فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - سال بیست و هشتم شماره 4 (پیاپی 117، مهر و آبان 1400)
 • سال بیست و هشتم شماره 4 (پیاپی 117، مهر و آبان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/09/03
 • تعداد عناوین: 13
|
 • سیف الله آقاجانی*، شیرین احمدی، وحید فلاحی صفحات 477-488
  زمینه و هدف

   افزایش مصرف مواد مخدر در میان نوجوانان تبدیل به یک بیماری همه گیر شده است. پژوهش حاضر با هدف مدل یابی علی گرایش به اعتیاد براساس حساسیت اضطرابی با میانجیگری دشواری در تنظیم هیجان در نوجوانان پسر انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر به روش همبستگی انجام شد. کلیه دانش آموزان مشغول به تحصیل در سال 1398 شهرستان پارس آباد جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل دادند. تعداد 231 نفر از این افراد به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای از بین جامعه آماری فوق انتخاب شدند و به پرسش نامه های حساسیت اضطرابی، گرایش به اعتیاد و دشواری در تنظیم هیجان پاسخ دادند. داده ها نیز به وسیله شاخص های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی علی تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزارهای SPSS 25 و 8.8 Lisrel تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که حساسیت اضطرابی به صورت مستقیم و غیرمستقیم (با میانجیگری دشواری در تنظیم هیجان) با گرایش به اعتیاد، رابطه داشت. مدل پژوهش با میانجیگری دشواری در تنظیم هیجان، از برازش مناسبی برخوردار است. شاخص های برازش مدل نیز ارتباط حساسیت اضطرابی به گرایش به اعتیاد را با دشواری در تنظیم هیجان تایید کردند.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد حساسیت اضطرابی به عنوان متغیر مستقل و دشواری در تنظیم هیجان به عنوان متغیر میانجی، عامل مهمی در پیش بینی گرایش به اعتیاد می باشند که می توانند در برنامه ریزی مداخلات پیشگیری و کارگاه های آموزشی در زمینه مدیریت و کنترل راهبردهای تنظیم هیجان و اضطراب مفید واقع گردند.

  کلیدواژگان: حساسیت اضطرابی، اعتیاد، تنظیم هیجان
 • شیما فیروزی راد، رضا حبیبی پور*، لیلا مرادی حقگو صفحات 489-501
  زمینه و هدف

   قارچ Candida albicans متداول ترین عامل بیماری زایی قارچی از نظر کلونیزاسیون و تشکیل بیوفیلم است. با توجه به این که گونه های کاندیدایی تولیدکننده بیوفیلم، حساسیت کمتری نسبت به داروهای ضدقارچی نشان می دهند؛ درمان باید از طریق سایر فاکتورهای ضدقارچ با اثر زیاد و سمیت سلولی کم صورت گیرد. در این راستا، پژوهش حاضر، تشکیل بیوفیلم C. albicans در حضور نانوصفحات دی اکسید گرافن و اکسید گرافن کاهش یافته را بررسی کرده است.

  مواد و روش ها

  ساخت نانوصفحات با استفاده از گرافیت طبیعی، به روش هامر انجام شد. پس از 24 ساعت انکوباسیون اثر نانوصفحات غلظت های 0، 20، 40، 60، 80 و100 ppm بر تشکیل بیوفیلم C. albicans از طریق روش ELISA بررسی شد و نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS ver.18 (p <0.01) تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  نانو صفحات گرافن اکسید در مقایسه با گرافن اکساید احیا شده در مهار بیوفیلم C. albicans موثرتر بود (p <0.01). موثرترین غلظت در تشکیل بیوفیلم ppm 100 و بهترین زمان ماند برای گرافن اکسید و گرافن اکسید احیا شده به ترتیب 48 و 24 ساعت بود (p <0.01).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده می توان نانوصفحات گرافن اکساید و گرافن اکساید احیاشده را برای بررسی های بیش تر به منظور مهار C. albicans پیشنهاد کرد.

  کلیدواژگان: کاندیداآلبیکنس، بیوفیلم، گرافن اکساید، گرافن اکساید احیاشده، کاندیدیازیس
 • ژیلا آگاه، فاطمه برزویی، نرجس حشمتی فر* صفحات 502-508
  زمینه و هدف

   کیست درمویید تخمدان، یکی از ناهنجاری های تکاملی مادرزادی است که در آن، یک لایه سلولی سوماتیک، غالب است. کیست های درمویید، بیشتر از اپیدرم و ضمایم پوستی تشکیل شده اند و در جاهای غیرطبیعی قرار گرفته اند. این مطالعه به معرفی خانمی با کیست تخمدان درمویید که حاوی سه دندان بالغ مراجعه کننده به بیمارستان واسعی سبزوار پرداخته است.

  یافته ها

  خانم 35 ساله ای با شکایت از تهوع، درد سوپراپوبیک و خونریزی غیرطبیعی واژینال به درمانگاه زنان بیمارستان واسعی سبزوار مراجعه کرد. در معاینه شکم، درد و حساسیت در ربع تحتانی چپ را گزارش کرد. سایر معاینات بالینی و توش رکتال طبیعی بود و در بررسی سیتولوژی، شاخص هموگلوبین و هماتوکریت کاهش داشت. براساس سونوگرافی صورت گرفته و تشخیص کیست درمویید تخمدان چپ، تحت لاپاراسکوپی قرار گرفت و کیست خارج گردید. کیست خارج شده حاوی مایع مخاطی، مواد چربی، مو و سه عدد دندان به طور مشخص بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به مورد گزارش شده، لازم است در صورت وجود کیست، از نظر وجود بقایای مواد ژنتیک یا همان سلول های بنیادی بررسی گردد.

