فهرست مطالب

نسیم خرد - سال ششم شماره 1 (پیاپی 10، بهار و تابستان 1399)
 • سال ششم شماره 1 (پیاپی 10، بهار و تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1400/08/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • روح الله سوری صفحه 7
 • سیدحسن سعادت مصطفوی، حسین عطایی صفحه 9

  بررسی ذات و صفات واجب‌الوجود از اصلی‌ترین بحث‌های الهیات بالمعنی الاخص است. به‌ویژه در جهان اسلام به دلیل تصریحات متون دینی و فرهنگ حاکم، فلاسفه بیشترین اهتمام خود را در راستای حل مسایل این موضوع صرف کرده‌اند. نحوه ارتباط صفات با ذات و با یکدیگر از لحاظ مفهوم و مصداق، یکی از این مسایل است. ابن سینا به عنوان یکی از استوانه‌های فلسفه اسلامی در مبحث اتحاد مفهومی صفات واجب‌الوجود با یکدیگر نظریه‌ای را طرح کرده که در میان دیگر فلاسفه پذیرفته نشده است. پس از وی ملاصدرا در صدد مخدوش کردن نظریه ابن سینا برآمده است و دیگران نیز به تبعیت از وی زبان به انتقاد از ابن سینا گشوده‌اند. ما در این مقاله سعی در تبیین روشن نظریه ابن سینا داریم تا ملاحظه گردد که آیا انتقاد ملاصدرا بر این نظریه صحیح است یا خیر.

  کلیدواژگان: واجب الوجود، مفهوم، مصداق، عینیت، وحدت، وحدت مفهومی، وحدت مصداقی
 • حسین کریمی صفحه 19

  آرای فلاسفه را در مسئله حقیقت علم حصولی می‌توان به دو قسم تقسیم کرد: عده‌ای از حکما حقیقت علم حصولی را حضور ماهیت معلوم خارجی در اذهان می‌دانند که در نتیجه، علم حصولی مختص ماهیات می‌شود. اینان مسئله مطابقت علم با معلوم را نیز با همین نگاه حل می‌کنند. در مقابل، حکمای دیگر (قدما) علم حصولی را مثال و شبحی از معلوم خارجی می‌دانند. مسئله «نحوه حکایت علم از معلوم» موجب پیدایش این مباحث بوده است. طبق دیدگاه اول، علم به ماهیت ذهنی می‌تواند علم به ماهیت خارجی باشد؛ ولی قول به شبح، حکایت از محکی را ذاتی علم می‌داند و نیازی به ارتباط و نوعی اتحاد واقعی میان علم و معلوم نمی‌بیند. همین جا بحث ارتباط علم با عالم نیز مطرح می‌شود که درباره آن نیز دو دیدگاه اساسی وجود دارد: عده‌ای به اتحاد وجودی علم و عالم قایل‌اند و در مقابل، قدما رابطه‌ای انضمامی میان علم و عالم تصویر کرده‌اند. در این نوشتار ادله قایلان به اقوال مذکور طرح و بررسی، و در نهایت از دیدگاه قایلان به شبح بودن علم و اتحاد علم و عالم دفاع شده است. بر اساس این دیدگاه، علم حصولی همان وجود عالم است که حاکی از معلوم می‌باشد.

  کلیدواژگان: علم حصولی، حضور ماهیات، شبح معلوم، حکایت ذاتی
 • رضا اسکندری صفحه 39

  الحاد طبیعی بر دو مسئله «مفهوم خدا» و «حوزه تبیینی علم و دین» بنا شده است. مفهوم خداوند در لسان الحاد جدید با مفهوم مطرح‌شده در ادیان ابراهیمی بالاخص اسلام متفاوت است. همچنین علم و دین دو حوزه متفاوت‌اند و از حیث تبیینی، تفاوت ماهوی دارند. از گذشته شیوه‌های گوناگونی برای اثبات وجود واجب به کار گرفته می‌شده که یکی از آنها ابتنا بر نفس «مفهوم وجود» است؛ یعنی تبیین فلسفی وجود خدا به نحو «پیشینی». ریچارد داوکینز معتقد است که «برهان وجودی» چیزی نیست جز بازی با کلمات و کانت این برهان را رد کرده است. البته تقریری جدید نیز دکارت ارایه داد که داوکینر کاملا به آن تقریر بی‌اعتنا بوده است. این نوشتار درصدد است عبارت داوکینز در کتاب پندار خدا را توضیح داده و نقد کند تا نشان دهد نقدی که داوکینز به برهان هستی شناختی آنسلم وارد می‌سازد، به هیچ وجه صادق نبوده و نوعی تلقی نازل از این برهان به شمار می‌آید.

