فهرست مطالب

پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی - پیاپی 33 (بهار و تابستان 1400)

پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
پیاپی 33 (بهار و تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/09/16
 • تعداد عناوین: 15
|
 • احسان اسداللهی*، فرشاد تجاری، علی زارعی صفحات 1-18

  برند بخشی از هویت یک باشگاه را شکل می دهد. بنابراین، باشگاه می کوشد بر اساس تعریفی که از هویت خود دارد، برندی متناسب با آن هویت را ایجاد کرده و توسعه دهد. هدف تحقیق حاضر بررسی تحلیل مسیر ارتباط ابزارهای ترویجی با انتقال هویت برند و میزان تعهد ورزشی در مصرف کنندگان ورزشی لیگ برتر فوتبال است. برای دست یابی حداکثری به ویژگی های جامعه آماری، 500=N نفر از مصرف کنندگان خدمات ورزشی (با سطح بالای مشارکت) در لیگ برتر فوتبال کشور به صورت تصادفی ساده و کاملا داوطلبانه انتخاب و پرسش نامه محقق ساخته اثر ابزار های ترویجی، انتقال هویت برند و پرسشنامه استاندارد میزان تعهد ورزشی را تکمیل کردند.یافته های تحلیل مسیر نشان داد ابزارهای ترویجی از توانایی مطلوبی جهت پیش بینی انتقال هویت برند و تعهد ورزشی برخوردار می باشد (P-value=0.0000, RMSEA=0.035, GFI=0.94). همچنین یافته های آزمون فریدمن نشان داد از بین میزان اثر ابزار های ترویجی منتخب، ابزار تلویزیونی در رتبه اول جهت انتقال هویت برند و ایجاد تعهد ورزشی از دیدگاه مصرف کنندگان قرار دارد. نتیجه کلی پژوهش ضمن تایید و توسعه یافته های سایر محققان نشان داد که مسیولین باشگاه های ارایه دهنده خدمات و محصولات ورزشی، می توانند با استفاده از هدف (آگاهی دادن، یادآوری و مجاب کردن) و میزان اثر هر یک از انواع ابزارهای ترویجی، هویت برند خود را بدرستی منتقل نمایند و در جهت تکرار مشارکت مصرف کنندگان ورزشی گام بردارند.

  کلیدواژگان: ترویج، هویت برند، تعهد ورزشی، مصرف کنندگان، فوتبال
 • اعظم عبداللهی*، مصطفی ملایی نژاد، حمیدرضا گوهررستمی، رحیم رمضانی نژاد صفحات 19-33
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل ارزیابی عملکرد بر اساس کارت امتیازی متوازن در فدراسیون جودو و کوراش جمهوری اسلامی ایران بود.

  روش شناسی

  روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بود که به صورت میدانی انجام شد. جامعه ی آماری شامل مدیران و کارشناسان فدراسیون جودو و کوراش ایران بود (41 نفر). نمونه آماری به طور هدفمند انتخاب شدند و حجم نمونه برابر با حجم جامعه آماری بود (41 نفر). برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (96/0=α) محاسبه شد. در این پژوهش جهت تجزیه وتحلیل داده ها و بررسی برازش مدل از مدل سازی معادلات ساختاری و با نرم افزار PLS استفاده شده است.

  یافته ها

   مدل ارزیابی عملکرد فدراسیون جودو و کوراش در چهار عامل، 10 بعد و 39 شاخص است، به طوری که عامل رشد و یادگیری دارای 3 بعد و 17 شاخص، مشتری و نتایج ورزشی 3 بعد و 7 شاخص، فرآیندهای داخلی 3 بعد و 11 شاخص، مالی 1 بعد و 4 شاخص هستند (39 شاخص)؛ که به ترتیب عامل های فرآیندهای داخلی، مشتری و نتایج ورزشی، رشد و یادگیری و مالی دارای ضرایب بارهای عاملی 93/0=β=، 92/0β=، 88/0β و 84/0=β بودند. همچنین بر اساس همبستگی بین متغیرهای پنهان بیشترین همبستگی بین ابعاد مالی و فرآیندهای داخلی با مقدار همبستگی 89/0=r و سپس بین ابعاد فرآیند داخلی و مشتری و نتایج ورزشی با مقدار همبستگی 88/0r= می باشد.

