فهرست مطالب

 • پیاپی 16 (پاییز و زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1400/09/06
 • تعداد عناوین: 14
|
 • سعید نظری توکلی، مهدی نریمانپور* صفحات 5-30
  توجه به حاجت در فرایند حل مسایل مختلف فقهی، به فراوانی در متون فقهی مذاهب اسلامی قابل مشاهده است. همین امر سبب شده تا برخی از فقها به «حاجت» به عنوان یک قاعده فقهی بنگرند. پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده، بر آن است تا ضمن تحلیل محتوایی قاعده حاجت، میزان اعتبار آن را از نظر فقهای مذاهب اسلامی بررسی و درستی استناد به آن را در دو حوزه عبادات و معاملات اعتبارسنجی کند. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که حاجت خاص (شخصی) بیشتر در اموری عبادی جاری بوده و وجود آن مجوز ارتکاب محرمات ذاتی (گناهان کبیره) نیست، هرچند منجر به مشقت مکلف شود. اما کاربست حاجت عام (نوعی) بیشتر در حوزه معاملات است. حاجت به این مفهوم، در کنار اصلهایی هم چون اصل اباحه و اصل آزادی قراردادها مشروعیت بخش اعمال و قراردادها بوده، می تواند دلیلی برای ایجاد محدودیت در قواعد عمومی معاملات باشد. حاجت عمومی از مصالح عامه به حساب آمده و می توان مناسب با نیاز نوع مردم به واسطه آن از قواعد و اصول عام قراردادها عدول کرد.
  کلیدواژگان: حاجت، قاعده فقهی، قاعده حاجت، مذاهب اسلامی
 • محمدعلی قربانی* صفحات 31-54
  از شرایط نماز وابستگی آن به زمانهای مختلف از شبانه روز است که به دست آوردن و دانستن این اوقات از اهمیت ویژه ای در اقامه و بجاآوردن صحیح و مناسب نماز برخوردار است که مشتمل بر اوقات ادای فرایض، قضاء، وقت نوافل و فضیلت، و وقت خاص و مشترک و... است و ازاین رو در این بحث به تحقیق درباره تعیین، تنظیم و ترتیب اوقات شرعی نماز مغرب و عشاء از دیدگاه مذاهب خمسه فقهی و در دنباله به تبدیل آن مبانی به اسلوب علمی درجاتی و مثلثاتی با عنایت به طراحی مناسب برای اوقات الصلوه نماز مغرب و عشاء، پرداخته شده و هم چنین واژه های غروب و مغرب، حمره مشرقیه و مغربیه، ثلث و نیمه شب از دیدگاه های مختلف مذاهب خمسه فقهی با عنایت به اختلاف مبانی، تبیین و تبدیل درجاتی شده، که خود مشتمل بر نمودار و طراحی نمونه های درجاتی و زیرمجموعه های متناسب در این راستا است، تا از این رهگذر اختلاف مبانی در این بحث نظام مند، قابل درکتر و به حداقل کاهش یابد و گامی هر چند اندک در جهت تبیین و تقریب بین المذاهب باشد.
  کلیدواژگان: وقت نماز، مغرب و عشاء، اختلاف فقهی وقت نماز، تبدیل درجات
 • عابدین مومنی، مجید قربانعلی دولابی، میثم بهدادفر* صفحات 55-79
  تاریخی نگری یکی از روش های فهم متون دینی است. در این روش هر فهمی از این متون باید تحت تاثیر زمینه های متن در دوره صدور آن بررسی شود. آیت الله بروجردی در روش اجتهادی خود اهتمام ویژه ای به تاریخی نگری داشته و به نظر می رسد یکی از مواردی که برداشتهای روایی وی را استوار می کند، رویکرد تاریخی نگری به شرایط صدور روایات و ریشه یابی تاریخی مسایل خلافی باشد و از رهگذر این نگاه تاریخی، وی به توانمندی بی نظیر در تفسیر و توجیه روایات دست یافته بود، لذا می توان ایشان را صاحب «سبک خاص و مستقل در نحوه اجتهاد با رویکرد مقارنه ای» نامید. در این نوشتار بر آنیم تا با معرفی مختصر روش اجتهادی این فقیه برجسته به بیان جایگاه تاریخی نگری در فرایند اجتهاد ایشان و خصوصیات آن در سه حوزه اصولی، حدیثی و رجالی و همین طور فقهی بپردازیم و اثبات نماییم توجه به این مولفه مانع بحثهای انتزاعی در اجتهاد شده و به دلیل ارایه تفسیری واقع گرایانه از روایات، میزان وثوق به مراد معصوم را به نحو چشمگیری افزایش خواهد داد.
