فهرست مطالب

توسعه ی آموزش جندی شاپور - سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 39، تابستان 1400)
 • سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 39، تابستان 1400)
 • ویژه نامه سال 1400
 • تاریخ انتشار: 1400/08/26
 • تعداد عناوین: 40
|
 • زهرا اخوی ثمرین*، مهدی اکبری، نغمه ترابی صفحات 1-13

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش جهت گیری هدف پیشرفت، منزلت هویت تحصیلی و کمک طلبی تحصیلی در پیش بینی پایستگی تحصیلی انجام گرفت. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری پژوهش را تمامی دانش آموزان پایه ی دوازدهم متوسطه ی دوره ی دوم شهر اردبیل در سال تحصیلی 1399-1398 تشکیل می دادند که از میان آن ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، تعداد 375 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جم آوری داده ها از پرسشنامه ی جهت گیری هدف پیشرفت الیوت و مک گریگور (2001)، پرسشنامه ی منزلت هویت تحصیلی و از و ایزاکسون (2008)، پرسشنامه ی کمک طلبی تحصیلی رایان و پنتریچ (1997) و پرسشنامه ی پایستگی تحصیلی مارتین و مارش (2008) استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین جهت گیری هدف پیشرفت، منزلت هویت تحصیلی و کمک طلبی تحصیلی با پایستگی تحصیلی رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که 48 درصد از واریانس پایستگی تحصیلی بر اساس جهت گیری هدف پیشرفت، منزلت هویت تحصیلی و کمک طلبی تحصیلی قابل پیش بینی می باشد؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که جهت گیری هدف پیشرفت، منزلت هویت تحصیلی و کمک طلبی تحصیلی از متغیرهای مرتبط با پایستگی تحصیلی می باشند.

  کلیدواژگان: جهت گیری هدف پیشرفت، منزلت هویت تحصیلی، کمک طلبی تحصیلی، پایستگی تحصیلی
 • سیما اتحادی، حیدر تورانی*، علی خلخالی صفحات 14-26
  هدف پژوهش حاضر ارایه مدل شکل گیری اعتماد جمعی در مدارس شهر تهران بود. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا ترکیبی (کیفی و کمی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی خبرگان اعتماد جمعی شامل متخصصان وزارت آموزش وپرورش و در بخش کمی مدیران و معلمان مدارس شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398 بودند. نمونه پژوهش در بخش کیفی طبق اصل اشباع نظری 12 نفر برآورد شد که 7 نفر با روش نمونه گیری هدفمند و سپس 5 نفر با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. در بخش کمی طبق فرمول کوکران 385 نفر برآورد شد که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از روش های کدگذاری باز، محوری و انتخابی و مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS و PLS استفاده شد. یافته های بخش کیفی نشان داد که اعتماد جمعی در مدارس شهر تهران دارای 85 کد باز، 17 کد محوری و 17 کد انتخابی در 6 مقوله اصلی بود. یافته های بخش کمی نشان داد هر 6 مقوله اصلی دارای روایی و پایایی مناسبی بودند، مدل برازش مناسبی داشت و همه مقوله ها به غیر از شرایط مداخله گر اثر معناداری در شکل گیری اعتماد جمعی در مدارس شهر تهران داشتند (05/0>P). بر اساس یافته های پژوهش حاضر و سایر پژوهش ها، متخصصان و برنامه ریزان آموزش وپرورش می توانند اقدام به طراحی برنامه هایی جهت افزایش اعتماد جمعی در مدارس شهر تهران کنند که برای تحقق این هدف می توانند وضعیت کدهای استخراج شده را بهبود ببخشند.
  کلیدواژگان: ارائه مدل، اعتماد جمعی، مدارس
 • بدر سادات قریشی، پریوش جعفری*، مهدی باقری، نادرقلی قورچیان صفحات 27-38

  مطالعه حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مولفه های یادگیری مشارکتی در مدارس ابتدایی شهر بندرعباس انجام شد. این مطالعه با رویکرد کیفی و با استفاده از استراتژی نظریه پردازی داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری شامل معلمان شاغل به تدریس در سال تحصیلی 98-1397 آشنا و فعال در حوزه روش های یادگیری مشارکتی بودند. نمونه آماری پژوهش با رویکرد اشباع نظری، 12 نفر تعیین شد. یکی از عوامل مهمی که می تواند میزان موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را تحت تاثیر قرار دهد، روش های تدریس معلمان است ابزار جمع آوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. نتایج به کمک نرم افزار مکس کیودا تحلیل شد. براساس نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها، برای یادگیری مشارکتی ابعاد 5 گانه و مولفه های 57 گانه شناسایی شدند که عبارتند از بعد برنامه درسی (با 4 مولفه)، بعد معلمان (با 18 مولفه)، بعد جو مدرسه (با 13 مولفه)، بعد دانش آموزان (با 15 مولفه) و بعد مدیر (با 6 مولفه).

  کلیدواژگان: یادگیری مشارکتی، معلمان، دانش آموزان
 • پری تاتار، فرامرز ملکیان* صفحات 39-49

  مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه کمی بود. جامعه پژوهش کارکنان آموزش وپرورش شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 1398-99 بودند که طبق جدول کرجسی و مورگان تعداد 173 نفر از آنها با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته (72 گویه) بود که روایی محتوایی آنها با نظر متخصصان، روایی سازه آن با روش تحلیل عاملی تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 0.96 محاسبه شد. داده ها با روش های تحلیل عاملی اکتشافی و مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS-23 و PLS-3 تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که آموزش رفتار شهروندی سازمانی در آموزش و پرورش دارای 22 زیرمولفه در 6 مولفه بود؛ به طوری که سه زیرمولفه از رفتار شهروندی سازمانی در مولفه شرایط علی، پنج زیرمولفه در مولفه پدیده محوری، پنج زیرمولفه در مولفه راهبردها، دو زیرمولفه در مولفه شرایط مداخله گر، سه زیرمولفه در مولفه شرایط زمینه ای و چهار زیرمولفه در مولفه پیامدها قرار داشتند. دیگر یافته ها نشان داد که مولفه شرایط علی بر مولفه پدیده محوری، مولفه های پدیده محوری، شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر بر مولفه راهبردها و مولفه راهبردها بر مولفه پیامدها اثر مستقیم و معنادار داشتند (P<0.001). با توجه به نتایج پژوهش حاضر، برنامه ریزی جهت ارتقای رفتار شهروندی سازمانی در آموزش وپرورش از طریق بهبود وضعیت مولفه ها و زیرمولفه های شناسایی شده ضروری می باشد.

  کلیدواژگان: آموزش، رفتار شهروندی سازمانی، آموزش و پرورش
 • محمد حاج پیروز بخت، سید رسول حسینی*، محمود صفری صفحات 50-61

  هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی آموزش صنعت بیمه بارویکرد توسعه فردی درشهر تهران بود. روش پژوهش روش ترکیبی کیفی به روش تیوری زمینه ای و مدل معادلات ساختاری به روش کمی بود. جامعه پژوهش در بخش کمی 21 نفر از اساتید نخبه در برنامه ریزی در سی و آموزشی بودند و نمونه در بخش کمی 163 نفر از کارشناسان شرکت آتیه سازان حافظ در شهر تهران در سال 99 بودند که به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار های تحقیق عبارت بوداز مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته سنجش الگوی آموزشی با رویکرد توسعه فردی در کارکنان بیمه. داده ها در بخش کیفی به روش گراندد تیوری اکتشافی جمع آوری شده و سپس با آزمون مدل معادله ساختاری در نرم افزار  plsتحلیل شدند. یافته ها نشان داد 10 مولفه شناسایی شدند. نتایج تحلیل اکتشافی نشان داد مقوله های بنیادی همچون توانمندی برند سازی  و ارایه خدمات مطلوب، ارتقای دانش روانشناسی، آموزش پایه و پیشرفته تحقیق و پژوهش، ارتقای کیفیت فرآیند های آموزشی، راهنمایی شغلی مدون،  فرهنگ یادگیری،  شفافیت و کارایی فرآیند اجرایی، توسعه فناورانه، توسعه انگیزش و سیستم بازخورد شفاف  به دست آمد. این مقوله ها در تحلیل عاملی اکتشافی نیز بار عاملی خوبی رانشان دادند و 10 عامل تشکیل دادند.همچنین تحلیل مسیر ارتباط بین متغیر ها نشان داد تمامی مسیر های مستقیم و غیر مستقیم مدل معنادار بودند. در نهایت مدل اعتبار و برازش مناسبی را نشان داد. نتایج نشان داد مدل مذکور هم به لحاظ کیفی وهم کمی دقیق است و می تواند مبنای برنامه ریزی آموزش کارکنان صنعت بیمه در راستای توسعه فردی آنها باشد.

  کلیدواژگان: نظام آموزشی، صنعت بیمه، توسعه فردی
 • زهرا عیدی نجف آبادی، زهره سعادتمند*، نرگس کشتی آرای صفحات 62-72

  هدف از اجرای این پژوهش مولفه های برنامه درسی سواد رسانه ای در دوره دوم ابتدایی بود. روش پژوهش کیفی- استقرایی از نوع  تحلیل مضمون بود. محیط پژوهش در مرحله کیفی مقالات غیرفارسی بین سالهای 2000 تا 2019 و مقالات فارسی بین سال های 1390 تا 1397 بودند. به منظور جمع آوری و گردآوری داده ها از روش بررسی اسناد و مدارک (روش کتابخانه ای) استفاده گردید. نمونه گیری در این پژوهش به صورت هدفمند بود. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل مضمون مدل اتراید- استرلینگ انجام شد. نتایج نشان داد که مولفه های اساسی در برنامه درسی سواد رسانه ای در دوره دوم  ابتدایی شامل فعالیت های یادگیری (نقش دانش آموزان و فرصت های یادگیری)، زمان، فضای آموزش (پویایی، انعطف پذیری و تجهیزات رایانه ای)، گروه بندی، ارزشیابی (تشخیصی، تکوینی، پایانی و ارزشیابی همسالان)، اهداف (نگرشی، شناختی و مهارتی)، محتوا (نگرشی، شناختی و مهارتی)، مواد و منابع آموزشی (منابع آنلاین، منابع نمایشی و منابع چاپی) و راهبردهای یاددهی- یادگیری (رویکردهای آموزشی، روش های یادگیری و نقش معلم) بودند.

  کلیدواژگان: مولفه های برنامه درسی، سواد رسانه ای، دوره دوم ابتدایی
 • مریم ضیائی، نرگس کشتی آرای*، حمیدرضا کاشفی صفحات 73-85
  هدف از اجرای این پژوهش عوامل موثر بر اصلاحات آموزشی در سطح توانمند سازی معلمان ریاضی دوره متوسطه بود. تحقیق حاضر یک پژوهش کیفی بود و روش پژوهش، فراترکیبی است که در دو مرحله انجام شده است که در مرحله اول از روش سنتزپژوهی و در مرحله دوم بر اساس نظریه فولن (2010) توانمند سازی معلمان، از روش تحلیل محتوای قیاسی استفاده شد. محیط پژوهش در مرحله سنتزپژوهی شامل کلیه متون مرجع در محدوده سال های 2007 تا 2020 برای مطالعات خارجی و سال های 1386 تا 1399 برای اسناد داخلی در حوزه شناخت نیازهای برنامه درسی ریاضی دوره متوسطه و همچنین متخصصان حوزه برنامه ریزی درسی و آموزش ریاضی بود. نمونه مورد مطالعه در مرحله اول شامل 47 منبع در حوزه شناسایی اصلاحات آموزشی برنامه درسی ریاضی دوره متوسطه بر اساس رویکرد فولن (2010) و نمونه مورد مطالعه در مرحله دوم شامل 7 منبع در حوزه استخراج اصلاحات آموزشی بر اساس رویکرد فولن (2010) بود که با شیوه انتخاب هدفمند مورد بررسی قرار گرفتند و توقف فرایند نمونه گیری، بر مبنای اشباع اطلاعاتی بود. همچنین 5 متخصص حوزه برنامه درسی و آموزش ریاضی به صورت هدفمند به منظور تعیین اعتبار مولفه های شناسایی شده، انتخاب شدند. در راستای اعتبارسنجی، از نسبت روایی محتوایی (CVR) استفاده شد. بر اساس یافته ها عوامل موثر بر اصلاحات آموزشی در سطح توانمندسازی معلمان ریاضی دوره متوسطه عبارت اند از استفاده از ابزارها و روش های دیجیتالی مناسب در آموزش، اصلاح شیوه های آموزشی، افزایش مشارکت های یادگیری، اصلاح محیط های یادگیری می باشد.
  کلیدواژگان: اصلاحات آموزشی، توانمندسازی معلمان، برنامه درسی ریاضیات، دوره متوسطه
 • فریبرز صباغی، کیومرث کریمی*، مریم اکبری، یحیی یاراحمدی صفحات 86-98
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخلات برنامه آموزشی مدل درگیری تحصیلی بر شیفتگی تحصیلی دانش آموزان پسر با درگیری تحصیلی پایین انجام گرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش، دانش آموزان پسر پایه یازدهم دوره دوم متوسطه شهرستان ها و مناطق اورامانات در سال تحصیلی 99-1398 بود. در این پژوهش تعداد 30 نفر از دانش آموزان پسر، با درگیری تحصیلی پایین، به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و با گمارش تصادفی در دو گروه آزمایشی و گروه گواه گمارده شدند (15 دانش آموز در گروه آزمایش و 15 دانش آموز در گروه گواه). برنامه آموزشی مداخله ای درگیری تحصیلی بر روی گروه آزمایش اجرا شد. پس از آن از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. ابزار مورد استفاده این پژوهش پرسشنامه شیفتگی تحصیلی (مارتین و جکسون، 2008) بود. داده های حاصل از پژوهش با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره) تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که برنامه آموزشی مداخله ای درگیری تحصیلی بر شیفتگی تحصیلی دانش آموزان در سطح (P<0/05) معنی دار است. یافته های پژوهش بیانگر آن بود که آموزش مداخله ای مدل درگیری تحصیلی با بهره گیری از مفاهیمی چون ادراک شایستگی، خوش بینی تحصیلی و هیجان های تحصیلی می تواند به عنوان یک آموزش کارآمد برای افزایش شیفتگی تحصیلی دانش آموزان با درگیری تحصیلی پایین استفاده شود.
  کلیدواژگان: درگیری تحصیلی، ادراک شایستگی، خوش بینی تحصیلی، هیجان های تحصیلی، شیفتگی تحصیلی
 • سید مرتضی ساداتی کیادهی، محمد صالحی*، کیومرث نیازآذری صفحات 99-107
  هدف کلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مدارس پژوهش محور بر عوامل تسهیل کننده یادگیری دانش آموزان در آموزش و پرورش استان مازندران به منظور ارایه مدل بود. این پژوهش از نظر هدف، کاریردی و از نظر روش توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری آن را معلمان و کارکنان مدارس آموزش و پرورش استان مازندران به تعداد 39220 نفر تشکیل دادند که بر اساس فرمول کوکران، تعداد 380 نفر با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای- طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته مدارس پژوهش محور با 81 سوال و پرسش نامه عوامل تسهیل کننده یادگیری با30 سوال استفاده شد. روایی صوری و محتوایی ابزارها به تایید متخصصان رسید و پایایی آن ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش نامه مدارس پژوهش محور 89/0 و عوامل تسهیل کننده یادگیری 87/0 محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد؛ تاثیر مدارس پژوهش محور بر عوامل تسهیل کننده یادگیری دانش آموزان در آموزش و پرورش استان مازندران مثبت و معنادار می باشد و مدل ارایه شده دارای برازش مناسب می باشد.
  کلیدواژگان: مدرسه پژوهش محور، عوامل تسهیل کننده یادگیری، دانش آموزان، آموزش و پرورش
 • سیده معصومه ناصر شیخ الاسلامی، معصومه اولادیان*، ابوالفضل بختیاری صفحات 108-119

