فهرست مطالب

 • سال بیست و سوم شماره 6 (پیاپی 86، آذر و دی 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/09/10
 • تعداد عناوین: 17
|
 • پرویز بصیری، محمدحسن سهیلی فر، سیما نوبری، امیرحسن نیکفرجام، هدی کشمیری نقاب، سعید افشار، شیما قربانی فر، علی مهدوی نژاد* صفحات 673-682

  اگزوزوم ها حامل هایی با دو لایه چربی هستند که مولکول های زیستی مختلفی از جمله پروتئین، لیپید و miRNAها را حمل می کنند. اگزوزوم های در برگیرنده ی SARS-CoV-2 می توانند به سلول های حساس میزبان وارد شده و اجزای ویروسی را منتقل کنند که با انتقال بین سلولی ویروس و انتشار عفونت مرتبط اند. تحریک بیش از حد سیستم ایمنی بدن به دنبال تولید بیش از حد سایتوکاین های پیش التهابی، مشخصه ی COVID-19 است. به علاوه، اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی به دلیل توانایی در کاهش طوفان سایتوکاین، بهبود ترمیم بافت، و جلوگیری از نارسایی اعضای مختلف بدن، یک گزینه ی درمانی بالقوه در COVID-19 می باشند. مطالعه ی حاضر به بررسی اهمیت اگزوزوم ها در COVID-19 می پردازد.

  کلیدواژگان: SARS-CoV-2، اگزوزوم، COVID-19، درمان
 • محمدصادق ساریزاده، اسحق رحیمیان بوگر*، سیاوش طالع پسند، فرحناز قهرمانفرد صفحات 683-692
  هدف

  تجربه مثبت از تغییرات زندگی و تبعیت از درمان نقش مهمی در سازگاری و بهبود سرطان پستان دارد. به نظر می رسد درمان پذیرش و تعهد با تسهیل پذیرش و تصریح ارزش ها به این امر کمک کند. بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر منفعت یابی و تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به سرطان پستان و بازماندگان از آن بود.

  مواد و روش ها

  طرح مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی با پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه کنترل بود که بر روی 52 بیمار و بازمانده از سرطان پستان مراجعه کننده به انجمن بیماران سرطانی شهر گرگان در سال 1399 انجام شد. شرکت کنندگان به صورت هدفمند انتخاب و به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش (بیماران و بازماندگان) و دو گروه کنترل (بیماران و بازماندگان) قرار گرفتند. گروه های آزمایش به مدت هشت جلسه متوالی (هفته ای یک جلسه 90 دقیقه ای) تحت آموزش پذیرش و تعهد قرار گرفتند اما گروه های کنترل مداخله ای دریافت نکردند. داده ها از طریق پرسش نامه های منفعت یابی و تبعیت از درمان به دست آمده و با آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بین گروه آزمایش بیماران، بازماندگان با گروه های کنترل در متغیرهای منفعت یابی و مولفه های تبعیت از درمان تفاوت معنی داری وجود داشت (05/0<P).

  نتیجه گیری

  براساس نتایج مطالعه، استفاده از درمان پذیرش و تعهد در جهت بهبود منفعت یابی و تبعیت از درمان در بیماران و بازماندگان از سرطان پستان پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: سرطان پستان، رضایت بیمار، تبعیت از درمان، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
 • مرتضی قاسمی، نیره رئیس دانا*، مهرداد زحمتکش، زهرا زمانی صفحات 693-701
  هدف

  اغلب بیماران قبل از آندوسکوپی دچار اضطراب می شوند که می تواند بر میزان همکاری آن ها و روند انجام کار تاثیر بگذارد. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر مداخله از طریق کلیپ صوتی- تصویری طبیعت بر میزان اضطرب و شاخص های فیزیولوژیک مراجعه کننده برای آندوسکوپی معده می باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی بر روی 64 بیمار با بلوک های تصادفی سن و جنس مراجعه کننده برای آندوسکوپی معده انجام شد. در ابتدا، اطلاعات دموگرافیک و مقیاس اضطراب شش سوالی اشپیل برگر تکمیل شد. سپس نبض و فشارخون آن ها توسط دستگاه یکسان در وضعیت نشسته اندازه گیری و ثبت گردید. برای گروه مداخله کلیپ پنج دقیقه ای صوتی- تصویری از طبیعت توسط تبلت و هدفون پخش شد و برای گروه کنترل تنها اقدامات روتین بخش صورت گرفت. در مرحله بعد، بلافاصله بعد از اتمام مداخله برای گروه مداخله و بعد از پنج دقیقه برای گروه کنترل مجددا اضطراب نمونه ها و نبض و فشار خون اندازه گیری و ثبت گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که میانگین نمره اضطراب در گروه مداخله از 2±53/17 به 2±71/15 و در گروه کنترل از 7/1±65/17 به 6/1±12/17 تغییر یافته که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود (001/0=P). هم چنین تفاوت اختلاف میانگین های قبل و بعد نبض در گروه مداخله 9/3±5/2 و در گروه کنترل 9/4±03/1- (003/0=P)، فشارخون سیتولیک در گروه مداخله 3/13±59/8 و در گروه کنترل 8/9±65/2 (046/0=P) و فشارخون دیاستولیک در گروه مداخله 1/10±56/0 و در گروه کنترل 1/10±78/4- (040/0=P) بوده است که نشان دهنده تاثیر معنی دار مداخله بر هر سه شاخص مورد بررسی بوده است.

  نتیجه گیری

  یافته های این مطالعه نشان داد، مداخله توانسته است بر  اضطراب و شاخص های فیزیولوژیک تاثیر معنی دار ایجاد کند. لذا استفاده از کلیپ صوتی - تصویری طبیعت می تواند به عنوان اقدامی در جهت تعدیل اضطراب بیماران قبل از آندوسکوپی معده مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: معده، آندوسکوپی، اضطراب، تصاویر متحرک طبیعت
 • آرزو منفرد*، شادی دهقان زاده، سمانه میرزایی، سارا نوررسولی، ارسلان سالاری، فاطمه جعفرآقایی صفحات 702-711
  هدف

  از شایع ترین مشکلات بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر اضطراب است که می تواند روند انجام این تست تشخیصی را به میزان قابل توجهی تحت تاثیر قرار دهد. یکی از مهم ترین وظایف پرستاران آموزش به بیمار است. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش از طریق فیلم بر سطح اضطراب بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه تجربی در بیمارستان قلب دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1398-99 انجام شد. روش نمونه گیری بر اساس معیارهای ورود به صورت در دسترس و با تخصیص تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل (هر گروه 61 نفر) بود. جمع آوری داده ها با پرسش نامه استاندارد اضطراب اشپیل برگر انجام شد. روز قبل از آنژیوگرافی پرسش نامه ها تکمیل شد. سپس فیلم آموزشی برای گروه مداخله پخش شده و گروه کنترل تنها آموزش های روتین بیمارستان را دریافت کرد. سپس مجدد پرسش نامه اضطراب تکمیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که میانگین نمره اضطراب بیماران پس از انجام مداخله در گروه آموزش با فیلم نسبت به گروه کنترل کاهش یافته بود (0001/0=P). هم چنین بین میانگین نمره اضطراب قبل و بعد از مداخله با فیلم آموزشی ارتباط آماری معناداری وجود دارد به طوری که بعد از آموزش نمره اضطراب از 59/7±03/43 به 07/7±06/35 رسید (0001/0=P).

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش نشان داد که آموزش از طریق فیلم به عنوان یک روش مکمل سبب کاهش اضطراب بیمار گردید. از آن جایی که یکی از مهم ترین نقش های پرستاران آموزش به بیمار می باشد، توصیه می شود که به ارایه آموزش با فیلم به عنوان روشی مکمل برای آموزش شفاهی، توجه ویژه ای گردد.

