فهرست مطالب

توسعه پایدار محیط جغرافیایی - پیاپی 4 (بهار و تابستان 1400)
 • پیاپی 4 (بهار و تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/06/30
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سید جلال قدسی*، ابراهیم شریف زاده، محسن احدنژاد رودتشتی صفحات 1-15

  تبیین رابطه فضا و نابرابری اجتماعی در گرو فهم عمیق نسبت به چیستی و ماهیت فضاست، که دلالتی بر جدایی گزینی فضایی و میزان برخورداری متفاوت از سرانه های کاربری فضای سبز در سطح نواحی شهری است. پژوهش حاضر با هدف آزمون این فرضیه که میزان توزیع کاربری فضای سبز در بین نواحی شهر زنجان متعادل نمی باشد، شکل گرفته است. از آنجایی که عدم تحقق عدالت محوری در برنامه ریزی های صورت گرفته در سطح شهر سبب عدم برابری در میزان دسترسی به کاربری های فضای سبز شهری شده است ضرورت بازنگری به نگرش مدیریتی برای توزیع متعادل تر در نواحی شهری زنجان را بیشتر می کند. در همین راستا پژوهش حاضر به منظور تحلیل آماری کلیه فضاهای سبز شهری که در سطح شهر زنجان توزیع شده اند، انجام گرفته است. حاصل این تحلیل ها موید این واقعیت است که نحوه توزیع فضاهای سبزی که در شهر زنجان وجود دارد نتوانسته است برآورد کننده برابری در فرصت ها برای همه شهروندان باشد چراکه در این شهر و در میان محلات موجود آن، به هیچ وجه میزان برخورداری از فضای سبز به صورت یکسان نمی باشد. لذا با توجه به اختلاف معناداری که بین نواحی شهری زنجان در دسترسی به کاربری فضای سبز وجود دارد، مدیریت شهری جهت توزیع عادلانه تر کاربری فضای سبز شهری، نیازمند ایجاد، توسعه و باز توزیع فضاهای سبز و پارک ها بر مبنای نیاز نواحی کم برخوردار می باشد.

  کلیدواژگان: توزیع عادلانه، شهر زنجان، کاربری فضای سبز، عدالت اجتماعی
 • شیما نادری* صفحات 16-25

  مساله پایداری توسعه در کشورهای توسعه یافته و یا کشورهای با پایین ترین سطح توسعه یافتگی، محدوده توسعه پایدار را از مرزهای ملی، خارج و به سوی حاکمیت جهانی، تقویت و اداره می نماید. اهمیت این نوشتار، در وجود ذخایر عظیم نفت، گاز، گذرگاه تنگه هرمز و نیاز جهان صنعتی به این منابع است که بدین وجه به مطالعه موردی خلیج فارس که همچنین از موقعیت ژیوپلیتیکی مهمی در عرصه بین الملل برخوردار است؛ پرداخته می شود. فرضیه این مقاله بر این مبنا استوار است که ضمن تامل در اهداف کلان 12، 13، 14، 15 و 17 از دستورکار 2030 با گذری بر اینکه آیین ها از طریق تعیین شاخص های اقتصادی، اجتماعی، محیطی (سه رکن اساسی توسعه پایدار)، اجرا می گردد و مسلما حفاظت از محیط زیست دریایی خلیج فارس از طریق اجرای شاخص های توسعه پایدار عینیت می یابد؛ می توان امیدوار بود که اهداف توسعه پایدار، محیط زیست دریایی خلیج فارس را تحت تاثیر قرار می دهد و کشورهای حوزه این خلیج با الگوبرداری از سند 2030 می توانند به حل دغدغه های زیست محیطی از طریق قانونگذاری داخلی و بومی بپردازند.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار، خلیج فارس، دستور کار2030، محیط زیست دریایی
 • امین فعال جلالی*، مریم قاسمی صفحات 26-38
  ارزیابی کاربری اراضی روستایی به عنوان هسته اصلی برنامه ریزی روستاهای جدید، نقشی مهم در ساماندهی فضایی- مکانی روستاها ایفا می کند. امروزه در پی توسعه فعالیت های گردشگری در نواحی روستایی، تغییرات کاربری اراضی کشاورزی به غیرکشاورزی، آثار زیادی در این نواحی به جای گذاشته است. علل این نابسامانی را بایستی عمدتا در اهمیت کاربری های گردشگری، ضعف مدیریت، عدم سازگاری کاربری ها با یکدیگر جستجو کرد. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی بوده و به منظور ارزیابی کیفی کاربری های گردشگری از چهار ماتریس سازگاری، مطلوبیت، ظرفیت و ماتریس وابستگی استفاده گردید و جهت بررسی ارزیابی کیفی کاربری ها از نظرات 48 نفر از متخصصین این حوزه در روستاهای مورد مطالعه استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در بین کاربری های موجود در روستا، شبکه معابر اصلی درون روستا با مقدار 47/3 بالاترین مقدار سازگاری و کاربری های آب انبار تاریخی کمترین مقدار سازگاری را (32/2) به خود اختصاص داده اند. همچنین در بین روستاهای مورد مطالعه مشخص شد که در ماتریس ظرفیت روستای ابرده علیا با میانگین 35/3 بیش میانگین و روستای حصارسرخ با میانگین 41/2 پایین ترین امتیاز را به دست آورده است. در ماتریس مطلوبیت نیز روستای نوچاه با میانگین 95/3 بالاترین میانگین و روستای دهنو با میانگین 73/3 کم ترین میانگین را به دست آورده است. را به خود اختصاص داده است. همچنین مشخص گردید ماتریس سازگاری با میانگین 85/3، مطلوبیت 84/3، ظرفیت 74/2 و ماتریس وابستگی با میانگین 54/2، به ترتیب بیشترین و کمترین مقادیر را به خود اختصاص داده اند.
  کلیدواژگان: ارزیابی کیفی، شهرستان بینالود، کاربری های اراضی، گردشگری
 • فاطمه پیری*، محمدعلی فیروزی صفحات 39-58

  پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل موثر بر مدیریت اسکان اضطراری و با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری ساکنان شهر ایلام و کلیه متخصصان مدیریت بحران و آشنا با مناطق شهر ایلام است. بررسی وضعیت مولفه های اصلی در مدیریت اسکان اضطراری در شهر ایلام نشان می دهد که تمامی این مولفه ها در سطح پایینی قرار دارند. براساس نتایج صورت گرفته تمامی مولفه های مورد بررسی (000/0=sig) از سطح معناداری مورد نظر (05/0=α) کمتر می باشد، لذا به نتایج آزمون برای تمامی شاخص ها می توان اتکا کرد و فاکتورهای کلیدی در تحقق مدیریت کارآمد بحران شهری و مدیریت اسکان اضطراری محسوب می شوند. نتایج نشان می دهد که؛ نیروی انسانی آموزش دیده، ذخیره لوازم اسکان و ذخیره لوازم پوشاک، استفاده از سنسورهای زنده یاب، اعتبار برنامه های امداد و خرید تجهیزات و ماشین آلات، وجود کمیته بحران و تشکیل ستاد اطلاع رسانی، زیرساخت های ارتباطی و گزارش دهی سریع و نهایتا شناخت پارک ها و شناخت فضاهای باز به ترتیب بیش ترین تاثیر را در کارآمدی مدیریت بحران شهری و اسکان اضطراری ایفا نموده است. بررسی رابطه بین تراکم های جمعیتی شهری و اماکن اضطراری در شهر ایلام نیز با مقدار کای اسکویر برابر با  با سطح معناداری (000/0=sig) است که نشان می دهد بین تراکم جمعیتی شهر و اماکن اضطراری با سطح اطمینان 99 درصد، رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین ضریب همبستگی فی (761/0) و ضریب توافقی (649/0) و سطح معناداری آنها (000/0=sig)، نشان از وجود همبستگی مثبت و نسبتا بالا بین دو متغیر دارد.

  کلیدواژگان: اسکان اضطراری، سیل و زلزله، شهر ایلام، مدیریت بحران
 • رضا سعادتی فر*، محمدعلی زنگنه اسدی، لیلی گلی مختاری صفحات 59-73

  ایران جایگاه مهمی در جهان از دیدگاه ویژگی های طبیعی و گوناگونی زمین شناختی دارد مناطق مختلفی از ایران پتانسیل معرفی جهت ژیوپارک را دارد و پراکندگی ژیو دایورسیتی های مختلف ظرفیتی بالقوه از این حیث محسوب می شود. ژیوتوریسم و ژیومورفوتوریسم، رویکردی مسیولانه، حفاظتی و علمی درباره پدیده های منحصر به فرد طبیعی در چارچوپ شناسایی ژیومورفوسایت ها است. یکی از راهبردهای ایجاد اشتغال جدید، توسعه صنعت توریسم بر مبنای پایش مکان های طبیعی متنوع، مفرح و جاذب گردشگر با سطح دسترسی مناسب است و این پژوهش درصدد بررسی توانمندی های ژیوپارک و ارایه راهکارهای مدیریتی جذب گردشگر در منطقه شمال غرب نیشابور و شهر فیروزه از استان خراسان رضوی ایران می باشد. که با پیمایش میدانی و تحلیل اسناد معتبر و مدل کومانسکوپتانسیل های ژیوتوریستی شامل ژیوسایت ها، ژیومورفوسایت ها و نیز سایت های فرهنگی و اقتصادی مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت. با توجه به بررسی ارزش های کلی ژیوسایت ها معدن فیروزه با امتیاز 87 درصد رتبه اول، آبشار بار با امتیاز 83 در رتبه دومو معادن نمک با امتیاز 81 رتبه سوم را اخذ نمود. در ارزیابی از 36 ژیوسایت فقط 6 مورد رتبه کمتر از 50 درصد داشته اند و علاوه بر ژیوسایت های طبیعی، سایت های فرهنگی و اقتصادی نیز اهمیت فوق العاده ای داشته اند بنابراین وجود سایت های مختلف و متنوع گردشگری و امکان بازدید طیف های مختلف گردشگران، توان تبدیل به یک قطب ژیوتوریسم کشوری و ژیوپارک را دارد. از سال گذشته با شیوع و گسترش ویروس کرونا کاهش چشمگیری در ورود گردشگران داخلی و خارجی به منطقه گردشگری مورد مطالعه رخ داده است و امیدواریم با غلبه انسان به این مشکل (بیماری همه گیر) در پسا کرونا شاهد رشد و رونق گردشگری در این منطقه و ورود گردشگران بیشتری از جمله گردشگران خارجی به معدن کم نظیر و قدیمی فیروزه (هفت هزار سال قدمت) و مکان های دیگر که قبلا انجام می شده باشیم.

