فهرست مطالب

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - سال هفتاد و نهم شماره 9 (پیاپی 249، آذر 1400)

مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
سال هفتاد و نهم شماره 9 (پیاپی 249، آذر 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/09/14
 • تعداد عناوین: 11
|
 • معصومه طبری، مرجانه فرازستانیان، هلنا عظیمی، مریم اسماعیل پور*، ملیحه حسن زاده صفحات 657-664

  امروزه جراحی، درمان بسیاری از بیماری ها به شمار می رود. ترس از درد پس عمل سبب استرس اغلب بیماران می گردد. کنترل درد پس از عمل در روند بهبودی، طول مدت بستری و میزان رضایت بیماران موثر است. کنترل ناکافی درد پس از عمل بر عوارض وهزینه های مراقبتی می افزاید. آنالژزی موضعی یکی از اجزای آنالژزی چندگانه برای کنترل درد پس از عمل می باشد. تکنیک آنالژزی موضعی یک روش آسان، در دسترس و قابل استفاده برای عمل های جراحی مختلف است. هدف این مطالعه مروری، بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه تاثیر تزریق موضعی ماده آنالژزیک در محل برش جراحی در کنترل درد پس از عمل می باشد. به منظور دست یابی به مستندات علمی مرتبط جست وجو به زبان فارسی و انگلیسی با استفاده از کلید واژه های تزریق موضعی محل انسزیون، انفیلتراسیون زخم با مواد آنالژزیک و کنترل درد پس از عمل در پایگاه های اطلاعاتیGoogle Scholar ،PubMed  و Scopus طی سال های 2000 تا 2020 انجام شد. تاکید ما بر روی مطالعاتی بود که از تزریق تک دوز داروی آنالژزیک موضعی در محل برش جراحی در پایان عمل جراحی برای کنترل درد استفاده کرده بودند. درمجموع 10 مطالعه مرور شد. چهار مطالعه در زمینه عمل های لاپاروسکوپی ژنیکولوژی و غیر ژنیکولوژی، سه مطالعه در زمینه لاپاراتومی و سه مطالعه مروری بود. بررسی ها نشان داد که تزریق آنالژزیک موضعی در برش جراحی برای کنترل درد پس از عمل، ایمن و بدون عوارض جانبی می باشد و زمان عمل جراحی را افزایش نمی دهد.

  کلیدواژگان: تزریق مواد آنالژزیک داخل پریتوئن، تزریق آنالژزیک موضعی در برش جراحی در پایان عمل، کنترل درد پس از عمل
 • سمیرا شیری، محمود قاسمی، خیرالله اسدالهی، مریم دلدار، کوروش سایه میری* صفحات 665-673
  زمینه و هدف

  مصرف هورمون رشد داروهای لتروزول، اکساندرولون و آناستروزول می تواند باعث افزایش قد در کودکان و نوجوانان گردد. با توجه به این که برآوردی کلی از میزان تاثیر این داروها بر افزایش قد کودکان و نوجوانان با کوتاه قدی ایدیوپاتیک (ISS) وجود ندارد و مطالعات مختلف برآوردهای متفاوتی ارایه داده اند، هدف این مطالعه مقایسه اثر هورمون رشد، لتروزول، اکساندرولون، آناستروزول و ترکیب هورمون رشد و مهارکننده های آروماتاز بر افزایش قد در کودکان و نوجوانان مبتلا به (ISS) به روش متاآنالیز است.

  روش بررسی

  با جست وجو در پایگاه های الکترونیکیWeb of Science، Scopus، ISI، Google Scholar Cochrane و PubMed با استفاده از کلید واژه های Body Height، Short Stature، Aromatase، Idiopathic، Inhibitors، Anastrozole، Oxandrolone، Letrozole و Growth Hormone مطالعات بالینی تصادفی شده (RCT) که به بررسی اثر ترکیب هورمون رشد و داروهای مهارکننده آروماتاز، هورمون رشد، لتروزول، اکساندرولون و آناستروزول بر افزایش قد در کودکان و نوجوانان مبتلا به کوتاه قدی پرداخته اند استخراج شد. برای سنجش میزان افزایش قد از شاخص نمره انحراف معیار قد (HSDS) پیش و پس از مداخله استفاده شد.

  یافته ها

  شاخص افزایش قد (HSDS)، با مصرف ترکیب هورمون رشد و یکی از داروهای مهارکننده آروماتاز (58/1-38/0=CI%95)98/0=SMD ، با مصرف داروی هورمون رشد (14/1-62/0=CI%95)88/SMD، با مصرف داروی لتروزول (51/1-16/0=CI%95)83/0=SMD، با مصرف داروی اکساندرولون (99/12-0/0=CI%95)56/0=SMD و با مصرف آناستروزول (63/0-00/0=CI%95)31/0SMD= به دست آمد، که نشان می دهد همه داروهای مذکور در افزایش قد تاثیر معناداری داشته اند. (05/0<p).

  نتیجه گیری

  هرچند که تاثیرگذاری داروی هورمون رشد بر افزایش قد، بیشتر از داروهای مهارکننده آروماتاز بود اما با اضافه کردن یکی از مهارکننده های آروماتاز به هورمون رشد می توان اثربخشی هورمون رشد را افزایش داد.

  کلیدواژگان: آناستروزول، مهارکننده های آروماتاز، قد، هورمون رشد، ایدیوپاتیک، لتروزول، اکساندرولون، کوتاه قدی
 • علیرضا سرمدی، احمد کچویی، مصطفی واحدیان، عنایت الله نوری، مژده بهادرزاده، امرالله سلیمی*، محمدحسین عاصی صفحات 674-680
  زمینه و هدف

  سختی عمل کوله سیستوکتومی لاپاراسکوپیک در بیماران دیابتی به طور واضح روشن نیست و روش ارجح عمل جراحی کوله سیستکتومی در این افراد هنوز موضوع مورد بحث است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر دیابت بیماران بر سختی عمل کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک بود.