  کلیدواژگان: آموزش، اضطراب، آنژیوگرافی عروق کرونر، بیماری شریان کرونر
 • فاطمه دباغ زاده، مریم رحیم پور، سمیه کرمی مهاجری* صفحات 712-719
  هدف

  کمبود ویتامین D در جهان بسیار گسترده است و در کشورهای اسلامی نیز علی رغم وجود نور خورشید کافی رواج دارد. تحقیقات اخیر نشان داده اند که کاهش سطح ویتامین D عملکرد میتوکندری را مختل و استرس اکسیداتیو را تقویت می کند و منجر به بروز بیماری های شایع مانند اختلالات متابولیکی می شود. این مطالعه با هدف ارزیابی تاثیر مکمل ویتامین D بر عوامل استرس اکسیداتیو در دانشجویان انجام گردید.

  مواد و روش ها

  این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور بود. دانشجویان به طور تصادفی به دو گروه دارونما و درمان با حجم نمونه به ترتیب 26 و 25 نفر در هر گروه تقسیم شدند. دانشجویان دو پرل 50 هزار واحد ویتامین D یا دارونما در زمان شروع درمان و بعد از 4 هفته دریافت کردند. قبل از شروع مطالعه و بعد از 8 هفته، بیومارکرهای استرس اکسیداتیو از جمله ظرفیت تام آنتی اکسیدانی پلاسما و پراکسیداسیون لیپیدها در نمونه های خون اندازه گیری شد.

  یافته ها

  در ابتدای مطالعه، تفاوت معنی داری بین گروه درمان و دارونما در میانگین ویتامین D وجود نداشت ولی بعد از تجویز ویتامین  D، این تفاوت معنی دار شد. ویتامین D در مقایسه با گروه دارونما به طور قابل توجهی ظرفیت آنتی اکسیدانی کل را افزایش (019/0=P) و میزان پراکسیداسیون لیپیدها (004/0=P) را کاهش داد.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه تاثیر تجویز ماهانه 50 هزار واحد ویتامین D را در کاهش عوامل استرس اکسیداتیو دانشجویان نشان می دهد.

  کلیدواژگان: ویتامین D، دانشجویان، استرس اکسیداتیو، آنتی اکسیدان
 • سمیه پریشن، عاطفه امینیان فر*، سیروس تقی زاده، مجید میرمحمدخانی صفحات 720-729
  هدف

  یافته های تحقیقات پیشین نشان می دهد بین وضعیت جلو آمده سر و نارسایی حس عمقی ارتباط وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی مقایسه ای تاثیر فوری و تاخیری کینزیوتیپ و تمرینات ثباتی بر حس عمقی گردن در افراد با وضعیت جلو آمده ی سر بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه کارآزمایی بالینی 43 زن با وضعیت جلو آمده ی سر (35-18سال) به طور تصادفی در 3 گروه قرار گرفتند: گروه کینزیوتیپ(K.T)  16 نفر، گروه تمرینات ثباتی (SE) 12 نفر، گروه کینزیوتیپ همراه با تمرینات ثباتی (K.T+SE) 15 نفر بودند. روش مطالعه، خطای بازسازی تغییر وضعیت گردن در سه وضعیت: دامنه خنثی به دامنه کامل خم کردن، دامنه خنثی به 50% دامنه کامل خم کردن، 50% دامنه کامل خم کردن به دامنه خنثی به وسیله الکتروگونیامتر دیجیتال در 4 جلسه شامل: جلسه اول (قبل از مداخله)، جلسه دوم (بلافاصله پس از مداخله)، جلسه سوم (پایان4 هفته مداخله) و جلسه چهارم (یک ماه پس از آخرین جلسه مداخله جهت بررسی پایایی اثر درمان) اندازه گیری شد. در گروه K.T، کینزیوتیپ 3 بار در هفته و در گروه SE، تمرینات 3 بار در روز و در گروه کینزیوتیپ همراه با تمرینات ثباتی (K.T+SE) مطابق دو گروه فوق به کار برده شد. مداخله به مدت 4 هفته انجام گرفت. پایایی درمان یک ماه پس از مداخله بررسی شد.

  یافته ها

  نتایج آزمون آماری تفاوت معناداری را بین سه گروه مداخله نشان نداد (05/0>P). در بررسی درون گروهی، تفاوت معنادار در خطای بازسازی تغییر وضعیت گردن قبل و یک ماه بعد از مداخله مشاهده گردید (05/0<P). اما در بررسی اثر فوری مداخله تفاوت معنادار مشاهده نگردید (05/0>P).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد کینزیوتیپ، تمرینات ثباتی و کینزیوتیپ همراه با تمرینات ثباتی در کاهش خطای بازسازی تغییر وضعیت گردن و بهبود حس عمقی در افراد با وضعیت جلو آمده ی سر موثر می باشند.

  کلیدواژگان: وضعیت جلو آمده ی سر، خطای بازسازی تغییر وضعیت، حس عمقی، کینزیوتیپ، تمرینات ثباتی
 • سیده مائده سمیعی، عاطفه امینیان فر*، فاطمه پاک نظر صفحات 730-740
  هدف

  التهاب اپی کندیل خارجی آرنج (Lateral Epicondylitis, LE) یکی از شایع ترین علت های درد در ناحیه آرنج می باشد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر سوزن خشک عضلات اکستانسور مچ دست به همراه تکنیک موبیلیزیشن مولیگان بر ضخامت تاندون عضلات اکستانسور، درد و عملکرد اندام فوقانی در بیماران با LE طراحی گردید.

  مواد و روش ها

  39 بیمار با LE در این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور شرکت نمودند و به طور تصادفی در یکی از سه گروه مداخله اول (سوزن خشک)، مداخله دوم (سوزن خشک به همراه موبیلیزیشن مولیگان) و کنترل قرار گرفتند. در گروه مداخله اول در طی3 جلسه درمان به فاصله یک روز درمیان، از سوزن خشک در ناحیه تریگرپوینت عضلات استفاده شد. در گروه مداخله دوم، علاوه بر درمان سوزن خشک، تکنیک موبیلیزیشن مولیگان انجام شد. گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. شدت درد، سطح عملکرد، قدرت گریپ و ضخامت تاندون عضلات اکستانسور در سه مرحله قبل از درمان، 24 ساعت بعد از آخرین جلسه و ده روز پس از پایان جلسات ارزیابی شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد تمامی متغیرها در گروه سوزن خشک و سوزن خشک به همراه موبیلیزیشن مولیگان، بهبودی معنی داری نسبت به گروه کنترل داشتند. گروه سوزن خشک به همراه موبیلیزیشن مولیگان در پرسش نامه عملکرد و مقیاس درد، تفاوت معنی دار بیش تری نسبت به گروه سوزن خشک به تنهایی داشت اما تفاوت ها در مورد ضخامت تاندون بین دو گروه معنی دار نبود.

  نتیجه گیری

  سوزن خشک به همراه موبیلیزیشن مولیگان می تواند باعث بهبودی بیش تر قدرت گریپ، عملکرد و کاهش درد در بیماران با LE شود. برای بهبودی ضخامت تاندون عضلات اکستانسوری زدن سوزن خشک کفایت می کند.

  کلیدواژگان: التهاب اپی کندیل خارجی آرنج، سوزن خشک، موبیلیزیشن مولیگان، ضخامت تاندون، درد عضلانی اسکلتی، عملکرد
 • بهنام ابراهیمی*، یاسمن سامانی، راهب قربانی، نازیلا عاملی صفحات 741-747
  هدف

  افزایش زبری سطحی مینا پس از درمان های سفید کننده یکی از مشکلات اساسی این درمان هاست. هدف از این مطالعه بررسی خشونت سطحی مینای دندان به دنبال کاربرد مواد Bleaching خانگی و مطب می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی-آزمایشگاهی، 40 دندان پرمولر سالم انسانی به طور تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند. گروه اول با هیدروژن پراکسید 15% خانگی، گروه دوم کارباماید پراکسید 15% خانگی و گروه سوم با هیدروژن پراکسید 40% مطبی تحت درمان قرار گرفتند. گروه آخر به عنوان شاهد در بزاق مصنوعی نگهداری شدند. خشونت سطحی مینا در نمونه ها قبل و بعد از بلیچینگ با میکروسکوپ نیروی اتمی اندازه گیری شد.

