فهرست مطالب

جامعه شناسی فرهنگ و هنر - سال سوم شماره 3 (پاییز 1400)

نشریه جامعه شناسی فرهنگ و هنر
سال سوم شماره 3 (پاییز 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/09/23
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدامین محمودی، علی مرادی* صفحات 1-21
  پدیده کولبری ریشه در مناسبات اقتصادی مسلط بر نواحی مرزی در دهه های اخیر دارد. هدف این پژوهش، مطالعه این پدیده از دریچه چگونگی تفسیر آن از دیدگاه کولبران شهرستان پاوه است. داده های این مطالعه کیفی از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته گردآوری شده و از روش نظریه زمینه ای برای تحلیل داده ها استفاده شده است. نمونه گیری به صورت هدفمند تا مرحله اشباع نظری با 30 نفر از مطلعین کلیدی مصاحبه ادامه یافت. اطلاعات به دست آمده در قالب 34 مفهوم، 6 مقوله عمده و در نهایت یک مقوله هسته ای کدگذاری و تحلیل شدند. مقولات عمده عبارت اند از: اکولوژی منطقه، فشار ساختاری درونی، نابسامانی اقتصادی در منطقه مرزی، فشارهای ناشی از ساختار بیرونی، تضعیف شیوه های سنتی تولید، روابط خویشاوندی و قرابت فرهنگی. مقوله هسته ای که سایر مقولات را شامل می شود عدم توسعه و رشد اقتصادی است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که پدیده کولبری به مثابه امری تاریخی و بسترمند ناشی محرومیت ها و محدودیت های اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی و امکانات معیشتی و مرزبندی های ناخواسته است. این پدیده از نظر مرزنشینان به عنوان یگانه راه گریزناپذیر در واکنش به عدم توسعه و رشد اقتصادی در ابعاد گوناگون وضعیت اقتصادی، خویشاوندی و قرابت فرهنگی حاکم بر منطقه می باشد که نظام اجتماعی می تواند متناسب با این خواسته ها و نیازهای مرزنشینان برنامه ریزی در ابعاد کوتاه مدت، میان مدت و طولانی مدت اقدام نماید.
  کلیدواژگان: کولبری، نظریه زمینه ای، رشد اقتصادی، قرابت فرهنگی، محرومیت
 • یارمحمد قاسمی، صدیقه پیری*، شیما برزردی صفحات 22-43

  پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی و مبتنی بر تحلیل نشانه شناختی فیلم انجام گرفته که میدان مورد مطالعه آن، سه سریال تولیدی صدا و سیمای استان ایلام (محصول سال های 88 تا 92) و شامل «قال و قه واله» ،«برا و به ش» و «هر که را خوی» است. لذا نوع نمونه گیری در این پژوهش مبتنی بر نمونه گیری هدفمند است. شیوه تحلیل داده ها بر اساس تحلیل نشانه شناختی فیلم ، که طی آن ابتدا عبارات معنایی و مفاهیم بازنماکننده ی سبک زندگی استخراج شده و در آخر، تحلیل جامعه شناختی فیلم و تفسیر داده ها انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که در این سریال ها سه نوع سبک زندگی سنتی ، بینابین و مدرن معرفی و بازنمایی می شود که دراین بین ، سبک زندگی سنتی در متن (مرکز) و سبک زندگی مدرن و بینابین در حاشیه قرار می گیرد. شبکه محلی سیمای مرکز ایلام از طریق سریال های موجود با بازنمایی شکل خاصی از سبک زندگی به عنوان سبک غالب بر پذیرش و تقویت سبک زندگی سنتی تاکید کرده و در برابر سایر سبک های موجود در جامعه (سبک زندگی مدرن و بینابین) مقاومت کرده یا از آن به عنوان سبک حاشیه ای / نامتعارف یادکرده است و جامعه ایلام را تحت عنوان جامعه سنتی معرفی و بازنمایی می کند.

