سال های 2005-2015 جمع آوری شده است. نتیجه فرضیه اصلی پژوهش نشان می دهد فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر معناداری بر توسعه صادرات دارد و همچنین نتایج فرضیه های فرعی نشان داده است که پیچیدگی اقتصادی، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، تحقیق و توسعه نیز تاثیر معناداری بر توسعه صادرات دارند. نتایج آزمون آماری نشان داد فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه مثبت و معناداری با توسعه صادرات دارد. تایید این نتیجه نشان می دهد طی دهه های اخیر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورهای جهان را تحت تاثیر قرار داده و موجب پیشرفت اقتصادی و صادرات در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه شده است که این پیشرفت توانسته مزایای زیادی برای کشورها داشته باشد.

  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات، صادرات، پیچیدگی اقتصادی
 • سمیرا سراوانی، مهیم شیهکی تاش*، ابوبکر رییسی صفحات 45-67

  در جهان امروز تکنولوژی اطلاعات امکان سودمندی و کارآمدی اطلاعات را ممکن ساخته است. رایانش ابری، پارادایم نوینی است که می تواند زیرساخت لازم را برای کمک به نهادها در راستای اجرای برنامه های کاربردی به عنوان سرویس مناسب از راه مرورگر وب روی اینترنت فراهم آورد. پژوهش پیش رو، باهدف شناسایی تاثیر جهت گیری کارآفرینی و فشار نهادی بر تمایل به خدمات ابری با توجه به نقش میانجی اعتماد در شرکت های مستقر پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران عامل و مدیر بخش فناوری اطلاعات شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان (39 شرکت) به تعداد 78 نفر می باشند. با توجه به محدود بودن جامعه آماری نمونه گیری به روش سرشماری انجام شده است و کل جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شدند. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد 30 پرسشی بود که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ و روایی از طریق تحلیل عاملی تاییدی بررسی شد. نتایج تحلیل حداقل مربعات جزیی نشان داد که اعتماد و ابعاد آن (اعتماد سازمانی و اعتماد به فناوری اطلاعات) در تاثیر جهت گیری کارآفرینی و فشار نهادی بر تمایل به استفاده از خدمات ابری نقش میانجی ایفا می کنند. همچنین اعتماد سازمانی بر اعتماد به فناوری اطلاعات تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین، امروزه مدیران می توانند با استفاده از فناوری خدمات ابری، بیش تر امکانات و فرصت های خود را صرف پاسخ گویی به ارباب رجوع کنند.

  کلیدواژگان: جهت گیری کارآفرینی، فشار نهادی، تمایل به خدمات ابری، اعتماد سازمانی، اعتماد به فناوری اطلاعات
 • شیما شیردل *، رضا فتحی صفحات 69-81

  یکی از ویژگی های نظریه های جدید توسعه این است که پویایی در سطح منطقه ای، نوآوری، تولید و انتقال دانش را یک عامل کلیدی در توسعه منطقه ای در نظر می گیرد. براین اساس، نوآوری در سطح منطقه عمدتا از طریق یادگیری جمعی و هم افزایی بین بازیگران مختلف انجام می شود که در داخل و خارج از سازمان فعالیت می کنند. هدف محوری این مقاله، شناسایی عوامل موثر بر نظام نوآوری منطقه ای می باشد. به منظور بررسی تاثیرگذاری متغیرهای مختلف بر میزان نوآوری از مدل پانل مربوط به متغیرهای صد و پنجاه کشور طی سال های  2017 - 2013 استفاده شده است. پس از آن با توجه به فرضیه ها و آزمون های تشخیصی با استفاده از داده های تابلویی (پانل) و به روش الگوی اثرات ثابت، رابطه نوآوری با عوامل تاثیرگذار بر آن مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده موید این مطلب است که متغیرهای مخارج تحقیق و توسعه بنگاه، مشارکت صنعت و دانشگاه در تحقیق و توسعه، دسترسی به آخرین فناوری و در نهایت آموزش عالی و برنامه های ثبت اختراع اثر مثبت و معناداری بر میزان نوآوری کشورها دارند.

  کلیدواژگان: نظام نوآوری منطقه ای، تحقیق و توسعه، مدل پانل
 • سید سروش قاضی نوری نائینی، سارا شاهوزهی* صفحات 83-99