  یافته ها

  هر سه ماده مورد بررسی به طور معنی داری خشونت سطحی را افزایش دادند (01/0>P). میانگین افزایش خشونت سطحی در گروه هیدروژن پراکسید 40% مطبی از گروه هیدروژن پراکسید 15% خانگی، گروه کارباماید پراکسید 15% خانگی و گروه کنترل به طور معنی داری بیش تر بود (05/0>P). میانگین افزایش خشونت سطحی گروه هیدروژن پراکسید 15% از گروه کنترل به طور معنی داری بیش تر بود (030/0≤P)، اما با کارباماید پراکسید 15% خانگی اختلاف معنی داری نداشت (05/0<P). میانگین افزایش خشونت سطحی بین گروه کارباماید پراکسید 15% خانگی و گروه کنترل اختلاف معنی داری نداشت (05/0<P).

  نتیجه گیری

  با توجه به این که میزان افزایش خشونت سطحی مینا در گروه کارباماید پراکساید 15% تفاوت معناداری با گروه کنترل نداشت، به عنوان ماده انتخابی برای بلیچینگ توصیه می شود.

  کلیدواژگان: بلیچینگ دندان، هیدروژن پراکسید، کارباماید پراکسید، میکروسکوپ نیروی اتمی
 • مائده رئیسی زاده، امل ساکی مالحی، الهام مراغی، ماهان بهمن زیاری*، محمد ثقه الاسلامی، مهران حسین زاده صفحات 748-755
  هدف

  سرطان پستان، شایع ترین نوع سرطان و بیش ترین علت مرگ ناشی از سرطان در زنان است. در سال 2018، بیش ترین فراوانی ابتلا به سرطان در زنان ایرانی مربوط به سرطان پستان با (5/12%) 13776 مورد جدید بود. بروز متاستاز از عوارض این بیماری است که در 5%-1% بیماران رخ می دهد. هدف مطالعه حاضر، تعیین اثر وضعیت گیرنده های هورمونی و Her-2 بر بروز متاستاز در بیماران زن مبتلا به سرطان پستان با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه گذشته نگر، اطلاعات پرونده 165 بیمار مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز تشخیصی- درمانی شفای اهواز که طی سال های 1393-1384 تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند، ثبت گردید. مدل رگرسیون لجستیک چندگانه برای تعیین عوامل مرتبط با بروز متاستاز به کار برده شد.

  یافته ها

  در بیماران مورد بررسی، 2/35% (58نفر) از بیماران تجربه متاستاز داشتند. در مدل لجستیک چندگانه وضعیت (026/0 P =) Her2 و درگیری غدد لنفاوی (001/0>P) اثر معنا داری بر بروز متاستاز داشتند. مقادیر مربوط به نسبت بخت های تعدیل شده نشان داد که بخت بروز متاستاز در افراد با وضعیت ER مثبت، 24/2 برابر افراد با وضعیت ER منفی بود ((275/5-955/0) 95%CI  ؛240/2=AOR). هم چنین بخت بروز متاستاز در بیماران با درگیری غدد لنفاوی، 40/5 برابر بیماران بدون درگیری بود ((414/13-180/2) 95%CI  ؛407/5=AOR). این بخت در افراد با وضعیت Her-2 مثبت، 35/2 برابر افراد با وضعیت Her-2 منفی بود ((999/4 - 109/1) 95%CI  ؛438/0=AOR).

  نتیجه گیری

  در این مطالعه وضعیت Her-2 مثبت و درگیری غدد لنفاوی از عوامل مرتبط با بروز متاستاز شناخته شدند. شناسایی بهنگام این عوامل می تواند منجر به بقای بیش تر بیماران مبتلا به سرطان پستان شود.

  کلیدواژگان: سرطان پستان، متاستاز سرطان، گیرنده های استروژن، گیرنده های پروژسترون
 • سمانه علی نژاد مفرد، احمد نصیری*، غلامحسین محمودی راد، فاطمه همایی شاندیز صفحات 756-766
  هدف

  سرطان ژنیتال، برای بسیاری از زنان، واقعه ای تاسف بار تلقی می شود. به علت محدودیت های فرهنگی و اجتماعی موجود، اطلاعات اندکی درباره مشکلات این زنان وجود دارد. از آن جا که مطالعات کیفی به بررسی عمیق تجارب افراد می پردازد، لذا این مطالعه با هدف تبیین تجربه زنان از چالش های ابتلا به سرطان دستگاه ژنیتال، صورت گرفت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل محتوا و با استفاده از نمونه گیری هدفمند بر روی 16 زن مبتلا به سرطان های دستگاه ژنیتال که به سه مرکز درمانی واقع در شهر مشهد مراجعه کرده بودند، انجام شد. داده ها با روش تحلیل محتوای قراردادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای تایید دقت و صحت داده ها از معیارهای گابا و لینکلن استفاده شد.

  یافته ها

  دامنه سنی مشارکت کنندگان در این مطالعه 62-35 سال بود. با تحلیل داده ها سه طبقه 1) دغدغه از دست دادن جایگاه خود در زندگی مشترک (اجبار به قطع دفعی ارتباطات جنسی، افزایش بار زندگی بر دوش همسر و کاهش عطر و بوی حضور بیمار در زندگی) 2) رخنه بیماری در ارتباطات زناشویی (زوال صمیمیت زناشویی، تجارب ناخوشایند حین ارتباطات جنسی و بروز سردمزاجی جنسی تدریجی) و 3) نگرانی از احتمال طلاق و جدایی (از چشم شوهر افتادن و کشمکش های زناشویی)، به دست آمد.

  نتیجه گیری

  زنان مبتلا به سرطان دستگاه ژنیتال با چالش های بسیاری روبرو هستند. آگاه سازی پرستاران و پزشکان در این باره، درک آنان از مشکلات این زنان در ارتباط با بیماریشان را افزایش می دهد. هم چنین، برگزاری کلاس های آموزشی و جلسات مشاوره در کنار درمان طبی برای بیماران، می تواند نقش بسیار موثری در ارتقای سلامت این زنان در ابعاد مختلف داشته باشد.

  کلیدواژگان: سرطان ژنیتال، زنان، مطالعه کیفی
 • مریم پریچه*، حسین محمدزاده مقدم، مهدی بصیری مقدم، شهلا خسروان صفحات 767-776
  هدف

  علی رغم درمان های متعدد شپش سر هنوز به عنوان یک مشکل بهداشتی خصوصا در دختران دانش آموز می باشد. در این پژوهش تاثیر استفاده موضعی ترکیب جوشانده سیر و پونه کوهی بر شدت آلودگی به شپش سر بررسی شده است.

  مواد و روش ها

  مطالعه از نوع کار آزمایی بالینی تصادفی شده، به صورت چند مرحله ای، بر روی 120 دانش آموز دختر مقاطع ابتدایی و متوسطه اول مبتلا به شپش سر شهر گناباد انجام، پس از اخذ رضایت نامه کتبی از والدین و شفاهی از دانش آموزان، تکمیل پرسش نامه دموگرافیک و چک لیست، به یک گروه جوشانده سیر و پونه کوهی و گروه دیگر لوسیون دایمتیکون4% در دو نوبت به فاصله یک هفته داده شد. فراوانی شدت آلودگی قبل، 7 روز بعد و 14 روز بعد از مداخله اندازه گیری شد.

  یافته ها

  شدت آلودگی به شپش در طی انجام مداخلات در هر دو گروه روند کاهشی معنی داری نشان داد (001/0=P)، اما این تفاوت در دو گروه  قبل، روز هفتم  و روز چهاردهم مداخله معنی دار نبود (05/0<P).

  نتیجه گیری

  نتایج ما نشان می دهند که هر دو جوشانده سیر و پونه کوهی می توانند برای درمان شپش سر استفاده شوند.