  پژوهش حاضر با هدف  ارایه مدل توانمندسازی معلمان ابتدایی مبتنی بر رویکرد درس پژوهی (مورد مطالعه شهر تهران) انجام شد. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری، ترکیبی(کیفی-کمی) بود.  بر مبنای ماهیت داده ها نیز از نوع آمیخته بود. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش، شامل خبرگان آموزش و پرورش و معلمان برتر مناطق آموزش و پرورش بود. حجم نمونه در بخش کیفی با استفاده از اصل اشباع نظری و  از روش نمونه گیری هدفمند  انتخاب شدند. در بخش کمی، جامعه آماری پژوهش، شامل،  تمام معلمان ابتدایی شهر تهران به تعداد 3500 نفر بودند. جهت برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و 350 نمونه به صورت خوشه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها در پژوهش حاضر از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد. روایی و پایایی ابزارها مورد بررسی و تایید قرار گرفتند. در بخش کیفی، روش تحلیل داده ها کدگذاری نظری بود که با استفاده از نرم افزارMAXQDA انجام پذیرفت. در بخش کمی نیز، در قسمت استنباطی از آزمون هایی نظیر همبستگی پیرسون، آزمون تی تک نمونه ای، مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزارهای SPSS-v21، Smart Pls-v2 و Lisrel-v8.8  بهره گرفته شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که از میان 120 شاخص (گویه) موجود، 18 مولفه ی اصلی شناسایی شدند. بر این اساس، مولفه های دانش، مهارت، نگرش به عنوان عوامل تشکیل دهنده و عوامل فردی، عوامل سازمانی و عوامل گروهی به عنوان عوامل موثر شناسایی شدند.

