فهرست مطالب

مطالعات باستان شناسی دوران اسلامی - پیاپی 3 (بهار و تابستان 1402)

نشریه مطالعات باستان شناسی دوران اسلامی
پیاپی 3 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1400/09/09
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حسین صبری*، غلامرضا اعوانی، فرح سادات مدنی صفحات 7-25

  پژوهش سکه ها اطلاعاتی بی واسطه و دست اول از فهم گذشته است. فناوری و بستر میان رشته ای می تواند ارزش مضاعفی ایجاد کند که شاید بدون آن دستیابی به آنها ممکن نباشد. داده های بدست آمده از آنالیز غیرمخرب اطلاعاتی تولید می کند که الزاما در متون تاریخی وجود ندارد؛ یا در سکه شناسی چون معمولا بستر پیدایی آنها نامشخص است نسبت به مواد فرهنگی بر جا دچار نقصان هستند و نمی توان در این زمینه نظری ارایه داد. برای سنجش خلوص نقره تعدادی از سکه های قرن دوم هجری خلافت عباسی که از گنجینه موزه ملی ایران هستند، از دستگاه XRF قابل حمل استفاده شد. نتایج حاصله که به روش کمی- کیفی به دست آمد مورد مطالعه آماری قرار گرفت. از بین نتایج حاصل، به غیر از نقره که در سکه های درهم محور و فرض اصلی مقاله است، به دو فلز مس و سرب در سکه ها نیز توجه شد زیرا ضمن ارتباطی تنگاتنگ با نقره، در مسایل مختلفی از جمله عیار نقره و مسایل فنی تعیین کننده هستند. ضمن ترسیم جداول و نمودارها، عیار نقره بر اساس درصد وزنی به دست آمد که تفسیر آنها گویای عیار بیشتر سکه های مرکز خلافت، مدینه السلام، و تمایزشان از سکه های ضرابخانه های دیگر است. ضمن این که برخی ناخالصی های شاخص، مس و سرب، در سکه های مدینه السلام کمتر از گروه سکه های دیگر است. می توان ناخالصی های مربوط به مس را موثر در عیار دانست به این نحو که احتمالا آگاهانه به ترکیب فلزی اضافه می شد و ناخالصی های مربوط به سرب را به دلیل عدم تاثیرگذاری در عیار، اهمال کاری فنی تلقی کرد.