  کلیدواژگان: نشانه شناسی، سبک زندگی، سریال، ایلام
 • مهدی قادرنژاد حمامیان*، حامد امانی، عبدالله آقائی صفحات 44-62

  هنر امروز ایران به مثابه هنری که در بستر هنر معاصر و معاصریت شکل گرفته است، جزیی مهم از این جهان جدید است و مفاهیم و ساختارهایش تحت التزامات این پارادایم بزرگ تر قرار دارد. این جهان جدید همانند جهان دین، برساخته ی دستگاه های قدرت و عوامل آن است. در پژوهش حاضر، دین و هنر همچون دو متن همسان فرض شده اند. هدف ما، تطبیق ساختار جهان دینی و نظام روحانی آن در ساخت الگوی مسلط با جهان هنر معاصر است. بدین منظور باید ساحت های دین و هنر و نظام روحانی درونی آنها، آشکار شده و با بیان نسبت هر یک با ساختار قدرت، براساس جامعه شناسی دین ماکس وبر به یک رده گان شناسی از عاملان بسط نهاد هنر دست یافت. هدف ما پاسخ به این پرسش است: ساختارهای نهادی هنر معاصر مانند گالری ها چگونه به سیاست های فرهنگی هنر معاصر ایران شکل می دهند؟ از خلال توجه به نقش نهادها و نیروهای آن در خلق جهان دینی به نظر می آید که می توان این مسیر را درست تر پیمود. با تطبیق دو جهان دین و هنر می توان دید که اینجا کلیسا و دستگاه روحانی آن قرابت بسیاری به نهادهای جهان هنر و ساخت سلسله مراتبی آن دارند. معادل کارویژه آن در جهان هنر را می توان در نهاد گالری دید. پژوهش حاضر، برای رسیدن به این هدف به سراغ گالری هما به عنوان یکی از مراکز تاثیرگذار در هنر امروز ایران رفته است. در این میان متون برساخته آن مهم ترین ابزار تحلیل ما هستند.

  کلیدواژگان: هنر معاصر، هنر معاصر ایران، جامعه شناسی دین ماکس وبر، نهاد گالری، گالری هما
 • شیوا پروائی* صفحات 63-98

  زنان یکی از مخاطبان فعال مصرف موسیقی هستند و موسیقی همواره در تجربه زندگی روزمره آن ها حضور و نقش دارد. پژوهش حاضر تلاش دارد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که ذایقه موسیقایی زنان چگونه است؟ و چه سنخ شناسی از ذایقه موسیقایی زنان می توان صورت بندی کرد؟ این پرسش با روش پژوهش کیفی بررسی شده است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 28 نفر از زنان با تحصیلات، موقعیت اجتماعی و گروه های سنی متفاوت در شهر تهران است که به شیوه نمونه گیری هدفمند و نمونه گیری نظری رایج در پژوهش های کیفی انتخاب شده اند. نتایج پژوهش روایت گر آن است که زنان، جامعه ناهمگونی هستند و این ناهمگونی در ذایقه موسیقایی آن ها نیز دیده می شود. زنان در مصرف موسیقی به عنوان مخاطبان تصادفی و پراکنده، فراغت طلب و هیجان طلب تا مخاطبان هویت طلب، اعتراضی، مهارت پیشه و معناگرای موسیقی دیده می-شوند. زنان، ذایقه موسیقایی واحدی ندارند بلکه ذایقه آنها مبتنی بر پس زمینه های فردی و اجتماعی شان متفاوت است؛ این به معنای اجتماعی بودن ذایقه موسیقایی و وابستگی آن به پیشینه اجتماعی و فرهنگی است. در عین حال، با توجه به تنوع کارکردهای موسیقی در زندگی روزمره، ذایقه موسیقایی زنان به سوی ترکیبی شدن (مصرف همزمان موسیقی نخبه پسند و عامه پسند) پیش می رود. همچنین در مصرف موسیقایی زنان، جنبه های کارکردی موسیقی بر جنبه های زیبایی شناختی و معناگرایی آن غلبه دارد.