  کلیدواژگان: تراتوما، درموئید، کیست، تخمدان، دندان
 • اشرف خرمی راد، مجتبی انصاری شهیدی*، حسن رضایی جمالویی، پروانه صادقی مقدم صفحات 509-520
  زمینه و هدف

   داشتن نوزاد در بخش مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) بسیار استرس زا است و خطر بروز افسردگی پس از زایمان را افزایش می دهد. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر مداخله ذهن آگاهی بر پیشگیری از افسردگی پس از زایمان در مادران دارای نوزاد نارس بستری در NICU می باشد.

  مواد و روش ها

  در یک مطالعه مداخله ای، افسردگی پس از زایمان در سه گروه تحت مراقبت تکاملی مبتنی بر ذهن آگاهی (گروه 1=34)، مراقبت تکاملی (گروه 2=39) و کنترل (گروه 3 =50) مقایسه شد. نمونه گیری به شکل مبتنی بر هدف و تخصیص گروه ها به شکل تصادفی بود. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسش نامه افسردگی پس از زایمان ادینبورگ و پرسش نامه اطلاعات دموگرافیک انجام شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که میانگین نمره افسردگی پس از زایمان در دو ماه بعد از زایمان در گروه مراقبت تکاملی مبتنی بر ذهن آگاهی به طور معناداری کمتر از دو گروه دیگر (p-value<.01) می باشد و این در حالی بود که 78 درصد از تغییرات افسردگی پس از زایمان توسط مداخله قابل تبیین بود R2 =78%.

  نتیجه گیری

  مداخلات مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش نمرات افسردگی پس از زایمان موثر است. توصیه می گردد این مداخلات به منظور اثربخشی بهتر برنامه های مراقبتی از نوزادان در NICU و کاهش عوارض روان شناختی مادران در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: افسردگی پس از زایمان، ذهن آگاهی، NICU
 • محسن محمدی، نوروز دلیرژ*، جلیل مهرزاد، عباس عبدالهی صفحات 521-532
  زمینه و هدف

   سرطان روده بزرگ، سومین سرطان متداول و دومین عامل مرگ ومیر ناشی از سرطان در ایالات متحده آمریکا و همچنین، به ترتیب سومین و چهارمین سرطان متداول در مردان و زنان ایرانی محسوب می گردد. این بیماری در صورت تشخیص در مراحل اولیه، قابل درمان است. لذا با این فرضیه که میزان بیان ژن های آماسی منوسیت های خون محیطی بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ با افراد سالم، متفاوت است؛ این پژوهش با هدف پی بردن به نقش آماس در تکوین سرطان روده بزرگ با تکیه بر نمای ایمونوپاتولوژیک آن به منظور کمک به تشخیص در مراحل اولیه انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش که به صورت موردی- شاهدی انجام شد میزان بیان ژن های TLR2، TLR4، NLRP3 و NOS2 در 12 بیمار مبتلا به سرطان روده بزرگ تایید شدهstage II با روش TNM و 12 فرد سالم مراجعه کننده برای غربالگری این سرطان، پس از استخراج RNA از منوسیت های خون دو گروه و ساخت cDNA، با استفاده از روشqPCR مقایسه شد. در این مطالعه از ژن β-actin به عنوان ژن مرجع استفاده گردید.

  یافته ها

  میزان بیان TLR2 و TLR4در سطح mRNA در مبتلایان به سرطان روده بزرگ در مقایسه با گروه کنترل سالم به طور معنی داری کمتر بود .(p <0.05) میزان بیان NLRP3در گروه مبتلایان به سرطان روده بزرگ در مقایسه با گروه کنترل سالم، افزایش نسبی نشان داد اما معنی دار نبود. در مقابل، میزان بیان ژن NOS2 در گروه مبتلایان به سرطان روده بزرگ در مقایسه با گروه کنترل سالم به طور معنی داری افزایش داشت (p <0.05).

  نتیجه گیری

  با توجه به تغییرات معنی دار بیان ژنی TLR2، TLR4 و NOS2در منوسیت های بیماران مبتلا به گرید II سرطان روده بزرگ و نقش واکنش های آماسی در تکوین این سرطان، می توان از این یافته ها نیز در کنار سایر روش ها برای تشخیص و تعیین پیش آگهی این نوع سرطان استفاده کرد. هر چند این امر نیاز به مطالعات بیشتری دارد.

  کلیدواژگان: نیتریک اکساید سینتاز 2، پروتئین3 حاوی دمین پایرین از خانواده گیرنده شبه نود، گیرنده شبه تول 2، گیرنده شبه تول 4
 • رضا حکمت شعار، شهرزاد خرم نژادیان*، احمد الله آبادی، محمدحسین ساقی صفحات 533-544
  زمینه و هدف

   پنی سیلین G یکی آنتی بیوتیک های پرمصرف در کل جهان می باشد. انتشار پنی سیلین G به مایع آبی می تواند منجر به آلودگی این منابع شود. در این مطالعه، کارایی کربن فعال تولید شده از اسکنبیل و اصلاح شده با کلریدآمونیوم برای تجزیه پنی سیلین G از محلول های آبی مطالعه شده است.

  مواد و روش ها

  مشخصات کربن فعال تولیدی با استفاده از FTIR، FESEM، BET بررسی شد. چهار پارامتر اصلی pH، زمان ماند، دوز جاذب و غلظت آلاینده در این مطالعه به عنوان متغیر در حذف پنی سیلین از محلول های آبی با استفاده از کربن تولیدی از اسنکبیل در نظر گرفته شدند.

  یافته ها

  آنالیز مشخصات کربن فعال سنتزی نشان داد که کربن فعال دارای سطح ویژه m2/g 1473 و اندازه منافذ 81/0 cm3/g می باشد. بیشترین حذف پنی سیلین G در pH برابر 6 اتفاق افتاد. میزان حذف پنی سیلین G در غلظت 1/0 گرم در لیتر 33 درصد بود که با افزایش دوز جاذب به 5/0 گرم در لیتر به 98/99 درصد رسید. مطالعه ایزوترم نشان داد که حذف پنی سیلین G با استفاده از کربن فعال از مدل فروندلیچ تبعیت می کند R2>0.995)). سنتیک واکنش نیز از سنتیک شبه درجه اول تبعیت می کند (R2>0.983).