  روش بررسی

  در این مطالعه، اطلاعات بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فرقانی و شهید بهشتی قم که از فرودین 1398 تا فروردین 1399 تحت کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک قرار گرفته بودند به دو گروه دیابتی و غیر دیابتی تقسیم و سپس اطلاعات حین عمل شامل مدت زمان عمل، خونریزی، چسبندگی و تبدیل به عمل باز از پرونده های مربوطه استخراج و وارد چک لیست شدند. در مرحله آخر فاکتور دیابت به عنوان یک ریسک فاکتور در این دو گروه مقایسه شد.

  یافته ها

  اسکار شکمی، کیسه صفرا قابل لمس و نگ صفرا در دو گروه تفاوت معناداری نداشت (33/0=P). اما سابقه حملات کوله سیستکتومی در دو گروه تفاوت معناداری داشت (05/0<p). مقادیر آزمایشگاهی بین دو گروه تفاوت آماری معناداری نداشت (05/0<p. عمل های سخت در بیماران دیابتی به نسبت بیماران غیر دیابتی بیشتر بود و حتی دو مورد تبدیل به عمل باز در گروه بیماران دیابتی دیده شد، اما تفاوت آماری معناداری بین دو گروه از نظر سختی عمل مشاهده نشد (09/0=P). خونریزی حین عمل، در بین دو گروه تفاوت آماری معناداری داشت (02/0=P). اما چسبندگی حین عمل بین دو گروه تفاوت آماری معناداری نداشت (38/0=P).

  نتیجه گیری

   در نهایت مطالعه ما نشان داد که دیابت می تواند به عنوان یک ریسک فاکتور برای سختی عمل کوله سیستکتومی قابل پیش بینی باشد.

  کلیدواژگان: کوله سیستکتومی، تبدیل، دیابت، سختی عمل، لاپاراسکوپیک
 • حمیده مولایی، اقلیم نعمتی، احسان شجاعی فر، لیلا خدمت* صفحات 681-686
  زمینه و هدف

  هدف از انجام این مطالعه، تعیین فراوانی ضایعات پوستی و بررسی ارتباط آن با مشخصات دموگرافیک بیماران پس از پیوند کلیه بود.

  روش بررسی

  این مطالعه به صورت مقطعی و بر روی100 بیمار مراجعه کننده به درمانگاه نفرولوژی بیمارستان بقیه الله (عج) که طی سال 1394 (از فروردین ماه 1394 تا اسفند ماه سال 1394) تحت پیوند کلیه قرار گرفته بودند انجام شد. اطلاعات بیماران در پرسش نامه های طراحی شده جمع آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

  یافته ها

   میانگین سنی بیماران مورد مطالعه 82/11±4/50 سال بود. میانگین مدت زمان ایجاد ضایعه پوستی پس از پیوند 77/5±1/8 هفته بود. شایع ترین نوع سرطان های غیر ملانومی، سارکوم کاپوسی (4%) و کارسینوم سلول های سنگفرشی (2%) بود که از لحاظ آماری بین زن و مرد تفاوت معناداری وجود نداشت. (05/0<P). عفونت پوستی در 66% افراد مشاهده شد که شایع ترین آن ها به ترتیب زگیل (34%) و تینه آ ورسیکالر (11%) بود. میزان ابتلا به عفونت های پوستی به طور معناداری در بیماران مرد بالاتر از بیماران زن بود (004/0=P). فراوانی ابتلا به عفونت پوستی تینه آ ورسیکالر در افراد مبتلا به دیابت به طور معناداری بیشتر از افراد غیر دیابتی بود (046/0=P).

  نتیجه گیری

   در مجموع این مطالعه نشان داد که عوارض پوستی در بیماران پس از عمل پیوند کلیه شایع است. آگاه کردن بیماران پیوند کلیوی و کادر درمان از مسایل پوستی، منجر به ارجاع زود هنگام بیماران به متخصص مربوطه و کسب درمان های لازم شده و باعث افزایش طول عمر و بهبود کیفیت زندگی آن ها خواهد شد.

  کلیدواژگان: داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی، پیوند کلیه، ضایعات پوستی
 • فریدون معماری*، سید حسن امامی رضوی، فخرالدین کیانی، زهرا خزاعی پور صفحات 687-692
  زمینه و هدف

  مدیریت زمان در کنترل استرس بسیار موثر است. برنامه زمان بندی و مدیریت زمان در رشته جراحی و آموزش دستیاران تخصصی این رشته از اهمیت به سزایی برخوردارست. با مدیریت صحیح زمان و برنامه ریزی می توان همین زمان محدود را هم مدیریت نمود و کارایی بیشتری را شاهد بود. مطالعات کمی در ایران در این خصوص صورت گرفته است. بنابراین، هدف از این مطالعه بررسی تاثیر برنامه زمان بندی در بهبود و ارتقای خدمات آموزشی-درمانی دستیاران جراحی عمومی بیمارستان حضرت امام خمینی (ره) در سال 1394 بود.

  روش بررسی

  در پیش و پس این مطالعه، 18 دستیار بخش های جراحی عمومی پنج گانه بیمارستان امام خمینی از بهمن 1394 تا اسفند 1394 که در سال اول تا چهارم مشغول به تحصیل بودند، به روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند و فعالیت های آن ها در 11 حیطه بررسی شد. برای اندازه گیری اثربخشی این خودارزیابی، پنج حیطه توسط اساتید ارزیابی شد. پس از ارزیابی مجدد دستیاران توسط اساتید، نتایج این ارزیابی با ارزیابی پیش از مداخله (بازخورد) مورد مقایسه قرار گرفت.

