فهرست مطالب

دست آوردهای روانشناسی بالینی - سال چهارم شماره 1 (بهار 1397)
 • سال چهارم شماره 1 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1400/09/03
 • تعداد عناوین: 5
|
 • سمیرا سلیمی نژاد*، اکبر رضایی، معصومه آزموده صفحات 1-20
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان، خرد، تفکر منطقی و سازگاری اجتماعی نوجوانان پرخاشگر در یک طرح نیمه آزمایشی صورت گرفته است. جامعه ی این پژوهش شامل دانش آموزان دختر متوسطه ی دوره ی دوم ناحیه ی 4 آموزش و پرورش شهر تبریز در سال تحصیلی 99-1398 بود. از میان مدارس ناحیه ی چهار دو مدرسه به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و با استفاده از پرسش نامه ی پرخاشگری باس و پری به صورت داوطلبانه 30 دانش آموز پرخاشگری انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل قرار داده شدند. شرکت کنندگان گروه آزمایش در ده جلسه ی دو ساعته تحت درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفتند. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس و نرم افزار آماری 24-SPSS تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان، خرد و سازگاری اجتماعی نوجوانان پرخاشگر تاثیر مثبت دارد. می توان نتیجه گرفت که این روش با بهبود مولفه های مذکوردر کاهش پرخاشگری نوجوانان موثراست.
  کلیدواژگان: تنظیم شناختی هیجان، خرد، تفکر منطقی، سازگاری اجتماعی، پرخاشگری
 • جلیل باباپور، تورج هاشمی، سیلک لوکس، ندا نجفی* صفحات 21-40
  هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش شناختی مبتنی بر رایانه و درمان ذهن- بدن بر نشانه های ADHD در کودکان مبتلا به اختلال کاستی توجه- بیش فعالی بود. پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون است. از بین کودکان 12-7 ساله که بر اساس ملاک های DSM-5، تشخیص اختلال کاستی توجه- بیش فعالی گرفته بودند، 30 کودک به صورت در دسترس از مراکز مشاوره و روان درمانی تبریز در سال 1398 انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش تقسیم شدند. پس از انتخاب نمونه و جای دهی تصادفی افراد در گروه های آزمایشی، آزمون IVA به عنوان پیش آزمون اجرا گردید و یکی از گروه ها، آموزش شناختی را دریافت کرده و گروه دیگر درمان ذهن- بدن را دریافت کرد. به منظور بررسی اثربخشی روش های مداخله ای، پس آزمون (IVA) اجرا شده و داده های به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-18  و تحلیل واریانس چندمتغیری تحلیل شدند. یافته ها نشان دادند که دو روش آموزشی- درمانی اثرات متفاوت و معنی داری بر بهبود نشانه های ADHD دارند.
  کلیدواژگان: آموزش شناختی مبتنی بر رایانه، درمان ذهن- بدن، اختلال کاستی توجه- بیش فعالی
 • کریم بابایی*، سعیده نورمحمدی اهری، پریسا بخشی صفحات 41-60
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه بازشناسی هیجانات پایه و پیچیده (صوتی و تصویری) در بین افراد وابسته به مواد و افراد عادی انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع پس رویدادی می باشد و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل همه افراد وابسته به مواد مراجع کننده به مرکز ترک اعتیاد نجات شهر تبریز در سال 1399 بود که تعداد 30 نفر برای هر گروه به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب گردید و برای همتاسازی با این گروه تعداد 30 نفر عادی نیز انتخاب گردید. جهت جمع آوری اطلاعات از سیستم تصاویر عاطفی بین المللی (IAPS) و مجموعه ذهن خوانی صوتی و تصویری کمبریج استفاده گردید. داده های به دست آمده به روش شاخص های توصیفی و تحلیل واریانس چندمتغیری تحلیل شد. نتایج نشان داد افراد وابسته به مواد  در مقایسه با افراد عادی در شناسایی هیجانات پایه و پیچیده و در بازشناسی هیجانات صوتی در مقایسه با نقص در هیجانات تصویری مشکلات و تخریب بیشتر و تمایل به سوگیری ادراک و توجه در بازشناسی هیجانات دارند و دچار نقص در توانایی تشخیص هیجانات می باشند که می تواند یکی از دلایل مشکل در ارتباط بین فردی این افراد باشد.
