فهرست مطالب

آب و خاک - سال سی و پنجم شماره 4 (پیاپی 78، مهر و آبان 1400)

نشریه آب و خاک
سال سی و پنجم شماره 4 (پیاپی 78، مهر و آبان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/08/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمد خرمیان*، محمدسعید حسنوندی، سید رضا اشرفی زاده صفحات 461-473

  مصرف بهینه آب، انرژی و بهبود خصوصیات فیزیکی خاک از ویژگی های خاک ورزی حفاظتی است که در این مطالعه تاثیر آن بر عملکرد و بهره وری آب چغندرقند پاییزه طی دو سال زراعی 97-96 و 98-97 بررسی شد. برای این منظور آزمایشی به صورت کرت های نواری خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در اراضی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول با بافت لومی رسی سیلتی اجرا شد. کرت اصلی شامل خاک ورزی مرسوم (CT)، چیزل (CH)، کم خاک ورزی (MT)، و بی خاک ورزی به صورت کاشت مستقیم در بقایای گندم (NT) و کرت فرعی شامل دو رقم پالما و شریف بود. آبیاری به صورت جویچه ای و با سیفون های هم قطر صورت گرفت. نتایج شاخص مخروطی (CI) و جرم مخصوص ظاهری خاک (BD) در لایه 10-0 برای کلیه روش های خاک ورزی مشابه و در یک سطح آماری قرار داشتند. مقادیر CI در عمق 20-10 سانتی متر با میانگین 79/0 مگاپاسکال در یک سطح اما BD در تیمار NT با مقدار 7/1 گرم بر سانتی متر مکعب اختلاف معنی داری با سه روش دیگر خاک ورزی نشان داد. با این وجود هیچ یک از روش های خاک ورزی تاثیری در رشد و انشعاب ریشه چغندرقند نداشت. از طرفی درصد کربن آلی خاک، عملکرد و بهره وری آب چغندرقند، در تیمارهای خاک ورزی اختلاف معنی داری نداشتند. واکنش ارقام پالما و شریف به شیوه های خاک ورزی یکسان بود، حال آنکه بهره وری آب ریشه تر و شکر رقم پالما (به ترتیب 9 تن در هکتار و 2/1 کیلوگرم در متر مکعب) بالاتر از رقم شریف (به ترتیب 3/7 تن در هکتار و 1 کیلوگرم بر متر مکعب) بود. مجموع نتایج نشان داد که استفاده از کاشت مستقیم چغندرقند پاییزه در بقایای گندم امکان پذیر بوده و علاوه بر حذف آبیاری قبل از کاشت و کاهش تردد ماشین های خاک ورزی، با گزینش رقم مناسب می توان عملکرد کیفی را افزایش داد.

  کلیدواژگان: آبیاری سطحی، بی خاک ورزی، چغندرقند پاییزه، جرم مخصوص ظاهری خاک، شاخص مخروطی
 • سید مهدی ثاقبیان* صفحات 475-488

  پیش بینی دبی رسوبی با دقت بالاتر، از مهم ترین مولفه های فرآیندهای هیدرولوژیکی در مدیریت منابع آب می باشد. به دلیل پیچیدگی پدیده انتقال رسوب و وجود چندین پارامتر موثر در تخمین آن، تعیین روابط حاکم مشکل می باشد. این تحقیق به منظور ارایه مدل بهینه برآورد بار رسوب معلق در دو ایستگاه هیدرومتری متوالی یک رودخانه طبیعی انجام گرفته است. در این راستا، جهت کاهش مقدار خطا در پیش بینی دبی رسوبی از روش های پیش پردازش سری زمانی به همراه روش های هوشمند مبتنی بر کرنل ماشین بردار پشتیبان  (SVM) و رگرسیون فرآیند گاوسی (GPR) استفاده شده است. دو سناریو بررسی دبی رسوب معلق برای حالت تک ایستگاهی و ارتباط بین ایستگاهی در نظر رفته شد و مدل های متفاوتی بر اساس مشخصات هیدرولیکی و ذرات رسوبی تعریف گردید و مورد ارزیابی قرار گرفت. در استفاده از روش های پیش پردازش، ابتدا روش تبدیل موجک (WT) به کار رفت، سپس زیر سری های با فرکانس بالای بدست آمده از روش WT با روش تجزیه مد تجربی (EMD) دوباره تجزیه گردیدند. در نهایت زیر سری های تاثیرگذار به عنوان ورودی مدل های مبتنی بر کرنل استفاده شدند. نتایج حاصل از تحلیل مدل های تعریف شده، دقت بالای روش های تلفیقی به کار رفته در تحقیق را در تخمین رسوب معلق به خوبی نشان داد. نتایج نشان داد که در حالت اول، مقدار معیار خطا برای مدل برتر به ترتیب از 0.035 و 0.037 برای روش های GPR و SVM به 0.28 و 0.29 برای مدل های تلفیقی کاهش یافت. به طور کلی، مدل های ترکیبی دقت مدل سازی را بین 20 تا 25 درصد افزایش دادند. جهت ارزیابی قابلیت اطمینان مدل برتر، از تحلیل عدم قطعیت مونت کارلو استفاده شد و نتایج نشان داد که مدل GPR دارای درجه عدم اطمینان مطلوبی در مدل سازی است.

  کلیدواژگان: پیش پردازش، تجزیه مد تجربی، رگرسیون فرآیند گاوسی، رسوب معلق
 • محمود ارجمند شریف، هادی جعفری* صفحات 489-504

  آبخوان مشهد چناران با وسعت حدود 2527 کیلومتر مربع، مهم‏ترین آبخوان استان خراسان رضوی است. در این تحقیق، زمان واکنش آب زیرزمینی نسبت به بارش با استفاده از داده های 31 حلقه چاه مشاهده‏ای به روش همبستگی متقابل در یک دوره 15 ساله (سال آبی 81 - 1380 تا 95 - 1394) تعیین شده است. نتایج آزمون همبستگی نشان می‏دهد، پس از گذشت حدود 2 تا 3 ماه، تاثیر بارش به تدریج بر سطح آب زیرزمینی مشاهده شده و ضریب همبستگی در سطح خطای 95 و 90 درصد به ترتیب برای 77 و 97 درصد از چاه ها معنی دار می شود. حداقل زمان تاخیر، 2 ماه و حداکثر آن نیز 7 ماه برآورد شده است. به طور کلی، زمان تاخیر برآورد شده تطابق خوبی با عمق آب زیرزمینی که بیانگر ضخامت ناحیه غیراشباع است، دارد و به صورت کامل از الگوی نقشه هم عمق تبعیت می نماید. مقدار تغذیه در سراسر آبخوان مشهد- چناران بیشتر توسط شرایط ناحیه غیراشباع (ضخامت، جنس و...) کنترل و تغییرات عمق آب زیرزمینی به نوعی عامل اصلی ایجاد تاخیر زمانی بین وقوع بارندگی و شروع تغذیه در آبخوان محسوب می شود. با شروع بارندگی از اواخر مهرماه، تغذیه آب زیرزمینی در اغلب چاه ها از اواسط فصل پاییز شروع شده و تا اواخر فصل بهار ادامه می یابد. بیشینه مقدار تغذیه در اواخر فصل زمستان صورت می گیرد. در فصل تابستان، بارندگی نقش بسیار کم رنگی در تغذیه دارد و استخراج بی رویه آب از آبخوان و به تبع آن افت شدید و ادامه دار سطح ایستابی، نقش اصلی در نوسانات آب را ایفا می کند.

  کلیدواژگان: رگرسیون خطی، ضریب همبستگی پیرسون و ضریب همبستگی متقابل، واکنش آب زیرزمینی نسبت به بارش، همبستگی نگار متقابل
 • تکتم ولیزاده حجار، امیر لکزیان*، اکرم حلاج نیا، محبوبه مظهری صفحات 505-517
  کمبود فسفر به عنوان یکی از مهم ترین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه در خاک های آهکی مشکلی جدی بوده و به همین خاطر توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. بخش آلی فسفر در خاک که غیر قابل جذب توسط گیاه می باشد در مواردی می تواند تا 80 درصد کل فسفر را به خود اختصاص دهد. حل کردن فسفر از دو منبع آلی و معدنی توسط گونه های قارچی به عنوان یکی از راه حل های کارساز می تواند مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد. بدین منظور و برای بررسی میزان فعالیت آنزیم فیتاز قارچی سه سویه آسپرژیلوس نایجر، آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس فومیگاتوس و فراهمی فسفر از منبع آلی فیتات سدیم و جذب آن توسط گیاه ذرت، دو آزمایش بصورت جداگانه به صورت آزمایشگاهی و گلخانه ای انجام شد. در بخش آزمایشگاهی میزان فعالیت آنزیم فیتاز هر یک از سه سویه قارچی در حضور فیتات سدیم بررسی شد. نتایج نشان داد که بیشترین میزان فعالیت فیتاز (U) 48/16 مربوط به سویه آسپرژیلوس نایجر بود. در بخش دوم تاثیر هر یک از آنزیم های فیتاز تولیدی و استخراجی از هر جدایه بر فراهمی فسفر از منبع فیتات سدیم و جذب این عنصر توسط گیاه ذرت بررسی شد. نتایج بخش گلخانه نشان داد که بیشترین مقدار فسفر اندام هوایی (125/0 درصد) و ریشه (102/0 درصد) گیاه ذرت و همچنین بیشترین وزن خشک این گیاه (08/46 گرم در گلدان) در تیمار آنزیم فیتاز آسپرژیلوس نایجر و در حضور فیتات سدیم مشاهده شد. بطور کلی نتایج نشان از موثرتر بودن سویه آسپرژیلوس نایجر در دو بخش آزمایشگاهی و گلخانه ای داشت و همچنین آنزیم های فیتاز قارچی تاثیر مثبتی بر غلظت فسفر و بهبود رشدو نمو گیاه ذرت داشتند.
  کلیدواژگان: آسپرژیلوس نایجر، آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس فومیگاتوس، فراهمی فسفر
 • محسن مداحی نسب*، سید محسن موسوی نیک، سید احمد قنبری، علیرضا سیروس مهر، شاپور کوهستانی صفحات 519-534

