فهرست مطالب

حکمت سینوی - پیاپی 65 (بهار و تابستان 1400)
 • پیاپی 65 (بهار و تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/08/30
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمودرضا مهاجری، عزیزالله افشار کرمانی* صفحات 5-30

  علم الهی به مخلوقات پیش‏از خلقت آن‏ها، یکی از پیچیده ‏ترین مباحث الهیات درباب صفات خداوند متعال محسوب می شود که درباره آن، نظرات گوناگونی مطرح شده است. یکی از معروف‏ترین این نظریات، نظریه صور مرتسمه ابن‏ سیناست که در این مقاله، قرایت محقق لاهیجی از آن را بررسی و تحلیل می کنیم. محقق لاهیجی، ابتدا قرایت مشهور ابن ‏سینا درباره صور مرتسمه را پذیرفته است که بنابر این قول، خداوند متعال قبل ‏از آفرینش اشیا، به آن‏ها به‏ واسطه صور مرتسمه ای علم دارد که قایم به ذات الهی هستند و این علم، فعلی و از لوازم ذات است. فلاسفه و متکلمین اسلامی پس‏از بوعلی سینا بر این نظر، انتقادات مختلفی وارد کرده اند؛ لذا محقق لاهیجی قرایتی متفاوت را درباره نظریه صور مرتسمه به دست داده است تا از اشکالات این نظریه رهایی یابد. به عقیده وی علم اجمالی، عین علم تفصیلی است و این تفصیل در تحلیل ذهن آدمی ریشه دارد؛ وگرنه علم خداوند متعال، عین ذات وی و ازنوع واحد و بسیط است و به همین جهت، قرایت متفاوت محقق لاهیجی به نظریه علم اجمالی درعین علم تفصیلی ملاصدرا نزدیک می شود.

  کلیدواژگان: علم پیشین الهی به غیر، علم اجمالی، صور مرتسمه، ابن‏سینا، لاهیجی
 • سید امیرحسین فضل الهی، علی مرادخانی* صفحات 31-58

  در تاریخ فلسفه، آنچه مفهوم کلی را به مسئله تبدیل کرده، کارکردهای هستی شناختی، معرفتی و نیز کلامی آن بوده است؛ البته توجه به چنین کارکردهایی، فهمی فراتر به لحاظ حیث منطقی آن را می طلبد. در این حوزه، نگرش خاص ابن ‏سینا درباره کلی طبیعی که درپرتو اعتبارات لابشرطی ماهیت و با وصف معقولیت بر آن تاکید شده است، امکان مقایسه با کلی انضمامی هگل با چنین وصفی را فراهم می آورد؛ بنابراین، ارتباط بین عالم محسوس و عالم معقول، تجرد نفس، نسبت کلی با افراد خود، و مسئله تشخص و فردیت ازجمله موضوعاتی هستند که کارکردهای یادشده را توجیه می‏ کنند؛ اما آنچه در این بحث، نسبت هگل با ابن‏ سینا را نشان می‏ دهد، در وهله نخست، توجه به معقولیت ثانی یا فلسفی مفهوم کلی و سپس توجه به کارکردهای آن است که درپرتو اندیشه ارسطو- افلاطونی شکل گرفته است. بی تردید، در تحلیل و واکاوی مفهوم کلی و تعینات آن، هگل و ابن سینا تحقق عینی این مفهوم در افرادش را پذیرفته اند؛ ولی به زعم هگل، کلی انضمامی در اصطلاح حکمت سینوی، ماهیتی مخلوطه و بشرط شیء است که در سطحی فراتر از ماهیت و وجود (صورت معقول) عرضه شده و کاملا حیث ایجابی یافته؛ درحالی که آنچه کلی طبیعی را با توجه به حیث سلبی اش درسطح ماهیت، به‏ صورت مبهم درآورده، نحوه موجودیت آن است؛ افزون بر آن، هگل براساس نظریه وحدت ضدین، کلی انضمامی را تحلیل کرده و استنتاج کثیر از واحد را برخلاف قاعده الواحد ابن‏ سینا مجاز دانسته و درنهایت، در دام مفهوم گرایی افتاده است.