  یافته ها

  در مجموع 18 دستیار وارد مطالعه شدند، ده شرکت کننده مرد (6/55%) و بقیه زن بودند. میانگین سن 7/3±30 سال بود. زمان استراحت و اورژانس در دستیاران سال اول و زمان مطالعه در دستیاران سال چهارم بیشتر بود. زمان شرکت در کلاس های آموزشی در دستیاران سال دوم بیشتر بود. میانگین نمره بخش در ابتدا و انتهای مطالعه در دستیاران سال چهارم از همه بیشتر و دستیاران سال اول از همه کمتر بود. میانگین تمامی نمرات انتهای مطالعه به جز قضاوت بالینی به طور معناداری بیش از ابتدای مطالعه بود.

  نتیجه گیری

  مدیریت زمان می تواند عملکرد آموزشی و درون بخشی دستیاران جراحی را به نحو قابل توجهی بهبود دهد.

  کلیدواژگان: ایران، دستیار، جراحی، مدیریت زمان
 • پریسا ذاکری، مسعود امینی، اشرف امین الرعایا، فهیمه حقیقت دوست، آوات فیضی* صفحات 693-705
  زمینه و هدف

  بررسی میزان بروز دیابت از طریق شناسایی کلاس های افراد پیش دیابتی براساس سیر تغییرات سطح قندخون آن ها می تواند اطلاعات ارزشمندی را در ارتباط با پیش بینی ابتلا به این بیماری در آینده در این افراد پر خطر فراهم کند. تحقیق حاضر با هدف کلاس بندی بیماران پیش دیابتی بر اساس بررسی سیر تغییرات قندخون و ارتباط آن با ابتلا بیماری دیابت در آنها انجام شده است.

  روش بررسی

  این مطالعه از نوع کوهورت آینده نگر در جریان براساس اطلاعات طرح پیشگیری از دیابت اصفهان (IDPS)، انجام شده است. در این پژوهش از اطلاعات 1228 نفر بیمار پیش دیابتی شرکت کننده از فروردین 1383 تا اسفند 1397 در درمانگاه های مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم اصفهان استفاده شده است. همچنین در این مطالعه مقدار متغیرهای بالینی در سه زمان ثبت شده اند. تحلیل داده ها با استفاده از مدل درخت رشد کلاس پنهان (Latent Class Growth Trees model, LCGT) در نرم افزار آماری R v4.0.1 (R Core Team, R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. http://www.r-project.org) صورت گرفت.

  یافته ها

   میانگین (انحراف معیار) سن شرکت کنندگان (86/6)44 سال می باشد. افراد براساس روند تغییرات سطح قندخون به دو کلاس قندخون مختل کم خطر (1165=n) و قندخون مختل پر خطر (63=n) دسته بندی شدند. میانگین قندخون در کلاس اول (28/104) و در کلاس دوم (41/132) برآورد شد.

  نتیجه گیری

  در مطالعه حاضر ارتباط معناداری بین میزان ابتلا به دیابت و کلاس های قندخون تشکیل شده براساس سیر تغییرات قندخون در بیماران پیش دیابت مشاهده شد. بنابراین با مدیریت سطح قندخون بیماران پیش دیابتی از طریق مشاوره تغذیه و آزمایشات دوره ای می توان در جهت پیشگیری از ابتلا به دیابت اقدام نمود.

  کلیدواژگان: قندخون، دیابت، مدل های رشد، کلاس پنهان، پیش دیابت
 • مژگان مرتضوی، عبدالامیر عطاپور، مریم محمدی، محمد ستاری* صفحات 706-714
  زمینه و هدف

  امروزه داده های پزشکی با سرعت فزاینده ای جمع آوری می شوند. این مجموعه داده ها حاوی اطلاعات قیمتی هستند که دست یابی به آن ها با استفاده از روش های آزمایشگاهی زمان بر و هزینه بر خواهد بود. بنابراین نیاز به روش هایی کم هزینه برای استخراج اطلاعات وجود دارد. این مطالعه بر توسعه یک مدل پیش بینی برای طبقه بندی علت سنگ کلیه در اصفهان با استفاده از تکنیک های داده کاوی متمرکز شده است.

  روش بررسی

  این پژوهش از بهمن 1399 تا مرداد 1400 به صورت مقطعی انجام شده است. مجموعه داده ای مورد استفاده شامل اطلاعات 353 بیمار سنگ کلیه در شهر اصفهان است. در این مطالعه شش صفت هدف سدیم، فسفات، اگزالات، سیترات، سیستیین و اسید اوریک تعیین شده است. تکنیک های مورد استفاده برای هر یک از شش صفت به صورت جداگانه استفاده می شود. تکنیک های مورد استفاده در این مطالعه شامل جنگل تصادفی، شبکه عصبی و ماشین بردار پشتیبان خواهد بود.

  یافته ها

   بهترین عملکرد از لحاظ میزان صحت مربوط به تکنیک های ماشین بردار پشتیبان در کلاس اسید اوریک، ماشین بردار پشتیبان در کلاس اگزالات و شبکه عصبی در کلاس سیستیین است. بدترین عملکرد هم مربوط به تکنیک جنگل تصادفی در کلاس سیترات است. مطمین ترین قوانین با میزان اطمینان 66% مربوط به دو کلاس سیترات و سدیم هست و کم اطمینان ترین قاعده با میزان اطمینان 50% مربوط به کلاس اگزالات است.

  نتیجه گیری

   سنگ کلیه می تواند به دلایل مختلفی از جمله پایین بودن سیترات و بالا بودن اگزالات کلسیم باشد. به عنوان مثال برای سیترات، عواملی مانند PH خون، قند خون و فشار خون موثر است. برای جلوگیری از هر یک از دلایل سنگ کلیه، باید عوامل آن کنترل شود.