  کلیدواژگان: توانمندسازی، معلمان ابتدایی، رویکرد درس پژوهی
 • اکرم راشدی، اصغر شریفی*، افسانه صابرگرکانی صفحات 120-132
  این پژوهش با هدف بررسی اثرات و پیامدهای برنامه درسی پنهان دوره اول متوسطه به منظور ارایه مدل انجام شده است. روش پژوهش روش آمیخته یا ترکیبی بود. بدین صورت که در بخش اول با تحلیل داده بنیاد، ابعادو مولفه های اثرات برنامه درسی پنهان شناسایی و در بخش دوم با روش توصیفی از نوع پیمایشی به اعتبار سنجی آنها پرداخته شده است. جامعه آماری در بخش اول، اساتید و نخبه گان صاحب نظر ودربخش دوم کلیه مدیران و معلمان مدارس غیردولتی متوسطه اول شهر تهران بود. دربخش کمی تعداد مصاحبه شوندگان 15 نفر ود ربخش کمی با استفاده از جدول مورگان تعداد 384 نفر نمونه برای آن برآورد و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایی انتخاب شده اند. ابزار پژوهش در بخش اول، مصاحبه نیمه ساختار و در بخش دوم، پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر ابعاد و مولفه های استخراجی از دیدگاه صاحب نظران گوناگون است که روایی صوری و محتوایی آن پس از مطالعه توسط متخصصان دانشگاهی تایید شده است. پایایی پرسشنامه نیز طی محاسبه ضریب آلفای کرانباخ برابر با 90/0بود. درتحلیل کیفی یافته ها از یک پارادایم ودرتحلیل کمی داده ها روش تحلیل مسیراستفاده شد. نتایج نشان داد اثرات و پیامدهای برنامه درسی پنهان شامل شرایط علی؛ محیط یا شرایط زمینه ای، شرایط مداخله کننده/ یاشرایط واسطه ای ، مقوله های محوری ،راهبردها و پیامدها بود.
  کلیدواژگان: برنامه درسی پنهان، آموزش، دانش آموزان
 • میترا یاری، معصومه اولادیان*، محمود صفری صفحات 133-144
  هدف پژوهش حاضر طراحی مدل سنجش عملکرد مدیران آموزش و پرورش کشور مبتنی بر سند تحول بنیادین است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و به روش اکتشافی انجام شد. گردآوری داده ها به روش آمیخته و ابزار گرد آوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه بود. در بخش کیفی جامعه آماری شامل خبرگان (جامعه علمی دانشگاهی و متخصصان آموزش و پرورش) بوده که تعداد 20 نفر برای نمونه انتخاب شدند در بخش کمی جامعه آماری شامل کلیه مدیران وزارت آموزش و پرورش ادارات کل استان ها در سال 1399 بود که بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه به تعداد 269 نفر همکاری کردند. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، در بخش کیفی با استفاده از نرم افزار MAXQDA و در بخش کمی به دو روش توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار SPSS 16 و Smart PLS انجام می شود. در این تحقیق برای توصیف داده ها از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد فراوانی، جدول توزیع فراوانی، ترسیم نمودارها و هم چنین توصیف ویژگی های پاسخ دهندگان به پرسشنامه استفاده گردید و در تحلیل استنباطی به روش تحلیل عاملی، به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج نشان داد مولفه های: مولفه ساختار مسولیت سازمان، مولفه محتوای اطلاعات عملکرد، مولفه انسجام اطلاعات عملکرد، مولفه مدیریت پذیری اطلاعات عملکرد، مولفه پاسخگویی، مولفه سبک مدیریت، مولفه جهت گیری عملی سازمان، مولفه ارتباط پیرامون عملکرد و در نهایت مولفه همسویی، به عنوان مولفه ها و شاخص های موثر بر سنجش عملکرد مدیران آموزش و پرورش کشور مبتنی بر سند تحول بنیادین است. بررسی شاخص های برازش الگو در تحلیل عاملی، نشان از برازش مدل بود.
  کلیدواژگان: سنجش عملکرد، مدیران آموزش و پرورش، سند تحول بنیادین
 • محمدصادق اسماعیلی سراجی، محمد صالحی*، رضا یوسفی سعیدآبادی صفحات 145-153
  هدف کلی پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی ابعاد مدیریت دانش در آموزش وپرورش استان مازندران بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است که با رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) با طرح اکتشافی انجام شد. در بخش کمی از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری آن را در بخش کیفی، مدیران و خبرگان آموزش و پرورش به تعداد 20 نفر و در بخش کمی، مدیران، معاونین و روسای گروه های ادارات آموزش و پرورش و مدیران و معاونین مدارس استان مازندران به تعداد 2653 نفر تشکیل دادند که در بخش کیفی از روش نمونه گیری هدفمند و با در نظر گرفتن قانون اشباع تعداد 10 نفر و در بخش کمی بر اساس فرمول کوکران، تعداد 338 نفر با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای - طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته مدیریت دانش با 69 سوال استفاده شد. روایی صوری و محتوایی ابزار به تایید متخصصان رسید و پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ آن ها نیز بالای 7/0 محاسبه شد که موردتایید قرار گرفت. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد. نتایج نشان داد که مدیریت دانش دارای 9 بعد «تجاری سازی دانش، تسخیر دانش، تولید و خلق دانش، تسهیم دانش، مدیریت و رهبری، فناوری سازمان، توسعه منابع انسانی، فرهنگ سازمانی، استراتژی دانایی محوری» است و بعد تولید و خلق دانش با بارعاملی 816/0 دارای رتبه بیش تر و بعد توسعه منابع انسانی با بارعاملی 482/0 دارای کم ترین رتبه است.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، ابعاد مدیریت، دانایی محوری
 • کمال جلالی، زهرا طالب*، سیداحمد هاشمی صفحات 154-165
  این پژوهش با هدف ارایه الگویی برای ارزشیابی مبتنی بر شایستگی بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در مدارس متوسطه سما  می باشد. این پژوهش از نظر هدف پژوهشی کاربردی و شیوه گردآوری اطلاعات با رویکرد کیفی و روش اکتشافی از نوع تحلیل محتوای داده بنیاد می باشد. جامعه آماری شامل کلیه خبرگان و متخصصین حوزه مدیریت اموزشی، صاحبنظران دانشگاهی ، نیروهای ستادی آموزش و پرورش و مدارس سما بود. روش نمونه گیری با استفاده از اشباع نظری انجام گرفته که با انجام مصاحبه با 15 نفر از خبرگان اشباع نظری حاصل شد و ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته می باشد و نهایتا تجزیه تحلیل دلاده ها از طریق کد گذاری انجام شده است. در ارزشیابی مبتنی بر شایستگی در نظام آموزش و پرورش 3 مولفه اصلی شامل ارزشیابی مبتنی بر شایستگی حرفه ای، شایستگی اخلاقی و شایستگی فنی و تخصصی  تاکید می باشد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که درخصوص الگوی ارزشیابی مبتنی بر شایستگی بر پایه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش سه مولفه اصلی و 16 مولفه فرعی با زیرمجموعه های آن شناسایی شده اند.
  کلیدواژگان: ارزشیابی، ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مطالعه کیفی
 • هلن صدیق، رویا کوچک انتظار*، پروانه قدسی، خدیجه ابوالمعالی، منصوره شهریاری احمدی صفحات 166-179
  پژوهش حاضر با هدف تدوین روش نوین آموزش زبان انگلیسی و مقایسه اثربخشی آن با روش متداول بر یادگیری زبان انگلیسی در دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه منطقه یک شهر تهران انجام شد. نوع تحقیق کاربردی و با روش ترکیبی که از دو قسمت کیفی و کمی تشکیل شده است؛ در بخش کیفی جهت تدوین یک روش نوین آموزشی با استناد به چارچوب نظری و پیشینه پژوهشی با رویکرد طبقه بندی و روش تحلیل مضمون است. در بخش کمی طرح پژوهشی نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان دختر متوسطه اول منطقه یک شهر تهران در سال تحصیلی 1399-1398 است از بین آنها تعداد 50 نفر انتخاب گردید و سپس به صورت تصادفی به دو گروه روش نوین(25 نفر) و گروه روش متداول(25 نفر) جایگزین شدند و آموزش روش نوین و متداول در 14 جلسه بر روی دو گروه انجام شد. برای گردآوری داده ها از آزمون زبان انگلیسی  و برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس درون گروهی و برون گروهی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش به روش نوین زبان انگلیسی نسبت به روش متداول بر یادگیری نسبت به زبان انگلیسی موثرتر بوده است. با توجه به یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که معلمان و مدرسان زبان انگلیسی می توانند از این روش به عنوان تکنیک های آموزشی موثر در افزایش یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نسبت به درس زبان انگلیسی استفاده کنند.
  کلیدواژگان: آموزش زبان انگلیسی، روش متدوال زبان انگلیسی، روش نوین، یادگیری
 • محمدقاسم سعیدی، محمد صالحی*، فرشیده ضامنی صفحات 180-192
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ابعاد رهبری همنوا بر پویایی آموزشی با نقش میانجی امنیت روانی جهت ارایه مدل در مدارس آموزش و پرورش استان مازندران بوده است. این پژوهش توصیفی از نوع زمینه یابی و از نظر هدف کاربردی بوده است، داده های مورد نظر بر اساس پرسش نامه محقق ساخته با روش آمیخته (کیفی-کمی) که روایی صوری و محتوایی با میانگین (72/0= cvr) و پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ (87/0) مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران مدارس سه دوره تحصیلی سال 1397 بوده است (4865 نفر) که ازاین جامعه تعداد 360 نفر با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی طبفه ای بر حسب دوره تحصیلی به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون فریدمن، معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SPSS و لیزلرل استفاده شده است. یافته های حاصل از تحلیل منجر به شناسایی پنج عامل به ترتیب شامل رهبری مربی نگر، ژرف نگر، روانشناسانه، مردم سالاری و پیوند جویانه گردید. هم چنین یافته ها نشان دادند که مدل حاصل از برازش مناسب برخوردار بوده و علاوه بر تاثیر رهبری همنوا بر پویایی آموزشی، نقش امنیت روانی بعنوان متغیر میانجی مورد تایید است؛ بنابراین شناسایی و ترویج و بکارگیری ابعاد و مولفه های رهبری همنوا و هم چنین ایجاد امنیت روانی مناسب در محیط مدرسه که زمینه ساز پویایی آموزشی است، می توانند ملاک و معیار مناسبی برای دستیابی به اهداف آموزش و پرورش در مدارس باشند.
  کلیدواژگان: مدل رهبری همنوا، پویایی آموزشی، امنیت روانی، معادلات ساختاری، آموزش
 • شاهد شریفیان ثانی، رضا والا*، اصغر شریفی صفحات 193-203
  هدف تحقیق حاضر، طراحی مدل توسعه مدیریت استعداد معلمان دوره اول متوسطه شهرتهران بود.روش پژوهش از نوع همبستگی با استفاده از مدل یابی علی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان دوره اول متوسطه شهر تهران به تعداد 2360 بود که با استفاده از فرمول کوکران 331 نفر به صورت نمونه گیری چند مرحله ای و طبقه ای متناسب انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته توسعه مدیریت استعداد معلمان بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مورد تایید سوالات پرسشنامه 81/0 بدست آمد. پایایی (AVE) صاحب نظران قرار گرفت. روایی همگرای پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ83/0 بدست آمد. به منظور تحلیل داده های کمی ازمدل معادلات ساختاری با نرم افزار PLS2 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که شایسته گرایی(شایسته گزینی، شایسته پروری،شایسته گماری) از طریق عوامل علی مدیریت استعداد(بلوغ سازمانی و ساختار سازمانی) راهبردهای مدیریت استعداد (آموزش کارکنان، طرح ریزی اجرای مدیریت استعداد، تمرکز زدایی) عوامل زمینه ای (مشارکت معلمان، ساختار نظامند، امکانات آموزشی و استقلال مدارس) تاثیر مثبت و معناداری بر بالندگی سازمانی دارد. شاخص ارتباط پیش بین یا استون-گایسر نیز نشان داد که مدل ساختاری از کیفیت مناسبی برخوردار است.
  کلیدواژگان: آموزش و پرورش، شایسته گرایی، توسعه مدیریت استعداد، مدیریت استعداد
 • فرناز خیری، فریبا کریمی*، محمدعلی نادی صفحات 204-215
  مقاله با هدف شناسایی موانع تسهیم دانش بین معلمان کشور به روش کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی انجام شد. جمع آوری داده ها با تکنیک مصاحبه نیمه ساختار یافته و معیار اشباع نظری بین 11 نفر از معلمانی که دارای خلاقیت در امر تدریس بودند انجام شد. همه مصاحبه ها با تکنیک هفت مرحله کلایزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها شامل 49 کد مفهومی بود که در سه مفهوم اصلی با مفاهیم فرعی دسته بندی گردید. مفاهیم اصلی شامل: بعد فرهنگی (با چهار مفهوم فرعی ناباوری تسهیم دانش با 5 کد مفهومی، بی اعتمادی با 4 کد مفهومی، عدم پویایی در یادگیری با 5 کد مفهومی و حاکمیت فرهنگ بسته با 5 کد مفهومی به دست آمد).  بعد ارتباطی (با مفاهیم فرعی ضعف در عوامل زمینه ساز تسهیم دانش با 5 کد مفهومی، مشکلات رسانه های آموزشی با 8 کدمفهومی و بی توجهی به سرمایه های فکری سازمان با 6 کد مفهومی به دست آمد). فقدان رهبری حمایتی با مفاهیم فرعی ضعف در ارزشیابی سالانه معلمان با 4 کد مفهومی و سوء مدیریت با 6 کد مفهومی به دست آمد. نتایج این پژوهش نشان داد که موانع تسهیم دانش در بین معلمان متاثر از برخی ویژگی های فرهنگی  نظیر عدم توجه به اثر بخشی تسهیم دانش در آموزش، بی اعتمادی، کاستی های موجود در روند یادگیری و حاکمیت فرهنگ بسته می باشد.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، تسهیم دانش، موانع تسهیم دانش
 • ایرج صادقی نسب، نجلا حریری*، منیر نوبهار، فهیمه باب الحوائجی صفحات 216-231
  هدف از این تحقیق تبیین تجارب دانش آموزان ازنقش شبکه های اجتماعی مجازی در آموزش و یادگیری آنها بوده است. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش پدیدار شناسی در سال1397 درشهرستان اهواز انجام شد. نمونه گیری هدفمند و  داده ها با استفاده از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته با 12 نفر از دانش آموزان و3 نفر از دبیران که عضو فعال حداقل یکی از شبکه های اجتماعی مجازی بوده اند، جمع آوری شد و با روش هفت مرحله ای کلایزی تجزبه و تحلیل شدند. از تجزیه و تحلیل داده ها، مضمون اصلی تسهیل کننده آموزش و یادگیری با سه زیر مضمون"کسب سواد رسانه ای "، " پیشرفت در امور درسی " و  " کار آفرینی واشتغال "  استخراج شد. نتایج این پژوهش روند تسهیل آموزش و یادگیری را برای دانش آموزان مشخص کرد و نشان داد که دانش آموزان  برای "کسب مهارت های استفاده از فضای مجازی "، "پیشرفت در امور درسی" و "کارآفرینی و اشتغال" به استفاده از این  شبکه ها روی می آورند. نتایج این پژوهش میتواند به برنامه ریزان کشور کمک کند تا با شناسایی راه های تسهیل آموزش و یادگیری در جهت  استفاده درست ازفضای مجازی برای دانش آموزان، زمینه های لازم به منظور افزایش آشنایی دانش آموزان از این شبکه ها را فراهم آورند.
  کلیدواژگان: پدیدارشناسی، تسهیل کننده آموزش و یادگیری دانش آموزان، شبکه های اجتماعی مجازی
 • زینت هادیان، مریم تقوایی یزدی*، کیومرث خطیر پاشا صفحات 232-243
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی کاربست دانش آینده پژوهی برای توسعه منابع انسانی آموزش و پرورش استان مازندران می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه پژوهش های توصیفی- پیمایشی قرار دارد که برای بررسی سوال های پژوهش روش تحلیل اکتشافی بهره گرفته شد. ابزار گردآوری داده های پژوهش پرسشنامه می باشد که برای طراحی از منابع موجود در حوزه ادبیات و با دیدگاه متخصصان بهره گرفته شد. نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر نشان می دهد از نظر رتبه بندی شاخص به ترتیب 1) آینده نگری و آینده سازی؛ 2) تفکر سیستمی؛ 3) خلاقیت و نوآوری؛ 4) کارآمدی و اثربخشی؛ 5) مسئولیت پذیری و پاسخگویی؛ 6) شایستگی حرفه ای؛ 7) ایمان و خداهراسی؛ 8) وجدان کاری؛ 9) نقدپذیری و مشارکت جویی؛ 10) پرهیز از اسراف؛ 11) روحیه تعاون؛ 12) بصیرت و فضیلت اخلاقی؛ 13) مردم سالاری؛ 14) سلامت؛ 15) نظم و انضباط؛ 16) انگیزه و نشاط؛ 17) سازگاری اجتماعی؛ 18) اصول گرایی؛ 19) مهارت و جسارت؛ 20) خودباوری و خوداتکایی می باشند. هم چنین، از بین ابعاد آینده پژوهی تنها وضعیت موجود ابعاد خودباوری و خوداتکایی، اصول گرایی، پرهیز از اسراف و مهارت و جسارت مطلوب بوده و سایر ابعاد آینده پژوهی از وضعیت مطلوبی در سازمان ها برخوردار نبوده اند.
  کلیدواژگان: دانش پژوهی، آینده پژوهی، توسعه منابع انسانی، آموزش
 • زهرا دنیوی، رضا یوسفی سعید آبادی* صفحات 244-254
  هدف کلی پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد سکوسازی در مدارس طبیعت استان مازندران بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است که با رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) با طرح اکتشافی انجام شد. در بخش کیفی، از روش دلفی و در بخش کمی از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری آن را در بخش کیفی، اساتید دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران و مدیران و کارشناسان آموزش و پرورش به تعداد 20 نفر و در بخش کمی، کلیه مدیران، معاونین و معلمان مدارس طبیعت در استان مازندران به تعداد 75 نفر تشکیل می دادند که در بخش کیفی از روش نمونه گیری هدفمند و با در نظر گرفتن قانون اشباع تعداد 10 نفر و در بخش کمی بر اساس فرمول کوکران تعداد 63 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته سکوسازی با 60 سوال استفاده شد. روایی صوری و محتوایی ابزارها به تایید متخصصان رسید و پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ آن ها نیز بالای 7/0 محاسبه شد که مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. نتایج نشان داد که؛ سکوسازی دارای 5 بعد «شناختی، فراشناختی، عاطفی، فرایندی و ساختاری» است و بعد عاطفی با بارعاملی 971/0 در رتبه اول و بعد فرایندی با بارعاملی 917/0 در رتبه آخر است.
  کلیدواژگان: سکوسازی، مدارس طبیعت، مازندران
 • علیرضا شعبانی، جواد سلیمان پور*، علی خلخالی صفحات 255-265
  پژوهش حاضر با هدف طراحی و ارایه مدل سبک شناسی رهبری مدیران مدارس برای دوره متوسطه انجام شد. رکن اصلی رشد و توسعه و پیشرفت هر جامعه ای نیروی انسانی ماهر و متخصص آن جامعه است، تعلیم و تربیت در پرورش نسل آینده نقش بسیار مهمی ایفا می کند. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است. رویکرد پژوهشی برای انجام این پژوهش آمیخته اکتشافی بود. ابتدا در بخش کیفی پژوهش از مصاحبه نیمه ساختاریافته و گروه کانونی استفاده شد. در مرحله دوم از روش پژوهش کمی و روش پرسشنامه به شیوه تحلیل توصیفی و استنباط استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه صاحب نظران حوزه مدیریت آموزشی و مدیران مدارس و برنامه ریزان مدیریتی در مدارس بودند. حجم نمونه تحقیق با استفاده از فرمول کوکران 480 نفر مدیران و معلمان و 20 نفر هیات علمی و پرسشنامه اعتبار یابی 74 سوالی(135 نفر) گردآوری شد. اعتبار پرسشنامه های محقق ساخته توسط صاحب نظران تایید، و پایایی پرسشنامه ها به ترتیب بر اساس آلفای کرونباخ(85/0)و(97/0) محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، در بخش کیفی، از روش تحلیل محتوای مضمونی با استفاده از کدگذاری مصاحبه ها به وسیله نرم افزار MAXQDA و در بخش کمی از نرم افزار SPSS و Smart PLSاستفاده شد. نتایج نشان داد عناصر سبک شناسی رهبری مدیران مدارس شامل 13 عنصر بود که بعد از ارایه مدل و بررسی ضرایب تاثیر و همبستگی همگی متغیرها تایید شد. در نهایت با توجه به الگوی ارایه شده می توان اقدامات لازم را اجرا نمود.
  کلیدواژگان: سبک رهبری، مدیران مدارس، روش آمیخته، ارائه مدل
 • الهام محمدی، غلامرضا شریفی راد*، سیف الله فضل الهی قمشی صفحات 266-277
  پژوهش حاضر با هدف طراحی و ارایه مدلی برای شناسایی مولفه های سرمایه های فکری معلمان ابتدایی منتخب در استان قم انجام گرفت. موفقیت نظام آموزش و پرورش همانند سایر نظام های انسانی در گرو توجه متعادل به سرمایه های مادی و فکری می باشد. شناسایی دارایی های فکری به عنوان وجه پنهان و ناملموس در موفقیت سازمانی حایز اهمیت می باشد. بدین منظور و با توجه به ظرفیت شگرف رویکردهای کیفی و به ویژه روش پدیدار شناسی، از مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده شد که در بیستمین مصاحبه با معلمان که به صورت هدفمند انتخاب شد، به حالت اشباع رسید و داده های حاصل با راهبرد کلایزی تحلیل شد. ضمنا فرایند اعتبار بخشی به داده ها با استفاده از بازبینی اعضاء، ممیزی بیرونی، چندسویه سازی و درگیری طولانی مدت پژوهشگر در فرایند تحقیق انجام شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که سرمایه های فکری معلمان بیش از آنکه معرف وضع موجود آنان باشد به وضع مطلوب اشاره دارد. سرمایه های فکری معلمان در 3 مضمون اصلی و تعدادی زیرمضمون شامل سرمایه های ارتباطی (ارتباط با عناصر درون و بیرون مدرسه)، سرمایه ساختاری (ساختار مدیریتی، ساختار یاددهی-یادگیری، ساختار انگیزشی) و سرمایه های شخصیتی (رفتاری، کلامی-غیرکلامی) طبقه بندی شده است. در نهایت، با بکارگیری سرمایه های فکری احصاء شده می توان گامی رو به جلو برای جذب، آماده سازی و پیشرفت معلمان در دانشگاه های تربیت معلم برداشت نتایج پژوهش حاضر نشانگر آن است که مسئله سرمایه فکری معلمان از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و گاه با تاثیرات معکوسی نیز همراه بوده است.
  کلیدواژگان: سرمایه فکری، معلمان، پدیدارشناسی، پژوهش کیفی
 • سرور چکانی آذران، حمیدرضا آراسته*، کامران محمدخانی صفحات 278-290
  هدف از این تحقیق ارایه ی مدلی برای ارتقای شایستگی های حرفه ای مدیران دانشگاه فنی و حرفه ای کشور با رویکرد گراندد تیوری است. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد (گراندد تیوری) به عنوان روش تحقیق استفاده شده است. روش گردآوری داده ها، مطالعه مبانی نظری و مصاحبه های عمیق و باز با 12 نفر از نخبگان، مدیران و معاونان دانشگاه فنی و حرفه ای کشور است. روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی و تا حد اشباع نظری ادامه یافت. روایی این پژوهش توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت و تایید شد. پایایی نیز با استفاه از روش مطالعه ی حسابرسی فرایند نتایج 3/70% به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که شایستگی حرفه ای مدیران دارای 6 مقوله(مولفه) اصلی عوامل محیطی و اجتماعی، عوامل کارآفرینانه، عوامل توانایی های فردی، عوامل مرتبط با دانش حرفه ای، عوامل اخلاقی و عوامل فرهنگی می باشد.
  کلیدواژگان: شایستگی حرفه ای، شایستگی مدیران، دانشگاه فنی و حرفه ای، گراندد تئوری.
 • معصومه احمدی پور، سید احمد هاشمی*، مختار رنجبر، محمد بهروزی صفحات 291-304
  نقش صلاحیت حرفه ای در تغییر نظام آموزشی بسیار تعیین کننده و غیرقابل جایگزین است. دستیابی به اهداف نظام آموزش و پرورش، بدون وجود معلمانی برخوردار از توانمندی ها و شایستگی های حرفه ای میسر نمی شود. به طوری که نقش صلاحیت حرفه ای در عملکرد معلم بازتاب و تجلی یابد.این تحقیق با هدف اعتباربخشی الگوی صلاحیت های حرفه ای دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر انجام گرفته است.جامعه آماری تحقیق اساتید ، کارشناسان و دانشجویان ورودی96,97و98 می باشند. داده های تحقیق  با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و به روش نمونه گیری تصادفی ، جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای پاسخ گویی به پرسش های پژوهش و آزمون فرضیه ها و برازندگی مدل از آمار استنباطی و مدل معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزیی (PLS) استفاده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده ضرورت کسب صلاحیت حرفه ای بر مفاهیم صلاحیت حرفه ای تاثیرمعناداری دارد. مفاهیم صلاحیت حرفه ای، خصوصیات دانشجو-معلمان در اجرای اهداف و عوامل تقویت صلاحیت حرفه ای  بر مولفه های صلاحیت حرفه ای تاثیرمعناداری دارد و مولفه های صلاحیت حرفه ای  بر نقش صلاحیت حرفه ای در تغییر نظام آموزشی تاثیرمعناداری دارد.
  کلیدواژگان: صلاحیت های حرفه ای، دانشجو معلمان، دانشگاه فرهنگیان
 • مهسان حاجی رسولیها، بهرام خیری*، ماندان مومنی صفحات 305-313
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد و مولفه های بازاریابی معناگرا بود. در پژوهش حاضر با رویکرد کیفی چند روشی  مبتنی بر نظریه زمینه ای -پدیدار شناختی و از طریق مصاحبه عمیق با پژوهشگران و استادان دانشگاه در رشته های مدیریت بازرگانی، جامعه شناسی، روان شناسی، اخلاق و فلسفه انجام شد و ابعاد و مولفه های آموزش بازاریابی معناگرا شناسایی شد. مشارکت کنندگان، از طریق فرآیند نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافتند و در نهایت 27 مصاحبه انجام شد. برای تحلیل داده ها، از اصول مرتبط با نظریه زمینه ای (کدگذاری باز و انتخابی، تحلیل مقایسه ای مستمر، ایجاد مفاهیم و مقوله ها) استفاده شد. نتایج کدگذاری داده ها به شناسایی 11 مفهوم منجر شد که در قالب سه مقوله دسته بندی شدند. بر این اساس، ابعاد بازاریابی معناگرا و نحوه آموزش آن عبارتند از: بازاریابی معناگرای ارزشی، بازاریابی معناگرای اجتماعی و بازاریابی معناگرای مشروع. یکی از اهداف و مسئولیت های چهارگانه ی آموزش علم بازاریابی، آموزش با هدف ارتقای کیفیت زندگی و پاسخگو بودن جامعه  به شمار می رود و چون پارادایم های مسلط این علم پاسخگوی نیازهای در حال تغییر بشر امروز نیستند، توجه به ایجاد معنا در این مفهوم قابل بررسی می باشد. در همین رابطه، پژوهش حاضر ابعاد و مولفه های بازاریابی معناگرا را شناسایی کرده است. نتایج این پژوهش می تواند برای شناسایی، برنامه ریزی و ارایه راهکارهایی برای ترغیب دانشگاهیان و سازمان ها به آموزش بازاریابی معناگرا و ارتقا آن در سازمان ها و مجامع سیاست گذار عمومی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بازاریابی معناگرای ارزشی، بازاریابی معناگرای اجتماعی، بازاریابی معناگرای مشروع، دانشگاه
 • امیرعلی اصغری، محمدنقی ایمانی*، محمود صفری صفحات 314-326

  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و رتبه بندی مولفه های رهبری آموزشی بر مبنای آموزه های دین اسلام انجام پذیرفت. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش جمع آوری داده ها، جزء پژوهش های کمی بود. جامعه آماری در این پژوهش کلیه مدیران و معاونین مدارس غیر دولتی شهر تهران بود که تعداد آن ها متشکل از 1050 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 281 نفر از آنها انتخاب شدند. گردآوری داده ها به دو روش اسنادی و میدانی به صورت پرسشنامه محقق ساخته انجام پذیرفت. روایی و پایایی ابزار مورد سنجش قرار گرفت و تایید شد. پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه شد. مقادیر این دو ضریب برای همه متغیرهای پژوهش بالای 7/0 به دست آمد که نشان دهنده پایا بودن ابزار اندازه گیری بود. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و ازمون تی تک نمونه ای با نرم افزارهای Spss-V23 و Lisrel-V8.8 انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت ابعاد کمی بالاتر از میانگین بوده است با توجه به پایین بودن ضریب اختلاف میانگین می توان گفت که ابعاد دین مداری، تعادل نفس و روابط کار کمی بالاتر از میانگین هستند. همینطور یافته ها نشان داد که به ترتیب ابعاد دینمداری، تعادل نفس و ارتباط کاری بالاترین اولویت را به خود اختصاص دادند که اولین و مهم ترین بعد در رهبری آموزشی، بعد دین مداری است.