  کلیدواژگان: کلی انضمامی، کلی طبیعی، ماهیت لابشرط، صورت معقول
 • مهدی بهرامی* صفحات 59-80

  بی علقگی یا داوری آزاد در زیبایی شناسی به معنای لابشرط بودن یا فاقد هرگونه علاقه بودن احکام زیبایی شناسی نسبت به احکام شناختی، اخلاقی، سودمندی است. احکام زیبایی شناسی به نحوی ضروری صرفا از عین، نه از تصور مفهوم، خیر یا فایده مندی حاصل می شوند و بررسی آثار ابن سینا نشان می دهد او بر استقلال یا بی علقگی ادراک لذت تاکید کرده است. وی در مسئله لذت به ملایمت، یعنی خوشایندی اشاره کرده و آن را کمال و خیر قوه مدرکه یا فعل خاص قوه مدرکه دانسته است. ازنظر ابن سینا لذت فقط به ‏دلیل ملایمت حاصل می شود و هیچ چیز دیگری اعم از گزاره های معرفتی و اخلاقی در حصول ملایمت یک قوه و به عبارتی، لذت یک قوه دخیل نیست. او ادراک زیبایی را مشروط و منوط به حصول ملایمت یا لذت دانسته است و بنابراین، داوری آزاد در ادراک لذت در زیبایی شناسی وی نیز وجود دارد؛ علاوه بر آن، او معتقد است زیبا فقط به خاطر زیبایی اش انتخاب می شود و مورد ستایش و لذت قرار می گیرد؛ نه چیز دیگر. کانت در تبیین قوه حکم یا زیبایی شناسی، بی علقگی یا داوری آزاد را یکی از اصول چهارگانه حکم به زیبایی دانسته و آن را به صورت مجزا تبیین کرده است؛ اما آنچه در این حوزه مطرح کرده، بسیار گسترده تر، صریح تر و منسجم تر از چیزی است که ابن سینا به آن اشاره کرده است. از این جهت در پژوهش حاضر کوشیده ایم با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تبیین بی علقگی در لذت شناسی و به تبع آن، زیبایی شناسی ابن سینا این موضوع را با مفهوم بی علقگی در اندیشه کانت نیز مقایسه کنیم. یافته ها نشان می دهند بی علقگی موردنظر کانت، همان مفهومی است که نزد ابن سینا وجود داشته و بنابراین می توان گفت ابن سینا قبل از کانت به این مطلب اشاره کرده؛ اما به دلیل مطرح نشدن اندیشه او در یک نظام زیبایی شناسی، به آن توجهی نشده است.

  کلیدواژگان: ابن سینا، بی علقگی، زیبایی شناسی، لذت، کانت
 • سعید انواری*، حمیده مختاری صفحات 81-112

  در این مقاله، نظریه ماده- صورت گرایی مشاییان و مبانی آن در مواجهه با دیدگاه های جدید فیزیکی (نظریه اتم ها) را نقد و تحلیل کرده و بدین منظور، دو دیدگاه رقیب این نظریه در تاریخ فلسفه اسلامی، یعنی نظریه منسوب به رواقیان (عرضه شده ازسوی ابوالبرکات و سهروردی) و نظریه ذره گرایی در تفسیرهای فلسفی (اجسام صغار صلبه) و کلامی آن (اجزای لایتجزی) را بررسی کرده ایم؛ سپس رویکرد اندیشمندان معاصر درباره نظریه ماده- صورت گرایی را واکاوی و آنان را براساس نظراتشان به سه گروه تقسیم کرده ایم: دو گروه از ایشان نظریه ماده- صورت گرایی را نفی کرده و هرکدامشان به نحوی از یکی از نظریات مخالفان با این نظریه حمایت کرده اند. در این میان، محیی الدین الهی قمشه ای و استاد حسن زاده آملی به نظریه ذره گرایان تمایل یافته و استاد مصباح یزدی و استاد فیاضی به نظریه منسوب به رواقیان گرایش پیدا کرده اند. دسته دیگر، کسانی همچون فاضل تونی و علامه طباطبایی هستند که کوشیده اند به نحوی میان نظریه ماده- صورت گرایی و نظریه اجسام صغار صلب و دیدگاه فیزیک جدید جمع کنند؛ باوجود آن، برخی مبانی نظریه ماده- صورت گرایی مانند متصل دانستن جسم، بالفعل نبودن اجزای جسم و وجودداشتن هیولای اولی همچنان با چالش های فلسفی و تجربی مختلف روبه روست.

  کلیدواژگان: ماده، صورت جسمیه، صورت نوعیه، جسم، ابنسینا، مشائیان، جزء لایتجزی
 • حانیه شرفی*، فاطمه سلیمانی دره باغی صفحات 113-132