  کلیدواژگان: سیر، درمان های مکمل، دایمتیکون، پونه، آلودگی با شپش
 • مجتبی حمایت خواه*، سونیا غفاری، محمدرضا مسجدی، وحید رحمانیان صفحات 777-784
  هدف

  استعمال دخانیات در میان نوجوانان موضوع نگران کننده ای است که در سطح جهانی توجه بسیاری از متولیان حوزه های مختلف اعم از بهداشت و سلامت تا جامعه شناسان را به خود جلب کرده است. این مطالعه با هدف ارزیابی وضعیت استعمال فردی و خانوادگی دانش آموزان نسبت به مواد دخانی در سال 1398 انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه بر اساس تحلیل نتایج فاز اول طرح پیشگیری از استعمال دخانیات (پاد) که به روش کوهورت در شهر ورامین تهران در چهار فاز بر روی دانش آموزان دختر و پسر در حال اجرا است انجام شد. در فاز اول 920 نفر دانش آموز پایه هفتم از طریق روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه بومی شده سازمان بهداشت جهانی بود. سوالات پرسش نامه به صورت طیف لیکرت (1 تا 5) نمره دهی شد. روایی پرسش نامه با استفاده از نظر خبرگان و هم چنین محاسبه شاخص روایی محتوا و شاخص نسبت روایی محتوا تعیین شد. پایایی پرسش نامه نیز با محاسبه آلفای کرونباخ (703/0) مورد تایید قرار گرفت.

  یافته ها

  فراوانی مصرف قلیان و سیگار به ترتیب 6/23%، 9/6% بود. 4/55% از دانش آموزان در مکان هایی نظیر پارک، قهوه خانه و کافی شاپ به کشیدن مواد دخانی می پردازند و 7/49% مهم ترین دلیل برای مصرف را حس کنجکاوی گزارش کردند. 2/21% از دوستان نزدیک آن ها سیگار و 1/35% قلیان می کشیدند. فراوانی مصرف قلیان و سیگار در خویشاوندان نسبی و سببی آن ها به ترتیب 51 و 8/45% بود. سطح آگاهی نسبت به دود دست دوم ضعیف بود.

  نتیجه گیری

  قبح اجتماعی سیگار کشیدن در بین دانش آموزان و اطرافیان آن ها بیش تر از قلیان بود به طوری که مصرف قلیان بین فرد دانش آموز، دوستان نزدیک و خویشاوندان دانش آموزان بیش تر از سیگار بوده و قلیان کشیدن به رفتاری بهنجار و عادی تبدیل شده است.

  کلیدواژگان: شیوع، سیگارکشیدن، دخانیات، قلیان کشیدن، نوجوانان، ایران
 • کوروش صابر، مهرسا مجدآیین، شیوا رهبر، سهیل علم طلب، حامد زمانی، رزاق عابدی* صفحات 785-793
  هدف

  هدف این مطالعه بررسی اثر حفاظت پرتویی  مصرف خوراکی روزانه (به مدت یک هفته/یک ماه) و تک دوز عصاره چای سبز در برابر تابش پرتوهای گاما در موش می باشد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش بر روی60 موش نر بالغ از نوع Balb/c با وزن 25 تا 30 گرم در 6 گروه مساوی انجام گرفت. این گروه ها شامل کنترل، فقط تابش دیده، مصرف روزانه 200 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره چای سبز به مدت یک هفته و بدون تابش دهی، تابش دیده بعد مصرف یک هفته ای 200 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره، تابش دهی بعد از خوراندن 200 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره چای سبز به مدت یک ماه، و تابش دهی بعد از 2 ساعت پس از خوراندن 800 میلی گرم برکیلوگرم عصاره چای سبز، بودند.

  یافته ها

  خوراندن عصاره چای سبز قبل از تابش دهی به طور معناداری باعث کاهش تعداد MnPCE (51% کاهش، 001/0<P) و MnNCE (28% کاهش، 05/0<P)، و افزایش نسبت PCE/PCE+NCE (12% افزایش، 0001/0<P) نسبت به گروه فقط تابش دیده گردید. درصد DNA in tail و apoptotic comets با مصرف خوراکی چای سبز (متوالی یا یک دوز تنها) کاهش چشمگیری را نشان داد (001/0<P).

  نتیجه گیری

  مصرف خوراکی عصاره چای سبز  در هر دو حالت تک دوز و پیوسته خاصیت محافظ پرتویی معناداری داشت و این اثرات در حالت مصرف مداوم  بیش تر از مصرف یک باره بود.

  کلیدواژگان: چای سبز، مواد محافظت کننده پرتویی، آزمون بررسی ریز هسته ها، آزمون کامت، سلول های مغز استخوان، موش ها
 • امیرحسین رهبری*، حبیب الله ناظم، محمد فضیلتی، فرشته مهری صفحات 794-800
  هدف

  دیازینون به عنوان یک ارگانوفسفره در کشاورزی استفاده می شود. این ترکیب قادر به تولید رادیکال های آزاد و اختلال در سیستم آنتی اکسیدانی بدن و تولید استرس اکسیداتیو می شود. رزوراترول به عنوان آنتی اکسیدان می تواند باعث کاهش استرس اکسیداتیو شود. هدف از این مطالعه بررسی نقش محافظتی رزوراترول بر استرس اکسیداتیو القا شده ناشی از مواجهه تحت حاد دیازینون در بافت کلیه است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، 28 موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به 4 گروه کنترل، دیازینون (mg/kg70)، دیازینون (mg/kg70) + رزوراترول (mg/kg5)، دیازینون (mg/kg70) + رزوراترول (mg/kg10) به مدت 4 هفته به صورت تقسیم شدند و به مدت 4 هفته دوزهای ذکر شده را به صورت خوراکی دریافت کردند. 24 ساعت بعد از آخرین دوز دریافتی نمونه ادرار جمع آوری شد. بعد از بی هوشی 3 میلی لیتر خون از قلب حیوان گرفته شد. غلظت دیازینون در ادرار و سطح پروتئین، کراتینین، اوره، مالون دی آلدیید (MDA) و فعالیت آنتی اکسیدانی کل (TAC) به ترتیب با استفاده از دستگاه HPLC (کروماتوگرافی مایع) و روش های بیوشیمیایی در سرم و بافت کلیه تعیین شد.

  یافته ها

  آنالیز نمونه ادرار نشان داد سطح دیازینون در گروه دیازینون به طور معنی داری بالاتر از گروه دیازینون (mg/kg70) + رزوراترول Mg/kg)5 و 10) بود (05/0P<). هم چنین دیازینون باعث افزایش پروتئین ادرار، سطح سرمی اوره، کراتینین، MDA و کاهش TAC بافتی و سرمی شد (05/0P<).  در حالی که رزوراترول این اثرات را کاهش داد.

  نتیجه گیری

  رزوراترول وضعیت آنتی اکسیدانی بدن را در برابر سمیت دیازینون بهبود بخشد، بنابراین می تواند باعث بهبود عملکرد کلیه در حیوانات در مواجهه با دیازینون شود.

  کلیدواژگان: دیازینون، کلیه، رزوراترول، استرس اکسیداتیو
 • الهه رودسرابی، سکینه کاظمی نورعینی*، حسن فرید نوری، محمدرضا واعظی کاخکی صفحات 801-812
  هدف

  عصاره های بید علفی پونه ای) (Epilobium parviflorum ترکیبات آنتی اکسیدانت قوی دارد و رشد انواع معدودی سلول های سرطانی را مهار می کند. هدف این مطالعه بررسی عصاره های این گیاه بر رشد سلول های کبدی HepG2 و نیز در شرایط تنش اکسیداتیو بود.

  مواد و روش ها

  عصاره ی متانلی بخش های مختلف گیاه جداگانه تهیه شد. زنده مانی سلول ها پس از تیمار 48 ساعته با عصاره ها و به دنبال آن با یا بدون تیمار با H2O2، به روش MTT ارزیابی گردید. ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره ها و فعالیت ترانس آمینازها، سوپر اکسید دیسموتاز و لیپید پراکسیداز در سلول های تیمار شده سنجش شد.

  یافته ها

  نه تنها هیچ یک از عصاره ها سمیتی بر سلول های HepG2 نداشتند، بلکه زنده مانی سلول ها در تیمار با عصاره های بخش های هوایی و ریشه افزایش معناداری نشان داد (006/0=P). در مدل تنش اکسیداتیو، زنده مانی سلول های پیش تیمار شده با عصاره ها و به ویژه عصاره بخش های هوایی افزایش معنی دار داشت (05/0P≤). پیش تیمار با این عصاره در سلول های تحت تنش به طور وابسته به غلظت باعث کاهش MDA و فعالیت آنزیم های ALT و AST درون سلولی و افزایش فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز در مقایسه با کنترل شد (05/0P≤). ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره ها قابل مقایسه با ترولوکس برآورد شد.