  هدف از این تحقیق بررسی تاثیر کم آبی بر قابلیت انباشت زیستی و زیست فراهمی دو فلز سمی سرب و کروم برای گیاه جو بود که در یک آزمایش مزرعه ای دوساله، با اعمال سه سطح کم آبی با (آبیاری در 100 (شاهد)، 75 و 50 درصد ظرفیت زراعی) انجام شد. نتایج نشان داد که در همه موارد غلظت سرب و کروم در ریشه های گیاه جو بیشتر از شاخساره بود و با افزایش تنش خشکی، افزایش غلظت سرب در ریشه ها معنی دار نبود اما در شاخساره افزایش معنی دار داشت درحالی که غلظت کروم در هر دو بخش گیاه کاهش معنی دار داشت. با افزایش تنش خشکی، فاکتور انباشت شاخساره برای سرب افزایش و برای کروم کاهش یافت. همچنین با افزایش سطح کم آبی، فاکتور انباشت ریشه برای کروم کاهش یافت در حالی که فاکتور انتقال برای هر دو عنصر افزایش یافت اما افزایش آن برای سرب برجسته تر بود. فاکتور انباشت شاخساره برای سرب با افزایش وزن خشک شاخساره بصورت خطی کاهش یافت (0٫86-=β) اما فاکتور انباشت شاخساره برای کروم افزایش یافت (0٫62=β). مدل رگرسیونی وزن خشک ریشه، فاکتور انباشت ریشه برای کروم را با (0٫85=β) پیش بینی کرد. مدل رگرسیونی وزن خشک کل گیاه توانست فاکتور انتقال سرب را با (0٫89-= β) و فاکتور انتقال کروم را با (0٫67- =β) پیش بینی کند. در این آزمایش ضرایب انباشت و انتقال زیستی مورد مطالعه همگی کمتر از یک بدست آمد، بنابراین گیاه جو زراعی نسبت به سرب و کروم موجود در خاک، گیاهی اجتناب کننده است و در شرایط کم آبی فزاینده در شرایط مزرعه، این فلزات سمی را به زنجیره غذایی انتقال نمی دهد.

  کلیدواژگان: زنجیره غذایی، زیست فراهمی، فاکتور انتقال، فلز سمی، کم آبی
 • مجتبی محمودی*، شهریار کاظمی صفحات 535-549
  به منظور بررسی اثر کود کمپوست و نیتروژن بر پایه های رایج مرکبات شامل سیتروملو، سیترنج و نارنج، آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در ایستگاه تحقیقات باغبانی قایم شهر اجرا شد. تیمارها شامل ماده آلی (صفر، 5/2، 5 و 5/7 درصد وزنی کود کمپوست گرانوله گوگردی) و نیتروژن خالص (صفر، 20، 40 و 80 میلی گرم بر کیلوگرم) از منبع سولفات آمونیوم بود. شاخص های رشد رویشی در نهال های یک ساله با شرایط مشابه اندازه گیری شد. هم چنین به منظور بررسی تغییرات عناصر غذایی در تیرماه نمونه های برگ جمع آوری و غلظت عناصر غذایی در بافت برگ اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که پس از گذشت یک فصل رشد کامل بعد از اعمال تیمارها، بیش ترین غلظت نیتروژن در نهال سیترنج و سیتروملو برابر 92/2 و 97/2 درصد به ترتیب در نتیجه مصرف 40 و 80  میلی گرم در کیلوگرم نیتروژن و 5/2 درصد کمپوست به دست آمد. غلظت آهن و روی برگ سیتروملو با افزایش سطح مصرف کمپوست افزایش یافت. در پایه سیترنج روند متفاوت بود و مصرف 5/2 درصد کمپوست و 40 میلی گرم نیتروژن بیش ترین غلظت آهن برگ (151 میکروگرم در گرم) را نشان داد. در حالی که مصرف 5 درصد کمپوست و عدم مصرف نیتروژن باعث کاهش غلظت آهن تا سطح 2/62 میکروگرم در گرم شد. تغییرات غلظت روی در پایه سیترنج مشابه سیتروملو بود. در پایه نارنج، تغییرات غلظت آهن در تیمارهای مختلف کمتر بود. به طور کلی، نهال سیترنج در جذب عناصر غذایی عملکرد بهتری نسبت به نهال سیتروملو و نارنج داشت که علت آن می تواند تفاوت های ژنتیکی، از جمله تفاوت در توزیع سیستم ریشه در خاک و توانایی جذب عناصر توسط ریشه در خاک باشد. مصرف سطوح 5 و 5/7 درصد کمپوست در پایه نارنج باعث کاهش ارتفاع گیاه و قطر طوقه و سبب ایجاد رزت و افزایش تعداد برگ گردید. موثرترین سطح نیتروژن در نارنج مصرف 80 میلی گرم در کیلوگرم نیتروژن بود. بیش ترین رشد رویشی در پایه سیتروملو از تیمار مصرف 5/2 درصد کمپوست و 40 میلی گرم در کیلوگرم نیتروژن و در پایه های سیترنج و نارنج از 5/2 درصد کمپوست و 80 میلی گرم در کیلوگرم نیتروژن به دست آمد.
  کلیدواژگان: رشد رویشی، سیترنج، سیتروملو، عناصر غذایی برگ، نارنج
 • سید حمیدرضا صادقی*، عاطفه جعفرپور، مصیب فرج الهی، دنیا خطیبی رودبارسرا، مژگان مرادی سفیدچقائی، مصطفی ذبیحی سیلابی، محمد خسروی، انشاءالله کولانی، بابک محمدی، محمدجواد ادیبی، هومن آذرنیا صفحات 551-566

  حفظ منابع آب وخاک با استفاده از روش های سازه ای و زیستی امکان پذیر است. حال با توجه به اینکه روش های زیستی مبتنی بر شرایط حاکم بر بوم سازگان است، اهمیت ویژه ای در مهار فرسایش خاک در مراحل ابتدایی دارد. باوجوداین، استقبال لازم از مدیریت زیستی فرسایش خاک به سبب عدم الگوی اجرایی مناسب توسط کارشناسان اجرایی صورت نگرفته است. ازاین رو، پژوهش حاضر باهدف مدیریت زیستی فرسایش در حوزه آبخیز گاوشان واقع در غرب استان کرمانشاه و با مساحت 7736 هکتار به سبب وجود فرسایش سطحی و قابل مدیریت و هم چنین اطلاعات در دسترس انجام شد. در این راستا پس از تعیین وضعیت فرسایشی، ویژگی های اقلیمی و شرایط رشد گیاهی، رویه اجرایی مدیریت زیستی منطقه پیشنهاد شد. نتایج ضمن گزارش غالبیت فرسایش سطحی، بر قرارگیری وضعیت فرسایشی در طبقه کم و متوسط و طبعا قابلیت انجام رویکردهای زیستی در آبخیز مزبور مبتنی بر نقشه اقلیمی-کشاورزی تاکید داشت. در همین راستا، مراتع متوسط و ضعیف با مساحت حدود 4219 هکتار و گستره بیش از 54 درصد از آبخیز برای انجام اقدامات زیستی در نظر گرفته شد. هم چنین نتایج تقسیم بندی رده های اقلیمی-کشاورزی آبخیز مطالعاتی را به پنج رده همگون تقسیم کرد. درنهایت برنامه اجرایی مدیریت زیستی فرسایش آبخیز گاوشان بر اساس جامعه شناسی گیاهی و توقعات بوم شناسی مربوطه در رده های اقلیمی-کشاورزی ارایه شد. استفاده از گونه های بومی در آبخیز مطالعاتی با افزایش سطح پوشش زمینه ساز ایجاد تعادل بوم شناختی و درعین حال حفاظت از منابع پایه آب، خاک و پوشش گیاهی خواهد شد. نتایج پژوهش حاضر به عنوان پژوهشی پیشگام می تواند در مدیریت زیستی منابع خاک وآب نواحی غرب کشور با شرایط بوم سازگانی مشابه مورداستفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: حفاظت سازگار خاک، پهنه بندی زیست اقلیمی، مدیریت پوشش گیاهی، مهندسی زیستی فرسایش
 • حمیدرضا متین فر*، محبوبه جلالی، زهرا دیبایی صفحات 567-581