  یکی از مباحث مهم در علم اخلاق و حکمت عملی، بررسی امکان و کیفیت تغییر خلق است. ابن سینا ازجمله حکمای قایل به تغییرپذیری خلق بوده و در آثار متعددی چگونگی این تغییر را بیان کرده است. وی ریشه خلقیات ناپسند را نبود اعتدال در قوای نفس و به ویژه قوای محرکه نفس حیوانی دانسته و از این روی، معتقد است تغییر خلق، تنها با تعدیل قوا و همچنین غلبه قوه عاقله محقق می شود. مقصود ابن سینا از تعدیل قوا برقراری ملکه توسط بین دو حد افراط و تفریط است. به اعتقاد وی این امر از دو طریق حاصل می شود: طریق اول مبتنی بر اهتمام به افعال حسنه و مواظبت بر وظایف شرعی و عبادات است که علم اخلاق، آن را تبیین می کند؛ طریق دوم بر تعدیل مزاج بنا نهاده شده که ازدیدگاه وی راهی دشوارتر است و در علم طب به آن پرداخته می شود. ابن سینا تعدیل مزاج را از دو طریق، امکان پذیر دانسته است: یکی استفاده از ادویه و اغذیه مصلح مزاج و دیگری تخیل مزاج معتدل. ازدیدگاه وی طریق دوم به جهت شان نفس در تدبیر و تصرف بدن و شدت نفوذ نفس در بدن، اثری به مراتب بیشتر نسبت به طریق اول دارد.

  کلیدواژگان: تغییر خلق، روح بخاری، عادت، مزاج، قوای نفس، اعتدال قوا، ابن سینا
 • محمدمهدی کمالی*، احمد شه گلی، جواد پارسایی صفحات 133-152

  تعقل یکی از مهم ترین ویژگی های انسان است و به همین جهت، بحث درباره ادراکات عقلی و کیفیت پیدایش آن ها اهمیت بسیار دارد. ابن سینا پیدایش مفاهیم عقلی را حاصل تقشیر صور جزیی و اتصال با عقل فعال می داند؛ ولی ملاصدرا تعقل را حاصل مشاهده ارباب انواع و اتحاد با حقایق عقلی قلمداد می کند. ازمنظر هردو فیلسوف، قوه عاقله و صور عقلی در اصل وجودشان مجرد از ماده و مستقل از آلات و قوای بدنی هستند و به همین جهت، تعقل به خودی خود، نیازمند جسم نیست؛ اما نفس به جهت تعلقی که بر بدن دارد، در تعقل، نیازمند به بدن و آلات منطبعه در آن است. بدن و قوای بدنی در پیدایش ادراکات عقلی همچون علل اعدادی عمل می کنند؛ با این تفاوت که طبق دیدگاه ابن سینا در ثنویت بدن و نفس، بدن به عنوان موجودی مجزا از نفس، زمینه را برای رشد و فعلیت آن فراهم می کند؛ اما براساس نظر ملاصدرا در اتحاد نفس و بدن، مرتبه ای از مراتب انسان، زمینه را برای رشد مرتبه دیگر فراهم می آورد. در این مقاله، به تبیین نقش اعدادی بدن و چگونگی زمینه سازی آن در پیدایش ادراکات عقلی، و مقایسه و بررسی دیدگاه های ابن سینا و ملاصدرا در این حوزه می پردازیم.

  کلیدواژگان: ادراکات عقلی، عقل فعال، اتحاد عاقل و معقول، بدن، ابن سینا، ملاصدرا
 • محمد میری* صفحات 153-176

  دایره تفسیر سینوی آیه نور به نوشته های ابن ‏سینا محدود نیست و همواره برخی صاحب نظران در حوزه های فلسفه و تفسیر به آن توجه کرده و بارها در این دو ساحت، به آن پرداخته اند. برخی دل دادگان به فلسفه با استفاده از مبانی فلسفی، این گونه تفسیر از آیه موردبحث را تایید کرده و برخی بدبینان به فلسفه نیز براساس نگرش منفی خود، بر رد آن پای فشرده اند؛ اما جنبه نوآورانه پژوهش حاضر از این جهت است که در آن به اصول و مبانی تفسیر اجتهادی توجه و بر آن اساس، شواهد و قراین دال بر صحت این تفسیر عرضه شده است. در این نوشتار، با استفاده از روش تحلیلی- اسنادی، همسویی محتوایی تفسیر ابن ‏سینا با محتوای مدرج و انفسی آیه نور و با برخی قرایت ها و روایات تفسیری و تفسیر ابی بن کعب را اثبات کرده و درنهایت نتیجه گرفته ایم این تفسیر نه تنها منافی با معنای ظاهری آیه نیست؛ بلکه با برخی قرایات نیز همسویی دارد؛ همچنین روشن شد که برخلاف برخی ادعاها، در تفسیر موردبحث، تحمیل یک مبحث فلسفی بر قرآن، موردنظر نیست.