  نتیجه گیری

  عصاره متانلی Epilobium parviflorum بر سلول های HepG2 سمیت ندارد و احتمالا می تواند سلول های کبدی انسان را در برابر تنش های اکسیداتیو محافظت کند. لذا می تواند پیشنهاد ارزشمندی برای پیشگیری از آسیب های کبدی باشد.

  کلیدواژگان: Epilobium، استرس اکسیداتیو، زنده ماندن سلول، مرگ سلول، کبد، پراکسیداسیون لیپید، آنتی اکسیدان، سلول های HepG2
 • نسترن عامریان، اطهر طالبی، محبوبه موسوی، علی قنبری، حسینعلی صفاخواه، سام زربخش* صفحات 813-820
  هدف

  آسیب اعصاب محیطی یک مشکل بالینی است که باعث ناتوانی حسی و حرکتی می شود. سسامول یک آنتی اکسیدان است که می تواند در ترمیم ارگان های مختلف موثر باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر دوزهای مختلف سسامول بر التهاب و درد در عصب سیاتیک آسیب دیده موش صحرایی بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه از 35 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار استفاده شد. موش ها به طور تصادفی به پنج گروه تقسیم شدند: گروه شم بدون ایجاد آسیب، گروه کنترل و سه گروه تجربی که پس از آسیب به عصب سیاتیک به مدت 28 روز به ترتیب DMSO (حلال) و دوزهای 50، 100 یا 200 میلی گرم/کیلوگرم سسامول را به صورت داخل صفاقی دریافت می کردند.  سپس تست های رفتاری درد شامل آلودینیای مکانیکی و هایپر آلژزیای حرارتی و هم چنین فاکتورهای التهابی شامل اینترلوکین 6 و 10 در عصب سیاتیک مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که تجویز 50 و 100 میلی گرم/کیلوگرم سسامول به طور معناداری باعث کاهش بیان اینترلوکین 6، افزایش بیان اینترلوکین 10، افزایش آستانه پس کشیدن پا در آزمون آلودینیای مکانیکی و افزایش زمان پاسخ به درد حرارتی در آزمون هایپرآلژزیای حرارتی در عصب سیاتیک آسیب دیده نسبت به گروه کنترل گردید (05/0<P). در حالی که تجویز 200 میلی گرم/کیلوگرم سسامول تاثیر معنا داری نداشت.

  نتیجه گیری

  تجویز 50 و 100 میلی گرم/کیلوگرم سسامول ممکن است باعث کاهش التهاب و درد در عصب سیاتیک آسیب دیده موش صحرایی گردد که احتمالا می تواند به بهبود روند ترمیم عصب کمک کند.

  کلیدواژگان: اینترلوکین 6، اینترلوکین 10، درد، سسامول، عصب سیاتیک، موش صحرایی
 • فاطمه تهرانی فرزین، مریم بنانج، هدایت صحرایی* صفحات 821-833
  هدف

  تاثیر تحریک و مهار گیرنده های موسکارینی استیل کولین در ناحیه هیپوکمپ پشتی بر حافظه و یادگیری فضایی در موش های کوچک آزمایشگاهی نر نژاد NMRI پس از استرس حاد مورد برسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  حیوانات به دو زیرمجموعه استرس و غیر استرس تقسیم شدند. هر زیرمجموعه شامل: گروه سالین، آتروپین-آنتاگونسیت گیرنده های موسکارینی استیل کولین- (1و 5 و 10 میکروگرم/موش)، و پیلوکارپین-آگونیست گیرنده های موسکارینی استیل کولین- (1و 5 و 10 میکروگرم/موش) بود. در زیرمجموعه استرس، 5 دقیقه قبل از هر بار تزریق دارو و یا سالین، حیوانات استرس شوک الکتریکی کف پا را دریافت کردند. یک روز پس از دارو درمانی و یا استرس (به ترتیب)، حافظه و یادگیری فضایی حیوانات در ماز بارنز آزمایش شد. در این تحقیق، زمان و مسافت طی شده تا رسیدن به اتاقک هدف، و تعداد خطا در رسیدن به اتاقک هدف به عنوان متغیرهای یادگیری و حافظه مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته ها

  زمان رسیدن و مسافت طی شده برای رسیدن به اتاقک هدف در موش های گروه استرس افزایش یافت. تعداد خطا در این موش ها کم تر بود. آتروپین (1و 5 و 10 میکروگرم/موش) اثر استرس حاد در بهبود حافظه فضایی را تخریب کرد اما پیلوکارپین (1و 5 و 10 میکروگرم/موش) این اثر را بهبود بخشید. آتروپین (1و 5 و 10 میکروگرم/موش) در حیوانات غیر استرسی فقط در روزهای اول و دوم توانست اثرات تخریب حافظه داشته باشد اما پیلوکارپین (1و 5 و 10 میکروگرم/موش) در حیوانات غیر استرسی توانست یادگیری و حافظه فضایی را القاء کند.

  نتیجه گیری

  استرس حاد توانست باعث تقویت حافظه و یادگیری فضایی در حیوانات شود و با توجه به اثربخشی آتروپین و اثربخشی نسبی پیلوکارپین در مهار یا تقویت اثرات استرس، به نظر می رسد که نقش سیستم موسکارینیک کولینرژیک در هیپوکمپ پشتی در القاء حافظه فضایی ناشی از استرس حاد مهم باشد.

  کلیدواژگان: آتروپین، برین فورنیکس، هیپوکامپ، پیلوکارپین، حافظه فضایی، یادگیری فضایی، استرس
|
 • Parviz Basiri, Mohammad Hasan Soheilifar, Sima Nobari, Amir Hasan Nikfarjam, Hoda Keshmiri Neghab, Saeid Afshar, Shima Ghorbanifar, Ali Mahdavinezhad* Pages 673-682

  Exosomes are lipid bilayer-enclosed nano-sized vesicles, which carry various biomolecules including proteins, lipids, and microRNAs. SARS-CoV-2-loaded exosomes can be entered into the susceptible host cells, and transported viral components which are associated with viral particles intercellular transmission and spread of infection. Over-stimulation of the immune system followed by excessive proinflammatory cytokine production is a hallmark of COVID-19. Mesenchymal stem cell-derived exosomes are a potential therapeutic option in COVID-19 due to their ability to decrease cytokine storm, improve tissue regeneration, and prevent multi-organs failure. Unraveling the exact role of exosomes underlying COVID-19 infection will be beneficial in understanding novel aspects of COVID-19 pathogenesis and therapy. This study aimed to investigate the importance of exosomes in COVID-19.

  Keywords: SARS-CoV-2, Exosome, COVID-19, Therapy
 • Mohammad Sadegh Sarizadeh, Issac Rahimian Boogar*, Siavash Talepasand, Farahnaz Ghahremanfard Pages 683-692
  Introduction

  The positive experience of life changes and the following treatment play a key role in adapting and improving breast cancer. It seems that acceptance and commitment therapy (ACT) helps this issue via facilitating acceptance and clarification of values. Therefore, the current study aimed to evaluate the effectiveness of ACT on the benefit and adherence to treatment in breast cancer patients and survivors.

  Materials and Methods

  The current study's design was a clinical trial including pretest-posttest and with the control group. It's performed on 52 patients and breast cancer survivors referred to the cancer patients association in Gorgan during 2020. Participants were purposefully selected and randomly divided into two experimental groups (patients and survivors) and two control groups (patients and survivors). The experimental groups underwent ACT for eight consecutive sessions (one 90-minute session per week), but the control groups did not receive any intervention. Data were obtained via benefit finding scale and adherence to treatment questionnaire and analyzed by multivariate analysis of covariance.

  Results

  The results showed a significant difference between the experimental groups of patients, survivors, and control groups in variables of benefit finding and adherence to treatment' components (P<0.05).

  Conclusion

  According to the study results, it's recommended to use ACT to improve the benefit finding and adherence to treatment in breast cancer of patients and survivors.