  کلیدواژگان: آنالیز عنصری سکه، XRF قابل حمل، مدینه السلام، آلیاژ سکه، سنجش عیار نقره
 • سعید ستارنژاد*، طیبه حسین پور درخشش صفحات 27-43
  ساختار معماری گورها و عناصر مرتبط با آن، بازتاب باورهای آیینی - عبادی جوامع انسانی است. دقت در این شواهد فرهنگی، می تواند در شناخت بهتر، از وضعیت دینی - مذهبی، اجتماعی و قومی منطقه مورد مطالعه کمک شایانی داشته باشد. منطقه شمال غرب ایران در طول تاریخ به دلیل وجود فرهنگ ها و اقوام مختلف، تنوعی از قبور و سنگ قبرها را دارد. در دوران اسلامی به خصوص پس از قرون میانی اسلامی در این منطقه سنگ قبرهایی در اشکال مختلف ایجاد شده که یکی از مهم ترین آن، سنگ افراشته هاست. تاکنون پژوهشگران، مطالعات جامع درباره این آثار فرهنگی انجام نداده اند و فرضیه های مختلفی درباره علت شکل یابی این گونه از اشکال سنگ قبر ها مطرح کرده اند. برهمین اساس در پژوهش حاضر نگارندگان در تلاش هستند تا به شیوه مطالعات میدانی و کتابخانه ای که اساس آن به روش توصیفی - تطبیقی و تحلیلی است به پرسش های زیر پاسخ منطقی دهند. 1- ریشه سنگ افراشته های گورستان اونار به کدام مناطق بازمی گردد؟ 2- شکل و عناصر تزیینی سنگ افراشته های اونار بیانگر چه مفاهیمی است؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که سنگ افراشته های اونار متاثر از پیکره های سنگی انسان ریخت آسیای میانه و خاور دور بوده که در قرون میانی اسلامی، وارد فرهنگ منطقه آذربایجان ایران شده است. نتایج دیگر پژوهش بیانگر آن است؛ که این آثار تحت تاثیر تعالیم دین اسلام مبنی بر نفی صورتگری دچار تغییراتی محسوس شده اند و شواهدی از مذهب تشیع را به نمایش می گذارند. این پیکره ها نمونه ای از درهم آمیختگی سه فرهنگ آسیای میانه (اقوام ترک زبان)، اسلام و ایران را در قالب یک اثر آیینی - مذهبی نشان می دهد.
  کلیدواژگان: آذربایجان ایران، گورستان اونار، سنگ افراشته، دوران اسلامی، فرهنگ اقوام ترک
 • مسلم رضایی*، محمد مرتضایی صفحات 45-70
  در تفکر نوین جامعه علمی و دانشگاهی، کاربردی کردن علوم و هدایت آن به سمت رفع نیازهای اساسی جامعه از اهم وظایف به شمار می آید. شناسایی پدیده های باستانی به کمک علوم مکانی نظری GIS منجر به شناسایی چگونگی استقرار هر یک از پدیده های انسانی در گذشته می شود. هدف اصلی پژوهش مدل سازی مکانی جهت تحلیل و توزیع مکانی محوطه های اسلامی شهرستان خنج است. این پژوهش از نظر هدف بنیادی و از نظر روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و داده های باستان شناختی است. شاخص های منتخب در دو مرحله از طریق مطالعه سوابق (طرح های تحقیقاتی، کتب،...) و بهره-گیری از آراء خبرگان گردآوری شده است، با روش دلفی ادغام گردیدند. 14 شاخص در این بخش شناسایی شدند و در ادامه برای شناسایی میزان اثرگذاری شاخص ها و معیار ها بر همدیگر و رتبه بندی از مدل تحلیلی ترکیبی Anp-Dematle بهره گرفته شده است.در انتها به وسیله نرم افزار GIS و استفاده از تحلیل فازی همپوشانی گردیدند؛ نتایج تحقیق نشان می دهد؛ معیار عرض جغرافیایی (a3) با میزان اثرگذاری 0.120 اثرگذارترین شاخص و پس از آن معیارهای شیب (c3) و ارتفاع (b1) با میزان اثرگذاری 0.118 و 0.117 در رتبه های بعدی قرار دارند. نتایج منتج از تحلیل شاخص های 14گانه در محیط نرم افزار ArcGIS موثر در تعیین پراکنش فضایی نقاط 93 گانه باستان شناسی نشان می دهد که دوری و نزدیکی به آب، خاک مناسب، ارتفاع مشخص از دلایل شکل گیری استقرارها در این شهرستان است. وابستگی به سه ویژگی مهم یعنی؛ آب، خاک مناسب برای کشاورزی و ارتفاع مناسب از مهم ترین دلایلی است که استقرارگاه های این منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد.
  کلیدواژگان: مدل سازی، توزیع مکانی، باستان شناسی دوران اسلامی، شهرستان خنج، GIS
 • پیمان پاسالاری*، کورش محمدخانی، احمدعلی اسدی، یوسف قاسمی قاسموند، عباس نوروزی، سمیه نظری صفحات 71-94

  کوخرد دارای پراکنش آثاری از دوران پیش از تاریخ تا دوران متاخر اسلامی است که روند پژوهشی و بررسی های باستان شناختی آن از سال 1384 و پیش تر از آن آغاز گشته و تاکنون در دست انجام است. وجود پراکندگی های متفاوت از دوره های مختلف بشری بیانگر غنای این منطقه است. محوطه معروف به محله بونجرون کوخرد یکی از محوطه های اسلامی است که در شرق آرامگاه دو گنبدان و غرب کوخرد قرار دارد که بررسی های باستان شناسی و مطالعات دیگر این محوطه نیز در سال های اخیر انجام شده است. در طی بررسی های اخیر و همچنین در جریان تهیه پرونده ثبتی این محوطه تاریخی مطالعاتی بر روی داده های فرهنگی - تاریخی این محوطه انجام شد که در طی پژوهش حاضر بدان ها اشاره خواهد شد. در این پژوهش سعی بر آن است تا با توجه به بررسی های پیشین و حال حاضر به مطالعه ساختارهای معماری این محوطه، مطالعات پیشین باستان شناسی و آرکیوژیوفیزک آن، داده های فرهنگی - تاریخی این محوطه بر اساس اینکه داده های فرهنگی - تاریخی محوطه محله بونجرون بر اساس مطالعات پیشین و حال حاضر چه بازه زمانی را دربر می گیرند؟ پرداخته شود.