  کلیدواژگان: اکوتوریسم، بینالود، ژئوتوریسم، ژئوپارک، ژئوسایت
 • سونا حبیبی، صادق صالحی* صفحات 74-87
  با فراگیر شدن مشکلات محیط زیستی، اکوسیستم های طبیعی در مناطق روستایی نیز در معرض نابودی قرار دارد. این چالش ها عمدتا ناشی از رفتارهای افراد در تعامل با طبیعت است. هدف تحقیق حاضر، بررسی و شناسایی زمینه های بروز و شکل گیری مشکلات محیط زیستی در مناطق روستایی استان گیلان می باشد. این تحقیق براساس رویکرد کیفی و مبتنی بر نظریه داده-بنیاد است. محدوده جغرافیایی تحقیق را روستاهای غرب استان گیلان و جامعه آماری آن را روستاییان آن مناطق در سال 1399 تشکیل دادند. با استفاده از نمونه گیری اشباع نظری با 25 نفر از روستاییان و کارشناسان محیط زیستی، مصاحبه های عمیق صورت گرفت. روایی و پایایی این پژوهش براساس اعتباریابی توسط مشارکت کنندگان ارزیابی گردید. تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری صورت گرفت. 7 مفهوم به عنوان مهم ترین مسایل محیط زیستی شناسایی شد. در کدگذاری انتخابی، هسته اصلی یعنی «تخریب محیط زیست و ناپایداری اکوسیستم» کشف و مدل نهایی پارادایمی ترسیم شد. شرایط علی شامل بهره برداری مشاع، عدم تفکیک مرز عرصه ملی و شخصی، تغییر کاربری، دپوی زباله، بد مصرفی، چرای بی رویه، منفعت طلبی و بهره برداری معیشتی می باشد. شرایط مداخله گر شامل ملی بودن منابع طبیعی، ضعف نظارتی و بهره برداری غیراصولی می باشد. در مجموع، یافته ها نشان داد که تخریب محیط زیست یک پدیده چندعلیتی است که پیوستاری از همگرایی بین مجموعه شرایط علی و مداخله گر در بستری از عوامل ساختی و رفتارهای روستاییان، زمینه های بروز آن را موجب شده اند. بر این اساس می توان گفت که جهت کاهش تخریب و آلودگی و حفظ محیط زیست، اصلاحات ساختی در حوزه های زیربنایی، حمایتی و آموزشی جهت ارتقاء رفتارهای حفاظت از محیط زیست ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: تخریب محیط زیست، مسائل محیط زیستی، مناطق روستایی غرب گیلان، ناپایداری اکوسیستم، نظریه داده بنیاد
 • قاسم محمدی*، مهدی زنگنه صفحات 88-99
  شاخص های مسکن به عنوان شالوده اصلی یک برنامه جامع و ابزاری ضروری برای بیان ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی مسکن، از جایگاه ویژه ای در امر برنامه‎ریزی مسکن برخوردارند. پژوهش حاضر برای بررسی، تحلیل و سطح بندی میزان توسعه یافتگی مناطق شهری استان های کشور در بخش مسکن، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و مدل های تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس، ویکور و کپلند، بر مبنای آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 در سطح نقاط شهری استان های کشور انجام یافته است. هدف کلی این تحقیق برجسته سازی توسعه نامتوازن و نمایش نابرابری های بخش مسکن در نواحی پیرامونی کشور - به عنوان یک نیاز بنیادین-  به تبع توسعه نامتوازن در سایر بخش ها است. نتایج حاصل از سطح بندی مسکن حاکی از تمرکز توسعه در نواحی مرکزی کشور در سه استان تهران، البرز و قم است و کمترین برخورداری در سه استان سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری و خراسان جنوبی دیده می شود. نتایج آمار فضایی موران و تحلیل لکه های داغ نیز موید این نکته است که الگوی توسعه یافتگی استان ها در بخش مسکن به صورت خوشه ای است به این صورت که نواحی توسعه یافته مربوط به مرکز کشور و نواحی کمتر توسعه یافته مربوط به نواحی مرزی و پیرامونی کشور می باشد. همچنین براساس نتایج روش ضریب پراکندگی بیشترین نابرابری در بخش مسکن، در شاخص های کمی بدمسکنی، مسکن به ازای هر ده هزار نفر و درصد کمبود واحد مسکونی دیده می شود که نشانگر کمی بودن مسئله مسکن در ایران و عدم توازن بین تولید مسکن مناسب و جمعیت است.
  کلیدواژگان: استان، تحلیل فضایی، سطح بندی، شاخص های مسکن، مسکن
 • اشرف اسدی*، طیبه اکبری ازیرانی صفحات 100-108
  امروزه بحث تغییرات اقلیمی و گرم شدن زمین ناشی از مصرف سوخت‏های فسیلی به طور گسترده‏ای مورد توجه قرار گرفته است و بنا بر تاثیرات بسیار گسترده آب و هوا بر زندگی، انسان ناگزیر از شناخت محیط و اطراف خود می باشد. به دنبال پدیده گرم شدن زمین، علاوه بر مقدار بارش، زمان بارش نیز دگرگون می شود. با این هدف تاریخ های شروع و خاتمه بارش های روزانه 11 ایستگاه همدید منطقه جنوب غرب ایران با بازه زمانی 30 ساله (1392-1362) براساس کدبندی ژولیوسی استخراج گردید. سپس در راستای اجرای برنامه ریزی آماری، سنجش بهنجاری و همگنی داده ها با استفاده آزمون کای اسکویر انجام شد. آزمون های پارامتریک کمترین مربعات خطا و ناپارامتریک تاو کندال روش های برگزیده برای فرایند مدل های اقلیم سنجی و تحلیل معنی داری روند داده های زمان آغاز و خاتمه بارش های ایستگاه های سینوپتیک جنوب غربی ایران برگزیده شدند. آزمون کمترین مربعات خطا در محدوده مورد بررسی بیانگر عدم روند در آغاز بارش ها و روند مثبت در خاتمه بارش های ایستگاه های دزفول و شهرکرد بود و خاتمه بارش سایر ایستگاه ها نیز عدم روند را نشان می دهد. نتایج آزمون تاو کندال برای آغاز بارش ها، نشان داد که ایستگاه دزفول به محدوده بحرانی روند منفی و ایستگاه یاسوج به محدوده بحرانی روند مثبت نزدیک می شوند، سایر ایستگاه ها روند خاصی را در آغاز بارش ها نشان نمی دهند. اما خاتمه بارش ایستگاه شهرکرد و دزفول روند افزایشی چشمگیری داشت.
  کلیدواژگان: آزمون پارامتریک کمترین مربعات خطا، آزمون ناپارامتریک تاو کندال، بارش، جنوب غرب ایران، روند
 • حسن اسماعیل زاده، یعقوب اسماعیل زاده* صفحات 109-125

