فهرست مطالب

خانواده و سلامت جنسی - سال دوم شماره 1 (پیاپی 2، بهار 1399)

نشریه خانواده و سلامت جنسی
سال دوم شماره 1 (پیاپی 2، بهار 1399)

 • تاریخ انتشار: 1400/09/08
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید محسن اصغری نکاح*، زهرا مهاجر بعد صفحات 7-16
  مقدمه

  نوجوانی دوره پرمخاطره ای در رشد جنسی است و احتمال بروز خودارضایی یا عادت آسیب زای پیش روی دختران و خانواده هاست که گاه زیست زناشویی آنها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد لیکن مطالعات ایرانی اندکی در خصوص خودارضایی دختران در دست است، لذا این مطالعه با جهت گیری پیشگیرانه و تربیتی برای کاوش در خودارضایی دختران نوجوانان انجام شد.

  روش

  این مطالعه به روش کیفی و در بستر تعامل مشاوره ای با خانواده ها و دختران دارای شکایت خودارضایی طی سال 1397 تا 1399 انجام شد. در این مطالعه از روش نمونه گیری در دسترس 4 نوجوان دختر 14تا17 ساله وارد مطالعه شدند. داده ها از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختارمند گردآوری شدند.

  یافته ها

  یافته‌های این مطالعه 3 مقوله اصلی و 19 مقوله فرعی را در پاسخ به سوال عوامل سوق دهنده به خودارضایی، نشان داد که به ترتیب اولویت عوامل محیطی-ارتباطی (نظیر چالش‌های ارتباطی با والدین، استرسورهای خانوادگی ، ارتباطات نامحدود با جنس مخالف)، عوامل روان‌شناختی (مانند تخیلات جنسی، و باروهای نادرست در مورد خودارضایی ، آسیب‌دیدگی در فضای مجازی و اعتیاد به پورنو گرافی) و عوامل اجتماعی(نظیر محیط اجتماعی آسیب‌رسان، سطح تحصیلات و رفاه مادی) می‌شوند.

  نتیجه گیری

  واکاوی تجارب شرکت کنندگان حکایت از آن دارد که به ترتیب عوامل ارتباطی-خانوادگی، روانشناختی و اجتماعی بر سوق دادن دختر نوجوان به خودارضایی موثر بوده است و به نظر می رسد توانمندسازی خانواده می تواند نقش محوری و تعیین کننده در این عوامل داشته باشد، بدین جهت پیشگیری از ابتلا به خودارضایی یا ترک آن نیازمند الگوی تربیت جنسی خانواده محور برگرفته از مبانی علمی در چهارچوب وسیع و غنی آموزه‌های دینی و فرهنگی است تا در قالب برنامه‌های آموزش خانواده در مدارس، رسانه ملی و کلینیک‌های مشاوره بتواند به سلامت جنسی نوجوانان کمک نماید.

  کلیدواژگان: خودارضایی، نوجوانی، دختران، عوامل سوق دهنده، پژوهش کیفی
 • بتول حیدری*، محمدباقر کجباف صفحات 17-28

  هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری به شیوه فردی بر سرد مزاجی جنسی زنان شاغل به تحصیل و تحصیل کرده‌ افغانستانی در دانشگاه های ‌ایران بود‌. روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. به منظور اجرای پژوهش10 نفر از زنان افغانستانی با داشتن ملاک های ورود با روش دردسترس انتخاب و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرارگرفتند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه سردمزاجی جنسی زنان (عشقی‌، 1385)‌ بود. در بررسی گروه آزمایش، 8 جلسه درمان شناختی-رفتاری به شیوه فردی انجام شد و در این مدت در گروه کنترل هیچ مداخله‌ای انجام نشد. نتایج حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که درمان شناختی-رفتاری بر بهبود نمره کل سرد مزاجی زنان (0001/0 P =) موثر است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که از روش شناختی-رفتاری می توان برای کاهش سرد مزاجی زنان و بهبود روابط زوجین و در نهایت سلامت خانواده بهره مند شد.

