فهرست مطالب

نشریه توانمندسازی سرمایه انسانی
سال دوم شماره 3 (پیاپی 6، پاییز 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • امیدعلی حسین زاده*، ناصر حقیریان صفحات 169-179

  هدف پژوهش حاضر فراتحلیل مطالعات انجام شده در رضایت شغلی کارکنان دانشگاه است. روش پژوهش فراتحلیل بوده و جامعه آماری شامل مطالعاتی بوده که در فاصله سال های 1390 تا 1396 در داخل و 2010 تا 2016 در خارج به صورت مقاله تمام متن در پایگاه های اطلاعاتی داخلی (Noormags، Magiran و SID) و خارجی (Pub-Med) در دسترس بودند. به منظور جمع آوری اطلاعات از چک لیست مشخصات طرح های پژوهشی استفاده شد. پس از بررسی ملاک های ورود و خروج و نیز تحلیل حساسیت 20 اندازه اثر از مطالعه دارای شرایط فراتحلیل، به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل حساسیت، نمودار قیفی، مدل های ثابت و تصادفی و تحلیل ناهمگنی با استفاده از نرم افزار CMA استفاده گردید. تحلیل اطلاعات حاصل از پژوهش ها نشان داد که رضایت شغلی کارکنان دانشگاه بر حسب سال تفاوت وجود دارد. به طوری که پس از حذف شش اندازه اثر پرت مقدار اندازه اثر ترکیبی برای مدل اثرات تصادفی (مدل انتخاب شده برای این فراتحلیل) برابر با 67/0 به دست آمد که از لحاظ آماری معنادار بود. همچنین رضایت شغلی کارکنان بر اساس روش های نمونه گیری متفاوت است؛ اما بر اساس جنسیت تفاوتی وجود ندارد. با توجه به نتایج فراتحلیل می توان گفت که رضایت شغلی کارکنان دانشگاه از اهمیت خاصی برخوردار است و توجه به آن توسط مسیولین می تواند نقش مهمی در این زمینه داشته باشد.

  کلیدواژگان: رضایت شغلی، فراتحلیل، اندازه اثر
 • مهسا شاهمرادی*، سنجر سلاجقه، افلاطون امیری صفحات 181-196

  هدف پژوهش حاضر، ارایه الگوی مدیریت منابع انسانی مبتنی بر دانش در دستگاه های اجرایی شهر ساری است. از نظر هدف، تحقیق حاضر از نوع کاربردی است. از طرفی چون پژوهش به تبیین مدل می پردازد می توان گفت که در دسته پژوهش های توسعه ای نیز قرار دارد. جامعه آماری این تحقیق خبرگان ، مدیران و معاونین بوده که در مجموع 10 نفر شامل اساتید مدیریتی و تمامی مدیران و معاونین دستگاه های اجرایی شهر ساری هستند. روش نمونه گیری بصورت طبقه بندی بوده که تعداد 584 نفر انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی و نرم افزارهایSpss, AMOS  استفاده شده است. نتایج یافته های تحقیق نشان داد که بین مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش رابطه وجود دارد. بین همه متغیرهای تحقیق و ابعاد آنها روابط معناداری بوده و تنها رابطه میان بعد اشتراک گزاری دانش با مدیریت منابع انسانی معنادار نبوده است. همچنین وضعیت مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش در سطح نسبتا مطلوبی قرار دارد. در راستای اهداف این دستگاه های اجرایی، پشتیبانی مدیریت ارشد می تواند باعث افزایش سطح و کیفیت به اشتراک گذاری دانش از طریق کارکنان متعهد شود.