  نتیجه گیری

  کربن فعال اصلاح شده با کلریدآمونیوم می تواند جاذب ارزان و مناسب برای حذف ترکیبات دارویی و سایر آلاینده های نوظهور از منابع آبی باشد.

  کلیدواژگان: کربن فعال اسکنبیل، پنی سیلین G، محلول های آبی
 • فاطمه کریمیان، محبوبه مدنی*، نوشین نقش صفحات 545-555
  زمینه و هدف

   امروزه کاروتنوییدها به دلیل خواص آنتی اکسیدانی و ضدتوموری، هم چنین کاربرد آنها به عنوان رنگ های غذایی طبیعی موردتوجه هستند. در این تحقیق تولید بیوتکنولوژی کاروتنویید توسط مخمر رودوتورولا موسیلاژینوزا و تاثیر آن بر پروفایل لیپیدی موش سوری نر بررسی شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه نیمه تجربی، کاروتنویید با استفاده از روش دیویس از مخمر رودوتورولا موسیلاژینوزا، استخراج شد. 24 موش سوری نر به طور تصادفی در 4 گروه 6 تایی تقسیم شدند. دو گروه تیمار، mg/kg 32 و 16 کاروتنویید را به صورت صفاقی دریافت کردند. یک گروه mg/kg 400 پودر مخمر رودوتورولا موسیلاژینوزا را به صورت گاواژ دریافت کرد. گروه شاهد 5 /0میلی لیتر سرم فیزیولوژی به صورت درون صفاقی دریافت کرد. سپس خون گیری انجام و پروفایل لیپیدی از نظر تری گلیسرید، کلسترول، LDL و HDL بررسی شد. نتایج با استفاده از نسخه 21 نرم افزار SPSS آنالیز شدند و مقایسه ها توسط آنالیز واریانس یک طرفه و کراسکال والیس انجام شد.

  یافته ها

  در گروه تیمار با mg/kg 32 کاروتنویید در مقایسه با گروه گاواژ و شاهد، کم ترین غلظت سرمی تری گلیسرید و VLDL مشاهده شد. میانگین غلظت سرمی کلسترول و HDL تفاوت معناداری در گروه ها نشان نداد. بیشترین میانگین غلظت سرمی LDL در گروه گاواژ بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج این تحقیق، کاروتنویید رودوتورولا موسیلاژینوزا موجب کاهش غلظت سرمی تری گلیسرید و VLDL شده است. لذا به نظر می رسد امکان استفاده از آن به عنوان مکمل در جیره غذایی مفید باشد.

  کلیدواژگان: رودوتورولا موسلاژینوزا، کاروتنوئید، موش، لیپوپروتئین ها
 • الهه تسلط مرقی، نسیم کاشف*، احمدرضا گوهری، زهرا فکری راد صفحات 556-568
  زمینه و هدف

   Staphylococcus aureusیکی از عوامل مهم عفونت زا در انسان به شمار می رود. درمان عفونت های ناشی از این باکتری به علت مقاومت آنتی بیوتیکی آن با مشکلاتی مواجه است. در میان گزینه های درمانی جایگزین، گیاهان به عنوان منابع غنی از مواد دارای فعالیت های ضدمیکروبی مطرح هستند. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی تاثیر ضدمیکروبی عصاره های اتیل استاتی، متانولی و آب متانولی گیاهان Satureja khozistanica ، Peganum harmala و Satureja sahendica بر رشد پلانکتونیک و تشکیل بیوفیلم S. aureus بود.

  مواد و روش ها

  عصاره ها از قسمت های مختلف گیاهان موردنظر تهیه و خاصیت ضدمیکروبی عصاره ها به روش انتشار از دیسک و رقت سازی در مایع بررسی شد. توانایی مهار تشکیل بیوفیلم و تخریب بیوفیلم از پیش تشکیل شده سویه های باکتریایی، پس از تیمار با غلظت های 3/125-400 میلی گرم بر میلی لیتر از عصاره ها بررسی شد.

  یافته ها

  بیشترین قطر هاله عدم رشد مربوط به عصاره اتیل استاتی Satureja sahendica (0/6±28/6میلی متر) بود. همچنین عصاره اتیل استاتی Satureja khozistanicaدارای بالاترین اثر کشندگی و بازدارندگی رشد بر S. aureus بود؛ به طوری که حداقل غلظت مهارکنندگی رشد و حداقل غلظت کشندگی آن به ترتیب 1/562و3/125 میلی گرم بر میلی لیتر تعیین شد. همچنین عصاره متانولی Satureja khozistanicaبا میانگین درصد مهار 57/89 موثرترین عصاره در جلوگیری از اتصال سلول های میکروبی به سطح بود و در غلظت 50 میلی گرم بر میلی لیتر منجر به تخریب بیوفیلم از پیش تشکیل شده شد.

  نتیجه گیری

  عصاره های هر سه گیاه نامبرده دارای اثرکشندگی مطلوب بر S. aureus بودند و عصاره متانولی Satureja khozistanica دارای اثر کشندگی مطلوب بر بیوفیلم این باکتری بود.

  کلیدواژگان: Staphylococcus aureus، مقاومت آنتی بیوتیکی، عصاره های گیاهی، فعالیت ضدمیکروبی، بیوفیلم
 • وحید کاظمی زاده*، ناصر بهپور صفحات 569-580
  زمینه و هدف

  محرومیت از خواب یکی از عوامل تاثیرگذار بر میزان انرژی دریافتی و اشتها است. گزارش شده است که محرومیت از خواب، تحت تاثیر برخی از هورمون‏ها (برای مثال انسولین، لپتین، گرلین و کوله سیستوکینین و...) که در تعادل انرژی نقش دارند ممکن است وزن بدن را از طریق اشتها تحت تاثیر قرار دهد. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر 30 ساعت محرومیت از خواب بر پاسخ سطوح لپتین و گرلین به یک فعالیت وامانده‏ساز در دانشجویان پسر فعال می‏باشد.