  کلیدواژگان: داده کاوی، پیش بینی، سنگ کلیه
 • سعید ناطقی، فروغ گودرزی، صمد تقوی نمین، عاطفه رسولی، اکرم خلیلی نوش آبادی، صفیه محمدنژاد* صفحات 715-722
  زمینه و هدف

  سن، ریسک فاکتور قوی در افزایش خطر شدت و مرگ ناشی از بیماری COVID-19 است. از آن جایی که سالمندان بخش بزرگی از بیماران COVID-19 را تشکیل می دهند، بنابراین مطالعه حاضر جهت ارزیابی شدت بیماری در سالمندان بستری به دلیل COVID-19 و تاخیر در مراجعه به بیمارستان و مرگ ناشی از آن برای مدیریت بهتر بیماری انجام شده است.

  روش بررسی

  مطالعه کوهورت گذشته نگر حاضر برروی 444 سالمند مبتلا به COVID-19 بستری از اول فروردین 1399 تا اواخر مهر سال 1399 در بیمارستان بهارلوی تهران انجام گرفت. بیماران براساس شدت بیماری به سه گروه متوسط، شدید و خیلی شدید تقسیم شدند. ازآزمون Analysis of variance برای مقایسه داده های کمی و از آزمون Chi-square test برای بررسی متغیر های کیفی در گروه های بیماری استفاده شد.

  یافته ها

   از بین 444 شرکت کننده، 73% به نوع متوسط و 15% به نوع شدید و12% به نوع بسیار شدید بیماری مبتلا شده بودند. میانگین سن 42/8±90/72 بود. زمان شروع علایم تا مراجعه به بیمارستان به طور متوسط هفت روز بود. در سالمندان با فرم بسیار شدید بیماری، دیس پنه تنفسی(002/0=P) و افت سطح هوشیاری (0001/0<p) بالاتر بود. زمان بستری در بیمارستان به طور متوسط هفت روز بود. در فرم بسیار شدید تا 11روز ادامه داشت. مرگ و بستری در ICU در بیماران فرم بسیار شدید بیماری بیشتر بود. با افزایش تاخیر در روز های مراجعه به بیمارستان شدت بیماری و مرگ ومیر افزایش پیدا کرده است.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل ازمطالعه نشان داد که طولانی شدن زمان شروع علایم تا مراجعه به بیمارستان پیش آگهی را در سالمندان بدتر کرده و همچنین باعث تشدید بیماری و افزایش مرگ و میر در سالمندان می شود.

  کلیدواژگان: کوید 19، سالمند، مرگ ومیر، بقا
 • الهام بزمی*، شکوفه سنایی، امیرحسین بهنوش، مهدی فروزش، عبدالرزاق برزگر، بهنام بهنوش صفحات 723-733
  زمینه و هدف

  امروزه با افزایش شکایت بیماران از عواقب اقدامات درمانی، بررسی علت و انجام مداخلات موثر از اهمیت شایانی برخوردار است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تحلیلی شکایت از متخصصین چشم پزشکی در استان تهران طراحی گردید.

  روش بررسی

  در مطالعه مقطعی (توصیفی-تحلیلی) مذکور کلیه پرونده‏های شکایت ارجاعی به اداره کمیسیون‏های سازمان پزشکی قانونی استان تهران از فروردین 1396 تا اسفند 1398بررسی شد. اطلاعات جمعیت‏شناختی بیماران و پزشکان، نوع اقدامات درمانی و عارضه گزارش شده، آرای نهایی کمیسیون اول و در صورت اعتراض، نتایج نهایی کمیسیون‏های تجدید نظر بررسی و ثبت گردیدند.

  یافته ها

   از میان 176 پرونده شکایتی ثبت شده در 27 مورد (3/15%) قصور پزشک معالج که شایع ترین آن از نوع بی‏مبالاتی (5/81%) بود، احراز گردید. عمده ترین شکایات مربوط به جراحی کاتاراکت (1/55%) و عمده ترین اقدام درمانی منجر به قصور، پیوند قرنیه (7/66%) بود. اگرچه بیماران بیشترین اعتراض را به رای کمسیون اول مطرح کرده بودند، اما اعتراض پزشکان به این رای به صورت معناداری موثرتر بود (001/0<p).

  نتیجه گیری

  با توجه به آمار رو به تزاید شکایات رشته چشم پزشکی و در عین حال میزان اندک موارد منجر به قصور در مورد شایع ترین شکایت (کاهش بینایی)، لزوم برقراری ارتباط صحیح بین بیمار و پزشک و درک صحیح بیمار از اقدام درمانی و عوارض احتمالی می تواند درکاهش شکایات تاثیر به سزایی داشته باشد. از طرفی با عنایت به اختلاف نظر در آرای کمسیون های متوالی، لزوم ایجاد وحدت رویه با استفاده از اطلاعات جدید و نتایج مبتنی بر شواهد ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: سازمان پزشکی قانونی، شکایت، چشم پزشکی
 • امیرحسین مردانی، محمد حسن پور، شهلا خسروی، علیرضا پارساپور، امیراحمد شجاعی* صفحات 734-740
  زمینه و هدف

  رویکرد دوره های آموزش اخلاق پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران برای تغییر نگرش و ارتقای دانش اخلاق پزشکی فراگیران دارای چالش هایی است. هدف پژوهش حاضر شناسایی چالش های موجود در آموزش اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران است.

  روش بررسی

  این یک مطالعه کیفی، و با مصاحبه های نیمه ساختاریافته است که در اردیبهشت سال 1398 در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. با استفاده از نمونه گیری هدف مند 23 شرکت کننده از اعضای هییت علمی بالینی و گروه اخلاق پزشکی و دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران انتخاب شدند. داده ها با روش تحلیل درون مایه مورد تحلیل محتوا قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج مطالعه نشان داد که چالش های آموزش اخلاق پزشکی از دیدگاه شرکت کنندگان در سه تم: 1- برنامه درسی (Curriculum) پنهان 2- ضرورت تکمیل برنامه آموزشی اخلاق پزشکی 3- عوامل اجرایی و مدیریتی کلان دسته بندی می شوند.