  رشد ناموزون محدوده های شهری و منطقه ای از مشخصه های بارز کشورهای جهان سوم محسوب می گردد. مطالعه حاضر به بررسی کاربرد مدل های تصمیم گیری چندمعیاره در سنجش درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان تهران با استفاده از نماگر های مختلف می پردازد. مهم ترین اهداف تحقیق، شناخت میزان نابرابری شهرستان های استان و ارایه راهکارهایی برای کاهش نابرابری در سطح منطقه ای می باشد. بدیهی است انجام چنین تحقیقی می تواند وضعیت مناطق مرکزی و حاشیه ای از نظر تمرکز خدمات را نشان داده و روند منطقی برنامه ریزی در سطح استان را به نمایش بگذارد. روش پژوهش به صورت روش توصیفی- تحلیلی می باشد، به طوری که با استفاده از 35 نماگر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و زیربنایی به تحلیل این نابرابری پرداخته شده است. در این راستا ابتدا با استفاده از مدل ANP، وزن هر یک از نماگر ها و متغیرها تعیین گردید و سپس با استفاده از مدل TOPSIS، VIKOR، SAR و روش ترکیبی به رتبه بندی میزان توسعه یافتگی هر یک از شهرستان های استان اقدام گردیده است. نتایج گویای عدم تعادل های منطقه ای در سطح استان تهران است، به گونه ای که تمرکز بالای امکانات در شهرستان های تهران و شمیرانات، و فقدان خدمات کافی در سایر شهرستان های استان به وضوح قابل مشاهده است. شهرستان شمیرانات با ضریب برخورداری 6155/0 به عنوان برخوردارترین شهرستان استان و شهرستان ملارد نیز با ضریب برخورداری 739/0 محروم ترین شهرستان استان می باشد و این نشان دهنده شکاف بالای اقتصاد منطقه ای در سطح استان می باشد.

  کلیدواژگان: توسعه یافتگی، مدل های TOPSIS، VIKOR و SAR، نابرابری منطقه ای، تهران
 • ناصر شفیعی ثابت*، سیده سمیر حسینی صفحات 126-142