  مواد و روش ها

  از میان دانشجویان پسر فعال دانشکده علوم ورزشی دانشگاه رازی شهرستان کرمانشاه، مقطع تحصیلی کارشناسی تعداد 20 نفر به صورت نمونه در دسترس انتخاب و در پژوهش شرکت ‏کردند. آزمودنی‏ها با شیوه‏ انتخاب تصادفی ساده طرح درون گروهی با موزانه متقابل[1] در دو موقعیت بررسی شدند.

  یافته ها

  اطلاعات مرتبط به مقایسه پس‏آزمون و پیش‏آزمون در دو موقعیت تجربی (محرومیت از خواب) و کنترل (خواب کافی) نشان داد که هورمون لپتین در شرایط محرومیت از خواب نسبت به ‏شرایط استراحتی کاهش (9/4 درصد) و هورمون گرلین در شرایط تجربی نسبت به ‏شرایط کنترل افزایش (2/04 درصد) یافته است و این تفاوت در سطح (0/0012=p) معنادار تلقی می‏شود.

  نتیجه گیری

  30 ساعت محرومیت از خواب سبب کاهش لپتین و همزمان افزایش گرلین گردید که این موضوع نشان دهنده اهمیت خواب شبانه است که یکی از عوامل تاثیرگذار مرتبط با چاقی و اضافه وزن می باشد.

  کلیدواژگان: محرومیت از خواب، چاقی، گرلین، لپتین، فعالیت وامانده ‏ساز
 • سید ولی کاظمی رضایی*، کیوان کاکابرایی صفحات 581-595
  زمینه و هدف

   با توجه به نتایج پژوهش های مختلف در زمینه نقش تجارب هیجانی در بیماری های قلبی و عروقی، به نظر می رسد بدتنظیمی هیجانی می تواند به عنوان عاملی مهم در بروز یا تشدید این بیماری ها مطرح باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش تنظیم هیجان بر راهبردهای ارزیابی مجدد و فرونشانی تجارب هیجانی بیماران قلبی و عروقی بود.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نوع طرح های نیمه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه بیماران قلبی و عروقی شهر کرمانشاه در سال 1397 بودند که از بین آن ها 30 نفر به عنوان شرکت کننده به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل انتخاب شدند (هر گروه 15 نفر). مداخله آموزش تنظیم هیجان برای گروه آزمایش در 8 جلسه نود دقیقه ای اجرا شد در حالی که گروه کنترل در این مدت هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه تنظیم هیجانی (ERQ) استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده گردید.

  یافته ها

  تحلیل داده ها نشان داد که بین میانگین نمره های پس آزمون گروه آزمایش و کنترل، تفاوت معنی داری وجود دارد (0/01>P)؛ بدین معنی که آموزش تنظیم هیجان باعث افزایش راهبرد ارزیابی مجدد و کاهش راهبرد فرونشانی تجارب هیجانی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شد.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که آموزش تنظیم هیجان می تواند به عنوان یک مداخله اثربخش با افزیش راهبرد ارزیابی مجدد و کاهش راهبرد فرونشانی تجارب هیجانی زمینه را برای بهبود بیماری های قلبی و عروقی فراهم سازد.

  کلیدواژگان: تنظیم هیجانی، ارزیابی مجدد، فرونشانی، بیماران قلبی و عروقی
 • سعیده صادقی راد، پریسا پیوندی*، فاطمه محمدی شیرمحله، مرجان حسین زاده تقوایی، احمد برجعلی صفحات 596-607
  زمینه و هدف

   اختلال افسردگی پس از زایمان، مسئله ای بهداشتی با شیوع بالا می باشد. هدف پژوهش، مقایسه اثربخشی درمان های شناختی رفتاری و مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خشم در زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان بود.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون-و پیگیری 3 ماهه با گروه کنترل بود. جامعه آماری، زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان مراجعه کننده به مراکز سلامت غرب استان البرز، در سال 1398 بود. 45 نفر از این بیماران با مقیاس افسردگی پس از زایمان ادینبورگ، افسردگی آن ها تایید شد و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با روش نمونه گیری تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل (هر گروه 15 نفر) قرار گرفتند. گروه ها به منظور پیش آزمون به نسخه فارسی سیاهه ابراز خشم صفت-حالت-2 اسپیلبرگر، پاسخ دادند. اعضای گروه آزمایش 1 درمان شناختی رفتاری، و گروه آزمایش 2 درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، دریافت کردند. گروه کنترل هیچ نوع مداخله ای را دریافت نکردند. در پس آزمون، اجرای این پرسش نامه مجدد انجام گردید.

  یافته ها

  میانگین و انحراف معیار خشم، در پیش آزمون 21/76± 182/ 96، پس آزمون 40/07± 143/13و پیگیری 40/55± 142/31بود. تفاوت میانگین بین گروه های آزمایش شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با گروه کنترل، معنادار بود (0/000=P). تفاوت میانگین بین گروه های آزمایش شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، معنادار نبود (1/000=P).در پیگیری، تفاوت میانگین بین گروه های آزمایش شناختی رفتاری و کنترل، معنادار نبود (0/054=p)، تفاوت میانگین بین گروه های آزمایش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با کنترل، معنادار بود (0/018=p).