  کلیدواژگان: بونجرون، کوخرد، اسلامی، معماری، داده های فرهنگی
 • مریم محمدی*، مصطفی رضایی صفحات 95-116

  یکی از جنبه های اصلی در شناخت فرهنگ های گذشته، مطالعه و تحلیل آثار سفالی محوطه های باستانی است. از این رو بررسی دقیق این دسته از آثار نقش مهمی در روشن شدن وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مکان ها داشته است. محوطه انداجین یکی از شاخص ترین محوطه های اسلامی دشت همدان بهار است که اوج شکوفایی و رونق آن با توجه به شواهد برجای مانده متعلق به دوره سلجوقی و ایلخانی است. با توجه به تاثیرپذیری فرهنگ های سفالگری همدان و به تبع آن محوطه انداجین از مناطق بزرگ تولید سفالینه های اسلامی، در این پژوهش سعی شده است به پرسش هایی از قبیل: مهم ترین گونه های سفالگری محوطه اسلامی انداجین در ادوار سلجوقی و ایلخانی کدام اند؟ و کدام گونه سفالی این محوطه از ویژگی های بومی و محلی برخوردار است؟ پاسخ داده شود. هدف اصلی این نگارش شناسایی انواع گونه های سفالی محوطه مورد مطالعه است که این فرآیند از طریق مطالعه داده های باستان شناختی حاصل از بررسی های نوین صورت گرفته است. در انجام پژوهش حاضر، روش تحقیق توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی و تطبیق میدانی یافته های این حوزه با سایر مناطق صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بیش از 10 گونه سفالی شاخص قرن پنجم تا هشتم هجری از آن شناسایی شده که شامل انواع سفال های بدون لعاب و لعاب دار مشابه مراکز سفالگری غرب ایران است که هر یک به زیرمجموعه های ساده و منقوش و چندرنگ زیر و رو لعاب تقسیم می شوند. در این بین، نمونه هایی همچون ظروف با تزیین چندرنگ بر روی گلابه سفید احتمالا از ویژگی های محلی برخوردارند.

  کلیدواژگان: محوطه انداجین، دشت همدان، گونه شناسی، سفال، سلجوقی و ایلخانی
 • میثم علیئی* صفحات 117-156

  ارسن (مجموعه بنا) بایزید بسطامی واقع در شهر بسطام، استان سمنان، یکی از نمونه های شاخص معماری مذهبی ایران در عصر ایلخانان به شمار می رود. این مجموعه به دلیل وجود مقبره ی عارف نامی، بایزید بسطامی (161- 234 ه.ق)، از همان ادوار اولیه ی اسلامی مورد توجه حکومت ها و سلاطین مختلف بوده و ساخت و سازهای متعددی در دوران مختلف از عصر دیلمیان تا دوران قاجار در آن صورت گرفته است. بیشترین بناهای این ارسن و نیز مرمت های انجام شده مربوط به عصر ایلخانی و خاصه دوران سلطان محمود غازان خان (694 703ق) و سلطان محمد خدابنده الجایتو (703 716ق) است. الجایتو به دلیل ارادتی که به بایزید داشت، حتی نام برخی فرزندان خود را از روی نام و القاب بایزید بسطام، بایزید و طیفور انتخاب کرد. در این مقاله، سعی شده تا عمده بناهای ایلخانی مجموعه، بررسی و تحلیل شود. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی تحلیلی است و داده های این مقاله به روش مطالعات اسنادی و بررسی های میدانی با رویکرد نظری مطالعات تاریخ فرهنگی گردآوری شده است.