  سازمان ها، با توجه به محیط کسب و کار در حال تغییر،  با چالش های رقابتی جهانی مواجه هستند. تلاش برای رقابت و پایداری منجر به شناخت کاربرد کارآمد فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک عامل حیاتی برای بقا و سودآوری در اقتصاد مبتنی بر دانش شده است. به همین جهت مدیریت فناوری شرکت ها و توسعه ابزارهای آن از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این پژوهش به شناسایی عوامل موثر بر توسعه کاربرد ابزارهای مدیریت فناوری در شرکتهای دانش بنیان نوپا پرداخته شد که بیانگر مفاهیم قابل تاملی برای مدیران و دست اندرکاران مربوطه بود و می تواند به رشد و ارتقا شرکتهای دانش بنیان کمک شایانی نماید.  همچنین در این پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده شد و از تحلیل عاملی اکتشافی  جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. براساس نتایج حاصله می توان گفت که تمرکز بر بخش R&D با بار عاملی 0.976، بهره گیری از شبکه های تخصصی با بار عاملی .975 ، ارایه خدمات در حوزه های تخصصی مثلا بایو، نانو با بار عاملی 0.958،  باور و پذیرش فناوری و فناوری های جدید با بار عاملی 0.912 و توانایی فنی و تخصصی با بار عاملی 0.901موثرترین عوامل توسعه ابزارهای مدیریت فناوری در شرکت های دانش بنیان نوپا تعیین شده اند.

  کلیدواژگان: مدیریت فناوری، شرکتهای دانش بنیان، تحلیل عاملی
 • مهسا کریم*، حبیب الله سالارزهی، گلبهار پورانجنار صفحات 101-117

  هدف از پژوهش حاضر، تحلیل راهبردی توسعه ظرفیت های کسب و کارهای الکترونیکی نوپا در استان سیستان و بلوچستان است. از این رو، پژوهش از لحاظ هدف در زمره پژوهش های کاربردی بوده و از لحاظ گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی است. جامعه مورد مطالعه، کسب و کارهای الکترونیکی نوپا استان سیستان و بلوچستان (30 نفر صاحبان کسب و کار) می باشد. به علت کم بودن جامعه حجم نمونه تعداد 30 تعیین شد. پرسشنامه محقق ساخته به دلیل شیوع اپیدمی کرونا به صورت الکترونیکی میان اعضای نمونه توزیع و داده ها جمع آوری شد. برای پاسخ به سوالات پژوهش از روش تحلیل عاملی در نرم افزار Smart PLS3 و آزمون فریدمن در نرم افزار Spssاستفاده شده است. بررسی نتایج نشان داد 25 راهبرد در بعد ساختاری با شاخص های زیرساخت و نیروی انسانی، بعد زمینه ای با شاخص های نهادهای محیطی و قابلیت های کسب و کار و بعد رفتاری با شاخص شایستگی-های مدیریتی، مهارت و توانایی و شایستگی کارآفرینی در توسعه ظرفیت کسب و کارهای الکترونیکی نوپا موثر هستند. طبق رتبه بندی به دست آمده در آزمون فریدمن راهبرد توجه رسانه های اجتماعی و شبکه مجازی رتبه اول، حمایت مجریان و سازمان های دولتی و شتاب دهنده ها، اتاق بازرگانی رتبه دوم و تحلیل فرصت ها و ایده های که قابلیت تجاری سازی دارند رتیه سوم را در توسعه ظرفیت کسب و کارهای الکترونیکی نوپا بدست آورد. در آخر نیز بر اساس نتایج پژوهش پیشنهاداتی در راستای توسعه ظرفیت کسب و کارهای الکترونیکی نوپا در استان سیستان و بلوچستان داده شد.

  کلیدواژگان: توسعه ظرفیت، کسب و کارهای الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی نوپا، سیستان و بلوچستان
|
 • meysam alikhani, Hamed Kord, Soheila Keshavarz Pages 5-22

  The purpose of this study is to prioritize and present the commercialization model of products of companies and technology units located in the growth center of Iranshahr University. The data collection tool in this study was a researcher-made questionnaire that Cronbach's alpha coefficient was used to assess the reliability of the questionnaire and the opinions of academic experts were used to assess the validity. The population of the study is companies and technology units located in the growth center of Iranshahr University and sampling was done by purposeful and accessible method, finally 51 questionnaires were returned. Analysis was performed using Smart pls and Spss software. In this study, 5 components and 24 index were identified as effective factors on the commercialization of products of companies and technology units of the growth center, which are 2 indicators, namely cohesive communication and cooperation of companies located in growth centers and support index. Media from companies based in growth centers were removed from the value of 0.3 due to their lower operating load. The results showed that the component of support infrastructure in the first place and then the technical characteristics and competitors in the next ranks, respectively, as the most important components affecting the commercialization of companies' products and Technology units of the Provincial University Growth Center were identified.

  Keywords: Growth Centers, Growth Center Companies, Product Commercialization
 • Habib Ansari Samani *, Maryam Aminian dehkordi Pages 23-44

  The purpose of this study is to investigate the impact of ICT on export development. The sampling method of this study is available or required and this study is a descriptive-correlational study. In this research, one main hypothesis and four sub-hypotheses have been tested. The statistical population under study in this study is 26 countries of vision of 1404 Islamic Republic of Iran whose data were collected during 2005-2015. The results of the main research hypothesis show that ICT has a significant impact on exports and the results of the subsidiary hypotheses show that economic complexity, human capital, physical capital, research and development have a significant impact on exports. The results of statistical tests showed that information and communication technology have a positive and significant relationship with export development. Confirmation of this result shows that in recent decades, it has affected the economic and social situation of the world countries and has led to economic development and exports in developed and developing countries, which has been able to bring many benefits to countries.

