فهرست مطالب

نشریه توانمندسازی سرمایه انسانی
سال دوم شماره 2 (پیاپی 5، تابستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مراد رضایی دیزگاه* صفحات 83-94

  هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر رهبری تحول گرا بر تسهیم دانش با تاکید بر نقش میانجی عدالت سازمانی کارکنان شرکت مخابرات شهرستان رشت است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی از نظر روش، توصیفی است. به لحاظ جمع آوری داده ها میدانی و ابزار جمع-آوری داده ها، پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق حاضر 230 نفر از کارکنان شرکت مخابرات شهرستان رشت  هستند. روش نمونه گیری، تصادفی ساده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 174 نفر تعیین شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS22 و LISREL 8.58 مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که تسهیم دانش و رهبری تحول گرا بر عدالت توزیعی، رویه ای و تعاملی کارکنان مخابرات شهرستان رشت تاثیر دارد و همچنین نتایج نشان داد که عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی بر تسهیم دانش کارکنان مخابرات شهرستان رشت تاثیر دارد. نتایج تحقیق حاضر در بهبود تسهیم دانش کارکنان مخابرات شهرستان رشت کاربرد دارد.

  کلیدواژگان: : رهبری تحول گرا، تسهیم دانش، عدالت سازمانی
 • آمنه مالمیر*، حسین ترابی صفحات 95-104
  پژوهش حاضر با هدف  نقش مهارتهای مدیریتی در تمایل به جانشین پروری مدیران اداره امور مالیاتی استان همدان انجام شده است . این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاط روش تحقیق توصیفی -همبستگی و از نوع تحقیات میدانی است که به شیوه کمی انجام شده است، همچنین در این تحقیق برای گردآوری داده های آماری از روش میدانی استفاده شده است. جامعه آماری تمامی کارکنان شاغل در اداره امور مالیاتی استان همدان به تعداد 4745 نفرمی باشند که با استفاده ازجدول مورگان تعداد 354 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای در نظر گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه از شاخص های آماری نظیر فراوانی، جداول و نمودار ها در بخش آمار توصیفی، و از آزمون های کلوموگروف-اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک عاملی  موجود در بسته نرم-افزاری SPSS در بخش آمار استنباطی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که در فرضیه اصلی مهارت های مدیریتی در تمایل به جانشین پروری تاثیر معناداری دارد و در فرضیه های فرعی از بین مولفه های مهارت های مدیریتی، تنها مهارت انسانی در جانشین پروری تاثیر دارد و مهارت ادراکی و فنی در تمایل به جانشین پروری تاثیر چشم گیری ندارند.
  کلیدواژگان: مهارت های مدیریتی، مهارت ادراکی، انسانی، فنی، جانشین پروری
 • امید صفری*، فاطمه حسینی، غلامرضا صفری صفحات 105-111
  هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین سرمایه اجتماعی و توانمند سازی روان شناختی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس به تعداد 114 نفر هستند که  تمامی آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از نمونه مورد مطالعه، از پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهایپت و گوشال (1998) و پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی اسپریتزر (1995) استفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد که بین بعد اعتماد و توانمند سازی روانشناختی رابطه معناداری وجود دارد (001/≤p). و همچنین بین بعد همدلی و توانمند سازی روانشناختی رابطه معناداری وجود دارد (001/≤p).  بر اساس دیگر نتایج ابعاد سرمایه اجتماعی باعث توانمند سازی روانشناختی آزمودنی ها می شود یعنی هرچه کارکنان از اعتماد و همدلی بالاتری برخوردار باشند توانمند تر خواهند بود.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، توانمندسازی روانشناختی، کارکنان، اداره کل ورزش و جوانان فارس
 • فروغ فرزان*، سنجر سلاجقه، مسعود پورکیانی، ایوب شیخی صفحات 113-125