  کلیدواژگان: معماری، ایلخانی، بسطام، ارسن، بایزید بسطامی
 • حسن یوسفی*، ملکه گلمغانی زاده اصل صفحات 157-178

  در معماری تشکیلات خانقاهی-آرامگاهی و زیارتگاهی عصر ایلخانی تا تیموری، کم تر فضایی به لحاظ شکل گیری و ارتباط آن با تلاوت قران، قابل مقایسه با معماری دارالحفاظ ها و دارالتلاوه هاست. با وجود اهمیت دارالحفاظ ها در ایجاد سبک نوین مقبره‏سازی اسلامی، شکل‏گیری و جایگاه آن در تاریخ معماری ناشناخته مانده‏است. در پژوهش حاضر، که به روش توصیفی-تحلیلی با رویکرد تاریخی فرهنگی انجام یافته است، دلیل بنیاد دارالحفاظ ها در مراکزی چون مشهدالرضا(ع)، اردبیل، سلطانیه، تبریز و مزار شریف، بررسی و تبیین شده است. پرسش های اصلی تحقیق؛ فلسفه شکل گیری دارالحفاظ چیست و عصر پرشکوه این فضاها کدام دوره است؟ چه وجه اشتراک بین دارالحفاظ اردبیل با دیگر دارالحفاظ‏ها وجود دارد؟ تجلی دارالحفاظ چه تاثیری در روند شکل پیری فضاهای معماری گذاشت؟ دارالحفاظ های ربع رشیدی و سلطانیه ،متعلق به سده هشت، و بقعه شیخ صفی‏الدین اردبیلی و مشهدالرضا(ع) به ترتیب مربوط به دوره‏ آل‏جلایری و عصر تیموری از قدیمی ترین نمونه های طراحی قمداد می‏شوند. دارالحفاظ ها، نه تنها ابداعی خلاقانه در یادمان های آرامگاهی، در گذار از تشکیلات خانقاهی-آرامگاهی به مراکز زیارتی هستند، بلکه نقش موثر در ارتقاء معنویت در مراکز آرامگاهی و زیارتگاهی داشتند. این فضاها، در ارتباط منسجم بخش‏های گوناگون معماری و انتظام بخشیدن به موضوع زیارت و برگزاری مناسک و تلاوت قرآن و خواندن زیارتنامه نقش اساسی داشتند. دارالحفاظ تشکیلات خانقاهی-آرامگاهی شیخ صفی‏ با بیش‏ترین کتیبه‏های قرآنی و حدیثی متعلق به سده های هشت و یازده هجری و نگارینه های تمثیلی و عرفانی آن، تاثیر دوسویه معماری و مفاهیم عرفانی را در طراحی چنین فضاهای قدسی و ارتقا معنویت به نمایش گذاشته است.

  کلیدواژگان: ایلخانی، صفوی، دارالحفاظ های تاریخی، تشکیلات خانقاهی، مراکز زیارتی
 • علی سجادی* صفحات 179-199

  مسجد امام(ره) بروجرد از لحاظ نوع، طرح و پلان در زمره مساجد چهار ایوانی طبقه‌بندی می‌شود و در اکثر منابع به‌عنوان اثری از دوره قاجار معرفی گردیده است، برخی الگوی اولیه آن را مسجد امام (ره) تهران و مسجد نبی(ص) قزوین، قلمداد نموده‌اند. این بنا از گونه مسجد/ مدرسه‌های ترکیبی(متداخله) است که کارکرد بخش زیادی از فضاهای معماری مسجد، آموزشی بوده است و باوجود ویژگی‌های خاص تاریخی، معماری، سبک‌شناختی، اما تاکنون مطالعه درخوری که شناخت کافی از تاریخ و الگوی ساخت، ویژگی‌ها و تحولات معماری آن به دست دهد ارایه نشده است. هدف از نگارش این مقاله، بررسی روند ادواری ساخت و توسعه مسجد بر اساس تحلیل ساختار و شواهد معماری و کتیبه‌های آن است، تا از این طریق بتوان درحد امکان لایه‌های پنهانی از دوره‌های ساخت این مجموعه را شناسایی نمود و تقدم و تاخر آن را نسبت به مساجد مذکور ارزیابی نماید. پژوهش حاضر به شیوه تک‌نگاری با نگرش تاریخ معماری به موضوع پرداخته و از روش توصیفی- تطبیقی- تحلیلی بهره گرفته است؛ در این رابطه پس از بررسی میدانی، منابع مکتوب مرتبط با موضوع موردمطالعه و سنجش قرارگرفته و با موارد مشابه مقایسه شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که این بنا بر اساس ساختار و ویژگی‌های معماری و کتیبه‌های آن، پیش از دوره قاجار بنیان شده است و در دوره قاجار مورد مرمت قرارگرفته و توسعه‌یافته است.