  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی، مدیریت دانش، فرایند مدیریت دانش، دستگاه های اجرایی، شهر ساری
 • مهرک میرسعیدی*، امیر گروسی، آزاده اشرفی صفحات 197-210
  کارکنان، کلید حرکت و تکاپو در محیط رقابتی سازمان های کنونی هستند و پایداری فعالیت های سازمانی به ایجاد و توسعه توانمندی های کارکنان در محیط کاری وابسته است. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر طراحی شغل بر فلات-زدگی شغلی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری در پژوهش حاضر عبارت است از تمامی کارکنان و مدیران معاونت امور استان ها در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران که تعداد آن ها 80 نفر است. مقدار حجم نمونه با توجه به حجم جامعه، به صورت تمام شماری تعیین گردید و پرسشنامه میان تمامی اعضای جامعه توزیع و تعداد 72 پرسشنامه قابل تحلیل گردآوری شد. در ارتباط با روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و در ارتباط با پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. در گام بعد از معادلات ساختاری و تحلیل مسیر با نرم افزارهای SPSS و SmartPLS استفاده شد. نتایج نشان داد رویکرد طراحی شغل بصورت معناداری بر فلات زدگی شغلی موثر است و از میان رویکردهای موجود، رویکرد مکانیکی می تواند میزان  فلات زدگی شغلی را افزایش دهد و تاثیرات منفی بر شرایط کارکنان داشته باشد.
  کلیدواژگان: طراحی شغل، فلات شغلی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
 • ملیکه بهشتی فر*، احد شهبازیان صفحات 211-223

  یکی از مهم ترین چالش های مدیران در سازمان ها، استفاده کافی از منابع فکری، توان ذهنی و ظرفیت های بالقوه منابع انسانی است. از این‏رو پژوهش حاضر با هدف ارایه الگوی اثربخش توانمندسازی روانشناختی کارکنان انجام گرفت. روش انجام تحقیق تلفیقی از روش کیفی-کمی بود. جامعه آماری از دو گروه تشکیل شده است؛ گروه اول شامل خبرگان حوزه توانمندسازی روانشناختی منابع انسانی است که تعداد آن‏ها نامعلوم است و در سطح کشور پراکنده اند، 15 نفر از آن‏ها به صورت نمونه‏گیری هدفمند گزینش شدند و در بخش تدوین و طراحی مدل از نظر آن‏ها استفاده شد. گروه دوم شامل تمامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تبریز (1100 نفر) هستند که با توجه به فرمول کوکران 285 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. در زمینه جمع آوری داده ها از روش مصاحبه عمیق و در فاز برازش مدل، از پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی کارکنان که روایی محتوایی و پایایی آن به ترتیب 5/91 درصد و 6/94 درصد محاسبه شده، استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش‏های تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و از نرم افزارهای SPSS ویراست 21 و LISREL ویراست 8/8 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که قدرت رابطه میان فرهنگ سازمانی (38/0)، ساختار سازمانی (48/0)، نظام پایش سازمانی (83/0)، نظام پاداش سازمانی (56/0)، نظام‏های مدیریتی سازمان (68/0) با متغیر توانمندسازی روانشناختی مورد قبول است. آماره t آزمون نیز بزرگتر از مقدار بحرانی t در سطح خطای 5% یعنی 96/1 بوده و نشان داد همبستگی مشاهده شده معنادار است. بنابراین با اطمینان 95 درصد می‏توان گفت که هر  5 عامل در طراحی الگوی اثربخش توانمندسازی روانشناختی کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تبریز تاثیر بسزایی داشتند.

  کلیدواژگان: توانمندسازی روانشناختی، فرهنگ سازمانی، نظام پایش، نظام مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی
 • مراد خوشدل مفیدی، محمدرضا باقرزاده*، اسدالله مهرآرا صفحات 225-237