  کلیدواژگان: آیه نور، ابن‏ سینا، تفسیر فلسفی، تفسیر انفسی
 • محمود صیدی، محمدجواد پاشایی* صفحات 177-193

  شادی و غم از مهم‏ترین و اساسی ‏ترین حالاتی هستند که برای هر فردی در زندگی اش عارض می ‏شوند. درمیان متفکران مسلمان، ابن‏ سینا برای تحلیل و بررسی این کیفیت نفسانی، بسیار کوشیده و این دو مقوله را درپرتو رابطه نفس ناطقه با بدن و نیز حالات روح بخاری بررسی کرده است. پژوهش حاضر حول سه محور اصلی بدین شرح صورت گرفته است: نخست، تبیین حقیقت شادی و غم، و این مسئله که لذت با شادی و غم با درد، رابطه ای مطابق دارد و عروض یکی از حالات، مستلزم عروض حالت دیگر به انسان است؛ دوم، چگونگی عروض شادی و غم در نفس انسان که در این حوزه، بوعلی شادی و غم را از دو جهت، عارض بر انسان دانسته است: یکی تصورات نفسانی و دیگری عوارض بدنی؛ سوم، تاثیر شادی و غم بر سلامت و بیماری انسان، بدین شرح که این دو مقوله به دلیل اثرگذاشتن بر روح بخاری، نقشی مهم در سلامت انسان ایفا می‏ کنند. ازنظر ابن‏ سینا مکررشدن شادی به بروز شادی بیشتر در انسان و تکرار غمناک بودن به ناراحتی و غم بیشتر در او می‏ انجامد. از دیگر یافته های این پژوهش، تقسیم کردن شادی و غم بر سه قسم حسی، خیالی و عقلی را می توان ذکر کرد.

  کلیدواژگان: ابن ‏سینا، شادی، غم، نفس ناطقه، بدن، روح بخاری
 • مریم خردمند*، زهره توازیانی، خشایار قاضی زاده صفحات 195-215

  ارتباط میان انفعال و عواطف انسانی با صور گوناگون هنر ازجمله مباحث موردتوجه در فلسفه اسلامی است و تخیل قوی و ایجاد عواطف نفسانی، دو مولفه اصلی لحاظ شده در تعاریف فلاسفه مسلمان از انواع هنر هستند. ابن سینا نیز ازجمله فلاسفه ای بوده که به این موضوع اهتمام داشته است. با عنایت به این مسیله، مقاله پیش روی با رویکرد توصیفی- تحلیلی نگاشته شده و پرسش اصلی مطرح شده در آن بدین شرح است که ازنظر ابن سینا در مواجهه با اثر هنری، چه انفعال نفسانی یا عواطفی در انسان ایجاد می شود. به دنبال آن، دو پرسش فرعی بدین شرح نیز در این پژوهش موردنظر بوده اند: چه عواملی باعث ایجاد این انفعالات نفسانی می شوند و چه ارتباطی میان انفعال نفس و حدوث عواطف یا احساس و ادراک اثر هنری وجود دارد؟ شایان ذکر است که در حکمت سینوی، حالاتی متفاوت مانند قبض و بسط، تعجب و حیرت، و نشاط و حزن از انواع انفعال نفس برشمرده شده اند و بررسی آثار ابن سینا نشان می دهد انفعال درنتیجه تعامل سه عامل صورت یا ترکیب بندی، محاکات و طبع انسان به وجود می آید. این عواطف درپی ادراک اثر پدید می آیند؛ از این روی، دارای ابعاد شناختی هستند و می توان آن ها را راهی برای شناخت معنا و حتی معیاری برای زیبایی اثر قلمداد کرد.

  کلیدواژگان: انفعال نفس، عواطف و احساسات، صور هنری، ابن سینا، تجربه زیباشناختی
 • اکبر امیری، مهدی عظیمی* صفحات 217-243

  یکی از پدیده ‏های موردمطالعه در فراروان‏شناسی، دورجنبانی است که آن را از دو منظر تجربی و فلسفی می‏ توان بررسی کرد. درحوزه تجربی به اثبات وجود این پدیده و درقلمرو فلسفی به امکان عقلی و تبیین وجود آن پرداخته می‏ شود. برای فهم تبیین فلسفی ابن‏ سینا از پدیده دورجنبانی باید جایگاه اصل علیت، چگونگی تعامل نفس با ماده و نیز معانی طبیعت ازنظر وی را بازشناسیم. ابن‏ سینا بدون انکار اصل علیت و با توسع معنای آن که علاوه‏ بر علیت فیزیکی، علیت غیرفیزیکی را نیز دربر می ‏گیرد، پدیده دورجنبانی را مسئله ای طبیعی دانسته که مطابق با نظم کلی جهان و حاصل گسترش دامنه فعالیت نفس از محدوده بدن به جهان پیرامون آن است.

