فهرست مطالب

سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت - سال چهارم شماره 4 (پیاپی 18، زمستان 1399)

مجله سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت
سال چهارم شماره 4 (پیاپی 18، زمستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/11/29
 • تعداد عناوین: 31
|
 • آزاده صفا، محمد آقاجانی* صفحات 9-15
  هدف

  این مطالعه با هدف بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت با نگرش و التزام عملی نسبت به نماز در دانشجویان انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه به روش مقطعی بر روی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1398 که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل سه پرسش نامه اطلاعات فردی- اجتماعی، اعتیاد به اینترنت یانگ و سنجش نگرش و التزام عملی نسبت به نماز های واجب بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 16 و با استفاده از آزمون های تی تست و آنووا، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی بررسی شدند.

  یافته ها

  میانگین سنی دانشجویان، 21 سال بود که 67 درصد آن-ها را زن و 86 درصد آن ها مجرد بودند. متوسط زمان استفاده از اینترنت و فضای مجازی در دانشجویان 5 ساعت در روز بود. از بین نرم افزارهای ارتباطی شبکه های اجتماعی بیشترین میزان استفاده به تلگرام و اینستاگرام اختصاص داشت. در مجموع، 60 درصد دانشجویان اعتیاد شدید به اینترنت داشتند و اکثریت شرکت کنندگان از التزام عملی بالایی به نماز برخوردار بودند. ارتباط معکوس و معناداری بین اعتیاد به اینترنت و نمره نگرش و التزام عملی مشاهده شد (01/0p=).

  نتیجه گیری

  با توجه به میزان بالای اعتیاد به اینترنت در دانشجویان و ارتباط معکوس آن با التزام به نماز توجه بیشتر مدیران، اساتید دانشگاه ها و برنامه ریزان فرهنگی- آموزشی در زمینه تغییرات سبک زندگی با شرایط روز، مدیریت استفاده از فضای مجازی، آشنایی با پیامدهای منفی اعتیاد به اینترنت و ایجاد فضایی برای التزام عملی دانشجویان به برنامه های دینی ضروری است.

  کلیدواژگان: اعتیاد به اینترنت، دانشجو، فضای مجازی، نماز
 • محسن محمدی، علی پژهان*، مجید رادفر صفحات 34-40
  هدف

  پژوهش حاضر برگرفته از پایان نامه دکتری با موضوع « فراتحلیل سبک چالشهای جمعتی ایران (موردی مرگ و میر) 1369-1399» میباشد.

  مواد و روش ها

  روش تحقیق فراتحلیل و جامعه اماری پژوهشها و مقالات مرتبط با مرگ و میر طی سه دهه اخیر میباشد.

  یافته ها

  طبق بررسی داده های اماری و عوامل موثر بر مرگ و میر ملاحظه میشود تحولات گستردهای در نوع بیماریها و میزان تاثیر آن بر مرگ بعنوان حیاتیترین موضوع بعد از باروری بر مرگ و میر رخ داده است. تحلیل داده ها نشان داد .بررسی یافته ها با میانگین هندسی برای محاسبه نرخ رشد انواع بیماریها نشان میدهد که نرخ رشد بیماریهای قلبی و عروقی در سال 1399نسبت به سال پایه 1369بیشتر از سایر بیماریها در هر سه دهه مورد بررسی رشد داشته و همچنین در مرتبه بعد این رشد متعلق به بیماریهای دستگاه تنفسی بوده است.(با شیوع بیماری کرونا این موضوع بیشتر قابلیت بررسی دارد) از طرفی بیماریهای عفونی و انگلی بیشترین رشد منفی را داشته است که حاکی از تغییر سبک زندگی و رشد امکانات بهداشتی در شهرها و روستاهای کشور است. از طرفی به نظر میرسد آلودگی هوا و آلودگیهای زیست محیطی سبب شده الگوی بیماریها در بین مردم در شهرهای بزرگ تغییر کرده و سبب افزایش انواع دیگری از بیماریها در بین مردم شود هر چند میزان تاثیرگذاری آن بر نرخ مرگ و میر نسبت به جمعیت کل ممکن است محدود به نظر برسد. از سایر یافته های مهم میتوان به تاثیر کرونا بر نرخ مرگ و میر در سالهای اخیر اشاره داشت.

  نتیجه گیری

  بررسی بیشتر یافته ها با میانگین هندسی برای محاسبه نرخ رشد انواع بیماریها در دو سال متوالی 1398 و 1399نشان میدهد که نرخ رشد بیمای کرونا نسبت به سایر بیماریها بیشتر بوده است. از طرفی دیگر رشد فزاینده عوارض حاملگی و زایمان و بیماریهای حول تولد حاکی از تغییراتی در الگوی ابتلا به این نوع بیمارها در بین زنان باردار و کودکان متولد شده است. از طرفی این عوارض ممکن است ناشی از بیماری کرونا نیز باشد. از طرفی بیشترین رشد منفی مربوط به بیماریهای عفونی و انگلی بوده که نمایانگر کنترل این نوع بیماریها در سطح کشور است.

  کلیدواژگان: فراتحلیل، تحولات مرگ و میر، بیماریهای قلب و عروق و تنفسی، کرونا
 • مینا شهرسبزی، یاسر محمدی*، اعظم فرمانی صفحات 41-48
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف گونه شناسی آسیب های اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان سپیدان و ضرورت زمینه یابی شاخص های خانوادگی موثر در شکل گیری آن انجام شده است .

  مواد و روش ها

  در راستای بررسی اهداف پژوهش تعداد 120 دانش آموز آسیب دیده اجتماعی (ارجاعی به اورژانس اجتماعی) به عنوان جامعه آماری انتخاب و با روش پیمایش مورد مطالعه قرار گرفتند. در این پژوهش از پرسش نامه به صورت مصاحبه ساختارمند در قالب سوالات باز و بسته اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و با کمک نرم افزار SPSS و Lisrel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند .

  یافته ها

  یافته های به دست آمده از نتایج پژوهش نشان می دهد که از عمده آسیب های اجتماعی جامعه آماری مورد مطالعه می توان به خشونت، ترک تحصیل، مصرف الکل، خود ارضایی، مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتن، اقدام به خودکشی و غیره بوده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین انواع آسیب نوعی رابطه معنا دار وجود دارد که به طریق سیستمی در آسیب ها و اختلالات دیگر موثر است.

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش نشان می دهد که زمینه های خانوادگی به طور متوسط بیش از هر زمینه دیگری در انحراف آسیب اجتماعی دانش آموزان نقش دارد. به لحاظ آماری مشخص شد که با کاهش وضعیت اقتصادی خانواده، آسیب پذیری فرزندان افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی، زمینه های خانوادگی، دانش آموزان، شهرستان سپیدان
 • علی اصغر رجبی، اسدالله مهر آرا*، یوسف قلی پور کنعانی، مهرداد متانی صفحات 49-57
  هدف

  حمایت سازمانی ادراک شده فرایند قدرت بخشیدن به افراد است. در این فرایند به کارکنان خود کمک می کنیم تا حس اعتماد به نفس خویش را بهبود بخشند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر کیفیت خدمات با نقش میانجی نوآوری سازمانی در صنعت خدمات پس از فروش خودرو بود.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش همبستگی از نوع مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش کارکنان صنعت خدمات پس از فروش یکی از صنایع خودرو سازی (اگر مایل به ارایه نام شرکت نیستید به این صورت بنویسید) بودند که از میان آن ها 351 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده  زومراه(2018)، پرسشنامه کیفیت خدمات کیو و همکاران(2019) و پرسشنامه نوآوری سازمانی زومراه(2018) بودند. تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS انجام شد.

  یافته ها

  نتایج حاصله نشان از تایید تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر کیفیت خدمات با نقش میانجی نوآوری سازمانی با ضریب تاثیر 0.64، تایید تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر نوآوری سازمانی با ضریب تاثیر 0.61 و نوآوری سازمانی بر کیفیت خدمات ارایه شده با ضریب تاثیر 0.65 و تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر کیفیت خدمات با ضریب 0.59 را نشان داد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج فرضیه اصلی نتایج نشان از تایید تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر کیفیت خدمات ارایه شده با نقش میانجی نوآوری سازمانی در سازمان خدمات پس از فروش صنعت خودرو دارد.

  کلیدواژگان: حمایت سازمانی ادراک شده، کیفیت خدمات، نوآوری سازمانی، خدمات پس از فروش
 • سیده مدینه قاسم نژاد، سید عباس حقایق*، سعید جهانیان، حسن رضایی جمالویی صفحات 58-66
  هدف

  آسم به عنوان یکی از بیماریهای مزمن شایع و یکی از جدی ترین مشکلات بهداشتی می باشد و تهدیدی برای سلامتی به شمار می رود. هدف از این مطالعه مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و آموزش تمرینات تنفسی دیافراگمی  بر کیفیت خواب زنان مبتلا به آسم بود.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر نیمه تجربی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل می باشد. تعداد 60 نفر از طریق نمونه گیری مستمر به عنوان نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی درسه گروه درمان شناختی-رفتاری، آموزش تمرینات تنفسی دیافراگمی و گروه کنترل، قرار گرفتند. روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه می باشد که شامل پرسشنامه کیفیت خواب پتزبرگ می باشد. پس از انجام مداخلات از نمونه ها پس آزمون گرفته  شد و پیگیری یک ماه بعد انجام شد.  به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارspss  با ورژن 22 و از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل تحلیل کواریانس استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد درمان شناختی-رفتاری و تمرینات تنفسی دیافراگمی بر کیفیت خواب  بیماران آسم هم در مرحله پس آزمون و هم در مرحله پیگیری اثر بخش می باشد (05/0p≤).

  نتیجه گیری

  درمان شناختی-رفتاری و آموزش تمرینات تنفسی دیافرگمی سبب بهبود کیفیت خواب بیماران آسمی می شوند و بنابراین می توان از این روش ها به عنوان روش درمانی برای رفع مشکلات بیماران آسمی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: درمان شناختی-رفتاری، تمرینات تنفسی دیافراگمی، کیفیت خواب، آسم
 • روح الله محمدعلی نژاد عمران* صفحات 72-77
  هدف

  این مطالعه با هدف بررسی ارتباط مولفه قرآنی توکل و افزایش سطح آرامش روان از منظر آیات و روایات انجام شد.

  مواد و روش ها 

  این مطالعه به روش کتابخانه ای و در نحوه استناد داده ها از شیوه استنادی و در تجزیه و تحلیل مطالب، از روش تحلیل محتوایی از نوع توصیفی- تحلیلی پیروی می کند.

  یافته ها

  خداوند متعال برای هدایت انسان، قرآن کریم را نازل نموده است و از همین رو آموزه های آن بی ارتباط با روان آدمی نیست. در میان آموزه های قرآنی، توکل داشتن عملی متدینانه است و فضیلتی والا محسوب می شود. از همین جا اهمیت و جایگاه توکل و ضرورت شناخت آن در ارتباط با آرامش روان آشکار می شود. از بررسی معناشناسانه این واژه و کاربرد قرآنی - روایی اش به دست می آید که آن را می توان نشانه ای برای ایمان دانست.

  نتیجه گیری

  بنابر پژوهش حاضر که بر روی آیات قرآن و روایات انجام شده است، توکل سبب مصون ماندن مومن از فتنه ها و آزار ندیدن او از غیر می شود و در بعد روانی سبب کاهش احساس ترس، اضطراب و به موجب آن کاهش احساس اندوه می شود و در ضمن احساس امنیت، آسایش و شجاعت را در انسان افزایش می دهد.

  کلیدواژگان: توکل، سلامت روان، روانشناسی، سبک زندگی اسلامی
 • معصومه مسلمی مهنی*، محمدرضا سرمدی، سید علیرضا افشانی، سید محمد شبیری صفحات 78-90
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر تعیین و رتبه بندی عوامل مداخله گر برای هستی شناسانه آموزش های زیست محیطی در نظام آموزش از دور با تاکید بر آیات قرآن بود.

  مواد و روش ها

  در این مقاله به منظور تعیین و رتبه بندی عوامل مداخله گر برای هستی شناسانه آموزش های زیست محیطی در نظام آموزش از دور با تاکید بر آیات قرآن، از طریق بررسی منابع علمی از قبیل کتب و مقالات و سوابق پژوهشی مرتبط پرداخته می شود. از این طریق عوامل ارزیابی شده در سایر مطالعات مورد شناسایی و تعیین شدند. سپس به جهت جمع آوری داده ها در مطالعات میدانی، با انتخاب ابزار پرسشنامه برای دستیابی به نظرات خبرگان جامعه آماری، پرسشنامه هایی طراحی و تدوین گردید. در مقاله حاضر، دو پرسشنامه برای تکمیل فرآیند تحقیق به کار گرفته می شود. برای فازی سازی داده ها از اعداد فازی مثلثی استفاده شد و بدین ترتیب که نظر تمامی خبرگان در یک ماتریس کلی جمع شد، در این ماتریس، عدد فازی اول، کمترین مقدارنظر، عدد فازی سوم، بیشترین مقدار نظر و عدد فازی دوم، میانگین هندسی نظرات خبرگان است.