  کلیدواژگان: _ مسجد سلطانی، مسجد امام خمینی، بروجرد، مسجد چهارایوانی، معماری زندیه
 • بابک شیخ بیکلو اسلام صفحات 201-221

  در طول تاریخ، همیشه دگرگونی‌های آب‌وهوایی و محیطی محرک نیرومندی برای بسیاری از جنبش‌های اجتماعی، به منظور سازگاری و حفظ بقا بوده‌اند. این پژوهش با هدف کلی بررسی ارتباط تنش‌های عمده‌ی اجتماعی-سیاسی با رویدادهای اقلیمی خشک، قصد دارد درباره‌ی تاثیرپذیری انسان از اقلیم طی دوران اسلامی بحث کند. به این منظور، برای بازسازی اقلیم 1500 سال گذشته، نتایج تعدادی از پژوهش‌های دیرین‌اقلیم با وضوح بالا در خاورنزدیک و آسیای مرکزی ارایه می‌شوند و در ادامه، با توجه به زمان وقوع رویدادهای خشک، مهم‌ترین رخدادهای اجتماعی-سیاسی ایران از انحطاط و فروپاشی امپراتوری ساسانی تا آغاز سلسله‌ی قاجار بررسی می‌گردند. پرسش اصلی درباره‌ی پیوند احتمالی وقایع مهم تاریخی با رویدادهای اقلیمی است. بر اساس پژوهش‌های دیرین‌اقلیم، از اواسط هزاره‌ی اول میلادی تا اواسط سده‌ی نوزدهم میلادی دو دوره‌ی طولانی‌مدت کاهش انرژی خورشیدی به وقوع پیوسته که منجر به بروز رویدادهای سرمایشی شده است. دوره‌ی اول، موسوم به سرمایش اوایل قرون وسطی و دوره‌ی دوم، با عنوان عصر یخبندان کوچک شناخته می‌شود. بین این دو رویداد، دوره‌ی گرمایش قرون وسطی رخ داده است. این تغییرات اقلیمی با افزایش فراوانی و شدت خشک‌سالی‌ها بر تعادل و نظم اجتماعی-سیاسی جوامع اثرگذاشته و عواقبی همچون قحطی، مهاجرت، اپیدمی و افزایش خشونت را در پی داشته‌اند. این بررسی نشان می‌دهد، یکی از مهم‌ترین چالش‌های تاریخی ایران هجوم مکرر قبایل کوچرو-گله‌دار آسیای مرکزی در دوره‌های سرد و خشک بوده است. به نظر می‌رسد، در دوره‌های پرتنش تغییر اقلیم، حکومت‌های ایرانی توان مدیریتی و تسلط خود بر اوضاع را از دست داده بودند.

  کلیدواژگان: دوران اسلامی، دیرین اقلیم، رویداد اقلیمی خشک، آسیای مرکزی، خاورنزدیک
 • علی زارعی *، مرضیه فاریابی صفحات 223-254

  آرامگاه خواجه ربیع یکی از با شکوه‏ترین بناهای شیعی دوره صفوی در معماری اسلامی است که در سایه حمایت مستقیم و با فرمان شاه عباس صفوی در تاریخ 1017 ه .ق احداث شده است. این بنا با ویژگی های معماری صفوی با نمایی هشت ضلعی، گنبد دوپوش، کاشیکاری، تلفیق آجر و کاشی، گچبری های رنگی، نقاشی ها، کتیبه‏ها و حجاری‏های سنگی شکل گرفته است. هدف از این نوشتار مطالعه نقوش و تزییناتی است که وجود آن ها نشان دهنده تفکرات شیعی در ساخت آرامگاه خواجه ربیع مشهد و یافتن رابطه ای معقول بین معماری و تزیینات این بنا با تکیه بر مذهب تشیع می باشد. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سوال است که اندیشه ها و باورهای شیعی چه تاثیراتی بر بنای خواجه ربیع مشهد و هنرهای کاربردی به کار رفته در آن گذاشته است؟ روش تجزیه ‌و تحلیل نتایج حاصل از داده‌های این پژوهش کیفی (توصیفی-تحلیلی) است و جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی صورت گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که نقوش هندسی و انتزاعی، نقوش جانوری و کتیبه های نوشتاری همگی دارای مفاهیم نمادین همراه با بار معنایی منبعث از تفکرات شیعی می باشد.