  نتیجه گیری

   با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهاد می شود در ارزیابی عملکرد سازمان، به 4 منظر موردمطالعه و ابعاد آن و شاخص های تاییدشده توجه ویژه ای شود. همچنین هراندازه به مسایل مالی سازمان توجه گردد موجب افزایش فرآیندهای داخلی در شاخص-های عملکردی فدراسیون جودو و کوراش ایران می گردد؛ و همین طور توجه به شاخص های بعد فرآیندهای داخلی موجب پیشرفت در شاخص های عملکردی در بعد مشتری و نتایج ورزشی خواهد بود.

  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، فدراسیون جودو و کوراش، فرایند داخلی، رشد و یادگیری
 • اصغر احمدی*، مهتا اسکندرنژاد صفحات 20-34
  زمینه و هدف پژوهش

  امروزه فواید روانشناختی مرتبط با شرکت در فعالیت های بدنی منظم شامل بهبود عمومی عزت نفس، خلق و خوی و بهزیستی روانشناختی کودکان و نوجوانان به خوبی آشکار شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین رضایتمندی و ناکامی از نیازهای روانشناختی اساسی، انگیزش خودمختار و پیامدهای خلقی(خلق مثبت و منفی) و تمایلات رفتاری (کاهش ارزشمندی ورزش، میل به ادامه ورزش) در محیط آموزشی ورزش نوجوانان، بر اساس نظریه نیازهای روانشناختی اساسی بود.

  روش شناسی

   پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی می باشد. شرکت کنندگان شامل 500 نوجوانان (250 پسر و 250 دختر) با دامنه سنی 17-12 سال، شرکت کننده در کلاسهای آموزشی ورزشی تابستانی در شهر تبریز بودند که به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و پرسش نامه های رضایتمندی و ناکامی از نیازهای روانشناختی اساسی، تنظیم های رفتاری در ورزش، خلق مثبت و منفی، تحلیل رفتگی ورزشی و میل به ادامه ورزش را تکمیل کردند.

  یافته ها

   نتایج ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر نشان داد رضایتمندی از نیازها به طور مثبت و ناکامی از نیازها به طور منفی، انگیزش خودمختاری را پیش بینی می کنند و انگیزش خودمختاری نیز به نوبه خود، به طور مثبت پیش بین کننده پیامدهای مثبت (خلق مثبت و میل به ادامه ورزش) و به طور منفی پیش بین کننده پیامدهای منفی (خلق منفی و کاهش ارزشمندی ورزش) می باشد. علاوه بر این، ناکامی از نیازها پیش بین کننده قوی تر پیامدهای منفی و رضایتمندی از نیازها پیش بین کننده قوی تر پیامدهای مثبت می باشد.

  نتیجه گیری

  یافته ها با تایید کاربرد نظریه نیازهای روانشناختی در محیط آموزشی ورزش نوجوانان، بیانگر آن است که نیازهای روانشناختی اساسی متغیرهای تاثیرگذار در انگیزش، حالات خلقی و تمایلات رفتاری نوجوانان در محیط آموزشی ورزش می باشد.

  کلیدواژگان: نیازهای روانشناختی، انگیزش، آموزش ورزش، نوجوانان
 • بهروز گل محمدی*، ولی الله کاشانی، مهدی برزگر فولادی صفحات 35-50
  مقدمه و هدف

  امروزه کسب موفقیت ورزشی بدون توجه به مهارت های روان شناختی امکان پذیر نیست. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر یک دوره تمرین مهارت های روان شناختی بر عملکرد ورزشی مهاجمان فوتبال ساحلی شهر سمنان بود.

