فهرست مطالب

نشریه کالبد شهر
پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/09/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حامد صافی صفحه 3
 • مسعود آرائی صفحه 5

  یکی از مباحث اساسی در مدیریت شهری و شهرداری ها، مبحث بهره وری در خدمات شهری است. موضوعی که عمدتا در بخش صنعت مورد بحث و بررسی بوده و در بخش خدمات به ویژه در شهرداری ها مورد توجه قرار نگرفته است. این موضوع مدنظر وزارت کشور بوده و یکی از طرحهای مطالعاتی مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری وزارت کشور در سال 1380 به تدوین شیوه های ارتقای بهره وری خدمات شهری اختصاص یافت. در این طرح پس از تعریف شاخص های بهره وری، شیوه های ارتقای بهره وری نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که از نتایج آن در اتخاذ سیاستها و تصمیمات آینده در محورهای مختلف خدمات شهری می توان استفاده کرد. شهرداری به عنوان یک موسسه خدماتی و در واقع یکی از سازمانهای خط مقدم خدماترسانی به شهروند، انتظار می رود با افزایش بهره وری در آن، خدمات شایان ذکری به شهروندان در بخشهای مختلف به خصوص خدمات شهری ارایه دهد.

  کلیدواژگان: بهره وری، شهرداری ها، خدمات شهری، راهکارها
 • اسماء اصغری پور دشت بزرگ، هدی احمدی صفحه 32

  افزایش روند شهرنشینی که امروزه به معضلی برای کشورهای در حال توسعه مانند ایران تبدیل شده است توجه ویژه به تدوین الگوی بهینه طرح های توسعه شهری را دوچندان می سازد. طرح های جامع شهری که خطوط و اصول کلیدی توسعه شهر را در گذشته مشخص می کردند، هم اکنون کارآیی لازم را برای مواجه با تحولات جدید شهرها و شهروندان از دست داده اند از سوی دیگر در طول چند دهه اخیر در سطح جهانی، برنامه ریزی شهری از حالت مجموعه ای از روش ها و فنون کاربردی به سطح یک دانش میان رشته ای ارتقاء پیدا کرده است که رابطه ای تنگاتنگ با نظریه های فل سفی و علوم اجتماعی دارد. هدف اصلی این مقاله بررسی فرآیند تهیه طرح های ساختاری - راهبردی و مطالعه تطبیقی و مقایسه ای محتوای طرح جامع و طرح ساختاری - راهبردی است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی است و تحقیق با استفاده از مطالعات اسنادی، مرور متون جهانی و یافته های حاصل از بررسی نتایج عینی و کالبدی- فضایی طرح های جامع شهری انجام شده است نتایج نشان می دهند که الگوی طرح جامع با توجه به نقص های اساسی که هم در مبانی نظری و هم در عرصه عمل توسعه شهری دارد فاقد کارآیی و کفایت لازم برای هدایت تحولات توسعه شهری است و رویکرد راهبردی بر اساس انعطاف پذیری، مبانی مشارکتی و آینده نگری، توان و ظرفیت لازم برای برنامه ریزی مطلوب و بهینه توسعه شهری در کشور را داراست ،

  کلیدواژگان: طرح های ساختاری- راهبردی، طرح جامع، مطالعه تطبیقی و مقایسه ای، نظام برنامه ریزی ایرا ن
 • مجتبی بناپور امریں صفحه 45

  سیستمهای فتوولتاییک یکی از پرمصرف ترین کاربردهای انرژی نومی۔ باشد و تاکنون سیستمهای گوناگونی با ظرفیت های مختلف 5 وات تا چند مگاوات، در سراسر جهان نصب و راه اندازی شده است و با توجه به قابلیت اطمینان ،هزینه کم و پاک /0 بودن این سیستمها، هر روزه بر تعداد متقاضیان آنها افزوده میشود. از این رو مطالعات زیادی پیرامون سیستمهای فتوولتاییک در حال انجام است. در این مقاله ابتدا یک نیروگاه خورشیدی توسط نرم افزار طراحی خورشیدی، شبیه سازی شده و سپس ارزیابی اقتصادی این نیروگاه با دیگر نیروگاه ها توسط نرم افزار هامر انجام و نتایج نهایی شامل قیمت تمام شده برق تولیدی ارایه گردیده است. نتایج حاصله، حاکی از اقتصادی و زیست محیطی بودن استفاده از انرژی خورشیدی است .