  کلیدواژگان: تادیب نفس، عدالت محوری، رهبری آموزشی، آموزه های دین اسلام
 • مریم باقری، فریبا حنیفی*، محمدنقی ایمانی صفحات 327-338

  مقاله حاضر با هدف ارایه الگوی مفهومی رهبری تحول آفرین مدیران ابتدایی شهر تهران انجام شد. روش تحقیق به لحاظ هدف، توسعه ای و از نظرنوع داده ها جزء تحقیقات آمیخته اکتشافی متوالی بود که به روش داده بنیاد انجام شد و از حیث روش، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل تعدادی از خبرگان و در بخش کمی شامل کلیه مدیران زن و مرد مدارس ابتدایی دولتی شهر تهران شامل 907 نفر که در سال تحصیلی99-1398مشغول به خدمت بودند. در بخش کیفی 12 نفر به روش هدفمند گلوله برفی و در بخش کمی تعداد 270 نفر طبق جدول کرجسی و مورگان به روش خوشه ای و تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود. نتایج نشان داد؛ در مدل تدوین شده 6 عامل اصلی و 18 مولفه شامل: عامل هویت مدارس (پویایی مدارس، هم افزایی مدارس، عامل ساختار سازمانی مدارس شامل عدم شفافیت در تدوین مقررات و قوانین اداری، عدم انعطاف پذیری آموزش و پرورش، عامل انگیزش سازمانی حاکم در آموزش و پرورش (رفع نیازهای مادی و روحی معلمان، اشاعه رفتارهای ارزشی، اشاعه رفتارهای اخلاقی، عامل ارتباطات سازمانی حاکم درآموزش و پرورش شامل برخورداری مدیران ازخصایص رهبری، حمایت آموزش و پرورش، برخورداری ازتوانایی های ذهنی وآموزشی، برخورداری از تصمیم گیری ابتکاری، عامل فرهنگ سازمانی حاکم درآموزش و پرورش(تاکید بر مهارت های رفتاری، تاکید بر انسان گرایی، تاکید بر علمی گرایی، عامل توسعه آموزش و پرورش شامل خلق تفکر استراتژیک در آموزش و پرورش، اصلاح پذیری آموزش و پرورش، توسعه اخلاقی آموزش و پرورش، رشد عملکردی آموزش و پرورش شناسایی شد.

  کلیدواژگان: رهبری تحول آفرین، مدیران مدارس، هویت مدارس، ساختار سازمانی، انگیزش سازمانی
 • منیر سادات انتظاری، اصغر شریفی* صفحات 339-351

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص های مدرسه برتر در سندتحول آموزش و پرورش انجام پذیرفت. روش پژوهش، ازنظر هدف، بنیادی-کاربردی و ازنظر نوع داده ها، از نوع کیفی بود. جامعه آماری پژوهش، شامل، مدیران و کارکنان ستادی و اجرایی وزارتخانه آموزش وپرورش، ادارات کل استان ها و مناطق آموزش وپرورش بود. حجم نمونه در بخش کیفی با استفاده از اصل اشباع نظری 23 نفر تعیین شد که این افراد با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در پژوهش حاضر برای گرداوری داده ها، از ابزار مصاحبه نیمه ساخت یافته استفاده شد که روایی و پایایی هر دو ابزار مورد تایید قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها، با شیوه کد گزاری انجام شد. نتایج نشان داد که عوامل تشکیل دهنده مدرسه برتر در تراز سند تحول شامل، تعلیم و تربیت اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، زیست/بدنی و علمی و فناوری بودند؛ شرایط علی در پیاده سازی مدرسه برتر در تراز سند تحول شامل معلم ، برنامه درسی ، مدیریت ، فضای آموزشی و تجهیزات، فناوری اطلاعات ، به عنوان الزامات درونی و جامعه اسلامی، رسانه،  خانواده ، عدالت تربیتی، به عنوان الزامات بیرونی بودند؛ پیامدهای اجرای مدرسه برتر در تراز سند تحول بنیادین، شامل، چابکی، بالندگی و یادگیری مستمر بود.

  کلیدواژگان: مدرسه برتر، چابکی، یادگیری مستمر، سند تحول بنیادین
 • ستار آقایی، مهناز جلالوندی*، فائزه ناطقی صفحات 352-360

  هدف از این پژوهش بررسی وضعیت موجود عناصر برنامه درسی مبتنی بر رویکرد فرایند شناختی در مدارس هوشمند دوره ابتدایی بود. روش پژوهش توصیفی تحلیلی و نوع پژوهش کاربردی - توسعه ای بوده است. جامعه پژوهش شامل کلیه معلمان مدارس هوشمند شهر کرمانشاه که 700 نفر بودند. حجم نمونه 248نفر بود که روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه 47 سوالی محقق ساخته بود. پرسشنامه ها به صورت حضوری توزیع و پرسشنامه های تکمیل شده جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار spss و شاخص های میانگین و انحراف معیار و همچنین آزمون ها، t -تک نمونه ای و فریدمن انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که وضعیت موجود عناصر برنامه درسی مبتنی بر رویکرد فرایند شناختی در مدارس هوشمند دوره ابتدایی در سطح بالاتر از متوسط و کمتر از مطلوب قرار دارند. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که وضعیت موجود میزان حاکمیت دیدگاه فرایند شناختی در اهداف، در محتوا و سازماندهی آن، فعالیت های یاددهی و یادگیری و در روش های ارزشیابی در مدارس هوشمند دوره ابتدایی از نظر معلمان بالاتر از متوسط ارزیابی شد.

  کلیدواژگان: عناصر برنامه درسی، رویکرد فرایند شناختی، مدارس هوشمند
 • هوشنگ ولدی آلاشتی، کیومرث خطیر پاشا*، مریم تقوایی یزدی صفحات 361-374

  پژوهش حاضر با هدف «شناسایی نقش دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلم فکور با رویکرد دانش پژوهی به منظور ارایه مدل» اجرا شد. روش پژوهش حاضر ترکیبی یا آمیخته بود. در بخش کیفی از تکنیک دلفی و در بخش کمی از روش توصیفی استفاده شد. جامعه  آماری در بخش کیفی شامل اساتید و خبرگان دانشگاه فرهنگیان بودند که  15 نفر بر اساس روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند جامعه آماری بخش کمی شامل کارکنان شاغل در دانشگاه فرهنگیان منطقه 8  به تعداد 221 نفر بود که 143 نمونه بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها در بخش کیفی و کمی روش میدانی بود. ابزارهای بکار رفته در بخش کمی شامل سه پرسشنامه ی محقق ساخته شناسایی ابعاد دانش پژوهی؛ شناسایی ابعاد معلم فکور و نقش دانشگاه در تربیت معلم فکور با رویکرد دانش پژوهی بود. نتایج بدست آمده بدین شرح است: 1- در مورد ابعاد معلم فکور، 11 بعد و 55 شاخص شناسایی  و تایید گردید. 2- در مورد ابعاد دانش پژوهی، 6 بعد و 24 شاخص شناسایی گردید. 3- در مورد نقش دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلم فکور با رویکرد دانش پژوهی 8بعد و 71 شاخص شناسایی گردید. گردید این ابعاد و شاخص ها شامل بعد نیروی انسانی، 10 شاخص؛ بعد مدیریت 13 شاخص؛ بعد آموزش، 14 شاخص؛ بعد پژوهش، 11شاخص؛  ساختار، 13 شاخص؛ علمی، 4 شاخص؛ فرهنگی، 4 شاخص و نگرش 2 شاخص می باشد.4- مدل پژوهش با استفاده از شاخص های متفاوت برازش و تایید شد.

  کلیدواژگان: معلم فکور، دانش پژوهی، دانشگاه فرهنگیان
 • رهنما فرید، داود کیاکجوری*، محمدجواد تقی پوریان، سعید اسلامی صفحات 375-390
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رویکردهای نوین تحول فرهنگ سازمانی با الهام از آموزش های سنتی در ایران بود. این پژوهش از دید هدف، کاربردی، از نظر ماهیت، توصیفی و از نظر روش، کیفی-کمی و اکتشافی- پیمایشی است. در این پژوهش در رویکرد کیفی با روش استعاره پردازی سازمان به مثابه سیمرغ و بهره گیری از مضامین عرفان ایرانی، نسبت به شناسایی مولفه های تحول فرهنگ سازمان، اقدام و سپس با جمع آوری نظرات صاحب نظران، میزان موافقت با مولفه های یاد شده بررسی شده و نتایج با انجام آزمون های آماری و رویکرد کمی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقق نشان می دهد مولفه های تحول فرهنگ در سازمان به مثابه سیمرغ می توانند در توضیح پیچیدگی های سازمان و مدیریت در عصر حاضر، برای رسیدن به افق های جدید راهگشا باشند.از جمله این آموزه ها عبارتند از: فرآیندگرایی و شبکه محوری، طراحی ساختار هولوگرافیک و ایجاد نظام های موقتی و برنامه ریزی اقتضایی و انعطاف پذیرمتناسب با آن، خود رهبری، خود سازماندهی و خود ترمیمی سازمان، سیستم های توزیع کنترل شده، برقراری نظم مبتنی بر وحدت و مدیریت ثبات و ناپایداری هم زمان، فرهنگ سازمانی نقدپذیر و انطباق پذیر با تنوع و چالاکی، استفاده از هم افزایی و افزایش بهره وری حرکت جمعی، همت فزاینده و تعهد به اهداف سازمان، جمع سپاری و هوشمندی جمعی سازمان در تیم های کل گرا، رویکرد شهودی و ابتکاری برای تصمیم گیری و یادگیری مستمر، رفتار متناسب با شخصیت کارکنان و مخاطبان سازمان در مسیر تحقق هدف، شناسایی نقاط اهرمی (اثر پروانه ای)، بلندنظری و آینده پژوهی در سازمان.
  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، آموزش های سنتی، کهن الگوها
 • تیمور داداشی آبکسری، مریم تقوایی*، رضا یوسفی سعیدآبادی صفحات 391-404

  پژوهش حاضر با هدف مدلسازی تاثیر ابعاد مدیریت زنجیره تامین پایدار (SSCM) بر پیاده سازی دانشگاه پایدار در نظام آموزش عالی ایران از طریق روش آمیخته اکتشافی انجام شد. جامعه آماری آن در بخش کیفی، گروهی از اساتید مهندسی محیط زیست، مدیریت دولتی وآموزشی دانشگاه های آزاد و مدیران عالی ادارات محیط زیست کشور و در بخش کمی کارشناسان واحد تدارکات، مدیران عالی، میانی و اعضاء هییت علمی رشته مهندسی صنایع، مدیریت دولتی و آموزشی در دانشگاه های آزاد استان مازندران در 14 واحد دانشگاهی به تعداد تقریبی 660 نفر بودند. در بخش کیفی از روش نمونه گیری گلوله برفی، تعداد 20 نفر و در بخش کمی با روش نمونه گیری تصادفی، تعداد 243 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده های کیفی از طریق تکنیک دلفی با پرسشنامه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی از طریق پرسشنامه های محقق ساخته بر روی نمونه آماری استخراج و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد، مدیریت زنجیره تامین پایدار شامل یازده بعد بر دانشگاه پایدار شامل هفت بعد تاثیر معناداری دارد. در نقشه اهمیت - عملکرد، به لحاظ میزان عملکرد، بعد فعالیت سبز در رتبه اول و بعد کالا و خدمات در رتبه آخر و از نظر اهمیت، بعد کالا و خدمات در رتبه اول و بعد مالی در رتبه آخر اهمیت قرار دارد.