  روش شناسی

   به این منظور، سه نفر از مهاجمان حاضر در لیگ تیم فوتبال ساحلی شهر سمنان، به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش از طرح تک‏آزمودنی با خط ‎پایه چندگانه جهت بررسی عملکرد ضربه سر دقیق، شوت صحیح و پاس دقیق استفاده شد. پس از اعمال یک دوره برنامه تمرین مهارت‎های روانشناختی به منظور بررسی تغییرات نیم رخ عملکرد شرکت کنندگان نسبت به قبل و بعد از مداخله از شاخص ام.بی.دی و اندازه اثر با محاسبه دی کوهن استفاده شد.

  یافته ها

  در این پژوهش آزمودنی ها در مجموع به 66/50% بهبودی و اندازه اثر 57/3 در عملکرد ضربه سر دقیق، 52% بهبودی و اندازه اثر 4/3 در عملکرد درصد شوت صحیح و همچنین به 46/54% بهبودی با اندازه اثر 61/3 در عملکرد پاس دقیق دست یافتند که به ترتیب به معنای بهبودی نسبی و معناداری آماری می باشد.

  بحث و نتیجه گیری

   نتایج این پژوهش نشان می دهد که تمرین مهارت های روان شناختی زمینه ساز بهبود عملکرد ضربه سر دقیق، شوت صحیح و پاس دقیق و به تبع آن بر عملکرد ورزشی فوتبالیست های مهاجم رشته فوتبال ساحلی است. احتمالا افزایش خودآگاهی ورزشکاران نسبت به نقاط قوت و ضعف خود زمینه‎ساز این تغییرات بوده است . بنابراین پیشنهاد می گردد مربیان و روان شناسان ورزشی از این تمرینات برای بهبود عملکرد ورزشکاران خود استفاده کنند.

  کلیدواژگان: تمرین مهارت های روان شناختی، فوتبال ساحلی، طرح تک آزمودنی، عملکرد ورزشی
 • پریسا حجازی دینان*، مریم رحیمیان مشهدی، آزاده امرایی صفحات 51-65
  مقدمه و هدف

  هدف بررسی اثر الگوی ترجیح جانبی چشم و اندام ها و دشواری تکلیف بر مهارت های رانشی دختران بود.

  روش شناسی

   در این تحقیق علی-مقایسه ای که به صورت هدفمند و در دسترس انجام شد. صد دختر با دامنه سنی 10-11 سال از دو باشگاه شهر تهران بر اساس الگوی برتری جانبی، در 10 گروه (هر گروه10 =N) قرار گرفتند (الگوی چشم - دست، الگوی چشم - پا و دو گروه با الگوی چشم - دست - پای خالص و ترکیبی). بررسی عملکرد الگوی چشم - دست از طریق آزمون دوایر هم مرکز، دقت الگوی چشم - پا، آزمون پا برتری مور- کریستین و دقت الگو های خالص و ترکیبی، آزمون پرتاب آزاد بسکتبال اندازه گیری شد. برای الگوی چشم- دست هر شرکت کننده 10 پرتاب بسکتبال از فاصله نزدیک (شرایط آسان) و 10 پرتاب بسکتبال از فاصله دورتر (شرایط دشوار)، الگو های متفاوت چشم- پا، 8 پرتاب در شرایط آسان و 8 پرتاب در شرایط دشوار و الگوی خالص و ناخالص چشم- دست-پا نیز 10 پرتاب به سمت حلقه بسکتبال روانه کردند. نتایج با استفاده از تحلیل واریانس دو عاملی در سطح .

  کلیدواژگان: برتری جانبی، مهارت پرتابی، تکلیف دشوار، تکلیف آسان
 • کاظم چراغ بیرجندی، حسین پیمانی زاد*، محمد کشتی دار، حسن فهیم دوین صفحات 67-80
  مقدمه وهدف

  با توجه به ترکیب متفاوت عوامل موثر بر شایستگی در سازمان های مختلف، این پژوهش با هدف، شناسایی عوامل موثر شایستگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها و طراحی مدلی در رابطه با ارتباطات بین آنها است.