  شناخت توزیع مکانی کربن آلی خاک یکی از ابزارهای کاربردی در پیشبرد مدیریت پایدار اراضی و محیط زیست می باشد. داده کاوی و مدل سازی مکانی همراه با تکنیک های یادگیری ماشینی به منظور بررسی میزان کربن آلی خاک مبتنی بر داده های سنجش از دور به صورت گسترده مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه،استفاده از تصاویر با دامنه طیفی مریی تا مادون قرمز حرارتی و داده های زمینی برای مدل سازی میزان کربن آلی خاک می باشد. با استفاده از الگوی نمونه برداری تصادفی156نمونه از خاک سطحی (30-0 سانتی متر) جمع آوری شد. داده ها به دو دسته 80 درصد برای آموزش و 20 درصد جهت اعتبارسنجی دسته بندی شدند و از سه الگوریتم یادگیری ماشین شامل جنگل تصادفی، کوبیست و رگرسیون حداقل مربعات جزیی برای براورد و تهیه نقشه کربن آلی خاک استفاده شد. متغیرهای کمکی جهت پیش بینی کربن آلی خاک شامل باندها و شاخص های منتج از سنجنده ی OLI و TIRS لندست 8 می باشد. به منظور کاهش حجم داده ها و انتخاب ویژگی هایی با بیشترین تاثیر بر براورد کربن آلی خاک، از روش آنالیز مولفه های اصلی استفاده شد. آنالیز مولفه های اصلی داده های سنجش از دور منجر به گزینش 4 متغیر کمکی TSAVI، RVI، Band10 و Band11 به عنوان موثرترین عوامل کمکی محیطی انتخاب گردیدند. همچنین مقایسه رویکردهای مختلف تخمین نشان داد که مدل جنگل تصادفی به ترتیب با مقادیر ضریب تبیین، خطای جذر میانگین مربعات و میانگین مربعات خطا 74/0، 17/0 و 02/0 بهترین کارایی را نسبت به سایر رویکردهای مورد استفاده در برآورد کربن آلی خاک سطحی در منطقه مطالعاتی ارایه نمود. به طور کلی نتایج این مطالعه بر قابلیت دادهای سنجش از دور و مدل یادگیری جنگل تصادفی در تخمین مکانی کربن آلی خاک به طور همزمان دلالت دارد. لذا می تواند به عنوان روشی جایگزین برای روش های مرسوم آزمایشگاهی در تعیین برخی ویژگی های خاک از جمله کربن آلی خاک مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: توزیع مکانی، طیف مرئی مادون قرمز، کربن آلی خاک، مدل سازی، سنجنده لندست 8
 • کوثر اسدزاده، حبیب نادیان، عبدالرضا سیاهپوش، وحید کشاورز توحید* صفحات 583-597
  گیاه اسفناج گیاهی حساس به علف های هرز بوده و علف کش اختصاصی برای آن وجود نداشته و استفاده از علف کش های پیشنهادی مانند متری بیوزین باعث اختلالات متابولیکی در اسفناج شده که نتیجه آن کاهش مولفه های رشدی و تغذیه ای در این گیاه می باشد. در این پژوهش تاثیر باکتری های ریزوسفری محرک رشد گیاه از گروه سودوموناس (جدایه هایRUM14  و CHA0) و فیلتر کیک به عنوان محصول جانبی کارخانه شکر (F) و ماده ای غنی بر غلظت عناصر غذایی و وزن خشک در گیاه اسفناج بررسی شد. همچنین تاثیر باکتری های ذکر شده و فیلتر کیک بر کاهش اثرات منفی تنش ناشی از علف کش متری بیوزین مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از باکتری های ریزوسفری محرک رشد و فیلترکیک هر کدام به تنهایی و یا با استفاده همزمان باعث افزایش غلظت عناصر پرمصرف (فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم) و کم مصرف (مس، روی و آهن) و همچنین افزایش وزن خشک در گیاه اسفناج می گردد. از نظر آماری بیشترین افزایش غلظت عناصر و وزن خشک در تیمار استفاده همزمان جدایه RUM14 و فیلترکیک (RUM14+F) مشاهده گردید. همچنین مشخص گردید استفاده از علف کش متری بیوزین باعث کاهش غلظت عناصر و وزن خشک می گردد و از نظر آماری با افزایش مصرف علف کش این تغییرات افزایش می یابد. بررسی های آماری نشان داد که استفاده از باکتری های ریزوسفری محرک رشد و فیلتر کیک به تنهایی و یا با هم، اثر تنش ناشی از استفاده علف کش (کاهش وزن خشک و همچنین کاهش غلظت عناصر) را به میزان زیادی در گیاه اسفناج کاهش می دهد و از نظر اماری تیمار RUM14+F  موثرترین تیمار بود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که جدایه های باکتری سودوموناس و فیلترکیک در افزایش رشد گیاه اسفناج، افزایش عناصر پر مصرف و کم مصرف در گیاه اسفناج و همچنین در کاهش تنش ناشی از استفاده از علف کش موثر می باشند.
  کلیدواژگان: سودوموناس، عناصر پر مصرف، عناصر کم مصرف، متری بیوزین
 • سید فاضل ضیائی اصل، علی اکبر سبزی پرور* صفحات 599-612

  پایداری در تولید به عوامل گوناگونی وابسته است. یکی از مهمترین عواملی که پایداری در تولید را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد و باعث افزایش یا کاهش عملکرد محصولات کشاورزی می گردد، عوامل محیطی به ویژه عوامل اقلیمی می باشد. رشد و نمو و گذر از مراحل فنولوژی گیاهان، تا حد زیادی به واسطه دمای پایه (Tb) و میزان تجمع درجه-روز های رشد (GDD) در طول فصل رشد (GSL) تنظیم می شود. در این پژوهش شاخص های کشاورزی GDD و GSL طی سال های زراعی 1338- 1337 تا 1397-1396 بر مبنای آستانه های صفر، پنج و 10 درجه سانتی گراد بر اساس دمای روزانه همگن 27 ایستگاه سینوپتیک هواشناسی نواحی مرتفع و ساحلی کشور محاسبه شد. با استفاده از آزمون من-کندال، روند تغییرات GDD و GSL تحت برنامه R استخراج و تحلیل شد. نتایج نشان داد که شاخص GSL برای آستانه های دمایی صفر و 5 درجه سانتی گراد در دوره های آماری 30 ساله اول (1338-1367) و 30 ساله دوم (1368-1397) تغییرات کمی را شاهد بوده است، ولی برای دمای 10 درجه سانتی گراد در 11 ایستگاه دارای روندی معنادار بود. میزان انحراف از میانگین GSL در نواحی ساحلی بیشتر از نواحی مرتفع بود. این روند افزایشی در نواحی ساحلی از دهه 50 و در نواحی مرتفع از دهه 70 شمسی آغاز و تاکنون ادامه دارد. در این پژوهش مجموع سالانه GDD در دوره آماری سی ساله اول حدود 41 درصد ایستگاه ها روند معنادار افزایشی را تجربه نمودند، در حالی که برای سی سال دوم به دلیل شتابگیری سیگنال های تغییر اقلیم روند افزایشی GDD به 93 درصد ایستگاه های مورد مطالعه گسترش یافت.

  کلیدواژگان: آزمون من-کندال، آستانه های دمایی، تحلیل روند، تغییر اقلیم، واحدهای گرمایی
|
 • M. Khorramian *, M.S. Hasanvandi, S.R. Ashrafeizadeh Pages 461-473
  Introduction

  North of Khuzestan province is one of the major areas for autumn sugar beet planting. Conventional tillage (CT) is widely practiced by sugar beet growers in this region. CT in sugar beet consists of burning wheat residue, using deep plowing with a moldboard plow or ripper plowing followed by several passes of disking, leveling, and furrowing. These aggressive tillage practices have many negative consequences for soils. Losses of soil organic carbon decreases soil permeability and consequently increases soil erosion and surface runoff. Therefore, applying conservation agriculture principles in sugar beet planting, conservation of residues and elimination or reduction of tillage, can help to optimize water use management and improve soil health on a farm scale. The objectives of this study were (i) to determine the possibility of direct planting of autumn sugar beet in wheat residues, (ii) to estimate sugar beet yield and crop water productivity (WP) under CT, chisel (CH), minimum tillage (MT) and no-tillage (NT) systems, (iii) to evaluate the response of sugar beet cultivars (Sharif and Palma) to different soil tillage systems, and (iv) to determine the effect of soil tillage systems on some soil physical properties.