  کلیدواژگان: ریچارد داوکینز، کتاب پندار خدا، برهان وجودی، آنسلم، دکارت، کانت
 • حسین ایزدی صفحه 63

  مسئله «ادراک» از مباحث اساسی و دامنه‌دار در فلسفه اسلامی است. «شهود عقلی» چیزی جز برخورد عقلی و مواجهه مستقیم فلسفی با اشیای خارجی و واقعیت بیرونی نیست. در دل دریافت‌های جزیی که در پی مواجهه مستقیم عقلی به دست می‌آید، نفس با فرایندی خاص، کلیات آنها را فراهم می‌سازد و در فلسفه و زبان فلسفی عمدتا با بیان کلی سخن می‌گوید. با تقریری که از شهود عقلی از منظر استاد یزدان‌پناه بیان می‌شود، اشکالات نظریه ادراک علامه طباطبایی برطرف شده، کارکردهایی نیز در بحث طرح آغاز فلسفه و معقولات ثانی فلسفی بر آن مترتب می‌شود.

  کلیدواژگان: ادراک، انواع ادراک، شهود، شهود عقلی، شهود حسی، شیخ اشراق، صدرالمتالهین
 • جواد حسن زاده صفحه 77

  علم فلسفه، فواید و کارکردهای بسیاری دارد که در این مقاله از جهات مختلفی به این فواید و کارکردها پرداخته شده است. در ابتدای مقاله فوایدی مانند «کل‌نگری»، «ژرف‌نگری» و... بیان شده است که طبیعتا فواید استفاده از عقل نیز می‌باشد. در اواسط مقاله کارکردهای مهمی مانند «معرفت و شناخت خداوند متعال»، «معرفت به حقایق و واقعیت‌های موجودات عالم هستی»، «پی بردن به نیازمندی موجودات و بی‌نیازی خالق آنها و تواضع در برابر عظمت کبریایی خداوند متعال»، «به دست آوردن جهان‌بینی صحیح»، «تحلیل و بررسی و اثبات یا نقض پیش‌فرض‌های سایر دانش‌ها» و... آورده شده و در انتهای مقاله نیز فایده بسیار بااهمیت «فهم بیشتر و بهتر آیات و روایات» ذکر شده است. این مقاله در مجموع ما را با بیست فایده و کارکرد علم فلسفه آشنا می‌کند.

  کلیدواژگان: کارکرد، علم فلسفه، موجودات حقیقی و اعتباری، معرفت، جهان بینی، ایدیولوژی، آیات و روایات
 • مهدی ذوالقدر صفحه 91

  آیا تردید در بدیهیات با بداهت آنها تنافی دارد؟ آیا ممکن است بدیهی‌ترین امور نیز مورد تردید واقع شوند و این با بداهت آنها تنافی نداشته باشد؟ آنچه موجب تفاوت میان گزاره‌های بدیهی و نظری است، نیاز و عدم نیاز به تعریف و استدلال است. سر بازگشت معرفت‌های نظری به معرفت‌های بدیهی را نیز در این ویژگی مهم باید جست‌وجو کرد. اما تعمیم ناخودآگاه این بی‌نیازی به بی‌نیازی در سایر امور، موجب بروز مشکلاتی در معرفت به گزاره‌های بدیهی شده است. به همین دلیل ضروری است از میان کلمات اندیشمندان، مباحثی درباره این ویژگی و تمایز آن با ویژگی‌های دیگر این نوع از علوم داشته باشیم. با این بررسی آشکار می‌شود که تصدیق بی‌واسطه گزاره‌های بدیهی بر خلاف تصور اولیه که آسان به نظر می‌آید دارای شرایطی است که توجه نکردن به آنها موجب اشتباه در تشخیص و تصدیق بدیهیات می‌شود. در این مقاله پس از بررسی تعریف و بیان ویژگی‌های گزاره‌های بدیهی، به شرایط و امور مورد نیاز بدیهیات اشاره شده است.

  کلیدواژگان: شک، بدیهی، التفات، توجه، فاعل شناسا، شرایط بداهت
 • صفحه 113
|
 • Sayyid Hassan Sa’adat Mustafawi, Hussein Ata’ie Page 9

  Investigating the essence and the attributes of the Necessary Being is among the main discussions of the ‘metaphysics in its particular sense’. Especially, in the Islamic world, due to the explicit statements in the religious texts as well as the dominant culture, the philosophers made the greatest effort to resolve the issues pertaining to this topic. The mode of relationship of the attributes with the essence and with one another is, as far as the concept and the instance are concerned, one of those issues. Avicenna, as one of the pillars of the Islamic philosophy, has put forward a theory on the discussion of the conceptual unity of the attributes of the Necessary Being with one another, which has not been accepted by other philosophers. After him, Mulla Sadra has attempted to deface Avicenna’s theory, and others, following him, have criticized Avicenna. In this article, we have tried to delineate Avicenna’s theory so that it is clarified whether Mulla Sadra’s critique on this theory is right or not.