  نتیجه گیری

  اثرگذاری و بازده ارایه درس اخلاق پزشکی جهت تغییر در رفتار و نگرش فراگیران قابل قبول نیست. مقابله با چالش های موجود نیازمند تلاش گروه اخلاق پزشکی برای استفاده حداکثری از منابع موجود و تعامل اثربخش با سایر بخش های دانشگاهی است.

  کلیدواژگان: برنامه درسی پنهان، آموزش، اخلاق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • سید عباس حسینعلی پور*، عابدین ثقفی پور صفحات 741-742

  سردبیر محترم بیماری های نو پدید و خطر همه گیری آن، تهدید بزرگی برای سلامتی انسان در بسیاری از جوامع محسوب می شود. این بیماری ها موجب تاثیرات اجتماعی و اقتصادی در دنیا شده و سبب اخلال در مسافرت، تجارت و بسیاری از فعالیت های عادی زندگی می گردند.1 به منظور پیشگیری و کنترل بیماری های واگیر و مطابق ماده 6 مقررات بهداشتی بین المللی، کلیه رخداد بهداشتی ایجاد کننده یک وضعیت اضطراری بهداشتی بین المللی، باید مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت تایید، حداکثر طی 24 ساعت، به سازمان جهانی بهداشت گزارش گردد.2 در همین راستا استقرار یک نظام مراقبت کارآمد، به منظور جمع آوری منظم داده های مربوط به بروز بیماری ها و تجزیه و تحلیل این داده ها، یکی از ضروریات کنترل و مقابله با پاندمی بیماری ها و کاهش بیماری زایی و مرگ و میر ناشی از آن ها است. در کشور ایران انواع نظام مراقبت اعم از مراقبت فعال، مراقبت غیر فعال، مراقبت دیده ور، مراقبت سندرومیک و غیره، پیاده سازی شده و در حال اجرا است. اما با وجود پیشرفت های حاصله در زمینه نظام مراقبت بیماری ها، تقویت همکاری پرسنل بهداشت و درمان شاغل در بخش دولتی و خصوصی و همچنین طراحی یک سیستم یک پارچه جمع آوری داده برای پایش الگوی بیماری و شناسایی طغیان های احتمالی، باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. یک سیستم مراقبت پویا، ظرفیت شناسایی، ارزیابی خطر، پاسخ به موقع به یک تهدید سلامت عمومی را خواهد داشت، زیرا تاخیر در شناسایی و گزارش دهی موارد بیماری، می تواند موفقیت در پاسخ جهانی به یک پاندمی را به خطر بیاندازد.3 با توجه به این که در نظام مراقبت روتین، گزارش دهی با تاخیر انجام می شود و همچنین تمام موارد تهدید کننده سلامت را پوشش نمی دهد، ضرورت دارد از یک سیستم مراقبتی که توانایی شناسایی رخدادهای مرتبط با وقوع بیماری در انسان و رخدادهایی که بالقوه سلامت انسان را را تهدید می کنند از قبیل بیماری و مرگ در حیوانات، آلودگی آب و مواد غذایی و خطرات ناشی از حوادث شیمیایی و هسته ای، استفاده شود. سیستم مراقبت مبتنی بر رخداد، یکی از این برنامه ها با ویژگی فوق است که قابلیت جمع آوری سریع اطلاعات و گزارش دریافتی از طریق کانال های رسمی و غیر رسمی مانند شایعات و اخباری که در رسانه ها منتشر می شود را دارد. در این برنامه همه موارد بیماری و رویدادهای افزایش یافته غیر منتظره و با منشا گوناگون، باید به سرعت مورد ارزیابی قرار گیرد و به طور مناسب پاسخ داده شود.4 نتایج حاصل از مطالعه انجام شده نیز حاکی از آنست که نظام مراقبت مبتنی بر رخداد توانسته است رخدادهای مهم بهداشتی را به موقع شناسایی نماید و مورد ارزیابی و پاسخ قرار دهد.5 بنابراین در پیش گرفتن رویکردی جدید در زمینه اجرا و تقویت نظام مراقبت در سیستم سلامت، با بهره گیری از نظام مراقبت مبتنی بر رخداد به صورت ترکیبی در کنار سایر نظام مراقبت پیاده سازی شده و با استفاده از تکنولوژی روز دنیا برای دریافت گزارش و همچنین رصد و پایش رخدادها، دارای اهمیت بسیار می باشد. بنابراین، ضروری است سیاستگذاران نظام سلامت، نسبت به توسعه و بهبود زیرساخت نظام مراقبت برنامه ریزی و اقدام کنند.

|
 • Masoomeh Tabari, Marjaneh Farazestanian, Helena Azimi, Maryam Esmaeilpour*, Malihe Hasanzadeh Mofrad Pages 657-664

  Today surgery is supposed as the cure for many diseases and the fear of post-operation pain burdens stress over the patients. Postoperative pain can, especially if severe, complicate the patient's condition and may lead to chronic postoperative pain. post-operation pain control is effective in the recovery process, hospitalization period and patients’ satisfaction. Insufficient post-operation pain control increases complications and care costs. Local analgesia is one of the components of multimodal postoperative. analgesic protocol to control pain. Local analgesia technique is a simple, accessible and feasible method for various surgeries. The opioid analgesics to control post-operation pain are associated with some complications such as opium addiction, nausea and vomiting, late return of bowel function and social costs. This review study aims. to review previous studies on the effect of injection of analgesic agents in the surgical incision in post-operation pain control. This is a Narrative review study. to related scientific documentaries a search was conducted in Persian and English using the keywords of local injection of the incision site, wound infiltration with analgesic agents and post-operation pain control in Google scholar, PubMed and Scopus database during the years 2000 to 2020. The obtained articles included systematic reviews, Meta-analyses and randomized clinical trials (RCT). We reviewed studies that had utilized single-dose injection of analgesic agents in surgical incisions at the end of surgery to control post-operation pain. A total of ten studies were reviewed. There were 4 studies in the field of laparoscopic gynecological and non-gynecological surgeries, three studies in the field of laparotomy and three review studies. injection of analgesic agents in the surgical incision to control post-operation pain is easily available and does not necessitate any special skill. On the other hand, it is a safe method without further complications and does not increase the duration of surgery. Regardless of the differences in various studies and the kind of analgesic agents, a general reduction in pain severity and consumption of opioid and non-opioid analgesic agents were observed using the injection of analgesic agents in surgical site incision.

