فهرست مطالب

مطالعات جامعه شناسی - سال دوازدهم شماره 1 (پیاپی 42، بهار 1398)
 • سال دوازدهم شماره 1 (پیاپی 42، بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مطالعه رابطه سرمایه اجتماعی و فرهنگی با میزان گرایش به مهاجرت از شهر خوی
  محمد عباس پور، صمد صباغ* صفحات 7-22

  مهاجرت را شکلی از تحرک جغرافیایی یا مکانی جمعیت دانسته اند که بین دو واحد جغرافیایی انجام می گیرد. این تحرک باید به تغییر محل اقامت معمولی فرد از مبداء یا محل اقامت قبل از مهاجرت وی، به مقصد یا محل اقامت جدید بینجامد. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فرهنگی با میزان گرایش به مهاجرت از شهر خوی می باشد. روش تحقیق حاضر از حیث روش پیمایش از نوع همبستگی و از حیث هدف کاربردی می باشد جامعه آماری، کلیه شهروندان شهر خوی در سنین 64-20 می باشد. مطابق آمار مراجع رسمی این شهر به دو منطقه (و هر منطقه به ده محله) تقسیم شده است، منطقه یک با 29486 خانوار و منطقه دو با 27605 خانوار. در مجموع شهر خوی دارای 57091 خانوار و 200958 نفر جمعیت است. حجم نمونه در این پژوهش با استفاده از جدول مورگان 384 نفر از شهروندان (از داخل خانوار) شهر خوی تعیین شد. روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای می باشد. نتایج نشان داد بین میزان روابط اجتماعی و میزان انسجام اجتماعی و میزان گرایش به مهاجرت از شهر خوی، رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. بین میزان گرایش به استفاده از کالاهای فرهنگی و میزان گرایش به مهاجرت از شهر خوی، رابطه معناداری وجود ندارد. بین میزان مصرف کالاهای فرهنگی و میزان گرایش به مهاجرت از شهر خوی رابطه معنادار و منفی وجود دارد.

  کلیدواژگان: مهاجرت، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، مصرف کالاهای فرهنگی
 • سید علی پایتختی اسکوئی، محمود بابازاده، لاله طبقچی اکبری صفحات 23-39

  امروزه محیط زیست و حفظ آن یکی از مهم ترین چالش های جوامع بشری است. فاجعه زیست محیطی نه تنها آرامش و امنیت زندگی انسان را متاثر می سازد، بلکه سلامتی و هستی را در معرض تهدید جدی قرار می دهد. در این بین، آموزش را می توان به عنوان عاملی در نظر گرفت که به افراد برای ایجاد یک درک درست و حساسیت نسبت به محیط زیست و مسایل مرتبط با آن کمک می کند. در این مقاله که به صورت کتابخانه ای انجام شده است، به بررسی تاثیر عوامل آموزشی به تفکیک مخارج آموزشی دولت، تعداد دانشجویان، تعداد دانش آموزان، تعداد مدارس و نرخ باسوادی بر شاخص رفتارهای زیست محیطی (انتشار گاز دی اکسیدکربن) در ایران طی دوره های زمانی 1395-1361 پرداخته شده  و برای برآورد اثرات متغیرها نیز از تکنیک اقتصادسنجی به شیوه خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد افزایش شاخص های آموزشی منجر به کاهش آلودگی محیط زیست در ایران طی دوره های زمانی مورد بررسی می شود.

  کلیدواژگان: عوامل آموزشی، رفتارهای زیست محیطی، الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده
 • ابراهیم ولی زاده، داود ابراهیم پور، رشید احمدرش صفحات 41-56