  کلیدواژگان: اجتهاد، تاریخی نگری، روش اجتهادی، معرفت دینی، معرفت تاریخی
 • محمدعادل ضیائی*، مصطفی ذوالفقارطلب، جلال جلالی زاده، جهانگیر محمدی صفحات 81-100
  محمد غزالی که از اصولیان برجسته شافعی مذهب به شمار می رود، با وجود آنکه تقید خود به اصل مذهب شافعی را حفظ کرده، در برخی مسایل اصولی با رییس مذهب خویش، شافعی اختلاف نظر دارد. مهمترین این موارد به شرح زیر است: در حالی که شافعی مفهوم مخالف را حجت می داند، غزالی به عدم حجیت آن و درواقع به نداشتن مفهوم برای آن قایل است. در موضوع نسخ، غزالی همانند اکثر اصولیان بر این باور است که امکان نسخ قرآن با سنت متواتر و نیز نسخ سنت با قرآن وجود دارد، ولی شافعی معتقد است که قرآن توسط قرآن و سنت توسط سنت نسخ می شود. اختلاف دیگر آنها در حجیت قول صحابی است، بدین گونه که مطابق قول قدیم شافعی قول صحابی، حجت است، در حالی که غزالی قول صحابی را حجت نمی داند. بررسی آراء و استدلالات اقوال آنها نشان می دهد که در موضوعات فوق، رای راجح، حجیت مفهوم مخالف، جواز نسخ قرآن به سنت و سنت به قرآن و عدم حجیت قول صحابی است. بر هریک از این اختلاف نظرهای اصولی، آثار فقهی مترتب است که در دیدگاه های فقهی شافعی و غزالی انعکاس یافته است.
  کلیدواژگان: شافعی، محمد غزالی، اصول فقه، مفهوم مخالف، نسخ، قول صحابی
 • محمد صحرایی اردکانی* صفحات 101-124

  یکی از سوالاتی که در باب حدود مطرح می شود این است که با اجرای حد بر مجرم، آیا مجازات اخروی جرم نیز از وی برداشته می شود یا اینکه این عقوبت دنیوی، کفاره گناه وی نبوده و لزوما نمی تواند باعث خلاصی وی از عذاب آخرت گردد؟ در این زمینه میان فقهای مذاهب اسلامی اختلافات و نظرات متعددی وجود دارد. برخی از صاحب نظران معتقدند که صرف اجرای حدود، جبران کننده مجازات اخروی است و مجرمی که حد بر وی جاری شده، عقوبت اخروی ندارد. این گروه نظر خود را در قالب قاعده «الحدود کفارات» بیان می کنند. در مقابل، برخی بر این باورند که مجازاتهای حدی، تنها مجازات دنیوی جرایم حدی است و به هیچ وجه، کفایت از مجازات اخروی نمی کند. این گروه نیز نظر خود را در قالب قاعده «الحدود زواجر لاجوابر» بیان می کنند. در برابر این دو نظر، عده ای نیز قایل به تفصیل شده اند. این نوشتار با بررسی نظرات مختلف فقهای مذاهب اسلامی و نقد و بررسی ادله و مستندات مربوطه، ضمن رد اقوال مختلف، با دقت در روایات و شان صدور آنها، قایل به تفصیل به اعتبار نوع و کیفیت اثبات جرم است.

  کلیدواژگان: حدود، کفاره، زواجر، جوابر، مجازات، عقوبت اخروی
 • محمدامین امینی، اصغر عربیان*، ناصر مریوانی صفحات 125-148
  غیرمسلمان فردی است که به رسالت پیامبر اسلام یا اصلی معلوم بالضروره در اسلام، ایمان ندارد. بر اساس فقه اسلامی، غیرمسلمان با پذیرش پیمان ذمه می تواند ساکن سرزمینهای اسلامی شده و از مزایای حقوقی آن بهره مند گردد. در جرایم علیه نفس، علاوه بر قصاص یا عفو جانی، پرداخت دیه به مجنی علیه نیز مشروعیت دارد. مشهور فقهای امامیه، مالکیه، شافعیه، حنابله، ظاهریه و اباضیه، میزان دیه غیرمسلمانان را پایین تر از میزان دیه مسلمانان دانسته اند. مستندات نظریه نابرابری دیه با هدف عمده شارع در تحقق عدالت اجتماعی در تضاد است. بیشتر دلایل مورد استناد این نظریه، از نوع روایات آحاد است. محدثین، سند بیشتر این روایات را نامعتبر دانسته اند. به نظر می رسد احکام جزیه و انعقاد قرارداد ذمه با غیرمسلمانان و جزییات فقهی مربوط بدانها، خصوصا احکام مرتبط با دیه و قصاص، همگی مربوط به زمان و مکان خاص وضع این احکام بوده و دلیلی بر تسری این احکام به دیگر شرایط زمانی و مکانی در دست نیست. احکام دیه غیرمسلمانان زیرمجموعه احکام متغیر بوده و با تغییر شرایط زمانی و مکانی قابلیت تغییر دارد. گوناگونی روایات صادرشده از منابع روایی در خصوص دیه غیرمسلمانان، گواه محکمی در تایید این مدعاست. این پژوهش با بررسی توصیفی نظریات فقهای فریقین و تحلیل و نقد دلایل آنها، دین و باور مجنی علیه را در میزان دیه موثر ندانسته است.