  امروزه سازمان گمرک بواسطه ضرورت همگامی با شیوه های اداری و سیستمی روز دنیا و همچنین تعامل و ارتباط سازنده با سازمان های هم جوار ، با برخی مسایل اساسی روبه رو شده است. این مسایل بیشتر در زمینه جذب، پرورش و نگهداشت استعدادها بوده که منجر به بالا رفتن اهمیت بحث مدیریت استعداد در این سازمان دولتی گردیده است. هدف از این تحقیق ارایه مدل جامع مدیریت استعداد سازمان گمرک است. در راستای انجام این پژوهش و به منظور استخراج شاخص های بومی و تخصصی سازمان گمرک، ابتدا پیشینه تجربی موجود مطالعه شد. نویسندگان پس از مطالعه دقیق پیشینه ها به 139 شاخص دست یافتند که جهت غربالگری، از نظر 20 خبره و روش دلفی-فازی استفاده شد. پس از چهار مرحله فازی زدایی تعداد 54 شاخص باقی ماند که نتایج تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزار اکسپرت چویس نشان داد به ترتیب ابعاد 1. جذب استعداد (0/467) 2. حفظ استعداد (0/227) 3. کنترل و مدیریت مجدد استعداد (0/16) 4. بهسازی استعداد (0/095) در سازمان گمرک از اهمیت برخوردارند.

  کلیدواژگان: مدل مدیریت استعداد، مزیت رقابتی، گمرک، جذب استعداد، بازآفرینی استعداد
 • مرضیه حیدری*، رویا افراسیابی، قاسم شورمیج صفحات 239-249
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی فرسودگی شغلی در رابطه بین توانمندسازی روانشناختی با رفتار نوآورانه کارکنان اداره آموزش و پرورش استان فارس انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری در این تحقیق شامل 210 نفر از کارکنان اداره آموزش و پرورش استان فارس بوده که حجم نمونه برابر با 136 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر، فرسودگی شغلی مسلچ و پرسشنامه رفتار نوآورانه جنسن و همکاران استفاده گردیده است. تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS انجام شد که نتایج نشان داد رابطه توانمندسازی روانشناختی با فرسودگی شغلی و رفتار نوآورانه؛ و فرسودگی شغلی با رفتار نوآورانه تایید گردید. همچنین فرسودگی شغلی در رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و رفتار نوآورانه نقش میانجی ایفا می کند.
  کلیدواژگان: توانمندسازی روانشناختی، فرسودگی شغلی، رفتار نوآورانه، کارکنان، اداره آموزش و پرورش
 • مصطفی حبیبی، رسول رنجبریان* صفحات 251-266
  پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر سبک رهبری خدمتگزار بر توسعه منابع انسانی با توجه به متغیر میانجی توانمندسازی روان شناختی کارکنان در سازمان های دولتی شهرستان تکاب انجام گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش به تعداد 1255 نفر هستند که 295 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای از طریق فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه های استاندارد بود. جهت بررسی روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری به نتایج مدل اندازه گیری استناد شد که نتایج روایی و پایایی پرسشنامه ها را تایید کرد. برای تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و از نرم افزار PLS استفاده شد. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که مولفه های توسعه افراد، برقراری روابط دوستانه، فراهم کردن زمینه رهبری  و به اشتراک گذاشتن رهبری از متغیر رهبری خدمتگزار و مولفه های احساس موثر بودن و احساس مشارکت با دیگران از متغیر توانمندسازی روان شناختی تاثیر مثبت و معنی داری بر توسعه منابع انسانی داشته اند؛ همچنین مولفه نشان دادن اعتماد از متغیر رهبری خدمتگزار و مولفه های احساس معنی داری شغل، احساس شایستگی در شغل و احساس داشتن حق انتخاب از مولفه توانمندسازی روان شناختی، برای توسعه منابع انسانی تاثیرگذار نبوده اند.
  کلیدواژگان: رهبری خدمتگزار، توسعه منابع انسانی، توانمندسازی روان شناختی
|
 • Omidali Hosinzadeh *, Nasser Hagirian Pages 169-179