  یافته ها

  بخش عمده ای از معضلات زیست محیطی موجود ریشه در فقدان آگاهی های لازم و ضعف فرهنگی درزمینه ارتباط انسان و طبیعت دارد و درواقع نوعی مشکل فرهنگی محسوب می شود، لذا نیازمند عزم ملی و بین المللی برای تقویت فرهنگ حفاظت از محیط زیست در سطح اقشار مختلف جوامع است. در این راستا آموزش همگانی محیط زیست کلید رویارویی با این مشکل فرهنگی و رویکردی پیشگیرانه و اثربخش در جهت ارتقای آگاهی های زیست محیطی است.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان می دهد معیار "خلافت الهی، محیط زیست امانتی در دست انسان" مهمترین معیار می باشد.

  کلیدواژگان: هستی شناسی، آموزش زیست محیطی، قرآن، حکمت خداوندی
 • زینب خواجوند، قربانعلی آقا احمدی*، بهزاد فرخ سرشت، سعید اسلامی صفحات 91-102
  هدف

  توانایی تفکر انتقادی یکی از مهارت هایی است که مدیران را برای مواجهه با مسایل جدید و منحصر به فرد دنیای کنونی و عصر اطلاعات و ارتباطات  توانمند می سازد. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل موثر در شکل گیری و ارتقای تفکر انتقادی مدیران است. که قابلیت پیاده سازی و عملیاتی شدن را در مطالعه های میدانی فراهم آورد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و بر اساس گردآوری داده ها، توصیفی، از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران ، به تعداد 174 نفر بوده که از این میزان بر اساس فرمول کوکران تعداد 117 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه عوامل موثر بر شکل گیری و ارتقای تفکر انتقادی  محقق ساخته با 49 گویه می باشد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش آزمون ks پارامتریک بودن آزمون را نشان داد و آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که عوامل موثر در شکل گیری (ارتباطات و اطلاعات، آموزش و یادگیری(و عوامل موثر در ارتقاء (سواد رسانه ای، ریسک پذیری و تحمل ابهام) بر شکل گیری و ارتقای  تفکر انتقادی مدیران تاثیر مثبتی داشته است.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های پژوهش می توان اذعان داشت که مدیران سازمانی با تقویت عوامل موثر در  شکل گیری و ارتقای تفکر انتقادی در سازمان موفق تر عمل می کنند.

  کلیدواژگان: عوامل موثر، شکل گیری، ارتقاء، مدیران
 • معصومه مقدمی، سید حسین واعظی*، مریم براتعلی صفحات 103-114
  هدف

  این پژوهش درصدد استنتاج مبانی تربیت دینی مبتنی بر معادباوری با تاکید بر قرآن کریم است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش با رویکرد کیفی و از طریق روش استنتاجی با الگوی بازسازی شده فرانکنا انجام گرفته است. حوزه پژوهش شامل قرآن و تفاسیر و متون دینی و همچنین پژوهش های انجام شده و مقالات نوشته شده در زمینه معادباوری بود. در این تحقیق پس از جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق از متون فوق، با استفاده از روش کدگذاری موضوعی ابتدا مفاهیم دسته بندی شد. سپس بر مبنای الگوی استنتاجی فرانکنا، مبانی استنتاج گردید. جهت اطمینان پذیری و باورپذیری و به منظور اطمینان از نتایج حاصل، راه های دستیابی به نتایج مرتبا تحت نظر اساتید متخصص، مورد تجزیه و تحلیل و تفسیر قرار گرفت.

  یافته ها

  بر اساس نتایج حاصل از پژوهش برخی از مبانی تربیت دینی مبتنی بر معادباوری با تاکید بر قرآن کریم عبارتند از: تقوا در رعایت حلال و حرام، رابطه ایمان به خدا با بهره مندی از هدایت الهی، تقوا در انجام واجبات و ترک محرمات، تعقل نمودن در سخنان قرآن و پیامبر(ص) عامل ایمان به خدا و معاد، معادباوری عامل حفظ نفس از گناه، وجود نشانه های معاد جهت ایمان آوردن افراد به معاد، ایمان به نشانه های معاد مخصوص مومنان، آمرزنده و مهربان بودن خداوند و باتقوایی در دوری از ظن و گمان بد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد جهت تربیت دینی افراد معاد باوری  میتواند عامل موثری باشد اعتقاد به معاد انسان را از احساس پوچی میرهاند و به وی احساس ارزشمندی داده و به زندگی او هدف میبخشد.

  کلیدواژگان: استنتاج، مبانی تربیت دینی، معادباوری، قرآن کریم
 • منیر سادات نوابی، کورش گودرزی*، مهدی روزبهانی، داوود کردستانی صفحات 104-110
  هدف

  دوران نوجوانی از مهمترین مراحل زندگی است که در آن شخصیت فرد پایه ریزی شده و شکل می گیرد. اغلب اختلالات و نا سازگاریهای رفتاری پس از دوران نوجوانی ناشی از کمبود توجه به دوران حساس نوجوانی و عدم هدایت صحیح در روند رشد و تکامل است. این بی توجهی منجر به عدم سازش و انطباق با محیط و بروز انحرافات گوناگون در ابعاد مختلف برای نوجوانی می باشد (1). هدف از این تحقیق مقایسه اثربخشی آموزش شادی و آموزش مهارت حل مساله بر اضطراب اجتماعی و شفقت به خود نوجوانان بود.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر یک پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل نامعادل بود. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش آموزان دختر مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 97-1396 شهر تهران در مقطع متوسطه دوم (دبیرستان) به تعداد 2325 نفر بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی حجم نمونه ای به اندازه 60نفر(20 نفر گروه آموزش شادی، 20 نفر گروه آموزش حل مسئله و 20 نفر گروه کنترل) انتخاب شد. به منظور گرد آوری داده های پژوهش از پرسشنامه سبک های اضطراب اجتماعی کانور و همکاران (2) و شفقت به خود ریس، پامیر، نف و ون گاچت (3)  استفاده شد. ابتدا پیش آزمون با استفاده از پرسشنامه های ذکر شده از هر سه گروه (آزمایش آموزش شادی، آزمایش مهارت حل مساله و کنترل) به عمل آمد. سپس گروه آزمایش اول با استفاده از پروتکل تهیه شده بر اساس "کتاب مهارت حل مساله و تصمیم گیری" (4)، کتاب مهارت های زندگی(5)، 9 جلسه و هفته ای 1 جلسه 2 ساعته، تحت آموزش حل مساله قرار گرفت و گروه دوم آزمایش طبق پروتکل تهیه شده برنامه آموزش شادی بر اساس "شیوه ی فوردایس" (1997، به نقل از پهلوان 1388)، در 7 جلسه و هفته ای 1 جلسه 2 ساعته تحت مداخله درمانی قرار گرفتند. پس از مداخله، پس آزمون از هر سه گروه به عمل آمد. داده های به دست آمده با آزمون آماری تحلیل کوواریانس تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج تحلیل کووارانس چندمتغیره و آزمون مقایسه ای LSD، حاکی از آن بود که آموزش شادی و مهارت حل مساله بر اضطراب اجتماعی و شفقت به خود نوجوانان تاثیر می گذارد. در این راستا، میزان اثربخشی آموزش مهارت حل مساله بر اضطراب اجتماعی و شفقت به خود در نوجوانان از میزان اثربخشی آموزش شادی بیشتر بود.

  نتیجه گیری

  همچنین بین اثر بخشی آموزش شادی و آموزش مهارت حل مساله بر اضطراب اجتماعی و شفقت به خود در نوجوانان تفاوت وجود دارد. میزان اثربخشی آموزش مهارت حل مساله بر اضطراب اجتماعی و شفقت به خود در نوجوانان از میزان اثربخشی آموزش شادی بیشتر می باشد.

  کلیدواژگان: اضطراب اجتماعی، آموزش شادی، آموزش مهارت حل مساله، شفقت به خود
 • فروغ امید ملایری، حسن گیوریان*، حسن امیری، کوروش پارسا معین صفحات 111-124
  هدف

  خصوصی سازی یکی از تدابیری است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور خود به اجرا در میآورند.

  مواد و روش ها

  این پژوهش از نوع کاربردی است. رویکرد این پژوهش ترکیبی از رویکردهای کیفی و کمی (آمیخته) است. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش خبرگان و اعضای هیات علمی نظام سلامت میباشند. جامعه آماری در بخش کمی مدیران و معاونان بیمارستانهای خصوصی در شهر تهران بود. بر اساس اطلاعات به دست آمده حدود 56 بیمارستان خصوصی در شهر تهران وجود دارد و تعداد کل جامعه آماری 743 نفر هستند. بنابراین 253 نفر از مدیران و معاونان بیمارستانهای خصوصی در شهر تهران به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد.

  یافته ها

  یافته های تحقیق نشان داد که مدل اثربخش خصوصی سازی در نظام سلامت شهر تهران دارای 9 عامل اصلی رهبری استراتژیک، عوامل اقتصادی، حمایت قانونی و حقوقی، مدیریت اجرایی، عوامل سیاسی، آموزش و توانمندسازی، عوامل بیمه ای، شبکه سازی نظام سلامت و موفقیت در خصوصی سازی است. براساس نتایج رتبه بندی موفقیت در خصوصی سازی با رتبه میانگین 66/5 دارای رتبه اول و شبکه سازی نظام سلامت با رتبه میانگین 35/4 دارای رتبه آخر می باشند.

  نتیجه گیری

  نتایج تحقیق نشان داد که مدل اثربخش خصوصی سازی در نظام سلامت شهر تهران دارای دو بخش عوامل اصلی و شاخصهای آنها می باشد. این مدل از شاخص هایی تشکیل شده است که هسته و قلب این مدل می باشند و مبنای ارزیابی خصوصی سازی در نظام سلامت قرار می گیرند.

  کلیدواژگان: خصوصی سازی، نظام سلامت، بیمارستانهای خصوصی
 • زهرا شکیب، مجید ضرغام حاجبی*، علیرضا آقایوسفی صفحات 125-133
  هدف

  هدف این پژوهش بررسی تاثیر مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی بر توجه انتخابی، سرعت پردازش و حافظه فعال کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی است.

  مواد و روش ها

  طرح پژوهش نیمه آزمایشی بود. جامعه پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر 7-10 ساله مبتلا به کمبود توجه/ بیش فعالی شهر قم در سال 1398 بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از بین کودکان  ADHD مراجعه کننده به متخصصان اطفال و روانپزشکان شهر قم 30 نفر انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه مساوی (آزمایش و کنترل) جایگزین شدند. آزمون ریون و SNAP-IV  اجرا و کودکانی که معیارهای ADHD را اشباع همچنین هوشبهر بالای 90 داشتند باشند انتخاب شدند.  تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس انجام شد.

  یافته ها

  در این پژوهش، مولفه های عملکردهای اجرایی در گروه آزمایش و کنترل مورد بررسی قرار گرفت و فرضیه مطابق با موضوع تحقیق طراحی شد که برای سنجش آنها پس از تایید مفروضات از آزمون آماری تحلیل کواریانس استفاده شده است.  برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون شاپیرو ویلک استفاده شد. با توجه به سطوح معناداری بدست آمده هریک از متغیرهای پژوهش بزرگتر از 05/0 میباشد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی موجب ارتقا توجه پایدار، سرعت پردازش، بازداری پاسخ و حافظه فعال کودکان گروه آزمایش شده است. بنابراین انجام تمرینات مبتنی بر ذهن آگاهی به عنوان یک استراتژی درمانی مناسب،  عاری از عوارض جانبی جهت بهبود کارکردهای اجرایی کودکان کمبود توجه/ بیش فعالی ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی، توجه انتخابی، سرعت پردازش، حافظه فعال، کمبود توجه، بیش فعالی
 • حمیدرضا طهماسبی، نگین جباری*، کیومرث نیازآذری صفحات 134-148
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف ارایه الگوی هوش کارآفرینی در دانش آموزان دوره متوسطه منطقه غرب استان گلستان انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش اسناد و متون هوش کارآفرینی و متخصصان و اساتید هوش کارآفرینی غرب استان گلستان در سال 1398 بودند. نمونه پژوهش اسناد و متون هوش کارآفرینی و طبق اصل اشباع نظری 25 نفر از متخصصان و اساتید هوش کارآفرینی بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از روش های فیش برداری و مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد و داده ها با روش تحلیل محتوا تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که عوامل موثر بر هوش کارآفرینی در دانش آموزان دوره متوسطه شامل مولفه های عوامل فردی (شامل دو زیرمولفه ویژگی های ذاتی و ویژگی های اکتسابی)، آموزشی و خانواده (شامل دو زیرمولفه معلمان و مربیان آموزشی و فضای رشدی- آموزشی) و نهادهای اجتماعی (شامل سه زیرمولفه اقتدار و توزیع قدرت، نظام ارتباطی و هنجارهای فرهنگی) بودند که شاخص های هر یک از آنها تدوین شد. در نهایت، بر اساس مولفه ها، زیرمولفه ها و شاخص های هوش کارآفرینی، الگوی هوش کارآفرینی در دانش آموزان دوره متوسطه طراحی شد.