  کلیدواژگان: مدیریت زنجیره تامین پایدار، دانشگاه پایدار، نظام آموزش عالی
 • فوزیه سالاری جائینی، امینه احمدی*، قدسی احقر صفحات 405-414
  هدف این پژوهش ارایه یک مدل محیط یادگیری حرفه ای الکترونیکی بر پایه حمایت سازمانی و ارتباطات سازمانی معلمان دوره دوم متوسطه استان هرمزگان است. روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی؛ برحسب نوع داده، آمیخته (کیفی- کمی) با راهبرد اکتشاف متوالی و برحسب زمان گردآوری داده، توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل کلیه معلمان دوره دوم متوسطه استان هرمزگان که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 20 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش گردآوری داده ها با روش کتابخانه ای و پرسشنامه محقق ساخته (بخش کمی) انجام  شد که خبرگان روا بودن مصاحبه را تایید کردند. در این پژوهش به منظور  تحلیل داده ها از دو بخش کیفی و کمی استفاده شد. در بخش کیفی کدگذاری نتایج مصاحبه انجام شد و در بخش کمی نیز از آمار توصیفی و استنباطی(مدل سازی معادلات ساختاری، عاملی تاییدی و آماره t) استفاده شد. نتایج نشان داد که مولفه های محیط یادگیری حرفه ای الکترونیکی، به ترتیب اولویت شامل، پذیرش سازمانی فن آوری، چشم انداز برنامه ریزی، شرایط حمایتی- روابطی، آرمان مشترک، بانک اطلاعاتی پویا، یادگیری فن آوری محور، شرایط حمایتی - ساختاری و یادگیری مشارکتی می باشد.
  کلیدواژگان: یادگیری حرفه ای الکترونیکی، پذیرش سازمانی فناوری، چشم انداز برنامه ریزی، شرایط حمایتی- روابطی
 • رئوفه السادات خالقی، خدیجه ابوالمعالی الحسینی*، مالک میرهاشمی صفحات 415-426
  هدف از پژوهش حاظر بررسی رابطه ادراک محیط کلاس درس و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر با میانجی گری ساختار انگیزشی انطباقی و غیر انطباقی از طریق یک الگوی معادلات ساختاری است. بدین منظور نمونه ای به حجم 450 دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه سال 98-99 شهرستان ساری انتخاب شد. انتخاب نمونه با استفاده از روش تصادفی- خوشه ای چند مرحله ای، از بین دو منطقه آموزش و پرورش در ساری انجام شد. پرسشنامه ادراک محیط کلاس جنتری و اون و پرسشنامه سازگاری تحصیلی  بیکر و سریاک  توسط شرکت کندگان تکمیل شد. هدف از انجام آن ارایه مدل ساختاری بوده که با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج نشان داد که مولفه های ادراک محیط کلاس درس با میانجی گری ساختار انگیزشی انطباقی و غیر انطباقی، سازگاری تحصیلی را در دانش آموزان پیش بینی می کند. همچنین نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که ادراک محیط کلاس با سازگاری تحصیلی رابطه مثبت و معنادار دارد. با توجه به نتایج به دست آمده توصیه می شود برای افزایش سازگاری تحصیلی، معلم مطالب درسی را به صورت چالش انگیز ارایه دهد و نقش انتخاب یادگیرنده را در فرآیند کلاس درس مورد توجه قرار دهد، مطالب را به صورت جذاب ارایه دهد تا یادگیرنده احساس لذت کرده و موضوع درسی علاقه مند شود، به علاوه توجه به گزینش اهداف سازگارانه نیز به افزایش سازگاری یادگیرندگان کمک می کند
  کلیدواژگان: سازگاری تحصیلی، ادراک محیط کلاسی، ساختار انگیزشی انطباقی و غیر انطباقی، معادلات ساختاری
 • حسن نیکوکار، حسین مهدیان*، مهدی قاسمی مطلق صفحات 427-438

  پژوهش حاضر با هدف بررسی الگوی ساختاری ارضای نیازهای روانشناختی توسط معلم و ذهن آگاهی با اهمال کاری تحصیلی با واسطه کمال گرایی در دانش آموزان دوره متوسطه دوم پسرانجام گرفت. روش پژوهش مطالعه حاضر توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم کاشمر در سال تحصیلی 99-1398 که تعداد 495 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی (سولومون و راث بلوم 1984)، پرسشنامه مهارت های ذهن آگاهی کنتاکی (بیر، اسمیت، و آلن 2004)، پرسشنامه مقیاس ارضای نیازهای بنیادین در روابط (لاگواردیا و همکاران2000) و پرسشنامه کمال گرایی هیل و همکاران (2004، به نقل از جمشیدی و همکاران 1388) استفاده گردید. تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. بررسی ضرایب مسیر نشان داد که اثر مستقیم ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی توسط معلم و ذهن آگاهی بر اهمال کاری تحصیلی منفی و معنادار است. اثرمستقیم ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی توسط معلم و ذهن آگاهی بر کمال گرایی نیز مثبت و معنادار است. اثر مستقیم کمال گرایی بر اهمال کاری تحصیلی نیز منفی و معناداراست. همچنین اثر غیرمستقیم ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی توسط معلم بر اهمال کاری تحصیلی به واسطه کمال گرایی برابر با 27/0- و از نظر آماری معنادار بود و نیز ذهن آگاهی به واسطه کمال گرایی بر اهمال کاری تحصیلی اثر غیرمستقیم (11/0-) و معناداری دارد. نتایج نشان داد که 63 درصد از تغییرات اهمال کاری تحصیلی بر حسب ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی توسط معلم، ذهن آگاهی و کمال گرایی قابل تبیین است.

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، ارضای نیازهای روانشناختی توسط معلم، اهمال کاری تحصیلی و کمال گرایی
 • مهرداد ابراهیم پور، مسلم چرابین*، احمد اکبری، احمد زنده دل صفحات 439-453

  این پژوهش با هدف طراحی مدل الگوی شایستگی مدیران مدارس انجام شده است. پژوهش حاضر با هدف کاربردی و با رویکرد آمیخته با طرح اکتشافی انجام شد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 15 نفر از خبرگان علمی و با تجربه  مدیران سبزوار بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. همچنین جامعه آماری در بخش کمی شامل  153 نفر بود. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که از نظرات اساتید و متخصصان استفاده شده است. در بخش کمی نیز به منظور گردآوری داده از پرسشنامه محقق ساخته الگوی شایستگی مدیران استفاده شده که از 5 بعد اصلی و 17 بعد فرعی برگرفته از نتایج حاصل از مصاحبه های بخش کیفی بهره گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی از روش داده بنیاد استفاده شده و جهت تجزیه و تحلیل در بخش آمار توصیفی، جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و برای معنی داری رابطه بین متغیرها از آزمون t و برای آزمون کفایت نمونه و همبسته بودن از آزمونKMO  و بارتلت و همچنین طراحی مدل انجام گردید. نتایج بخش کمی نشان داد که در این پژوهش مقدار t ابعاد الگوی شایستگی مدیران ا از 98/11 تا 03/3 تخمین زده شده است که بیشتر از مقدار  tمفروض (96/1) محاسبه شده است. لذا با توجه به معنی دار بودن این ضریب با 99 درصد اطمینان می توان بیان نمود که تمام ابعاد فوق بر آن اثر مثبت می گذارد. بیشترین مقدار  tمربوط به بعد دانش و آگاهی و کمترین آن بعد انتقاد پذیری است.

  کلیدواژگان: الگوی شایستگی، مدیران، مدارس
 • کیوان اسا، عزت الله نادری *، مریم سیف نراقی صفحات 454-463

  این پژوهش با عنوان ارزیابی اثرگذاری طراحی بازی های رایانه ای بر اساس برنامه ریزی درسی تابا بر افزایش عوامل خلاقیت گیلفورد (اصالت و انعطاف پذیری) انجام شد. جامعه اماری تحقیق پیش رو متخصصان برنامه ریزی درسی، متخصصان روانشناسی تربیتی، متخصصان بازی های رایانه ای و معلمان پایه ششم بودند. حجم نمونه گرفته شده بر اساس جدول مورگان انتخاب شد که به صورت تصادفی از میان متخصصان برنامه ریزی درسی، معلمان پایه ششم،روانشناسان تربیتی و متخصصان بازی های رایانه ای گرفته شده بود. شیوه جمع اوری دادها با توجه به موضوع تحقیق از طریق مصاحبه با صاحبنظران و افراد متخصص در این حوزه نظر بود. پرسشنامه ای که بر اساس آن این چهارچوب درس بازی های رایانه ای بر اساس آن مورد ارزیابی متخصصان ذیربط قرار میگیرد دارای 34گویه است که توسط محقق طراحی شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های فراهم شده از روش امار توصیفی و استنباطی استفاده شد. عمده ترین یافته تحقیق نشان میدهد که طراحی بازی های رایانه ای  مبتنی بر برنامه درسی تابا باعث افزایش عناصر انعطاف پذیری و اصالت میشود. با توجه به نتایج پژوهش، بازی های رایانه ای میتوانند بر جنبه های مختلف یادگیری و خلاقیت تاثیرگذار باشند و آنها را در جهت مثبت تقویت کنند همچنین تاثیر گذاری بازی های رایانه ای بر خلاقیت اثبات شد.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی درسی، خلاقیت، انعطاف پذیری، اصالت
 • محمود حسنی، سید احمد هاشمی *، مهدی باقری صفحات 464-474

  پژوهش حاضر ارایه الگویی برای شکل‌گیری مدل اعتماد اجتماعی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه بود. پژوهش حاضر ازلحاظ  هدف از نوع کاربردی، برحسب نوع داده‌ها ،ترکیبی (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی متوالی بود. روش پژوهش حاضر در بخش کیفی تحلیل محتوایی و در بخش کمی پیمایشی بود. حجم نمونه در بخش کیفی مشارکت‌کنندگان در مصاحبه 14نفر از صاحب‌نظران، خبرگان و کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت بودند که به‌طور هدفمند انتخاب شدند و با آن‌ها مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت. همچنین در بخش کمی جامعه آماری شامل مدیران  و معاونین مدارس متوسطه دوم شهر تهران بود  که تعداد آن 380 نفر بودند. ابزار گرداوری داده‌ها در بخش کیفی مصاحبه  نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه‌ها  شامل اعتماد اجتماعی  از نتایج مصاحبه و مبانی نظری پیشینه پژوهش بر مبنای مقیاس 5گزینه‌ای لیکرت  طراحی شده بود.  برای تحلیل داده‌های پژوهش از روش تحلیل عاملی اکتشافی و مدل ساختاری  با استفاده از نرم‌افزارAMOS اجرا شد. یافته‌های این تحقیق عبارت‌اند از اینکه در شکل‌گیری اعتماد اجتماعی دانش‌آموزان، عواملی همچون مثبت‌اندیشی، انضباط اجتماعی، احترام، تعهد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انعطاف‌پذیری، حمایت اجتماعی، کمال‌گرایی، ثبات هیجانی، خودکارآمدی، اعتمادبه‌نفس، انضباط کاری، پشتکار، مهربانی و تواضع شناسایی گردید و بر اساس تحلیل آماری استنباطی در بخش کمی مورد تایید قرار گرفتند. بنابراین برای اینکه شکل‌گیری اعتماد اجتماعی دانش‌آموزان در مدارس رشد و توسعه پیدا کند، باید تمام عوامل مطروحه در مدارس به‌طور هماهنگ توسعه پیدا کنند.

  کلیدواژگان: اعتماد اجتماعی، وفاداری به ارزش ها، دانش آموزان، اعتماد
 • ابراهیم رهبر کرباسدهی *، فاطمه رهبر کرباسدهی صفحات 475-479

  تعطیلی اضطراری مدارس اغلب به عنوان مداخلات بهداشت عمومی در هنگام شیوع بیماری های عفونی برای به حداقل رساندن شیوع عفونت استفاده می شود. با این‌حال، آموزش بیش از 80 درصد کودکان در سطح جهان تحت تاثیر کرونا ویروس قرار گرفته‌ است. تعطیلی مدارس در طول همه گیری ها نگرانی های مهمی را برای کودکان و نوجوانان ایجاد می کند. تعطیلی مدارس ناشی از کرونا ویروس با کاهش قابل توجهی در تعداد پذیرش در بیمارستان و بخش اورژانس کودکان همراه بود. با این حال، تعدادی از کودکان و نوجوانان دسترسی به خدمات مراقبت های بهداشتی مبتنی بر مدرسه، خدمات ویژه برای کودکان با نیازهای ویژه و برنامه های تغذیه را از دست دادند. خطر بیشتر افزایش نابرابری های آموزشی به دلیل کمبود حمایت و منابع برای یادگیری از راه دور نیز در میان خانواده های با سطح پایین اجتماعی- اقتصادی و کودکان با نیازهای ویژه گزارش شده است. همچنین تعطیلی مدارس منجر به افزایش اضطراب، استرس، غمگینی، ناامیدی، بی انضباطی و بیش فعالی در نوجوانان شده است. در زمان تعطیلی مدارس نیز نیاز به شناسایی و حمایت کودکان و نوجوانان در معرض خطر اختلالات یادگیری و سلامت روان وجود دارد. برای این‌که این دانش‌آموزان بتوانند از خدمات مدارس استفاده کنند باید با رعایت پروتکل‌های بهداشتی شرایط آموزش حضوری برای آن‌ها فراهم شود.

  کلیدواژگان: مدارس، کرونا ویروس، کودک، نوجوان
|
 • Zahra Akhavi Samarein *, Mahdi Akbari, Naghme Torabi Pages 1-13

  The aim of this study was to investigate the role of achievement goal orientation, academic identity status, and academic help seeking in predicting academic buoyancy. The research method was descriptive-correlational. The statistical population of the study consisted of all twelfth-grade high school students in Ardabil in the academic year 2019-2020, of whom 407 were selected using cluster random sampling method. To collect the data, Elliott and McGregor’s (2001) Achievement Goal Orientation Questionnaire, Waz and Isaacson’s (2008) Academic Identity Status Questionnaire, Ryan and Pentrich’s (1997) Academic Help Seeking Questionnaire, and Martin and Marsh’s (2008) Academic Buoyancy Questionnaire were used. Pearson correlation coefficient and regression analysis were used to analyze the data. Findings showed a positive and significant relationship of achievement goal orientation, academic identity status and academic help seeking with academic buoyancy. The results of regression analysis also revealed that 48% of the variance of academic buoyancy can be predicted based on achievement goal orientation, academic identity status, and academic help seeking. Therefore, it can be concluded that achievement goal orientation, academic identity status, and academic help seeking are variables related to academic buoyancy.

  Keywords: Achievement Goal Orientation, Academic Identity, Academic help seeking, Academic Buoyancy
 • Sima Etehadi, Heydar Toorani *, Ali Khalkhali Pages 14-26
  The aim of this study was to present a model for collective trust formation in schools of Tehran. This study is applied in purpose, and in terms of implementation method, it was a mixed-method (qualitative quantitative) study. The research population in the qualitative phase of the study included experts of the Ministry of Education as collective trust experts, and in the quantitative phase, the statistical population involved managers and teachers of Tehran schools in the academic year 2019-2020. The research sample size in the qualitative phase was estimated to be 12 according to the theoretical saturation principle of whom 7 were selected by purposeful sampling method and the other 5 were selected by snowball sampling method. In the quantitative phase, 385 people were selected based on Cochran formula. The findings of the qualitative phase showed that collective trust in Tehran schools had 85 open codes, 17 central codes, and 17 selected codes in 6 main categories. According to the findings of the quantitative phase, all these 6 main categories had good validity and reliability, and the model had a good fit, with all categories except the intervening conditions having a significant effect on the formation of collective trust in schools of Tehran (P <0.05). Based on the findings of the present study and other studies, education experts and planners can design programs to increase collective trust in schools of Tehran, which can achieve the goal of improving the status of the extracted codes.
  Keywords: Presenting model, Collective trust, schools
 • Badralsadat Qureshi, Parivash Jafari *, Mehdi Bagheri, Nader Gholi Ghorchian Pages 27-38

  The aim of this study was to identify dimensions and components of participatory learning in primary schools of Bandar Abbas. Participants of this qualitative content analysis consisted of 12 primary school teachers familiar with participatory learning who were selected by using purposive sampling method. Sample size was determined based on the theoretical saturation principle. A semi-structured interview was used to collect data. The data were analyzed using open and axial coding using Maxqda software. Five dimensions and 57 components were identified for participatory learning, which include the curriculum dimension (4 components), the teacher dimension (18 components), the school atmosphere dimension (13 components), student dimension (15 components) and principal dimension (6 components).