  Keywords: Breast Neoplasms, Patient Satisfaction, Treatment Adherence, Compliance, Acceptance, Commitment Therapy
 • Morteza Ghasemi, Nayyereh Raiesdana*, Mehrdad Zahmatkesh, Zahra Zamani Pages 693-701
  Introduction

  Majority of patients experience anxiety before endoscopy, which can affect their level of cooperation and endoscopy process. The aim of this study was to investigate the effect of intervention through audio-visual clip of nature on the level of anxiety and physiological parameters of patient’s candidate for gastric endoscopy.

  Materials and Methods

  This randomized clinical trial study was performed on 64 patients with permuted block randomization of age and sex that referred for gastric endoscopy. Initially, demographic information and a six-item Spielberger scale were completed. Then their pulse and blood pressure were measured and recorded by the same device in a sitting position. For the intervention group, a five-minute audio-video clip of nature was played by tablet and headphones, and for the control group, only routine actions were performed. In the next step, immediately after the intervention for the intervention group and after five minutes for the control group, the anxiety of the samples and pulse and blood pressure were measured and recorded again.

  Results

  The results showed that the mean score of anxiety in the intervention group decreased from 17.53 ±2 to 15.71 ± 2 and in the control group from 17.65 ± 1.7 to 17.12 ± 1.6, which was statistically significant (P=0.001). Also, the mean difference of pulse, in the intervention and control groups were 2.5 ± 3.9 and -1.03 ±4.9 (P=0.003), systolic blood pressure in the intervention and control groups were 8.59 ±13.3 and 2.65 ± 9.8 (P=0.046) and diastolic blood pressure in the intervention and control groups were was 0.56 ± 10.1 and -4.78 ± 10.1 (P=0.040), respectively. These results indicated that intervention had a significant effect on all three parameters.

  Conclusion

  The findings of this study showed that the intervention could have a significant effect on anxiety and physiological parameters. Therefore, the use of nature audio-video clips can be considered as a measure to reduce the anxiety before gastric endocopy procedure.

  Keywords: Stomach, Endoscopy, Anxiety, Motion Pictures, Nature
 • Arezoo Monfared*, Shadi Dehghanzadeh, Samaneh Mirzae, Sara Noorrasouli, Arsalan Salari, Fateme Jafaraghaee Pages 702-711
  Introduction

  Anxiety is one of the most common problems of patients undergoing coronary angiography, which can significantly affect the process of performing this diagnostic test. One of the most important tasks of nurses is patient education. The aim of this study was to determine the effect of video education on the level of anxiety of patients under coronary angiography.

  Materials and Methods

  This experimental study was performed at the heart Hospital of Guilan University of Medical Sciences in 2019-2020 (Iran). The sampling method was available based on the inclusion criteria, with random allocation in two groups of test and control (61 people in each group). Data collection was performed with the standard Spielberger Anxiety Questionnaire. The questionnaires were completed the day before angiography. Then, the educational video was shown for the intervention group. The control group received only routine hospital education. The anxiety questionnaire was completed again.

  Results

  The results showed that the mean score of patients' anxiety decreased after the intervention in the video education group compared to the control group (P=0.0001). Also, there is a significant statistical relationship between the mean score of anxiety before and after the intervention with the educational video, so that after training, the anxiety score increased from 43.03±7.59 to 35.06±7.07 (P=0.0001).

  Conclusion

  Findings showed that video education as a complementary method reduced patient anxiety. Since one of the most important roles of nurses is patient education, it is recommended to pay special attention to providing video education as a complementary method for oral education.

  Keywords: Education, Anxiety, Coronary Angiography, Coronary Artery Disease
 • Fatemeh Dabaghzadeh, Maryam Rahimpour, Somayyeh Karami-Mohajeri* Pages 712-719
  Introduction

  Vitamin D deficiency is widespread in the world and is prevalent in Muslim countries despite sufficient sunlight. Vitamin D deficiency disrupts mitochondrial function and enhances oxidative stress and leads to common diseases such as metabolic disorders. This study aimed to evaluate the efficacy of vitamin D supplementation on oxidative stress factors in students.

  Materials and Methods

  This study was a randomized double-blind clinical trial. University students were randomly divided into two groups of control and treatment with a sample size of 26 and 25 in each group, respectively. Students received two pearls of 50,000 unit vitamin D or placebo at time zero and after 4 weeks. Before the beginning of the study and after 8 weeks, oxidative stress biomarkers including the total antioxidant capacity of plasma and lipid peroxidation were measured in the blood samples.

  Results

  At the beginning of the study, there was no significant difference between the treatment group and placebo in the mean of vitamin D, but after the administration of vitamin D, this difference became significant. Vitamin D significantly increased the total antioxidant capacity (P=0.019) and decreased the lipid peroxidation (P=0.004) compared with the placebo group.

  Conclusion

  The results of this study show the effect of monthly administration of 50,000 units of vitamin D on reducing oxidative stress in students.

  Keywords: Vitamin D, Students, Oxidative Stress, Antioxidant
 • Somayyeh Parishan, Atefeh Aminian Far*, Cyrus Taghizadeh, Majid Mirmohammadkhani Pages 720-729
  Introduction

  Previous researches show that there is a meaningful relationship between forward head posture and dysfunction of proprioception. The purpose of this study was to compare the immediate, late and last effect of kinesio taping (KT) and stabilization exercise (SE) on neck proprioception in people with forward head posture.

  Materials and Methods

  In this clinical trial study, forty three women with forward head posture (18-35 years old) were randomly assigned into 3 groups: KT group (n=15), SE group (n=12), KT with SE group (n=16). Joint repositioning error angle changes were measured in three positions: neutral to full neck flexion, neutral to 50% of full flexion, 50% of full flexion to neutral position through a digital dual inclinometer in four sessions including: first session (pre-intervention), second session (immediately after intervention), third session (end of 4 weeks intervention) and fourth session (one month after the last intervention to evaluate the persistency of intervention). In the KT group, kinesiotape was used 3 times a week, in the SE group, stabilization exercises administered 3 times a day, and in the KT + SE the intervention was the same as the two groups. The intervention was performed for 4 weeks. Persistency of the treatment was evaluated one month after the intervention.

  Results

  the results of ANOVA test showed no significant difference between the three intervention groups (P>0.05). In the within-group study, a significant difference was observed in the repositioning error angle changes before and one month after the intervention (P<0.05). But no significant difference was observed in the study of the immediate effect of the intervention (P>0.05).

  Conclusion

  It seems that KT, SE, and KT plus SE are effective in reducing repositioning error angle of neck and improving proprioception in people with forward head posture.

  Keywords: Forward Head Posture, Repositioning Error, Proprioception, Kinesiotape, Stabilization Exercise
 • Seyyedeh Maedeh Samiei, Atefeh Aminian Far*, Fatemeh Paknazar Pages 730-740
  Introduction

  Lateral epicondylitis (LE) is one of the most common causes of pain in the elbow. The aim of this study was to evaluate the effect of dry needling (DN) of wrist extensor muscles along with Mulligan mobilization (MM) technique on extensor muscle tendon thickness, pain and upper limb function in patients with LE.

  Materials and Methods

  39 patients with LE participated in this double-blinded clinical trial study and were randomly divided into one of three groups: first intervention (DN), second intervention (DN with MM) and control. In first intervention group, DN was inserted in the trigger point(s) of the target muscles during 3 sessions of treatment, every other day. In second intervention group, in addition to DN, MM technique was performed. Control group didn’t receive any intervention. Pain intensity, function level, grip strength, and tendon thickness of extensor muscles were assessed in three stages before treatment, 24 hours after last session, and ten days after the end of sessions.

  Results

  The results showed that all variables in the DN group and DN with MM had a significant improvement compared to the control group. Function and VAS scores in the DN with MM group showed a more significant difference than in the DN alone, but the differences in tendon thickness between the two groups were not significant.

  Conclusion

  Dry needling with Mulligan mobilization can produce further improvement in grip strength, function and pain level in patients with LE. DN is sufficient to improve the thickness of the extensor muscle tendon.