  کلیدواژگان: دورجنبانی، تله کینسیس، علیت، نفس، طبیعت، ماده
 • شهناز شایان فر* صفحات 245-259

  در حکمت سینوی، عمل برپایه مولفه هایی همچون قوه مدرکه و محرکه استوار است و گوناگونی قوای ادراکی و مهم تر از آن، کارکرد سه گانه قوه متخیله (ترکیب، تفصیل و محاکات) و اثرپذیری عمل از مزاج، ملکه و شاکله، چهره متفاوتی از فرایند صدور عمل را عرضه می کند. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که براساس تحلیل فراشناختی عمل و ظرفیت های درونی حکمت سینوی، چند فرایند از صدور عمل می توان به دست داد. نتایج این پژوهش بدین شرح اند: برخلاف گزارش هایی که از حکمت سینوی درباره صدور عمل به دست داده شده است، می توان گفت ما نه با یک فرایند ساده، بلکه با فرایندهای گوناگون صدور عمل روبه رو هستیم و دست کم، چهارده فرایند صدور عمل را می توان از آثار ابن‏ سینا استنباط کرد. برخلاف برخی گزارش ها ابن‏ سینا در مواضع متعدد، درباره محاکات قوه متخیله سخن گفته است. صور و معانی گاهی به صورت اولیه و پیش از ترکیب و تفصیل، منشا صدور عمل می شوند، گاهی پس از ترکیب و تفصیل به عمل می انجامند و گاه محاکاتی از صورت و معنا منشا صدور فعل می شود. چهار گونه کنترل بر عمل به معاونت قوای متخیله و مفکره وجود دارد: کنترل ارادی پایه، کنترل ارادی فوری غیرپایه، کنترل ارادی بلندمدت و کنترل ارادی غیرمستقیم. شایان ذکر است که تاکنون، پژوهشی درحوزه ارایه چهارده فرایند از صدور عمل و صور چهارگانه کنترل عمل صورت نگرفته است.

  کلیدواژگان: عمل، متخیله، محاکات، کنترل ارادی، حکمت سینوی
 • حسین پژوهنده* صفحات 261-284

  مشاییون به وجودداشتن رابطه علی ومعلولی فاعلی میان نفس انسانی و قوای آن معتقدند و قوا را دارای حیثیتی تعلقی و انفکاک ناپذیر از نفس می دانند مطابق با مباحث کلان، علیت فاعلی، مقتضی سنخیت میان علت و معلول است که تنها درضمن نوعی خاص از سنخیت وجودی تحقق می یابد؛ زیرا سنخیت، مستلزم برتری فاعل های ایجادی بر معالیل آن ها و بیانگر تشکیک وجودی میانشان است؛ پس رابطه علی ومعلولی فاعلی میان نفس و قوا از این امر مستثنا نیست و نوع رابطه هستی شناختی میان آن‏ها براساس اصلی ترین قواعد حکمت مشاء، یعنی اصل سنخیت، قابل شناسایی است. در این شناخت هرنوع کثرت و تباین عزلی محض میان نفس و قوا، یعنی تباین ماهوی و وجودی، مستلزم انکار قطعی رابطه علی ومعلولی فاعلی میان آن‏هاست و ارتباط تکوینی و حیثیت تعلقی انفکاک ناپذیر قوا از نفس را نقض می کند؛ پس انتساب علیت به نفس درضمن الفاظی مانند اصل، مبدا و منبع به معنای هستی بخشی وجود عینی نفس نسبت به قوا و انتساب معلولیت به قوای نفس درضمن الفاظی همچون معالیل، فروع و توابع به معنای تحصل یافتن وجود عینی قوا ازجانب نفس انسانی است و ممکن نیست قوایی که شعبه ها، فروع و لوازم علت فاعلی خود هستند، با واقعیت عینی آن بی نونت وجودی به تمام ذات داشته باشند؛ بنابراین، نفس در یک امر مشترک، مساوی با قوا یا فروتر از آن‏ها نیست؛ بلکه برتری وجودی نفس انسانی بر قوای آن ضرورت دارد؛ به گونه ای که نفس، اصل باشد و قوا فروع و توابع آن باشند. درواقع، این الفاظ بر نوعی وحدت حقیقت و کثرت واقعیت نفس و قوا دلالت دارند که این حکما در آموزه های هستی شناختی نفس و قوا از آن سخن گفته اند و صدرا از این آموزه ها برای تایید نظریه اتحاد نفس و قوا در حکمت متعالیه بهره برده است.

  کلیدواژگان: ابن سینا، هستی شناختی، سنخیت، اتحاد، نفس، قوای نفس
|
 • Mahmoudreza Mohajeri, Azizullah Afshar Kermani * Pages 5-30

  Prior divine knowledge, before the creation of creatures, is one of the most complex topics in theology no the subject of God’s attributes .Various opinions have been expressed about how it is, one of the most famous of which is Ibn Sina’s inverted forms. In this article, Lahiji researcher analyzes different readings of this theory. Scholar Lahiji first accepts the famous reading of Ibn Sina’s inverted forms. According to this theory, God Almighty precedes the creation of objects by Inverted forms that are based on the divine Essence and the essentials of essence. But this theory was criticized by many Islamic philosophers and theologians after Ibn Sina. Therefore, Lahiji objection a different reading of the theory of inverted forms to get rid of the drawbacks of this theory. According believes that collective knowledge is the same as detailed knowledge.And the differentiation is due to the analysis of the human mind, otherwise the knowledge of God is the same as this essence and is single and simple. And because of this, the different reading of the scholar Lahiji is close to the collective knowledge is the same as detailed knowledge of Mullah Sadra.