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان که در زمینه ارایه خدمات به روستاییان فعالیت می کند به منظور بهبود خدمات خود نیاز به ارزیابی از سوی دریافت کنندگان این خدمات دارد. از این رو، کیفیت خدمات رسانی این شرکت در سکونتگاه های روستایی شهرستان همدان مورد ارزیابی قرار گرفت. برای سنجش  کیفیت و میزان رضایت مندی مشترکین شرکت آبفاراستان همدان از مقیاس سروکوال استفاده گردید. که در پنج بعد محسوسات، قابلیت اعتماد، اطمینان، پاسخگویی و همدلی به مقایسه انتظارات و ادراکات روستاییان از خدمات دریافتی پرداخته شد. با استفاده از این ابزار به روش توصیفی-تحلیلی، شکاف و فاصله بین خدمات مورد انتظار و خدمات ارایه شده در سطح 384 خانوار نمونه تصادفی با روش نسبت به اندازه خانوار در سطح روستاهای شهرستان همدان مورد سنجش قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد در بعد فیزیکی و بعد محسوسات وضعیت روستاها بهبود یافته است. اما، هنوز مورد قبول ساکنان روستایی نیست. در سایر ابعاد نیز اختلاف بین انتظار و ادراک روستاییان مشهود است. در واقع، شکاف نسبتا بالایی بین کیفیت خدمات ارایه شده و انتظارات ساکنان روستایی وجود دارد. یعنی شرکت آب و فاضلاب روستایی نتوانسته است رضایت مندی کامل روستاییان این شهرستان را فراهم نماید. هرچند که در بعضی از گویه های ابعاد پنجگانه مذکور بهبود در وضعیت روستاها نسبت به گذشته حاصل شد. اما، بی توجهی به خواسته روستاییان در افزایش شکاف بین ادراک و انتظارات آن ها از خدمات اثرگذار بوده است. بنابراین، توجه به نظرات و خواسته های روستاییان شهرستان همدان در برنامه ها و سیاست های شرکت آبفار روستایی برای بهبود کیفیت خدمات پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: شرکت آب و فاضلاب روستایی، شهرستان همدان، کیفیت خدمات، مدل سروکوال
 • حمیده سادات آقامیری* صفحات 143-156

  پژوهش حاضر به منظور بررسی جایگاه مشارکت شهروندی در اقتصاد سبز شهری با تاکید بر امنیت غذایی صورت گرفته است. تیوری نهایی انتخاب شده این تحقیق برای جمع بندی تیوری جغرافیای کشاورزی دیوید گریگ بود. با توجه به اهمیت ارتباط دو سویه شهر و روستا به منظور دستیابی به سطح بهینه پایدار در تامین امنیت غذایی این تحقیق با شیوه توصیفی تحلیلی و با انتخاب تصادفی سیستماتیک در محله تهران پارس تهران صورت گرفته است. جامعه آماری این بررسی ساکنان منطقه 4 تهران با تاکید بر ساکنان محله تهران پارس است که جامعه نمونه به صورت تصادفی سیتماتیک با تاکید بر حداقل یک تجربه کوچک از فعالیت کشاورزی شهری انتخاب شده است. بعد از توصیف مشارکت شهروندی و امنیت غذایی در راستای چهارچوب تحقیق متغیرها شناسایی شد و براساس سه محور اجتماعی، اقتصادی و کالبدی با روش آزمون ضریب همبستگی (R) به بحث گذاشته شد. در نهایت با تاکید بر لزوم این رابطه و مشارکت برای تامین امنیت غذایی پیشنهاد شد تا از ظرفیت مهاجران روستایی به شهر و همچنین طرح کشاورزی شهری با تاکید بر منابع کنترل آب به منظور تقویت امنیت غذایی استفاده شود.

  کلیدواژگان: اقتصاد سبز، امنیت غذایی، شهر تهران، مشارکت شهروندی، منطقه 4
 • بهزاد ملک پور* صفحات 157-175
  میل، بعد اصلی برنامه ریزی فضایی است و از سوی ارباب دال های مسلط بر این عرصه، جهت دهی می شود. این دو گزاره، مایه مقاله پیش رو را شکل می دهد که قصد آن افکندن پرتوی بر جایگاه میل در برنامه ریزی و کاوش در گسست نوآورانه برنامه ریزی پسا اثبات گرا از برنامه ریزی علمی و ابزاری به واسطه ی طرح مفاهیمی نوین است. نظریه برنامه ریزی علمی و اثبات گرا که تمرکز خود را چگونگی ساخت محیط مصنوع و سازوکارهای تصمیم سازی فنی معطوف کرده است، در خلا آگاهی نسبت به سازوکارهای میل و ناخودآگاه، در برخی موارد از تبیین چرایی بروز برخی رفتارها و کنش های متناقض در عرصه برنامه ریزی ناتوان بوده و تداوم آن بر ژرف تر شدن بحران آگاهی نسبت به تحولات برنامه ریزی، افزوده است. به منظور پاسخگویی به این کاستی، تامل در شرح لکان از «ماهیت و حقیقت» میل و سوژه، محور اصلی پژوهش خواهد بود. اندیشه لکان، مکان تدوین آگاهی و درک ناخودآگاه به عنوان جایگاه میل است و مختصات عرصه نمادین برنامه ریزی و سازوکار شکل گیری ایده یولوژی و گفتمان مسلط بر این عرصه را ترسیم می کند و ادعای ارایه نوعی از برنامه ریزی کارآمدتر ندارد و تنها منظری است برای بررسی انتقادی واقعیت برنامه ریزی. دستاورد مقاله، چارچوبی تحلیلی است که ضمن به کارگیری مفاهیم اندیشه لکان (با تاکید ویژه بر مفهوم میل و ژویی سانس) برای تبیین رخ دادها و رفتارهای کنش گران عرصه تصمیم سازی، از نظام بسته برنامه ریزی علمی درمی گذرد و نشان دهنده نابسنده بودن برخی از اصول جزمی آن خواهد بود.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی، لکان، میل، ژویی سانس، ارباب دال برنامه ریزی
|
 • S.Jalal Ghodsi *, Ebrahim Sharifzadeh, Mohsen Ahadneghad Roudashti Pages 1-15