  نتیجه گیری

  بر اساس الگوی هوش کارآفرینی طراحی شده در این پژوهش، متخصصان و برنامه ریزان دوره متوسطه می توانند با استفاده از این الگو گام های موثری جهت ارتقای هوش کارآفرینی در دانش آموزان دوره متوسطه بردارند.

  کلیدواژگان: هوش کارآفرینی، دانش آموزان، عوامل فردی، آموزشی و خانواده، نهادهای اجتماعی
 • مهری عبدالوند، کرم الله دانش فرد*، ابوالحسن فقیهی صفحات 153-161
  هدف

  هدف پژوهش حاضر، اعتبارسنجی الگوی سنجش دارایی دانش ملی بوده است.

  مواد و روش ها

  از منظر هدف، اعتبارسنجی الگوی سنجش دارایی دانش ملی به شکل موجود است و کنترل و دخل و تصرفی از سوی محقق در داده ها یا محیط مشاهده  اعمال نشد. بنابراین، الگوی به کار رفته از نوع توصیفی بوده است. جامعه آماری شامل کارکنان سازمانهای بخش دولتی و خصوصی در شهر تهران بوده که بیش از 10 سال سابقه کار داشتند و به واسطه سوابق شغلی، تحصیلی و سازمانی به عنوان خبره در زمینه موضوع شناخته میشدند. نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام گرفت.

  یافته ها

  به منظور سنجش اعتبار الگوی دارایی دانش ملی، پس از بررسی پایایی پرسشنامه با استفاده از از آلفای کرونباخ و  آزمون کاپای فلایس به منظور اطمینان از اتفاق نظر پاسخ دهندگان، روایی و اعتبار ارتباط بین اجزاء مدل با استفاده از تحلیل عاملی و نرم افزار لیزرل، مورد سنجش قرار گرفت.

  نتیجه گیری

  با در نظر گرفتن میزان اتفاق نظر بالای پاسخ دهندگان، و مقادیر بار عاملی به دست آمده برای مولفه ها و شاخص های الگوی سنجش دارایی دانش ملی، می توان بیان کرد که این الگو از روایی سازه ای بالایی برخوردار است و اعتبار خوبی برای کاربرد در بخش های خصوصی و دولتی دارد.

  کلیدواژگان: دارایی دانش، دارایی دانش ملی، دارایی نامشهود، مدیریت دانش
 • محمدرضا کرباسچی، علی خلخالی*، زهره شکیبایی صفحات 162-178
  هدف

  هدف پژوهش حاضر تبیین نظریه نوظهور مدیریت مدرسه نامریی ایرانی بود.

  مواد و روش ها

  از لحاظ روش شناسی، رویکرد کیفی از نوع داده بنیاد ترجیح داده شد. افراد خبره، صاحب نظر و متخصص در اداره مدارس، به عنوان جامعه مرجع و منبع اصلی این پژوهش تعریف شدند. براین اساس، 10 تن از خبرگان، استادان علوم تربیتی و مدیریت آموزشی با تجربه مدرسه داری، با لحاظ اشباع نظری به صورت هدفمند گزینش شدند، و داوطلبانه دعوت به مشارکت در این پژوهش را پذیرفتند. روش و ابزار گردآوری داده ها، بحث متمرکز گروهی بود. برای استخراج داده ها از استراتژی های تحلیل متن محور و یادداشت محور توام با روش قیاس تحلیلی استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده های استخراجی، براساس دستورالعمل های ارایه شده توسط اشتراوس و کوربین انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد، از سازه های «بی شکلی درهم تنیده شبکه ای»، «سرشار از ممکنات، نامنتظرها و استحاله گر»، «تولید دانش ضمنی و عمل گرایانه»، «ظهور فرا زمانی و فرامکانی و فرامتن معنایی»، «نزدیکی با واقعیت پدیدارشناختی»، «توان سازگاری و انطباق پویا»، «گرایش به هم ترازی قدرت»، «زیست در مرزهای خاکستری»، «مبتنی بر گفتگوهای فردبنیان»، «تداوم در فرایندهای خودبنیاد»، می توان در تبیین نظریه «مدیریت مدرسه نامریی»، استفاده کرد.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان داد که عملا و در جهانی واقعی، مدت ها است که در نهاد آموزشی ایران، ساختاری ناپیدا، در متن مدرسه آشکار شکل گرفته و فعالیت می کند، که بسیار قدرتمندتر از مدرسه آشکار است.

  کلیدواژگان: مدیریت مدرسه نامرئی، نظریه داده بنیاد، گروه کانونی، مدیریت مدرسه
 • سید مهدی شجاعی لنگری، رضا یوسفی سعید آبادی*، مریم تقوایی صفحات 170-178
  هدف

  هدف پژوهش حاضر، ارایه مدلی مبتنی بر تاثیر سواد اطلاعاتی با رویکرد پسانوین گرایی بر خودکارآمدی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دستیاران  دانشگاه  علوم پزشکی استان مازندران بود.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است که با رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) انجام شد. جامعه آماری در بخش کیفی، اساتید دانشگاه های علوم پزشکی مازندران با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به تعداد 10 نفر انتخاب شدند و در بخش کمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دستیاران دانشگاه علوم پزشکی مازندران به تعداد 313 نفر از میان 1665 بر اساس فرمول کوکران با روش نمونه گیری تصادفی طبقهای براساس جنسیت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها ازپرسش نامه محقق ساخته سواد اطلاعاتی با رویکرد پسانوین گرایی) و پرسش نامه خودکارآمدی شرر و همکاران (1982) استفاده شد . روایی صوری و محتوایی ابزارها با بار عاملی بیش تر از 5/0 محاسبه شد که مورد تایید قرار گرفت و آلفای کرونباخ آنها نیز بالای 7/0 محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد مدل تاثیر سواد اطلاعاتی با رویکرد پسانوین گرایی بر خودکارآمدی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دستیاران دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران معنی دار و دارای برازش متوسط رو به بالا است.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد تاثیر سواد اطلاعاتی با رویکرد پسانوین گرایی بر خودکارآمدی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دستیاران دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران با ضریب 0./471 معنی دار شده است.

  کلیدواژگان: سواد اطلاعاتی، پسانوین، خود کارآمدی، دانشگاه علوم پزشکی
 • حشمت الله اسکندری اصل، علیرضا شیروانی*، ماشالله ولی خانی صفحات 179-191
  هدف

  کاهش اضافه وزن سازمانی روشی است که سازمان ها برای کاهش هزینه، تمرکز بر روی فرآیندهای اصلی، بهبود خدمات و ارتقای مهارت به کار می برند. با اتخاذ سیاست  کاهش اضافه وزن سازمانی یک سازمان می تواند، تنها بر فعالیت هایی تمرکز کند که به خاطر آنها ماموریت یافته است و کارهایی را انجام دهد که دقیقا به اهداف سازمانی اش مربوط است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش با استفاده از روش پژوهش توصیفی پیمایشی انجام گرفته است. روش جمع آوری اطلاعات به روش تحلیل محتوا و نظریه داده بنیاد می باشد. مولفه های پژوهش در دومرحله مورد بررسی قرار گرفتند. فرایند اجرای پژوهش در مسیر پردازش نظریه داده بنیاد می باشد. ابزار پژوهش پرسشنامه 81گویه ای بود که بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای تنظیم شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه در این پژوهش توسط متخصصان و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت. جهت سنجش پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شد. مقادیر مربوط به برآورد ضریب آلفای کرونباخ برای مضامین بالاتر از 0٫7 گزارش شدند، که نشان دهنده همبستگی درونی بالا در کدهای پایه است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری توصیفی در تحلیل داده های کمی شامل جداول توزیع فراوانی و نمودارها و در بخش استنباطی از روش تحلیل عاملی و رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری کواریانس محور استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد ابعاد ومولفه را می توان در 9بعد اصلی و 81مولفه دسته بندی کرد.

  نتیجه گیری

  با توجه به بارهای اصلی، مدل پژوهش از اعتبار مطلوبی برخوردار است.

  کلیدواژگان: اضافه وزن سازماتی، رویکرد آزادسازی، چابکی سازمانی، برون سپاری و خصوصی سازی
 • هنگامه کربلائی پور، پریناز بنی سی*، فرهاد جمهری، بیتا نصرالهی صفحات 192-203
  هدف

  این پژوهش با هدف تبیین ارایه رابطه ساختاری سرمایه روان شناختی و استحکام روانی با شادکامی در دانشجویان انجام شد.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش مقطعی از نوع همبستگی است. بدین منظور از بین دانشجویان دانشگاه آزاد تهران واحد علوم تحقیقات در سال تحصیلی 1400-1399، 380 نفر با روش تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش از ابزارهای شادکامی آکسفورد، سرمایه روان شناختی و استحکام روانی استفاده شد که همگی از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-V23 و Amos-V8.8 استفاده گردید. همچنین به منظور پاسخگویی به فرضیه های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین مولفه های سرمایه روان شناختی (تاب آوری، خوش بینی، امیدواری و خودکارآمدی)، مولفه های استحکام روانی (تعهد، مبارزه جویی، مهار و اعتماد) با شادکامی دانشجویان رابطه مثبت معنادار وجود دارد.

  یافته ها

  نتایج آزمون مدل یابی نشان داد مدل شادکامی بر اساس سرمایه روان شناختی و استحکام روانی برازش دارد. بر اساس نتایج آزمون مدل یابی سرمایه روان شناختی و استحکام روانی توانایی تبیین 52 درصد از واریانس شادکامی دانشجویان را دارند.

  نتیجه گیری

  یافته های این پژوهش نشان داد به منظور افزایش سطح شادکامی دانشجویان، می توان بر اساس روان شناسی مثبت نگر و رگه های شخصیتی مانند سرمایه روان شناختی و استحکام روانی، اقداماتی اثرگذار را در راستای تقویت شادکامی و کیفیت زندگی دانشجویان و افراد جامعه انجام داد که با توجه به شرایط تحمیل شده به دلیل همه گیری کرونا، امری ضروری است.

  کلیدواژگان: سرمایه روانشناختی، استحکام روانی، شادکامی
 • مصطفی نوروزی، مرضیه پیله ور*، محمد رضائی صفحات 204-215

  وقف یک امر خداپسندانه است که با حفظ ماهیت خود در نظام حقوقی اسلام ،درسایر جوامع (خصوصا در ادیان غیر اسلامی) کمتر دیده می شود.درشریعت اسلام، وقف اموال غیرمنقول ، مانند خانه و زمین، وجود داشته است، اما دامنه‌ی اموال وقفی گسترده شده و شامل اموال منقول نیز می‌شود، از جمله وقف پول‌های رایج. اگرچه برخی فقیهان وقف پول را جایز نمی‌دانند و وقف آن را وقف عین ندانسته و بر این نظرند که با تحبیس اصل و تسبیل منفعت و برخی شروط وقف مانند لزوم بقای مال وقف شده در حال انتفاع منافات دارد، اما در مقابل، اکثر آنهایی که وقف آن را جایز دانسته‌اند، بر این باورند که در وقف پول، انتفاعاتی است که با انتفاع از آن، عین مال باقی می ماند ، مانند تزیین، اعتبار. این نوشتار به دنبال این نکته است که وقف پول‌های رایج امروزی که ماهیتی غیر درهم و دینار دارند، وقف مالیت است که قرض دادن و مضاربه آن برای بدست آوردن سود، تحبیس اصل محسوب می شود و با شروط وقف نیز تنافی ندارد. پس بنابراین با بررسی ادله فقهی و اشکالات وارده و پاسخ آنها، وقف پول صحیح بوده و منعی برای آن وجود ندارد و این امر باعث سلامت جامعه و افراد خواهد شد.

  کلیدواژگان: انتفاع، تحبیس، ماهیت پول، مشروعیت، منفعت، وقف، سلامت
 • لطیف شایسته، رضا اسماعیلی*، اصغر محمدی صفحات 216-233
  هدف

  هدف این پژوهش بررسی تاثیر هویت قومی و هوش فرهنگی بر سبک هویت ملی جوانان میباشد.

