فهرست مطالب

نشریه توانمندسازی سرمایه انسانی
سال سوم شماره 2 (پیاپی 9، تابستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • آمنه گلرسان کرمانی*، ملیکه بهشتی فر، محمد منتظری، علیرضا عرب پور صفحات 73-94

  پژوهش حاضر با هدف آنالیز کیفی ریسک های منابع انسانی با استفاده از روش دیمتل فازی به انجام رسید. و از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ رویکرد اکتشافی و از رویکرد کیفی و کمی بهره برد و روش اصلی جهت دستیابی به الگوی مورد نظر در آن، متدولوژی کیفی بوده که مدل سازی آن بر پایه مدل پارادایمی بنا نهاده شده است. جامعه آماری پژوهش برای بخش کیفی شامل معاونین دانشگاه آزاد اسلامی که به نوعی در مباحث ریسک های حوزه منابع انسانی دارای تجربه و تخصص بودند، شکل می دادند، برای انتخاب نمونه ها تعداد 35 نفر به شیوه گلوله برفی انتخاب گردیدند، در مرحله اول برای شناسایی ریسک ها ابتدا از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته از خبرگان ریسک های منابع انسانی در دانشگاه آزاد شناسایی و طبقه بندی شدند در این مرحله 66 ریسک استخراجی در قالب 10 ریسک اصلی طبقه بندی شناسایی گردید. در مرحله دوم در پرسشنامه ای به روش دیمتل از خبرگان خواسته شد تا میزان اهمیت هر یک از ریسکها را بر یکدیگر را نشان دهند، و در نهایت ریسکها بر اساس دیمیتل فازی با استفاده از نرم افزار اکسل تحلیل شدند. نتایج نشان داد که ریسک «مقاومت سازمانی» از بیشترین تاثیرگذاری، ریسک «روانشناسی» بیشترین تاثیرپذیری و ریسک «اخلاقی» بیشترین تعامل را با دیگر ریسکها داشت. و همینطور ریسک «توانایی و مهارت کارکنان، مسیر شغلی، مقاومت سازمانی، مقرراتی و منابع مالی» متغیر علت بوده و «اخلاقی، نااطمینانی شغلی، اقتصادی، روانشناسی و فرهنگی و اجتماعی» معلول هستند.

  کلیدواژگان: ریسک، منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، دیمتل فازی
 • عبدالله محرمزاده، بهنام طالبی*، زرین دانشور صفحات 95-102

  این پژوهش با هدف شناسایی و اعتبارسنجی عوامل مداخله گر در سیاستگذاری آموزش نیروی انسانی در یکی از بانکهای کشور انجام گرفته است. این پژوهش ترکیبی با ترکیبی از رویکرد کیفی داده بنیاد با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته و رویکرد کمی پیمایشی با استفاده از پرسشنامه حاصل از مطالعه کیفی انجام یافته است تعداد مشارکت کنندگان این پژوهش در مرحله کیفی 14 نفر از خبرگان که با روش نمونه گیری موارد بارز انتخاب و در مرحله کمی 300 نفر از کارکنان و مدیران شعبات یکی از بانکها در سطح کشور بوده اند با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و برحسب نواحی شمال، جنوب، مرکز، غرب و شرق کشور انتخاب شدند . برای تحلیل داده ها در پژوهش کیفی از تحلیل محتوی بر اساس روش مقایسه مداوم استراوس و کوربین، در اعتبار سنجی یافته های کیفی به متخصصان و مشارکت کنندگان در پژوهش مراجعه شده و برای اعتبارسنجی داده ها در پژوهش کمی از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم استفاده شده است . نتایج حاصل از کدگذاری باز،محوری و انتخابی نشان داد : عوامل مداخله گر در سه مضمون: ملاحظات غیرکاری، مشکلات اجرایی و مشکلات زیرساختی و 12 زیرمضمون قابل دسته بندی اند. در اعتبارسنجی یافته های کیفی 3 زیر مضمون حذف و در مجموع 9 زیرمضون در مرحله اعتبارسنجی کمی نیز تایید گردید. میانگین ضریب تعین تصحیح شده مدل 0/86 و برازش کلی مدل کمی 0/52 و در حد خیلی بالا می باشد.