  کلیدواژگان: هنر شیعی، آرامگاه شیخ ربیع، مشهد
|
 • Hossein Sabri *, Gholamreza Avani, Farah Madani Pages 7-25

  Investigating coins reveals firsthand and immediate information to understand “past”. Enjoying technology and providing an interdisciplinary context can extract physical and chemical data, which potentially gain double relevant value- inaccessible in the absence of the technology. The data that achieved by such nondestructive analyzing methods result most valuable information which necessarily is absent in historical written sources or numismatics naturally lacks it, because of unknown archaeological provenance, comparing to in situ material culture. XRF portable device used to measure silver finesse of some Abbasid coins of 2nd AH century. The authors statistically studied the results that achieved quantitative-qualitatively. The consequent finesse, as weight percentage, indicates that finesse of capital city of Madinat al-Salam is distinguished and higher than silver finesse of coins from the other mints. Furthermore, the former has lower characteristic metal impurities, copper and lead, compering to the coins of mints other than capital city. One can suggest copper impurity as intentional addition to manipulate alloy finesse, whereas lead impurity as technical negligence and with no effect on finesse.

  Keywords: analysis, PXRF, Madinat al-Salam, alloy, silver finesse assessment
 • Saeid Sattarnezhad *, Tayybeh Hoseinpoorderakhshesh Pages 27-43
  The architectural structure of tombs and its related elements is a reflection of the ritual-worship beliefs of human societies.Attention to these cultural evidences can be in better understanding the religious-religious, social, ethnic situation of the designers of these works.The northwestern region of Iran has historically had a variety of tombs and tombstones due to the existence of different cultures and ethnicities. During the Islamic era, especially after the Islamic Middle Ages, tombstones in various shapes were created in this region, one of the most important of which is the raised stone.‎‏To date, researchers have not conducted comprehensive studies on these cultural artifacts and have proposed various hypotheses about the reason for the formation of this type of tombstone. Accordingly, in the present study, the authors try to answer the following questions logically in a descriptive-comparative and analytical manner based on field and library studies.‎‏1- The etymological roots of the tombstones of the Islamic era cemetery in Onar village go back to which areas? 2- What are the meanings of the appearance and decorative elements of the pomegranate stones? The results show that the rocks of the Islamic period in the village of Onar were influenced by human-shaped stone figures of Central Asia that entered the culture of northwestern Iran in the Middle Ages.‎‏Other research results indicate that; These works have undergone significant changes under the influence of the teachings of Islam on the denial of formality, and at the same time show evidence of the Shiite religion.
  Keywords: Northwest of Iran, Onar Cemetery, raised stone, Islamic era, culture of Turkish ethnic groups
 • Moslem Rezaiee *, Mohammad Mortezayi Pages 45-70
  In the modern thinking of the scientific and academic community, applying the sciences and guiding them towards meeting the basic needs of the society is one of the most important tasks. Identification of ancient phenomena with the help of GIS theoretical spatial sciences leads to the identification of how each of human phenomena was established in the past. The main purpose of the study is spatial modeling for spatial analysis and distribution of Islamic sites in the city of Khanj. This research is basic in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of research method and is based on library studies and archaeological data. The selected indicators were collected in two stages through the study of records (research projects, books, ...) and using the opinions of experts, were integrated by Delphi method. 14 indicators were identified in this section, and then the Anp-Dematle hybrid analytical model was used to identify the impact of the indicators and criteria on each other and to rank them. Finally, they were overlapped byGIS software and using fuzzy analysis; The research results show; Latitude criterion(a3) ​​with the effect of 0.120 is the most effective index, followed by slope (c3) and height (b1) with the effect of 0.118 and 0.117.The results of the analysis of 14 indicators in the ArcGIS software environment effective in determining the spatial distribution of 93 archaeological sites show that the distance and proximity to water, suitable soil, a certain height are the reasons for the formation of settlements in this city.
  Keywords: Modeling, Spatial distribution, Archeology of the Islamic era, Khanj city, GIS
 • Peyman Pasalari *, Kourosh Mohammad Khani, Ahmad Ali Asadi, Yoosef Ghasemi Ghasemvand, Abbas Novroozi, Somaye Nazari Pages 71-94