  Materials and Methods

  A field experiment was conducted for two years (2016—2017) at the Safiabad Dezful Agricultural Research Center (32° 14.44´-32°15.93´ and 48° 25.41´-48°47). The soil of the study site was deep, well-drained with a silty clay loam texture. The mean annual precipitation and evaporation are 317 and 2400 mm, respectively, with an elevation of 108 m above mean sea level. Irrigation water was supplied from the Dez irrigation network without any salinity restrictions. The experimental was conducted in a split-plot arrangement based on a randomized complete block design with three replicates. The main-plot treatment was tillage method and the subplot treatment was two sugar beet cultivars (Palma and Sharif). Tillage treatments included conventional tillage (CT) (moldboard ploughing + MT steps), chisel (CH) (chisel ploughing + MT steps), minimum tillage (MT) (two perpendicular disks, fertilizing centrifugal machine, disking, furrowing, planting with pneumatic row planter), and no-tillage (NT) (spraying, planting with NT pneumatic row planter). The length and width of each plot were 100 and 6 m, respectively, and row spacing was 75 cm.Soil penetration resistance or cone index (CI) readings were recorded in 2 cm increments to a depth of 50 cm using SP1000 digital penetration tester to reflect the soil compaction. Soil bulk density was determined in 0-10 and 10-20 cm layers. In the first and second year, sugar beet samplings were done 216 and 220 days after planting, by harvesting a row of 75 cm with length of 10 m (7.5 m2). WP was calculated by dividing the root and sugar yield to irrigation water and effective rainfall (effective rainfall was calculated every year with SCS method). Composite data analysis and mean comparison were performed with MSTATC statistical software.

  Results and Discussion

  Results of CI showed no significant difference between four tillage methods at 0-10 cm depth. With increasing depth up to 30 cm, slight differences in soil compaction were observed for different tillage treatments, especially in the second year. Overall, compaction in the 0-50 cm profile in the CT and CH method were about 45% and 33%, respectively, lower than NT method, whereas in MT method it was about 37% higher than NT method. Results of root branch number analysis showed that the NT and CT treatments had the lowest branching (2.67 and 2.83, respectively) and the two CH and MT treatments had the highest branching (4.2 and 5.3, respectively). Therefore, NT had no negative effect on root growth of sugar beet. The results of bulk density measurements in the 0-10 cm layer were consistent with the results of the CI, but at depth of 10-20 cm, NT method with the highest bulk density (1.71 g cm-3) had significant difference with the other three tillage methods. Tillage method had no significant effect on root and sugar yield and root and sugar WP. However, in CT treatment, root yield increased by 6-8.5% and sugar yield by 6-12%, while root and sugar WP in NT treatment was about 8% higher than in the other three tillage treatments. On the other hand, changing climate conditions, especially rainfall during two years of the experiment, resulted in significant interaction between year and cultivar for yield and WP at 1% probability level. In the first year, the yield of Sharif cultivar (86.7 t ha-1) was higher than Palma (80.2 t ha-1), but in the second year, despite the decreasing yield of both cultivars, higher resistance of Palma cultivar to Cercospora disease resulted in a significant increase in sugar yield and WP over last year.

  Conclusion

  The two-year results of this study showed that the direct planting of autumn sugar beet in wheat residues (NT) is possible. Sugar beet yield and WP were not significantly different in tillage methods, but NT reduced tillage traffic from 7 times to 2 times and reduced energy consumption. The response of the two sugar beet cultivars to different tillage methods was the same and among them the Palma cultivar had the highest yield because of its higher resistance to Cercospora disease.

  Keywords: autumn sugar beet, Cone index, soil bulk density, Surface Irrigation, Tillage
 • S.M. Saghebian * Pages 475-488
  Introduction

  Sediment transportation and accurate estimation of its rate is a significant issue for river engineers and researchers. So far, various and complex relationships have been proposed to predict the amount of suspended sediment transport rate, such as velocity and critical shear stress based equations. However, the complex nature of sediment transport and lack of validated models make it difficult to model the suspended sediment concentration and suspended sediment discharge carried by rivers. Although the developed models led to promising results in sediment transport prediction, due to the importance of sediment transport and its impact on hydraulic structures it is necessary to use other methods with higher efficiency. On the other hand, in recent years, the Meta model approaches have been applied in investigating the hydraulic and hydrologic complex phenomena. Hybrid models involving signal decomposition have also been shown to be effective in improving the prediction accuracy of time series prediction methods, as indicated in. Complementary Ensemble Empirical Mode Decomposition analysis is one of the widely used signal decomposition methods for hydrological time series prediction. Decomposition of time series reduces the difficulty of forecasting, thereby improving forecasting accuracy.In this study, due to the complexity of the sediment and erosion phenomenon and the effect of different parameters in estimating,  time series pre-processing methods along with support vector machine (SVM) and Gaussian process regression (GPR) kernel based approaches were used to estimate suspended sediment load of a natural river at two consecutive hydrometric stations. For this purpose, different models were defined based on hydraulic and sediment particles characteristics. Moreover, the capability of integrated pre-processing and post-processing methods in two states of inter-station and between-stations was investigated. First, the Wavelet Transform (WT) method was used for data pre-processing then, the high-frequency sub-series were selected and re-decomposed using the Empirical Mode Decomposition (EMD). Finally, the most effective sub-series were imposed as inputs for kernel-based models. In addition, to assess the reliability of the superior model, Monte Carlo uncertainty analysis was used.The results showed that the GPR model had a desirable degree of uncertainty in modeling.

  Materials and Methods

  In this study, data of two stations of Housatonic River was used. The distance between stations was approximately 50 km. The first station is located near Great Brighton, Massachusetts, and the second station is in Connecticut. The basin area for the stations is 282 and 634 square miles, respectively. The flow path is from the first station to the second station. SVM and GPR models are based on the assumption that adjacent observations should convey information about each other. Gaussian processes are a way of specifying a prior directly over function space. This is a natural generalization of the Gaussian distribution whose mean and covariance are a vector and matrix, respectively. Due to prior knowledge about the data and functional dependencies, no validation process is required for generalization, and GP regression models are able to understand the predictive distribution corresponding to the test input. Wavelet Transform (WT) uses a flexible window function (mother wavelet) in signal processing. The flexible window function can be changed over time according to the signal shape and compactness. After using WT, the signal will decompose into two approximations (large-scale or low-frequency component) and detailed (small-scale component) components. EEMD was proposed to solve the mode mixing issue of empirical mode decomposition (EMD) which specifies the true IMF as the mean of an ensemble of trials. Each trial consists of the decomposition results of the signal plus a white noise of finite amplitude. EMD can be used to decompose any complex signal into finite intrinsic mode functions and a residue, resulting in subtasks with simpler frequency components and stronger correlations that are easier to analyze and forecast. Another important feature of empirical model of decomposition is that it can be used for noise reduction of noisy time series, which can be effective in improving the accuracy of model predictions. In the uncertainty analysis method, two elements are used to test the robustness and to analyze the models uncertainty. The first one is the percentage of the studied outputs which are in the range of 95PPU and the next one is the average distance between the upper (XU) and lower (XL) uncertainty bands. In this regard, the considered model should be run many times (1000 times in this study), and the empirical cumulative distribution probability of the models be calculated. The upper and lower bands are considered 2.5% and 97.5% probabilities of the cumulative distribution, respectively.

  Results and Discussion

  In order to evaluate and review the performance of the tested models and determine the accuracy of the selected models, three performance criteria named Correlation Coefficient (CC), Determination Coefficient (DC), and Root Mean Square Errors (RSME) were used. The obtained results indicated that the accuracy of the applied integrated models was higher than the single SVM and GPR models. The use of integrated methods decreased the error criteria between 20 to 25 %. The obtained results for the uncertainty analysis showed that in suspended sediment load modeling the observed and predicted values were within the 95 PPU band in most of the cases. Moreover, it was found that the amount of d-Factors for train and test datasets were smaller than the standard deviation of the observed data. Therefore, based on the results, it could be induced that the suspended sediment modeling via integrated WT-EEMD-GPR model led to an allowable degree of uncertainty.

  Conclusion

  Comparison of the developed models’ accuracy revealed that integrated GPR and SVM models had higher performance compared with single GPR and SVM models in predicting the suspended sediment discharge. The use of these two methods approximately decreased the error criteria between 20 to 25 %. According to the results, for the models that were developed based on the station data, the model with the input parameters of Dwt, Dwt-1, and Dst-1 and in the case of investigating the relationship between the stations, the model with the input parameters of Dst-2, Dwt-1, and Dst-1 were superior models. Also, based on the uncertainty analysis, the integrated GPR model had an allowable degree of uncertainty in suspended sediment modeling. However, it should be noted that the used methods are data sensitive models. Therefore, further studies using data ranges out of this study and field data should be carried out to determine the merits of the models to estimate suspended sediment load in the real conditions of flow.