  Keywords: Lateral Epicondylalgia, Dry Needling, Mobilization With Movement, Tendon Thickness, Musculoskeletal Pain, Function
 • Behnam Ebrahimi*, Yasaman Samani, Raheb Ghorbani, Nazila Ameli Pages 741-747
  Introduction

  Increase in enamel surface roughness after bleaching is one of its major side effects. The purpose of this study is to compare changes in enamel surface roughness following bleaching with home versus office bleaching agents.

  Materials and Methods

  In this experimental study, forty human sound premolar teeth were divided into 4 groups, randomly. Ten teeth were bleached using hydrogen peroxide 15% home bleaching, ten teeth with 15% peroxide carbamide home-bleaching and ten teeth with %40 hydrogen peroxide (office bleaching) according to the instructions. Ten teeth were also considered as control group and kept in artificial saliva. Enamel surface roughness of each specimen was determined before and after bleaching using Atomic Force Microscopy.

  Results

  All three studied agents significantly increased surface roughness (P<0.01). The average increase in surface roughness in group hydrogen peroxide 40% was significantly greater than that of group hydrogen peroxide 15%, carbamide peroxide 15% and control (P<0.05) The average increase in surface roughness in group hydrogen peroxide 15% was also significantly higher than the control group (P<0.03) however, it showed no significant difference with carbamide peroxide 15% (P>0.05). Increase in average surface roughness between the carbamide peroxide 15% and control revealed no significant difference (P>0.05).

  Conclusion

  Due to the lesser increase in surface roughness with carbamide peroxide 15%, it would be suggested as the choice agent for bleaching.

  Keywords: Tooth Bleaching, Hydrogen Peroxide, Carbamide Peroxide, Atomic Force Microscopy
 • Maedeh Raeisizadeh, Amal Saki Malehi, Elham Maraghi, Mahan Bahmanziari*, Mohammad Seghatoleslami, Mehran Hoseinzadeh Pages 748-755
  Introduction

  Breast cancer is the most common type of cancer and the leading cause of cancer death among women. According to estimates in 2018, the most frequency of cancer in Iranian women was related to breast cancer with 13776 (12.5%) new cases. Metastasis is a complication of this disease that occurs in 1%-5% of patients. The aim of this study was to investigate the effect of hormone receptors and Her-2 status on metastasis status in patients with breast cancer using logistic regression.

  Materials and Methods

  In this retrospective study, medical records of 165 breast cancer patients referred to the Ahvaz Shafa Diagnostic and Treatment Center who underwent surgery during 2006-2014 was recorded. Multinomial logistic regression model was applied to identify the related factors to the metastasis status.

  Results

  In the studied patients, 35.2% (58 patients) experienced metastasis. In multinomial logistic model, Her-2 status (P = 0.026) and lymph node involvement (P <0.001) were significant. The odds of metastasis in ER-positive individuals was 2.24 times that of ER-negative individuals (AOR=2.24; CI95%: (0.955-5.275)). Also, the odds of metastasis in patients with lymph node involvement was 5.40 times that of patients without involvement (AOR=5.407; CI95%: (2.180-13.414)). This odds in people with Her-2-positive status was 2.35 times than in those with Her-2-negative status (AOR=0.438; CI95%: (1.109-4.999)).

  Conclusion

  In this study, Her-2-positive status and lymph node involvement were identified as factors associated with metastasis. Early detection of these factors can lead to greater survival of breast cancer patients.

  Keywords: Breast Neoplasms, Neoplasm Metastasis, Estrogen Receptors, Progesterone Receptors
 • Samaneh Alinejad Mofrad, Ahmad Nasiri*, Gholam Hossein Mahmoudi-Rad, Fatemeh Homaei-Shandiz Pages 756-766
  Introduction

  Gynecological cancer is an unfortunate event for women. Due to cultural and social constraints, there is not enough information about the problems of these women. So, the aim of this study is explaining the experience of the challenges in women with gynecological cancer.

  Materials and Methods

  This qualitative content analysis approach study, with a content analysis approach and with using purposive sampling, was done on 16 women with gynecological cancer who referred to three medical centers in Mashhad city. Data were analyzed by conventional content analysis method. Guba and Lincoln criteria were used to confirm the accuracy of the data.

  Results

  The age range for participants in this study was 35-62 years of age. By analyzing the data, three categories were obtained :1) Concerns about losing their position in marital life (forcing to stop sexual intercourse, increasing the burden of life on the spouse and reducing the patient's presence in marital life) 2) Effect of the disease on sexual relations (deterioration of intimacy, unpleasant experiences during sexual intercourse and the occurrence of gradual sexual frigidity) and 3) Concerns about the possibility of divorce and separation (being out of favor with husband and marital conflicts).

  Conclusion

  Women with gynecological cancer face many challenges. It is necessary to inform nurses and physicians about this issue, in order to increasing their understanding of these women's problems. Also, conducting educational classes and counseling sessions along with medical treatment for patients, can play an important role in promoting the health of these women in various dimensions.

  Keywords: Gynecological Cancer, Women, Qualitative Research
 • Maryam Paricheh*, Hossein Mohammadzadeh Moghaddam, Mahdi Basiri Moghadam, Shahla Khosravan Pages 767-776
  Introduction

  Despite numerous treatments, head lice are still a health problem, especially in female students. In this study, the effect of topical application of Allium Sativum and Mentha Pulegium on the severity of head lice infection has been investigated.

  Materials and Methods

  A multi-stage randomized clinical trial study was performed on 120 female primary and secondary school students with head lice in Gonabad. After obtaining written consent from parents and oral consent from students, a demographic questionnaire and a checklist were completed. One group was given a decoction Allium Sativum and Mentha Pulegium and the other group was given 4% dimethicone lotion twice a week. Evaluation was made before, 7 days and 14 days after the intervention.

  Results

  The severity of lice infection during the interventions in both groups decreased significantly (P=0.001), but the frequency of severity of infection before, 7 days after and 14 days after intervention was not statistically significant in the two groups.

  Conclusion

  Our findings suggest that both Allium Sativum and Mentha Pulegium can be used for the treatment of head lice infection.

  Keywords: Garlic, Complementary Therapies, Dimethicone, Mentha Pulegium, Lice Infestations
 • Mojtaba Hemayatkhah*, Sonia Ghaffari, Mohammad Reza Masjedi, Vahid Rahmanian Pages 777-784
  Introduction

  Smoking among adolescents is a matter of concern that has attracted the attention of many officials and experts in various fields such as health-care, psychology, and sociology. This study was conducted in 2019 to evaluate the status of smoking in students at the individual and familial levels.

  Materials and Methods

  This study was performed based on the analysis of the results of the first phase of the PAD project (Tobacco Use Prevention in Schools) which is being carried out by cohort method in the city of Varamin (Tehran province) and four phases on male and female students. In the first phase, 920 students were selected through the stratified sampling method. The data collection instrument in this study was a localized version of a questionnaire of the World Health Organization. Questionnaire questions were scored on a Likert scale (1 to 5). The validity of the questionnaire was determined using the opinion of experts as well as calculating the content validity index and content validity ratio index. The reliability of the questionnaire was also confirmed by calculating Cronbach's alpha (0.703).

  Results

  The frequency of hookah and cigarette use was23.6% and6.9%, respectively. Also, 55.4% of students smoked in places such as parks, cafes, and coffee shops and 49.7% reported curiosity as the most important reason for tobacco consumption. Also, 21.2% and35.1%of their close friends consumed cigarettes and hookah, respectively. The frequency of hookah and cigarette smoking in their consanguineous and affinal relatives was 51% and 45.8%, respectively. Awareness of second-hand smoke was poor in these students

  Conclusion

  The social ugliness of cigarette smoking among students and those around them was more than hookah use so that hookah uses among students, their close friends, and their relatives was more than cigarette use. Indeed, hookah use has often become a norm among students and their relatives.

  Keywords: Prevalence, Cigarette Smoking, Tobacco Products, Water Pipe Smoking, Adolescents, Iran
 • Kourosh Saber, Mehrsa Majdaeen, Shiva Rahbar, Soheil Elmtalab, Hamed Zamani, Razzagh Abedi-Firouzjah* Pages 785-793
  Introduction

  The aim of this study was to investigate the radiation protective effect of daily oral consumption (for one week/one month) and single oral dose of green tea extract against gamma irradiation in mice.