  کلیدواژگان: بازشناسی هیجان، هیجانات پایه، هیجانات پیچیده، وابستگی به مواد
 • آزاده فتحی مرد، علی محمد اخوت* صفحات 61-72

  پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای مهارت های شناختی، رفتاری، کفایت هیجانی و آمایه های انگیزشی در دانش آموزان تیزهوش و عادی در یک طرح علی- مقایسه ای انجام گرفت. جامعه ی این پژوهش را کلیه ی دانش آموزان دوره ی اول متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 1399-1398 تشکیل دادند. 200 نفر دانش آموز عادی و 200 نفر دانش آموز تیزهوش به روش نمونه گیری خوشه ای از میان مدارس عادی و تیزهوشان دوره ی اول متوسطه شهر اصفهان انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پرسش نامه ی شایستگی اجتماعی فلنر و همکاران پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش آماری t مستقل تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که بین نمرات میانگین مهارت های شناختی، رفتاری، کفایت هیجانی و آمایه های انگیزشی در دانش آموزان تیزهوش و عادی تفاوت معنی داری وجود دارد. بر طبق یافته ها می توان از این نتایج برای آموزش مهارت های شناختی، رفتاری، کفایت هیجانی و آمایه های انگیزشی در دانش آموزان عادی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: مهارت های شناختی، مهارت های رفتاری، کفایت هیجانی، آمایه های انگیزشی
 • سید مجتبی عقیلی*، سارا بروجردی صفحات 73-88
  پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه و ویژگی های شخصیتی در افراد دارای سابقه ی خیانت زناشویی در افراد مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر گرگان انجام پذیرفت. روش پژوهش از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه ی این پژوهش شامل کلیه زنان و مردان دارای سابقه خیانت زناشویی شهر گرگان بود که از این جامعه 50 نفر به روش نمونه گیری هدفمند از میان افراد مراجعه کننده به مرکز مشاوره بینش شهر گرگان انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های طرح واره یانگ، ویژگی های شخصیتی نیو و بهزیستی روان شناختی استفاده شد. داده ها با استفاده از ضریب هم بستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزار آماری 21-SPSS تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که از خرده مقیاس های ویژگی های شخصیتی مولفه های پذیرش، وظیفه شناسی و روان نژندی و از خرده مقیاس های طرحواره ناسازگار اولیه، بی اعتمادی، نقص و شرم پیش بینی کننده های بهزیستی روان شناختی افراد با سابقه خیانت هستند. از آنجا که آموزش رهایی از تله های زندگی، منجر به ارتقای بهزیستی روان شناختی می شود پیشنهاد می شود که چنین مهارت هایی به زوجین، آموزش داده شود تا بتوان مانع از گرایش به خیانت زناشویی آن ها شد.
  کلیدواژگان: بهزیستی روان شناختی، طرحواره های ناسازگار اولیه، ویژگی های شخصیتی، خیانت زناشویی
|
 • Samira Salimynezhad *, Akbar Rezaei, Masumeh Azmudeh Pages 1-20
  The aim of this study was to evaluate the effectiveness of acceptance and commitment-based therapy on cognitive regulation of emotion, wisdom, rational thinking and social adjustment among the aggressive teenagers that accrue in quasi-experimental research. The population of research consisted of the female students of high school, second grade, studying at the district 4 of Tabriz Education Department, in the school year of 2019-2020. Two schools were selected through random cluster method with Arnold &Buss aggressive Questioner 30 aggressive teenagers were selected voluntary and put randomly 15 female aggressive teenagers in two groups, acceptance and commitment group and control group. The experimental group was subjected to acceptance and commitment therapy in 10 2 -hour sessions. ANCOVA test was used to analyze the data with soft word SPSS 24. The results showed that acceptance and commitment-based therapy had a positive effect on cognitive regulation of emotion, wisdom and social adjustment of aggressive teenagers of the studied variables so this treatment is useful for aggressive teenager with increased those variables.