  Keywords: Experimental mode decomposition, Gaussian process regression, Pre-processing, Suspended sediment
 • M. Arjmand Sharif, H. Jafari * Pages 489-504
  Introduction

  In hydrological studies, time series are observed as continuous or discrete. Groundwater level and rainfall can be considered as discrete time series. The most common way to measure the dependence between two variables in a discrete time series is to calculate the Pearson correlation coefficient (r). Pearson correlation test is a parametric test that quantitatively measures the linear relationship between variables. This coefficient is essentially a dimensionless index that describes the relationship between two variables numerically. The groundwater level is more or less influenced by rainfall, and this influence may be delayed for a variety of reasons. The process of comparing two time series in different time steps is called cross-correlation. In the cross-correlation analysis, the time-dependent relationship between the dependent and the independent variables is analyzed by computing the coefficients of cross-correlation for various time lags. Results are plotted on a graph called a cross-correlogram.Mashhad-Chenaran aquifer with an area of about 2527 km2 is the most important aquifer in Khorasan Razavi province. Unfortunately, so far in the Mashhad-Chenaran aquifer, the recharge lag time has not been calculated due to the very complex geological and hydrogeological conditions of the aquifer. In this study, an attempt has been made to calculate the groundwater recharge lag time.

  Materials and Methods

  In this study, 15 years (Sep. 2001 to Sep. 2016) data of monthly depth to water-table and rainfall have been used . There is 74 active observation well in Mashhad-Chenaran aquifer. Out of 74 wells, 31 well were selected based on geological and hydrogeological conditions. To calculate the rainfall at the observation wells, the daily rainfall data from rain gauge and evaporation stations (25 rain gauge stations and 9 evaporator stations) have been used. First, the cumulative daily rainfall at each station for one month (from 15 months to 15 months later) was calculated. Then, a monthly rainfall raster was prepared using ArcGIS.Finally, the rainfall at the observation well was extracted from the raster file.

  Results and Discussion

  The correlation coefficient between the groundwater level and rainfall was calculated for the 31 wells at two confidence levels (α = 0.05 and α = 0.1). The lag time was calculated based on the highest correlation coefficient for the two confidence levels. Results showed that the cross-correlation coefficient varied from at least 0.129 in the Tanglshour-Morgh Pardak observation well (very weak) to 0.495 in the Kalateh Sheikhha observation well (moderate). The coefficients of cross-correlation for various time lags were plotted on the cross-correlogram. In cross-correlogram, the month zero was equivalent to October and the month 11 was equivalent to September of the next year. It was observed that the trend of correlation coefficient followed the two specific patterns. In the first group, the water table usually reacts to rainfall after the second month. Then, the correlation coefficient gradually increased. The correlation coefficient reached its maximum in the fourth and fifth months and then decreased with a gentle slope. From the seventh month to the eleventh month the correlation coefficient has become negative. Although there was a significant relationship during these months, there was no cause-and-effect relationship between changes in the water table and rainfall. In the second group, the relationship between the groundwater level and rainfall was not significant at the 95% confidence level. This group includes Doghai observation wells, Qarachah, Shurcheh, Mochenan, Yekehlengeh, Chamgard, Ghahghahe, Tangleshour - Morgh Pardak, and Shorcheh. Changes in the correlation coefficient of these wells were very irregular and the relationship between rainfall and water table changes was probably influenced by other factors. The map of lag time showed that the spatial variations of the lag time completely followed the pattern of the Iso-depth map. In general, the lag time was a function of the depth to the water-table in the Mashhad-Chenaran aquifer. With increasing water depth, the lag time also increased. A closer look at the map showed that in the northern and southern margins of the first hydrogeological unit, the lag time was more than its center. In the northern and southern hydrogeological units, the lag time showed the greatest compliance with the groundwater depth. The amount of lag time from the northern margin of the aquifer to the south gradually increased and finally reached its maximum value in the Akhlamad, Torqabeh-Shandiz.

  Conclusion

  As discussed previously, the groundwater level was influenced by rainfall, and this influence may be delayed for a variety of reasons. In this study, the groundwater response to rainfall has been estimated from 31 observation wells by cross-correlation method in a period of 15 years (Sep. 2001 to Sep. 2016). The correlation test results showed that after about 2 to 3 months, the effect of rainfall was gradually observed on the groundwater level and the correlation coefficient at the confidence level α = 0.05 and α = 0.1 for 77 % and 97% of wells became meaningful, respectively. The minimum lag time was 2 months and the maximum was 7 months. In general, the estimated lag time was well matched to the groundwater depth and fully followed the Iso-depth map pattern. The amount of groundwater recharge throughout the Mashhad-Chenaran aquifer was mainly controlled by the unsaturated area properties such as thickness, material, etc. Changes in groundwater depth were the major factor affecting the lag time. It seems that with the start of rainfall in late October, groundwater recharge in most wells begin in mid-autumn and continues until late spring. Most of the groundwater recharge takes place in late winter. In summer, rainfall has a very small role in groundwater recharge. In this period, the uncontrolled extraction of water from the aquifer and consequently a sharp and continuous drop in groundwater level plays a major role in water table fluctuations.

  Keywords: Cross-correlogram, Groundwater response to rainfall, linear regression, Pearson correlation coefficient, Cross-correlation coefficient
 • T. Valizadeh, A. Lakzian *, A. Halajnia, M. Mazhari Pages 505-517
  Introduction
  The deficiency of phosphorus has attracted a lot of attention as one of the most important nutrients for agricultural plants especially in calcareous soils. However, in some soils, organic phosphorous containing 80 percent of total phosphorus in some soils but in most cases, that form of phosphorus is not available for plant uptake. The availability of phosphorus from both organic and inorganic sources by phosphate-solubilizing microorganisms (PSMs) as bio-inoculants are promising substitutes for chemical fertilizer and other agrochemicals amendments. Both arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) and phosphate solubilizing bacteria (PSB) play a key role in providing phosphorus for agricultural plants. Among several phosphate-solubilizing fungal isolates, Aspergillus sp. is able to solubilize calcium phosphates by secreting various organic acids, e.g., oxalic and formic acids, and producing phytase enzyme. The present study aimed to evaluate the ability of different strains of Aspergillus for phytase production. The second aim of this study was the purification and application of purified phytase and its efficiency in the phosphorus availability from hexaphosphorylated inositols.
  Materials and Methods
  Two separate experiments were carried out in two different stages. In the first one phytase was isolated from three strains of Aspergillus (Aspergillus niger provided by the department of plant protection, Agricultural college, Ferdowsi University of Mashhad), Aspergillus flavus, and Aspergillus fumigatus strains were collected from the Iranian biological resources center, Tehran). All Isolates were recultured on PDA (potato dextrose Agar) medium for 5 days at 30 oC in an incubator. Quality evaluation of phytase production by three strains of Aspergillus tested using hydrolysis of phytate sodium on PSM (phytase screen medium) medium.  Solubility index was calculated for all three strains (Solubility index = (Colony diameter + Hallow diameter)/ Colony diameter). Phytase production was carried out on fermentation media (Shieh and Ware 1968) but starch was substituted by dextrin. Fermentation media inoculated by fungal strains for 14 days at 30 oC.  Fermentation media was centrifuged (10,000 g) for 30 minutes and supernatant was collected. Purification of phytases was done against Tris-HCl 25mM, pH=7.2 for 12 hours. Phytase activities were evaluated in a completely randomized design with three replications. Then purified phytase from three Aspergillus strains was applied in a pot experiment using a completely randomized design with the factorial arrangement and three replications. The experimental factors included two levels of hexaphosphorylated inositols (and 50 mg/kg) and four types of phytase (Control, phytase isolated from Aspergillus niger, Aspergillus flavus, and Aspergillus fumigatus. In the greenhouse experiment, the effects of different phytase types on phosphorus availability from sodium phytate (hexaphosphorylated inositols) and phosphorus uptake by maize plant was evaluated. Corn plants (Zea maize 704 single cross) were grown in 5 kg pots at 70 % of water holding capacity for 60 days. Plant height, root dry weight, shoot dry weight, phosphorus concentration in shoot and root were evaluated.   
  Results and Discussion
  The results showed that Aspergillus niger and Aspergillus flavus had the highest (4.96) and the lowest (1.23) solubility index among the tested strains, respectively. The results from the laboratory experiment showed that phytase isolated from Aspergillus niger had the maximum amount of phytase activity (16.48 µmol/ min.ml) and phytase isolated from Aspergillus flavus had the minimum phytase activity (4.67 µmol/ min.ml). Aspergillus niger phytase was more effective compared to Aspergillus flavus and Aspergillus fumigatus phytases. The results of the greenhouse experiment represented that the highest amount of phosphorous in the shoot (0.125 percent), root (0.0102 percent), and shoot dry weight (46.08 g/pot) belonged to the maize plants treated by phytase isolated from Aspergillus niger in the presence of 50 mg/kg of sodium phytate. Generally, the results showed that Aspergillus niger strain was more effective than the other two strains in both laboratory and greenhouse experiments. Phytase enzymes isolated from strains had positive effects on phosphorous concentration in a different parts of maize plant and growth characteristics of maize. Phosphatase and phytase generally improve the availability of phosphorus from different phosphorus sources. It should be kept in mind that phytase also increases the bioavailability of other essential minerals such as Ca2+, Mg2+, P, Zn2+, Fe3+, which are bound to phytic acid. Since the phytase production by fungi has been attained by different cultivation methods (solid-state, semisolid, and submerged fermentation) it seems that different cultivation methods can affect the phytase efficiency. Therefore, we suggested that phytates from different cultivation methods can be tested for phosphorus bioavailability from different sources.
  Keywords: Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Aspergillus Fumigatus, Phosphorus availability
 • M. Madahinasab *, M. Mousavi Nik, S.A. Ghanbari, A.R. Sirousmehr, Sh. Kouhestani Pages 519-534
  Introduction