  Keywords: participatory learning, Teachers, Students
 • Pary Tatar, Faramarz Malekian * Pages 39-49

  The present study was applied in terms of purpose and quantitative in terms of method. The study population included the staff of the education office of Kermanshah in the academic year 2019-2020, of whom 173 were selected by simple random sampling method based on Krejcie and Morgan table. The research tool was a researcher-made questionnaire (72 items) the content and construct validities of which were confirmed by experts and factor analysis method, respectively, and a Cronbach's alpha of 0.96 was obtained for its reliability. Data were analyzed using exploratory factor analysis and structural equation modeling in SPSS-23 and PLS-3 software. Findings showed that organizational citizenship behavior training in the education office had 22 subcomponents under 6 main components. Three sub-components of organizational citizenship behavior were grouped under the component of causal conditions, five sub-components were under the component of central phenomenon, five sub-components were under the component of strategies, two sub-components were under the component of interventionist conditions, three sub-components were under the component of contextual conditions, and four sub-components were under the component of consequences. Other findings showed the direct and significant effect of the component of causal conditions on the component of the central phenomenon, the underlying and intervening conditions on the component of strategies, and the component of strategies on the component of consequences (P <0.001). According to the results of the present study, planning to promote organizational citizenship behavior in the education office is essential by improving the status of identified components and subcomponents.

  Keywords: Training, organizational citizenship behavior, Education
 • Mohammad Hajpirozbakht, Seyed Rasoul Hossini *, Mahmood Safari Pages 50-61

  The purpose of this study was to design a model of insurance industry education with an individual development approach in Tehran. The research method was qualitative mixed method using grounded theory, and for the quantitative phase of the study, structural equation modeling was used. The research population in the quantitative phase included 21 elite professors in educational planning, and the population in the quantitative phase involved 163 officers of Atieh Sazan Hafez Company in Tehran in year 2020 who were selected by cluster random sampling method. The research tools were a semi-structured interview, and a researcher-made questionnaire used to assess the educational model with an individual development approach in insurance employees. The data in the qualitative phase were collected using the grounded theory and then analyzed by testing the structural equation model in SmartPLS software. According to the results, 10 components were identified. The results of exploratory analysis yielded the following basic categories: branding capability and providing desirable services, improving psychological knowledge, basic and advanced research training, improving the quality of educational processes, codified career guidance, learning culture, transparency and efficiency of the executive process, ‌ technological development, and development of motivation and transparent feedback system. These categories also showed a good factor load in exploratory factor analysis and formed 10 factors. Also, the path analysis of the relationship between variables showed that all direct and indirect paths of the model were significant. Finally, the model showed good validity and fit.

  Keywords: education system, Insurance Industry, personal development
 • Zahra Eidi Najafabadi, Zohreh Saadatmand *, Narges Keshtiaray Pages 62-72

  The purpose of this study was to explore the components of media literacy curriculum in the second grade of elementary school. The research method was qualitative-inductive content analysis. The qualitative phase of the study focused on non-Persian articles published between 2000 and 2019 and Persian articles published between 2011 and 2018. In order to collect the data, documentary research method (library method) was used. Sampling in this study was purposeful. Data analysis was performed following Attride-Stirling’s (2001) model of thematic analysis. The results showed that the basic components of the media literacy curriculum in the second grade of elementary school include: learning activities (student role and learning opportunities), time, learning space (dynamics, flexibility, and computer), grouping, and evaluation (diagnostic, formative, final, and peer evaluation), objectives (attitudinal, cognitive, and skill-related), content (attitudinal, cognitive and skill-related), educational materials and resources (online resources, visual resources, and print resources) and teaching-learning strategies (educational approaches, learning methods, and teacher role).

  Keywords: Curriculum Components, Media Literacy, Second Grade
 • Maryam Ziaei, Narges Keshtiaray *, Hamid Reza Kashefi Pages 73-85
  The purpose of this study was to determine the factors affecting educational reforms aimed at empowerment of high school math teachers. The present study was a qualitative research using meta-synthesis and was done in two phases. The first phase involved the synthesis research method, and in the second phase, deductive content analysis method was used based on Fullen's (2010) theory of teacher empowerment. The sample studied in the first phase included 47 publications in the field of identifying educational reforms in high school mathematics curriculum based on Fullen's approach (2010), and the sample studied in the second phase included 7 publications on extracting educational reforms based on Fullen's approach (2010). The samples were selected by purposive sampling method, and sampling continued until data saturation. Also, 5 experts in the field of curriculum and mathematics education were purposefully selected in order to determine the validity of the identified components. Content validity ratio (CVR) was used for validation. According to the findings, the factors influencing educational reforms aimed at empowerment of high school math teachers include the use of appropriate digital tools and methods in education, improving teaching methods, promoting learning collaboration, and improving learning environments.
  Keywords: Educational reforms, Teacher empowerment, Mathematics Curriculum, high school
 • Fariborz Sabbaghi, Qumarth Karimi *, Maryam Akbari, Yahya Yarahmadi Pages 86-98
  The aim of this study was to investigate the effect of curriculum interventions based on academic engagement model on academic fascination of male students with low academic engagement. The research method was quasi-experimental with a pretest-posttest design and a control group. The statistical population of the study included 11th grade male high school students in the cities and regions of Oramanat in the academic year 2019-2020. To this aim, 30 male students with low academic involvement were selected by multi-stage cluster sampling and were randomly assigned into experimental and control groups, 15 students each. The curriculum interventions based on academic engagement model were implemented in the experimental group. Then post-test was performed for both groups. The instrument used in this study was the Academic Fascination Questionnaire (Martin and Jackson, 2008). The data were analyzed using descriptive statistics (mean, standard deviation) and inferential statistics (multivariate analysis of covariance). The results showed that curriculum interventions based on academic engagement model have a significant effect on the students' academic fascination (P <0.05). Findings also indicated that by relying on concepts such as competency perception, academic optimism and academic excitement, curriculum interventions based on academic engagement model can be used as an effective way to enhance the academic fascination of students with low academic engagement.
  Keywords: academic engagement, Competency perception, Academic Optimism, Academic Excitement, Academic fascination
 • Seyed Morteza Sadati Kiadehi, Mohammad Salehi *, Kiumars Niazazari Pages 99-107
  The overall purpose of the present study was to investigate the impact of research-based schools on factors facilitating student learning in Mazandaran province in order to present a model. The study was applied in terms of purpose and in terms of method, it was a descriptive survey. The statistical population included 39220 teachers and staff working at the schools of the Education Office of Mazandaran province. Based on Cochran formula, 380 people were selected using cluster-stratified random sampling. To collect the data, a researcher-made questionnaire on research-oriented schools was used which included 81 questions and 13 dimensions, and a 30-item, 5-dimension learning facilitation questionnaire. The face and content validity of the instruments were confirmed by experts, and their reliability was calculated using Cronbach's alpha coefficient which was 0.89 for the questionnaire of research-based schools and 0.87 for learning facilitation questionnaire. Structural equation test was used for data analysis. The results showed that the effect of research-based schools on factors facilitating student learning in Mazandaran province Education Office is positive and significant, and the presented model has good fit.
  Keywords: Research-based School, facility factors, Students, Education
 • Seyedeh Masoumeh Nasser Sheykholeslami, Masoumeh Oladian *, Abolfazl Bakhtiari Pages 108-119

  The aim of this study was to present an empowerment model for primary school teachers based on lesson study approach (case study in Tehran). The research method was applied in terms of purpose and mixed (qualitative-quantitative) in terms of data collection and the nature of the data. The statistical population in the qualitative phase of the study included education experts and distinguished teachers in education office districts. The sample size in the qualitative phase was calculated based on the theoretical saturation principle using purposive sampling method. In the quantitative phase, the statistical population of the study included all 3,500 primary school teachers of Tehran. Cochran's formula was used to estimate the sample size and 350 participants were selected using cluster sampling. Interviews and questionnaires were used to collect data in the present study. The validity and reliability of the instruments were reviewed and confirmed. In the qualitative phase, the data analysis method was theoretical coding that was done using MAXQDA software. In the quantitative phase, inferential statistics tests such as Pearson correlation, one-sample t-test, structural equation modeling, and heuristic factor analysis were performed using SPSS-v21, Smart Pls-v2, and Lisrel-v8.8. The results of factor analysis showed that out of the 120 available indicators (items), 18 main components were identified. Accordingly, the components of knowledge, skill, attitude as constituent factors and individual factors, organizational factors and group factors were identified as effective factors.