  کلیدواژگان: مطالعات زنان، جامعه شناسی هنر، مصرف موسیقی، ذائقه موسیقایی، سنخ شناسی
 • بابک سهرابی*، حمیدرضا یزدانی، امیر مانیان، حسین مسافر صفحات 99-123

  از آن جایی که افراد بیش از هر زمان دیگری از سایت های شبکه های اجتماعی استفاده می کنند، افشای اطلاعات شخصی تبدیل به مساله ای با اهمیت فزاینده در پژوهش و عمل شده است. علیرغم وجود دغدغه های حریم خصوصی، افراد در رفتاری متناقض به افشای اطلاعات شخصی خود می پردازند. ادبیات رشته سیستم های اطلاعاتی توضیحی نسبی برای این تناقض ارایه کرده است. با این حال، مطالعات اخیر توجه به رفتارهای ناخودآگاه مرتبط با حریم خصوصی را توصیه کرده است. تحقیقات نوظهور در زمینه هویت فناوری اطلاعات پنجره جدیدی را برای توضیح بهتر رفتارهای مربوط به استفاده از فناوری باز کرده است. هویت فناوری اطلاعات در واقع، هویت فردی نشات گرفته از فناوری اطلاعات است و به معنای «میزانی است که یک فرد در حسش نسبت به خود [و در تعریفش از خود] فناوری اطلاعات را جدانشدنی می بیند». هدف این پژوهش بررسی نقش هویت فناوری اطلاعات در رفتار خود افشایی کاربران شبکه های اجتماعی است. بدین منظور، پیمایشی با مشارکت 467 دانشجوی دانشگاه تهران که کاربر شبکه اجتماعی اینستاگرام نیز بودند، انجام شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که هویت فناوری اطلاعات ارتباطی مثبت با خودافشایی در شبکه های اجتماعی دارد و همچنین هویت فناوری اطلاعات به طور غیر مستقیم و از طریق ساز ه های اعتماد، مزایا و مخاطرات ادراک شده با رفتار خودافشایی اطلاعات مرتبط است. یافته های این پژوهش به توضیح بهتر پدیده تناقض حریم خصوصی کمک می کند و نقش هویت فناوری اطلاعات را برای پیش بینی رفتارهای مربوط به حریم خصوصی در نظر می گیرد.

  کلیدواژگان: هویت فناوری اطلاعات، دغدغه های حریم خصوصی، رفتار خودافشایی، تناقض حریم خصوصی
 • مجید حسینی نثار*، محمدرضا غلامی، رضا علیزاده صفحات 124-145

  مصرف فرهنگی، یکی از شاخص های سبک زندگی است که به بیان ساده به معنای استفاده از کالاهای تولید شده نظام فرهنگی بوده، مشخص کننده نوع سلیقه مصرف کننده نیز می باشد. بر اساس نظریه بوردیو، مصرف کالاهای فرهنگی با سرمایه فرهنگی افراد مرتبط است. در این پژوهش، ضمن مقایسه نسلی میزان مصرف کالاهای فرهنگی در شهر رشت، سرمایه فرهنگی آنان نیز به روش پیمایش، مورد بررسی گرفته است و از 400 نفر به عنوان نمونه، پرسش به عمل آمده است. نتایج تحلیلی بر اساس آزمون های آماری، حاکی از آن است که میانگین مصرف کالاهای فرهنگی در نسل سوم(بعد از انقلاب) بیشتر از نسل دوم (قبل از انقلاب) است. در واقع نسل سوم ، نسبت به نسل دوم، از میانگین سرمایه فرهنگی بالاتری، برخوردار است. فرضیه دیگر تحقیق مبنی بر ارتباط سرمایه فرهنگی با مصرف کالاهای فرهنگی نیز به اثبات رسیده است. تحلیل رگرسیونی هم نشان می دهد که همه ابعاد سرمایه فرهنگی اعم از تجسم یافته، عینیت یافته و نهادی با مصرف کالاهای فرهنگی رابطه معناداری دارند. بعد نهادی با بتای 32/0، قوی ترین رابطه را با مصرف کالاهای فرهنگی، نشان می دهد. همچنین با توجه به مقدار ضریب تعیین، می توان گفت که 54 درصد از تغییرات متغیر مصرف کالاهای فرهنگی توسط متغیرهای سه گانه سرمایه فرهنگی اعم از تجسم یافته، عینیت یافته و نهادی، تبیین می شود.