  Keywords: cognitive emotion regulation, wisdom, rational thinking, social adjustment, Aggression
 • Jalil Babapour, Touraj Hashemi, Silke Lux, Neda Najafi * Pages 21-40
  The aim of this study was to determine the effectiveness of Computerized Cognitive Training (CCT) and Mind- Body Therapy (MBT) on ADHD symptoms in children with attention deficit- hyperactivity disorder. The present study was a quasi-experimental study with a pretest-posttest design. 30 children were selected with aged 7-12 years who were diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder according to DSM-5 criteria from counseling and psychotherapy centers in Tabriz in 2019- 2020, and were randomly divided into experimental groups. IVA test was performed as a pre-test after sample selection and random placement of individuals in experimental groups. Each group received intervention methods separately and then performed a post-test (IVA) to evaluate the effectiveness of the intervention methods. Multivariate analysis of variance was used to analyze the data. The results showed that the two educational-therapeutic methods have different and significant effects on the improvement of ADHD symptoms.
  Keywords: computerized cognitive training, mind- body therapy, attention deficit- hyperactivity disorder
 • Karim Babaei *, Saeidhe Nourmohammadi Ahari, Parisa Bakhshi Pages 41-60
  The presents study aims to compare complex and basic emotional recognition (audio-visual) among drug-addicted people and normal people. The method of this study is the description of retrospective study and the statistical population of the present study included all drug-addicted people visiting Nejat drug rehabilitation center in Tabriz city in 2020. Hence, 30 participants for each group were selected by purposive sampling and 30 other usual participants were selected to be homogenous with these groups. International Affective Picture System (IAPS) and Cambridge audio-visual mind reading collection were employed to collect data. Data gained by descriptive indicator method and univariate and multivariate analysis of variance were analyzed. The results of study showed that drug-addicted people had more difficulties in comparison to usual people facing with recognition of complex and basic emotions and the difference was significant. The other result of study was more destruction of audio emotion recognition due to defect of visual emotions. The results of this study represent that drug-addicted people have more tendency to perception bias and attention to perception recognition, they also have defect on ability of emotion cognition that can be one of reasons of difficulty at interpersonal relation of these people.
  Keywords: emotional recognition, basic emotion, complex emotion, dependency to drug
 • Azadeh Fathimard, Ali Mohammad Okhovat * Pages 61-72

  The present study was conducted aimed to compare cognitive, behavioral skills, emotional adequacy and motivational motivations in gifted and normal students in the causal-comparative study. The statistical of this study consisted of all first round high school in Isfahan in the academic year 2019-2020. 200 normal students and 200 gifted students were selected using clustering sampling method from normal and gifted and normal high schools in Isfahan city. The Participants answered to the Social Competency Questionnaire of Felner et al., Data were analyzed using independent t-test. Findings showed that there is a significant difference between the mean scores of cognitive skills, behavioral skills, emotional adequacy and motivational motivations in gifted and normal students. According to the findings, these results can be used to teach cognitive, behavioral, emotional adequacy and motivational and expectation skills in normal students.

  Keywords: Cognitive Skills, Behavioral Skills, Emotional Adequacy, motivational sets
 • Mojtaba Aghili *, Sara Borujerdi Pages 73-88
  The aim of this study was to investigate the prediction of psychological well-being based on early maladaptive schemas and personality traits in people with a history of marital infidelity in people referring to counseling centers in Gorgan. The research method is correlational studies. The population of this study included all men and women with a history of marital infidelity in Gorgan. From this population, 50 people were selected by purposive sampling from among those who referred to the Insight Counseling Center in Gorgan. Young's schema, neo-personality traits and psychological well-being questionnaires were used to collect data. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and regression analysis using SPSS 21-statistical software. Findings showed that among the subscales of personality traits are the components of acceptance, conscientiousness and neuroticism and from the subscales of initial maladaptive schema, distrust, imperfection and shame are predictors of psychological well-being of people with a history of betrayal. Since education to free oneself from the traps of life leads to the promotion of psychological well-being, it is recommended that such skills be taught to couples in order to prevent their tendency to marital infidelity.
  Keywords: psychological well-being, early maladaptive schemas, Personality traits, marital infidelity