  هدف از پژوهش حاضر تبیین معیارهای ارزش گذاری مبتنی بر سطح بلوغ مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی و ارایه یک مدل بومی است. در این تحقیق از دو پرسش نامه یکی در خصوص معیارهای ارزش گذاری با51 سوال با آلفای کرونباخ 94/0 و دیگری در زمینه سطح بلوغ مدیریت دانش با آلفای کرونباخ 93/0 با 98 سوال استفاده شده است. جهت بررسی روایی پرسش نامه ها از روایی محتوایی و سازه استفاده شد. جامعه آماری شامل 86643 نفر از کارکنان سازمان های اجرایی استان خوزستان هستند که با استفاده از فرمول «کوکران» 382 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای Spss 22  و Amos 22 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که از معیارهای ارزش گذاری که شامل 17 مولفه هستند، مولفه فنی دارای بیشترین میانگین رتبه (11/09) و مولفه قابلیت نگهداری دارای کمترین میانگین رتبه (6/79) در بین سایر مولفه ها بوده است. سطح بلوغ مدیریت دانش شامل 13 شاخص است که به صورت کلی می توان گفت که این متغیر در سطح بیشتر از رضایت بخش قرار دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین معیارهای ارزش گذاری و سطح بلوغ مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، بلوغ، سطح بلوغ مدیریت دانش، معیارهای ارزش گذاری
 • مهران مهدی زاده، سحر اسدزاده منجیلی، محمد طالقانی* صفحات 127-144
  سازمان های بخش دولتی و غیردولتی برای بقاء و رشد در محیط پویا، پیچیده و رقابتی امروز ناگزیرند از سبک های متنوع و مناسبی جهت رهبری و هدایت سرمایه های انسانی شان بهره گیرند؛ زیرا بهره گیری از سبک های نوین رهبری علی رغم برخی محدودیت های اجرایی، از مزایای عمده ای برخوردارند که علاوه بر ایجاد شادی و نشاط، پشتیبانی و افزایش مشارکت کارکنان در امور، منجر به ارتقاء عملکرد و بهره وری آنان و سازمان می شود. هدف این مطالعه، مقایسه تطبیقی دو سبک رهبری پدرسالارانه و اصیل از نظر تاریخچه، مفهوم، مزایا و ابعاد بوده و به منظور گردآوری این اطلاعات از روش مطالعات کتابخانه ای استفاده شد. همچنین در این پژوهش پس از تبیین مبانی نظری، مروری بر مهمترین یافته های پژوهشگران داخلی و خارجی درباره اهمیت و اثرات سبک های رهبری پدرسالارانه و اصیل بر امور مربوط به سرمایه انسانی از جمله عملکرد شغلی و اجتماعی کارکنان، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی، رفاه عاطفی و رضایتمندی شغلی، یادگیری سازمانی، تسهیم دانش، توانمندسازی شغلی و غیره، صورت گرفته و در پایان نیز به بحث و جمع بندی یافته ها پرداخته شد.
  کلیدواژگان: سرمایه های انسانی، سبک های نوین رهبری، رهبری پدرسالارانه، رهبری اصیل
 • علیرضا ابراهیمی* صفحات 145-155

  این پژوهش با هدف طراحی مدل تاب آوری در شرایط بحران بر مبنای  نهادینه سازی یادگیری سازمانی مدیران وکارشناسان انجام شده است. روش تحقیق، تحلیلی اکتشافی می باشد با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه به میزان 215 نفر تعین گردید به منظور طراحی مدل نهادینه سازی یادگیری سازمانی پس از مطالعه متون عام جامعه شناسی کاربردی و پایگاه های علمی، 450مفهوم در خصوص نهادینه نمودن فرهنگ بطور عام، استخراج گردید واز طریق روش دلفی در اختیارصاحب نظران دانشگاهی وصاحب نظران سازمان هلال احمر قرار داده شد تا از نظر خبرگان تایید شود. سپس بر اساس تایید مولفه ها توسط خبرگان، حدود هفتاد وسه مفهوم در زمینه نهادینه کردن فرهنگ تاب آوری بر مبنای یاد گیری سازمانی مورد اتفاق نظر خبرگان قرار گرفت و پرسشنامه تهیه شد. اولین مرحله پس از انجام تحلیل عامل اکتشافی، با استفاده از نرم افزارspss روی هفتاد وسه مفهوم، پنج مولفه اصلی شامل مولفه های مدیریتی تاب آوری ، اهداف تاب آوری ، فرهنگی تاب آوری ، استراتژیک و یادگیری تاب آوری در شرایط بحران شناسایی و با توجه به ادیبات تحقیق نامگذاری شدند. در دومین مرحله، استفاده تکنیک و نرم افزار دیماتل (DEMATEL) با بهره مندی از قضاوت خبرگان ، ساختار سلسله مراتبی از عوامل موجود در سیستم، همراه با روابط تاثیرگذاری و تاثیرپذیری متقابل عناصر به دست آمد. در مرحله سوم، الگویی جهت نهادینه کردن یادگیری سازمانی با استفاده از نرم افزار لیزرل طراحی گردید. در ادامه با داشتن پنج مولفه ی فوق الذکر زمینه ساز پرسشنامه ی مدل تاب آوری بر مبنای نهادینه سازی یاد گیری به عنوان ورودی نرم افزار لیزرل جهت طراحی الگوی نهادینه سازی یادگیری سازمانی مورد استفاده قرار گرفت.