  Keywords: intra-peritoneal analgesics agent injection, local injection of incision at the end of surgery, post operation pain
 • Samira Shiri, Mahmoud Ghasemi, Khairollah Asadollahi, Maryam Deldar, Kourosh Sayehmiri* Pages 665-673
  Background

  Short children face many problems throughout their lives. Consumption of growth hormone and the drugs such as Letrozole, Oxandrolone, and Anastrozole can increase the growth of children and adolescents. There is not an overall estimate of the effects of Letrozole, Oxandrolone, and Anastrozole on the growth of children and adolescents with Idiopathic Short Stature (ISS). There are different estimates of the effect of growth hormone and the drugs Letrozole, Oxandrolone, and Anastrozole on growth in children and adolescents with Idiopathic Short Stature. Therefore, the aim of this study was to compare the efficacy of growth hormone, Letrozole, Oxandrolone, Anastrozole, and a combination of growth hormone and aromatase inhibitors on height gain in children and adolescents with idiopathic short stature using meta-analysis method.

  Methods

  Search was done in databases such as; Scopus, Web of Science(ISI), and PubMed using keywords: Idiopathic, Short Stature, Body Height, Aromatase Inhibitors, Growth hormone, Letrozole, Oxandrolone, Anastrozole. Randomized clinical trial studies ,that have investigated the efficacy of growth hormone and aromatase inhibitors on height gain in children and adolescents with short stature, were selected. Height standard deviation score (HSDS) before intervention and after treatment has been used to measure the rate of height increase in various studies. This study was written based on the PRISMA checklist and the heterogeneity of this study was evaluated using the Q statistic and I2 index.

  Results

  Height increase index (HSDS) was obtained with the use of growth hormone combined with one of the aromatase inhibitors (0.38-3.58=95%CI) (SMD=0.98), with the use of growth hormone (0.62-1.14=95%CI) (SMD=0.88), with the use of Letrozole (0.51-16.51=95%CI) (SMD=0.83), with the use of Oxandrolone (0.99-0.99=95%CI) (SMD=0.56), and with the use of Anastrozole (0.00-0.63=95%CI) (SMD=0.31), which shows that all these drugs have a significant effect on height increase. (P<0.05)

  Conclusion

  Although the effect of growth hormone on height increase was greater than that of aromatase inhibitors, but according to our results, adding an aromatase inhibitor to growth hormone can increase the effectiveness of it.

  Keywords: anastrozole, aromatase inhibitors, body height, growth hormone, idiopathic, letrozole, oxandrolone, short stature
 • Alireza Sarmadi, Ahmad Kachoei, Mostafa Vahedian, Enayatollah Noori, Amrollah Salimi*, MohammadHossein Assi Pages 674-680
  Background

  Cholecystectomy is one of the most common abdominal surgeries and its preferred method is laparoscopy. The difficulty of laparoscopic cholecystectomy in diabetic patients is not clear and the preferred method of cholecystectomy in these patients is still under controversy. Therefore, this study was performed to evaluate the difficulty of laparoscopic cholecystectomy in diabetic and non-diabetic patients.

  Methods

  This retrospective analytical study was performed in Shahid Beheshti Hospital and Forghani Educational and Medical Center from April 2019 to April 2020. Samples were easily selected and 86 people in two groups of diabetic and non-diabetic patients were included in the study. All patient records were reviewed based on inclusion and exclusion criteria for factors such as age, sex, diet, duration of surgery, bleeding, adhesions, and open surgery, and finally, diabetes as a risk factor. It was compared between the two groups. Data were analyzed in SPSS software version 22, an independent t-test was used to analyze quantitative data and the chi-square test was used to analyze qualitative data. In this study, a significance level of less than 0.05 was considered.

  Results

  Abdominal scar, palpable gallbladder and gallstone were not significantly different between the two groups (P=0.33). But the history of cholecystectomy attacks was significantly different between the two groups (P<0.05). Laboratory values were not significant (P>0.05) . Hard operations in diabetic patients were more than nondiabetic patients and even two cases of open surgery were seen in the group of diabetic patients, but there was no significant relationship (P=0.09). Intraoperative bleeding was statistically significant between the two groups (P=0.02), But adhesion during the operation was not related (P=0.38).

  Conclusion

  Finally, our study showed that diabetes can be a predictive risk factor for the difficulty of cholecystectomy.

  Keywords: cholecystectomy, conversion, diabetes, difficulty, laparoscopy
 • Hamideh Molaei, Eghlim Nemati, Ehsan Shojaeefar, Leila Khedmat* Pages 681-686
  Background

  Immunosuppressive drugs that are widely used to prevent acute and chronic organ rejections, predispose organ transplant patients to a variety of diseases including skin problems. This study aimed to determine the prevalence of skin lesions and to investigate their association with demographic characteristics in renal transplant patients.

  Methods

  This cross-sectional study was performed on 100 patients who were referred to the nephrology clinic of Baqiyatallah Hospital, Tehran, Iran and underwent kidney transplantation within a year (from the first working day of the Iranian Hijri calendar in April 2015 until the last working day in March 2016). Patients were referred to a dermatologist in case of any skin lesions. Patients' data were collected in a researcher-made questionnaire and were analyzed using SPSS software, version 18. The p values less than 5% were considered to be significant.