  Keywords: Divine fore knowledge to others, Collective knowledge, Inverted forms, Ibn Sina, Lahiji
 • Seyed Amir Hosein Fazlollahi, Ali Moradkhani * Pages 31-58

  Perhabs it can be saying that in history of philosophy what is problematic the concept of universal was epistemic, ontologic and theological functions,and  of course such functions are resultes of ultra understanding from logical respect.In this case Avecenna's particulare view of the natural universal, which in the light of its unconditional credentials emphasizes its nature and description of rationality made it possible to compare with Hegel's conceret universal with such a description..Therefor, the relationship between the sensible, and rational world, the immaterial of soul, the universal relationship with one's own individuals the problem of individuality and determination are among the issues that justify above functions.But what expresses Hegel’s relation to Avecinna in this article is , first of all, attention to second or philosophical reasonableness and then to its functions, which have been formed in the light of Aristotle- platonic thought. Undoubtedly, in analyzing of the universal concept and its determinations, both have jointly accepted its objective realization in its individuals but according to Hegel the concretive universal in the term of Avecinna philosophy is mixed and conditioned essence of the thing which is presented on a level beyond the essence and being (Concept) and appeared quite positive mode whereas what obscures the natural universal with its negative mode at the level of essence is how it exists.Moreover, based on theory of anti- unity, Hegel has discussed a concretive universa analysis and has allowed the inference of plural from unite against Avecinna’s rule of unity (Alwahed) and has finally fallen in the trap of conceptualism.

  Keywords: Concretive universal, Natural universal, concept, unconditioned quidity
 • Mahdi Bahrami * Pages 59-80

  Disinterestedness in the aesthetics means that the aesthetic judgment should be free or pure of any interests. It should be just upon on pleasure way not based on agreeable, what is good for me, and what is morally good. Although it has been introduced as a one of innovations of Kant in the Aesthetics, texts of Avicenna about pleasure and beauty show that he also has emphasized to this concept. In fact, he has noted to the especial word that is “Molaem”. Its mean is a pleasingness and pleasure. The Molaem is perfection and goodness of a perceptive faculty. He has emphasized the pleasure perceive just by the Molaem so nothing else like agreeable, good and morally good do not influence to be obtained Molaem. Since the perceiving of beauty subject to obtaining Molaem or perceiving pleasure is known, the disinterestedness in his aesthetics is apprehensible. But it is clear that Kant has tried to explain it obviously, deeply and more than Avicenna. Therefore, after comprehensive review of the Avicenna’s beauty thought and his idea about disinterestedness by descriptive-analytical method, it compares with idea of Kant about the disinterestedness. The results show that the disinterestedness has been described by Avicenna and Kant, is same. So, we can claim that the concept that Kant has focused on, had noted by Avicenna.

  Keywords: Aesthetics, Avicenna, Immanuel Kant, Disinterestedness, Pleasure
 • Saeed Anvari *, Hamideh Mokhtari Pages 81-112

  This article reviews the theory of peripatetic’s hylomorphism and its foundations in the face of new physical perspectives (theory of Atom). For this purpose, two competing views of this theory in the history of Islamic philosophy, that is, the theory attributed to the Stoics (by Abolbarakat and Suhrawardi) and Atomism in its philosophical (small solid objects) and theology interpretations (a substance that cannot be further broken down), have been studied. Then, the approach of contemporary thinkers towards the theory of hylomorphism is examined. Furthermore, it has been shown that their views can be divide into three groups. Two groups of them have rejected the theory of hylomorphism. Furthermore, each of them has somehow supported one of its historically rival theories. Mohyeddin Elahi Ghomshei and Hassanzadeh Amoli have become interested in small solid objects theory, and Mesbah Yazdi and Fayyazi have tended to the theory attributed to the Stoics. Others such as Fazel Touni and Allameh Tabataba’i have tried to somehow reconcile this theory with the theory of small solid objects and a new perspective on physics. Nevertheless, some of the foundations of hylomorphism theory face various philosophical and empirical challenges. Such as knowing that the body is connected, that the body parts are not present, and that the prime matter (Hyle) still exists.