  Koukherd has a distribution of works from prehistoric times to the late Islamic period, the process of research and archaeological studies of which began in 1384 and earlier and is still underway.The existence of different dispersions from different human periods indicates the richness of this region. The area known as Bunjoroun Koukhred neighborhood is one of the Islamic sites that is located in the east of the tomb of Do Gonbadan and west of Koukhred. Archaeological studies and other studies of this area have been done in recent years. During the recent studies and also during the preparation of the registration file of this historical site, studies were performed on the cultural-historical data of this site, which will be mentioned during the present study. In this research, according to previous and current studies to study the architectural structures of this area, previous studies of archeology and its archaeogeophysics, the cultural-historical data of this area based on the cultural-historical data of Bunjoroun neighborhood Based on past and present studies, what time period do they cover? To be paid.

  Keywords: Bunjoroun, Koukhred, Islamic, Architecture, Cultural Data
 • Maryam Mohammadi *, Mostafa Rezaei Pages 95-116

  especially in the Islamic period, has led to the emergence of numerous cultures of pottery in this part of the country. Andajin site is one of the most significant Islamic sites in the Hamedan-Bahar plain, whose peak of prosperity and prosperity, according to the surviving evidence, belongs to the Seljuk and Ilkhanid periods. Considering the influence of Hamedan pottery cultures and consequently Andajin site from large areas of Islamic pottery production, the questions of this research are as follows: What are the most important types of pottery in Andajin Islamic site in Seljuk and Ilkhanid periods? And which type of pottery in this area has local and indigenous characteristics? The main purpose of this paper is to identify the types of pottery species in the study area. This process has been done by studying archaeological data obtained from new studies. In the present study, the method of descriptive-analytical research and data collection in the form of documents and field matching of the findings of this field with other regions has been done. The results show that more than 10 types of pottery of the fifth to eighth centuries AH have been identified. These include a variety of unglazed and glazed pottery similar to the pottery centers of western Iran, each of which can be divided into simple and patterned and multicolored sub-glazed and glazed subsets. In the meantime, specimens such as dishes decorated with multicolors on white roses are likely to have local characteristics

  Keywords: Andajin site, Hamedan plain, typology, pottery, Seljuks, Ilkhanids
 • Meissam Aliei * Pages 117-156

  Complex of Bayazid Bastami located in Bastam city, Semnan province, is one of the examples of religious architecture in Iran in the Ilkhanate era. Due to the existence of the tomb of the famous mystic, Bayazid Bastami (161-234 AH), this complex has been considered by various governments and kings since the early Islamic period and many constructions have taken place in different periods - from Buids to Qajar eras. Most of the buildings of this complex and also the restorations are related to the Ilkhanid era and especially the period of Sultan Mahmud Ghazan Khan (694-703 AH) and Sultan Mohammad Khodabandeh Al-Jaitu (703-716 AH). Al-Jaitu, because of his devotion to Bayazid, even chose the names of some of his children from the names and titles of Bayazid - Bastam, Bayazid and Tayfur. In this paper, it has been tried to study and analyze the major Ilkhanid buildings of the complex. The research method in this paper is descriptive-analytical and the data of this paper have been collected through documentary studies and field studies with a theoretical approach to cultural history studies.

  Keywords: Architecture, ilkhanid, Bastam, complex, Bayazid Bastami
 • Hassan Yousefi *, Malakeh Gholmaqhani Zadehasl Pages 157-178

  In dispite of importance of Dār al-Huffāz in architecture Islamic period ensembles such as in Ardabil, Mashad, sultaniyeh, Mazare sherif and Tabriz, th have not paid attentioned architectural theres on survey. of burial monuments formatation history.the study concentrated on formation pholasophy of Dār al-Huffāz and history its on religious monuments particulary Dār al-ershad of Ardabil's Dār al-Huffāz by historical interpretation method based on field and documentary studies have been investageted of Dār al-Huffāz formation and architecture its. Anticipation of architectural space some of the important religious memorials including sheikh safi al-din Ardabili's ensemble for religious ritual and worshiping of prayers, the recite of the quran and the reward of the quran an its reward to the spirit of the founders led to the design of hall called Dār al-Huffāz. Although our information is imperfect affair primitive examples of the of Dār al-Huffāz in the sultaniyeh and the Rab- e Reshidi academic foundation in Tabriz in the two decades of the eight century. But we know that Dār al-Huffāz of Ardabil was built in the two floors in between in the years of 735-755 A.H The original Output of the hall retains until the Shah safi era, but after the safavid period it became famous Qandil khaneh (lamps house) for the existence of numerous lights. Dār al-Huffāz had a crucial role in establishing the relationship and versatility of different parts of ensemble, but Dār al-Huffāz ornamentals of Ardabil were joined by islamic mysticism in comparison with other Dār al-Huffāzs.