  تاریخ هویت ایران در دوره رضاشاه، تاریخ گسست هاست. تحویل پروژه هویت ساز ایرانی به پروژه هویت سازی ایرانی متجدد، مهم ترین گواه وجود گسست های متعدد در هویت اجتماعی ایرانیان در این دوره است.  رضاشاه پایه های حکومت خود را بر تمرکزگرایی و ناسیونالیسم ایرانی قرار داد و براساس این ایدیولوژی اقدامات گسترده ای به سرانجام رساند. جدای از اثرات مثبت و منفی ایدیولوژی یکپارچه سازی بر پیکره جامعه ایرانی آن زمان، پیامد های آن در آذربایجان منجر به گسست های هویتی و سرآغاز تنش های قومی گردید که از آن زمان تا به حال ادامه یافته است. شاید تجویز هویت یکپارچه و تام، خالص و ناب، تک انگار و تک گو، برای دوره ای به همراه خشونت، همبستگی جامعه ایرانی را به دنبال داشت، ولی ادامه این سیاست های خالص سازی که همراه با انهدام و تخریب سنت ها و آداب و زبان دیگر اقوام ایرانی بود، تبعات جبران ناپذیری به وجود آوردکه گاهی تمامیت ارضی کشور را در آستانه انحلال قرار داد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اعمال ایدیولوژی ناسیونالیسم رضاخانی در آذربایجان است تا گوشه ای از علل بر ساخته شدن گسست هویت قومی در این دوره مورد تحلیل و نقد جامعه شناسانه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: گفتمان تجدد، تمرکزگرایی، گسست هویتی، پروژه هویت سازی
 • مینا عبدالعلی زاده، مهران صمدی صفحات 57-81

  هدف پژوهش حاضر، دست یابی به دو گونه شناخت کلی است .نخست ارزیابی فنی وب سایت سازمان غذا و دارو به لحاظ استانداردهای فنی مرتبط با وب سایت دستگاه های دولتی و سپس تحلیل محتوای وب سایت به لحاظ خلاقیت و کاربردپذیری که در این پژوهش به آن پرداخت شده است. روش پژوهش، پیمایش توصیفی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کاربران وب سایت سازمان غذا و داروی جمهوری اسلامی ایران می باشد که طبق آمار به دست آمده، حجم جامعه آماری جمعا 6 هزار نفر می باشد. و نیز 50 نفر از کارشناسان و متخصصین IT می باشند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران با در نظر گرفتن فاصله اطمینان 95 درصد، 361 نفر محاسبه شده است که برای رند شدن رقم نمونه 382 پرسشنامه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی بین کاربران وب سایت سازمان غذا و دارو توزیع گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته و شامل 55 سوال در زمینه کاربردپذیری و 40 سوال در قالب چک لیست ارزیابی کیفیت خدمات وب سایت می باشد که بر اساس اهداف و سوالات تحقیق تهیه شده و برخی از سوالات در قالب طیف لیکرت، برخی به صورت بسته طرح گردیده است. داده ها ازطریق نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده اند. چارچوب نظری تحقیق بر مبنای نظریات «نظریه استفاده و رضایت مندی»، «مدل احتمال و تفصیل»، «نظریه های طراحی تعامل»، «نظریه یادگیری اجتماعی آلبرت بندورا»، «نظریه اشاعه نوآوری ها»، «نظریه برجسته سازی»، «نظریه شکاف آگاهی» استوار است. یافته های پژوهش نشان داد، با توجه به یافته های مربوط به متغیر سطح کاربردپذیری از دیدگاه کاربران؛ در دو بعد سطح خدمات وب سایت و سطح خلاقیت وب سایت، که وب سایت سازمان غذا و دارو علوم پزشکی کشور در بعد سطح خدمات از سطحی بالاتر برخوردار بوده و درسطح خلاقیت با این که در برخی مولفه های این وب سایت میانگین های قابل توجهی را کسب کرده اند، اما در مجموع نشان از سطحی متوسط به بالا در مولفه های خلاقیت وب سایت حکایت داشت؛ با این همه حدود 13 مولفه از 23 مولفه سطح خلاقیت وب سایت نیاز به ارتقا و بهینه کردن سطح خدمات برای مراجعان و کاربران را دارد. در کل سطح کاربردپذیری این وب سایت در مقایسه با سطوح ویژگی های تکنولوژیکی و ویژگی های محتوایی از نمرات قابل قبول و بالایی نسبت به کلیت سایت و با در نظر گرفتن دو ویژگی فوق برخوردار است.