  نتیجه گیری

  با توجه به اثربخشی پایدارتر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، پیشنهاد می گردد که برای کاهش خشم در زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان، درمان ترجیحی درنظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: درمان شناختی- رفتاری، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، خشم، افسردگی پس از زایمان
 • ابراهیم نامنی، محمود جاجرمی*، علی اکبر سلیمانیان صفحات 608-620
  زمینه و هدف

  درمان وجودی به بررسی آگاهی انسان از خود و توانایی او در نگریستن به ماورای مشکلات خویش و مسایل وجودی می پردازد. پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه اثربخشی درمان وجودی و درمان مبتنی بر شفقت بر بهزیستی روان شناختی و آشفتگی زناشویی زنان متعارض انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  طرح پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل تمام زنان متاهلی بود که به دلیل اختلافات زناشویی در شش ماهه اول سال 1398 به مراکز مشاوره شهرستان سبزوار مراجعه کرده بودند و از میان آنها 45 زن به صورت دردسترس انتخاب شدند. گروه آزمایشی به مدت 8 جلسه درمان هفتگی 90 دقیقه ای تحت درمان قرار گرفت و گروه گواه طی این مدت هیچ مداخله ای دریافت نکرد. ابزار پژوهش پرسش نامه، آشفتگی زناشویی اشنایدر (1997) و مقیاس بهزیستی روان شناختی (1989) بود. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بن فرونی استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد تاثیر درمان وجودی بر بهزیستی روان شناختی بیشتر از درمان مبتنی بر شفقت می باشد و بالعکس تاثیر درمان مبتنی بر شفقت بر آشفتگی زناشویی بیشتر از درمان وجودی می باشد. شایان ذکر است ماندگاری اثر درمان پس از دو ماه حفظ شده است (0/05›p).

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های پژوهش می توان برای افزایش بهزیستی روان شناختی و کاهش آشفتگی زناشویی از درمان وجودی و درمان مبتنی بر شفقت استفاده کرد.

  کلیدواژگان: درمان وجودی، درمان مبتنی بر شفقت، بهزیستی روان شناختی، آشفتگی زناشویی، زنان متعارض
 • مهدی گودرزی، حمیدرضا خلیلی، محمدرضا رشیدی نوش آبادی، علیرضا ملایری* صفحات 621-633
  زمینه و هدف

   دیابت یک بیماری متابولیک است که می تواند نوروپاتی، رتینوپاتی و نفروپاتی ایجاد کند. با توجه به نقش حیاتی میتوکندری در متابولیسم هوازی، عملکرد این ارگانل به صورت قابل توجهی به پاتوفیزیولوژی دیابت مربوط می باشد. علاوه بر این، میتوکندری گونه های فعال اکسیژن را به عنوان یک نتیجه از اکسیداسیون سوخت تولید می کند که شواهد نشان می دهند این رادیکال ها و استرس اکسیداتیو ناشی از آن ها در پاتوفیزیولوژی دیابت و عوارض آن بسیار مهم هستند. محصولات نهایی گلیکاسیون پیشرفته علاوه بر ایجاد استرس اکسیداتیو، عملکرد میتوکندری را نیز مختل می سازند و می توان گفت که مسیول عمده عوارض دیابت مانند نفروپاتی، رتینوپاتی می باشند.

  مواد و روش ها

  این مقاله مروری براساس یافته های حاصل از جستجو در پایگاه داده های Web of Science، Pubmed و Google Scholar بین سال های 1974 تا 2019 تهیه شد.

  یافته ها

  میتوکندری به دلیل نقش اساسی که در تولید انرژی و بقای سلول دارد، مختل شدن عملکرد صحیح آن سلول را به سمت استرس اکسیداتیو و آپوپتوزیس می کشاند. از طرفی رادیکال های آزاد و محصولات نهایی گلیکاسیون پیشرفته علاوه بر این که باعث اختلال در عملکرد میتوکندری می شود، به واسطه خصوصیات عملکردی مشخص خود، در دیابت و پاتوفیزیولوژی دیابت نقش موثری دارند.

  نتیجه گیری

  کاهش رادیکال های آزاد، مهار محصولات نهایی گلیکاسیون پیشرفته و محافظت از عملکرد درست میتوکندری را می توان به عنوان یک استراتژی برای درمان و بهبود عوارض بیماری دیابت مورد توجه بیشتری قرار داد.

  کلیدواژگان: محصولات نهایی گلیکاسیون پیشرفته، دیابت، میتوکندری، استرس اکسیداتیو
|
 • Sefolah Aghjani *, Shirin Ahmadi, Vahid Fallahi Pages 477-488
  Introduction

  Increasing drug use among adolescents has reached an epidemicThis study aimed Causal Modeling of Tendency to Addiction Based on Anxiety Sensitivity Mediated by Mediation Difficult in Emotion Regulation in Male Adolescents.

  Materials and Methods

  The method of this study was descriptive-correlational. The whole students studying in Parsabad city in the year 2019 formed the statistical population of this study. Two hundred thirty-one of them were selected through cluster sampling from above statistical population and they were asked to respond to questionnaires of anxiety sensitivity, tendency to addiction and Difficulties in Emotion Regulation. Data were analyzed by Pearson correlation coefficient and structural equating modeling (SEM) using SPSS-25 and  Lisrel 8.8software.

  Results

  The results showed that anxiety sensitivity was directly and indirectly associated with tendency to addiction (with difficulty mediating emotion regulation). The research model is well-fitted with difficult mediation in emotion regulation. Model fit indices also confirmed the association between anxiety sensitivity to addiction tendency and difficulty in emotion regulation.

  Conclusion

  The results showed that anxiety sensitivity as an independent variable and difficulty in emotion regulation as mediator variable are important factors in predicting addiction tendency. Which can be useful in planning prevention interventions and workshops to manage and control emotion and anxiety adjustment strategies.

  Keywords: anxiety sensitivity, Addiction, emotion regulation
 • Shima Firozi Rad, Reza Habibipour *, Leila Moradi Haghgou Pages 489-501
  Introduction

  Candida albicans is the most common fungus pathogen in terms of biofilm colonization and formation. Considering that the biofilm-producing Candida species show less sensitivity to anti-fungus medicines, hence the treatment should be accomplished through other anti-fungus factors with high effect and low cytotoxicity. In parallel with this, the present study investigated the C. albicans biofilm formation in the presence of Graphene Dioxide and Reduced Graphene Oxide Nano-sheets.