  The use of sewage sludge, which is mixed locally with poultry waste and is available at a relatively low cost, improves the circulation of nutrients and organic matter in the soil, reduces the concentration of CO2 in the atmosphere, and increases the level of soil organic carbon. Fertilization with this method is of particular importance in soils of arid and semi-arid regions that face erosion and organic matter reduction. However, there are concerns about the presence of essential and unnecessary heavy metals such as Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, and Zn that enter the environment from domestic, light industrial, commercial and municipal wastewater sources and can lead to soil contamination and eventually enters the food chain through absorption, transport, and accumulation in agricultural and non-agricultural products and has threatened human and animal health. Phytoremediation is the cleaning up of polluted terrestrial areas and aquatic sites from heavy metal and organic contaminants by green plants. An appropriate plant for phytoremediation should ideally have a high ability to translocate contaminants into the plant shoot. However, the toxicity of the remains of these plants has become a severe problem for human health. Iran is an arid and semi-arid country and many soils face the problem of using animal manure sources with sewage sludge and the possibility of contamination with heavy metals. Farmers cultivate the barley plant (Hordeum vulgare L.) in these areas widely, and it has a significant role in the food chain of livestock and humans. Therefore, in this study, we evaluated the barley plant in terms of lead and chromium accumulation by increasing drought levels in the field.

  Materials and Methods

  It was a two-year field experiment with three irrigation levels (irrigation per 100 (control), 75 and 50% of field capacity). The amount of chromium and lead in soil and plant samples was measured using atomic spectroscopy with flame mode after extraction by digestion in acid. We used bio-concentration coefficients including root bioaccumulation factor ( ), shoot bioaccumulation factor ( ) and translocation factor ( ) to measure the plants bio-accumulation capacity. A plant with a root bioaccumulation factor bigger than one and a bio-translocation factor of less than one is suitable for plant stabilization of elements. In contrast, a plant with a shoot bioaccumulation factor and bio-translocation factor of more than one and root bioaccumulation factor of less than one is suitable for plant extraction of elements from the soil.

  Results and Discussion

  After barley harvest, the average concentration of lead and chromium in soil decreased by 23% and 17% compared to before harvest. The results of the analysis of variance showed that the effect of experimental years was significant on the concentration of chromium in the soil and the aerial part of barley and shoot bioaccumulation and root bioaccumulation factor of the same elements in the barley (p<0.05). The effect of drought was significant on the shoot and root dry weight, chromium concentration in both shoots and roots, lead concentration in shoots, lead and chromium shoot bioaccumulation factor, chromium root bioaccumulation factor, and lead bio-translocation factor (p<0.01) and chromium bio-translocation factor (p<0.05) but the interaction effect of year and drought was not significant on any of these traits. In all cases, the concentration of elements in the roots was higher than the aerial part, and with increasing drought stress, the concentration of lead in the roots remained constant but increased in the aerial parts while the concentration of chromium decreased. As the amount of drought increased, the shoot bioaccumulation factor increased for the lead but decreased for the chromium. The root bioaccumulation factor of chromium also decreased while the translocation factor increased for both elements, but the increase was more pronounced for the lead. Lead shoot bioaccumulation factor decreased linearly with an increasing dry weight of aerial parts (β = -0.86), but chromium shoot bioaccumulation factor increased (β = 0.62). Root dry weight predicted chromium root bioaccumulation factor (β = 0.85). The total plant dry weight regression model could predict the lead translocation factor (β = -0.89) and chromium transfer factor (β = -0.67).

  Conclusion

  In this experiment, the studied bioconcentration coefficients were all less than one. So, barley is an avoidant plant when encountered with lead and chromium in the soil, and in increasing drought conditions in the field, it does not translocate these toxic metals to the food chain.

  Keywords: Bioavailability, Food chain, Toxic metal, translocation factor, Water deficiency
 • M. Mahmoudi *, Sh. Kazemi Pages 535-549
  Introduction
  The consumption of inorganic fertilizers in agricultural ecosystems led to the destruction of soil physical, chemical, and biological characteristics and severely affected the quality of the products. Therefore, the application of compost fertilizers in agricultural lands has been widely considered, and it has been mentioned as the best environmental measure. Rootstock plays a crucial role in the growth of citrus trees. Among all the nutrients needed by citrus, nitrogen has a vital role, and a large amount of this macronutrient is supplied in the soil every year. The release of nutrients from organic matter, especially nitrogen, is slower than the nitrogen release from chemical fertilizers. Rootstock affects the photosynthetic capacity of the transplanted cultivar, which is related to the annual carbohydrate redistribution and is a determining factor for vegetative growth and reproductive development. The growth, yield and fruit quality of cultivars are, therefore, strongly regulated by rootstock. In the recent study, the effects of compost and nitrogen fertilizers on common rootstocks in Mazandaran province, including citrange, citrumelo, and sour orange, were investigated.
  Materials and Methods
  An experiment was conducted as a completely randomized design at Qaemshahr Horticultural Research Station. The treatments included sulfur granular compost (0, 2.5, 5, and 7.5%), produced by Mazandaran Wood and Paper Industries Company, and pure nitrogen (0, 20, 40, and 80 mg kg-1) in the form of ammonium sulfate. Vegetative growth, including plant height, crown diameter, and the number of leaves, were measured. Also, to study the changes in leaf nutrient concentration, leaf samples were collected, in July and the concentration of nutrients in leaf tissue was measured. A randomized complete block design was conducted at Qaemshahr Horticultural Research Station in 2017. The treatments included sulfur granular compost (0, 2.5, 5, and 7.5%), produced by Mazandaran Wood and Paper Industries Company, and pure nitrogen (0, 20, 40, and 80 mg kg-1) in the form of ammonium sulfate. One-year-old seedlings of the same size from citrange, citrumelo, and sour orange were planted in 7- kg pots containing arable soil and the treatments. The applied soil was analyzed, and its physical and chemical properties were determined. Irrigation of all pots until reaching the field capacity (weight method) was performed uniformly for all treatments. At the end of the growth period, vegetative growth parameters, including plant height, crown diameter, and the number of leaves, were measured. Also, to study the changes in leaf nutrient concentration, fully developed leaves samples were collected, in July and the concentration of nutrients was analyzed. Nitrogen was determined by the Kjeldahl method with a sulfuric acid-hydrogen peroxide mixture. Phosphorus by calorimetric, potassium using a flame photometer, and calcium, magnesium, iron, manganese, zinc, and copper were measured using the flame atomic absorption method.
  Results and Discussion
  Results showed that the highest nitrogen concentrations in citrange and citrumelo seedlings were 2.92 and 2.97% due to 40 and 80 mg kg-1 N and 2.5% compost, respectively. In citrumelo rootstock, plant height increased with enhancing nitrogen application levels at different compost levels. Compost levels did not show a significant increase in citrange height, but the highest height growth was observed at 40 and 80 mg kg-1 nitrogen. In the sour orange rootstock, consumption of high levels of compost and nitrogen significantly reduced plant height. In all three rootstocks, the highest concentrations of potassium were observed in high levels of compost and no nitrogen application. The concentration of iron and zinc in citrumelo leaves increased with increasing compost levels. The trend was different in citrumelo so that consumption of 2.5% compost and 40 mg nitrogen fertilizer showed the highest concentration of leaf iron (151 μg g-1), while the application of 5% compost without nitrogen reduced the concentration of iron to 62.2 μg g-1. Changes in citrange zinc concentration were similar to citrumelo. In sour orange, iron concentration changed limitedly and ranged from 83.8 μg g-1 in 2.5% compost and 20 mg kg-1 nitrogen fertilizer to 61 μg g-1 in control. In this rootstock, the highest concentration of zinc was obtained from no compost application and 40 mg kg-1 nitrogen (28.14 μg g-1), whereas the lowest concentration of iron was observed in control. Citrange seedlings performed better in nutrient uptake than citrumelo and sour orange seedlings. Consumption of 5 and 7.5% levels of compost in sour orange rootstock reduced plant height and crown diameter and caused rosette, led to an increase in the number of leaves. The most effective level of nitrogen in sour oranges was 80 mg kg-1 nitrogen. Application of 80 mg kg-1 nitrogen and 2.5% compost, and 80 mg kg-1 nitrogen and 5% compost led to the highest number of leaves in citrumelo and citrange rootstocks, respectively.
  Conclusion
  According to vegetative growth and concentration of nutrients data, especially from the nitrogen concentration point of view, maximum vegetative growth was obtained in citrumelo rootstock from 2.5% compost and 40 mg kg-1 nitrogen treatment and in citrange and sour orange rootstocks from 2.5% compost and 80 mg kg-1 nitrogen treatment.
  Keywords: Citrange, Citrumelo, Leaf nutrient composition, Sour orange, Vegetative growth
 • S.H. Sadeghi *, A. Jafarpour, M. Farajolahi, D. Khatibi Roodbarsara, M. Moradi Sefidcheghayi, M. Zabihi Silabi, M. Khosravi, E. Kolani, B. Mohammadi, M.J. Adibi, H. Azarniya Pages 551-566
  Introduction