  کلیدواژگان: کاربردپذیری، وب سایت، خلاقیت، کیفیت خدمات، سازمان غذا و دارو
 • جعفر عباسی سلطانی، محمود علمی* صفحات 83-102

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین میزان فعالیت در فضای مجازی و میزان احساس بیگانگی اجتماعی دانشجویان دانشگاه های مرند صورت گرفته است. روش مورد استفاده در این پژوهش طرح تحقیق پیمایش مقطعی با هدف تبیین و توصیف داده ها می باشد. برای سنجش متغیر وابسته یعنی احساس بیگانگی اجتماعی از شاخص های استاندارد سنجش بیگانگی اجتماعی ملوین سیمن استفاده شده است. جامعه آماری مورد نظر در انجام تحقیق دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه های شهرستان مرند در سالتحصیلی 94-1393 بودکه توسط فرمول کوکران تعداد حجم نمونه از کل جامعه آماری، 386 نمونه برآورد شد و پرسشنامه بین نمونه های آماری بر اساس نوع دانشگاه، دانشکده و مقطع تحصیلی توزیع گردید، سپس داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. اصلی - ترین و عمده ترین نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که بین میزان فعالیت در دنیای مجازی و میزان احساس بیگانگی اجتماعی دانشجویان همبستگی مثبت وجود دارد. یعنی با افزایش مدت استفاده از دنیای مجازی میزان احساس بیگانگی اجتماعی نیز افزایش می یابد. بین میزان استفاده از دنیای مجازی و چند مولفه بیگانگی اجتماعی هم چون: میزان انزواطلبی، احساس بی معنایی و احساس بی هنجاری در بین دانشجویان همبستگی مثبت مشاهده می شود. هم چنین میزان احساس بیگانگی اجتماعی بر حسب جنسیت دانشجویان تفاوتی نداشته ولی میزان احساس بیگانگی اجتمای بر حسب وضعیت تاهل دانشجویان متفاوت می باشد، و میزان احساس بیگانگی اجتماعی داشجویان متاهل بیشتر از دانشجویان مجرد می باشد.

  کلیدواژگان: فضای مجازی، شبکه های اجتماعی، اینترنت، بیگانگی اجتماعی
 • نازمحمد اونق، ناصر حقی*، عبدالخلیل صوفی خجسته صفحات 103-124

  تحقیق حاضر به مطالعه رابطه بین میزان دین داری و مدارای اجتماعی در بین دانشجویان شهر کلاله پرداخته است. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر از نوع پیمایش بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد و پیام نور در شهر کلاله بود. نمونه آماری 306 نفر بود. ابزارهای اندازه گیری دو پرسشنامه بودکه عبارتند از: اقتباسی از پرسشنامه دین داری گلارک و استاک و پرسشنامه مدارای اجتماعی بر گرفته شده از وگت. در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. از نتایج تحقیق حاضر می توان به این موارد اشاره کرد که رابطه معناداری بین دین داری با مدارای اجتماعی وجود دارد (002/0=sig)، و هم چنین بیشترین میزان تاثیر بر مدارای اجتماعی مربوط به بعد شناختی دین داری می باشد (296/0=Beta)، در ادامه بیش از 19% از واریانس مدارای اجتماعی توسط مولفه های دین داری تبیین می گردد (197/0=R2) و بیشترین میزان تاثیر بر مدارای اجتماعی مربوط به مولفه مناسکی دین داری می باشد (405/0=Beta) و در ادامه مولفه اعتقادی با کنترل سایر مولفه ها بیش از 4% از نوسانات موجود در مدارای اجتماعی در بین دانشجویان را تبیین نموده و هم چنین مولفه عاطفی تاثیر ناچیزی گذاشته، مولفه مناسکی بیش از 10 درصد، مولفه عاطفی بیش از 3 درصد.