  Materials and Methods

  Graphene Dioxide and Reduced Graphene Oxide Nano-sheets synthesis were done through the Hummer Method using natural graphite. After 24 hours of incubating of C. albicans with different concentrations of 0, 20, 40, 60, 80, 100 ppm of Nano-sheets, biofilm formation was investigated through the ELISA method, and results were analyzed by SPSS ver.18 software (p <0.01).

  Results

  Graphene Oxide Nano-sheets was more effective to control C. albicans biofilm compared to Reduced Graphene Oxide (p < 0.01). The most effective concentration in biofilm formation was 100 ppm and the best  time was 48 and 24 hours for Graphene Oxide and Reduced Graphene Oxide respectively (p < 0.01).

  Conclusion

  According to the obtained results, Graphene Oxide Nano-sheets and Reduced Graphene Oxide can be proposed for further investigations to control Candida albicans.

  Keywords: Candida Albicans, Biofilm, Graphene Oxide, restored Graphene Oxide, Candidiasis
 • Jila Agah, Fatemeh Borzoee, Narjes Heshmatifar * Pages 502-508
  Introduction

  Ovarian dermoid cysts are congenital developmental abnormalities, a dominant somatic cell layer. Dermoid cysts are formed more than the epidermis and skin attachments and are located in abnormal places. In this study, a female was introduced with a dermal ovarian cyst containing three adult teeth. The patient has referred to the Sabzevar Vasei Hospital.

  Case Report

   A 35-year-old woman with nausea, suprapubic pain, abnormal vaginal bleeding refered to Vasaie Hospital Sabzevar, according to ultrasound and Diagnosis of left ovarian dermoid cyst, Laparoscopy was performed and the cyst was removed. The removed cysts contained mucous fluid, fatty substances, hair, and three teeth in particular. On abdominal examination, reported pain and tenderness in the left quadrant. Other clinical and rectal examinations was normal and at the cytology tests, the level of plasma hemoglobin and hematocrit was decreased.

  Conclusion

  According to the reported case, the cysts should be examined for genetic material, or stem cells.

  Keywords: Teratoma, cyst, Dermoid, Ovary, Tooth
 • Ashraf Khoramirad, Mojtaba Ansarishahidi *, Hasan Rezaeijamaloei, Parvaneh Sadeghimoghadam Pages 509-520
  Introduction

  Having an infant in the Neonatal Intensive Care Unit (NICU) is very stressful and increases the risk of postpartum depression. The aim of this study was to investigate the effect of mindfulness intervention on the prevention of postpartum depression in mothers with preterm infants admitted to NICU.

  Materials and Methods

  : In an interventional study, postpartum depression was compared in three groups under mindfulness-based developmental care (group 34 = 1), developmental care (group 39 = 2) and control (group 3 = 50). Sampling was purposive and group assignment was random. Data were collected using the Edinburgh Postpartum Depression Inventory and the Demographic Information Questionnaire.

  Results

  The results of covariance analysis showed that the mean score of postpartum depression in the two months postpartum in the mindfulness-based developmental care group was significantly lower than the other two groups (pvalue <.01) While 78% of postpartum depression changes could be explained by the intervention R2 = 78%..

  Conclusion

  Mindfulness based interventions are effective in reducing postpartum depression scores and it is recommended that these interventions be considered at the NICUs for better effectiveness of developmental care programs and reduction of psychological complications in mothers.

  Keywords: Mindfulness, Postpartum depression, NICU
 • Mohsen Mohammadi, Nowrouz Delirezh *, Jalil Mehrzad, Abbas Abdollahi Pages 521-532
  Introduction

  Colorectal cancer (CRC) is the third most common cancer diagnosed and the second leading cause of cancer related death for both men and women in the United States of America (US) and also, is the third and fourth common cancer in Iranian men and women, respectively. It is curable in its early stages; we hypothesized” the inflammatory gene expression level of the peripheral monocytes of CRC patients is different from control healthy persons”. Therefore, this research was done with the aim of finding of the role of inflammation in the formation of CRC to help diagnosis and treatment of CRC in its early stages on the basis of its immunopathological view.

  Materials and Methods

  Inthis case-control study, the expression level of TLR2, TLR4, NLRP3 and NOS2 genes was compared following RNA extraction and cDNA synthesis from isolated monocytes of stage II CRC patients (confirmed by TNM method and before any chemotherapyand radiotherapy n=12) versus non-CRC healthy/controls (referred for CRC screening n=12) by qPCR method. The β- actin gene was used as the reference gene in this research.

  Results

  In CRC patients’ monocytes, the expression levels of TLR2 and TLR4 genes were significantly less than those of healthy controls (p < 0.05). The NLRP3 gene expression level in CRC group was slightly higher but, not significant. In contrast, the expression level of NOS2 gene in CRC group was significantly higher than that of in healthy controls (p < 0.05).

  Conclusion

  On the basis of the variations of the gene expression levels of TLR2, TLR4 and NOS2 in monocytes of stage II CRC patients and the role of inflammation in its formation, it is possible using this variations as CRC prognosis and in time treatment along with other methods; though, it needs more investigations.

  Keywords: beta actin, Colorectal cancer, Nitric oxide synthase 2, NLR family pyrin domain-containing protein3 (NLRP3), Toll- like Receptor 2, Toll- like Receptor 4
 • Reza Hekmatshoar, Shahrzad Khoramnejadian *, Ahmad Allahabadi, Mohammadhossein Saghi Pages 533-544
  Introduction

  Penicillin G (PG) is one of the most widely antibiotics used around the world. The release of PG in an aqueous solution leads to contamination of water resources. This study aimed to determine the efficiency of modified Eskanbil activated carbon for the removal of PG from aqueous solutions. The NH4Cl-induced activated carbon was synthesized by a simple method and used for the degradation of PG in contaminated water.