  Keywords: Prime matter (Hyle), Corporeal form, Specific form, Body, Ibn Sina, peripatetics, Small solid objects
 • Hanieh Sharafi *, Fateme Soleimani Pages 113-132

  An important task in the fields of ethics and practical wisdom is the examination of whether and how alteration of dispositions is possible. Avicenna is among the philosophers who believed in the alterability of dispositions, and in his several works explained how the alteration could happen. He thought that deplorable dispositions have their roots in lack of moderation in powers of the soul, especially the powers stimulating the animal soul. Therefore, from his point of view, alteration of disposition is realized only through moderation in those powers as well as through the triumph of the intellectual power. By moderation in powers, Avicenna means the establishment of a middle course between two extremes, and believes that this is realized in two ways. The first way is based on trying to do good deeds and being careful about one’s jurisprudential duties and prayers, and ethics is responsible for explaining these affairs. The second way is through moderation in temperament, which is more difficult and studied in medical science. Moderation in temperament, he thinks, is possible, first, through using foods and spices that right the temperament, and, second, through imagining a moderate temperament. In his view, the second way is far more impactful than the first, due to the status of the soul in managing and affecting the body and the degree to which the soul can influence the body.

  Keywords: alteration of disposition, .ethereal spirit (rūḥ-i bukhārī), custom. temperament, .moderation in powers, Avicenna
 • Mohammad Mahdi Kamali *, AHMAD SHAHGOLI, Javad Parsaee Pages 133-152

  The discussion about rational perceptions and their emergence is important because it is one of the most important characteristics of man and it is so important that human perfection is in the development of his intellect. Ibn Sina and Mulla Sadra consider the power of reason and rational perceptions as immaterial, but they believe that the body is effective in the emergence of these perceptions in different ways. Ibn Sina and Mulla Sadra have different views on rational perceptions and the influence of the body on the emergence of these perceptions. Ibn Sina believes that rational concepts are obtained by generalizing partial forms and connecting with the active intellect; but Mulla Sadra has offered two explanations for the acquisition of rational concepts: one is the observation of abstractions from afar and the other is the connection and union with the active intellect. In the view of both philosophers, body and physical powers have a tool effect on the emergence of rational perceptions but their explanation differs from the quantity and quality of the body's influence in the emergence of general perception. In this study, we make a comparative comparison between the views of these two philosophers about the role of the body in the emergence of intellectual perceptions.

  Keywords: Rational perceptions, Active intellect. Union of knower, known .Body, Ibn Sina, Mulla Sadra
 • Mohammad Miri * Pages 153-176

  Avicinian interpretation of the “Verse of Light” is not limited to works of Aviciana. It has also been at attention in other philosophies and interpretational works. Ones who is interested in philosophy acknowledged it and defense it, in a manner which rest on philosophical foundations, but ones who has not been interested in philosophy pessimistically refused it. In this study what is a new is the inferential interpretation method - not a philosophical language that has perhaps not acceptable by many others - by which presented the arguments show the correctness of this interpretation. In this study I will show that Avicina’s interpretation is materially coherent with internal interpretation of the Verse of Light and, so, it is in coherence with the readings, interpretational narratives, and Aubai-Ibn- Kab’s interpretation. Eventually, in this study it has been explained that the Avicina’s interpretation is not in conflict to what normally comprehend in the first time from the verse, but it is completely in coherence with some of other reading of the verse. I will also show that, in spite of what some have claimed, this interpretation is not to impose a philosophical meaning to the Holy Quran. 

  Keywords: Verse of Light, Avicina, Philosophical interpretation, Internal Interpretation
 • Mahmod Seidy, Mohammadjavad Pashaei * Pages 177-193

  Happiness and sadness are the most important and fundamental states that affect every person in his life. Among Muslim thinkers, Ibn Sina has made great efforts to analyze and study these sensual qualities and has examined them in the light of the relationship between the narcissistic soul and the body, as well as the states of the vaporous sprit. The present study has been examined around three main axes: a) Explaining the truth of happiness and sadness and that pleasure and happiness and sadness have a corresponding relationship with each other and the pronouns of one state require the pronouns of another state to human beings; B) how the signs of joy and sadness in the human soul; Bu'ali considers happiness and sadness to affect human beings in two ways: carnal perceptions and physical effects. C) The effect of joy and sadness on human health and disease. Each of the joys and sadness play an important role in human health due to the effects they have on the spirit of the heater. According to Ibn Sina, the repetition of happiness leads to more happiness in human beings and the repetition of sadness leads to more unhappiness and sadness in human beings. Other achievements of this research include the division of Happiness and sadness into three types: sensory, imaginary and intellectual.