  کلیدواژگان: دین داری، مدارای اجتماعی، گلارک و استاک، مدارای اجتماعی وگت، مولفه مناسکی، مولفه اعتقادی
 • سید مهدی مرشدی اصطهباناتی، سیف الله سیف اللهی*، منصور وثوقی صفحات 125-146

  این مقاله به منظور بررسی مولفه های سرمایه اجتماعی شکل گرفته است در این خصوص فضای مفهومی مربوط به سرمایه اجتماعی و دیدگاه های مطرح شده در مورد آن شرح داده شده است. در این تحقیق 604 نفر از شهروندان شهر تهران در سال 1396 با نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و با کاربرد روش پیمایش و استفاده از ابزار پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتند. پس از جمع آوری داده ها و تحلیل آن ها با نرم افزار SPSS یافته های مربوط به آمارهای توصیفی و آزمون t تک نمونه ای نشان داد که وضعیت مولفه های سرمایه اجتماعی شامل انسجام اجتماعی، تمایل به مشارکت درفعالیت های سیاسی و دینی و اعتماد به نهادها با وضعیت مطلوب فاصله دارد. روابط همبستگی دو جانبه مولفه ها نیز به لحاظ آماری معنادار است. در مجموع می توان عنوان کرد که سرمایه اجتماعی افراد پاسخگو در برابر عملکرد نظام سیاسی و اجتماعی ایران دچار فرسایش شده است.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت سیاسی، مشارکت دینی، اعتماد به نهادها، شهروندان شهر تهران
 • ایرج بدر، سجاد مسگرزاده، خدیجه جعفری، محمد میرزاخانی، احد حاجی بلند صفحات 147-164

  این مطالعه با هدف سنجش میزان رضایت مندی از شغل در بین کارکنان شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی در سال[1] 1394 صورت گرفت.6 در این تحقیق 232 نفر از کارکنان شرکت برق با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی از بین 8 شهرستان پر جمعیت استان آذربایجان شرقی انتخاب شد. ابتدا ابعاد مختلف سنجش رضایت مندی از شغل از پیشینه نظری و تجربی موجود استخراج و در قالب 8 بعد طبقه بندی شد. سپس با استفاده از روش الگوی معادلات ساختاری مدل اندازه گیری تحقیق طراحی و با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد سنجش قرار گرفت. نتایج بررسی نشان داد که: 1. نیکویی برازش مدل اندازه گیری تحقیق در حد مطلوبی است و روایی سازه ای مقیاس اندازه گیری تا حد زیادی تایید شد. هم چنین نتایج ضریب همبستگی فای (φ) نشان داد که همبستگی دو سویه مثبت بین ابعاد مختلف رضایت از شغل وجود دارد. 2. نگرش پاسخگویان نسبت به ابعاد رضایت مندی ازشغل به طور میانگین درحد بالایی است و بیشترین میزان رضایت به ترتیب مربوط به ابعاد احساس افتخار (7/84) درصد و آموزش کارکنان (8/74) درصد می باشد. 3. مقایسه نتایج شهرستانی نشان داد که میانگین نمره رضایت مندی از شغل در بین تمامی شهرستان های مورد مطالعه در سطح بالایی می باشد و تفاوت میانگین مشاهده شده در میزان رضایت مندی از شغل در بین شهرستان های مورد مطالعه معنادار است.

  کلیدواژگان: شرکت توزیع نیروی برق، کارکنان، رضایت مندی از شغل، مقیاس اندازه گیری، لیزرل
|
 • The study of the relationship between social and cultural capital and the tendency to immigration from Khoy
  Mohammad Abbaspour, Samad Sabagh * Pages 7-22

  Immigration has been considered as a form of geographical movementof the population, occurring among two geographical units. The movementmust necessarily lead to a change in the usual residence of the individualfrom the origin or his residence before immigration to destination or newresidence. The present study aims to study the relationship betweencultural– social capital with the tendency to immigration from Khoy. Theresearch method is correlational and it is a practical study in purpose. Thestatistical population includes all citizens of khoy between 26 -64 yearsold. According to official statistics this city is divided to 2 areas (eacharea divided in 10 sub-areas), with the first area having a population of29486 families and the second area having a population of 27605families. Totally population includes 57091 families and 200958 people.The sample is 384 citizens (from the families) of khoy and the samplingmethod is incidental clustering. This study revealed that, there is apositive and significant relationship between the social relations andsocial cohesion and amount of tendency to immigration from Khoy.There is not a positive and significant relationship between the tendencyto use cultural goods and amount of tendency to immigration from Khoy.There is a negative and significant relationship between the consumptionof cultural commodities and tendency to immigration from Khoy.