  کلیدواژگان: درمان شناختی - رفتاری، سردمزاجی جنسی
 • رضا چالمه *، فاطمه عبدالهی صفحات 29-38

  هدف پژوهش حاضر بررسی روایی، پایایی و ساختار عاملی مقیاس بهزیستی جنسی زنان در زنان متاهل ایرانی بود. بدین منظور نمونه ای به حجم 297 نفر از زنان متاهل (با میانگین سنی7/33 سال و با دامنه سنی 24 تا 45 سال) به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. مقیاس های بهزیستی روانشناختی (ریف، 1995) و بهزیستی جنسی زنان (روزن و همکاران، 2009) توسط گروه نمونه تکمیل شد. روایی این مقیاس با استفاده از روش های تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی، روایی همگرا و همزمان بررسی شد. پایایی مقیاس از دو روش آلفای کرونباخ و دونیمه سازی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی با استفاده از روش مولفه های اصلی و چرخش واریماکس نشان داد که این مقیاس، از 4 عامل با عناوین روابط بین فردی، حوزه شناختی-عاطفی، تحریک فیزیکی و رضایت از ارگاسم تشکیل شده است که بیش از 66 درصد از واریانس کل را تبیین می کنند. روایی همگرای این مقیاس حاکی از همبستگی رضایت بخشی بین ابعاد مقیاس بهزیستی جنسی زنان با نمره کل بود. برای تعیین روایی همزمان مقیاس، همبستگی ابعاد مقیاس بهزیستی جنسی زنان با مقیاس بهزیستی روانشناختی بکار رفت که حاکی از همبستگی مطلوبی بود (001/0> p). ضرایب آلفای کرونباخ و دونیمه سازی برای کل مقیاس و ابعاد آن بین 63/0 تا 82/0 نوسان داشت. نتیجه نهایی اینکه فرم فارسی مقیاس بهزیستی جنسی زنان، از روایی و پایایی مناسبی در جامعه ایرانی برخوردار است و می تواند در موقعیت های پژوهشی، تربیتی و بالینی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: بهزیستی جنسی، زنان، زنان متاهل، ساختار عاملی، روایی، پایایی
 • زهرا زارع*، سوده دشتیانه، شیوا زارع صفحات 39-50
  هدف

  قاعدگی یک فرآیند بیولوژیک و اتفاقی مهم در زندگی زنان است، اما این فرآیند و سازو کارهای فرهنگی و اجتماعی مرتبط با آن چنان در هم تنیده شده اند که طیف گسترده ای از قوانین و محدودیت ها (تحت عنوان تابو) را در مورد قاعدگی و چگونگی عملکرد زنان بوجود آورده اند؛ تابو ها رفتار زنان را به شدت محدود می کنند و بر سلامت روانی و جسمانی آنها تاثیرات منفی می گذارند. به همین منظور هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش رسانه ها بر تداوم و کاهش تابو های قاعدگی است.

  روش شناسی

  مطالعه حاضر از نوع پژوهش مروری سیستماتیک است. به منظور انجام مطالعه ، در پایگاه های اطلاعاتی PubMed، Springer، ScienceDirect، SID، Noormags وCivilica از کلید واژه های مرتبط استفاده شد و مجموعه مقالات منتشر شده از1950 تا 2021 استخراج گردید.

  یافته

  ایدیولوژی غالب جوامع نسبت به قاعدگی سکوت، پنهان کاری و انکار آن است که اکثر رسانه ها به اشکال مختلف این ایدیولوژی را بازتولید می کنند و منجر به تقویت آن می شوند. اما ارایه اطلاعات مختلف به شیوه های گوناگون در رابطه با قاعدگی، بدون سوگیری به عادی سازی فرایند طبیعی قاعدگی و کاهش تابو پیرامون آن کمک می کند.