  Keywords: information, communication technology, Export, Economic complexity
 • samira saravani, Mohim SheihakiTash *, aboobakr raeisi Pages 45-67

  In today's world, information technology has made it possible to make information useful and efficient. Cloud computing is a new paradigm that can provide the infrastructure needed to help institutions run applications as a proper service through a web browser on the Internet. The purpose of this study was to identify the impact of entrepreneurial orientation and institutional pressure on the tendency towards cloud services with respect to the role of trust mediator in companies based in Sistan and Baluchestan Science and Technology Park. The statistical population of this research is all managers and IT managers of companies based in Sistan and Baluchestan Science and Technology Park (39 companies) with 78 people. Due to the limited statistical population, sampling was not performed and the entire statistical society was selected as a sample. In terms of purpose, the research is essentially a descriptive and correlational survey in terms of its nature and method. The data collection tool was a standard questionnaire of 27 questions that its reliability was verified through Cronbach's alpha and validity through confirmatory factor analysis. The results of path analysis model and structural equations with Smart PLS software show that trust and its dimensions (organizational trust and IT trust) play the role of mediator in the effect of entrepreneurial orientation and institutional pressure on the desire to use cloud services. Also, organizational trust has a positive and significant effect on the reliability of IT.

  Keywords: Entrepreneurial Orientation, institutional pressure, cloud services, Organizational Trust, Information Technology
 • Shima Shirdel*, Reza fathy Pages 69-81

  One of the features of new theories of development is that it considers dynamism at the regional level, innovation, production and transfer of knowledge as a key factor in regional development. Accordingly, innovation at the regional level is mainly done through collective learning and synergy between different actors who work inside and outside the organization. The central goal of this article is to identify the factors affecting the regional innovation system. In order to investigate the impact of different variables on the rate of regional innovation, the panel model related to the variables of one hundred and fifty countries during the years 2017-2013 has been used. Then, according to the hypotheses and diagnostic tests using panel data and the fixed effects pattern method, the relationship between innovation and the factors affecting it is examined. The results confirm that the variables of R&D expenditures, industry and university participation in R&D, access to the latest technology and finally higher education and patent programs have a positive and significant effect on countries' innovation.

  Keywords: Regional Innovation System, research, development, Panel Model
 • Seyed Soroush Ghazi Nouri Naeini, Sara Shahouzehi * Pages 83-99

  Organizations face global challenges due to changing business environments. Striving for competition and sustainability has led to the recognition of the efficient use of information and communication technology as a critical factor for survival and profitability in a knowledge-based economy. That's why managing company technology and developing its tools is very important. In this research, identifying the effective factors on the development of the application of technology management tools in emerging knowledge companies has been presented, which provides meaningful concepts for relevant managers and practitioners who can help to grow knowledge companies. In this study, a questionnaire was used and exploratory factor analysis was used to analyze the data. Based on the results, it can be said that focusing on R & D sector with factor load of 0.976, utilization of specialized networks with factor load of .975, providing services in specialized fields such as Bio, Nano with factor load of 0.958, belief and acceptance of new technology and technologies with factor load 0.912 and the technical and specialized ability with a factor of 0.901 are the most effective factors for the development of technology management tools in the knowledge-based startup companies.

  Keywords: Innovative Knowledge, Companies, Technology Management, Tools, Exploratory Factor, Analysis
 • Mahsa Karim*, Habibollah Salarzehi, Golbahar Pouranjenar Pages 101-117

  The purpose of this study is to analyze the strategic capacity development of start-up in Sistan and Baluchestan province. Therefore, the research is applied research in terms of purpose and is descriptive-survey in terms of data collection. The population is start-up E-businesses in Sistan and Baluchestan province (30 business owners). Due to the small population, the sample size was set at 30. The researcher-made questionnaire was distributed electronically among samples and data were collected due to the prevalence of the corona epidemic. To answer the research questions, factor analysis method in Smart PLS3 and Friedman test in SPSS were used. The results showed 25 strategies in the structural dimension with the indicators of infrastructure and manpower, the background dimension with the indicators of environmental institutions and business capabilities and the behavioral dimension with the index of managerial competence, skills and entrepreneurial competence in developing e-business capacity. Toddlers are effective. According to the rankings obtained in the Friedman test, the social media and virtual network attention strategy ranks first, the support of executives and government organizations and accelerators, the chamber of commerce ranks second, and the analysis of opportunities and ideas that can be commercialized. Achieved third place in developing the capacity of start-up e-businesses. Finally, based on the research results, suggestions were given for developing the capacity of start-up electronic businesses in Sistan and Baluchestan province.

  Keywords: E-business, Start-up e-business, Sistan Baluchestan