  Keywords: migration, Social capital, Cultural capital, the consumption of cultural commodities
 • Seyyed Ali Paytakhti Oskooe, Mahmoud Babazadeh, Laleh Tabaghchi Akbari Pages 23-39

  Nowadays, environment and the protection of it is one of the mostimportant challenges of the human societies. Environmental disaster notonly affects peace and security of human life, but also the health beingput under serious threat. In the meantime, education can be considered asa factor to help people in creating an understanding and sensitivity to theenvironment and related issues. In this paper, the impact of sociologicalindices of educational factors separated by government educationexpenditures, number of students, number of schools and the literacy rateon environmental behavior Index (carbon dioxide emissions) has beenanalyzed over the period 1982 to 2016. The auto regressive distributedlag (ARDL) technique has been employed to estimate the effects ofvariables. The empirical results suggest that, increasing educationalindicators led to the reduction of environmental pollution in Iran.

  Keywords: Educational factors, environmental behaviors, Auto Regressive Distributed Lag
 • Ibrahim Valizadeh, Davood Ebrahimpoor, Rashid Ahmadrash Pages 41-56

  Iran's history of identity in Reza shah period is full of discontinuities.The change in identity paradigm into identification based on modernity isthe most important fact in discontinuities of Iran's social identity. Rezashah based his ruling on concentration and nationalism, and according tothis ideology did a great deal of actions. Besides positive and negativeeffects of integration ideology in Iran's society in that time, itsconsequences in Azerbaijan led to identity break-ups and ethnicitytensions that continued until present time. Perhaps, prescribing integrative,pure, unique, and soliloquist identity for a period with violence casedsocial solidarity in Iran, but following purification policies besides thedestruction of customs, traditions, and languages of other ethnics hadirreparable effects which sometimes damaged territorial integrity. In thispaper, Rezashah's nationalism ideology in Azerbaijan was analyzed inorder to make a picture of the reasons of construction of ethnic identitydiscontinuities in these decades.

  Keywords: modernization discourse, concentration, identity breakup, identification project
 • Mina Abdolalizadeh, Mehran Samadi Pages 57-81

  The purpose of this study is to achieve two general cognitiveapproaches. The first one is the technical evaluation of the website of theFood and Drug Administration in terms of the technical standards relatedto the website of government agencies and then the content analysis ofthe web site in terms of creativity and applicability. The research methodis descriptive. The statistical population of this study is the users of thewebsite of the Food and Drug Administration of the Islamic Republic ofIran, whom the total population is 6 thousand, as well as 50 IT expertsand specialists. The sample size based on the Cochran formula wascalculated (with a 95% confidence interval) 361 people. 382 questionnaireswere used for rendering the sample variety using a random samplingmethod among the users of the Food and Drug Administration website.The data gathering tool was a researcher-made questionnaire thatincluded 55 questions on applicability and 40 questions in the form of achecklist for assessing the quality of the website services that wereprepared based on the goals and questions of the research and, somequestions is designed in the form of the Likert spectrum. Data is analysedusing SPSS software. Theoretical framework of the research is based ontheories of “use and gratification theory", "probability and detail model","interaction design theory", "Albert Bandura social learning theory","theory of the dissemination of innovations", "theory of highlighting",and "theory" Cleft of consciousness ". The findings of the study showedthat, the variable of the level of applicability from the users perspective;in two aspects of the level of website services and the level of creativityof the website that the website of the Food and Drug Administration ofthe country on the level of services has a higher level of service and onthe level of creativity, although some of the components of this websitehave achieved significant averages, but generally showed a moderate tohigh level in the components of website creativity; however, about 13components of the 23 components of the web creativity level needs toupgrade and optimize the level of service for customers and users. Ingeneral, the level of applicability of this website comparing to the levelsof technological features and content properties; has acceptable and highscores relative to the overall site.