  کلیدواژگان: دیه، غیرمسلمان، کافر، اهل کتاب، اهل ذمه، مستامن
 • حسن شاه ملک پور*، رضا دریائی صفحات 149-175
  مالیت داشتن مورد معامله از جمله موضوعات مهم در حقوق قراردادهاست. تحلیل این مفهوم، معیار شناسایی آن و ضمانت اجرای تخلف از آن، در فقه امامیه و اهل سنت محل تضارب آراست. نوشتار حاضر به طور مشخص در پی پاسخ به این پرسش است که «اثر وضعی» مالیت نداشتن مورد معامله چیست؟ آیا قرارداد مزبور باطل است؟ با وجود بداهت ظاهری پاسخ و هم چنین نظر مشهور فقهای امامیه و اهل سنت بر بطلان این معاملات، تحقیق نشان می دهد از نظر فقهی نمی توان عدم مالیت مشروع مورد معامله را موجب بطلان قرارداد دانست؛ زیرا اولا معیار شناسایی مالیت مورد معامله، منفعت داشتن شیء مدنظر است و ضرورتی در مطلق بودن و هم چنین شرعی بودن این منفعت نیست؛ به بیان دیگر، منفعت می تواند موقتی و عرفی باشد؛ از این رو مواردی که از نظر شرعی فاقد مالیت محسوب می شوند را می توان واجد مالیت دانست. ثانیا واکاوی روایات وارده در خصوص اموالی که مطابق نظر مشهور فقها فاقد مالیت است، حکایت از آن دارد که این روایات توان اثبات بطلان قراردادهای مورد بحث را ندارند. برخی از این روایات صرفا بر حکم تکلیفی حرمت دلالت داشته و برخی نیز اثر وضعی صحت را پذیرفته اند. در این میان، تنها عده قلیلی از روایات حکایت از بطلان قرارداد دارند. حسب قواعد، روایات متعارض یکدیگر ساقط و مطابق عمومات، نظیر «اوفوا بالعقود»، صحت قرارداد قابل اثبات است.
  کلیدواژگان: مورد معامله، مالیت، منفعت، اعتباری بودن، حکم تکلیفی، حکم وضعی
 • غلامرضا یزدانی* صفحات 177-196
  در مواردی که ولی محجور در نفس وی تصرفی می کند که آثار آن به بعد از زمان بلوغ و رشد محجور استمرار می یابد، این مسئله مطرح می شود که این تصرفات حقوقی چه وضعیتی پیدا می کند. قانون مدنی در این خصوص، حکم روشنی بیان نکرده است. در فقه این مسئله اختلافی است. در مجموع نظریات و دیدگاه های فقها بالغ بر چهار نظریه است؛ گروهی مطلقا این تصرفات را صحیح و نافذ دانسته و گروهی بر عکس این تصرفات را غیرنافذ می دانند. برخی از فقها بین فرض علم به استمرار تصرفات به بعد از بلوغ و فرض عدم علم، تفاوت قایلند. برخی نیز بین رعایت مصحلت فعلی یا آینده محجور و عدم آن تفصیل داده اند. در نوشته حاضر که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است، این نتیجه به دست آمده است که در مواردی که ولی در نفس محجور تصرفی کرده که به بعد از بلوغ و رشد او سرایت پیدا کرده است، در این صورت، این تصرفات فضولی بوده و محجور بعد از بلوغ و رشد، می تواند تصرف موصوف را رد کند.
  کلیدواژگان: محجور، ولی، فضولی، غیرنافذ، تصرف
 • سید ابوالحسن نواب*، اسدالله رضایی صفحات 197-218
  نقش آفرینی موثر عرف و سیره عقلایی، در عرصه های مختلف علمی و فرایند کاوشهای فقهی و حقوقی، بر کسی پوشیده نیست و همواره پژوهشگران فقهی مذاهب اسلامی، عرف و سیره عقلایی را عنصر مهم، گره گشا و راهکار نهایی شمرده اند. اما اینکه عرف در اصطلاح اهل سنت و سیره عقلا در امامیه، از چه رابطه ای برخوردار است، تعاریف ارایه شده و شواهد فراوان، حاکی از اتحاد مفهومی «عرف عام»، و «سیره عقلا» است. یافته های تحقیق با رویکرد توصیفی تحلیلی نشان داد که از زمان محقق حلی بدین سو، سیره عقلا یا بنای عقلا یا سنت عقلایی با مفهوم خاصتر از عرف عام، جایگزین اصطلاح عرف شد. هر چند که عرف دارای گونه های مختلفی است، ولی عرف صحیح و همسو با ادله شرع و واجد شرایط، همواره مورد توجه پژوهشگران فقه بوده است و نقش آن به عنوان ابزار شناخت، کشف مقاصد و تصمیم گیری درست در عرصه های مختلف فقهی فاقد نص، مورد توافق اهل سنت و امامیه است و کارآمدی آن به عنوان دلیل مستقل، به جز امور ارتکازی فراگیر، نه تنها در امامیه که در اهل سنت نیز قابل اثبات نیست.