  روش شناسی

  پژوهش حاضر، نوعی پژوهش آمیخته اکتشافی و شامل دو بخش کیفی و کیفی- کمی است. در گام اول، عوامل موثر شایستگی مدیران (7 عامل) از ادبیات نظری استخراج و به وسیله مصاحبه با خبرگان مدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفت. در گام بعد، با استفاده از روش تحلیلی مدل سازی ساختاری تفسیری، روابط بین این عوامل تعیین و به صورت یکپارچه تحلیل شد. در بخش مدل سازی از پرسشنامه به منظور استفاده از نظرات 25 خبره مدیریت ورزشی استفاده شد؛ این خبرگان به صورت هدفمند انتخاب شدند.

  یافته ها

  نتایج حاصل از این پژوهش، منجر به دسته بندی، نحوه ارتباط و تعامل عوامل موثر بر شایستگی مدیران تربیت بدنی و طراحی مدل از این عوامل شد. نتایج نشان داد عوامل اسلامی و فردی از اثرگذاری بیشتری نسبت به بقیه عوامل برخوردارند.

  بحث و نتیجه گیری

  ارزیابی و توسعه این عوامل باید به عنوان اولویتی اساسی در انتخاب، انتصاب و ارزیابی عملکرد مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها تبدیل شود.

  کلیدواژگان: مدل سازی ساختاری تفسیری، شایستگی، مدیران تربیت بدنی، دانشگاه
 • سید محمدحسین رضوی*، سید حسین علوی، محسن لقمانی، اسماعیل ذبیحی صفحات 81-96
  مقدمه و هدف

   یکی از معیارهای پویایی دانشگاه ها، سلامت دانشجویان در تمامی ابعاد روانی، جسمانی و ورزشی است. از این رو، این پژوهش به منظور ارزیابی وضعیت موجود و ارایه راهکارهایی برای ارتقاء وضعیت مطلوب در سلامت دانشجویان با تاکید بر فعالیت های ورزشی طراحی شده است.

  روش شناسی

   تعداد 505 دانشجو (289 دختر و 216 پسر) از 13290 دانشجو بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند و به پرسشنامه محقق ساخته 55 سوالی پاسخ دادند. روایی پرسشنامه ها از طریق اظهار نظر 20 متخصص تربیت بدنی و پزشک عمومی تایید و پایایی آن نیز 82/0 به دست آمد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی نشان داد که هفت بعد سلامت جسمانی، ورزش و تندرستی، کنترل وزن و تغذیه، پیشگیری از بیماری ها، سلامت روانشناختی، سلامت اجتماعی و اجتناب از مواد مخدر انعکاس دهنده های مهمی برای نظام سلامت دانشجویان هستند (RMSEA= 0.098, df= 6, λ2= 13.45, CFI= 0.93, NFI= 0.90). از طرف دیگر، مهمترین ابعاد نظام سلامت دانشجویان عبارت از اجتناب از مواد مخدر (r= .91, t= 3.57) و سلامت اجتماعی بودند (r= .90, t= 3.40) بودند. سایر نتایج حاصل از آن بود که دانشجویان دختر به طور معنی داری بیشتر از دانشجویان پسر نمره کنترل وزن و تغذیه مناسب را گزارش دادند (t= 2.61, df= 8, sig= .031).

  بحث

   سلامت دانشجویان دارای ابعاد گوناگونی است که احتمالا اطلاع رسانی در حوزه ورزش همچنان با کمبودهای زیادی مواجه است. با این که بخشی از این عدم سهم فعالیت های ورزشی در سبد سلامت دانشجویان به سبک های زندگی برمی گردد، اما می توان انتظار داشت تا با تدوین برنامه های راهبردی مخصوصا در بخش ورزش همگانی، این نظام را کارآمدتر کرد.

  کلیدواژگان: سلامت، دانشگاه، دانشجویان، ورزش و تندرستی، سلامت اجتماعی
 • حمید زاهدی*، نرگس امینی نجف ابادی صفحات 97-110
  مقدمه و هدف

  دوران سالمندی با کاهش عملکرد شناختی و تعادل همراه است. هدف از اجرای پژوهش حاضر مقایسه اثر یک دوره تمرین پیلاتس و ثبات مرکزی بر تعادل پویا و بهبود عملکردهای شناختی زنان سالمند بود.