  Materials and Methods

  Activated carbon was characterized by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), Field emission scanning electron microscopy (FESEM), and Brunauer–Emmett–Teller (BET) surface area analysis. The influence of important parameters including solution pH, contact time, and initial PG concentration, and dosage of adsorbent was examined on the efficiency of EAC in degradation of penicillin G in aqueous solution.

  Results

  The synthesized carbon was characterized. The BET results indicated that the surface area of the Activated Carbon catalyst was1473 m2/g. The maximum PG adsorption onto EAC was observed at the pH of 6. The PG removal of 33% at an EAC concentration of 0.1 g/L increased to 99.98% at an activated carbon concentration of 0.5 g/L. The isotherm and kinetic studies of PG removal by EAC showed that the Freundlich model (R2>0.995) and the pseudo-second-order (R2>0.983) equation represented the best fit with the adsorption data.

  Conclusion

  EAC is recommended as a suitable and cost-efficient adsorbent for removing poisons, pharmaceuticals, and other emerging contaminants from water resources.

  Keywords: Eskanbil activated carbon, penicillin G, contaminated water
 • Fatemeh Karimiyan, Mahboobeh Madani *, Noshin Naghsh Pages 545-555
  Introduction

  Today, carotenoids draw attention because of their antioxidant and antitumor properties and also usage as natural food colors. In this study, the biotechnological production of carotenoid by the yeast Rhodoturola musilaginosa and its effect on the lipid profile of male mouse were investigated.

  Materials and Methods

  In this semi-experimental study, carotenoids were extracted from R. mucilaginosa using the Davis method. Twenty four male mice were randomly divided into four groups of six each. Two treatment groups received 16 and 32 mg/kg carotenoid peritoneally. One group received 400 mg/kg R. mucilaginosa powder by gavage. Control group received 0.5 ml physiological serum intraperitoneally. Blood samples were then collected and lipid profile was studied for triglyceride, cholesterol, LDL and HDL. The results were analyzed by SPSS 21 and comparisons were conducted using one-way ANOVA and Kruskal-Wallis test.

  Results

  The lowest serum concentrations of triglyceride and VLDL were observed in the group given 32 mg/kg carotenoid compared to the gavage and control groups. Mean serum cholesterol and HDL concentrations in the groups were not significantly different. The highest mean LDL concentration was observed in the gavage group.

  Conclusion

  According to the results of this study, R. muscilaginosa carotenoid decreased serum concentrations of triglyceride, VLDL and cholesterol. Therefore, it seems that the possibility of using it as a dietary supplement be helpful.

  Keywords: Rhodotorula mucilaginosa, Carotenoid, Mouse:Lipoproteins
 • Elaheh Tasallot Maraghi, Nasim Kashef *, AhmadReza Gohari, Zahra Fekrirad Pages 556-568
  Introduction

  Staphylococcus aureus is one of the most important pathogenic bacteria in humans. Due to the antibiotic resistance, treatment of staphylococcal infections is difficult. Among the alternative treatment options, plants are considered as a rich source of material with antimicrobial activity. The aim of this study was to evaluate of the antimicrobial effects of ethyl acetatic, methanolic and water-methanolic extracts from Satureja khuzistanica, Peganum harmala, Satureja sahendica onplanktonic growth and biofilm formation of S. aureus.

  Materials and Methods

  The extracts were prepared from different parts of plants and the antimicrobial properties of the extracts were determined by disk diffusion and microbroth dilution method. Also, Crystal violet staining assay was used to evaluate the ability to inhibit biofilm formation of S. aureus strains. Disruption of pre-formed biofilms of S. aureus strains were evaluated following exposure to plant extracts in different concentrations (ranging from 3/125 to 400mg/ml).

  Results

  The highest inhibitory zones were showed by ethyl acetatic extract of Satureja sahendica (28/6±0.6mm). Minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) of ethyl acetatic extract of S.khuzistanica were 1/562 and 3/125mg/ml, respectively. Besides, methanolic extract of S. khuzistanica was the most effective extract in inhibition of microbial cells attachment to surface (57/89%) and it showed disruption of pre-formed biofilms at the concentration of 50 mg/ml.

  Conclusion

  The extracts of all mentioned plants had satisfactory antimicrobial effects against the planktonic growth of S. aureus and methanolic extract of S. khuzistanica was effective against biofilm formation of S. aureus.

  Keywords: Staphylococcus aureus, Antibiotic Resistance, plant extracts, Antimicrobial activity, Biofilm
 • Vahid Kazemizadeh *, Naser Behpour Pages 569-580
  Introduction

  Sleep deprivation is one of those factors that affect the energy intake and appetite of individuals. It is reported that sleep deprivation affected by certain hormones (e.g. insulin, Leptin, ghrelin, and cholecystokinin, etc.) that are involved in energy balance may affect body weight through appetite. The purpose of this study was to investigate the effect of 30-hours sleep deprivation on the response of leptin and ghrelin levels to an Exhaustive activity among active male students.

  Materials and Methods

  Among the active male students of Razi University of Kermanshah, 20 undergraduate students were selected through convenience sampling and participated in the study. Subjects were evaluated by simple randomized cross-sectional design in two situations.

  Results

  Information related to the comparison of post-test and pre-test in two experimental (sleep deprivation) and control (adequate sleep) situations showed that leptin hormone in sleep deprivation conditions decreased compared to rest conditions (9.4 %) And ghrelin hormone in experimental conditions increased compared to control conditions (2.04%) and this difference is considered significant at the level (p = 0.0012). Insomnia also caused significant changes in physiological parameters (VO2max, heart rate, blood pressure, time to exhaustion, etc.).

  Conclusion

  30 hours of sleep deprivation decreased leptin and at the same time increased ghrelin, which indicates the importance of night sleep, which is one of the influential factors associated with obesity and overweight.

  Keywords: sleep deprivation, Obesity, ghrelin, leptin, Exhaustive activity
 • Seyed Vali Kazemi Rezaei *, Keyvan Kakabraee Pages 581-595
  Introduction

  Considering the results of various studies on the role of emotional experiences in cardiovascular disease, it seems that emotional regulation can be an important factor in the occurrence or exacerbation of these diseases. The purpose of this study is to investigate the effect of emotional regulation training on reappraisal and suppression the emotional experiences of cardiovascular patients.