  نتیجه گیری

  فرایند عادی سازی قاعدگی به زمان زیادی نیاز دارد اما با کمک مداخله در چارچوب بندی استراتژیک رسانه به عنوان عامل تغییر، می توانیم جامعه را سریع تر به سمت عادی شدن قاعدگی پیش ببریم. رسانه به عنوان یک منبع اطلاع رسانی گسترده و در دسترس، می تواند به عنوان ابزاری قدرتمند در جهت آموزش و شکستن تابوی قاعدگی مورد استفاده ی صحیح قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تابو قاعدگی، قاعدگی، رسانه، کلیشه جنسیتی، زنان
 • سپیده قاضی زاده، علی مشهدی*، زهرا طبیبی، عاطفه سلطانی فر صفحات 51-64
  مقدمه

  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر بهبود نشخوار فکری کودکان مبتلا به سوء استفاده جنسی بود.

  روش پژوهش

  این پژوهش شبه آزمایشی از نوع مورد منفرد A-B-Aبا طرح خط پایه چندگانه و با پیگیری یک و دو ساله بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کودکان مبتلا به سوءاستفاده جنسی 9 تا 12 سال مشهد بودند که به مراکز معاینات بالینی پزشکی قانونی در سال 1395 مراجعه کردند و به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند دو نفر انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان پژوهش در موقعیت‌های خط پایه، جلسات 4-8-12-16 مداخله و یک و دو سال بعد از مداخله، به پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان-فرم کودک (CERQ-K) پاسخ دادند. درمان به‌صورت انفرادی در 16 جلسه اجرا شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل دیداری نمودار، درصد بهبودی و درصد داده‌های غیر همپوش (PND) انجام شد.

  یافته‌ها

  نتایج نشان داد درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما به طور معناداری منجر به بهبودی نشخوار فکری مراجعین، هم در پایان درمان و هم در پیگیری یک و دو ساله شده است.

  نتیجه‌گیری

  بنابراین می‌توان بیان کرد که این درمان در بهبود نشخوار فکری در کودکان مبتلا به سوء استفاده جنسی موثر است و به نظر می رسد میتوان از این درمان در جهت بهبود کودکان آسیب دیده از سوء استفاده جنسی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما، نشخوار فکری٬ سوءاستفاده جنسی٬ کودک
 • مرتضی عندلیب کورایم*، مریم مرسلی، سعید محمودی نیا صفحات 65-75
  مقدمه

  بارداری یک واقعه طبیعی در زندگی زن است که تغییرات جسمانی، روانی و رفتاری را در ابعاد مختلف در بر می‌گیرد. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی رضایت جنسی بر اساس تصویربدنی و کمال‌گرایی در زنان باردار انجام شد.

  روش‌شناسی

  روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه شامل زنان باردار ساکن شهر تهران است. حجم نمونه براساس فرمول تاباچنیک و فیدل 160 نفر تعیین و با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار این پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه های رضایت جنسی هادسون و همکاران (1981)، تصویر بدنی فیشر (1970) و کمال‌گرایی هویت و فلت (1991) می باشد. جهت تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS نسخه 25 استفاده شد.

  یافته‌ها

  نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون ساده و چندگانه نشان داد، رضایت جنسی زنان باردار بر اساس تصویر بدنی قابل پیش‌بینی است (بتا=093/0). به طوری که رابطه ی میان تصویر بدنی و رضایت جنسی مثبت است و از بین مولفه های تصویر بدنی، فقط بعد اندام های تحتانی با رضایت جنسی رابطه مثبت و معنادار دارد (213/0). رضایت جنسی زنان بر اساس کمال‌گرایی قابل پیش‌بینی است (بتا=435/0) و بین ابعاد جامعه مداری (بتا=206/0) و خودمداری کمال‌گرایی (بتا=185/0) با رضایت جنسی زنان باردار همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. رضایت جنسی زنان بر اساس تصویربدنی (بتا=174/0) و کمال‌گرایی (بتا=481/0) قابل پیش‌بینی است.