  کلیدواژگان: سیاستگذاری، آموزش نیروی انسانی، عوامل مداخله گر
 • مجید عیدی بایگی*، عبدالعزیز افلاک سیر، زهرا دهقانی زاده صفحات 103-116

  هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل سازمانی موثر بر فرسودگی شغلی کارکنان آب منطقه ای فارس بود. پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان شرکت آب منطقه ای فارس بودند که در سال 1396 در این شرکت مشغول به کار بودند. نمونه پژوهش حاضر شامل 181 نفر بودکه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. اطلاعات پژوهش حاضر با استفاده از پرسشنامه فرسودگی شغلی، ابهام و تعارض نقش، گرانباری نقش، فشار روانی شغلی، خشنودی شغلی و پرسشنامه رفتار رهبری ادراک شده جمع آوری و با روش تحلیل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین متغیرهای سازمانی عدالت سازمانی، خشنودی شغلی و سبک رهبری حمایتی با فرسودگی شغلی رابطه منفی معنی داری (0/01 <p) و بین متغیرهای سازمانی ابهام نقش، تعارض نقش، گرانباری نقش و استرس شغلی با فرسودگی شغلی رابطه مثبت معنی داری (0/01< p)وجود دارد. متغیرهای سازمانی خشنودی شغلی، گرانباری نقش، تعارض نقش و ابهام نقش 29/8 درصد از تغییرات فرسودگی شغلی کارکنان را تبیین نمودند. نتایج پژوهش حاضر گویای نقش عوامل سازمانی بر فرسودگی شغلی کارکنان آب منطقه ای بود.

  کلیدواژگان: عوامل سازمانی، فرسودگی شغلی، کارکنان
 • رسول رنجبریان*، عادل جهانبخشی صفحات 117-130

  مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش هوش هیجانی مدیران بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در سازمان های دولتی شهرستان شاهین دژ انجام گرفت. مطالعه حاضر ازنظر هدف کاربردی، ازنظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، مدیران و معاونان ادارات دولتی شهرستان شاهین دژ در سال 1397 بوده است که تعداد آن ها 145 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه به فرمول کوکران استناد شد که 105 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برای پاسخگویی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، از پرسشنامه های استاندارد هوش هیجانی شرینگ (1996) و اقتصاد مقاومتی فیضیان (1395) استفاده شد. برای تعیین روایی پرسشنامه از روش روایی صوری استفاده شد. نتایج ضریب آلفای کرونباخ برای هر دو پرسشنامه به ترتیب 0/939 و 0/957 برای تحلیل داده ها از آزمون چولگی و کشیدگی و رگرسیون خطی دو متغیره، رگرسیون چندگانه و t تک نمونه ای استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد مقدار ضریب همبستگی بین هوش هیجانی مدیران و اقتصاد مقاومتی برابر با 0/522 بود و همچنین نتایج آزمون رگرسیون خطی نشان داد که ابعاد هوش هیجانی شامل (خودانگیزی، خودآگاهی، خودکنترلی، همدلی، مهارت اجتماعی مدیران) با تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در ادارات دولتی شهرستان شاهین دژ به ترتیب برابر با ، 0/526، 0/432، 0/509، 0/298 و 0/428، تاثیر مثبت و معناداری داشت و بعد خودانگیزی مدیران بیشترین تاثیر را بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارد.

  کلیدواژگان: هوش هیجانی، اقتصاد مقاومتی، سازمان های دولتی
 • بهادر چنگیزی، مژگان امیریان زاده*، مسلم صالحی، رضا زارعی صفحات 131-143
  هدف از پژوهش حاضر طراحی و اعتبارسنجی مدل ابعاد توانمندسازی نیروی انسانی در راستای بهره وری شرکت ملی گاز ایران می باشد. در مرحله کیفی با 18 نفر از خبرگان، که عمدتا مدیران و معاونین منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران و اساتید دانشگاهی بودند، که مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه داشت و نمونه های بخش کمی شامل 337 نفر که براساس فرمول کوکران انتخاب شدند. روش نمونه گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند و در بخش کمی به صورت تصادفی طبقه بندی ای بوده است. در بخش کیفی تحلیل مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد. روایایی و پایایی مولفه ها بررسی و آلفای کرونباخ همه مولفه های بالا 0/7 بوده و طی آن؛ مهم ترین مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر در مورد مولفه های ابعاد توانمندسازی و بهره وری نیروی انسانی در شرکت ملی گاز ایران مورد سنجش قرار گرفته شد. در بخش کمی از طریق روش معادلات ساختاری، صحت مدل تحقیق، مورد تایید قرار گرفت و معلوم گردید که انتخاب مفاهیم، ابعاد و شاخص ها از دقت بالایی در شرکت ملی گاز ایران برخوردار بوده و می تواند چارچوب مناسبی را برای تدوین سند چشم انداز شرکت ملی گاز ایران فراهم نماید.
  کلیدواژگان: ابعاد توانمندسازی، بهره وری، شرکت ملی گاز، تحلیل مضمون
 • حمیدرضا کیانی*، علی اصغر انواری رستمی، منصور گرکز صفحات 145-158