  روش شناسی

  تعداد 30 نفر شرکت کننده داوطلب که شرایط ورود به پژوهش را داشتند به صورت هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در سه گروه ده نفری (کنترل، پیلاتس و ثبات مرکزی) قرار گرفتند. به منظور ارزیابی عملکرد شناختی شرکت کنندگان از آزمون حافظه وکسلر و برای اندازه گیری تعادل پویا، از آزمون زمان برخاستن و رفتن استفاده شد. جهت انجام تحلیل آماری از روش آماری تحلیل کوواریانس با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 22 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد یک دوره تمرین پیلاتس بر تعادل پویا اثر داشت ولی بر عملکرد شناختی اثر معنادار نداشت و بر نامه تمرینی ثبات مرکزی بر تعادل پویا و عملکرد شناختی اثر معنادار داشت. بین دو روش تمرینی پیلاتس و ثبات مرکزی در تعادل پویا و عملکرد شناختی تفاوت معناداری وجود داشت.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های پژوهش، استفاده از این دو روش تمرینی در بهبود تعادل پویای زنان سالمند توصیه می شود. استفاده از برنامه تمرینی ثبات مرکزی می تواند در بهبود عملکردهای شناختی زنان سالمند موثر باشد.

  کلیدواژگان: پیلاتس، تعادل پویا، ثبات مرکزی، سالمند، عملکرد شناختی
 • فاطمه شعبانی*، زهرا سلمان، علی اسماعیلی صفحات 111-130
  مقدمه و هدف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرین مقاومتی حاد با شدت های خفیف و متوسط بر انعطاف پذیری شناختی سالمندان بالای 60 سال بود.

  روش شناسی

   40 سالمند سالم به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در یک گروه تجربی (20n=) و کنترل (20n=) طبقه بندی شدند. انعطاف پذیری شناختی توسط وظیفه more-odd طی سه مرحله قبل، 15 دقیقه و 180 دقیقه بعد از برنامه تمرینی قدرتی با شدت های خفیف (40RM%10) و متوسط (70% RM10) ارزیابی شد. داده ها توسط آزمون آماری آنالیز کوواریانس اندازه های تکراری در سطح معنی داری 05/0 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که تمرین قدرتی (شدت متوسط و خفیف) حاد تاثیر معنی داری بر روی زمان پاسخ، صحت پاسخ و شاخص جابجایی در آزمون وظیفه more-odd در سالمندان دارد. علاوه بر این نتایج پژوهش نشان داد که جنسیت و شدت تمرین اثربخشی تمرین مقاومتی (شدت متوسط و خفیف) بر انعطاف پذیری شناختی را تحت تاثیر قرار نمی دهد، درحالی که زمان اجرای وظیفه more-odd بعد از تمرین مقاومتی تاثیر معنی داری بر نتایج آزمون دارد.

  نتیجه گیری

  یک جلسه تمرین مقاومتی حاد با شدت های متوسط و خفیف هر دو باعث بهبود انعطاف پذیری شناختی سالمندان می شود.بنابراین توصیه می شود که جهت بهبود انعطاف پذیری شناختی سالمندان و پیشگیری از کاهش عملکرد شناختی آنها از این تمرینات استفاده شود.

  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی، انعطاف پذیری شناختی، سالمندان
 • شهرام شفیعی*، کیخسرو یاکیده، هشام رستمی صفحات 131-146
  هدف

  هدف از انجام این پژوهش ارزیابی کارایی تیم های حاضر در جام جهانی 2016 فوتسال در کشور کلمبیا است.