  One of the most important causes of land degradation and reduced fertility is soil erosion, a severe threat to human welfare and food security. With the intensification of erosion and sediment transport in the watershed, water quality is reduced, and sediment production and flood risks are increased. The consequences of soil impoverishment cause irreparable damage, including the abandonment of farms, increased migration, economic, social, and political problems. In this regard, paying attention to soil and water resources conservation is one of the most necessary measures to control erosion. So that the performance of natural ecosystems increases through conserving the soil and preventing the occurrence and intensification of erosion. Therefore, it is essential to know different stages of erosion and evaluation of the factors governing it in properly managing soil and water resources in a watershed. So far, various biological methods and structures are used to control soil and runoff loss in watersheds. Since biological methods are based on ecosystems' conditions, it is essential to control soil erosion in the early stages. In recent years, extensive methods for the conservation of soil and water resources have been introduced and used in practice. Therefore, one of the most important methods of protecting soil and water resources is the use of biological methods in terms of low use of tillage operations, limited intervention, and manipulation in nature, cost-effectiveness, and also better efficiency than structural measures. However, the biological management of soil erosion has not yet been welcomed by executive experts due to the lack of a proper implementation model.

  Materials and Methods

  The present study was conducted to investigate biological erosion management in the Gavoshan Watershed, Iran, due to distributed and manageable erosion and the available information. The Gavoshan Watershed, with an area of 7736 ha, the mean annual precipitation of 339 mm, the minimum and maximum elevations of 1635, and 2455 meters above sea level, is located in Kermanshah Province. After determining the erosion status, climatic characteristics, and plant growth conditions, the executive procedure of biological management of the region was proposed.

  Results and Discussion

  The results showed that surface erosion is predominant in the area, and therefore the suitability of the conditions for bio-management measures was confirmed. While reporting the prevalence of sheet erosion, the results emphasized the erosion status in the low and moderate classes and the ability to perform biological approaches in the watershed based on the climatic-agricultural map. The results further showed that according to the climatic-agricultural map, the whole study watershed was divided into five categories. In this regard, the second category with an area of 3421 ha had the highest, and the fifth category with 82 ha had the lowest areas. Finally, after determining the area of different land-uses and according to the maps of soil erosion and climatic-agricultural conditions as well as ombrothermic and hetherograph diagrams, suitable rangeland species were selected and suggested for each climatic-agricultural category based on the expected characteristics of elevation, precipitation, temperature, phenology and adequate role in soil conservation. Finally, the executive plan of biological management of soil erosion in the Gavoshan Watershed was presented based on phytosociology and relevant ecological expectations. Since bio-management measures are applicable in rangelands with moderate and poor vegetation conditions, the good rangelands were not prioritized for the planning. Accordingly, moderate and weak rangelands with an area of about 4219 ha, i.e.> 54%, of the watershed were considered for biological activities. It is expected that by taking biological measures, erosion control will be done in the early stages, and by increasing the vegetation level in 54.63% of the watershed, in addition to controlling soil erosion or at least stopping it in the early stages, carbon sequestration conditions, nitrogen fixation, and increase soil fertility. The use of endemic species in this watershed would facilitate ecological balance and at the same time protect the basic resources of water, soil, and vegetation by increasing the level of ground cover.

  Conclusion

  Biological management is a new approach in soil and water resource sustainable management that inhibits soil loss in the early stages of erosion and prevents the destruction of ecosystems. The results of the present study are anticipated to meet the expected needs in the protection of soil and water resources in similar watersheds in the west of the country. The results of the present study can be used in soil and water resources management in the western regions of the country with similar ecological conditions. Although the proposed approach can be used in most parts of the country rangelands, appropriate field studies and continuous monitoring of the proposed function will be necessary to provide comprehensive and integrated conclusions for soil and water resources management.

  Keywords: Adaptive soil conservation, Bio-climatic zoning, Erosion bioengineering, Vegetation cover management
 • H.R. Matinfar *, M. Jalali, Z. Dibaei Pages 567-581
  Introduction

  Understanding the spatial distribution of soil organic carbon (SOC) is one of the practical tools in determining sustainable land management strategies. Over the past two decades, the use of data mining approaches in spatial modeling of soil organic carbon using machine learning techniques to investigate the amount of carbon to soil using remote sensing data has been widely considered. Accordingly, the aim of this study was to investigate the feasibility of estimating soil organic matter using satellite imagery and to assess the ability of spectral and terrestrial data to model the amount of soil organic matter.

  Materials and Methods

  The study area is located in Lorestan province, and Sarab Changai area. This area has hot and dry summers and cold and wet winters and the wet season starts in November and ends in May. A total of 156 samples of surface soil (0-30 cm) were collected using random sampling pattern. Data were categorized into two categories: 80% (117 points) for training and 20% (29 points) for validation. Three machine learning algorithms including Random Forest (RF), Cubist, and Partial least squares regression (PLSR) were used to prepare the organic soil carbon map. In the present study, auxiliary variables for predicting SOC included bands related to Lands 8 OLI measurement images, and in order to reduce the volume of data, the principle component analysis method (PCA) was used to select the features that have the greatest impact on quality.

  Results and Discussion

  The results of descriptive statistics showed that soil organic carbon from 0.02 to 2.34% with an average of 0.56 and a coefficient of variation of 69.64% according to the Wilding standard was located in a high variability class (0.35). According to the average amount of soil organic carbon, it can be said that the amount of soil organic carbon in the region is low. At the same time, the high value of organic carbon change coefficient confirms its high spatial variability in the study area. These drastic changes can be attributed to land use change, land management, and other environmental elements in the study area. In other words, the low level of soil organic carbon can be attributed to the collection of plant debris and their non-return to the soil. Another factor in reducing the amount of organic carbon is land use change, which mainly has a negative impact on soil quality and yield. In general, land use, tillage operations, intensity and frequency of cultivation, plowing, fertilizing, type of crop, are effective in reducing and increasing the amount of soil organic carbon. Based on the analysis of effective auxiliary variables in predicting soil organic carbon, based on the principle component analysis for remote sensing data, it led to the selection of 4 auxiliary variables TSAVI, RVI, Band10, and Band11 as the most effective environmental factors. Comparison of different estimation approaches showed that the random forest model with the values of coefficient of determination (R2), root mean square error (RMSE) and mean square error (MSE) of 0.74, 0.17, and 0.02, respectively, was the best performance ratio another study used to estimate the organic carbon content of surface soil in the study area.

  Conclusion

  In this study, considering the importance of soil organic carbon, the efficiency of three different digital mapping models to prepare soil organic carbon map in Khorramabad plain soils was evaluated. The results showed that auxiliary variables such as TSAVI, RVI, Band 10, and Band11 are the most important variables in estimating soil organic carbon in this area. The wide range of soil organic carbon changes can be affected by land use and farmers' managerial behaviors. Also, the results indicated that different models had different accuracy in estimating soil organic carbon and the random forest model was superior to the other models. On the other hand, it can be said that the use of remote sensing and satellite imagery can overcome the limitations of traditional methods and be used as a suitable alternative to study carbon to soil changes with the possibility of displaying results at different time and space scales. Due to the determination of soil organic carbon content and their spatial distribution throughout the region, the present results can be a scientific basis as well as a suitable database and data for the implementation of any field operations, management of agricultural inputs, and any study in sustainable agriculture with soil properties in this area. In general, the results of this study indicated the ability of remote sensing techniques and random forest learning model in simultaneous estimation of soil organic carbon location. Therefore, this method can be used as an alternative to conventional laboratory methods in determining some soil characteristics, including organic carbon.