  کلیدواژگان: عرف، نظریه عرف، اکتشاف شریعت
 • سید محمدمهدی قبولی درافشان*، مهدیه لطیف زاده، سیده زهرا شهری نژاد صفحات 219-245
  تنصیف مهر در صورت طلاق قبل از مباشرت (مواقعه) از احکام مهم فقهی است که در ماده 1092 قانون مدنی ایران نیز انعکاس یافته است. حال یکی از مسایل مطرح این است که اگر زوجه قبل از طلاق، ذمه همسر خویش را نسبت به مهریه ابراء نموده یا مهریه را به زوج بخشیده باشد، آیا تکلیف به بازگرداندن بدل نیمی از مهریه را خواهد داشت یا خیر؟ این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، دیدگاه فقه امامیه، فقه مذاهب اهل سنت و حقوق ایران را در زمینه مسئله یادشده بررسی نموده است. نتایج پژوهش حکایت از این دارد که در فقه امامیه با توجه به روایات و سایر ادله، هبه و ابراء صورت گرفته توسط زوجه موجب گردیده است تا استیفاء مهر توسط وی صادق باشد و در نتیجه در فرض طلاق قبل از مواقعه، تکلیف به بازگرداندن بدل نیمی از مهر به زوج بر عهده او باشد. مذهب حنبلی با این نظر موافق است، ولی مذهب مالکی، چنین تکلیفی را نمی پذیرد. هر یک از مذاهب حنفی و شافعی نیز با تفصیل میان فروض مختلف در برخی موارد تکلیف یادشده را پذیرفته و در برخی موارد آن را نمی پذیرند. از دیدگاه حقوق موضوعه ایران نیز به رغم اختلاف نظر، تنصیف مهر در مسئله مزبور، پذیرفتنی است؛ البته با توجه به قانون اساسی ایران و نیز برخی قوانین ازجمله قانون حمایت خانواده، اقلیتهای مذهبی در این خصوص تابع مذهب خویش هستند.
  کلیدواژگان: تنصیف مهر، طلاق قبل از مواقعه، ابراء مهرالمسمی، هبه مهرالمسمی
 • محمدعلی راغبی، مجید نظریان*، محمد اسدی صفحات 247-272

  زوجه در نظام حقوقی اسلام مستحق حقوق متعددی از جمله مهر است که به واسطه عقد نکاح دایم به ملکیت او درمی آید. امروزه مطابق با قول مشهور فریقین، علی رغم اینکه زوجین به علت عدم وابستگی عقد به ذکر مهر، الزامی بر تسمیه در عقد ندارند، گاه بر مبنای باورهای غلط بر مهریه ای توافق می کنند که یا زوج قدرت پرداخت ندارد یا زوجین اصلا قصد اخذ و اعطاء ندارند، بلکه مهر دیگری مقصود آنهاست که خارج از عقد بر آن توافق نموده اند. از آنجا که ذکر این نوع مهر در جامعه شایع شده، بازپژوهی ماهیت و آثار آن ضروری است. حاصل پژوهش نشان می دهد که مهریه صوری به دلیل فقدان قصد باطل است و اینکه با بطلان آن، چه میزان مهریه بر ذمه قرار می گیرد، در حالتهای مختلف و با توجه به قصد واقعی زوجین، متفاوت است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.

  کلیدواژگان: امامیه، اهل سنت، قصد، مهرالمثل، مهرالمسمی، مهریه صوری
 • مهدی شادی*، علیرضا عابدی سرآسیا صفحات 273-297

  اسلام به جهت جهان شمولی، در نحوه ارتباط با پیروان ادیان دیگر و نیز کافران، احکام خاصی را مقرر کرده است. اما سخت گیرانه ترین این احکام مربوط به کافر حربی است که مشمول احکامی نظیر مهدوربودن جان و مال است. یکی از اموری که می تواند به عنوان چالشی در تحقق هم زیستی مسالمت آمیز تلقی گردد، تفسیر موسع از کافر حربی است. بسیاری از فقهای متقدم، ملاک غیرذمی بودن را برای صدق عنوان حربی کافی دانسته اند و مطلقا هر کافری که با حکومت اسلامی پیمانی نداشته باشد را مستحق کشتن می دانند؛ چه در حال جنگ با مسلمین باشد و چه نباشد. اما برخی دیگر این تعریف را کافی ندانسته و ملاکهای دیگری را لازم شمرده اند. به منظور رسیدن به تعریفی جامع ومانع از کافر حربی و تشخیص ملاک و مصادیق آن در عصر حاضر، با روشی توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی، پس از بازخوانی نظرات فقها در مورد اصالت داشتن جنگ یا هم زیستی از منظر کتاب و سنت و نقد اصالت جنگ و نیز بیان اقسام کفار، دیدگاه غالب فقیهان در مورد حربی نقد و بررسی شده و درنتیجه با ارایه تفسیر حداقلی از کافر حربی، اغلب کفار از شمول آن خارج دانسته شده اند.