  روش شناسی

   روش پژوهش حاضر توصیفی و از نظر جمع آوری داده ها اسنادی و کتابخانه ای می باشد. جامعه و نمونه آماری پژوهش شامل تمامی تیم های شرکت کننده در جام جهانی فوتسال 2016 کلمبیا می باشد. داده های پژوهش با مراجعه به سایت فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین میزان کارایی تیم ها در دو فاز تهاجمی و تدافعی از مدل DEA- BCC استفاده شد.

  یافته ها

   نتایج این پژوهش نشان داد در فاز تهاجمی سه تیم برزیل، روسیه و پاراگویه، و در فاز تدافعی اوکراین و پرتغال کاراترین تیم ها در این مسابقات شناخته شدند. نتایج آزمون کارایی کلی نشان داد بین تمام تیم های حاضر، برزیل عملکرد مناسب تری نسبت به سایر تیم ها داشت. در نهایت نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد 12 تیم نیمه بالای جدول از لحاظ کارایی در هر سه بخش تهاجمی، تدافعی، و کلی بهتر از 12 تیم نیمه پایین جدول عمل کرده اند.

  نتیجه گیری

   در نتیجه تیم ها با شناخت وضعیت تهاجمی و تدافعی خود در این دوره از مسابقات می توانند با برنامه ریزی بهتر و تمرینات مفیدتر، خود را برای مسابقات آینده آماده کنند.

  کلیدواژگان: فوتسال، تحلیل پوششی داده ها، کارایی، جام جهانی 2016 کلمبیا
 • سعید شکری*، بهروز عبدلی، نصور احمدی صفحات 147-159
  مقدمه و هدف

  هدف از اجرای این تحقیق، بررسی میزان تاثیر خودگفتاری آموزشی همراه با بازخورد خودکنترل بر یادگیری شوت فوتبال بود.

  روش شناسی

  شصت دانش آموز پسر غیرورزشکار با دامنه سنی 10-12 سال به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. بعد از اجرای پیش آزمون عملکرد شوت فوتبال، شرکت کنندگان در پنج گروه خودگفتاری آموزشی، گروه بازخورد خودکنترل، گروه خودگفتاری آموزشی همراه با بازخورد خودکنترل، گروه خودگفتاری آموزشی همراه با بازخورد جفت شده و کنترل قرار گرفتند. دوره اکتساب به مدت شش جلسه بود که شرکت کنندگان در هر جلسه چهار بلوک شش کوششی را اجرا میکردند. بعد از آخرین جلسه اکتساب، پس آزمون و بعد از 48 ساعت آزمون یادداری گرفته شد. همچنین، در حین زدن ضربات، الگوی حرکتی شرکت کنندگان با استفاده از دوربین فیلمبرداری ثبت شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس در سطح معنی داری 05/0 آزمون تعقیبی توکی و دانت-سی استفاده شد.

  یافته ها

   نتایج تحقیق حاضر برای الگو نشان داد که گروه خودگفتاری آموزشی و گروه خودگفتاری آموزشی همراه با بازخورد خودکنترل عملکرد بهتری را نسبت به گروه‏های بازخورد خودکنترل، خودگفتاری آموزشی همراه با بازخورد جفت شده و کنترل در آزمون های اکتساب و یادداری کسب کردند ولی در نتیجه تفاوت گروه‏ها معنی‎دار نبود.

  نتیجه گیری

   بازخورد خودکنترل، هم به تنهایی و هم در تعامل با خودگفتاری آموزشی می تواند برای افزایش سطح مهارت حرکتی مفید واقع شود.

  کلیدواژگان: خودگفتاری، بازخورد، مهارت فوتبال، یادگیری
 • شهزاد طهماسبی بروجنی*، فردین قیصری، حامد اصولی صفحات 159-161
  زمینه و هدف

  بازخورد با القای مفاهیم مختلف توانایی به دو شکل عمومی (توانایی ذاتی) و غیرعمومی (تغییرپذیری توانایی با تلاش) می باشد. با توجه به این که تاکنون تاثیر این اشکال بر خودکارآمدی، انگیزش ورزشی و عملکرد حرکتی بزرگسالان بررسی نشده است، لذا هدف این مطالعه تعیین اثر بازخورد عمومی و غیرعمومی بر انگیزش، خودکارآمدی و عملکرد حرکتی بزرگسالان بود.