  Explaining the relationship between space and social inequality depends on a deep understanding of the nature of space which implies spatial segregation, and how the different levels of per capita green space in urban areas. The aim of this study is to test the hypothesis that the distribution of green space use is not balanced among areas of Zanjan. Because the lack of central justice in the planning that has been done in the city has caused inequality in the amount of access to urban green space uses. The need to revise the managerial approach to more balanced distribution in urban areas of Zanjan increases. In this regard, the present study has been conducted for statistical analysis of all urban green spaces that are distributed in Zanjan. The results of these analyzes confirm the fact that the distribution of green spaces in the city of Zanjan. It has not been able to estimate equality of opportunity for all citizens because in the neighborhoods of the city, the amount of green space is not the same. Therefore, due to the significant difference in the urban areas of Zanjan in accessing the use of green space, urban management requires the creation, development and redistribution of green spaces and parks based on the needs of low-income areas.

  Keywords: Green space, social justice, equitable distribution, Zanjan
 • Shima Naderi * Pages 16-25

  The issue of sustainability of development in developed countries or countries with the lowest level of development extends sustainable development from the framework of national boundaries and strengthens and governs in the context of global sovereignty. This article investigates the marine environment by case study of the Persian Gulf which has a particular importance in terms of the enormous resources of renewable energies, especially oil, gas and special environmental conditions and according to the closure of Gulf, crossing oil tankers, over-exploitation and international standard, implementation of sustainable development indicators in international law. The fundamental hypothesis of this paper is based on this that while reflecting on goals 14 and 17 of the Agenda2030, through which rituals are implemented through determining indicators and that economic, social, environmental indicators are the three essential pillars of sustainable development that international law affects the marine environment of the Persian Gulf, we examine the conditions of Gulf States.

  Keywords: Sustainable development, Persian Gulf, Agenda 2030, Marine Environment
 • Amin Faal Jalali *, Maryam Ghasemi Pages 26-38
  Land use planning in rural areas is tantamount to spatial planning of land use and distribution of land uses and evaluates the type of land use commensurate with its capacities. Today, seeking to achieve goals such as balanced distribution of land use, land use planning based on two principles of land development values and improve quality of life, in order to achieve goals such as balanced distribution of land uses, mitigation of use of land uses, compliance, dependency, dependency and use capacity. The present research method is descriptive - analytic and for examining the qualitative evaluation of tourism applications from four fit matrices, compliance, capacity and matrix dependency matrix, and questionnaire presented by 48 local experts were completed. The results show that among the existing applications, the highest score obtained has been allocated to the use of the main network of main roads within the village with a value of 3.47 and the least to the use of historical water storage with a value of 2.32. Also, among the studied villages, it was determined that the village of Nuchah with a score of 3.45 in the best condition and the village of Hear-e-Sorkh with a mean value of 3.03 was the lowest. Also, among the four matrices, it was found that the capacity matrix with the value of 2.74, the utility with the value of 3.84, the dependency matrix with the value of 2.54 and the matrix of compatibility with the value of 3.85.
  Keywords: Tourism usage, qualitative evaluation, Adaptability, Binalood Tonty
 • Fatemeh Piri *, MohammadAli Firoozi Pages 39-58

  In this way, the present study was conducted to analyze the factors affecting emergency accommodation management using descriptive-analytical method and using a questionnaire tool. The statistical population of the residents of Ilam city and all experts in crisis management and familiar with the areas of Ilam city was selected by simple random sampling method and using Cochran formula, 322 people were selected. The study of the main components of emergency management in the city of Ilam shows that all of these components are at a low level. The results of the Topsis technique show that, trained human resources, storage of equipment for the accommodation, use of live sensors, Validity of relief programs, existence of the crisis committee, communication infrastructure, and Finally Recognizing parks, the most impact has been on the efficiency of urban crisis management and Emergency accommodation. In the study of the relationship between urban population density and emergency sites in Ilam city with qiquor quantity is equal to 𝑥2=71.5 with a significant level (Sig= 0.000) which indicates that between urban population density and emergency sites With confidence level of 99%, there is a meaningful relationship. Also, Coefficient of correlation fi (0.761) and Coefficient of agreement Fi(0.649) and their significant level (sig = 0.000) indicate a positive and relatively high correlation between the two variables.