  کلیدواژگان: مصرف، کالاهای فرهنگی، سبک زندگی، سرمایه فرهنگی، نسل
|
 • Mohammad Amin Mahmoodi, Ali Moradi * Pages 1-21
  The concept of “Kolbari (Back Carrying)” has its roots in the economic relations in recent decades, and is the product of human society. This study intended to inspect the phenomenon of Kolbari and how it was interpreted from the perspective of active Kolbaran (Back Carriers) in the border region of Paveh City. The data of this qualitative study were collected through interviews, participatory observation and documentation, and the grounded theory method was used for data analysis. With the aim of obtaining theoretical saturation and using qualitative, theoretical, and purposeful sampling, 30 informed individuals were interviewed. The collected data were coded and categorized into 31 concepts, six main categories, and one core category. The six main categories were “ecology of the region”, “negligence of the relevant organizations”, “economic disorganization in the border region”, “pressures from the external structure”, “weakening of traditional modes of production”, and “kinship and cultural closeness”, and the core category, which included other categories, was “underdevelopment and lack of economic growth”. The results showed that Kolbari phenomenon as a historical and contextual issue can be the result of responding to economic, geographical, political, and cultural and livelihood facility deprivations and restrictions and unintended demarcations. The frontiers’ inference of the Kolbari phenomenon can be understood and interpreted as the only inevitable way to respond to underdevelopment and lack of economic growth in various dimensions of economic status, kinship and cultural affinity of the region.
  Keywords: Underlying Theory, Economic Growth, Cultural Affinity, Deprivation
 • Yarmohammad Gasemi, Sedughe Piri *, Shima Barzardi Pages 22-43

  The present study was conducted using a qualitative method. Study fileds is three TV series of the Local Channel of Ilam Broadcasting Center, in the period of 88 to 92 including: “Ghal va Ghawala”, “Bera va bash”, “Har ka ra khoye”. Sampling is purposeful. Semiotics was used to analyze the data. Findings show that in these serials, three types of traditional, intermediate and modern lifestyles are introduced and represented. However, the traditional life style is at the center of the text and the modern and intermediate way of life is marginalized. the Local Channel of Ilam Broadcasting Center, by representing a certain form of lifestyle as the dominant style, emphasizes the acceptance the traditional lifestyle and resists other styles in the society and mentions other lifestyles as abnormal and uncommon kind.

  Keywords: Semiotics, Lifestyle, Series of the Local Channel of Ilam BroadcastingCenter
 • Mehdi Qadernejad Hamamyan *, Hamed Amani, Abdollah Aghaie Pages 44-62

  Iranian's today art is an art that has been formed in the contexts of contemporary art, and its concepts and structures are subject to the requirements of this larger paradigm. This new world, like the world of religion, is made up of the apparatuses of power and its agents. In our study, religion and art are considered as two identical texts. The main purpose of this study is to matching the structure of the religious world and its spiritual system in constructing the dominant model of the era with the world of contemporary art. The structure of the religious world has a direct impact on the dominant ideas of the time, their factors and actions. To this end, the realms of religion and art and their inner spiritual system must be revealed as a field of idea circulation, and by expressing the relation of each of them with the structure of power, based on the Weber's sociology of religion, try to achieved a classification of the institution of art and its agents.Our goal is to answer to this question: How does institutional structures of contemporary art such as galleries, shape the cultural policies of Iranian contemporary art? In order to achieve this goal, the present research has studied the HOMA Gallery as one of the influential centers in Iranian art today. Among these, the constructed texts by this gallery are the most important tools of our analysis.