  نتیجه‌گیری

  براساس یافته های می‌توان نتیجه گرفت برای افزایش رضایت جنسی زنان باردار، تصویر بدنی مثبت و بهبود کمال‌گرایی جامعه مدار و خودمدار نقش مثبتی دارند.

  کلیدواژگان: رضایت جنسی، تصویر بدنی، کمال گرایی، بارداری
|
 • Seyyed Mohsen Asghari Nekah *, Zahra Mohajer Pages 7-16
  Introduction

  Adolescence is a risky period in sexual development and the possibility of masturbation or harmful habits in front of girls and families, which sometimes affects their marital life, but there are few Iranian studies on girls masturbating, so this The study was conducted with a preventive and educational orientation to explore the masturbation of adolescent girls.

  Method

  This qualitative study was conducted in the context of counseling interaction with families and girls with masturbation complaints during 1397 to 1399. In this study, 4 adolescent girls aged 14 to 17 years were included in the study by available sampling method. Data were collected through in-depth semi-structured interviews.

  Results

  The findings of this study showed 3 main categories and 19 sub-categories in response to the question of factors leading to masturbation, which are the priority of environmental-communication factors (such as communication challenges with parents, family stressors, unlimited communication with the opposite sex), respectively. , Psychological factors (such as sexual fantasies, and misconceptions about masturbation, cyberbullying, and pornography addiction) and social factors (such as harmful social environment, level of education, and material well-being).

  Conclusion

  The analysis of participants' experiences indicates that communication-family, psychological and social factors have been effective in motivating adolescent girls to masturbate, respectively, and it seems that family empowerment can play a pivotal and decisive role in these factors. Therefore, preventing or quitting masturbation requires a family-centered sexual education model based on scientific principles in a broad and rich framework of religious and cultural teachings to be able to achieve sexual health in the form of family education programs in schools, national media and counseling clinics. Help teens.

  Keywords: Masturbation, Adolescence, Girls, Push factors, Qualitative research
 • Batool Heydari*, Mohammad Bagher Kajbaf Pages 17-28

  The main purpose of this study was to investigate the effectiveness of individual cognitive-behavioral therapy on sexual coldness of Afghan women studying and studying in Iranian universities. The research method was quasi-experimental pretest-posttest with a control group. In order to conduct the research, 10 Afghan women with inclusion criteria were selected by available methods and then randomly divided into experimental and control groups. The measuring instrument in this study was the Women's Sexual Cold Inventory (Eshghi, 2006). In the experimental group, 8 sessions of cognitivebehavioral therapy were performed individually and during this period, no intervention was performed in the control group. The results of analysis of covariance showed that cognitive-behavioral therapy is effective in improving the overall score of cold temper in women (P = 0.0001). Therefore, it can be concluded that the methodological-behavioral method can be used to reduce women's cold temper and improve marital relationships and ultimately family health.

  Keywords: Cognitive-Behavioral Therapy, Sexual Cold Temperament
 • reza chalmeh*, fatemeh abdolahi Pages 29-38

  The aim of this study was to investigate the validity, reliability and factor structure of the Female Sexual Well-Being Scale in Iranian married women. For this purpose, a sample of 297 married women (with a mean age of 33.7 years and an age range of 24 to 45 years) was selected by simple random sampling. The Psychological Well-Being Questionnaire (Reef, 1995) and Women's Sexual Well-Being Scale (Rosen et al., 2009) were completed by the sample group. The validity of this scale was assessed using exploratory and confirmatory factor analysis methods, convergent and simultaneous validity. The reliability of the scale was evaluated by two methods of Cronbach's alpha and halving. The results of factor analysis using principal component method and varimax rotation showed that this scale consists of 4 factors with the titles of interpersonal relationships, cognitive-emotional domain, physical stimulation and orgasm satisfaction, which is more than 66% of the variance. They explain the whole. The convergent validity of this scale indicated a satisfactory correlation between the dimensions of the female sexual well-being scale and the total score. To determine the simultaneous validity of the scale, the correlation between the dimensions of the female sexual well-being scale and the psychological well-being scale was used, which indicated a favorable correlation (p <0.001). Cronbach's alpha and halving coefficients for the whole scale and its dimensions ranged from 0.63 to 0.82. The final result is that the Persian form of the Women's Sexual Welfare Scale has good validity and reliability in Iranian society and can be used in research, educational and clinical situations.