  مواد و روش ها

  این تحقیق، توصیفی و از نوع علی بود. جامعه آماری شامل جوانان (18 الی 35 ساله) شهرهای مرزنشین استان اردبیل به تعداد 94787 نفر می باشد. 621 نفر از بین آنها براساس فرمول کوکران و با روش نمونه گیری تصادفی طبقهای(برحسب جنسیت و شهرستان) انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامهی محقق-ساخته با اقتباس از پرسشنامه های سایر تحقیقات بوده که از روایی لازم برخوردار بوده و تحلیلهای آماری براساس معادله ساختاری و با استفاده از برنامه Spss وAmos انجام یافته است. مقادیر رگرسیونی مدل معادله ساختاری حاکی از آن است که تاثیر بعد انگیزشی هوش فرهنگی(23/0)، بعد فراشناختی به میزان (17/0)، بعد رفتاری(15/0)بعد شناختی(09/0)، و بعد تعلق هویت قومی(20/0)، بعد تعهد هویت قومی(13/0)، و بعد آگاهی هویت قومی به میزان(10/0)، بر هویت ملی موثر است.

  یافته ها

  بنابراین بعد انگیزشی هوش فرهنگی بیشترین اثر، و بعد شناختی هوش فرهنگی کمترین اثر را بر هویت ملی دارد.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش با سایرتحقیقات همسویی داشته، بنابراین با گسترش هویت قومی و هوش فرهنگی، میتوان گامی در جهت تثبیت هویت ملی در شهرهای مرزنشین کشور برداشت.

  کلیدواژگان: هویت قومی، هوش فرهنگی، هویت ملی
 • عبدالطیف کر، فرشته کردستانی*، علی حسینی خواه، یلدا دلگشایی صفحات 234-245
  هدف

  تحقیق حاضر با هدف شناسایی و تبیین ابعاد، مولفه ها و شاخص های آموزش کارآفرینی در مراکز آموزش فنی و حرفهای دولتی شهر تهران انجام شده است.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش به لحاظ هدف، بنیادی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، از نوع کیفی است. در این تحقیق پس از نمونه گیری هدفمند، فرآیند مصاحبه با خبرگان کلیدی و مطلع تا هنگام شناسایی و توصیف کامل ابعاد، مولفه ها و شاخصها و حصول اشباع نظری استمرار یافته است. بدین منظور ضمن پیاده سازی مصاحبه ها در نرم افزار MAXQUDA12، اطلاعات به دست آمده تجمیع و مورد بررسی مجدد قرار گرفته و به صورت دسته های عمدهتر طبقه-بندی شده است. در نهایت دسته های به دست آمده بازبینی شده و موارد تکراری حذف شده و موارد مشابه درهم ادغام و ابعاد موضوع مشخص شده و چارچوب مولفه ها و شاخص های به دست آمده تبیین شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی است.

  یافته ها

  بر اساس نتایج حاصله، مدل استخراج شده دارای 5 بعد، 16 مولفه و تعداد 60 شاخص به عنوان الگوی آموزش کارآفرینی پیشنهاد شده است.

  نتیجه گیری

  پس از نهایی شدن تحلیل داده ها و استخراج مدل مفهومی، به منظور سنجش اعتبار مدل، با ده نفر از خبرگان هیات علمی در قالب یک گروه کانونی در خصوص ابعاد، مولفه ها و شاخص های مدل، هم اندیشی و توافق صورت پذیرفت. پیشنهاد میشود که در طراحی و ارزیابی برنامه های آموزش کارآفرینی از این الگو استفاده شود.

  کلیدواژگان: تحلیل مضمون، آموزش کارآفرینی، طراحی الگو
 • عبدالرسول رضازاده، غلامرضا جعفری نیا*، باقر گرگین صفحات 246-258
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر به بررسی زمینه های فرهنگی، اجتماعی و دینی بر وضعیت اشتغال و بیکاری فرزندان ایثارگر استان بوشهر بود.

  روش

  ین پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع روش اجرا کاربردی- توصیفی بود. روش گردآوری داده ها به صورت میدانی و مطالعات کتابخانه ای بود که برای روش میدانی از پرسشنامه محقق ساخته، بعد از اطمینان روایی و پایایی آن،  پژوهشگر به توزیع پرسشانامه ها و جمع آوری اطلاعات پرداخت. جامعه آماری در این پژوهش عبارت است از کلیه فرزندان شاهد و ایثارگر (دختر و پسر) بیکار استان بوشهر که به سن اشتغال رسیده اند و آماده وارد شدن به بازار کار بود ، طبق آمار ارایه شده از طرف اداره اشتغال و کارآفرینی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر، تعداد جامعه ی آماری 835 نفر بود. در انتخاب حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که تعداد نمونه برابر  با 332 نفر به دست آمد. در این پژوهش به منظور رسیدن به نتیجه و همچنین رد یا تایید سوالات تحقیق از نرم افزار amos و eviews محاسبات آماری صورت گرفته است.

  نتیجه گیری

   ننایج پژوهش نشان می دهد که عواملی همچون (زمینه های فرهنگی و اجتماعی و همچنین عوامل دینی و فرهنگی) بر وضعیت اشتغال و بیکاری فرزندان ایثارگران استان بوشهر تاثیر معناداری دارد.

  کلیدواژگان: فرهنگ، اجتماع، دین، اشتغال، بیکاری، فرزندان ایثارگر، استان بوشهر
 • مهسا موسویان کجور، فضیله روحانی* صفحات 259-266
  هدف

  شادکامی یکی از سازه های برگرفته از رویکرد روانشناسی مثبت نگر است که بر بسیاری از متغیرها تاثیر مثبت می گذارد. در نتیجه، هدف این پژوهش تعیین رابطه بین هوش معنوی و خودکارآمدی اجتماعی با شادکامی در دانشجویان بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در سال تحصیلی 400-1399 در حدود 3000 نفر بودند. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 341 نفر برآورد که با روش نمونه گیری طبقه ای با توجه به جنسیت انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه هوش معنوی کینگ (2008)، مقیاس خودکارآمدی اجتماعی اسمیت و بتز (2000) و پرسشنامه شادکامی آرگایل و همکاران (1989) بودند. داده ها با روش های ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان در نرم افزار SPSS-22 تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که هوش معنوی (414/0=r) و خودکارآمدی اجتماعی (544/0=r) با شادکامی دانشجویان رابطه مثبت و معنی دار داشتند (001/0<P). همچنین، متغیرهای هوش معنوی و خودکارآمدی اجتماعی به طورمعنی داری توانستند 1/29 درصد از تغییرات شادکامی در دانشجویان را تبیین کنند (05/0<P).

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده نقش موثر هوش معنوی و خودکارآمدی اجتماعی در تبیین شادکامی دانشجویان بود. بنابراین، جهت بهبود شادکامی آنان می توان از طریق کارگاه های آموزشی میزان هوش معنوی و خودکارآمدی اجتماعی آنها را ارتقاء بخشید.

  کلیدواژگان: هوش معنوی، خودکارآمدی اجتماعی، شادکامی، دانشجویان
 • مریم سامعی، حمید محمد قاسمی*، سید احمد میریان صفحات 267-277
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی روش قصه پردازی قرآن در داستان حضرت ابراهیم (ع) بود.

  مواد و روش ها

  این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی بیان می دارد که داستان حضرت ابراهیم (ع) از روش ها و شیوه های متعدد و ارزنده ای برای دست یابی به هدف والای خویش (هدایت انسان ها) بهره گرفته است.

  یافته ها

  با توجه به یافته ها گرچه زبان اصلی قرآن زبان دین و هدایت معنوی است اما از داستان نیز برای ابلاغ پیام خویش بهره برده است به گونه ای که شیواترین ابزار بیان، انتقال مفاهیم و انگاره های مورد نظر خداوند به تصویر کشیدن وقایع در قالب قصه است. تا از این طریق آرمان ها، تجربه ها، اندیشه ها، آداب، سنن و ارزش های انسانی را به آیندگان منتقل نماید.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد پرنمودترین داستان قرآنی که در قالبی هنری و با اسلوبی متین بیان شده داستان حضرت ابراهیم (ع) است. از ویژگی های بارز آن شیوه پردازش داستان می باشد که خاص و منحصر به فرد نقل و گزارش شده است. در قصه ابراهیم (ع) با به کارگیری فنون داستان پردازی، اهداف والای قرآن کریم، آشنایی با فرهنگ مذهبی، تعلیم، تربیت، هدایت و عبرت آموزی انسان، در قالب یک داستان بیان شده است.

  کلیدواژگان: قرآن کریم، حضرت ابراهیم (ع)، قصص، روش
 • علی اصغر خسروبیگی، علیرضا آقایوسفی*، ناصر صبحی قراملکی صفحات 278-287
  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی مدل پیش بینی همدلی زناشویی بر اساس روابط ابژه با در نظر گرفتن نقش میانجی سبک های دلبستگی در افراد متاهل بود.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش توصیفی و از نوع مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه افراد متاهل مراجعه کننده به خانه های سلامت شهر تهران در سال 1400 بودند، که 350 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس همدلی زناشویی جولیف و فارینگتون، پرسشنامه روابط ابژه بل  و پرسشنامه سبک های دلبستگی هازن و شیور بودند. برای تحلیل داده ها از روش مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج آزمون آماری نشان داد شاخص های برازش مدل پژوهش در وضعیت مطلوبی قرار دارد. روابط ابژه بر متغیر همدلی زناشویی اثر مستقیم معنی داری به دارند (p<0.05). روابط ابژه بر همدلی زناشویی اثر غیرمستقیم معنی داری به واسطه  سبک های دلبستگی دارند (p<0.05).

  نتیجه گیری

  براساس یافته های پژوهش ارایه راهبردهای مناسب برای بهبود مولفه های پیش بین روابط ابژه، به منظور بالا بردن سطح رضایت و ثبات و پایداری ازدواج و افزایش همدلی زناشویی مد نظر قرار گیرند.

  کلیدواژگان: همدلی زناشویی، روابط ابژه، سبک های دلبستگی
 • نازنین هاشم زاده، حمید فروغی پور*، رضا صابونچی صفحات 289-294
  هدف

  هدف این تدوین مدل تاثیر توانمندسازی منابع انسانی سازمان ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی بر کارایی آنان با تاکید بر برخی ابعاد اسلامی است.

  مواد و روش ها

  ابتدا با استفاده از نظرات 15 فرد خبره و از طریق پرسشنامه به طراحی مدل تاثیر توانمندسازی پرداخته شده است.  در این بخش با توجه به حجم نمونه ها که کمتر از 200 نفر بود، با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس 2 به ارایه مدل پرداخته شد.

  یافته ها

  نتایج نشان از تایید 8 شاخص استخراج شده (شامل 39 گویه) در جامعه مورد مطالعه داشت که عبارتند از: عوامل فردی، فرهنگ سازمانی، فنی، حمایت سازمانی، آموزشی، سیستمی، محیطی و مرتبط با شغل.

  نتیجه گیری

  بنابرین به منظورکسب موفقیت در محیط پویای کسب و کار امروزی، سازمانها به دانش، انرژی و خلاقیت کلیه کارکنان و مدیران نیازمندند. توانمندسازی به عنوان یکی از ابزارهای سودمند ارتقا کیفی کارکنان و افزایش اثربخشی سازمانی تلقی میگردد.

  کلیدواژگان: توانمندسازی، منابع انسانی، ورزش، کارایی، استان آذربایجان غربی
 • یاسر محمدی، مجیدرضا کریمی*، علیرضا خدامی صفحات 295-306

  افزایش آگاهی‌های محلی و قومی در دوران معاصر اهمیت مضاعف یافته است؛ به ویژه آن که به باور گروهی عواملی همچون جهانی شدن باعث تشدید احساسات قومی و تضعیف هویت ملی می‌شود در برابر این ایده، برخی نیز معتقدند افزایش گرایش‌های قومی با هویت ملی افراد در تعارض نیست و می‌تواند به تقویت آن کمک کنند. امروزه آزمون تجربی هریک از این نظریات در جوامع دارای تنوع قومی و زبانی یک ضرورت محسوب می‌شود زیرا اتخاذ سیاستهای هویتی در اینگونه جوامع به ویژه ایران، مستلزم رصد همیشگی میزان گرایش جمعیت فعال و به خصوص جوانان نخبه جامعه به هویت ملی و قومی است. هدف پژوهش حاضر تحلیل گفتمان هویت قومی و هویت ملی در بین نخبگان استان فارس است. روش این پژوهش توصیفی - کیفی است که از طریق ابزار مصاحبه، به دنبال بررسی و شناخت گفتمان حاکم بر نگرش هویت قومی و ملی نخبگاناستان فارس، شناسایی محتوای ساخت گفتمانی آن در رابطه با حاکمیت و نیز مقایسهی درونگروهی نظم گفتمان آنان است. یافته‌های تحقیق بر درونمایه فرهنگی گفتمان اغلب این نخبگان همراه با اتخاذ هویت مقاومت در برابر حاکمیت دلالت می‌کند. همچنین هویت قومی بر هویت ملی آنان برتری داشته و در کل چهار نوع نظم گفتمانی متفاوت را به خود اختصاص داده است. گفتمان اسلامی با رویکرد اسلامی/ قومی و رویکرد اسلامی، گفتمان هنری با دو رویکرد هنری و قومی/فرهنگی، گفتمان علمی با اتخاذ دیدگاهی واقع نگرانه از هویت قومی و گفتمان سوسیالیستی با رویکردی انسانی/ قومی، بر اساس یافته‌های تحقیق طبقه بندی‌های دیگری بر حسب مولفه‌های هویت قومی و یا ملی نیز صورت گرفته است. نتیجه نهایی این که گفتمان هویتی هر فردی در رابطه این دو سویه با رویکرد و جهانبینی غالب وی و در ارتباط با میدان قدرت و سیاست قرار دارد.