  Keywords: Usability, Website, Creativity, Quality of Service, Food, Drug Organization
 • Jafar Abbasi Sultani, Mahmood Elmi * Pages 83-102

  This study aimed to investigate the relationship between the amount ofactivity in cyberspace and students’ sense of social alienation in Maranduniversities. The method used in this research is project with the aim ofexplaining and describing the data. In order to measure the dependentvariable (social alienation), standard indices of Melvin Seaman’s socialalienation questionnaire was used. The population of the research isstudents studying at universities of Marand in the academic year of 94-93and 386 samples were estimated as the sample size by Cochran Formula.The data collected were analyzed using SPSS software. The results of thisresearch show that, there is a positive correlation between students’ levelof activity in the virtual world and social alienation. It means that withincreasing duration of use of the virtual world a sense of social alienationincreases. Also, there is a positive relationship between the virtual worldand social alienation factors such as: isolation, feelings of meaninglessnessand anomaly. The social alienation level doesn’t differ in terms of genderbut it is different in terms of marital status, and married students feelmore social alienation than single students.

  Keywords: cyberspace, virtual worlds, Social networks, the Internet, social alienation
 • Naz Mohammad Onagh, Naser Haghi *, Abdolkhalil Sofi Khojasteh Pages 103-124

  The aim of this study was to investigate the relationship betweenreligiosity and social tolerance in students of the Kalaleh city. ThisResearch is practical and the population consisted of all universitystudents of Azad and PayameNoor in Kalaleh city. The sample was 302students. Measurement tools were two questionnaires: adaptation of theClark and stuck religious questionnaire and social tolerance questionnairederived from Vogt. In this research, data analysis software (SPSS 79) wasused in two levels of descriptive and inferential statistics. The results ofthis study are as follows .There is a significant relationship betweenreligiosity and social tolerance (sig= 00006) as well as the highest impacton the social tolerance related to cognitive dimension of religiosity(Beta= 0/692). More than 79% of the variance in social tolerance can beexplained by religious components (R6= 0/791) and the maximum impacton social tolerance related to religious ritual elements (Beta= 0/504).Belief component controlling other components explained more than 4%of the variation in social tolerance among students.

  Keywords: Religion, Social Tolerance, Clark, Stuck, Social Tolerance of Vogt, Rite Component, belief component
 • Seyed Mehdi Morshedi Estahbanati, Seyfollah Seyfollahi *, Mansour Vosoughi Pages 125-146

  This article has been developed to examine the components of socialcapital. In this context, the concept of social capital and the viewsexpressed on it are described. In this research, 604 citizens of Tehranwere selected by multi-stage cluster sampling in 2017, and using a surveymethod and a questionnaire were examined. After collecting the data andanalyzing them using SPSS software, findings from descriptive statisticsand single sample t-test showed that, the status of social capitalcomponents which include social cohesion, willingness to participate inpolitical and religious activities, and trust in institutions is far from thedesired situation. The mutual correlation relationships of the twocomponents are statistically significant. In sum, it can be said that thesocial capital of the respondents has been eroded against the political andsocial system of Iran.

  Keywords: social capital, social cohesion, political participation, religious participation, trust in institutions, citizens of Tehran
 • Iraj Badr, Sajjad Mesgarzadeh, Khadijeh Jafari, Mohammad Mirzakhani, Ahad Haji Boland Pages 147-164

  The current study aimed at assessing the job satisfaction amongemployees of the East Azerbaijan power distribution company in 2015. Inthis research, 232 employees of Power Company were selected bystratified random sampling from 8 populated cities of East Azerbaijan. Tothis purpose, different dimensions of job satisfaction measurement wereextracted from theoretical and empirical background and categorized into8 dimensions. Then, using the Structural Equation Modeling method, themeasurement model was designed by LISREL package. The findingshowed that, 1. the goodness of fit of measurement model was in thedesired level and the construct validity of the scale was largely confirmed.Also, results of (φ) coefficient showed that, there is a positive two-waycorrelation between different dimensions of job satisfaction.2. respondents' attitude toward job satisfaction was at the high level andthe highest satisfaction was related to the dimensions of sense of honor(84.7%) and employee training (74.8%) respectively. Also, the averagetotal score of satisfaction among all the studied cities was high and theobserved differences in the satisfaction score among cities aremeaningful.

  Keywords: Power Distribution Company, Employees, Job satisfaction, Measurement Scale, LISREL