  کلیدواژگان: کافر حربی، صلح، هم زیستی مسالمت آمیز، اقسام کافر
 • علیرضا آبین، عبدالله مختاری، امیر بارانی بیرانوند* صفحات 299-326
  در زمره مهمترین شرایط شهود در باب ادله اثبات دعوا، بلوغ است؛ آنچه در وهله نخست، از این شرط استفاده می شود، عدم صحت شهادت صبی است؛ حکمی که از اصل اولی و تبادر از آیات و برخی روایات نیز قابل استنباط است. با این همه، روایاتی وجود دارد که ظهور در اصل پذیرش شهادت صبی دارد. وانگهی، عده ای از فقیهان برجسته نیز شهادت صبی را در جراح و قصاص، در زمره ادله اثبات پذیرفته اند که البته قابل انتقاد می نماید. از نقطه نظر حقوقی نیز قانونگذار در ماده 1314 قانون مدنی شهادت صبیان را تنها جهت مزید اطلاع دانسته است و نیز در مواد 177 و 179 قانون مجازات اسلامی شهادت صبی را مطلقا نپذیرفته است. همین اختلاف تحلیلها، ضرورت واکاوی مسئله را ایجاب می کند. ازاین رو، آنچه از جمع ادله به نظر می رسد این است که از حیث دایره موضوعی مسیله، قتل موضوعی است که صبی صلاحیت شهادت دادن پیرامون آن را دارد و اما از حیث حکمی مسیله، هر قتلی قابلیت پذیرش شهادت صبیان را ندارد بلکه در قتلی که لااقل در آن چهار شرط مجتمع باشد می توان شهادت صبیان را به مثابه یکی از ادله اثبات دعوا پذیرفت: 1) قتلی که بین خودشان واقع شده باشد، 2) عدم تفرق صبیان پس از وقوع قتل، 3) وجود اماره تمیز (یعنی وصول به ده سالگی) و 4) شهادت صبی موجب اثبات قتل خطایی باشد که صرفا مثبت دیه بر عهده عاقله است. شاهد این مطلب را می توان روایت سکونی از امیرالمومنین(ع) دانست. رگه هایی از همین دیدگاه را فقهای صاحب نام اهل سنت از جمله در مذاهب مالکی و حنبلی اختیار کرده اند که مستند قول آنها نیز همان روایت سکونی است که در مصادر شیعه نیز آمده است. لذا شایسته است که دیدگاه برگزیده، به عنوان دیدگاهی اشتراکی وفق مبانی و مدارک فریقین اتخاذ گردد تا در این حوزه پر چالش، به نقطه ای مشترک رسید و زمینه اصلاحات حقوقی نیز در همین بستر فراهم آید.
  کلیدواژگان: شهادت، بلوغ، اصل اولی، قصاص، ادله اثبات دعوا
 • سید محمدرضا حسینی* صفحات 327-354
  ساخت مجسمه با انگیزه های متفاوت پیشینه ای بسیار طولانی و تاریک دارد و در عصر نزول وحی به خاطر جو حاکم (بت و بت پرستی) ممنوع بود، ولی با رشد و گسترش اسلام در بستر زمان و مکان، دستخوش دگرگونیهای مهمی شد. از این رو فقیهان شیعه و اهل سنت دیدگاه های متفاوتی بیان داشتند؛ ازجمله حرمت ساخت مجسمه حیوان جاندار که دیدگاه غالب فقهای شیعه و اهل سنت در زمانهای مختلف است. این مقاله بر آن است تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا دیدگاه حرمت ساخت مجسمه، اختصاص به فقیهان متقدم دارد؟ تا بتوان گفت زمان و مکان نقش مهمی در نگاه فقیهان داشت. یا اینکه فقیهان شیعه و اهل سنت متاخر و معاصر نیز همانند متقدمین به خاطر بقای علت، قایل به حرمت آن هستند. بررسی دقیق تطور تاریخی دیدگاه فقها در خصوص حرمت ساخت مجسمه نشان می دهد در میان فقیهان هر مقطع دیدگاه های مختلف حرمت و یا جواز ساخت مجسمه وجود دارد و هم چنان موضوعی چالشی و بحث برانگیز است.
  کلیدواژگان: مجسمه، تاریخ، اسلام، حرمت، فریقین
|
 • Saeid Nazari Tavakkoli, Mahdi Narimanpour * Pages 5-30
  Pay attention to Need in the process of solving various jurisprudential issues, is widely seen in the jurisprudential texts of Islamic denominations. This has led some jurists to regard Need as a legal principle. The present study, which has been done through descriptive-analytic method and based on library resources, in addition to analyzing the content of the rule, intends to examine its validity from the perspective of Islamic jurists and check the validity of referring to it in the two areas of worships and transactions. The findings of the present study show that Specific Need (Personal Need) is often mentioned in worship matters, and its existence is not a permission for Inherent Sins (Deadly Sins), even though it can lead to hardship. However, the application of Public Need (Typical Need), is mostly in transaction matters. Need, in this concept, besides principles such as the principle of permission and the principle of liberty of contracts, legitimizes actions and contracts and it can be a reason to limit the general principles of contracts. Public Need is of the public interests and by that we can limit general principles of contracts.
  Keywords: Need, jurisprudential rule, Rule of Need, Islamic Denominations
 • Mohammad Ali Ghorbani * Pages 31-54
  One of the conditions of prayer is its dependence on different times of the day, determining and knowing these times is of particular importance in the correct and proper way to pray which includes the timing of the fulfillment of duties, ghadha‘, the timing of nawafil and the virtue, the special time and the common time, etc. Therefore, in this study, the determination, regulation and arrangement of the prayers of maghrib and isha’ from the viewpoint of the five jurisprudential denominations has been discussed and, in the following, the scientific method of degrees and trigonometric regarding the proper schedule for the proper time of maghrib and isha’ prayers have been studied. Also, the terms of ghurub and maghrib, hamra al-Mashriqiya wa al-maghribiya, thulth and midnight have been explained from different perspectives of the five jurisprudences, according to the differences in the principles, basics and degree conversion, including diagrams, sampling designs and suitable subsets in this field. In this way, the differences in the principles in this discussion will be more systematic and understandable, and it will be a small step towards the explanation and proximity between the Islamic schools of thought.