  کلیدواژگان: تاب آوری، یادگیری سازمانی، نهادینه سازی، شرایط بحران
 • امیر زرگرشوشتری*، داود جعفری، علی تقی زاده هرات صفحات 157-167

  در این پژوهش هدف اصلی اندازه گیری هوش سازمانی اعضاء هییت علمی بر انگیزش تحصیلی دانشجویان است. برای اندازهگیری میزان هوش سازمانی اعضاء هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی کارلآلبرخت که دارای 49 گویه است، مورد استفاده قرار گرفته است. هوش سازمانی دارای هفت بعد یعنی چشم انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، اتحاد و توافق، روحیه، کاربرد دانش و فشار عملکرد میباشد. برای اندازه گیری انگیزش تحصیلی، پرسشنامه استاندارد هارتر که شامل  33 گویه و هدف آن مقیاس اصلی هارتر است، مورد استفاده قرار گرفت. با محاسبه جدول مورگان، پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی البرخت میان 60 هییت علمی و پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر میان 160 دانشجو توزیع گردید. روش تجزیه و تحلیل داده ها که آمار توصیفی و استنباطی و  برای مقایسه بین پارامترها  استفاده شده است که در بخش هوش سازمانی اعضاء هییت علمی چشم انداز استراتژیک، اتحاد و توافق و کاربرد دانش در سطح اعضاء هییت علمی بیشترین اهمیت و اثرگذاری آنها بر انگیزش تحصیلی دانشجویان بیشتر است. ی دانشجویان بیشتر است.

  کلیدواژگان: هوش سازمانی، انگیزش تحصیلی، معادلات ساختاری، اعضاء هیئت علمی
|
 • M. Rezaei * Pages 83-94

  Abstract Today, the main capital of organizations is the knowledge that it has access. In this context, sharing knowledge as a complex but worthwhile activity is the basis of many organizational strategies. The main purpose of the present research is to investigate the effect of Transformation Leadership on Knowledge Sharing by Emphasizing on the Mediating Role of Organizational Justice among Rasht Telecommunication Company Employees. So the main question of this research is: Does transformation leadership affect knowledge sharing with the mediating role of organizational justice of the Telecom Company employees in Rasht? The present research is a descriptive- correlation study and it is a field study in terms of data collection. The statistical population of the research is all employees of the telecommunications company of Rasht (n = 230) which is sampled by simple random method. Seven hypotheses were provided in this research. The results of the study showed that knowledge sharing and transformation leadership affect on distributed, procedural and interactive justice of Telecommunications Employees in Rasht. The results also showed that distributive justice, procedural justice and interactive justice affect the knowledge sharing of telecom employees in Rasht. Finally, some suggestions were provided for future researchers. Keywords: Transformation Leadership, Knowledge Sharing, Organizational Justice.

  Keywords: Transformation Leadership, Knowledge Sharing, Organizational Justice
 • Ameneh Malmir *, Hosein Torabi Pages 95-104
  The purpose of this study was to investigate the role of managerial skills in the tendency to replace the executives in the tax office of Hamadan province. This research is an applied and a descriptive survey and field research method that was conducted in a quantitative manner. Also, this study aims to gather background information and theoretical foundations from the library method and statistical data from the field method. Used. The statistical population of all managers employed in the tax office of Hamadan province is 90 persons as sample by census method. To analyze the questionnaire data from statistical indices such as frequency, tables and graphs in descriptive statistics, and from Kolmogorov-Smirnov tests, one-factor analysis of variance in SPSS software package in statistics section. Inferential is used. The findings show that the main hypothesis of managerial skills has a significant effect on the tendency for surrogacy. They have no significant effect on surrogacy.
  Keywords: Managerial Skills, perceptual, Technical, successor skills
 • Omid Safari *, Fatemeh Hosseini, Gholamreza Safari Pages 105-111
  The purpose of this study was to investigate the relationship between social capital and psychological empowerment of Fars's Sports and Youth Departments. The statistical population of the study included all physical education teachers Fars's Sports and Youth Departments. (totally 114 people). A sample of 87 students was selected through random sampling as a sample for data collection. The sample was a social capital questionnaire (1998) and Nejatpath and Ghasal (1998) and Spreader's Psychological Empowerment Questionnaire (1995). Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and stepwise regression .The results of this study showed that there is a significant relationship between the dimensions of trust and psychological empowerment (p≤0.001). There is also a significant relationship between empathy dimension and psychological empowerment (p≤0.001). According to other results, the dimensions of social capital contribute to the psychological empowerment of physical education teachers, that is, physical education teachers have greater empathy and empowerment in sport.
  Keywords: Social capital, psychological empowerment, Staff, Fars's Sports, Youth Departments
 • Forough Farzan *, Sanjar Salajeghe, Masoud Pourkeini, Ayyub Sheikhy Pages 113-125