  Results

  The mean and standard deviation (SD) of the patients' age was 50/4±11/8 years.  The average time of incidence of skin lesion after transplantation has been 8/1 ± 5/7 weeks. The most common types of non-melanoma cancers were squamous cell carcinoma (2%) and Kaposi's sarcoma (4%) and there was no significant difference between men and women (p>0.05). Sixty-six percent of the patients had skin infections and the most common skin infections were wart (34%) and tinea versicolor (11%). The relative frequency of skin infections was significantly higher in male patients than in females (p=0.004). Considering all other confounding variables including smoking, hypertension, diabetes and other infectious diseases, the only noteworthy finding was the higher relative frequency of tinea versicolor in diabetic compared with non-diabetic patients (p=0.046).

  Conclusion

  This study showed that skin complications including various neoplastic (Sarcoma and Carcinoma), infectious (fungal and viral), and other (Acne and Hypertrichosis) diseases are common in patients with kidney transplantation who are taking immunosuppressive drugs. Informing these patients and medical staff about skin problems leads to an early referral of patients and increases their life expectancy and improves their quality of life.

  Keywords: immunosuppressive agents, kidney transplantation, skin diseases
 • Fereidoon Memari*, Seyed Hassan Emami Razavi, Fakhredin Kiani, Zahra Khzaeipour Pages 687-692
  Background

  Time management is effective in controlling stress especially for medical residents. Time management in the surgical field and residential education is very important as they are directly involved in treating patients. Proper time management will help decrease work-related stress and increase efficacy, although there is no time management in medical courses. There are few studies in Iran in this field. So, we designed this study to assess the effects of time management on improvement of educational and therapeutic services in surgical residents of Imam Hospital.

  Methods

  This before–after study was done in Imam hospital between February-March 2015. In this before-after study, 18 surgical residents of Imam Hospital (residents of 1-4 years), were enrolled. Their activities were evaluated in 11 scopes. To evaluate the effects of this self-evaluation, 5 scopes were assessed by the staff. The time during two weeks spent on each item was claimed as a percentage of 336 hours in two weeks. The self-assessment results and their effects on their scores were considered. Data regarding age, sex, and marital status were also gathered. Data were analyzed using SPSS software.

  Results

  Eighteen residents were enrolled in this study. Ten residents were male (55.6%) and eight were female. Six (33.3%) were married. The mean age was 30±3.7 years. Resting time and emergency room time were significantly higher in the first-year residents while studying time was higher in the fourth-year residents. Second-year residents spend more time in training classes than others. The mean score at the beginning and the end of the study was highest in the forth-year residents and lowest in the first-year residents. All scores at the end of the study were significantly higher than the beginning except clinical judgment. The increase of the mean overall score was significantly higher in the fourth-year group and lowest in the first-year group.

  Conclusion

  Time management could improve the educational performance of surgical residents.

  Keywords: Iran, residents, surgery, time management
 • Parisa Zakeri, Masoud Amini, Ashraf Aminorroaya, Fahimeh Haghighatdoost, Awat Feizi* Pages 693-705
  Background

  Examining the course of changes in predictive indicators of future diabetes, such as blood sugar in high-risk individuals including pre-diabetic patients, can provide valuable information about the incidence of diabetes in these individuals. This study aimed to classify people at risk (pre-diabetes) based on the course of changes in their blood sugar and blood lipid and to investigate the incidence of diabetes in these classes on a sample of patients who were referred to the Endocrine and Metabolism Research Center of Isfahan.

  Methods

  This cohort study was performed based on the information of the Isfahan Diabetes Prevention Plan (IDPs). This project was implemented from April 2004 to March 2018 in the clinics of the Endocrine and Metabolism Research Center of Isfahan. The subjects in this study include 1228 pre-diabetic patients who participated in this project. Demographic and clinical variables of patients including blood sugar and lipid-blood variables were obtained using a questionnaire and laboratory measurements. Also in this study, the number of clinical variables was recorded 3 times. Data analysis was performed using the latent class growth trees model in R software version v4. (R v4.1.0)

  Results

  The mean (standard deviation) age of participants was 44 (6.86) years. Subjects were classified into two classes of low-risk impaired blood sugar (n=1165) and high-risk impaired blood sugar (n=63) based on the trend of changes in blood sugar levels. Blood sugar levels were reported in the first class (104.28) and the second class (132.41).

  Conclusion

  In the present study, it was concluded that there is a significant relationship between the incidence of diabetes and the different classes formed based on the course of changes in blood sugar of at-risk individuals. Therefore, by classifying people at risk, the incidence of this disease can be predicted and thus prevented. Also,measures such as managing the blood sugar and lifestyle variables of pre-diabetic patients through nutrition counseling classes and regular periodic tests can be used to reduce the incidence of diabetes in the future is used in people with pre-diabetes who are at high risk for the disease.

  Keywords: blood glucose, diabetes, growth models, latent class analysis, prediabeticstate
 • Mojgan Mortazavi, Abdolamir Atapour, Maryam Mohammadi, Mohammad Sattari* Pages 706-714
  Background

  Today, with the advancement of technology in various fields, the importance of recording data in the field of health is increasing so much that for many diseases around the world, including kidney disease, registration systems have been set up. This is happening in our country and in the future, the number of these systems will increase. The medical data set contains valuable information that will be time-consuming and costly to obtain using laboratory methods, so there is a need for low-cost methods for extracting information. This study focuses on developing a predictive model for classifying the cause of kidney stones in Isfahan using three data mining techniques.

  Methods

  This cross-sectional research has been done from February 2021 to May 2021. The used medical data set includes information of 353 kidney stone patients in Isfahan. In this study, six target attributes of sodium, phosphate, oxalate, citrate, cysteine and uric acid were identified. The techniques for each of the 6 attributes are used separately. The techniques used in this study were three data mining techniques including random forest (RF), artificial neural network (ANN) and support vector machine (SVM).

  Results

  The best performance in terms of accuracy is related to support vector machine techniques in uric acid class, support vector machine in oxalate class and neural network in cysteine class. The worst performance is related to the random forest technique in the citrate class. The safest rules with a 66% confidence level are for the citrate and sodium classes, and the least reliable rule with a 50% confidence level is for the oxalate class.

