فهرست مطالب

پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی - پیاپی 14 (پاییز و زمستان 1398)
 • پیاپی 14 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1400/09/02
 • تعداد عناوین: 3
|
 • عباس محمدیان*، ریحانه صادقی صفحات 1-35
  تاملات حکمی و اخلاقی حکیم نظامی در باب تربیت نفوس انسانی و گرایش به سیر و سلوک معنوی وی مقولهای انکارناپذیر است. در پژوهش حاضر که با رویکرد تعلیمی- تربیتی سامان » پنجگنج « در یافتهاست، با هدف تبیین اندیشه های تربیتی حکیم نظامی، نقش و جایگاه زبان بهعنوان ابزاری سودمند یا زیانبخش در تهذیب نفس بررسی میشود. اهمیت پژوهش در آنجاست که همسویی اهداف تربیتی شاعر را با آموزه های اسلامی و نیز، پیوند شعر و ادب را با حوزه تعلیم و تربیت اسلامی برای مخاطب بازمینماید. یافته های تحقیق نشان میدهد که زبان در نگاه نظامی دو جنبه خیر و شر دارد؛ از یک سو، علمدار دیوان سخن و ابزار تسبیح و تحمید و سخنپروری است و از دیگرسو، پارهگوشتی است که چون  بیهنگام به جنبش درآید، مستمع را به ملال آورده و گوینده را در دام آفاتی چون غیبت، دروغ، سخن- چینی و دیگر گناهان زبان گرفتار میکند. توجه به تربیت نفس در پرتو شناخت فواید و آسیبهای ناشی از گفتار در رابطه با خود و دیگری نیز، نکتهای است که نظامی بدان روی آوردهاست. وی منشا برخی گناهان زبانی را در ابتلای صاحب آن به حسادت، تندخویی، بیآزرمی، جهالت و حتی تاثیر مثبت یا منفی طبع و گوهر میداند؛ بنابراین،آنچه شاعر در اینباره بدان توصیه میکند، رعایت اقتضای حال و مقام و اعتدال و میانهروی در کاربست زبان است.
  کلیدواژگان: فواید زبان، آفات زبان، آداب سخن، تهذیب نفس، نظامی گنجهای
 • امیرحسین بنائی* صفحات 36-58
  »دوستی»، هم یک نیاز فطری انسان و هم یک ضرورت برای زندگی اجتماعی اوست. این نیاز در دوران نوجوانی اهمیت ویژه و افزونتری دارد. پژوهش حاضر با هدف پر کردن خلا ناشی از نبود یک نظریه منقح و منسجم در موضوع دوستی در میان مطالعات اسالمی، گام در راه نظریه پردازی گذاشته و از همین رو، از روش تحقیق کیفی « نظریه پردازی داده- بنیاد» مدد گرفته است. بر همین اساس، در مرحله کدگذاری باز برای گردآوری داده ها به شیوه اسنادی به منابع شیعی مراجعه شده است. در دو مرحله کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی نیز، برای تجزیه و تحلیل یافته ها (مفهومسازی از داده ها و آرایش آنان در شکل و شمایل یک نظریه) به عنوان یک نوآوری، از الگوی مدیریت راهبردی (استراتژیک) بهره گرفته شده است. این بدان معناست که هر کدام از مقولات حاصله نهایی به مثابه جزیی از یک عنصر الگوی مدیریت راهبردی (چشم انداز، ماموریت، خطمشی و ..) در نظر گرفته شده اند. این امر سبب شده است تا ارتباطی نظام مند و منطقی بین مفاهیم اصلی نظریه برقرار شده و متعاقبا فهم انبوهی از داده ها و آموزه ها در خصوص موضوع مقاله برای مخاطبان تسهیل گردد. حاصل تحقیق بر مبنای جوهره بنیادین دوستیابی و دوستی در دیدگاه اسلامی، »نظریه دوستی تعالی بخش» نامیده شده است
  کلیدواژگان: دوستیابی، دوستی، رشد اجتماعی، نظریهپردازی دینی، الگوی راهبردی
 • سمیه محمدصادقی* صفحات 59-94
  نگاه به گناه و فرد گناهکار موضوع مورد بحث تمامی جوامع بشری و ادیان بوده و در مورد برخورد با آن اختلاف نظر وجود داشته است. هدف این پژوهش بررسی نگاه اسلام به گناه و گناهکار از منظر قرآن کریم و متون دینی اسلام و نیز بررسی پیامدهای گناه بر تربیت از منظر قرآن بود. در این راستا از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شد. ابتدا به مطالعه مبانی-نظری در مورد گناه و گناهکار و همچنین نگاه به فرد گناهکار پرداخته شد و در مرحله بعد تمام آیات قرآنی مرتبط با گناه و گناهکار و واژه های مترادف آن استخراج شد، مبانی موجود مربوط، جمع آوری و با شیوه کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. واژه گناه در لغت و معنی، منشا گناه، برخورد اسلام با گناهکار و آثار گناه بر تربیت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد واژه های قرآنی مترادف گناه و پیامدهای شناسایی شده گناه در تربیت از منظر قرآن کریم عبارتند از: نگرانی و اضطراب،عذاب وجدان، غفلت، رسوایی، مانع کسب معرفت، عذاب و عقوبت، مانع استجابت دعا، کفر و بی دینی و قساوت قلب، البته نگرانی و اضطراب و عذاب وجدان وجه مفیدش در آن است که این اضطراب و عذاب وجدان احتمال بازگشت انسان گناهکار و توبه او را فراهم می-آورد و از عوامل تاثیرگذار توبه و طلب بخشش می تواند عذاب وجدان و اضطراب ناشی از ارتکاب به گناه باشد.