  Keywords: Empowerment, primary teachers, The Approach of Studying
 • Akram Rashedi, Asghar Sharifi *, Afsaneh Saber Garkani Pages 120-132
  The aim of this study was to investigate the effects consequences of the hidden curriculum of the first year of high school in order to present a model. The research method was mixed or combined method. Thus, in the first part, by analyzing the data of the foundation, the dimensions and components the effects of the hidden curriculum have been identified and in the second part, their validation has been done by a descriptive survey method. The statistical population in the first part was teachers and elites and in the second part were all principals and teachers of non-governmental first secondary schools in Tehran. In the quantitative part, the number of interviewees was 15 and in the quantitative part, 384 samples were estimated using Morgan table and selected by cluster sampling method. The research tool in the first part is a semi-structured interview and in the second part, a researcher-made questionnaire based on the dimensions and extracted components from the perspective of various experts whose face and content validity has been confirmed by academic experts after the study. The reliability of the questionnaire during the calculation of Cronbach's alpha coefficient was equal to 0.90. In the qualitative analysis of the findings, a paradigm was used and in the quantitative analysis of the data, the path analysis method was used. The results showed the effects and consequences of the hidden curriculum, including causal conditions; the environment contextual conditions were the intervening mediating conditions, the central categories, the strategies and the consequences.
  Keywords: Hidden curriculum effects, hidden curriculum theories, hidden curriculum implications
 • Mitra Yari, Masoumeh Oladian *, Mahmoud Safari Pages 133-144
  The purpose of this study is to design a model for assessing the performance of education managers in Iran based on the fundamental reform document of education. The research was applied in terms of purpose, using exploratory method. Data collection was done using a mixed methods approach, and the tools used for this purpose were interviews and questionnaires. In the qualitative phase of the study, the statistical population included experts (university scientific community and education specialists) of whom 20 were selected as participants. In the quantitative phase, the statistical population included all the managers of the Ministry of Education in the provincial general offices of education in 2020, of whom, 269 were selected as participants based on the Cochran's formula. The collected data were analyzed using MAXQDA software in the qualitative phase, and in the quantitative phase, descriptive and inferential methods using SPSS 16 and Smart PLS software served this purpose. In this study, descriptive statistics including frequency, frequency percentage, frequency distribution table, diagrams, and description of the characteristics of respondents to the questionnaire were used to describe the data. Inferential analysis was done by factor analysis. According to the results, the following components affect the performance assessment of education managers based on the fundamental reform document of education: structure of organizational responsibility, content of performance information, performance information coherence, performance information manageability, accountability, management style, practical orientation of organization, performance relationship, and alignment. Analysis of fit indicators of the model showed fit model.
  Keywords: Performance measurement, Education managers, Fundamental reform document
 • Mohammad Sadegh Esmaeili Seraji, Mohammad Salehi *, Reza Yousefi Saeedabadi Pages 145-153
  The general purpose of this study was to identify and rank the dimensions of knowledge management in the Education Office of Mazandaran province. In terms of purpose, this research was applied using a mixed methods approach (qualitative and quantitative) with an exploratory design. In the quantitative phase, a descriptive survey method was used. The statistical population in the qualitative phase included 20 principals and education experts, and in the quantitative phase, it involved 2653 directors, deputies, and heads of departments of the education office as well as principals and deputies of schools in Mazandaran province.  In the qualitative phase of the study, 10 participants were selected using purposeful sampling which continued until data saturation, and in the quantitative phase, based on Cochran's formula, 338 participants were selected by cluster-stratified random sampling method. A researcher-made questionnaire including 69 questions was used to collect the data. The face and content validities of the instrument were confirmed by experts, and their composite reliability and Cronbach's alpha were calculated to be above 0.7. Exploratory and confirmatory factor analysis tests were used to analyze the data. The results showed that knowledge management has the following 9 dimensions: knowledge commercialization, knowledge acquisition, knowledge production and creation, knowledge sharing, management and leadership, organizational technology, human resource development, organizational culture, and knowledge-based strategy. The dimension of knowledge production and creation with a factor load of 0.816 had the highest rank while the dimension of human resources development with the factor load of 0.482 had the lowest rank.
  Keywords: Knowledge Management, Dimensions of management, Central knowledge
 • Kamal Jalali, Zahra Taleb *, Seyed Ahmad Hashemi Pages 154-165
  The aim of this study is to provide a competency-based model for the evaluation of the fundamental reform document of education in Sama secondary schools. This research is applied in purpose, and data collection was based on a qualitative approach using heuristic method and foundation data content analysis. The statistical population included all experts and specialists in the field of educational management, academic experts, and education staff of the education office and Sama schools. Data saturation was achieved after conducting semi-structured interviews with 15 experts. Data analysis was based on coding. In the competency-based evaluation of the education system, emphasis is put on three main components including evaluation based on professional competence, moral competence, and technical and vocational competence. According to the results, the competency-based evaluation model of the fundamental reform document of education involves three main components and 16 sub-components.
  Keywords: evaluation, Competency-Based Evaluation, Document of Fundamental Transformation of Education, Qualitative study
 • Helen Sedigh, Roya Koochakentezar *, Parvaneh Qodsi, Khadijeh Abolmaalee, Mansoreh Shahriyari Ahmadi Pages 166-179
  The aim of this study was to develop a new English language teaching approach and compare its effectiveness with that of the conventional instruction on learning of English. To this end, testing was carried out in a girl’s high school in Tehran. The applied research type was a combination of qualitative and quantitative approaches. In the qualitative part, a new educational method was compiled based on a theoretical framework and research using a classification approach and content analysis. Expert opinion was used to determine the validity and confirm the formal and content validity of the protocol. In the quantitative part, the pre-test was a semi-experimental research project and the post-test included a control group. The statistical population comprised ninth-grade female students from a high school indistrict one of Tehran. The study was carried out during the 2019-2020 academic year. Fifty subjects were selected according to the entrance criteria and were randomly assigned to either the new method group or the conventional methodgroup (25 subjects in each group). Each type of instruction was carried out over the course of 14 sessions. Data for analysis was collected by means of an English language test. Intra-group and extra-group analysis of variance was used. The results revealed that the new approach toEnglish instruction was more effective than the conventional method with regard learning. The findings of this study indicate the new approach is an effective teaching technique that teachers and English language instructors can use to increase student learning and academic progress when compared with the conventional English language teaching method.
  Keywords: English language instruction, Learning, high school students
 • Mohammad Ghasem Saeedi, Mohammad Salehi *, Farshideh Zameni Pages 180-192
  The purpose of this study was to investigate the effect of the dimensions of resonant leadership on educational dynamics with the mediating role of psychological security in to provide a model for schools of the Education Office of Mazandaran province. This research was a descriptive survey which was applied in terms of its purpose. The data were collected with a researcher-made questionnaire using a mixed methods approach (qualitative-quantitative). The face and content validity of the questionnaire was (cvr = 0.72), and its reliability was evaluated through Cronbach's alpha coefficient (0.87). The statistical population of this study included school principals of three academic programs in the academic year 2018 (n = 4865), of whom, 360 were selected as participants using stratified random sampling method according to the academic program. Exploratory factor analysis, Friedman test, and structural equations in SPSS and LISLERL were used to analyze the data. Five factors were identified after analysis of the
  results
  coaching leadership, insightful leadership, psychological leadership, democratic leadership, and connective leadership. The findings also showed that the model has a good fit and in addition to the effect of resonant leadership on educational dynamics, the role of mental security as a mediating variable was confirmed. Therefore, identifying, promoting and applying the dimensions and components of resonant leadership can be a good criterion for achieving the educational goals in schools. Creating appropriate mental security in the school environment, which underlies educational dynamics, can also be helpful in this respect.
  Keywords: Resonant leadership model, Educational dynamics, mental security, Structural Equations, Education
 • Shahed Sharifian Sani, Reza Vala *, Asghar Sharifi Pages 193-203
  The purpose of this study was to design a model for developing the talent management of junior high school teachers in Tehran. The research method was correlational using causal modeling. The statistical population of this study included 2360 primary school teachers in Tehran, of whom 331 were selected based on the Cochran's formula, using multi-stage and stratified sampling. The data collection tool was a researcher-made questionnaire on teacher talent management development. The face and content validity of the approved questionnaire was 0.81. Convergent validity of the questionnaire was approved by obtaining a Cronbach's alpha coefficient of 0.83. In order to analyze the quantitative data, the structural equation model in PLS2 software was used. Findings showed that competency-orientation (competency-based selection, competency-based education, competency-based appointment) through causal factors of talent management (organizational maturity and organizational structure), talent management strategies (staff training, talent management planning, decentralization), and underlying factors (teacher participation, systematic structure, educational facilities, and school independence) has a positive and significant effect on organizational growth. The Aston-Geiser predictive correlation index or Q 2 also showed that the structural model is of good quality.
  Keywords: Education, Competency-orientation, Talent management development, Talent Management
 • Farnaz Kheiry, Fariba Karimi *, Mohammad Ali Nadi Pages 204-215
  The aim of this study was to identify the barriers to knowledge sharing among teachers in Iran using a qualitative and phenomenological approach. Data collection was performed using semi-structured interviews, and data saturation was achieved after interviewing 11 teachers who were creative in teaching. All interviews were simultaneously recorded, transcribed, and analyzed using the seven-step Colaizzi's process. Findings revealed 49 conceptual codes that were categorized into three main concepts along with their sub-concepts. The cultural dimension involved four sub-concepts: including lack of belief in knowledge sharing of the effectiveness of knowledge sharing in education (5 conceptual codes), distrust (4 conceptual codes), lack of flexibility in the learning process (6 conceptual codes), and governance of a closed culture (6 conceptual codes). The communication dimension included sub-concepts of weakness in the underlying factors contributing to knowledge exchange (9 conceptual codes), IT problems (6 conceptual codes), ignorance of the existing media for knowledge exchange (4 conceptual codes), and inability to manage human resources (6 conceptual codes). Finally, Lack of supporting leadership included the sub-concepts of deficiencies in the annual evaluation form of teachers (4 conceptual codes) and mismanagement (6 conceptual codes).
  Keywords: Knowledge Management, knowledge sharing, Barriers to knowledge sharing
 • Iraj Sadeghi Nasab, Najla Hariri *, Monir Nobahar, Fahimeh Babalhavaeji Pages 216-231
  The purpose of this study was to explore students’ experiences of the role of virtual social networks in their teaching and learning. The present study was done using a qualitative and phenomenological approach in Ahvaz city in 2018. Sampling was done through purposive sampling method, and data were collected using in-depth and semi-structured interviews with 12 students and 3 teachers who were active members of at least one virtual social network. Data analysis was done based on the seven stages of Colaizzi’s analysis. The main theme of facilitation of teaching and learning was extracted from data, and it included three sub-themes: “acquisition of media literacy”, “progress in education”, and “entrepreneurship and employment”. The results of this study identified the process of facilitating education and learning for students and showed that students use these networks to "acquire skills in cyberspace", "make progress in school" and "seek entrepreneurship and employment". These results can help the planning bodies in the country set the stage for familiarizing students with these networks by identifying the way they facilitate learning.
  Keywords: Students, Facilitation of teaching, learning, Virtual Social Network, Phenomenology
 • Zinat Hadiyan, Maryam Taghvaee Yazdi *, Kiumars Khatir Pasha Pages 232-243
  The aim of this study was to present an empowerment model for primary school teachers based on lesson study approach (case study in Tehran). The research method was applied in terms of purpose and mixed (qualitative-quantitative) in terms of data collection and the nature of the data. The statistical population in the qualitative phase of the study included education experts and distinguished teachers in education office districts. The sample size in the qualitative phase was calculated based on the theoretical saturation principle using purposive sampling method. In the quantitative phase, the statistical population of the study included all 3,500 primary school teachers of Tehran. Cochran's formula was used to estimate the sample size and 350 participants were selected using cluster sampling. Interviews and questionnaires were used to collect data in the present study. The validity and reliability of the instruments were reviewed and confirmed. In the qualitative phase, the data analysis method was theoretical coding that was done using MAXQDA software. In the quantitative phase, inferential statistics tests such as Pearson correlation, one-sample t-test, structural equation modeling, and heuristic factor analysis were performed using SPSS-v21, Smart Pls-v2, and Lisrel-v8.8. The results of factor analysis showed that out of the 120 available indicators (items), 18 main components were identified. Accordingly, the components of knowledge, skill, attitude as constituent factors and individual factors, organizational factors and group factors were identified as effective factors.
  Keywords: Empowerment, primary teachers, The Approach of Studying
 • Zahra Donyavi, Reza Yousefi Saeed Abadi * Pages 244-254
  The overall purpose of this study was to identify the dimensions of scaffolding in nature schools of Mazandaran province. This research is applied in terms of purpose, using a mixed method approach (qualitative and quantitative) with an exploratory design. In the qualitative phase, the Delphi method was used, and descriptive survey method was adopted in the quantitative phase. The statistical population in the qualitative phase included 20 professors of Islamic Azad universities of Mazandaran province and 20 principals and education experts, and in the quantitative phase, it included 75 principals, deputies and teachers of nature schools in Mazandaran province. In the qualitative phase, using purposive sampling method and considering data saturation, 10 people were selected, while in the quantitative phase, 63 people were selected based on the Cochran's formula and using a simple random sampling method. A researcher-made questionnaire including 60 questions was used to collect the data. The face and content validity of the instruments were confirmed by experts, and their composite reliability and Cronbach's alpha were calculated to be above 0.7. Exploratory and confirmatory factor analyses were used to analyze the data. According to the results, scaffolding has 5 dimensions, namely cognitive, metacognitive, emotional, procedural, and structural. The emotional dimension with a factor load of 0.971 is in the first rank, and the procedural dimension with a factor load of 0.917 is in the last rank.
  Keywords: scaffolding, Nature schools, Mazandaran
 • Alireza Shabani, Javad Soleimanpour *, Ali Khalkhali Pages 255-265
  The aim of this study was to design and present a model of leadership styles for high school principals. The main pillar of growth and development of any society is the skilled and specialized human resources in that society, and education plays a very important role in nurturing the next generation. This research is applied in terms of purpose, using an exploratory mixed methods approach. In the qualitative phase of research, a semi-structured interview and a focus group were used to collect the data. In the quantitative phase of research, a questionnaire was used based on descriptive analysis and inference. The statistical population of the study included all experts in the field of educational management as well as school principals and management planners in schools. The sample size of the research based on Cochran's formula was 480 principals and teachers and 20 faculty members, and a validation questionnaire of 74 questions (135 people). The validity of the researcher-made questionnaire was confirmed by experts, and the reliability of the questionnaires based on Cronbach's alpha was calculated to be (0.85) and (0.97), respectively. Analysis of research data in the qualitative phase involved thematic content analysis method using interview coding by MAXQDA software, and in a quantitative phase, data analysis was done by SPSS and SmartPLS. The results showed that school principals' leadership styles included 13 elements, which were confirmed after presenting the model and examining the effect size and correlation of all variables. Finally, the necessary measures can be taken according to the proposed model.
  Keywords: leadership style, school principals, high school, Mixed Methods, model presentation
 • Elham Mohammadi, Gholamreza Sharifi Rad *, Seifollah Fazlollahi Ghomshi Pages 266-277
  The aim of this study was to design and present a model to identify the components of intellectual capital of selected primary school teachers in Qom province. The success of the education system, like any other human system, depends on a balanced attention to material and intellectual capital. Identifying intellectual property as a hidden and intangible aspect is important in organizational success. For this purpose, due to the tremendous capacity of qualitative approaches, especially the phenomenological method, a semi-structured interview was used. After the twentieth interview with teachers who were purposefully selected, data saturation was achieved, and the data were analyzed based on a Colaizzi's process. In addition, the data validation process was performed using member review, external audit, triangulation, and long-term involvement of the researcher in the research process. The research findings indicate that teachers' intellectual capital is more concerned with the desired situation rather than their current situation. Teachers' intellectual capital was classified in 3 main themes and a number of sub-themes including communication capital (communication with elements inside and outside the school), structural capital (managerial structure, teaching-learning structure, motivational structure) and personality capital (behavioral, verbal-nonverbal). Finally, by using the calculated intellectual capital, a step forward can be taken for the attraction, preparation, and enhancement of teachers in teacher training universities. The results of the present study indicate that teachers' intellectual capital is not in a good condition, and is sometimes associated with adverse effects.
  Keywords: intellectual capital, Teachers, Phenomenology, qualitative research
 • Sarvar Chekani Azaran, Hamid Reza Arasteh *, Kamran Mohammadkhani Pages 278-290
  The purpose of this study is to present a model for enhancing the professional competence of the managers of the Technical and Vocational University of Iran using a grounded theory approach. The method of data collection included review of literature and in-depth interviews with 12 elites, managers and deputies of the Technical and Vocational University of Iran. The sampling method was snowball and continued until data saturation. The validity of this study was evaluated and confirmed by the interviewers and then by the professors. Reliability was 70.3% based on audit method. Continuous comparison method in three stages of open, axial and selective coding was used for data analysis. Results showed that managers' professional competence has 6 main categories including environmental and social factors, entrepreneurial factors, personal ability factors, professional knowledge related factors, ethical factors, and cultural factors.
  Keywords: professional competence, Managerial Competence, Technical, Vocational University, Grounded theory
 • Masoumeh Ahmadipour, Seyed Ahmad Hashemi *, Mokhtar Ranjbar, Mohammad Behroozi Pages 291-304
  The role of professional competence in changing the educational system is very decisive and irreplaceable. Achieving the goals of the education system is not possible without teachers having professional capabilities and competencies. The role of professional competence is reflected and manifested in teacher performance. This study was conducted with the aim of validating the model of professional competencies of student teachers at Farhangian University of Bushehr province. The statistical population of the research included professors, experts and student entrants of 2017, 2018 and 2019. Participants were selected through random sampling, and data were collected using a researcher-made questionnaire. Descriptive and inferential statistical methods were used to analyze the data in SPSS.20 and SmartPLS.2 statistical software. In order to answer the research questions and test the hypotheses and the suitability of the model, inferential statistics, structural equation modeling, and partial least squares (PLS) method were used. Based on the obtained results, the necessity of gaining professional competence had a significant effect on the concepts of professional competence. The concepts of professional competence, student teacher characteristics in implementing the goals, and factors contributing to strengthening professional competence have a significant effect on the components of professional competence. The components of professional competence have a significant effect on the role of professional competence in changing the educational system.
  Keywords: Professional qualifications, Student Teachers, Farhangian University
 • Mahsan Haji Rasouliha, Bahram Kheiri *, Mandan Momeni Pages 305-313
  The aim of this study was to identify the dimensions and components of semantic marketing. In the present study, a multi-method qualitative approach based on contextual-phenomenological theory was conducted through in-depth interviews with researchers and university professors in the fields of business management, sociology, psychology, ethics and philosophy, and the dimensions and components of semantic marketing education were identified. Participants were selected through a purposive sampling process and the interviews continued until theoretical saturation was reached and finally 27 interviews were conducted. For data analysis, principles related to contextual theory (open and selective coding, continuous comparative analysis, creation of concepts and categories) were used. The results of data coding led to the identification of 11 concepts that were classified into three categories. Accordingly, the dimensions of semantic marketing and how to teach it are: value semantic marketing, social semantic marketing and legitimate semantic marketing. One of the four goals and responsibilities of marketing science education is education with the aim of improving the quality of life and accountability of society, and since the dominant paradigms of this science do not meet the changing needs of today's human beings, attention to creating meaning in this concept can be examined. In this regard, the present study has identified the dimensions and components of semantic marketing. The results of this study can be used to identify, plan and provide solutions to encourage academics and organizations to teach meaningful marketing and promote it in organizations and public policy forums.
  Keywords: Meaningful Marketing, Value Meaningful Marketing, Legitimate Meaningful Marketing, university
 • Amir Ali Asghari, Mohammad Naghi Imani *, Mahmoud Safari Pages 314-326

  The aim of this study was to evaluate and rank the components of educational leadership based on the teachings of Islam. This research was applied in terms of purpose and quantitative research in terms of data collection method. The statistical population in this study was all principals and deputies of non-governmental schools in Tehran, whose number consisted of 1050 people. The sample size was selected using Cochran's formula and multi-stage cluster sampling method of 281 people. Data were collected by documentary and field methods as a researcher-made questionnaire. The validity and reliability of the instrument were evaluated and confirmed. Reliability was calculated using Cronbach's alpha and combined reliability. The values ​​of these two coefficients for all research variables were above 0.7, which indicates the reliability of the measurement tool. The collected data were analyzed using confirmatory factor analysis and one-sample t-test with Spss-V23 and Lisrel-V8.8 software. The results showed that the situation of dimensions was slightly higher than the average. Due to the low coefficient of mean difference, it can be said that the dimensions of religiosity, self-balance and labor relations are slightly higher than average. The findings also showed that the dimensions of religiosity, self-balance and work relationship, respectively, had the highest priority, which is the first and most important dimension in educational leadership, the dimension of religiosity.

  Keywords: self-discipline, Central Justice, educational leadership, Teachings of Islam
 • Maryam Bagheri, Fariba Hanifi *, Mohamadnaghi Imani Pages 327-338

  The present study was conducted with the aim of presenting a conceptual model of transformational leadership of primary school principals in Tehran. The research method was developmental in terms of purpose, and in terms of data type, it was part of a series of exploratory mixed research conducted using grounded theory. As with the method of the study, it was a descriptive survey. The statistical population in the qualitative phase included a number of experts, while the quantitative phase involved all male and female principals of public elementary schools in Tehran, including 907 principals who were employed in the academic year 2019- 2020. In the qualitative phase, 12 experts were selected using snowball method, and in the quantitative phase, 270 principals were selected by cluster random sampling according to Krejcie and Morgan table. The research tool was a researcher-made questionnaire. According to the results, 6 main factors and 18 components were identified in the developed model. These included: school identity factor (school dynamics, school synergy, school organizational structure including lack of transparency in the formulation of administrative rules and regulations, education inflexibility, organizational motivation factor in education (meeting the material and spiritual needs of teachers, dissemination of value behaviors, dissemination of moral behaviors, the factor of organizational communication in education, including managers having leadership qualities, support for education, having mental and educational abilities, having innovative decisions, the cultural factor governing organization in education (emphasis on behavioral skills, emphasis on humanism, emphasis on scientific orientation, the education development factor including the creation of strategic thinking in education, reformability of education, ethical promotion of education, and functional growth of education.