  کلیدواژگان: هویت ملی، هویت قومی، نخبگان
 • داریوش امامی، مسعود احمدی*، رحمان غفاری صفحات 307-317
  هدف

  امروزه تکنولوژی‌‌های جدید به کارکنان این امکان را می‌‌دهد که از هر مکان و در هر زمان به کار خود دسترسی داشته باشند؛ امری که آنها را به سمت محیط کاری منعطف‌‌تر پیش می‌‌برد. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر شناسایی شاخص‌‌ها و مولفه‌‌های مدل ساعات کار انعطاف‌‌ پذیر با تمرکز بر بهره‌‌وری می باشد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌‌ها و روابط بین متغیرها از دسته پژوهش‌‌های توصیفی با رویکرد کیفی می باشد. جامعه آماری مورد نظر این تحقیق تمامی سیاست‌‌گذاران، اساتید مرکز سیاست علمی کشور، اساتید دانشگاه، پژوهش‌‌گران و خبرگان فعال در عرصه سیاست‌‌گذاری و صاحب‌‌نظران مرتبط با عنوان پژوهش بوده و نمونه آماری بر اساس اشباع نظری 25 نفر انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌‌ها و استخراج نظریه از کدگذاری استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد در مرحله کدگذاری باز116 کد باز شناسایی گردید که در قالب 15 مفهوم تلخیص شد. در مرحله دوم تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی (کدگذاری محوری) از الگوی پارادایمی استراوس و کوربین استفاده شد.

  نتیجه گیری

  اجزای الگوی پارادایمی برای کدگذاری محوری شامل مقوله محوری، شرایط علی، زمینه یا بستر حاکم، شرایط مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها بود.

  کلیدواژگان: ساعات کار انعطاف پذیر_ بهره وری، کارکنان دانشی، کدگذاری
 • لیلا باقری نظام آباد، اسماعیل کاوسی* صفحات 318-330
  هدف

  امروزه هتلداری یکی از بخش های بسیار پویای صنعت گردشگری محسوب می شود که نقش مهمی درجذب گردشگران دارد. هتل ها بازتابی از نیازها و سلیقه های مختلف مشتریان این بازار است. موفقیت بنگاه ها در این صنعت نیز به چگونگی تامین نیازهای گردشگران و ارایه خدمات با توجه به نیاز و علایق آنها، بستگی دارد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار بر کیفیت خدمات با رویکرد MCDM انجام گرفته است.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش به صورت کیفی –کمی بوده است،در این پژوهش ابتدا از طریق مصاحبه با خبرگان که از طریق نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده بودند، استفاده شد و سپس با تحلیل محتوا عوامل اثرگذار استخراج و از تکنیک Ahp استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج Ahp نشان داد که از 5 عامل استخراج شده سبک طراحی هتل ،گستره و تنوع خدمات هتل ،برخوردکارکنان هتل، مدیریت هتل و خلاقیت و نوآوری عوامل اثرگذار بودند.

  نتیجه گیری

  معیار سبک طراحی هتل با وزن نرمال شده 292/0 از بیشترین اولویت برخوردار بود و معیار گستره و تنوع خدمات هتل با وزن مشابه 235/0 در اولویت دوم قرار دارد ومعیار مدیریت هتل با وزن نرمال 182/0 در رتبه سوم قرار گرفت.

  کلیدواژگان: کیفیت ارائه خدمات، هتل 5ستاره، Ahp
 • امین شیخی آرام، فائزه ناطقی*، عزت الله شاه منصوری صفحات 331-356
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف ارایه مدلی برای ارزشیابی برنامه درسی حوزه تربیت بدنی و سلامت دوره ابتدایی انجام شده است.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش متناسب با نیاز از روش های کیفی و کمی استفاده شده است. فرایند اجرایی این پژوهش شامل 4 مرحله بوده که در مرحله اول به بررسی وضعیت موجود پرداخته سپس با استفاده از نظر کارشناسان و متخصصان و همچنین تجارب بین الملی شاخص های ارزشیابی استخراج شد و در مرحله سوم با استفاده از اطلاعات بدست آمده از مرحله اول و دوم و همچنین با تایید نظر 10 نفرازاساتید و پژوهشگران و صاحبنظران در حوزه تربیت بدنی دوره ابتدایی در استان لرستان که به صورت گزینشی و هدفمند انتخاب شدند. 85 شاخص شناسایی و با استفاده از روش دلفی مدل نهایی در قالب 9 بعد و 66 شاخص شامل؛ 1) عنصر هدف (شامل 17 شاخص)، 2) عنصر محتوا (شامل 10 شاخص)، 3) عنصر منابع یادگیری (شامل 7 شاخص)، 4) عنصر فعالیت‌های یادگیری (شامل 4 شاخص)، 5) عنصر روش اجرا (شامل 7 شاخص)، 6) عنصر روش ارزشیابی (شامل 7 شاخص)، 7) عنصر گروه بندی (شامل 7 شاخص)، 8) عنصر زمان (شامل 4 شاخص) و 9) عنصر فضا (شامل 3 شاخص) می باشدتایید شد.

  یافته ها

  در مرحله چهارم مدل مفهومی که در مرحله قبل بدست آمده است را با استفاده از نظرات 284نفر از کارکنان و معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش استان لرستان که با استفاده پرسشنامه، مورد اعتبار سنجی قرار داده و با استفاده از نتایج حاصله به اصلاح و ارایه مدل نهایی اقدام شده است.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که عناصر فعالیت های یادگیری، هدف، روش اجرا، محتوا، فضا، روش ارزشیابی، زمان، گروه بندی به ترتیب بالاترین اولویت را در ارزشیابی برنامه درسی دروه ابتدایی دارد.

  کلیدواژگان: ارزشیابی، تربیت بدنی، عنصر هدف، عنصر محتوا، منابع یادگیری، عنصر روش اجرا، گروه بندی، عنصرزمان و فضا، عنصر فضا
 • بایرام آقاپور*، حمید ملکی، نازیلا خطیب زنجانی، مرجان معصومی فرد صفحات 357-371
  هدف

  این پژوهش با هدف مفهوم شناسی پداگوژی باز در اندیشه و سبک زندگی فیلسوفان باستان و بررسی چگونگی تکوین آن در زندگی جوامع آن دوران انجام شده است.

  مواد و روش ها

  از لحاظ نوع تحقیق نظری است و روش تحقیق کیفی از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. جامعه آماری بنا به ماهیت موضوع شامل کلیه منابع و اسناد مربوط به پداگوژی باز و دیدگاه | تربیتی فیلسوفان دوران باستان شامل کلیه کتاب های الکترونیکی و مکتوب، مقالات، مجلات، سایت ها و پایگاه های اطلاعاتی معتبر، پایان نامه ها و رساله های دکتری می باشد. نمونه آماری نیز همه منابع و اسناد در دسترس مربوط به موضوع می باشد. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است که پژوهشگران کلیه کتاب های الکترونیکی و مکتوب، مقالات، مجلات، سایت ها و پایگاه های اطلاعاتی معتبر، پایان نامه ها و رساله های دکتری تا حد کفایت مورد مطالعه و تحلیل قرار دادند و فیش برداری کردند.

  یافته ها

  برای پاسخ به سوال پژوهش اطلاعات جمع آوری شده را | طبقه بندی، تجزیه و تحلیل و تفسیر کردند. از اطلاعات جمع آوری شده و مقوله اصلی: 1. هدف 2. معلم 3. دانش آموز 4. روش تدریس 5. محتوا و موضوع 6. برنامه ریزی 7. مدرسه 8- ارزشیابی و منابع استخراج گردید.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان می دهد که تعداد بیشتری از زیر مقوله های هدف و معلم و تعداد کمی از زیر مقوله های دانش آموز، روش تدریس، برنامه ریزی و مدرسه در دیدگاه های تربیتی و سبک زندگی فیلسوفان باستان بودند و تقریبا هیچکدام از زیر مقوله های موضوع و محتوا، ارزشیابی و منابع در دیدگاه های تربیتی و سبک زندگی فیلسوفان باستان نبودند.

  کلیدواژگان: داگوژی باز، فیلسوفان باستان، سقراط، افالطون، ارسطو
|
 • Azadeh Safa, Mohammad Aghajani* Pages 9-15
  Purpose

  The aim of this study was to investigate the relationship between Internet addiction and students' attitudes and practical commitment to prayer.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was performed on students of Kashan University of Medical Sciences in 1398 that were selected by random sampling. Data collection tools included three questionnaires of personal-social information, Young Internet addiction and measuring the attitude and practical commitment to the prayers. Data were analyzed using SPSS v.16 using t-test and ANOVA, Pearson correlation coefficient and linear regression.

  Findings

  The average age of students was 21 years, 67% of whom were women and 86% of whom were single. The average time spent using the Internet and cyberspace among students was 5 hours per day. Among the communication softwares, Telegram and Instagram were the most used. Overall, 60% of students were severely addicted to the Internet, and the majority of participants had a high practical commitment to prayer. An indirect and significant relationship was found between Internet addiction and attitudes and practical commitment scores (p = 0.01).

  Conclusion

  Due to the high rate of Internet addiction among students and its inverse relationship with commitment to prayer, more attention should be paid to administrators, university professors and cultural-educational planners in the field of lifestyle changes with the conditions of the day, cyberspace use management, It is essential to be aware of the negative consequences of Internet addiction and to create a space for students to commit to religious programs

  Keywords: Internet Addiction, Student, Cyberspace, Prayer
 • Mohsen Mohammadi, Ali Pezhhan *, Majid Radfar Pages 34-40
  Purpose

  The present study is taken from a doctoral dissertation entitled "Meta-analysis of the style of Iran's population challenges (case of mortality) 1991-2020".

  Materials and Methods

  The research method is meta-analysis and the statistical population is research and articles related to mortality during the last three decades.

  Findings

  According to statistical data and factors affecting mortality, extensive changes in the type of disease and its impact on death as the most vital issue after fertility on mortality have occurred. Data analysis showed that the study of findings with geometric mean to calculate the growth rate of various diseases shows that the growth rate of cardiovascular disease in 2020 compared to the base year 1991 more than other diseases in all three decades and also in the next stage of this growth It belongs to the diseases of the respiratory system. (With the prevalence of coronary heart disease, this issue can be further investigated). On the other hand, infectious and parasitic diseases have had the most negative growth, which indicates a change in lifestyle and health facilities in cities and villages. On the other hand, it seems that air pollution and environmental pollution have changed the pattern of diseases among people in large cities and increased other types of diseases among people, although its impact on mortality rates relative to the total population may be Seem limited. Other important findings include the impact of the corona on mortality rates in recent years.

  Conclusion

  Further study of the findings with geometric mean to calculate the growth rate of various diseases in two consecutive years 1398 and 1399 shows that the growth rate of coronary heart disease was higher than other diseases. On the other hand, the increasing growth of pregnancy and childbirth complications and diseases around birth indicate changes in the pattern of this type of disease among pregnant women and children born. On the other hand, these complications may also be due to coronary heart disease. On the other hand, the most negative growth is related to infectious and parasitic diseases, which indicates the control of these types of diseases in the country.

  Keywords: Meta-Analysis, Mortality Developments, Cardiovascular, Respiratory Diseases, Corona
 • Mina Shahrsabzi, Yaser Mohammadi*, Azam Farmani Pages 41-48
  Purpose

  The present study was conducted with the aim of typology of social harms of high school students in Sepidan city and the necessity of finding effective family indicators in its formation.

  Materials and Methods

  In order to investigate the objectives of the study, 120 socially disadvantaged students (referred to social emergency) were selected as the statistical population and studied by survey method. Also, in order to further address the issue and compare it with the research results. In this research, the required information has been collected from the questionnaire tool in the form of structured interviews in the form of open and closed questions and has been analyzed with the help of SPSS and Iisrel software.