  Keywords: Illkhanid, Safavid, khaneqah ensemble, Religious Centures, Historical Dār al-Huffāzs
 • Ali Sajadi * Pages 179-199

  Imam Mosque is classified as a four-porch mosque in terms of type, design, and plan. This mosque has been introduced as a Qajar building, some have considered its initial model as Imam Mosque of Tehran and Mosque of the Prophet (PBUH) in Qazvin. This building is a kind of mosque / combined school that the function of part of the architectural spaces of the mosque has been educational and despite having special historical, architectural, stylistic features, but so far, sufficient studies of the history and pattern of construction, its features, and architectural changes have not been presented. The purpose of writing this article is to study the periodic process of construction and development of the mosque, based on the analysis of the structure and architectural evidence and its inscriptions. And answer these questions. In what period was the mosque founded? Was it made by Hesam Al-Saltanah, the Qajar ruler of Boroujerd, as mentioned in historical texts? Which mosque was its original model? The present research has dealt with the subject from the perspective of architectural history in a research monograph method and has used the descriptive-comparative-analytical method; In this regard, after reviewing the building, written sources related to the subject have been studied and compared with similar cases. The results of this research show that based on the structure and characteristics of architecture and its inscriptions, this building was founded before the Qajar period and was restored and developed during the Qajar period.

  Keywords: Soltani Mosque, Imam Khomeini Mosque, Boroujerd Four Porch, Zandieh Architecture
 • Babak Shaikh Baikloo Islam Pages 201-221

  Throughout history, climate and environmental changes have always been a powerful stimulus for many social movements to adapt and survive. The aim of this study is to investigate the relationship between major socio-political tensions and arid climate events during the Islamic era. To reconstruct the climate of the last 1500 years, the results of a number of high-resolution paleoclimate studies in the Near East and Central Asia are presented. The main question is about the possible connection between important historical events and climatic changes. According to paleoclimate research, from AD1500 to AD1870 two long periods of depletion of solar energy occurred: (1) the Early Medieval Cooling, and (2) the Little Ice Age. Between these two events, the Medieval Warming occurred. These climate changes, with the increase in the frequency and severity of droughts, have affected the socio-political balance and order of societies and have led to consequences such as famine, migration, epidemics, and increasing violence. This study shows that one of the most important historical challenges of Iran has been the frequent invasion of pastoral-nomad tribes of Central Asia in cold and dry periods. It seems that during the tense periods of climate change, the Iranian states lost their ability to manage and control the situation.

  Keywords: Islamic era, paleoclimate, arid climate event, Central Asia, Near East
 • ali zarei *, marziyeh faryabi Pages 223-254

  The tomb of Khajeh Rabi is one of the most magnificent Shiite buildings of the Safavid period in Islamic architecture, which was built in the shadow of direct support and by the order of Shah Abbas Safavid in 1017 AH. This building has been formed with the features of Safavid architecture with an octagonal view, a double-domed dome, tiling, a combination of bricks and tiles, colored bedding, paintings, inscriptions and stone carvings. The purpose of this article is to study the designs and decorations whose existence reflects Shiite ideas in the construction of the tomb of Khajeh Rabi in Mashhad and to find a reasonable relationship between the architecture and decorations of this building based on the Shiite religion. This research seeks to answer the question that what effects have Shiite ideas and beliefs had on the building of Khajeh Rabi of Mashhad and the applied arts used in it? The method of analysis of the results obtained from the data of this research is qualitative (descriptive-analytical) and data collection has been done through library studies and field research. The results of this study show that geometric and abstract motifs, animal motifs and written inscriptions all have symbolic meanings along with semantic loads derived from Shiite thought.

  Keywords: sheykh rabi, Art