  Keywords: Emergency accommodation, Crisis Management, flood, earthquake, Ilam city
 • Reza Saadatyfar *, MohammadAli Zanganeh Asadi, Leili Goli Mokhtari Pages 59-73

  Iran has an important place in the world in terms of natural features and geological diversity. Different regions of Iran have the potential to be introduced for radar geopark. The dispersion of different geo-diversities is a potential capacity in this regard. Geotourism and geomorphotourism is a responsible, protective and scientific approach to unique natural phenomena in the context of geomorphosite identification. One of the strategies to create new employment is to develop the tourism industry based on monitoring diverse, fun and attractive natural places with appropriate access levels This study seeks to investigate the capabilities of the geopark and provide management solutions to attract tourists in the northwestern region of Neishabour and the city of Firoozeh in Khorasan Razavi province of Iran. Which was carefully evaluated by field survey and analysis of valid documents and model of geotourist commonscopant potentials including geosites, geomorphosites as well as cultural and economic sites. According to the study of the general values of geosites, Firoozeh mine with a score of 87% was ranked first, Abshar Bar with a score of 83% was ranked second and salt mines with a score of 81% were ranked third. In the evaluation of 36 geosites, only 6 cases were ranked less than 50%, and in addition to natural geosites, cultural and economic sites were also extremely important. It has become a hub of national geotourism and geopark.Since last year, with the outbreak and spread of Corona virus, there has been a significant decrease in the entry of domestic and foreign tourists to the study area. More foreign tourists to the unique and old turquoise mine (seven thousand years old) and other places that used to be.

  Keywords: Geotourism, Geopark, Geosite, Ecotourism, Binalood
 • Sona Habibi, Sadegh Salehi * Pages 74-87
  With spreading environmental problems, natural ecosystems in rural areas are also exposed to destruction. These challenges are mainly due to the behavior of individuals in interaction with nature. The purpose of this study is to investigate and identify the context of occurrence and formation of environmental problems in rural areas of Guilan province. This research is based on a qualitative approach and based on grounded theory. The geographical area of the research was the villages of the west of Gilan province and its statistical population was composed of villagers of those areas in 1399(2019). In-depth interviews were conducted with 25 villagers and environmental experts using theoretical saturation sampling. The validity and reliability of this study were evaluated based on control on validation by the participants. Data analysis was performed in three stages of coding. 7 concepts were identified as the most important environmental issues. in selective coding, the core, i.e., "environmental degradation and ecosystem instability" was discovered and the final paradigm model was drawn accordingly. Causal conditions included communal use, non-separation of national and personal boundaries, land use change, landfill, misuse, wasteful grazing, profit-seeking and livelihood exploitation. The intervening conditions included nationality of natural resources, weak supervision and unprincipled exploitation. Overall, findings showed that environmental degradation is a multi factorial phenomenon that the continuity of convergence between the set of causal and intervening conditions in the context of structural factors and behaviors of villagers have caused its occurrence. Based on this, it can be suggested that in order to reduce degradation and pollution and preserve the environment, structural reforms in the areas of infrastructure, support and education are necessary to improve environmental protection behaviors.
  Keywords: Environmental issues, Grounded theory, Rural areas of the west of Gilan, Environmental degradation, Ecosystem instability
 • Ghasem Mohammadi *, Mahdi Zanganeh Pages 88-99
  Housing indices, as the core of a comprehensive program and an indispensable tool for expressing the various economic, social, cultural, environmental and physical dimensions of housing, have a special place in housing planning. The present study has been carried out to investigate, analyze and classify the provincial development rate based on quantitative and qualitative indices of housing using descriptive-analytical method and TOPSIS, VICCOR and Copeland multivariate decision making models based on population and housing census statistics of 2016 in provinces. The overall purpose of this research is to highlight uneven development and to show housing inequalities in the peripheral areas of the country as a result of uneven development. The results of housing leveling indicate the development focus on the central regions of the country in the three provinces of Tehran, Alborz and Qom. The three provinces of Sistan and Baluchestan, Chaharmahal Bakhtiari and South Khorasan also have the lowest share of housing. The results spatial statistics and the analysis indicate that the pattern of provinces' development in the housing sector is clustered, with the developed areas being the center of the country and the less developed areas being the country's border and peripheral areas. Also, based on the results of the most inequality distribution method in the housing sector, in the quantitative indicators of Poor housing, housing for every ten thousand people and the percentage of housing shortage can be seen, which indicates that the housing problem in Iran is low and the imbalance between housing production and population.
  Keywords: Spatial analysis, Housing indicators, Leveling, Provinces of Iran
 • Ashraf Asadi *, Tayebeh Akbari Azirani Pages 100-108
  Nowadays, climate changes and global warming are caused by fossil fuel consumption is greatly taken into consideration and Because of the widespread effects of climate on life, people have to understand the environment and its surroundings. Following global warming, in addition to amount precipitation, the time of precipitation will change. To investigation the dates of the beginning and end of daily precipitation, 11 chosen synoptic stations in the South West region of Iran with the scale of 30 years (1362-1392) were Extracted based on Julius encoding and Homogeneity of these series have been tested using test x2 and analyzed by parametric Least Mean Square Error (LMSE)analysis and non0parametric Kendall’s tau test. The conclusions of LMSE analysis, trend of beginning or ending time and no trends can be observed but the ending time be observed positive trend in the Dezful and Shahrekord stations. The conclusions of Kendall’s tau analysis show the beginning time negative trend in the Dezful station and no trends can be observed in other stations. But the ending time be observed as a positive trend in the Dezful and Shahrekord stations and no trends can be observed in other stations.
  Keywords: Precipitation, Trend, Kendall’s tau Test, Least Mean Square Error Test, Western South Region, Iran
 • Hasan Esmailzadeh, Yaghoub Esmailzadeh * Pages 109-125