  Keywords: Contemporary Art, Iranian Contemporary Art, Max Weber's Sociology of Religion, Institution of Gallery, HOMA Gallery
 • Shiva Parvaei * Pages 63-98

  Women are one of the active audiences of music consumption and music is always present in their everyday life experiences. The present study tries to answer the main question that what is the musical taste of women? And what typology of women's musical tastes can be formulated? This question has been done by qualitative research method. The data collection tool is semi-structured interviews with 28 women with different levels of education, social status, and age groups in Tehran, which have been selected by purposive sampling and theoretical sampling that are common in qualitative research. The results narrate that women are heterogeneous and this heterogeneity is also seen in their musical taste. Women in music consumption are seen as a random and scattered audience, leisure-seeker audience to identity-seeker audience, protest audience, skilled audience, and semantic audience. Women don't have a single musical taste, but their tastes are different based on their individual and social backgrounds; this means that the musical taste is social and it depends on social and cultural backgrounds. At the same time, due to the variety of musical functions in everyday life, women's musical taste moving towards integration and combination (Combined consumption of elite and popular music). Also, in the musical consumption of women, the functional aspects of music dominance on the aesthetic and semantic aspects.

  Keywords: Women's Studies, Sociology of art, Music Consumption, Musical Taste, Typology
 • Babak Sohrabi *, Hamidreza Yazdani, Amir Manian, Hossein Mosafer Pages 99-123

  As people use social networking sites (SNS) more than ever before, disclosing personal information continues to be an issue of increasing concern both for practice and research. In spite of existing privacy concerns, people paradoxically continue to disclose personal information. Information Systems (IS) literature has provided partial explanations for this paradox. However, recent studies have recommended the consideration of spontaneous privacy-related behaviors. The emerging research on IT identity (ITID) – the extent to which an individual views use of an IT as integral to his or her sense of self – has opened a new window on better explaining IT use behaviors. This study aims to investigate the role of ITID in self-disclosure behavior of SNS users. To meet this end, a survey was administered among 467 students at University of Tehran who were also Instagram users. The results of this research, shows that ITID is positively associated with self-disclosure behavior on SNS. Furthermore, it also shows that ITID is indirectly associated with self-disclosure behavior through the mediating constructs of trust, perceived benefits and risks. This study contributes to the research by providing a better explanation of privacy paradox phenomenon and considering the role of ITID in predicting privacy-related behaviors.

  Keywords: IT identity, Privacy concerns, Self-disclosure behavior, Privacy paradox
 • Majid Hosseininesar *, Mohammad Gholami Shekarsaraei, Reza Alizadeh Pages 124-145

  Cultural consumption is one of the indicators of lifestyle, which simply means the use of goods produced by the cultural system, and also determines the type of consumer taste. According to Bourdieu's theory, the consumption of cultural goods is related to the cultural capital of individuals. In this study, meanwhile generational comparison of consumption of cultural goods in Rasht, their cultural capital has also been studied by survey method and 400 people as a sample have been asked questions. Analytical results based on statistical tests indicate that the average consumption of cultural goods in the third generation (after the revolution) is higher than the second generation (before the revolution). In fact, the third generation has a higher average cultural capital than the second generation. In fact, the third generation has a higher average cultural capital than the second generation. Another hypothesis of research on the relationship between cultural capital and the consumption of cultural goods has also been proven. Regression analysis also shows that all dimensions of cultural capital, including embodied, objectified and institutional ones, have a significant relationship with the consumption of cultural goods. The institutional dimension with a beta of 0.32 shows the strongest relationship with the consumption of cultural goods. Also, according to the value of the coefficient of determination, it can be said that 54% of the changes in the variable of consumption of cultural goods are explained by the three variables of cultural capital, including embodied, objectified and institutional ones.

  Keywords: consumption, cultural goods, lifestyle, cultural capital, generation