  Keywords: Prayer time, Maghrib, Isha’, Jurisprudential Differences in Prayer Time, Degree Conversion
 • Abedin Momeni, Majid Ghorbanali Doolabi, Meysam Behdadfar * Pages 55-79
  Historical perspective is one of the methods of understanding religious texts. In this method, any understanding of these texts should be examined under the influence of the context during the period of its issuance. In his Ijtihad method, Ayatollah Boroujerdi has paid specific attention to the historical perspective and it seems that it is the historical perspective in the situation of traditions and historical roots of controversial issues that supports his interpretations of traditions. Through this historical perspective, he had achieved an unparalleled ability to interpret and justify traditions. Therefore, it can be said that he had a special and independent method in Ijtihad with a comparative method. In this article, we would like to briefly introduce the Ijtihad method of this prominent jurist and explain the place of historical perspective in his process of Ijtihad and its characteristics in three areas: 1- Principles 2- Hadith and Narrators 3- Jurisprudence and prove that paying attention to this component prevents abstract discussions in Ijtihad and it will significantly increase the certitude of the intention of the Infallible Imam.
  Keywords: Ijtihad, Historical Perspective, Ijtihad Method, religious knowledge, Historical Knowledge
 • Mohammad Adel Ziaey *, Mostafa Zolfaghartalab, Jalal Jalalizadeh, Jahangir Mohammadi Pages 81-100
  Imam Mohammad Ghazali, who is one of the prominent figures of the Shafi‘i school, despite maintaining his adherence to the principles of the Shafi‘i School, disagrees with the head of his school on some fundamental issues. The most important of these are as follows: While Imam Shafi‘i considers the opposite concept as proof, Ghazali believes that it is not a proof and in fact, he believes that it does not make sense. On the subject of abrogation, Ghazali, like most Usulis, believes that it is possible for Qur’an to be abrogated by frequent Sunnah and Sunnah can be abrogated by the Qur'an as well, but Imam Shafi‘i believes that the Qur’an is abrogated by the Qur'an and Sunnah by the Sunnah. Another difference is in the proof of the words of the Companions, thus, according to the old saying of Imam Shafi‘i, the word of the Companions is a proof. Ghazali, on the other hand, does not consider the words of the Companions as a proof. Evaluating their ideas and arguments shows that in the above subjects, the preferred opinion is to consider the opposite concept as proof, the permission of abrogation of the Qur’an with Sunnah and the Sunnah with Qur'an, and the non-proof of the words of the Companions. There are jurisprudential works for each of these fundamental disagreements, which reflected in the views of Imam Shafi‘i and Imam Ghazali.
  Keywords: Imam Shafi‘i, Imam Ghazali, Principles of Jurisprudence, the Opposite Concept, abrogation, Words of Companions
 • Mohammad Sahraei Ardakani * Pages 101-124

  One of the questions raised about Islamic Hudud is whether the offenders would be exempted from Resurrectional Punishment after death if they are punished in the present world, or this worldly retribution would not compensate for their sin and cannot necessarily release them from Resurrectional Punishment? There are various opinions and differences among the experts of different Islamic schools. Some scholars believe that the mere imposition of punishment does compensate for Resurrectional Punishment, and the offender who has received punishment will not suffer from Resurrectional Punishment. This group express their opinion in the form of the rule “Al-Hudud Kaffarat” (compensation for the punishments). In contrast, others believe that Hudud are only the worldly punishments for the wrongdoing, and that do not suffice and would not compensate for the Resurrectional Punishments at all. Against these two views, some believe that the rule should be explained in details. In addition to examining different views of the scholars of Islamic denominations, and reviewing and analyzing the relevant arguments and evidences, this study refutes the two aforementioned viewpoints by scrutinizing the traditions and the circumstances of the issuance of the traditions and holds that it depends on the types and qualities of the offences and crimes.

  Keywords: Recompensations, atonement, forgiveness, expiation, Punishment, Resurrectional Punishment
 • Mohammad Amin Amini, Asghar Arabian *, Naser Marivani Pages 125-148
  Non-Muslim is a member of the Islamic community, who does not believe in an essentially-accepted principle of Islam, i.e., acknowledging Muhammad as the last prophet of God. According to Islamic jurisprudence, non-Muslims can obtain the citizenship of an Islamic country by accepting the ‘Dhimmah’ contract and enjoy its legal privileges as long as they do not commit any crime there. In crimes committed against individuals, in addition to retaliation and amnesty, paying the blood money to innocent victim(s) is also legitimate. Most of Islamic jurisprudents from the sects of Imamiyyah, Malikiyyah, Shafi‘iyyah, Hanbaliyyah, Dhahiriyyah, and Abadhiyyah believe that the blood money of non-Muslims is lower than that of Muslims. However, it seems that reasons given for this theory is not compatible with the significantly-expressed goal of the God in realizing social justice. The majority of documents referred to for such inequality have invalid references. It seems that the issues like ‘Dhimmah’ and ‘Jizya’, which have been considered in Islam for non-Muslims, have been all related to the certain time and situation in which these issues have appeared for the first time, and there is not any rationale for generalizing such cases to other times and situations. The blood money-related rules for non-Muslims are sub-clauses of other changeable rules; thus, they may vary in different times and situations. A clear difference among various references for non-Muslims’ blood money proves the above-mentioned issues. Conducting a descriptive study on the opinions of both Shia and Sunni jurisprudents and analyzing the way of their reasoning, the present research rejects the influence of a victim’s religion on the amount of his/her blood money.