  Keywords: Transformational Leadership, school principals, School identity, Organizational Structure, Organizational motivation
 • Monir Alsadat Entezari, Asghar Sharifi * Pages 339-351

  The aim of this study was to identify the characteristics of the distinguished school in the education transformation document. The research was fundamental in terms of its purpose and qualitative in terms of the type of data used. The statistical population of the study included managers and staff of the Ministry of Education, general education offices at provincial levels, and different districts of education offices. The sample size in the qualitative phase was determined based on the principle of theoretical saturation thereby 23 people were selected using purposive sampling. In the present study, semi-structured interviews were used to collect the data, and the validity and reliability of both tools were confirmed. Data analysis was performed by coding method. The results showed that the factors that contribute to a distinguished school at the level of the transformation document included moral, social, economic, political, biological / physical, scientific and technological education. Causal conditions in the implementation of the distinguished school at the level of the transformation document included teacher, curriculum, management, educational space and equipment, and information technology, as internal requirements, while Islamic society, media, family, and educational justice were the external requirements. The consequences of implementing a distinguished school at the level of the fundamental transformation document included agility, maturity, and continuous learning.

  Keywords: Distinguished school, Agility, Continuous learning, Fundamental Transformation Document
 • Sattar Aghaei, Mahnaz Jalalvandi *, Faezeh Nateghi Pages 352-360

  The purpose of this study was to investigate the current status of curriculum elements in smart primary schools based on the cognitive process approach. The research method was descriptive-analytical and the design of research was applied-developmental. The study population included all 700 teachers of smart schools in Kermanshah. The sample size was 248 people who were selected by cluster random sampling method. The data collection tool was a 47-item researcher-made questionnaire. Questionnaires were distributed in person and the completed questionnaires were then collected. Data were analyzed with mean and standard deviation, as well as t-sample and Friedman test using SPSS software. The results indicate that the current situation of curriculum elements in smart primary schools based on the cognitive process approach is at a level just above average and less than desirable. Data analysis also showed that the current situation of the dominance of cognitive process views in goals, content and organization, teaching and learning activities, and evaluation methods in smart primary schools was assessed by teachers to be above average.

  Keywords: Curriculum Elements, Cognitive process approach, Smart Schools
 • Houshang Valadi Alashti, Kiomars Khatir Pasha *, Maryam Taghvaie Yazdi Pages 361-374

  The present study was conducted with the aim of "identifying the role of Farhangian University in educating thought teachers with a scholarly approach in order to present a model". The method of the present study was hybrid or mixed. In the qualitative part, the Delphi technique was used and in the quantitative part, the descriptive method was used. The statistical population in the qualitative section included professors and experts of Farhangian University, 15 people were selected based on purposive sampling method. Were selected. The method of data collection was qualitative and quantitative field method. The tools used in the quantitative part include three researcher-made questionnaires to identify the dimensions of scholarly research; Identifying the dimensions of the thoughtful teacher and the role of the university in educating the thoughtful teacher was a scholarly approach. The results are as follows: 1- Regarding the dimensions of the thoughtful teacher, 11 dimensions and 55 indicators were identified and confirmed. 2- Regarding the dimensions of scholarship, 6 dimensions and 24 indicators were identified. 3- Regarding the role of Farhangian University in educating thoughtful teachers, 8 dimensions and 71 indicators were identified with the scholarly approach. These dimensions and indicators include manpower dimension, 10 indicators; Management dimension 13 indicators; Education dimension, 14 indicators; Research dimension, 11 indicators; Structure, 13 indicators; Scientific, 4 indicators; Cultural, 4 indicators and attitude are 2 indicators. 4- The research model was fitted and confirmed using different indicators.

  Keywords: Thinker Teacher, Scholarship, Farhangian University
 • Rahnama Farid, Davood Kiakojouri *, Mohammad Javad Taghi Pourian, Saeed Eslami Pages 375-390
  The purpose of this study was to investigate new approaches to the evolution of organizational culture inspired by traditional education in Iran. This research is applied in terms of purpose, descriptive in nature and qualitative-quantitative and exploratory-survey in terms of method. In this research, in a qualitative approach with the metaphorical method of the organization as Simorgh and using the themes of Iranian mysticism, to identify the components of the evolution of the organization's culture, and then by collecting the opinions of experts, the agreement with the mentioned components is examined and the results are tested. Statistical and quantitative approach has been analyzed. The results show that the components of culture change in the organization as Simorgh can be helpful in explaining the complexities of organization and management in the present era, to reach new horizons. Interim and flexible contingency planning, self-leadership, self-organization and self-repair of the organization, controlled distribution systems, establishing order based on unity and simultaneous management of stability and instability, critical and adaptable organizational culture with diversity and agility, Using all-encompassing and increasing productivity of collective movement, increasing effort and commitment to the goals of the organization, crowdfunding and collective intelligence of the organization in holistic teams, intuitive and innovative approach to decision making and continuous learning, appropriate behavior of employees and audiences to achieve the goal , Identifying leverage points (butterfly effect), vision and future research in the organization.
  Keywords: Organizational Culture, Traditional Education, Archetypes
 • Teymor Dadashi Aboksari, Maryam Taghvaee *, Reza Yousefi Saeedabadi Pages 391-404

  The aim of this study was to present a model of the effect of the dimensions of sustainable supply chain management (SSCM) on the implementation of sustainable university in the Iranian higher education system using a heuristic mixed method. The statistical population in the qualitative phase included a group of professors of environmental engineering, public administration, and education of Azad universities as well as senior managers of departments of environment. The statistical population in the quantitative phase included procurement experts, senior and mid-level managers, and faculty members in industrial engineering, public management, and education from 14 Azad universities of Mazandaran province, with an approximate number of 660 people. In the qualitative phase, 20 participants were selected using snowball sampling method, and in the quantitative phase of the study, 243 participants were selected by random sampling method. Qualitative data collection was done using Delphi technique with a semi-structured questionnaire while quantitative data were collected using researcher-made questionnaires and analyzed using SPSS and Smart PLS software. Findings showed that management of sustainable supply chain (including eleven dimensions) has a significant effect on the sustainable university (including seven dimensions). According to the importance-performance map analysis, in terms of performance, the green activity dimension is in the first rank and the dimension of goods and services is in the last rank, and with respect to importance, the dimension of goods and services is in the first rank while the financial dimension is in the last rank.

  Keywords: sustainable supply chain management, Sustainable University, Higher education system
 • Fouzieh Salari Jaeeni, Amineh Ahmadi *, Ghodsi Ahghar Pages 405-414
  The purpose of this study is to provide a model of e-learning learning environment based on organizational support and organizational communication of secondary school teachers in Hormozgan province. The research method was applied in terms of purpose, mixed in terms of data type (qualitative-quantitative) with sequential exploration strategy and descriptive-survey in terms of data collection time. The statistical population of the research in the qualitative section includes all teachers of the second-high school of Hormozgan province who were selected as the sample by stratified random sampling method. In this study, data collection was done by library method, and a researcher-made questionnaire (quantitative section) that experts confirmed the validity of the interview. In this study, two qualitative and quantitative sections were used to analyze the data. In the qualitative part of the coding, the results of the interview were performed and in the quantitative part, descriptive and inferential statistics (structural equation modeling, confirmation factor and t-statistic) were used. The results showed that the components of e-learning learning environment, in order of priority, include organizational acceptance of technology, planning perspective, support-relationship conditions, common aspiration, dynamic database, technology-based learning, support-structural conditions and participatory learning.
  Keywords: E-learning, Organizational Technology Acceptance, Planning Vision, Supportive-Relational Conditions
 • Raufeh Sadat Khaleghi, Khadijeh Abolmaali Alhosseini *, Malek Mirhashemi Pages 415-426
  This study investigated the relationship between perception of the classroom environment and academic adjustment in female students using structural equation modeling (SEM) and based on the mediating role of motivational adaptive and non-adaptive structure. To this aim, 450 female high school students were selected as the sample in Sari, Iran, in the academic year 2019-20. The samples were selected through multi-stage randomized cluster sampling from two districts of the Education Office in Sari.  Gentry and Owen's Student Perceptions of Classroom Environment Scale (SPCES) and Baker and Siryk's Academic Adjustment Questionnaire (AAQ) were completed by the students. The purpose was to present a structural model using structural equation modeling. The results showed that the perception of the classroom environment could predict academic adjustment in students through the mediation of adaptive and non-adaptive motivational structures. Moreover, the results of Pearson's correlation coefficient showed that the perception of classroom environment had a positive and significant relationship with academic adjustment. According to the obtained results, in order to enhance academic adjustment, it is recommended that the teachers offer the course materials in a challenging manner, consider the role of the learner in the classroom, and present the materials in an attractive way to keep the learners motivated and willing to learn. Furthermore, selecting adaptive goals can help to increase the adaptability of learners.
  Keywords: academic adjustment, Perception of Classroom Environment, Motivational adaptive, non-adaptive structure, Structural Equations
 • Hassan Nikokar, Hossein Mehdian *, Mehdi Ghasemi Motlagh Pages 427-438

  The aim of this study was to examine the structural model of satisfaction of psychological needs by the teacher and mindfulness with academic procrastination mediated by perfectionism in high school boys. The research method of the present study was descriptive-correlational. The statistical population of the study included all male high school students in Kashmar in the academic year 2019-2020, of whom 495 were selected using multi-stage cluster sampling. For data collection, the Academic Procrastination Questionnaire (Solomon and Roth Bloom 1984), the Kentucky Mindfulness Skills Questionnaire (Beer, Smith, and Allen 2004), the Basic Needs Satisfaction Scale Questionnaire (Lagourdia et al. 2000), and the Perfectionism Questionnaire (Hill et al. 2004) were used. Data analysis was performed using Pearson correlation coefficient and structural equation modeling. Analysis of path coefficients showed that the direct effect of satisfaction of basic psychological needs by the teacher and mindfulness on academic procrastination was negative and significant. The direct effect of satisfying basic psychological needs by the teacher and mindfulness on perfectionism was also positive and significant. The direct effect of perfectionism on academic procrastination was also negative and significant. Also, the indirect effect of satisfying basic psychological needs by the teacher on academic procrastination due to perfectionism was -0.27 which was statistically significant. Mindfulness mediated by perfectionism had an indirect and significant effect (-0.11) on academic procrastination. The results showed that 63% of the changes in academic procrastination can be explained in terms of satisfaction of basic psychological needs by the teacher, mindfulness, and perfectionism.

  Keywords: Mindfulness, Satisfaction of psychological needs by the teacher, Academic procrastination, perfectionism
 • Mehrdad Ebrahimpour, Moslem Charabin *, Ahmad Akbari, Ahmad Zendehdel Pages 439-453

  This study aimed to design a competency model of school principals. It was applied in terms of purpose, using an exploratory design and mixed method approach. The statistical population in the qualitative phase consisted of 15 scientific experts in Sabzevar who were selected by purposeful sampling, and sampling continued until data saturation. The statistical population of the quantitative phase involved 153 persons selected based on double count method. The data collection tool was a semi-structured interview that was prepared according to the opinions of professors and experts. In the quantitative phase, a researcher-made questionnaire of principal competency model was used to collect the data, and it involved 5 main dimensions and 17 sub-dimensions derived from the results of qualitative interviews. Qualitative data analysis was done based on grounded theory, and in terms of descriptive statistics, Kolmogorov-Smirnov test was used to check the normality of data distribution, t-test was used to check the significant relationship between the variables, and for testing sample adequacy and correlation, KMO and Bartlett’s test as well as model design using structural equation modeling were used. The results of the quantitative phase showed that in this study the t value of the dimensions of principal competency model was estimated to be from 3.03 to 11.98, which was more than the assumed t value (1.96). Therefore, given the significance of this coefficient with 99% confidence, it can be stated that all the above dimensions have a positive effect on it. The highest value of t was for knowledge and awareness and the least value was for criticism.

  Keywords: Principals, Competency Model, schools
 • Keyvan Asa, Ezatullah Naderi *, Maryam Seif Naraghi Pages 454-463

  This study was conducted to evaluate the effectiveness of computer game design based on Taba curriculum planning on increasing the factors of Guilford creativity (originality and flexibility). The statistical population of the present study was curriculum specialists, educational psychologists, computer game specialists, and sixth grade teachers. The sample size was selected based on the Morgan table, which was randomly selected from curriculum specialists, sixth grade teachers, educational psychologists, and computer game specialists. The method of data collection according to the subject of research was through interviews with experts and experts in this field. The questionnaire based on which this computer game lesson framework is evaluated by relevant experts has 34 items designed by the researcher. Descriptive and inferential statistics were used to analyze the provided data. The main research findings show that the design of computer games based on the Taba curriculum increases the elements of flexibility and originality. According to the research results, computer games can affect various aspects of learning and creativity and strengthen them in a positive way. Also, the effect of computer games on creativity was proven.

  Keywords: Curriculum Planning, Creativity, Flexibility, Originality
 • mahmood hasani, seyed Ahmad Hashemi *, Mehdi Bagheri Pages 464-474

  The present study was a model for shaping the social trust model of high school students. The present study was applied (qualitative-quantitative) of consecutive exploratory type in terms of purpose of application type, depending on the type of data. The method of the present study was qualitative content analysis and quantitative survey. The sample size in the qualitative part of the participants in the interview were 14 experts, experts and specialists in the field of education who were purposefully selected and interviewed semi-structured. Also, a small part of the statistical population included the principals and deputies of secondary schools in Tehran, which numbered 380 people. Data collection tools in the qualitative part of the interview were semi-structured and in the quantitative part of the questionnaire including social trust of the interview results and the theoretical foundations of the research background were designed based on the 5-point Likert scale. To analyze the research data, exploratory factor analysis method and structural model were performed using AMOS software. Findings of this study include that in shaping students' social trust, factors such as positivity, social discipline, respect, social commitment, social participation, flexibility, social support, perfectionism, emotional stability, self-efficacy, self-confidence, work discipline, perseverance, kindness and Humility was identified and confirmed in quantitative terms based on inferential statistical analysis. Therefore, in order for the formation of students' social trust in schools to grow and develop, all the factors raised in schools must be developed in a coordinated manner.

  Keywords: Social trust, loyalty to values, Students, Trust
 • Ebrahim Rahbar Karbasdehi *, Fatemeh Rahbar Karbasdehi Pages 475-479

  Emergency school closures are often used as public health interventions during outbreaks of infectious diseases to minimize the spread of infections. However, the education of more than 80% of children worldwide is affected by the coronavirus. School closures during epidemics are a major concern for children and adolescents. The closure of schools due to the coronavirus was accompanied by a significant reduction in the number of admissions to hospitals and pediatric emergency departments. However, a number of children and adolescents have lost access to school-based health care services, special services for children with special needs, and nutrition programs. A greater risk of widening educational disparities due to lack of support and resources for distance learning were also reported among low socio-economic families and children with special needs. School closures have also led to increased anxiety, stress, sadness, frustration, indiscipline, and hyperactivity in adolescents. There is also a need to identify and support children and adolescents at risk for learning disabilities and mental health during school closures. For these students to be able to use the services of schools, they must be provided with face-to-face training conditions in accordance with health protocols.

  Keywords: schools, Coronavirus, Child, Adolescent