  Keywords: Modeling, Remote sensing, Soil organic carbon, spatial distribution
 • K. Asadzadeh, H. Nadian, A. Siahpoosh, V. Keshavarz-Tohid * Pages 583-597
  Background and Objectives
  In recent years, the production of healthy foods through environmentally friendly methods has received much attention. Spinach is a vegetable plant rich in minerals and vitamins which is used in green and cooked forms. Thus, healthy production of this plant with the greatest quantitative and qualitative yield is of particular importance. Weeds as unwanted plants in spinach fields can damage this plant significantly. Nevertheless, spinach is severely sensitive to different herbicides. The goal of this study was to investigate the effect of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR), filter cake and metribuzin herbicide on growth and mineral nutrition of spinach plant. In this study, the growth and nutritional parameters of spinach interact with PGPR, filter cake and metribuzin herbicide was also aimed.
  Materials and Methods
  The spinach seeds (Spinacia oleracea L. Varamin cultivar) were sown in pots containing 40% field soil and 60% sand (10 seeds in each pots). To investigate the impact of PGPR isolates and filter cake on concentration of macronutrients (K, Ca, Mg, and P), micronutrients (Cu, Zn, and Fe) and leaves dry weight, Pseudomonas protogenes CHA0 (CHA0) as a reference strain, P. alloputida RUM14 (RUM14) which was collected from Iranian field soil and 3% by weight of fresh filter cake (F3%) were used. Spinach seedlings were inoculated for 14 days with 50 mL of bacteria strains suspension with optical density one (OD600=1). 3% by weight of filter cake were mixed to soil of pots before sowing the seeds. Metribuzin herbicide at three levels (0 (H0), 50 (H1) and 100 (H2) grams per hectare) were used. The effects of PGPR, filter cake and metribuzin herbicides and their interactions were also studied (CHA0 + F0 + H1, RUM14 + F0+ H1, CHA0 + F0 + H2, RUM14 + F0 + H2, B0 + F3% + H0, B0 + F3% + H1, B0 + F3% + H2, CHA0 + F3% + H1, RUM14 + F3% + H1, CHA0 + F3% + H2, RUM14 + F3% + H2). The experiment had a randomized complete block design with three replications. The treatments (3 metribuzin herbicide × 2 filter cake × 3 PGPR) were arranged in factorial combination. The statistical analysis was performed using Duncan’s multiple range test at 5% probability level.
  Results
   Statistical analysis revealed that the application of PGPR (CHA0 and RUB14), filter cake, and their interaction increased tissue plant concentration of macronutrients, micronutrient and leaf dry weight of spinach plant. Statistically, the highest concentration of P, K, Ca, and Mg macronutrients (5583.30, 83000.00, 10886.70, 10766.60 mg kg-1 dry matter, respectively), Cu, Zn, and Fe micronutrients (22.73, 73.00, and 221.36 mg kg-1 dry matter, respectively) and dry weight of leaves (8.76 g) was observed in treatment of combination of PGPR and filter cake. The application of Metribuzin herbicide led to decline the concentration of macronutrients, micronutrient, and leaf dry weight of spinach plant. The decline increased with increasing herbicide concentration. The lowest concentration of P, K, Ca, and Mg macronutrients (3233.30, 48867.00, 6403.30, and 6283.30 mg kg-1 leaf dry weight, respectively), Cu, Zn, and Fe micronutrient (4.40, 19.50, and 132.66 mg kg-1, respectively), and leaf dry weight (2.83 g) was observed in B0+F0+H2 treatment (using just herbicide 100 g ha-1). However, the detrimental effect of herbicide on leaf dry weight and mineral nutrition of spinach plant were alleviated using the PGPR (CHA0 and RUB14) and filter cake (F3%) either alone or together (RUM14+F3%, CHA0+F3%). Statistically, the greatest alleviation of the detrimental effect of herbicide was observed in the treatment of RUM14+F3%.
  Conclusion
  The results of this research showed that inoculation of spinach with Pseudomonas PGPR (P. protogenes CHA0, P. alloputida RUM14) with and without filter cake not only improved the growth and mineral nutrition of spinach plant, but also alleviated the detrimental effect of herbicide in the plant. In general, the proper function of PGPR and filter cake in spinach plant growth is due to 1- Supplying more nutrients to the spinach plant due to filter cake rich in nutrients 2- The ability of Pseudomonas bacteria to induce resistance of the plants to stress and supply of some nutrients such as iron due to its ability to produce siderophore 3- Supply of food by filter cake for further growth of PGPR and the possibility of increasing the population of these bacteria. 4- Filter cake rich in organic matter can improve the physical and biological properties of the soil and can provide the better conditions for plant growth and nutrition. The results of this research showed that P. alloputida RUM14 and filter cake can be used as biological and organic fertilizers.
  Keywords: macronutrient elements, micronutrient elements, Metribuzin, Pseudomonas
 • S.F. Ziaei Asl, A.A. Sabziparvar * Pages 599-612
  Introduction

  It is possible to guide the agricultural experts to achieve a suitable genotype and adapt to climatic conditions in proportion to the length of the modified growing season by identifying the impact of climate change in recent years on the cumulative rate of degree-days of plant growth. This will prevent the waste of capital and agricultural inputs and ultimately prevent the reduction of the final crop due to the mismatch of genotype-crop with the current climate. In the present study, an attempt has been made to study and compare the trend in the start and end of the growing season, the growing season length (GSL), and growing degree-days(GDD) during 1959-2018 in the elevated and coastal areas of Iran.

  Materials and Methods

  For this study, the daily temperature of 27 synoptic stations were used including 19 stations in elevated areas and 8 stations in coastal areas during 1959-2018. The first day with a minimum daily temperature equal to or greater than 0, 5, and 10 °C was considered as the start of the growing season (SGS). Moreover, the first day after the start of the growing season which has a minimum daily temperature of less than 0, 5, and 10 °C was considered as the end of the growing season (EGS). Trend analysis was performed in time series of GSL and GDD based on thresholds of 0, 5, and 10 °C using the Mann-Kendall test. To compare the results, the statistical period of 60 years was divided into two periods of 30 years (1959-1988 and 1989-2018). In both periods, the statistical characteristics of the GSL and GDD based on the three thresholds mentioned in coastal and elevated areas were surveyed and compared. In this study, deviation from the mean was used to complete the study of changes in the GSL. This index shows the scatter of data around the mean.

  Results and Discussion

  The GSL extension came from both the advance in SGS and the delay in EGS. Comparison results of the two 30-year periods (1959-1988 and 1989-2018) showed that during 1989-2018, in most stations the GSL has increased. During this period, based on 0 °C, the earliest and latest SGS were on February 24 and April 30 in Yazd and Shahrekord, respectively. Accordingly, the earliest and latest EGS were on October 15 and December 11 in Shahrekord and Gorgan, respectively. Based on 5 °C, the earliest and latest SGS were on February 10 and June 2 in Abadan and Gorgan, respectively. Accordingly, the earliest and latest EGS on September 17 and December 6 were at Shahrekord, Bam, and Abadan, respectively. Based on 10 °C, the earliest and latest SGS was on February 11 and June 20 at stations, respectively. Accordingly, the earliest and latest EGS were on August 27 and December 8 in Shahrekord and Bushehr, respectively. The shortest and longest GSLs based on all three thresholds of 0, 5, and 10 °C were Shahrekord and Bandar Abbas, respectively. The highest and lowest coefficient of variation of GSL were 20.8% in Zanjan and 4.9% in Bandar Abbas, respectively. Based on 0, 5, and 10 °C, the lowest GDDs in GSL are 3233, 1767, and 880 °C.d, respectively, and all of them were obtained at Shahrekord. On the other hand, the highest GDD0, GDD5, and GDD10 in GSL were 6783, 7372, and 5761 °C.d, respectively, in Yazd, Abadan, and Bandar Abbas. The most significant trend in GSL was in Zanjan, Zahedan, and Khorramabad.

  Conclusion

  Examination of changes in the GSL indicates the existence of a significant trend in a limited number of stations. Also, with increasing the threshold from 0 to 5 and from 5 to 10 °C, there is a significant decreasing trend in more stations. At the threshold of 10 °C a significant and decreasing trend of GSL was observed in Urmia, Sanandaj, Khorramabad, Birjand, and Bandar Abbas stations, In following, a significant increasing trend was observed in Tabriz, Tehran, Kermanshah, Isfahan, Yazd, and Bushehr stations. The results of the studies showed fewer changes in the time series of the GSL based on thresholds of 0 and 5 °C in the statistical period of 1989-2018. On the other hand, the results showed that the GSL trend is significant in more stations in the recent period based on the threshold of 10 °C. Deviation from the average GSL in coastal areas was greater than the elevated areas so that the GSL based on 10 °C in both areas increased with greater slope and continuity. This increasing trend of deviation from the average in the coastal areas from the early '70s and the elevated areas from the early '90s and continues until now. In this regard, Bandar Abbas station and then Bushehr station had the longest GSL, and Shahrekord station had the shortest GSL among other stations which has been studied. Comparison of GDDs of the GSL during 1989-2018 showed the decrease of GDDs from south to north and from west to east of the country. Accordingly, in the southern stations of the country, the conditions for tropical plants (threshold of 10 °C) have become more suitable than the cold stations of the west and northwest, Time series analysis of the average annual GDDs based on the three thresholds during 1989-2018 showed a significant increasing (positive) trend in 93% of the stations. During the second 30-years period, Shahrekord and Shiraz stations did not show a significant trend in all three mentioned thresholds. However, the analysis of the annual average of GDDs during 1959-1988 showed the trend in 41% of the stations. According to the results of this study, it can be concluded that in cold regions, due to the increase in GDDs, the supply of cooling units for plants with certain cooling needs is more difficult. In the south of the country, as the total required GDD is achieved earlier, the GSL gets shorter, and therefore less dry biomass will accumulate in the product. This likely leads to a reduction in crop yields in this part of the country.

  Keywords: Climate change, Mann-Kendall test, Temperature thresholds, Thermal heat units, Trend analysis