  در این پژوهش رابطه بیش اعتمادی و هزینه حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نقش میانجیگری نوع موسسه حسابرسی مورد بررسی قرار می گیرد. این پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی- همبستگی می باشد. برای برآورد مدل و آزمون فرضیه های پژوهش، از 480 شرکت با روش حذفی سیستماتیک 128 شرکت طی دروه 1389 تا 1396 به عنوان نمونه تعیین گردید. یافته های پژوهش نشان داد؛ در مدل رگرسیونی مربوط به فرضیه های پژوهش آماره ی اف به ترتیب برای هر سه فرضیه پژوهش برابر 36/2 ،50/2، 49/2 و سطح معنی داری این آماره کمتر از 05/0 میباشد که نشان دهنده ی مناسب بودن برازش انجام شده می باشد. همچنین آماره دوربین واتسون به ترتیب برابر با 2/15 ،2/16، 2/15 بوده و بنابراین احتمال وجود خودهمبستگی سریالی در مدل وجود ندارد. ضریب تعیین این مدل ها نیز به ترتیب برابر با 0/25، 0/26، 0/26 بوده است که نشان دهنده ی مناسب بودن برازش مدل رگرسیونی می باشد. با توجه به آماره های ارایه شده هر سه فرضیه پژوهش مورد تایید می باشد و میتوان بیان داشت که بین اطمینان مدیران و انتخاب نوع موسسه حسابرسی، بین نوع موسسه حسابرسی و هزینه حسابرسی و همچینین بین اطمینان مدیران و هزینه حق الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: اطمینان مدیران، حق الزحمه حسابرسی، نوع موسسه حسابرسی، بورس اوراق بهادار تهران
|
 • Ameneh Golsaran Kermani *, Melika Beheshtifar, Mohammad Montazeri, Hossein Arabpour Pages 73-94

  The present study was conducted with the aim of qualitative analysis of human resource risks using Fuzzy dematel method. And in terms of practical purpose, in terms of exploratory approach and qualitative and quantitative approach, and the main method to achieve the desired model in it, is qualitative methodology, the modeling of which is based on the paradigm model. The statistical population of the research for the qualitative section, including the deputies of the Islamic Azad University, who had some experience and expertise in the field of human resource risk issues, was formed. Risk Identification was first identified and classified through a semi-structured interview with human resource risk experts at Azad University. At this stage, 66 extraction risks were identified in the form of 10 main classification risks. In a second questionnaire, dematelasked experts to show how important each risk was to each other, and finally the risks were analyzed based on Fuzzy dematel using Excel software. The results showed that the risk of "organizational resistance" was the most effective, the risk of "psychology" was the most effective and the risk of "ethics" was the most interaction with other risks. Also, the risk of "employee ability and skill, career path, organizational resilience, regulations and financial resources" are variable and "moral, job, economic, economic, psychological and cultural and social uncertainty" are disabled.

  Keywords: Risk, Human Resources, Islamic Azad University, Fuzzy DEMATEL
 • Abdollah Mooharramzadeh, Behnam Talebi *, Zarrin Daneshvar Pages 95-102

  This research has been conducted with the aim of identifying and validating the intervening factors in human resource training policymaking in one of the country's banks. This research is a combination of qualitative grounded theory approach with semi-structured interview tools and quantitative survey approach using qualitative study questionnaire. The number of participants in this study in the qualitative stage of 14 experts with obvious cases sampling method was selected and in the quantitative stage, 300 employees and branch managers were one of the banks in the country by random cluster sampling method and were selected according to the northern, southern, central, western and eastern regions of the country. For data analysis in qualitative research, content analysis based on continuous comparison method of Strauss and Corbin, in qualifying qualitative findings, refer to experts and participants in the research and to validate the data in quantitative research, confirmatory factor analysis of the first and second order used . The results of open, axial and selective coding showed that the intervening factors can be classified into three themes: non-working considerations, executive problems and infrastructural problems, and 12 sub-themes. In the validation of qualitative findings, three sub-themes were eliminated and nine sub-themes were confirmed in the quantitative validation stage. The average adjusted coefficient of the model is 0.86 and the good of fitness the quantitative model is 0.52 and is very high.