  Materials and Methods

  The present study is a semi-experimental project with pre-test and post-test with control group. The statistical population of the study included all cardiovascular patients in Kermanshah in 2018, of which 30 were selected as participants by available sampling method and were randomly selected in two groups of experiments and controls (15 people in each group). The emotion regulation intervention for the experimental group was performed in 8 sessions of ninety minutes, while the control group did not receive any intervention during this period. An emotional adjustment questionnaire (ERQ) was used to collect information. Multivariate analysis of covariance was used to analyze the data.

  Results

  Data analysis showed that there was a significant difference between the mean post-test scores of the experimental and control groups (P <0.05); this means that emotion regulation training increased the reappraisal strategy and reduced the suppression strategy of the experimental group compared to the control group.

  Conclusion

  The results of the present study showed that emotion regulation training can serve as an effective intervention by increasing the reappraisal strategy and reducing the suppression strategy of emotional experiences to improve cardiovascular disease.

  Keywords: emotional regulation, Reappraisal, Suppression, Cardiovascular patient
 • Saeedeh Sadeghirad, Parisa Peyvandi *, Fateme Mohammadi Shir Mahale, Marjan Hossein Zade Taghvae, Ahmad Borjali Pages 596-607
  Introduction

  The Postpartum depression is a high prevalence health issue. Aim of study was to compare the effectiveness of cognitive -behavioral and acceptance and commitment therapies to anger in women with postpartum depression.

  Materials and Methods

  The research method was quasi-experimental with pre-test-post-test design and 3-month follow-up with the control group. The statistical population was women with postpartum depression who referred to health centers in the west of Alborz province in 2019. 45 of these patients with Edinburgh Postpartum Depression Scale, their depression was confirmed, selected by available sampling method and by random sampling method in two experimental groups and one control (15 people in each group), Were located. The groups responded to the Persian version of the Spielberger state-trait anger expression inventory-2, for a pre-test. The members of Experimental group 1 received cognitive-behavioral therapy, and experimental group 2 received acceptance-commitment therapy. Control group did not receive any intervention. In the post-test, this questionnaire was administered again.

  Results

  The mean and standard deviation of anger were 182.96±21.76 in the pre-test, 143.13±40.07 in the post-test, and 142.31±40.55 in the follow-up. Mean difference between cognitive-behavioral groups and acceptance and commitment therapy with the control was significant (P=0.000). Mean difference between the groups of cognitive-behavioral and acceptance and commitment therapy was not significant (P=1.000). In follow-up, mean difference between cognitive-behavioral and control was not significant (P=0.054), mean difference between acceptance and commitment therapy and control was significant (P=0.018).

  Conclusion

  Considering the more stable effectiveness of acceptance and commitment therapy, it is suggested that, to reduce anger in women with postpartum depression, preferential treatment be considered.

  Keywords: Cognitive Behavioral Therapy, Acceptance, Commitment Therapy, Anger, Postpartum depression
 • Ebrahim Nameni, Mahmoud Jajarmi *, AliAkbar Soliemanian Pages 608-620
  Introduction

  Existential therapy examines man's self-awareness and his ability to look beyond his own problems and existential issues.The purpose of this study is to investigate the comparison of the existential therapy effewctivity and compassion-based therapy on psychological well-being and marital disturbance of women with the marital conflict.

  Materials and Methods

  The research design was semi-experimental and pre-test, post-test and follow-up with the control group.The research community includes all married women who had referred to Sabzevar counseling centers in the first six months of 2019 due to marital disputes among them, 45 women were selected availabe. The experimental group was treated for 8 sessions of 90-minute weekly treatment and the witness group did not receive any intervention during this period.Schneider's marital confusion questionnaire(1997) and psychological well-being scale(1989) were the research tools. To analyze the data, a repeated measurement analysis of variance test and Ben Ferroni tracking test were used.

  Results

  Research findings showed that the impact of existential therapy on psychological well-being is more than compassion-based therapy and on the contrary, the effect of compassion-based therapy on marital confusion is more than existential therapy. It should be noted thatthe durability of treatment effect is maintained after two months.

  Conclusion

   According to research findings, existential therapy and compassion-based therapy can be used to increase psychological well-being and reduce marital confusion.

  Keywords: Existential therapy, Compassion-based therapy, Psychological well-being, Marital distress, Conflicting women
 • Mehdi Goudarzi, Hamidreza Khalili, Mohammadreza Rashidi Nooshabadi, Alireza Malayeri * Pages 621-633
  Introduction

  Diabetes is a metabolic disease that can cause neuropathy, retinopathy, and nephropathy. Considering the vital role of mitochondria in aerobic metabolism, its function is significantly related to the pathophysiology of diabetes. In addition, mitochondria produce reactive oxygen species (ROS) from organic fuel molecules during the process of oxidative phosphorylation; according to evidence, ROS and the oxidative stress caused by them are very important for the pathophysiology of diabetes and its complications.In addition to causing oxidative stress, advanced glycation end products (AGEs) impair mitochondrial function and are responsible for major complications of diabetes, such as nephropathy and retinopathy.

  Materials and Methods

  This review was written based on findings from a search of the Web of Science, PubMed and Google Scholar databases from 1974 to 2019.

  Results

  Mitochondria, due to their essential role in energy production and cell survival, lead to impaired cell function leading to oxidative stress and apoptosis. On the other hand, free radicals and AGEs due to their specific functional properties result in impairing mitochondrial function and play an important role in the pathophysiology of diabetes.

  Conclusion

   Conclude that the reduction of free radicals, inhibition of AGEs, and protection of the proper function of mitochondria can be considered as the strategy to treat and improve the diabetes complications.

  Keywords: Advanced glycation end products, diabetes, Mitochondria, Oxidative stress