  Keywords: Sexual well-being, Women, Married Women, Factor Structure, Validity, Reliability
 • Zahra Zare*, soode dashtiane, shiva zare Pages 39-50
  Aim

  Menstruation is a biological process and it is regarded as a milestone in women’s life. But these cultural and social processes are so intertwined that made a wide range of rules and restrictions(as taboo) about menstruation and women’s function. Taboos restricts women’s behaviors and have a negative effect on their physical and mental health. In this case the aim of this study is to considering the role of media in persistence and lessening menstrual taboos.

  Methodology

  It was a systematic review study. Related keywords have been searched in PubMed, Springer, ScienceDirect, SID, Noormags and Civilica data and related articles which have been published between 1950 to 2021 were extracted.

  Findings

  The frequent ideaology about menstruation in societies is silence and denial, a view that most media reproduce and strengthening it in different ways. But giving various information about menstruation without bias in different ways may lead to normalization and lessening menstruation taboos.

  Results

  the normalization process of menstruation needs time but with interfering in media’s framework as a change, we may lead the society to the normalizing it. Media as a great and available source of information, can be used as a powerful tool in educating and breaking menstruation taboo.

  Keywords: Menstruation taboo, Menstruation, Media, Gender stereotype, Women
 • Sepide ghazi zade, Ali Mashhadi*, Zahra Tabibi, Atefe Soltani far Pages 51-64
  Introduction

  This study aimed to determine the effectiveness of TF-CBT on Improving Rumination in sexually abused children.

  Methods

  This quasi-experimental research was a single-subject research design with multiple baselines with follow-up. The statistical population consisted of all children of 9-12 years old, who have been sexually abused that referred to the Center of Clinical Tests of Forensic Medicine in 2016. In this study, sampling was purposeful, and 2 children were selected. The participants in situations of baseline, even sessions of intervention and one, two years after intervention responded to the Children’s Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ-K). Sixteen treatment sessions were administrated for each subject. Data analysis by using visual analysis chart, percentage of recovery and PND was done.

  Results

  The results showed that TF-CBT significantly improved rumination in clients at the end and in the process has been followed.

  Conclusion

  It could be concluded that TF-CBT is effectively improving rumination in sexually abused children and vulnerable children need specialists.

  Keywords: Trauma-Focused Cognitive Behavioural Therapy, Rumination, Child Sexual Abuse
 • morteza Andalib Kourayem *, maryam morsali, saeed mahmoodinia Pages 65-75
  Introduction

  The purpose of this study was to predict sexual satisfaction based on the components of body image and perfectionism in pregnant women.

  Methods

  The research method was descriptive correlational. The study population was pregnant women residing in Tehran in May and June. The sample size was 160 according to Tabachnik and Fidel formula and were selected by available sampling. The instruments of this study were sexual satisfaction questionnaires of Hudson et al, (1981), body image of Fisher (1970, perfectionism of Hewitt and Felt (1991).

  Results

  Results of simple and multiple regression analysis showed that sexual satisfaction of pregnant women was predictable based on body image. So that the relationship between body image and sexual satisfaction is positive and among the components of body image, only the lower limb dimension has a positive and significant relationship with sexual satisfaction.

  Conclusion

  Sexual satisfaction of women is predictable based on perfectionism and there is a positive and significant correlation between social orientation and orbital self-perfectionism with sexual satisfaction of pregnant women. Women's sexual satisfaction is predictable based on perfectionism and body image. The role of perfectionism is more important than body image.

  Keywords: Sexual Satisfaction, Body Image, Perfectionism, pregnant women