  کلیدواژگان: سیستم فتوولتائیک، پنل، ماژول، سلول خورشیدی، اینورت ر
 • ناهید ممبینی، علیرضا عالیپور صفحه 54

  امروزه مسایل زیست محیطی و اقتصادی کلان شهرها از جمله نگرانی های مهم برنامه ریزان و مسیولان شهری است. به طوری که پایداری زیست محیطی جزو محورهای اصلی توسعه پایدار محسوب می شود. شهرهابه خاطر تراکم جمعیت و فشردگی فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی، مهمترین مراکز مصرف منابع و تولید کننده مواد زاید و آلودگی به شمار می روند. از طرفی با توجه به گسترش و توسعه شهرها و به دنبال آن بروز مشکلات متعدد بویژه مشکلات اقتصادی مردم توجه به وضعیت اقتصادی شهر ها و تاثیر آن بر زندگی مردم ضرورتی انکارناپذیر است. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش به ارزیابی تحلیلی از محیط زیست و وضعیت اقتصادی در شهر نفت خیز اهواز می پردازد. نوع پژوهش با توجه به ماهیت کاربردی و بر اساس روش تحلیلی- پیمایشی است. یافته ها حاکی از آن است که در شهر های نفت خیر، محیط زیست و اقتصاد شهر تا حدودی تحت تاثیر استخراج و پالایش نفت قرار می گیرد. استخراج و پالایش نفت روی متغیرهای چون تمرکز فعالیتهای صنعتی، آلودگی بالای زیست محیطی، تولید بالای پسماندهای صنعتی و خانگی، ایجاد فرصت های بی نظیر اقتصادی، ایجاد اشتغال گسترده، مهاجرپذیری، تغییر در شیوه های اشتغال، تغییرات گسترده کاربری های زمین، گسترش کالبدی شهر و مسایل اجتماعی، دوگانگی فرهنگی و... تاثیر گذار است. نتایج پژوهش نشان می دهد وضعیت زیست محیطی شهر اهواز مطلوب نیست و عوامل داخلی و خارجی متعددی در شکل گیری این وضعیت نقش دارند. وضعیت اقتصادی شهر به میزان زیادی تحت تاثیر استخراج و پالایش نفت و دیگر کاربری های وابسته به این صنعت است و به لحاظ شاخص رقابت پذیری شهری، شهر اهواز جزء شهر های برخوردار محسوب می شود.

  کلیدواژگان: محیط زیست، اقتصاد، شهرهای نفت خیز، اهواز
 • حمید امیری فرد، سعید جهانگیری صفحه 65

  بطور کلی شرایط اقلیمی (تابش خورشید - دما - رطوبت - باد و غیره) در مناطق گرمسیری بر نحوه بکار گیری عناصر در معماری فضای شهری و همچنین فضای سیر موثر بوده و انتخاب نوع مصالح ساختمانی از قبیل کفپوش پیاده روها ، نمای ساختمانها ، مبلمان و المان شهری و طراحی فرم معماری آنها باید با شرایط اقلیمی سازگار بوده و در جهت کاهش شرایط حاد حرارتی ظاهر شوند. همچنین طراحی فرم معماری گیاهی باید براساس اصول فنی و مهندسی گیاهان صورت گیرد و با معماری مناسب طراحی شوند تا در شکل گیری بافت فیزیکی قضای شهری نقش اساسی داشته باشند بنابراین نوع گونه گیاهی و فرم معماری کاشت می تواند در کنترل شرایط سخت اقلیمی موثر بوده و در ایجاد محیط میکروکلیما نقش تعدیل کننده داشته باشند. لذا نتیجه میگیریم در اقلیم مناطق گرمسیری فضاهای شهری فرم خاص و ویژه مناطق مزبور را بخود اختصاص میدهند و در راستای تعدیل شرایط اقلیمی حاد حرارتی عمل می نمایند .

  کلیدواژگان: شرایط اقلیمی فضای شهری، نمای ساختمانها کفپوش پیاده روها، عناصر گیاهی، معماری فضای سبز، پوشش گیاهی
|
 • Masoud Araei Page 5

  One of the key issues in urban management and municipalities is the foundations of productivity in urban services. The topic that has been discussed in the industry sector is not considered in the service sector, especially in municipalities. This topic has been considered by the Ministry of the Interior and one of the study projects of the Center for Urban Planning Studies of the Ministry of the Interior in 2001was devoted to developing ways to improve urban productivity. In this design, after defining productivity indicators, productivity enhancing practices have also been discussed that can be used to determine future policies and decisions in different urban areas. The municipality as a service institution and in fact one of the front-line organizations of the citizen's services is expected to increase its productivity by providing services to citizens in different sectors, especially urban services .

