فهرست مطالب

مدیریت رسانه - پیاپی 54 (شهریور 1400)

ماهنامه مدیریت رسانه
پیاپی 54 (شهریور 1400)

  • بهای روی جلد: 250,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1400/08/15
  • تعداد عناوین: 6