  Keywords: Blood money, non-Muslim, Pagan, Ahl-ul-Kitab (the People of the Book), Ahl-ul-Dhimmah (People under the Dhimmah Contract), Expatriate
 • Hassan Shahmalekpour *, Reza Daryaee Pages 149-175
  Worthiness of the object of contract is one of the important issues in contract law. Analyzing this concept and its sanction is a place of disagreement in Shiite jurisprudence as well as Sunni jurisprudence. This article specifically seeks to find the answer to what the conventional verdict of worthlessness of the object of the contract is. Is the aforesaid contract invalid? In spite of the clear answer and the Shiite and Sunni jurists’ views about the invalidity of these contracts, this article shows that those contracts cannot be invalid in jurisprudence since first of all the criterion to identify whether the object of contract is worthy or not, is the object’s benefit, and there is no need to assume this benefit as an absolute and legal one. In other words, worthiness can be temporarily and accepted by the custom; so things that are legally worthless can be assumed to have worth. Secondly analyzing the traditions about the properties which are invalid in the jurists’ views says that these traditions cannot establish the invalidity of these contracts. Some of these traditions purely express the obligatory verdict of permanent prohibition and some of them accepted the conventional verdict validity. Just a few traditions are for the invalidity of these contracts. According to the rules, opposite traditions abolish each other and according to principles such as necessity of fulfillment of contracts, the validity of contract can be established.
  Keywords: Transaction Item, Worthiness, Benefit, Constructional, Obligatory Verdict, Conventional Verdict
 • Gholam Reza Yazdani * Pages 177-196
  In cases where the custodian of a minor child makes a decision whose effects continue after the age of puberty and growth, the question arises as to what the status of the decision and the transaction may be. The civil law has not stated a clear mandate in this regard. In jurisprudence this is a highly divergent issue. In general, the theories and views of the jurisprudents are based on five theories; one group consider the financial authority of custodian absolutely right and influential and the other group consider the financial authority of custodian invalid. Some jurists distinguish between the assumption of knowing about the continuation of the financial authority of custodian after puberty and the assumption of lack of knowledge. Some have explained about the current or future expediency of the minor. In the present paper, which is based on the descriptive-analytic method, it is concluded that in cases where the custodian makes decisions about the minor’s property, which has spread after his puberty and maturity, then the decisions are not valid and the minor can deny the actions taken after reaching legal age.
  Keywords: minor, Custodian, Unauthorized Transaction, Ineffective, Financial Authority
 • Seyed Abolhasan Navvab *, Asadullah Rezaei Pages 197-218
  The role of “custom” and “conduct of the wise”, in different fields of knowledge and the process of jurisprudential and legal studies is not unclear for anyone, and jurisprudential scholars of Islamic denominations have always considered custom and conduct of the wise as an important and instructive element and the final solution. However, about the relationship between “custom” in Sunni terms and “conduct of the wise” in Imami terms, the provided definitions and evidences indicate the conceptual unity of “custom” and “conduct of the wise”. Findings of the research with a descriptive-analytical approach showed that since the time of Muhaqqiq Hilli, the “conduct of the wise”, “foundation of the wise” or “rational tradition” with a more specific meaning than “common custom”, has replaced the term “custom”. Although there are different types of custom, but correct and consistent custom has always been considered by scholars of jurisprudence and its role as a tool to identify, discover intentions and make the right decision in various fields of jurisprudence without a text is agreed upon by the Sunnis and the Imamis, and its effectiveness as an independent argument, except for matters of comprehensive association, is not only proven for the Imamis, but also for the Sunnis.
  Keywords: custom, Custom theory, Discovery of shari'a
 • Seyed Mohammad Mahdi Qabuli Dorafshan *, Mahdieh Latifzadeh, Seyedeh Zahra Shahrinezhad Pages 219-245
  Halving the marriage portion in the event of divorce before sexual intercourse is one of the important jurisprudential decrees also reflected in Article 1092 of the Iranian Civil Code. A question arises here: if the wife discharges her husband of the marriage portion or grants it to him before the divorce, would she have the obligation of returning the substitute for half of the marriage portion? This descriptive-analytic study has examined the viewpoints of Imami jurisprudence, Sunni jurisprudence, and Iranian law with regard to the abovementioned issue. The results of the research indicate that according to the traditions and other proofs in Imami jurisprudence that the granting and discharging made by the wife have led to her enforcement of marriage portion and consequently, in case of divorce before sexual intercourse, she is obliged to return the substitute for half of the marriage portion to her husband. Hanbali denomination agrees to the mentioned idea but Maliki denomination does not accept that obligation. Each of the Hanafi and Shafi‘i schools, with distinguishing between different cases, accept the above said in some cases and reject it in others. According to the Iranian law, despite the disagreements, dividing marriage portion into halves, in the above said case, is admissible; however, under the Iranian Constitution and some laws, including the Family Protection Act, the religious minorities are subject to their religion in this regard.