  Keywords: the Necessary Being, concept, instance, objectivity, unity, conceptual unity, unity of instance
 • Hussein Karimi Page 19

  The Philosophers’ opinions on the truth of the acquired knowledge can be divided into two types: some regard it to be the presence of the quiddity of ‘external known’ in the minds; and consequently, the acquired knowledge is reserved for the quiddities. This group has resolved the issue of correspondence of the knowledge with the known using this view. In contrast, other (earlier) philosophers consider the acquired knowledge as the instance and ghost of the external known. The issue of the ‘mode of the knowledge suggesting the known’ has produced these discussions. According to the former view, knowledge of the mental quiddity can be knowledge of the external quiddity; but the view related to the ghost considers suggestion of the suggested as an essential element of knowledge, and regards no need for a relationship and some sort of unity between the knowledge and the known. Here, the discussion of the relationship between the knowledge and the knower is posed, about which there are two basic views: some believe in the existential unity between the knower and the knowledge; and in contrast, the earlier philosophers have depicted a concrete relationship between the knower and the knowledge. In this article, the arguments presented by the adherents of the aforementioned views have been investigated; and finally the views of those who believe that the knowledge is a ghost and that there is a unity between the knowledge and the knower have been defended. According to that view, the acquired knowledge is the very existence of the knower, which is suggestive of the known.

  Keywords: acquired knowledge, presence of quiddities, the ghost of the known, essential suggestion
 • Reza Iskandari Page 39

  The natural atheism is based on two items: “the concept of God” and “the explanatory realm of science and religion”. The concept of God in new atheism is different from that in Abrahamic religions, especially Islam. Besides, the science and religion are two different spheres and are, as far as explanation is concerned, essentially different. Since past, various methods have been used to prove the existence of the Necessary Being, one of which is founded on the very “concept of existence” itself; that is, the philosophical explanation of God’s existence a priori. Richard Dawkins maintains that the “ontological argument” is nothing except a word game, and Kant has rejected that argument. Descartes, however, presented a new exposition which was totally ignored by Dawkins. This article seeks to explain and review Dawkins’ statement in The God Delusion to show that Dawkins’ critique of Anselm’s ontological argument is by no means right and is a cheap reading of that argument.

  Keywords: Richard Dawkins, the God Delusion, ontological argument, Anselm, Descartes, Kant
 • Hussein Yazdi Page 63

  ‘Perception’ is among the basic and broad discussions in Islamic philosophy. The “rational intuition” is nothing except a rational and direct philosophical confrontation with the external things and realities. Inside the minute perceptions acquired after the direct rational confrontation, the soul prepares their generalities through a certain process; and in philosophy and the language of philosophy, it mainly speaks with general statements. With an explanation of the rational intuition stated in master Yazdan-Panah’s view, the drawbacks of Allama Tabatabaie’s theory of perception have been resolved, and it will have some functions in the discussion on initiation of philosophy and the philosophical secondary intelligibles as well.

  Keywords: perception, types of perception, intuition, rational intuition, sensory intuition, Sheikh of Illumination, Mulla Sadra
 • Jawad Hassan-zada Page 77

  The science of philosophy has many benefits and functions which will be dealt with in the present article from various viewpoints. In the starting section of the article, some benefits such as holism, perceptiveness, etc. have been mentioned, which are naturally the benefits of reason as well. In the middle point of the article, we have mentioned some important functions such as “knowing the Exalted God”, “knowing the realities and truths of the beings in the universe”, “finding out the needs of the beings and the needlessness of their creator and humbleness before the Exalted God’s grandeur”, “obtaining the right worldview”, “analysis, investigation and proving or rejecting the presupposition of other sciences” etc. In the end of the article, we have mentioned the very important benefit of “more and better comprehension of the Quranic verses and traditions”. Altogether, this article familiarizes us with twenty benefits and functions of the philosophy.

  Keywords: function, philosophy, true, arbitrary beings, knowledge, worldview, ideology, verses, traditions
 • Mahdi Dhul-Qadr Page 91

  Is doubt in axioms inconsistent with their being axiomatic? Is it possible to cast doubt on the most axiomatic realities while this not being inconsistent with their being axiomatic? What makes a difference between axiomatic and theoretical propositions is their being in need or being needless of definition and reasoning. This is the key point in the return of the theoretical knowledge to axiomatic knowledge. However, extending this needlessness to needlessness in other affairs has led to emergence of difficulties in knowing axiomatic propositions as well. So, it is necessary to discuss some points, posed among scholars, about this feature and its distinction from other features of this type of science. Through this investigation, it is clarified that the immediate affirmation of axiomatic propositions, contrary to the initial assumption –which seems easy – has some conditions that causes mistakes in identifying and affirming axioms if ignored. In this article, after investigating the definition and stating the features of axiomatic propositions, we have mentioned the conditions and affairs needed by the axioms.

  Keywords: doubt, axiom, attention, paying heed, subject, conditions of being axiomatic