  روش شناسی

  چهل و پنج فرد مبتدی پس از آموزش مهارت پرتاب دارت در یک جلسه و شرکت در پیش آزمون به طور همسان به سه گروه بازخورد عمومی، غیر عمومی و کنترل تقسیم شدند. سپس به مدت شش جلسه مهارت پرتاب دارت را تمرین کردند. پس از دوره ی مداخله، پرسشنامه ی انگیزش ورزشی (SMS-6) و خودکارآمدی پرتاب دارت مجددا در پس آزمون توسط آزمودنی ها تکمیل شد.

  یافته ها

   نتایج مطالعه حاضر حاکی از این بود که بازخورد غیرعمومی موجب بهبود عملکرد، انگیزش درونی و خودکارآمدی نسبت به گروه بازخورد عمومی و کنترل شد.

  نتیجه گیری

  بازخورد غیر عمومی مفهوم مهارت قابل انعطاف و دست یافتنی را القا می کند و می تواند واکنش های مثبت بیشتری نسبت به بازخورد عمومی داشته باشد.

  کلیدواژگان: تغییر پذیری حرکتی، توانایی ذاتی، توانایی افزایشی، انگیزش ورزشی، خودکارآمدی
 • علی حسین ناصری*، عباس بهرام، حمید صالحی، افخم دانشفر صفحات 161-177
  مقدمه و هدف

  یکی از نگرانی های اصلی متخصصان یادگیری حرکتی، نحوه برنامه ریزی جلسات تمرین مهارت برای بهینه سازی مقدار یادگیری است. هدف پژوهش حاضر تعیین این موضوع بود که آیا تمرین کم خطا بر یادگیری مهارت هدف گیری نوجوانان موثر است.

  روش شناسی

   تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با چهار گروه آزمایشی متفاوت بود. 40 نوجوان با میانگین سنی 12 سال (دامنه سنی 11 تا 13 سال) به طور تصادفی در چهار گروه تمرینی قرار گرفتند. تکلیف شامل پرتاب توپ بسکتبال به اهداف متحدالمرکز بود. آزمودنی ها 200 کوشش تمرینی را در مرحله اکتساب در پنج بلوک تمرینی اجرا کردند. آزمون های تکلیف منفرد و تکلیف دوگانه را به صورت فوری، تاخیری 24 ساعته و تاخیری یک هفته ای اجرا شدند.

  نتایج

  نتایج تحقیق نشان داد گروه های که کمترین خطا و کمترین درگیری حافظه کاری در طول تمرین داشتند، هم در مرحله اکتساب، هم در آزمون تکلیف منفرد و هم در آزمون تکلیف دوگانه نسبت به گروه های دیگر بهتر عمل کردند.

  نتیجه گیری

  یافته های این تحقیق با برآوردهای نظریه حلقه بسته آدامز، نظریه بازگماری و تا حدودی با برآوردهای ساختار نقطه چالش در خصوص وجود خطا در مرحله اکتساب همخوانی دارد، اما این یافته ها تا حدودی با برآوردهای نظریه طرحواره مغایرت دارد.

  کلیدواژگان: یادگیری آشکار، یادگیری ضمنی، تمرین کم خطا و حافظه کاری
 • فاطمه کاتبی جهرمی*، مهرعلی همتی نژاد، شهرام شفیعی صفحات 179-192
  مقدمه و هدف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه اعتماد به مدیران با رفتار شهروندی سازمانی با میانجی های هویت و تعهد سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان می باشد.