  Keywords: Halving the Marriage Portion, Divorce before Sexual Intercourse, Discharging the Specified Marriage Portion, Granting the Specified Marriage Portion
 • Mohammad Ali Raghebi, Majid Nazarian *, Mohammad Asadi Pages 247-272

  In the Islamic legal system, the wife is entitled to several rights, including the marriage portion, which becomes her property through a permanent marriage. Today, according to the famous saying of the two main Islamic denominations, despite the fact that couples do not have to mention the marriage portion in the contract due to their lack of dependence of contract on mentioning the marriage portion, sometimes, based on misconceptions, they agree on marriage portions that the husband has no power to pay and the couple do not intend to give or receive the amount, but their intention is another amount of marriage portion that they have agreed out of contract. Since this type of mentioning marriage portion has become frequent in society, it is necessary to re-examine its nature and effects. The research shows that the fake marriage portion is void because of the lack of intention. The amount of marriage portion that the husband owes after the annulment of the mentioned amount, varies in different situations and according to the real intention of the couple. The present research has been conducted through descriptive-analytical method and with reference to library sources.

  Keywords: Imamiyyah, Sunni, intention, Suitable Marriage Portion, Specified Marriage Portion, Formal Marriage Portion
 • Mahdi Shadi *, Ali Reza Abedi Sarasia Pages 273-297

  Due to its universality, Islam has established specific rules for how to communicate with followers of other religions as well as infidels. But the most severe of these rulings is related to martial infidel who are subject to rulings such as being deserve death and property. One of the things that can be seen as a challenge to achieving peaceful coexistence is the extensive interpretation of martial infidel. Many early jurists have considered the criterion of non- tributary to be sufficient for the validity of the martial title, and any infidel who does not have a treaty with the Islamic government deserves to absolutely be killed; whether he is at war with Muslims or not. But others have not considered this definition sufficient and required other criteria. In order to reach a comprehensive definition of martial infidel and identify its criteria and instances in the present era, the descriptive-analytical method and library and documentary information collection tools is used, and after re-reading the opinions of jurists about the originality of having war or coexistence from the perspective of scripture, tradition, and critique of the originality of war, as well as expressing the types of infidels, the prevailing view of the jurists regarding the martial has been criticized, and as a result, with the interpretation of the martial infidel, most infidels have been excluded from it.

  Keywords: Martial Infidel, Peace, peaceful coexistence, Different Types of Infidels
 • Ali Reza Abin, Abdullah Mokhtari, Amir Barani Beyranvand * Pages 299-326
  Among the most important conditions of intuition regarding the evidence of litigation is maturity; what is used in the first place is the inaccuracy of the testimony of discriminating child, which can be deduced from the first principle and the abrogation of verses and some traditions. However, there are traditions that, despite the distinction in the case, have a strong emergence in the principle of accepting the testimony of discriminating child. Moreover, some prominent jurists have accepted the testimony of discriminating child in surgery and retribution as evidence, which of course can be criticized. He has been informed and has not absolutely accepted the testimony of discriminating child in Articles 177 and 179 of the Islamic Penal Code. This difference in analysis necessitates the analysis of the problem. Hence, what appears to be a set of arguments is that, in terms of the subject matter of the case, murder is a matter about which the child has the authority to testify. But from the point of view of the issue, not every murder can accept the testimony of the children, but in a murder in which at least four conditions are integrated, the testimony of the children can be accepted as one of the proofs of the lawsuit: (1) the murder that took place between them, (2) the lack of separation of the children after the murder.(3) the existence of a Reason for diagnosis (i. e. reaching the age of ten) and (4) the testimony of a child proves the murder of an error that is only the responsibility of the wise man. Such views have been taken by well-known Sunni jurists, including in the Maliki and Hanbali religions, as evidenced by the tradition of Sakuni, which is also mentioned in our sources. Therefore, it is suggested that the selected view be adopted as a common view in accordance with the principles and documents of the sects, so that in this challenging field, we can reach a common point so that the field of legal reform can be provided in this context.
  Keywords: testimony, Maturity, first principle, retribution, evidence of litigation
 • Seyed Mohammad Reza Hosseini * Pages 327-354
  Making statues, has a long and dark history. At the time of the Islamic revelations, due to the dominating atmosphere, idols and idolatry were forbidden. However, this sanction changed as Islam became more powerful in the course of time and environment. Therefore, the Shiite and Sunni jurisprudents have different views on this issue. They both consider making statue from a living organism as prohibited. The present study attempts to answer whether the prohibition of making statues belongs to the early jurisprudents. What is the role of time and place according to the jurists? The study wants also to probe whether the present Sunni and Shiite jurists also believe in the prohibition of making statues. The study of the historical development shows that at each stage and time, there have been different views on the prohibition of making statues and the religious scholars have had their views accordingly, and this is still a controversial issue.
  Keywords: statue, History, Islam, prohibition, Two Main Islamic Sects