  Keywords: Ibn Sina, Happiness, Sadness, The relationship between soul, body, vaporous sprit
 • Maryam Kheradmand *, Zohreh Tavaziani, Khashayar Qazizadeh Pages 195-215

  One of the issues studied by Muslim philosophers is the effect and emotions in response to various forms of artwork. The nature of these experiences and specifically how emotions in the arts are perceived and represented on a subjective, bodily, and evaluative level is a heavily debated issue.To arouse emotions and imagination are the main features that define an artwork in Avicennian philosophy. Thus, through a comparative- descriptive study, we aim to address the raised questions: what kinds of emotions aroused in facing a work of art? What factors evoke emotions? How emotions interact with the perception and judgment of the artworks and their beauty? In his works, Ibn Sina mentions different types of emotion that work of art can elicit e.g. positive experience including joy and pleasure and negative emotions negative emotions of fear, anger or disgust as well as confusion and bewilderment, happiness, etc. Studying his works reveals that the collaboration of the three factors of form, imagination, and human nature evokes emotions. Moreover, emotions in the arts affect us on a subjective and bodily level which influences aesthetic evaluations emotions in concert with cognition are ways to understand the meaning and judge the beauty and value of a work of art.

  Keywords: Effects, emotions, Artistic forms, Ibn Sina, Aesthetic experience
 • Akbar Amiri, Mahdi Azimi * Pages 217-243

  One of the phenomena studied in parapsychology is Telekinesis. This phenomenon can be studied from two empirical and philosophical perspectives, the first of which proves the existence of a Telekinesis and the second of which is the intellectual possibility and explanation of its existence.To understand Ibn Sina's philosophical explanation of Telekinesis, we must recognize the position of the principle of causality, how the soul interacts with matter, and also the meanings of nature from Ibn Sina's point of view.Ibn Sina, without denying the principle of causality and by expanding its meaning, which in addition to physical causality, also includes non-physical causality, considers Telekinesis as a natural phenomenon, which is in accordance with the general order of the world and the result of expanding the scope of soul activity; from the body to the world.One of the phenomena studied in parapsychology is Telekinesis. This phenomenon can be studied from two empirical and philosophical perspectives, the first of which proves the existence of a Telekinesis and the second of which is the intellectual possibility and explanation of its existence.To understand Ibn Sina's philosophical explanation of Telekinesis, we must recognize the position of the principle of causality, how the soul interacts with matter, and also the meanings of nature from Ibn Sina's point of view.Ibn Sina, without denying the principle of causality and by expanding its meaning, which in addition to physical causality, also includes non-physical causality, considers Telekinesis as a natural phenomenon, which is in accordance with the general order of the world and the result of expanding the scope of soul activity; from the body to the world.

  Keywords: Telekinesis, Causality, soul, nature, matter
 • Shahnaz Shayanfar * Pages 245-259

  In Avicennian wisdom, action is based on components such as perceptual and motivational power, and the diversity of perceptual powers and, more importantly, the threefold function of composition, elaboration, and imitation of imaginative power, and the influence of action on temperament, queen, and Shakleh offers a different face of the "action" issuance process. The main question of the present study is: Based on the metacognitive analysis of action and the inner capacities of Sinai wisdom, how many processes of action issuance can be presented? The results of this research are: 1. Contrary to the reports of Sinai wisdom about the issuance of action, it should be said: We are not faced with a simple process but with various processes of issuance of action and at least fourteen processes of issuance of "action". Can be deduced from the works of Ibn Sina; 2. Contrary to some reports, Ibn Sina has spoken of the imitation of the imaginary power in various positions; 3. Forms and meanings are sometimes the source of the "action" and sometimes lead to the action after the composition and elaboration. Sometimes metaphors of form and meaning are the source of the verb; 4. We have four types of control over "action" to a strong, imaginative deputy, which are: basic voluntary control; Non-basic immediate voluntary control; Long-term voluntary control; Indirect voluntary control. It is worth noting that the presentation of the fourteen processes of action issuance and the four forms of action control does not precede research.

  Keywords: Action, Imagination, Imitation, Voluntary Control, Avicennian wisdom
 • Hosein Pazhohandah * Pages 261-284

  Peripateticists believe in the existence of a causal relationship between the human soul and its powers and consider the powers to have a dependent and inseparable status of the soul. A certain kind of existential nature is possible. Because; Sankhit requires the superiority of creative agents over their causes and indicates the existential doubt between them. Therefore, the causal relationship between the soul and the forces is no exception to this, and the type of ontological relationship between them is based on the main rules of peripatetic wisdom. The principle of sankhit; In this cognition, any kind of pure plurality and contrast between the soul and the forces can be identified; Essential and existential contrast; It requires a definite denial of the causal relationship between them and violates the evolutionary relationship and the inseparable status of the powers inseparable from the soul, so the attribution of causality to the soul along with words such as principle, origin, source; It means the existence of the objective existence of the soul in relation to the powers, and the attribution of disability to the powers of the soul in addition to words such as causes, sub-functions and functions; It means the acquisition of the objective existence of forces by the human soul, and how is it possible that the forces that are the branches, sub-branches and accessories of their actual cause have an existence in their entirety with the objective reality of that binet ?!

  Keywords: Ibn Sina, ontology, Unity, soul, psychic powers