  The purpose of this study is to explain the evaluation criteria based on the level of knowledge management knowledge generation in executive systems and to provide a native model. In this research, two questionnaires on evaluation criteria were used with 51 questions with Cronbach's alpha of 0.94, and another on knowledge management maturity level with Cronbach's alpha of 0.93 with 98 questions.To assess the validity of questionnaires, content validity and construct were used. The statistical population consisted of 86643 employees of executive organizations in Khuzestan province. 382 people were selected as the statistical sample using Cochran's relation.SPSS 22 and Amos 22 software were used to analyze the data. The results of the study showed that the evaluation criteria included 17 components, the technical component had the highest average rating (11.09), and the maintenance component had the lowest average rating (6.79) among other components in the statistical population of the research. Is. The level of maturity of knowledge management includes 13 indicators, which in general, it can be said that this variable is more than satisfactory. The results also showed that there is a meaningful relationship between the evaluation criteria and the level of maturity of knowledge management.

  Keywords: Knowledge management, Maturity, maturity levels of knowledge management, valuation criteria
 • Mehran Mehdizade, Sahar Asdzadeh Manjili, Mohammad Taleghani * Pages 127-144
  Public-sector and non-governmental organizations must survive in today's dynamic, complex, and competitive environment, using diverse and appropriate styles to lead and direct their human capital, as they take advantage of new leadership styles. Despite some executive limitations, they have major benefits that, in addition to creating happiness and joy, support and increase employee engagement in the workplace, improving their performance, productivity and organization. The purpose of this study was to compare the two paternalistic and authentic leadership styles in terms of history, concept, advantages, and dimensions. Library studies were used to gather this information. In this study, after explaining the theoretical foundations, a review of the most important findings of internal and external researchers on the importance and effects of paternalistic and authentic leadership styles on human capital affairs including employees' social and career performance, organizational commitment, citizenship behavior , Emotional well-being and job satisfaction, organizational learning, knowledge sharing, job empowerment, etc., and finally the findings were discussed and summarized.
  Keywords: Human capitals, novel leadership styles, paternalistic leadership, authentic leadership
 • Alireza Ebrahimi * Pages 145-155

  This research with the purpose Designing an Organizational Learning Institutionalization Pattern in the red crescent in iran.The method of research is discovery and analastic by the use of cocran volume sampling with the score of 215people was determined. For purpose of learning Institutionalization basing modeling planning after studying public social texts and science bases 450 concepts for purpose of model Institutionalization culture was extracted.and with the method of DELFY was given to the authorities of and viewers of university and Red crescent to be accepted by the experts.after that Based on component validity was given to about 73concepts about culture Institutionalization Basing and was agreed by that Institute. At the first stage,by regarding discover faetor Analysis by using of SPSS software on 73 concepts,five choose, include administration,purposes, culture, strategic,learning recognition and concidering of research literature have named.At second stage technic and DIMATEL software for determine importance degree and importance,influenc and influenced by uswd scales,learning Institutionalization model was planed.

  Keywords: DIMATEL, Pattern, Learning Institutionalization, Organizational Learning
 • Amir Zargarshoushtari *, Davood Jafari, Ali Taghizade Herat Pages 157-167

  The main goal of in this research is to measure the effect of organizational intelligence of faculty members on the academic motivation of students using structural equations. Organizational intelligence is the acquisition of comprehensive knowledge and information about all factors affecting the organization. Also, the motivation for education includes an internal force that drives the learner into an all-encompassing assessment of his performance, according to the highest standards, in order to enjoy the pleasure that succeeds in performance. In order to measure the organizational intelligence of the faculty members of Islamic Azad University of Ahvaz, Karl Albarhat Standard Organizational Inventory, which has 49 items, has been used. Educational motivation has seven dimensions: strategic outlook, shared destiny, desire for change, unity and agreement, morale, application of knowledge and performance pressure. To measure academic motivation, Hartler's standard questionnaire, which includes 33 items, was used as the main objective of Hartre. The standard questionnaire for the organizational intelligence of Elbrucht was distributed among 60 faculty members and Hartre's academic motivation questionnaire among 160 students. The statistical data of the questionnaires were entered into the SPSS program, and analyzed by tests such as KMO, total value of variance, and factor load test of the total amount of variance explained. The results of this research indicate that in the organizational intelligence section of faculty members, strategic vision, unity, consensus and application of knowledge at the level of faculty members are most important and their impact on student's academic motivation is higher.

  Keywords: organizational intelligence, Educational Motivation, Structural equation, Faculty Members