  Keywords: Productivity, Municipalities, Urban Services, Solutions
 • Ali Daghagheleh Page 13

  In this study the socio-economic impact assessment models, AHP, TOPSIS rankings were used to determine the effects and options. Ahwaz metropolitan area having a population equivalent of most populous cities are 1425891. There is therefore a need in the market, differentiating it from other parts of the country is essential. The most important organs that play an important role in providing services to the citizens of the municipality. Products Agriculture Organization of municipal housing element of squares. The Sign of the day and night in the fruit and vegetable markets and oversee the construction of pictures agricultural fields provide a key role in household portfolios. Iran is also not an exception Tsdygry metropolis with over 200fruit and vegetable market in the central square with Union Barforoosh a major role in the supply and marketing of .fruit and vegetables around the city Therefore be able to change the social fabric, cultural and economic variables in terms of Ahwaz will. So check environmental parameters can approach the relevant authori ties to provide new and useful information The results show that the highest weight to criteria relating to economic criteria 0.637The economic criterion of employment in regional.and 0.105is the lowest social criteria income 0.010and 0.177with the highest weight is the lowest weight .Reduction in social standards and the needs of everyday lowest price with the highest weight 0.032and 0.002is weight . It also has the greatest weight in waste environmental standard 0.092and 0.006recreational facilities with minimum weight. The TOPSIS method of fruit and vegetables Child Ah.vaz is the best option.

  Keywords: Assessment, socio-economic impacts, environmental impacts, Iran Ghadir Squarefruit, vegetables, utilities, urban development, AHP, TOPSIS
 • Asma Asgharipour Dasht Bozorg, Hoda Ahmadi Page 32

  An increase in the trend of urbanization, which today has become a problem for developing countries such as Iran, Special attention is paid to the development of an optimal model of urban development projects. Comprehensive urban plan that outlines the key principles specified in the development of the city in the past, Now they have lost the effectiveness of facing new developments in cities and citizens. On the other hand, over the last few decades, globally, urban planning has promoted a range of applied methods and techniques to the level of interdisciplinary knowledge, which has a close relationship with philosophical theories and social sciences. The main objective of this paper is to review the process of preparing structural-strategic plans and study the comparative and comparative content of the master plan and structural-strategic design. The research method in this article is descriptive-analytical and the research has been carried out using documentary studies, review of global texts and findings from the study of the objective and physical-spatial results of comprehensive urban plans. The results show that the model of the master plan, due to the fundamental defects in theoretical foundations and in the field of urban development, is lacking in efficiency and adequacy to guide the development of urban development. Lacking the efficiency and adequacy necessary to guide the development of urban development, and a strategic approach based on flexibility, participatory basis and prospect, has the capacity and capacity to plan and optimize the urban development in the country .

  Keywords: Structural-Strategic Plans, Comprehensive Plan, Comparative Study, Irans PlanningSystem
 • Page 45

  Photovoltaic systems are one of the most widely used new energy applications. Various systems with various capacities ranging from , watts up to several megawatts have been installed and installed worldwide and, with regard to reliability, are very low and The cleanliness of these systems increases the number of applicants each day. Hence, many studies are under way on photovoltaic systems. In this paper, a solar power plant was first simulated by the solar design software, and then the economic evaluation of the power plant with other power plants was carried out by Hummer software, and the final results including the cost of completed electricity were presented. The results indicate the economic and environmental use of solar energy .

 • Hamid Amiri Fard!, Saeed Jahangiri Page 65

  In general, climatic conditions (solar radiation - temperature, humidity, wind, etc.) In tropical areas has been effective in urilizing elements in urban space architecture as well as in green space and The choice of type of building materials, such as pavement pavement, facades of buildings, furniture and urban elements, and the design of their architectural form, should be compatible with climatic conditions and appear to reduce the acure thermal conditions. Also, the design of the plant's architectural form should be based on the principles of plant engineering and engineering And are designed with the proper architecture to play a key role in shaping the physical texture of urban space. Therefore, plant species types and planting architectural form can be effective in controlling severe climatic conditions and have a moderating role in creating micro-climatic environment. So, we conclude that in the tropical region of urban spaces, special forms of this area are devoted and they work to adjust the acute thermal conditions.

  Keywords: bere te aroha space, Buildings view. PavementClimate, urban space, Buildings view, Pavement pavement, Herbal elements, Green spacearchitecture, Vegetation