  The purpose of the present study was to investigate the extent to which studies were done on job satisfaction of university staff. The method of research is meta-analysis and the statistical population includes studies conducted in the period from 2011 to 2016 internally and from 2010 to 2016 abroad as a full text article in internal databases (Noormags, Magiran and SID), and foreign (Pub-Med) were available. In order to collect information, a checklist of the characteristics of research projects was used. After analyzing the criteria for entering and leaving and also analyzing the sensitivity of 20, the effect size of the study with meta-analysis conditions was obtained. In order to analyze the data, sensitivity analysis, Funnel analysis, fixed and random models and heterogeneity analysis using CMA software were used. Data analysis of the research showed that the job satisfaction of the university staff varies from year to year. So, after removing the six size effects of the effect, the amount of combined effect size for the random effects model (the model selected for this meta-analysis) was 0.67, which was statistically significant. Also, job satisfaction of employees varies according to sampling methods, but there is no difference in gender. Regarding the results of meta-analysis, it can be said that job satisfaction of university staff is very important and attention can be made by the authorities in this regard.

  Keywords: Job satisfaction, meta-analysis, size of effect
 • Mahsa Shahmoradi *, Sanjar Salajeghe, Aflatoon Amiri Pages 181-196

  The purpose of this study is to present a knowledge-based HRM model in the executive agencies of Sari. Questionnaire was used for data collection. The statistical population of this study is divided into two groups: experts, managers and assistants. Experts in this study consisted of 10 people including management professors and statistical community in pattern assessment process, all managers and assistants of executive agencies in Sari. 584 individuals were selected by stratified sampling method. Descriptive and inferential statistics and Spss, AMOS, KMO and T-Test were used to analyze the data. The results showed that there is a relationship between human resource management and knowledge management. There was a significant relationship between all variables of research and their dimensions and the only relationship between knowledge sharing dimension and HRM was not significant. Also, the status of human resource management and knowledge management is relatively favorable. In line with the goals of these executives, senior management support effectively enhances the level and quality of knowledge sharing through committed employees, human resource management practices, key approaches to extracting and enhancing the knowledge and expertise of staff that the organization needs. has it.

  Keywords: Human Resources Management, Knowledge management, Knowledge management Process, Executive Devices, Sari City
 • Mehrak Mirsaeedi *, Amir Garoosi, Azadeh Ashrafi Pages 197-210
  Abstract Employees, are the key to moving into the competitive environment of current organizations, and the sustainability of organizational activities depends on building and developing staff capabilities in the workplace. The purpose of this study was to investigate the effect of job design on job burnout. This research is a descriptive survey in terms of the nature of data collection and is applied by purpose. The statistical population in this study is all employees and managers of provincial affairs in IRI in the city of which 80 persons. The sample size was determined by census according to the size of the population and the questionnaire was distributed among all members of the community. A total of 72 questionnaires were analyzed. A standard 49-item questionnaire was used in this study. Content validity was used for validity and Cronbach's alpha was used for reliability. Kolmogorov-Smirnov test was used to check for normality and after structural equations and path analysis using PLS software. The results showed that the job design approach has a significant effect on job strain and among the available approaches, the mechanical approach can increase job strain rate and have a negative impact on staff conditions. Keywords: Job Planning, Career Planning, Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB)
  Keywords: job design, career plateauing, Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB)
 • Melikeh Beheshtifar *, Ahad Shahbazian Pages 211-223

  The research method is qualitative-quantitative.The statistical population consists of two groups; the first group consists of experts in the field of psychological empowerment of human resources whose number is unknown and scattered throughout the country; 15 of them were selected by purposeful sampling and were selected in the section. Modeling and design were used in their view.The second group consisted of all staff of Islamic Azad University of Tabriz (1100 people). According to Cochran formula 285 people were selected as sample. Data were collected through in-depth interview and in the fitting phase of the model, Employees' Psychological Empowerment Questionnaire, whose content validity and reliability were 91.5% and 94.6%, respectively.Exploratory and confirmatory factor analysis methods were used for data analysis. SPSS 21 and LISREL 8/8 were used. The results show that the relationship between organizational culture (0.38), organizational structure (0.48), organizational monitoring system (0.83), organizational reward system (0.56), and organizational management systems (68) The correlation with psychological empowerment was shown to be desirable.The t-test statistic was also larger than the critical value of t at 5% error level (1.96) and showed a significant correlation. Therefore, with 95% confidence, it can be said that all five factors had a significant impact on the design of an effective model of psychological empowerment of staff at Tabriz Islamic Azad University