  Findings

  Findings obtained from the research results show that the main social harms of the statistical population can be violence, dropout, alcohol consumption, masturbation, sexual abuse, suicide and etc. The research findings indicate that there is a significant relationship between types of injuries that is effective in other injuries and disorders through a system.

  Conclusion

  Findings show that on average, family contexts play a greater role in the deviation of students’ social harm than any other context. Statistically, it was found those children’s vulnerability increases with decreasing family economic status.

  Keywords: Pathology, Family Background, Students, Sepidan City
 • Ali Asghar Rajabi, Asadollah Mehrara*, Yousef Gholipour Kanani, Mehrdad Matani Pages 49-57
  Purpose

  Perceived organizational support is the process of empowering individuals. In this process, we help our employees to improve their sense of self-confidence. The main purpose of this study was to investigate the impact of perceived organizational support on service quality with the mediating role of organizational innovation in the automotive after-sales service industry.

  Materials and Methods

  The correlational research method was structural equation modeling. The statistical population of the study was the after-sales service industry employees of one of the automotive industries (if you do not want to provide the name of the company, write like this) from which 351 people were selected by systematic random sampling. The research instruments included Zumrah Perceived Organizational Support Questionnaire (2018), Q&A Service Quality Questionnaire (2019) and Zumrah Organizational Innovation Questionnaire (2018). Statistical analyzes were performed using SPSS and AMOS software.

  Findings

  The results showed confirmation of the impact of perceived organizational support on service quality with the mediating role of organizational innovation with an impact factor of 0.64, confirmation of the impact of perceived organizational support on organizational innovation with an impact factor of 0.61 and organizational innovation on service quality with impact factor 0.65 and showed the effect of perceived organizational support on service quality with a coefficient of 0.59.

  Conclusion

  According to the results of the main hypothesis, the results show the confirmation of the effect of perceived organizational support on the quality of services provided with the mediating role of organizational innovation in the after-sales service organization of the automotive industry.

  Keywords: Perceived organizational support, service quality, organizational innovation, after-sales service
 • Seideh Madineh Ghasemnegad, Sayed Abbas Haghayegh*, Saeed Jahanian, Hasan Rezaei Jamalouei Pages 58-66
  Purpose

  Asthma is one of the most common chronic diseases and one of the most serious health problems and is a threat to health. goal of this study was Comparison the Effectiveness of Cognitive-behavioral Therapy and Training of Diaphragmatic Respiratory Exercises on Sleep Quality in Women with Asthma.

  Materials and Methods

  The present study is quasi-experimental of the type pre-test and post-test with control group. Sampling The present study included continuous sampling in which 60 people selected as a sample and randomly divided in to three groups of cognitive-behavioral therapy, diaphragmatic breathing training and control group. In this study the method of data collection is questionnaire that includes the Petzberg Sleep Quality Questionnaire. After the interventions, were taken post-test of samples and follow-up was performed one month later. Data were analyzed by spss software to version 22 and descriptive statistics and inferential statistics included analysis of covariance were used.

  Findings

  The results showed that cognitive-behavioral therapy and diaphragmatic breathing exercises on sleep quality in both post-test and follow-up stages is effective(p≤0.05).

  Conclusion

  cognitive Behavioral therapy and training diaphragmatic Respiratory exercises improves sleep quality of asthmatic patients. Therefore, can be used as a therapeutic way for solve sleep problems in asthmatic patients.

  Keywords: Cognitive-Behavioral Therapy, Diaphragmatic Respiratory Exercise, Sleep Quality, Asthma
 • Roohallah Mohamad Alinejad Omran* Pages 72-77
  Purpose

  The aim of this study was to investigate the relationship between the Quranic component of trust and increase the level of peace of mind from the perspective of verses and hadiths.

  Materials and Methods

  This study follows the library method and in the method of citing data from the citation method and in content analysis, from the descriptive-analytical content analysis method.

  Findings

  God Almighty has revealed the Holy Quran to guide man, and therefore its teachings are not unrelated to the human psyche. Among the Qur'anic teachings, trusting is a religious practice and is considered a sublime virtue. Hence the importance and place of trust and the need to recognize it in relation to peace of mind. A semantic study of this word and its use of the Qur’an reveals that it can be considered a sign of faith.

  Conclusion

  According to the present study which has been done on the verses of the Qur'an and hadiths, trusting protects the believer from sedition and does not harm him from others, and in the psychological dimension reduces the feeling of fear, anxiety and thus Reduces the feeling of sadness and at the same time increases the feeling of security, comfort and courage in human beings.

  Keywords: Reliance, Mental Health, Psychology, Islamic Life Style
 • Masoumeh Muslimi Mahni*, Mohammad Reza Sarmadi, Seyed Alireza Afshani, Seyed Mohammad Shobeiry Pages 78-90
  Purpose

  The aim of this study was to determine and rank the intervening factors for the ontology of environmental education in the distance education system with emphasis on Quranic verses.

  Materials and Methods

  In this article, in order to determine and rank the intervening factors for the ontology of environmental education in the distance education system with emphasis on Quranic verses, by examining scientific sources such as books, articles and related research records. In this way, the evaluated factors in other studies were identified and determined. Then, in order to collect data in field studies, questionnaires were designed and compiled by selecting a questionnaire tool to obtain the opinions of experts in the statistical community. In this article, two questionnaires are used to complete the research process. To fuzzy the data, triangular fuzzy numbers were used and in this way, the opinion of all experts was gathered in a general matrix, in this matrix, the first fuzzy number, the least number of views, the third fuzzy number, the highest number of views and the second fuzzy number, the average Geometric is the opinion of experts.

  Findings

  Most of the existing environmental problems are rooted in the lack of necessary knowledge and cultural weakness in the relationship between man and nature and is actually a cultural problem, so it requires national and international determination to strengthen the culture of environmental protection at different levels of society. In this regard, public environmental education is the key to confronting this cultural problem and a preventive and effective approach to promote environmental awareness.

  Conclusion

  The results show that the criterion of "divine caliphate, a trustworthy environment in human hands" is the most important criterion.

  Keywords: Ontology, Environmental Education, Quran, Divine Wisdom
 • Zeinab Khajevand, Ghorban Ali Aghaahmadi*, Behzad Farrokh Seresht, Saeed Eslami Pages 91-102
  Purpose

  The ability to think critically is one of the skills that empowers managers to deal with new and unique issues in today's world and the age of information and communication. The purpose of this study is to identify the factors affecting the formation and promotion of managers' critical thinking. Which provided the ability to implement and operationalize in field studies.

  Materials and Methods

  This research is applied in terms of purpose and descriptive-correlational based on data collection. The statistical population of this study included all managers, numbering 174 people, of which 117 people were selected as a statistical sample based on Cochran's formula by simple random method. The data collection tool is a questionnaire of factors affecting the formation and promotion of researcher-made critical thinking with 49 items.

  Findings

  The research findings of the ks test showed that the test was parametric and Pearson correlation test showed that the effective factors in formation (communication and information, education and learning) and effective factors in promotion (media literacy, risk-taking and ambiguity tolerance). ) Has had a positive effect on the formation and promotion of managers' critical thinking.

  Conclusion

  Based on the research findings, it can be acknowledged that organizational managers are more successful by strengthening the effective factors in the formation and promotion of critical thinking in the organization.

  Keywords: Effective Factors, Formation, Promotion, Managers
 • Masoumeh Moghaddami, Seyed Hossein Vaezi*, Maryam Baratali Pages 103-114
  Purpose

  This study seeks to infer the principles of religious education based on resurrection with emphasis on the Holy Quran.

  Materials and Methods

  This research has been done with a qualitative approach and through inferential method with Frankenna reconstructed model. The field of research included the Qur'an, commentaries, and religious texts, as well as research and articles written in the field of resurrection. In this research, after collecting the required research data from the above texts, concepts were first categorized using thematic coding method. Then, based on Frankenna's inferential model, the basics were inferred. In order to be reliable and believable and in order to ensure the results, the ways to achieve the results were regularly analyzed and interpreted under the supervision of expert professors.

  Findings

  Based on the results of research, some of the principles of religious education based on resurrection with emphasis on the Holy Quran are: piety in observing the lawful and unlawful, the relationship of faith in God with the benefit of divine guidance, piety in performing duties and abandoning taboos Reasoning in the words of the Qur'an and the Prophet (PBUH) is the cause of faith in God and resurrection, resurrection belief is the cause of protecting the soul from sin, the existence of signs of resurrection for people to believe in the resurrection, belief in the signs of resurrection for believers Piety away from bad suspicion.

  Conclusion

  The results showed that for the religious education of people, resurrection can be an effective factor.

  Keywords: Conclusion, Fundamentals of religious education, Equivalence, The Holy Quran
 • Monir Al-Sadat Navabi, Kourosh Goodarzi*, Mehdi Roozbahani, Davood Kordestani Pages 104-110
  Purpose

  Adolescence is one of the most important stages of life in which a person's personality is established and formed. Most behavioral disorders and maladaptations after adolescence are due to lack of attention to the sensitive period of adolescence and lack of proper guidance in the process of growth and development. This negligence leads to incompatibility and adaptation to the environment and the occurrence of various deviations in various dimensions for adolescence (1). The aim of this study was to compare the effectiveness of happiness education and problem-solving skills training on social anxiety and self-compassion in adolescents.

  Materials and Methods

  The present study was a quasi-experimental study of pre-test and post-test with two experimental groups and an unbalanced control group. The statistical population of this study was all female students studying in the academic year 1396-97 in Tehran in the second secondary (high school) number of 2325 people. Using random sampling method, a sample size of 60 people (20 people in the happiness training group, 20 people in the problem solving training group and 20 people in the control group) were selected. In order to collect research data, the questionnaire of social anxiety styles of Connor et al. (2) and self-compassion of Reese, Pamir, Neff and Wengachet (3) were used. First, the pre-test was performed using the mentioned questionnaires from all three groups (happiness education test, problem solving skills test and control). Then, the first experimental group was trained in problem solving using the protocol prepared based on "Problem Solving and Decision Making Book" (4), Life Skills Book (5), 9 sessions and 1 2-hour session per week. The second experiment was performed according to the protocol prepared by the happiness training program based on the "Fordyce method" (1997, quoted by Pahlavan 2009), in 7 sessions and 1 2-hour session per week. After the intervention, post-test was performed in all three groups. The obtained data were analyzed by analysis of covariance.

  Findings

  The results of multivariate analysis of covariance and LSD comparative test indicate that happiness and problem-solving skills training affect adolescents' own social anxiety and compassion.

  Conclusion

  There is also a difference between the effectiveness of happiness education and problem solving skills training on social anxiety and self-compassion in adolescents. The effectiveness of problem-solving skills training on social anxiety and self-compassion in adolescents is higher than the effectiveness of happiness training.

  Keywords: Social Anxiety, Happiness Education, Problem Solving Skills Training, Self Compassion
 • Forough Omid Malayeri, Hassan Givarian*, Hassan Amiri, Koroush Parsa Moein Pages 111-124
  Purpose

  Privatization is one of the measures implemented by governments in many countries of the world to reform their economy and administrative system.

  Materials and Methods

  This research is of applied type. The approach of this research is a combination of qualitative and quantitative (mixed) approaches. The statistical population in the qualitative part of the research are experts and faculty members of the health system. The statistical population was a small number of managers and deputies of private hospitals in Tehran. According to the information obtained, there are about 56 private hospitals in Tehran and the total number of the statistical population is 743 people. Therefore, 253 managers and deputies of private hospitals in Tehran were selected as the research sample.

  Findings

  The research findings showed that the effective model of privatization in the health system of Tehran has 9 main factors of strategic leadership, economic factors, legal support, executive management, political factors, education and empowerment, insurance factors, networking system Health and success in privatization. According to the results of the ranking of success in privatization with an average rank of 5.66 have the first rank and networking of the health system with an average rank of 4.35 have the last rank.

  Conclusion

  The results showed that the effective model of privatization in the health system of Tehran has two main factors and their indicators. This model is composed of indicators that are the core and heart of this model and are the basis for evaluating privatization in the health system.

  Keywords: Privatization, Health system, Private hospitals
 • Zahra Shakib, Majid Zargham Hajabi*, Ali Reza Aghayousefi Pages 125-133
  Purpose

  The aim of this study was to investigate the effect of mindfulness-based intervention on selective attention, processing speed and working memory of children with attention deficit / hyperactivity disorder.

  Materials and Methods

  The research design was quasi-experimental. The study population included all 10- to 7-year-old male students with attention deficit / hyperactivity disorder in Qom in 1398. Using the available sampling method from among ADHD children referred to pediatricians and psychiatrists in Qom, 30 people were selected. And were randomly assigned to two equal groups (experimental and control). Raven test and SNAP-IV test were performed and children with ADHD criteria as well as IQ above 90 were selected. Data analysis was performed using analysis of covariance.