  Conclusion

  Kidney stones can occur due to various reasons such as low citrate and high calcium oxalate. For example, for citrate, factors such as blood pH (potential of hydrogen), blood sugar and blood pressure are effective. To prevent any of the causes of kidney stones, factors should be controlled.

  Keywords: data mining, forecasting, kidney stones
 • Saeed Nateghi, Forough Goudarzi, Samad Taghavi Namin, Atefeh Rasouli, Akram Khalili Noushabadi, Safieh Mohammadnejhad* Pages 715-722
  Background

  Age is a strong risk factor for increasing the risk of severity and death from Covid-19. The risk of hospitalization for Covid-19 disease increases with age. Since the elderly constitute a large proportion of Covid-19 patients, the present study was performed to evaluate the severity of the disease in the hospitalized elderly due to Covid-19 and the delay in hospitalization and death resulting from it, for better disease management.

  Methods

  The present retrospective cohort study was performed on 444 elderly patients with Covid-19 admitted from 1 April until late October 2020 in Baharloo Hospital in Tehran, Iran. After being diagnosed using the results of RT-PCR and CT scan, patients, were divided into 3 groups: moderate, severe and very severe based on the severity of the disease. Analysis of variance was used to compare quantitative data and a chi-square test was used to examine qualitative variables in disease groups.

  Results

  From 444 elderly participants in the study, 73% were infected moderately, 15% severely, and 12% had a very severe form. The mean age was 72.90±8.42 and patients with a very severe form of the disease (75.68±8.28) were older. The average time from the onset of symptoms to hospitalization was 7 days. In the elderly with a very severe form of the disease, respiratory dyspnea (P=0.002) and decreased level of consciousness (P<0.0001) were higher. The average hospital stay was 7 days. In very severe form it lasted up to 11 days. ICU mortality and hospitalization were higher in patients with very severe forms of the disease. With the increasing delay in the days of hospitalization, the severity of the disease and mortality has increased.

  Conclusion

  The study showed that prolonging the onset of symptoms till hospitalization worsens prognosis and also exacerbates the disease and increases mortality in the elderly.

  Keywords: covid-19, elderly, mortality, survival
 • Elham Bazmi*, Shekofeh Sanaie, AmirHossein Behnoush, Mehdi Forouzesh, Abdolrazagh Barzegar, Behnam Behnoush Pages 723-733
  Background

  Today, despite the efforts of the medical community and health staff, the rate of dissatisfaction and complaints among patients is increasing and this highlights the importance of evaluating its related factors. The aim of this study was to analytically investigate complaints against ophthalmologists which were referred to the Legal Medicine Organization of Iran in Tehran during 2017-2019.

  Methods

  In this cross-sectional (analytical-descriptive) study, the demographic data of patients and physicians including age, gender, marital status and academic degree, type of treatment measures leading to complaints, last decision of the medical commission, characteristics of protesting of patients and vote of revision commissions for all the complaints of ophthalmology were recorded and analyzed.

  Results

  During 3 years, 176 complaints were recorded in the field of ophthalmology. Of these, 90(51.1%) complaints were from medical interventions which took place in university or government hospitals and clinics. Also, 27(15.3%) cases of malpractice were reported, among which negligent was the most common type, with 22 cases (81.5%). The highest number of complaints was for cataract surgery and the most frequent treatments with malpractice of the physicians were cornea transplantation. Although the most protests to the first decision were from the patients, the effectiveness of physicians’ protest was significantly higher (P<0.001).

  Conclusion

  Nowadays, with advances in treatment methods and technologies in ophthalmology and enhancement in the knowledge of patients about their rights, their expectations from medical staff have changed. The findings of the present study suggest that due to the rise in the number of complaints in ophthalmological treatment while a decrease in malpractice rate, applying intervention actions such as good communication between physicians and patients and patient’s right perception of treatment and possible side effects can lead to less number of complaints. In addition, due to different opinions in consecutive commissions, utilizing a single approach based on new information and evidence seems necessary.

  Keywords: forensic medicine, malpractice, ophthalmology
 • AmirHossein Mardani, Mohamad Hasanpour, Shahla Khosravi, Alireza Parsapour, AmirAhmad Shojaee* Pages 734-740
  Background

  The approach of medical ethics training courses at Tehran University of Medical Sciences to change the attitude and promote medical ethics knowledge of learners has challenges. This study aims to identify the challenges in teaching medical ethics at Tehran University of Medical Sciences.

  Methods

  This is a qualitative study with semi-structured interviews conducted in April 2018 at Tehran University of Medical Sciences. Using purposive sampling, 23 participants were selected from the clinicians and faculty members of medical ethics and medical students. Data were analyzed by the content analysis method.

  Results

  The challenges of teaching medical ethics from the participant's point of view are classified into three themes: 1- Hidden curriculum 2- Necessity of completing medical ethics education program 3- Executive and managerial macro factors. The results showed that medical ethics training courses are not effective for changing students' behavior and their moral decision-making. There are substantial shortcomings in the current curriculum in terms of content, format, and implementation that make it unresponsive to ethical needs and concerns. Teaching medical ethics should be turned into a longitudinal theme. The duties and missions of the Department of Medical Ethics at the university are not well understood. The Department does not act as a strong executor and supervisor of medical ethics in interaction with higher authorities to pursue the requirements of effective ethics education and to ensure the implementation of ethical codes. There is no effective mechanism for evaluating the ethical performance of activists and students and giving feedback to them. There is insufficient organizational support for students' complaints and reports about the misconduct and unethical behavior of faculty or staff.

  Conclusion

  The effectiveness and efficiency of medical ethics courses to change the behavior and attitude of learners are not acceptable. Dealing with the existing challenges requires the efforts of the Medical Ethics Department to make maximum use of available resources and interact effectively with other academic departments.

  Keywords: curriculum, education, medical ethics, tehran university of medical sciences