  Materials and Methods

  This study was performed on 60 adult male Balb/c mice weighing 25 to 30 gr in 6 equal groups. These groups include control, only irradiated, daily consumption of 200 mg/kg of green tea extract for one week and without irradiation, irradiated group after consumption of 200 mg/kg extract for one week, irradiation after 200 mg/kg oral consumption of green tea extract for one month, and irradiation 2 hours after eating 800 mg/kg of green tea extract.

  Results

  The results demonstrated that the oral consumption of green tea extract before irradiation significantly decreased MnPCE (51% decrease, P<0.0001) and MnNCE (28% decrease, P<0.05), and increased PCE/PCE + NCE ratio (12% increase, P<0.0001) compared to the only-irradiated group. The percentage of DNA in tail and apoptotic comets decreased significantly with consuming green tea extract (continues or single dose) (P<0.001).

  Conclusion

  Oral consumption of green tea extract in both single and continuous doses had radiation protection significantly, and these effects were more in the case of continuous consumption than single consumption.

  Keywords: Green Tea, Radiation-Protective Agents, Micronucleus Tests, Comet Assay, Bone Marrow Cells, Mice
 • Amirhossein Rahbari*, Habibollah Nazem, Mohammad Fazilati, Fereshteh Mehri Pages 794-800
  Introduction

  Diazinon is used as an organophosphate pesticide in agriculture. Studies showed that a lot of organophosphates can produce free radicals and disrupt antioxidant system. Resveratrol as an antioxidant can reduce oxidative stress in kidney tissue. The study aimed to investigate the protective role of resveratrol on oxidative stress induced by sub-acute diazinon exposure in kidney tissue of rats.

  Materials and Methods

  Twenty-eight Wistar rats were randomly divided into 4 groups: control, diazinon (70 mg/kg), diazinon (70 mg/kg) + resveratrol (5 mg/kg), diazinon (70 mg/kg) + resveratrol (10 mg/kg) groups. The treatments were administered by gavage daily for four weeks. Urine samples were collected 24 hours after the last dose. The rats were anesthetized with ether and 3 mL of blood samples was taken from animals. Diazinon level in urine was measured using HPLC. The serum level of creatinine, urea, protein, malondialdehyde (MDA), and total antioxidant activity (TAC) were evaluated by biochemical methods.

  Results

  The results showed that the diazinon level in the diazinon group was significantly higher than that of the diazinon (70 mg/kg) + resveratrol group (5 and 10 mg/kg) (P<0.05). In addition to the protein levels of urine, serum levels of urea, creatinine, MDA and TAC in the diazinon group were significantly higher than that in the control group (P<0.05). Resveratrol improved these changes.

  Conclusion

  Our findings implied that resveratrol improves the antioxidant status of the body against diazinon toxicity, so it can improve renal function in the face of diazinon.

  Keywords: Diazinon, Kidney, Resveratrol, Oxidative Stress
 • Elahe Roudsarabi, Sakineh Kazemi Noureini*, Hassan Faridnouri, Mohammad Reza Vaezi Kakhki Pages 801-812
  Introduction

  Epilobium parviflorum, the willow-herb, extracts contain strong antioxidant compounds and inhibit few types of cancer cell. This study investigates for the first time the effect of its extracts on the growth of human liver cells HepG2, also under oxidative stress.

  Materials and Methods

  Methanolic extract of roots, shoots and flowers was prepared separately. Cell viability was assessed by MTT method after 48 hours of treatments with extracts and then with or without hydrogen peroxide treatment. The antioxidant capacity of the extracts as well as the activities of transaminases, superoxide dismutase and lipid peroxidase were measured in the treated cells.

  Results

  None of the extracts showed cytotoxicty against HepG2 cells, nevertheless cell viability in treatment with aerial and root extracts was significantly increased (P<0.05). In the oxidative stress model, the survival of cells pretreated with extracts, especially methanolic extracts of aerial parts, increased significantly (P<0.05). Pretreatment with this extract in cells under oxidative stress decreased the concentration of MDA and the activity of intracellular ALT and AST enzymes and also increased the activity of superoxide dismutase enzyme compared to the control. The antioxidant capacity of the extracts was comparable to that of Trolux.

  Conclusion

  Methanolic extract of Epilobium parviflorum showed no cytotoxicity on HepG2 cells and probably protect human liver cells against oxidative stress. It can be a valuable suggestion for preventing liver damages.

  Keywords: Epilobium, Oxidative Stress, Cell Survival Cell Death, Liver, Lipid Peroxidation, Antioxidants, HepG2 Cells
 • Nastaran Amerian, Athar Talebi, Mahboubeh Mousavi, Ali Ghanbari, Hossein Ali Safakhah, Sam Zarbakhsh* Pages 813-820
  Introduction

  Peripheral nerve damage is a clinical problem that causes sensory and motor disabilities. Sesamol is an antioxidant that can be effective in repairing various organs. The aim of this study was to evaluate the effect of different doses of sesamol on inflammation and pain in the damaged rat sciatic nerve.

  Materials and Methods

  In this study, 35 adult male Wistar rats were used. The rats were randomly divided into five groups: The sham group without crush injury, the control group and three experimental groups respectively received DMSO (solvent) and doses of 50, 100, or 200 mg/kg sesamol intraperitoneally for 28 days after sciatic nerve injury. Then behavioral pain tests including mechanical allodynia and thermal hyperalgesia as well as inflammatory factors including interleukins 6 and 10 in the sciatic nerve were evaluated.

  Results

  The results showed that administration of 50 and 100 mg/kg of sesamol significantly decreased expression of interleukin 6, and increased expression of interleukin 10, the retraction threshold in the mechanical allodynia test and the response time to thermal pain in the thermal hyperalgesia test in the damaged sciatic nerve than the control group (P<0.05). While administration of 200 mg/kg sesamol had no significant effect.

  Conclusion

  Administration of 50 and 100 mg/kg sesamol may reduce inflammation and pain in the rat damaged sciatic nerve which may help improve the nerve repair process.

  Keywords: Interleukin 6, Interleukin 10, Pain, Sesamol, Sciatic Nerve, Rat
 • Fatemeh Tehrani Farzin, Maryam Bananej, Hedayat Sahraei* Pages 821-833
  Introduction

  The effects of stimulation and inhibition of muscarinic acetylcholine receptors in the dorsal hippocampus on spatial learning and memory in male NMRI mice after acute stress were investigated.

  Materials and Methods

  Animals were divided into two subsets of stress and non-stress. Each subset consisted of: saline, atropine (a muscarinic acetylcholine receptor antagonist) (1, 5, and 10 µg/mouse), and pilocarpine (a muscarinic acetylcholine receptor agonist) (1, 5, and 10 µg / mouse) groups. In the stress subset, the animals received an electro foot shock 5 minutes before each drug or saline injections. One day after drug injection with or without stress (respectively), the animals' spatial learning and memory were tested in the Barnes maze. In this study, the time and distance traveled to reach the target chamber, and the number of errors in reaching the target chamber were studied as variables of spatial learning and memory.

  Results

  The time of arrival and the distance traveled to reach the target hole was reduced in the stress group.  The number of errors in these animals was also lower.  Atropine (1, 5, and 10 μg / mouse) inhibited the improving effect of acute stress on spatial memory, but pilocarpine (1, 5, and 10 μg / mouse) improved the stress effect. Atropine (1, 5 and 10 µg/mice) in non-stressed animals only had memory impacts in the first and second days, but pilocarpine (1, 5 and 10 µ/ mice) in non-stressed animals improved the spatial memory.

  Conclusion

  Acute stress enhanced spatial learning and memory in mice. Considering the effectiveness of atropine and pilocarpine in inhibiting or enhancing the effects of stress (respectively), it seems that the effect of acute stress on improving spatial learning and memory, at least in part,  might be mediated through the activation of cholinergic muscarinic in the dorsal hippocampus.

  Keywords: Atropine, Brain Fornix, Hippocampus, Pilocarpine, Spatial Memory, Spatial Learning, Stress