  Findings

  In this study, the components of executive functions in the experimental and control groups were examined and the hypothesis was designed in accordance with the research topic. To test them, after confirming the assumptions, the statistical test of covariance analysis was used. Shapiro-Wilk test was used to check the normality of data distribution. According to the obtained significance levels, each of the research variables is greater than 0.05.

  Conclusion

  The results indicate that mindfulness-based intervention promotes sustained attention, processing speed, response inhibition and working memory of children in the experimental group. Therefore, performing mindfulness-based exercises as a suitable treatment strategy, free of side effects, to improve the executive functions of children with attention / hyperactivity seems to be necessary.

  Keywords: Mindfulness, Executive functions, Attention Deficit Hyperactivity Disorder
 • Hamidreza Tahmasebi, Negin Jabbari*, Kiumars Niazazari Pages 134-148
  Purpose

  The present research was performed with the aim of presenting a pattern of entrepreneurial intelligence in high school students in the west region of Golestan province.

  Materials and Methods

  This study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was qualitative. The research population was the documents and texts of entrepreneurial intelligence and specialists and professors of entrepreneurial intelligence in the west of Golestan province in 2019 year. The research sample was documents and texts of entrepreneurial intelligence and based on principle of theoretical saturation 25 entrepreneurial intelligence specialists and professors who were selected by purposive sampling method. To collect data were used from noting and semi-structured interview methods and data were analyzed by content analysis method.

  Findings

  The findings showed that the factors effecting on entrepreneurial intelligence in high school students were included individual factors (including two sub-components of intrinsic characteristics and acquired characteristics), educational and family (including two sub-components of teachers and educators and developmental-educational atmosphere) and social institutions (including three sub-components of authority and distribution of power, communication system and cultural norms) which were developed the indicators of each of them. Finally, based on the components, sub-components and indicators of entrepreneurial intelligence, the pattern of entrepreneurial intelligence was designed in high school students.

  Conclusion

  Based on the pattern of entrepreneurial intelligence designed in this study, high school professionals and planners can use this pattern to take effective steps to promote entrepreneurial intelligence in high school students.

  Keywords: Entrepreneurial intelligence, students, individual factors, educational, family, social institutions
 • Mehri Abdolvand, Karamolah Daneshfard*, Abolhassan Faghihi Pages 153-161
  Purpose

  The aim of this study was to validate the national knowledge asset measurement model.

  Materials and Methods

  From the perspective of purpose, the validation of the national knowledge asset measurement model is in its current form and no control, interference or capture by the researcher in the data or observation environment was applied. Therefore, the model used was descriptive. The statistical population included employees of public and private sector organizations in Tehran who had more than 10 years of experience and were known as experts in the field due to their professional, educational and organizational backgrounds. Sampling was done by simple random method.

  Findings

  In order to assess the validity of the national knowledge asset model, after evaluating the reliability of the questionnaire using Cronbach's alpha and Kappa-Flies test to ensure the consensus of respondents, the validity and reliability of the relationship between the components of the model using factor and soft analysis. LISREL software was tested.

  Conclusion

  Considering the high level of consensus of the respondents, and the values ​​of the factor load obtained for the components and indicators of the national knowledge asset measurement model, it can be stated that this model has a high structural validity and good validity. For use in the private and public sectors.

  Keywords: Knowledge Asset, National Knowledge Asset, Intangible Asset, Knowledge Management
 • Mohammad Reza Karbaschi, Ali Khalkhali*, Zohreh Shakibaei Pages 162-178
  Purpose

  The aim of this study was to explain the emerging theory of Iranian invisible school management.

  Materials and Methods

  In terms of methodology, a qualitative approach of the foundation data type was preferred. Experts, experts and specialists in school administration were defined as the reference community and the main source of this research. Accordingly, 10 experts, professors of educational sciences and educational management with school management experience were purposefully selected in terms of theoretical saturation, and voluntarily accepted the invitation to participate in this study. The method and tool of data collection was centralized group discussion. To extract the data, text-based and note-based analysis strategies combined with analytical analogy were used. The analysis of the extracted data was performed according to the instructions provided by Strauss and Corbin.

  Findings

  The results showed that the constructs of "network entanglement deformity", "full of possibilities, unexpected and transformative", "production of tangible and pragmatic knowledge", "emergence of transtemporality and meta-space and semantic hypertext", "proximity to phenomenological reality", " "Dynamic adaptability", "tendency to balance power", "living on gray borders", "based on individualist dialogues", "continuity in self-based processes", can be used to explain the theory of "invisible school management".

  Conclusion

  The results of this study showed that in practice and in the real world, for a long time in the Iranian educational institution, an invisible structure has been formed and operates in the context of the obvious school, which is much more powerful than the obvious school.

  Keywords: Invisible School Management, Foundation Data Theory, Focus Group, School Management
 • Seyed Mehdi Shojaei Langari, Reza Yousefi Saeedabadi*, Maryam Taqvaee Pages 170-178
  Purpose

  The aim of this study was to present a model based on the effect of information literacy with a postmodernist approach on self-efficacy in graduate students and residents of Mazandaran University of Medical Sciences.

  Materials and Methods

  In terms of purpose, the present study is an application that was conducted with a mixed approach (qualitative and quantitative). The statistical population in the qualitative section, professors of Mazandaran University of Medical Sciences were selected using purposive sampling method to 10 people and in the quantitative section, graduate students and assistants of Mazandaran University of Medical Sciences to 313 people out of 1665 based on Cochran's formula with Gender stratified random sampling method was selected as a statistical sample. For data collection, a researcher-made questionnaire (information literacy with a postmodernist approach) and the self-efficacy questionnaire of Scherer et al. (1982) were used. The face and content validity of the instruments were calculated with a factor load greater than 0.5 which was confirmed and their Cronbach's alpha was calculated above 0.7. Confirmatory factor analysis and structural equation tests were used to analyze the data.

  Findings

  The results showed that the model of the effect of information literacy with postmodernism approach on self-efficacy in graduate students and residents of Mazandaran University of Medical Sciences is significant and has a moderate to high fit.

  Conclusion

  The results showed that the effect of information literacy with postmodernism approach on self-efficacy in graduate students and residents of Mazandaran University of Medical Sciences with a coefficient of 471/0 was significant.

  Keywords: Information Literacy, Postscript, Self-Efficacy, University of Medical Sciences
 • Heshmatollah Ekandari Asl, Alireza Shirvani*, Mashaallah Valikhani Pages 179-191
  Purpose

  Reducing organizational overweight is a method that organizations use to reduce costs, focus on core processes, improve services, and improve skills. By adopting an organizational overweight reduction policy, an organization can focus only on the activities for which it has been assigned and perform tasks that are precisely related to its organizational goals.

  Materials and Methods

  This research has been done using descriptive survey research method. The method of data collection is content analysis and data theory of the foundation. The components of the research were examined in two stages. The process of conducting research is in the process of processing the data theory of the foundation. The research instrument was an 81-item questionnaire that was adjusted based on a five-point Likert scale. The face and content validity of the questionnaire in this study was examined by experts and the construct validity was evaluated using factor analysis. Cronbach's alpha was used to measure its reliability. Cronbach's alpha coefficient estimation values ​​were reported for themes higher than 0.7, indicating a high internal correlation in the base codes. In order to analyze the data, descriptive statistical methods were used in quantitative data analysis including frequency distribution tables and graphs, and in the inferential section, factor analysis method and covariance-based structural equation modeling approach were used.

  Findings

  The results showed that the dimensions and components can be classified into 9 main dimensions and 81 components.

  Conclusion

  According to the main loads, the research model has a good validity.

  Keywords: Organizational overweight, Liberalization approach, Organizational agility, Outsourcing, privatization
 • Hengameh Karbalaeipour, Parinaz Benisi*, Farhad Jomehri, Bita Nasrolahi Pages 192-203
  Purpose

  The aim of this study was to explain the structural relationship between psychological capital and mental toughness with happiness in students.

  Materials and Methods

  The cross-sectional research method is correlational. For this purpose, among the students of Tehran Azad University, Research Sciences Branch in the academic year 2020-2021, 380 people were randomly selected. In this study, Oxford tools of happiness, psychological capital and mental toughness were used, all of which had acceptable validity and reliability. SPSS-V23 and Amos-V8.8 software were used to analyze the data. Structural equation modeling was also used to answer the research hypotheses. The results of Pearson correlation test showed that there is a significant positive relationship between the components of psychological capital (resilience, optimism, hope and self-efficacy), components of mental toughness (commitment, struggle, restraint and trust) and students' happiness.

  Findings

  The results of modeling test showed that the happiness model fits based on psychological capital and mental toughness. Based on the results of psychological capital modeling test and mental toughness, they are able to explain 52% of the variance of students' happiness.

  Conclusion

  The findings of this study showed that in order to increase the level of happiness of students, based on positive psychology and personality traits such as psychological capital and mental toughness, effective measures can be taken to enhance happiness and quality of life of students and people in society. Given the conditions imposed by the Corona epidemic, this is necessary.

  Keywords: Psychological Capital, Mental Toughness, Happiness
 • Mustafa Norouzi, Marzieh Pilevar *, Mohammad Rezaei Pages 204-215

  Waqf is a God-pleasing thing that, while retaining its nature in the Islamic legal system, is less common in other societies (especially in non-Islamic religions). And includes movable property, including endowments of common currencies. Although some jurists do not consider the endowment of money as permissible and do not consider its endowment as an endowment and consider that it is contrary to the principle and method of benefit and some endowment conditions such as the need for the surviving endowed property to be used, but on the contrary, most of those who endow It has been considered permissible, it is believed that in the endowment of money, there are profits that remain the same as the property, such as decoration, credit. This article seeks to point out that the endowment of today's common currencies, which are of a non-dirham and dinar nature, is a tax endowment, the lending and mudarabah of which are profitable, and do not conflict with the terms of the endowment. Therefore, by examining the jurisprudential arguments and the problems and their answers, the endowment of money is correct and there is no prohibition for it, and this will cause the health of society and individuals.

  Keywords: Profit, Deduction, Nature of Money, Legitimacy, Benefit, Endowment, Health
 • Latif Shayesteh, Reza Ismaili*, Asghar Mohammadi Pages 216-233
  Puropse

  The aim of this study was to investigate the effect of ethnic identity and cultural intelligence on youth national identity style.

  Materials and Methods

  This study was descriptive and causal. The statistical population includes 94787 young people (18-35 years old) in the border cities of Ardabil province. 621 of them were selected based on Cochran's formula and stratified random sampling (by gender and city) and studied. The data collection tool was a researcher-made questionnaire based on other research questionnaires that had the necessary validity and statistical analysis was performed based on the structural equation using Spss and Amos programs. The regression values ​​of the structural equation model indicate that the effect of the motivational dimension of cultural intelligence (0.23), the metacognitive dimension to the extent of (0.17), the behavioral dimension (0.15), the cognitive dimension (0.09), and the dimension of identity belonging Ethnicity (0.20), the dimension of ethnic identity commitment (0.13), and the dimension of ethnic identity awareness to the extent (0.10), affect national identity.

  Findings

  Therefore, the motivational dimension of cultural intelligence has the greatest effect, and the cognitive dimension of cultural intelligence has the least effect on national identity.

  Conclusion

  The results of the study are in line with other studies, so with the development of ethnic identity and cultural intelligence, a step can be taken to establish national identity in the border cities of the country.

  Keywords: Ethnic Identity, Cultural Intelligence, National Identity
 • Abdul Latif Kor, Fereshteh Kurdistani*, Ali Hosseinkhah, Yalda Delgshaei Pages 234-245
  Puropse

  The present study was conducted to identify and explain the dimensions, components and indicators of entrepreneurship education in public technical and vocational training centers in Tehran.

  Materials and Methods

  The research method is fundamental in terms of purpose and qualitative in terms of how to collect information. In this research, after purposive sampling, the process of interviewing key and informed experts has continued until the complete identification and description of dimensions, components and indicators and the achievement of theoretical saturation. For this purpose, while implementing the interviews in MAXQUDA12 software, the obtained information was aggregated and re-examined and classified into major categories. Finally, the obtained categories are reviewed and duplicates are eliminated, and similar items are merged and the dimensions of the subject are specified, and the framework of the obtained components and indicators is explained. The method of data analysis in the qualitative part is using open coding, axial coding and selective coding.

  Findings

  Based on the results, the extracted model with 5 dimensions, 16 components and 60 indicators has been proposed as a model for entrepreneurship education.

  Conclusion

  After finalizing the data analysis and extracting the conceptual model, in order to measure the validity of the model, ten faculty experts in the form of a focus group on the dimensions, components and indicators of the model, agreed and agreed. It is suggested that this model be used in designing and evaluating entrepreneurship training programs.