  Keywords: Psychological Empowerment, Organizational Culture, Monitoring system, Management System, Islamic Azad University
 • Morad Khoshdel Mofidi, Mohammad Reza Bagherzadeh *, Asadollah Mehrara Pages 225-237

  Nowadays, there are some fundamental issues in the Customs Administration due to the necessity of keeping up with the modern administrative and systematic practices of the world. These issues are more about attracting, nurturing and retaining talent, which has raised the importance of the talent management debate in this government agency. The purpose of this research is to present a comprehensive model of talent management for the Customs Administration. In order to do this research, due to the need to extract native and specialized characteristics of Customs Organization, to establish a proper framework, we first examined the existing empirical background. Then, after sorting the background, we obtained 139 indices that we selected using Delphi-fuzzy method for expert screening. By purposive sampling, 20 experts were selected. After 4 phases of de-fuzzing, 54 indices remained. The model was evaluated and validated in the Customs Administration through accessible sampling with 367 samples. Through Hierarchical Analysis (AHP) and Expert Chase software: 1. Talent Attraction (0.467) 2. Talent Retention (0.227) 3. Talent Control and Management (0.16) 4. Talent Improvement ( 0.095)Rated.

  Keywords: talent management model, Competitive Advantage, Customs, Talent Attraction, Talent Recreation
 • Marzieh Heydari *, Royae Afrasiabi, Ghasem Shoormig Pages 239-249
  This study investigates the mediation role of psychological empowerment in the relationship between burnout and innovative behavior among employees of Education of Fars. The descriptive-correlation method was used. The statistical population in this research consist of two hundreds and ten staffs Education of Fars Province. In order to determine the sample size for the study, specialized software for sampling, Sample Power software, was used to test out the hypothesis so the sample consists One hundred thirty-six employees were selected. In order to collect data, questionnaires of psychological empowerment Spreitzer, burnout Maslach and the questionnaire of innovative behavior, J and colleagues was used. The analysis of the information and required data in this research was done by using structural equation model and using software Smart PLS.The results showed that there is a significant relationship between psychological empowerment and job burnout. The relationship between psychological empowerment and innovative behavior was also significant. The results showed that between burnout and innovative behavior with considering the role of the mediator, psychological empowerment, there is a significant relationship.
  Keywords: psychological empowerment, burnout, Innovative behavior
 • Mostafa Habibi, Rasoul Ranjbarian * Pages 251-266
  The purpose of this study was to determine the effect of servant leadership style on human resource development with regard to mediating variables of employees' psychological empowerment in government agencies in Takab city. The present study is a descriptive correlational one in terms of purpose of data collection. The population of this study was 1255 people. 295 people were selected through stratified random sampling through Cochran fumigation. Data were collected using standard questionnaires. To evaluate the validity and reliability of the measurement instruments, the results of the measurement model were invoked, which confirmed the validity and reliability of the questionnaires. Structural equation modeling and PLS software were used for data analysis. The hypotheses test results showed that the components of development of individuals, establishing friendly relationships, providing leadership and sharing leadership from the servant leadership variable and the components of feeling effective and feeling connected with others from the psychological empowerment variable had a significant positive effect on development. Also, the components of showing trust in the servant leadership variable and the components of meaningful job feeling, competence in the job, and feeling entitled to choose from the component of psychological empowerment have not been effective in human resource development.
  Keywords: Servant Leadership, Human Resource Development, psychological empowerment