  Unbalanced growth of urban and regional areas is one of the main characteristics of third world countries. This research studies development situation of counties of Tehran province using different indicators. The most important goals of this research are recognizing inequality level of Tehran's counties and representing some solutions about decreasing inequality at regional level. Doing this research can show centralization situation of services in core and periphery regions. Research method is descriptive- analytical method, that inequality level has been studies using 35 indicators in economic, social, cultural, sanitary and infrastructural aspects. Therefore, first weight of indicators has been nominated using ANP model, then development level of counties has been determined using TOPSIS, VICOR, SAR, AND Synthetic method. Results show regional inequality in province level, which most of services have been concentrated in Tehran and Shemiran counties, and lack of some services in other counties. Counties of Shemiran by 1.6155 coefficient as the wealthiest County, and Malard is the poorest county

  Keywords: Development, Regional inequality, Multi- criteria models, Tehran
 • Naser Shafiei Sabet *, Samir Hosein Pages 126-142

  The recipients of these services must evaluate organizations that provide services for rural areas to improve service delivery. Accordingly, this study aimed to evaluate Hamadan’s Rural Water & Sewage Company, which supplies the villages of Hamedan Province with potable water in terms of quality of service. Therefore, the assessment of rural residents' satisfaction with the quality of the services of Rural Water & Sewage Company was conducted by using the tool SERVQUAL. To assess and compare the villagers' expectations and their perception of the civil services, the assessment was conducted in five aspects of SERVQUAL scale indicates aesthetics, reliability, assurance, responsiveness, and empathy. The current study is conducted by descriptive-analytic method on random samples of 384 households of the proportion of rural households in rural settlements in the study area to assess the gap between expected and received services. The results show that although the situation of the rural areas has improved in physical aspects first and then in the sensible aspect, still it has not met the villagers' satisfaction. There is also an obvious gap between the villagers' expectations and their perceptions. There is a rather big gap between the quality of the services and the expectations of the resident. In other words, the Rural Water & Sewage Company failed to meet the complete satisfaction of the rural residents. Although the situation of the villages has been improved. But, in terms of some of the abovementioned five aspects ignoring the rural residents' wants has influenced the increase of the gap between their expectations and perceptions. So we suggest that the company should pay more attention to the villagers' views, wants, and needs in its programs and policies to improve the quality of its services.

  Keywords: Service Quality, SERVQUAL Model, Rural water, sewage company, Hamedan County
 • Hamideh Sadat Aghamiri * Pages 143-156

  The present study was conducted to investigate the position of citizen participation in the urban green economy with emphasis on food security. The final theory chosen for this research was to summarize the theory of agricultural geography of David Gregg. Due to the importance of two-way communication between city and village in order to achieve a sustainable optimal level in food security, this research has been done with descriptive-analytical method and systematic random selection in Tehran Pars neighborhood of Tehran. After describing citizenship participation and food security in line with the research framework, the variables were identified and discussed based on the three axes of social, economic and physical with the correlation coefficient (R) test method. Finally, emphasizing the need for this relationship and partnership to ensure food security, it was suggested to use the capacity of rural migrants to the city, as well as the urban agricultural plan with emphasis on water control resources to strengthen food security.

 • Behzad Malekpourasl * Pages 157-175
  Desire and master signifiers are key dimensions of spatial planning in Lacan planning and urban policy formation. Positivist or scientific planning theory tried to concentrate on built environment and neglect from the role of emotion and desire. Why is it so difficult to define concisely the meaning of ‘desire in planning’ and many of its dominant concepts— jouissance, unconsciousness, signifiers or master signifier—when deployed in formulating urban planning theory? Lacan's theoretical insights and conceptualizations of split human subject, divided between symbolic consciousness (ego) and unconscious affect can help to empower new dimension of planning thought. The article argues that a Lacanian inspired framework is particularly useful for understanding spatial planning and related discourse, for it provides insight as to how desire and resultant ideological believes shape planning policies. Lacan's psychoanalysis discourse theory suggests an answer based on an understanding of our human subjectivity, a subjectivity that implicitly seeks to overlook contradiction and ambiguity in our desire to fulfill human aspirations for a harmonious and secure world. This article will use Lacanian theory to examine the beliefs of the dominant planning discourse and examines Lacan’s psychoanalytically derived planning theory as to its appropriateness for understanding aspects of planning practice and theory. Lacan theorized not only about language and discourse, but also about that which resides outside of master signifiers and underlies human desire, to provide an understanding of human subjectivity, planning contradictions and motivation.
  Keywords: Lacan, desire, jouissance, planning master signifier