  Keywords: Theme analysis, Entrepreneurship education, TemplateDesign
 • Abdul Rasool Rezazadeh, Gholamreza Jafarinia *, Bagher Gorgin Pages 246-258
  Purpose

  The aim of this study was to investigate the cultural, social and religious contexts on employment and unemployment of self-sacrificing children in Bushehr province.

  Materials and Methods

  This research was applied in terms of purpose and applied-descriptive. The method of data collection was field and library studies that the researcher made a questionnaire for the field method. After ensuring its validity and reliability, the researcher distributed the questionnaires and collected information. The statistical population included 835 children of all martyrs and martyrs (girls and boys) unemployed in Bushehr province who had reached the age of employment and were ready to enter the labor market. Cochran's formula was used to select the sample size and the number of samples was 332.

  Findings

  According to the findings, there is a positive and significant relationship between the studied factors with employment and unemployment status so that the level of significance and correlation coefficient between the studied variables with employment and unemployment status, respectively: social class (0.001 P = r = 0.67), social environment (P = 0.001 and r = 0.62) and religious and cultural contexts (P = 0.001 and r = 0.53), so each hypothesis Confirmed.

  Conclusion

  The results of the study show that factors such as (cultural and social contexts as well as religious and cultural factors) have a significant effect on the employment and unemployment of the children of martyrs in Bushehr province.

  Keywords: Culture, Society, Religion, Employment, Unemployment, Sacrificing Children, Bushehr Province
 • Mahsa Mosavian Kojoor, Fazile Rohani* Pages 259-266
  Purpose

  Happiness is one of the constructs derived from the positive psychology approach that has a positive effect on many variables. As a result, the aim of this study was to determine the relationship between spiritual intelligence and social self-efficacy with happiness in students.

  Materials and Methods

  This study was a cross-sectional from type of correlation. The research population was students of the Islamic Azad University of Sari branch in the academic years of 2020-21 about 3000 people. The sample size based on Krejcie and Morgan table was estimated to be 341 people who were selected by stratified sampling method according to gender. The research instruments were the King spiritual intelligence questionnaire (2008), Smith & Betz social self-efficacy scale (2000) and Argyle et al happiness questionnaire (1989). Data were analyzed by Pearson correlation coefficients and multiple regression with stepwise method in SPSS-22 software.

  Findings

  The results showed that spiritual intelligence (r=0.414) and social self-efficacy (r=0.544) had a positive and significant relationship with students' happiness (P<0.001). Also, the variables of spiritual intelligence and social self-efficacy were able to explain 29.1% of the happiness changes in students (P<0.05).

  Conclusion

  The results of the present study indicated the effective role of spiritual intelligence and social self-efficacy in explaining students' happiness. Therefore, in order to improve their happiness, can be improved their spiritual intelligence and social self-efficacy through workshops.

  Keywords: Spiritual Intelligence, Social Self-Efficacy, Happiness, Students
 • Maryam Samei, Hamid Mohammad Ghasemi*, Seyed Ahmad Mirian Pages 267-277
  Purpose

  The purpose of this study was to investigate the method of Qur'anic storytelling in the story of Prophet Ibrahim (AS).

  Materials and Methods

  This research with a descriptive-analytical method states that the story of Prophet Ibrahim (AS) has used various and valuable methods and methods to achieve his lofty goal (guiding human beings).

  Findings

  According to the findings, although the main language of the Qur'an is the language of religion and spiritual guidance, but it has also used the story to convey its message as the most appropriate means of expression, transmission of concepts and ideas desired by God to depict events in It is the format of the story. In this way, to transmit human ideals, experiences, thoughts, customs, traditions and values ​​to the future.

  Conclusion

  The results showed that the most prominent Qur'anic story that is told in an artistic format and in a solid style is the story of Prophet Ibrahim (AS). One of its prominent features is the way the story is processed, which is special and unique. In the story of Ibrahim (AS), using the techniques of storytelling, the lofty goals of the Holy Quran, familiarity with religious culture, education, training, guidance and learning of human beings, are told in the form of a story.

  Keywords: Holy Quran, Prophet Ibrahim (AS), Stories, Method
 • Ali Asghar Khosrobeigi, Ali Reza Aghayousefi*, Nasser Sobhi Gharamaleki Pages 278-287
  Purpose

  The aim of this study was to investigate the model of predicting marital empathy based on object relationships by considering the mediating role of attachment styles in married individuals.

  Materials and Methods

  The research method was descriptive and structural equation modeling. The statistical population of the present study was all married people who referred to health centers in Tehran in 1400, of which 350 people were selected by convenience sampling. The research instruments included the Julif and Farrington Marital Empathy Scale, the Bell Object Relationships Questionnaire, and the Hazen and Shaver Attachment Styles Questionnaire. Structural equation modeling was used to analyze the data.

  Findings

  The results of statistical test showed that the fit indices of the research model are in good condition. Object relationships have a significant direct effect on marital empathy (p <0.05). Object relationships have a significant indirect effect on marital empathy through attachment styles (p <0.05).

  Conclusion

  Based on the research findings, appropriate strategies for improving the predictive components of object relationships should be considered in order to increase the level of satisfaction, stability and stability of marriage and increase marital empathy.

  Keywords: Marital Empathy, Object Relationships, Attachment Styles
 • Nazanin Hashemzadeh, Hamid Foroughipour*, Reza Sabounchi Pages 289-294
  Purpose

  The purpose of this model is to determine the impact of human resources empowerment of the Sports and Youth Organization of West Azerbaijan Province on their efficiency with emphasis on some Islamic dimensions.

  Materials and Methods

  First, the empowerment impact model was designed using the opinions of 15 experts and through a questionnaire. In this section, due to the volume of samples, which was less than 200 people, the model was presented using Smart PLS 2 software.

  Findings

  The results showed the confirmation of 8 extracted indicators (including 39 items) in the study population, which are: individual factors, organizational culture, technical, organizational support, educational, systemic, environmental and job-related.

  Conclusion

  Therefore, in order to succeed in today's dynamic business environment, organizations need the knowledge, energy and creativity of all employees and managers. Empowerment is considered as one of the useful tools to improve the quality of employees and increase organizational effectiveness.

  Keywords: Empowerment, Human resources, Sport, Efficiency, West Azerbaijan Province
 • Yaser Mohammadi, Majid Reza Karimi *, Alireza Khodami Pages 295-306

  Increasing local and ethnic awareness has become doubly important in modern times; In particular, while some believe that factors such as globalization exacerbate ethnic feelings and undermine national identity, some argue that increasing ethnic tendencies does not conflict with individuals' national identities and can help strengthen them. Today, experimental testing of each of these theories in societies with ethnic and linguistic diversity is a necessity because the adoption of identity policies in such societies, especially Iran, requires constant monitoring of the tendency of the active population, especially the elite youth to national and ethnic identity. The purpose of this study is to analyze the discourse of ethnic identity and national identity among the elites of Fars province. The method of this research is descriptive-qualitative that through interview tools, seeks to study and recognize the discourse governing the attitude of ethnic and national identity of the elites of Fars province, identify the content of its discourse in relation to governance and also compare within groups their discourse order. Findings from research on the cultural context of discourse suggest that most of these elites are associated with the adoption of an identity of resistance to rule. Ethnic identity is also superior to their national identity and has a total of four different types of discourse order. Islamic discourse with Islamic / ethnic approach and Islamic approach, artistic discourse with two artistic and ethnic / cultural approaches, scientific discourse with a realistic view of ethnic identity and socialist discourse with human / ethnic approach, based on research findings, other categories according to There are also components of ethnic or national identity. The end result is that each individual's identity discourse is in relation to these two aspects with his dominant approach and worldview and in relation to the field of power and politics.

  Keywords: National Identity, Ethnic Identity, Elites
 • Dariush Emami, Masoud Ahmadi, Rahman Ghaffari Pages 307-317
  Puropse

  Today, new technologies allow employees to access their work from any place and at any time; Which leads them to a more flexible work environment. Accordingly, the purpose of this study is to identify the indicators and components of a flexible working hours model with a focus on productivity.

  Materials and Methods

  In terms of applied purpose and in terms of data collection method and relationships between variables, the present study is a descriptive research with a qualitative approach. The statistical population of this study was all policy makers, professors of the Center for Scientific Policy, university professors, researchers and experts active in the field of policy-making and experts related to the research title and the statistical sample was selected based on theoretical saturation of 25 people. Coding was used to analyze the data and extract the theory.

  Findings

  The results showed that 116 open codes were identified in the open coding stage, which were summarized in the form of 15 concepts. In the second stage of qualitative data analysis (axial coding), the paradigm model of Strauss and Corbin was used.

  Conclusion

  The components of the paradigm model for pivotal coding included pivotal category, causal conditions, prevailing context, interventionist conditions, strategies and consequences

  Keywords: Flexible working hours, Productivity, Knowledge staff, Coding
 • Leila Bagheri Nezamabad, Ismail Kavousy * Pages 318-330
  Purpose

  Today, hotel management is one of the most dynamic sectors of the tourism industry, which plays an important role in attracting tourists. Hotels are a reflection of the different needs and tastes of the customers of this market. The success of companies in this industry also depends on how to meet the needs of tourists and provide services according to their needs and interests. The aim of this study was to evaluate and prioritize the factors affecting the quality of services with the MCDM approach.

  Materials and Methods

  The research method was qualitative-quantitative. In this study, first through interviews with experts who were selected through purposive sampling, then by analyzing the content, effective factors were extracted and the Ahp technique was used.

  Findings

  Ahp results showed that out of 5 factors extracted were hotel design style, scope and variety of hotel services, hotel staff attitude, hotel management and creativity and innovation.

  Conclusion

  The criterion of hotel design style with normalized weight of 0.292 had the highest priority and the criterion of scope and variety of hotel services with similar weight of 0.235 is in the second priority and the criterion of hotel management with normal weight of 0.182 was in the third place.

  Keywords: Quality of service, 5 star hotel, Ahp
 • Amin Sheikhi Aram, Faezeh Nateghi *, Ezatullah Shah Mansouri Pages 331-356
  Purpose

  The present study aimed to provide a model for evaluating the curriculum in the field of physical education and primary health.

  Materials and Methods

  In this research, qualitative and quantitative methods have been used according to the needs. The executive process of this research consists of 4 stages, in the first stage it examines the current situation, then using the opinions of experts and specialists as well as international experiences, evaluation indicators were extracted, and in the third stage, using information obtained from the first and second stages. Also, with the approval of 10 professors, researchers and experts in the field of primary education in Lorestan province who were selected selectively and purposefully. 85 indicators identified and using the Delphi method of the final model in the form of 9 dimensions and 66 indicators included; 1) Objective element (including 17 indicators), 2) Content element (including 10 indicators), 3) Learning resources element (including 7 indicators), 4) Learning activities element (including 4 indicators), 5) Execution method element (including 7 indicators) Index), 6) element of evaluation method (including 7 indicators), 7) grouping element (including 7 indicators), 8) time element (including 4 indicators) and 9) space element (including 3 indicators) were approved.

  Findings

  In the fourth stage, the conceptual model obtained in the previous stage was validated using the opinions of 284 staff and teachers of physical education in Lorestan province, who validated it using a questionnaire and modified the results using the results. And provide the final action model.

  Conclusion

  The results showed that the elements of learning activities, purpose, implementation method, content, space, evaluation method, time, grouping, respectively, have the highest priority in the evaluation of the elementary course curriculum.

  Keywords: evaluation, physical education, goal element, content element, learning resources, implementation method element, grouping, time, space element
 • Bayram Aghapour*, Hamid Maleki, Nazila Khatib Zanjani, Marjan Masoumi Fard Pages 357-371
  Purpose

  This study was conducted with the aim of conceptualizing open pedagogy in the thought and lifestyle of ancient philosophers and examining how it developed in the lives of societies of that time.

  Materials and Methods

  In terms of type of research is theoretical and qualitative research method is descriptiveanalytical. The statistical population, by the nature of the subject, includes all sources and documents related to open pedagogy and the educational perspective of ancient philosophers, including all electronic and written books, articles, magazines, sites and valid databases, dissertations and doctoral dissertations. The statistical sample is all available sources and documents related to the subject. The method of data collection is a library in which researchers have sufficiently studied and analyzed and filed all electronic and written books, articles, journals, sites and databases, dissertations and doctoral dissertations.

  Findings

  To answer the research question, the collected information was classified, analyzed and interpreted. From the collected information, 9 main categories: 1. Objective 2. Teacher 3. Student 4. Teaching method 5. Content and topic 6. Planning 7. School 8. Evaluation 9. Resources were extracted.

  Conclusion

  The results show that more of the sub-categories of purpose and teacher and a small number of sub-categories of student, teaching method, planning and school were in the educational perspectives and lifestyle of ancient philosophers and almost none of the sub-categories of subject and content were evaluation. And the sources were not in the educational views and lifestyles of the ancient philosophers.

  Keywords: Open Pedagogy, Ancient Philosophers, Socrates, Plato, Aristotle