  Keywords: Policymaking, Human Resource Training, Intervention Factors
 • Majid Eydi-Baygi *, Abdolaziz Aflakseir, Zahra Dehghanizadeh Pages 103-116

  The aim of the present study was to investigate the organizational factors affecting the level of burnout of employees in Fars Regional Water Authority. The present study was a descriptive correlational study. The statistical population of the present study was all employees of Fars Regional Water Authority who were working in this company in 1396. The sample of the present study included 181 people who were selected by simple random method. The present study data were collected using job burnout questionnaire, questionnaire role ambiguity and role conflict, role value, job stress, job satisfaction and perceived leadership behavior questionnaire. The results showed that there is a significant negative relationship between organizational variables of organizational justice, job satisfaction and supportive leadership style with burnout.

  Keywords: Organizational Factors, burnout, Employees
 • Rasoul Ranjbarian *, Adel Jahanbakhshi Pages 117-130

  The aim of this study was to investigate the role of managers' emotional intelligence on achieving the goals of resistance economics in government organizations in Shahindezh city. The present study was descriptive-correlational in terms of applied purpose and descriptive data collection method. The statistical population studied in this study was the managers and deputies of government departments of Shahindezh city in 2018, whose number is 145 people. To determine the sample size, Cochran's formula was cited and 105 people were selected by stratified random sampling method to answer. Data collection tools were used using the standard Shering Emotional Intelligence Questionnaire (1996) and Faizian Resistance Economics (2016). Formal narrative method was used to determine the validity of the questionnaire. The results of Cronbach's alpha coefficient for both questionnaires were 0.939 and 0.957, respectively, for data analysis of two-variable linear elongation and elongation test, multiple regression and single sample t regression. The results showed that the correlation coefficient between managers' emotional intelligence and resistance economics was 0.522 and also the results of linear regression test showed that the dimensions of emotional intelligence including (self-motivation, self-awareness, self-control, empathy, social skills of managers) achieved economic goals. Resistance in the government departments of Shahindaj city, respectively, had a positive and significant effect of 0.526, 0.432, 0.509, 0.298 and 0.428, and then the self-motivation of managers has the greatest impact on achieving the goals of the resistance economy.

  Keywords: emotional intelligence, Resistance Economics, Governmental Organizations
 • Bahador Changizi, Mozhgan Amirianzadeh *, Moslem Salehi, Reza Zarei Pages 131-143
  The purpose of this study is to design and validate the model of human resource empowerment dimensions for the productivity of the National Iranian Gas Company. In the qualitative stage with 18 experts, mainly managers and deputy human resources of the National Iranian Gas Company and university professors, the interviews continued until the achievement of theoretical saturation, and the sample of the quantitative section includes 337 people based on the Cochran's formula. were chosen. The sampling method was qualitative in the qualitative part and stratified in the quantitative part randomly. In the qualitative part, the analysis of the interviews was performed using the content analysis method. The validity and reliability of the components were examined and Cronbach's alpha of all the above components was 0.7 and during it; The most important basic, organizing and comprehensive themes on the components of human resources empowerment and productivity were assessed in the National Iranian Gas Company. In a small part, through structural equation method, the accuracy of the research model was confirmed and it was found that the selection of concepts, dimensions and indicators is highly accurate in the National Iranian Gas Company and can be a suitable framework for compiling an eye document. Provide the size of the National Iranian Gas Company.
  Keywords: Dimensions of empowerment, Productivity, National Gas Company, Content Analysis
 • Hamidreza Kiani *, Ali Asghar Anvary Rostamy, Mansour Garkaz Pages 145-158

  In this study, the relationship between overconfidence and the cost of auditing fees of companies listed on the Tehran Stock Exchange with the mediating role of the type of auditing firm is examined. This research is of applied and descriptive-correlation type. To estimate the model and test the research hypotheses, out of 480 companies, 128 companies were selected as a sample by the systematic elimination method during the period 1389 to 1396. Research findings showed; In the regression model related to the research hypotheses, the F-statistic for all three research hypotheses is equal to 2.36, 2.50, 2.49 and the significance level of this statistic is less than 0.05, which indicates The appropriateness of the fit is done. Also, Watson camera statistics are equal to 2.15, 2.16, 2.15, respectively, and therefore there is no possibility of serial autocorrelation in the model. The coefficients for determining these models were 0.25, 0.26, and 0.26, respectively, indicating the suitability of the regression model. According to the presented statistics, all three research hypotheses are confirmed and it can be stated that there is a relationship between managers 'confidence and selection of auditing type, between auditing type and auditing cost and also between managers' confidence and auditing fees.

  Keywords: Managers' confidence, audit fees, type of audit institution, Tehran Stock Exchange