  کلیدواژگان: گناه، گناهکار، متون دینی، تعلیم و تربیت
|
 • Abbas Mohammadian *, Reihane Sadeghi Pages 1-35
  The philosophical and ethical thoughts of Nizami Ganjavi oneducating human soul and the tendency towards spiritual journey in his PanjGanj (Five Treasures) are clearly evident. Based on an educational approach,the present study investigated the role and position of tongue as a useful ordetrimental tool in self-purification with the aim of explaining the educationalthoughts of Nizami Ganjavi. The significance of this research was that itattempted to introduce the alignment of the poet’s educational goals withIslamic teachings as well as the relationship of poetry and literature with thefield of Islamic education. The research findings revealed that from the pointof view of Nizami, tongue has both good and evil aspects. On the one hand, itis a leading component of speech and the instrument of praise and eloquence.On the other hand, it is a fleshy muscular organ of the body that, when moveduntimely, brings misery to the audience and gets the speaker trapped intobackbiting, telling lies, gossiping and other sins of tongue. Paying dueattention to self-education in the light of recognizing the benefits anddisadvantages of speaking in relation to self and other was also emphasized by Nizami. For him, the origin of some sins of tongue might be jealousy,irascibility, impudence, ignorance and even the positive or negative influence of nature and essence. Therefore, the poet recommended humans use tongue and language complying with the conditions of the time and in a moderatemanner.
  Keywords: LBenefits of tongue, Evils of tongue, Speaking manners, Selfpurification, Nizami Ganjavi
 • Amirhosein Banaei * Pages 36-58
  Friendship is both an innate need of human being and a necessity for his/her social life. This need is of greater and more special significance during adolescence. The present research used Grounded Theory, a qualitative research method, in order to advance a theory onfriendship to fill the gap of existing theories in Islamic studies on this topic. Hence, to gather data in the open coding stage, Shia resources were scrutinized. Furthermore, in two other stages: axial coding and selective coding, a strategic management model was adopted for data analysis (conceptualizing data and arranging them as a theory) which is a methodological innovation. To achieve this, each final category derived from the model was considered as one part of a component of the strategic model (i.e. mission, vision, policy etc.). This led to making a logical and systematic relationship between main concepts of the theory and consequently an integrated and total model was resulted which made the large amount of data and teachings more comprehensible. The outcome of this research was named “par excellence friendship theory” based on fundamental principles of friendship and finding friends from an Islamic viewpoint.
  Keywords: Finding friends, Friendship, Social development, Religious Theory formation, Strategic model
 • Somayeh Mohamadsadeghi * Pages 59-94
  Looking at sin and the sinful person has been the subject of discussion in all human societies and religions and there has always been controversy surrounding it. The purpose of this study was to investigate the view of Islam on sin and the sinner from the perspective of the Qur’an and Islamic religious texts. Moreover, it aimed to study the consequences of sin in education from the perspective of the Qur’an. In this regard, a descriptive-analytical research method was adopted. First, the theoretical foundations of sin and the sinner as well as viewing a sinful person were investigated. Thereafter, all Quranic verses related to sin and the sinner and their synonym terms were extracted. Then, sin and the sinner were also investigated in. relevant principles were collected and analyzed qualitatively. The word sin itself, the meaning of sin, the origin of sin, the attitude of Islam to the sinner and the effects of sin on education were scrutinized. The results showed that the Quranic words synonymous with sin include . The identified consequences of sin in education from the viewpoint of the Holy Qur’an include anxiety, having guilty conscience, negligence, scandal, hindering knowledge, retribution and torment, hindering prayer, disbelief and hard heartedness. Of course, anxiety and having guilty conscience can have a useful aspect; they might lead to the return of the guilty person and his/her repentance. Of the influential factors resulting in repentance and forgiveness are having guilty conscience and anxiety arising from the commission of sin.
  Keywords: sin, Sinner, Religious texts, education