  روش شناسی

  پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است. برای گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه های اعتماد به مدیران چاتوت و همکاران (2010)، هویت سازمانی چنی (1983)، تعهد سازمانی آلن و مایر (1997) و رفتار شهروندی سازمانی توکلی و همکاران (1388) استفاده شده است. جامعه آماری، کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان (130 نفر) بودند که تعداد 101 پرسشنامه جمع آوری شد. سپس داده ها با نرم افزارهایSPSS 22 و3 SmartPLS تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  اعتماد به مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی بطور مستقیم تاثیری نداشت ولی اثرگذاری مستقیم اعتماد به مدیران بر هویت سازمانی، هویت سازمانی بر تعهد سازمانی و تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در سطح مطلوب می باشد. نهایتا اعتماد به مدیران به طور غیرمستقیم توسط میانجی های هویت و تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی اثرگذار است.

  نتیجه گیری

  مدیران می توانند با ایجاد اعتماد نسبت به خود در کارکنانشان، منجر به افزایش اعتماد سازمانی شوند تا به دنبال آن هویت سازمانی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی افزایش یابد.

  کلیدواژگان: اداره کل ورزش و جوانان، اعتماد، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، هویت سازمانی
 • زینب مندعلی زاده* صفحات 193-210

  یکی از عوامل موثر بر دوام و پایداری کسب و کارهای ورزشی، وجود سرمایه های نامحسوس برای استمرار کسب و کارهای ورزشی است که از جمله این منابع، سرمایه فکری است. در واقع سرمایه فکری به عنوان دارایی های نامشهود شرکت ها، عامل کلیدی در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار است. در این راستا، هدف این مقاله مطالعه رابطه سرمایه فکری و پایداری در کسب و کارهای ورزشی و ارایه مدل است. روش شناسی: نمونه آماری پژوهش را کارآفرینان حوزه کسب و کار در بخش تولیدی و خدماتی شامل شدند که حدود 323 نفر در نظر گرفته شد. از پرسشنامه های محقق ساخته استفاده شد و بعد از تایید روایی محتوایی و سازه، پایایی آن786/0 و 891/0 به دست آمد. روش تحقیق کمی و بر اساس مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار LISREL 8.5 بود. در نهایت شاخص های برازش مدل مطلوب به دست آمد. یافته های تحقیق: یافته های تحقیق نشان داد که ارتباط مثبت و معنی داری بین ابعاد مختلف سرمایه فکری و ابعاد مختلف پایداری کسب و کارهای ورزشی وجود داشت و 40% از پایداری در کسب و کارهای ورزشی توسط سرمایه فکری تبیین می شود. در واقع ابعاد سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی، سرمایه رابطه ای و سرمایه ساختاری ارتباط مثبت و معنی داری با پایداری در کسب و کارهای ورزشی دارد.بحث و نتیجه گیری: از آنجاییکه سرمایه انسانی به وسیله سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری، دانش را به مزیت رقابتی پایدار تبدیل می کند، لزوم توجه به ساختارها و تسهیل محیط کسب و کار و آموزش مهارت های مدیریتی و کارآفرینی ورزشی برای کارآفرینان حوزه ورزش ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: سرمایه فکری، ورزش، کسب و کار، پایداری
|
 • Ehsan Asadollahi *, Farshad Tojari, Ali Zarei Pages 1-18

  The brand forms part of the identity of a club. Therefore, Club seeks According to the definition of its identity, brand identity, create and develop accordingly. The purpose of the present study was to investigate Path Analysis of relationship of promotional tools with the transfer of brand identity and sports commitment in the Premier League of Football. in order to achieve maximum features population, N=500 of Sport consumers (with high levels of participation) in Premier League of Football were selected as randomly and voluntarily and responded to questionnaires effect of promotional tools, transfer brand identity and standard questionnaire of sport commitment.Findings of path analysis showed that promotional tools have the ability to predict brand identity and sport commitment (P-value=0.0000, RMSEA=0.035, GFI=0.94). Also, findings of Friedman test, showed that among the effectiveness of the promotional tools selected, television was ranked first in the brand identity transfer and the creation of sport commitment from the perspective of consumers. The overall result of the study, while confirming and developing other researchers, showed that officials of clubs sporting goods and service provider, can with use the purpose (Awareness, Reminder and Encourage) and the magnitude of the effect of each type of promotional tool, transmit their brand identity and take steps to re-participation sport consumers.

  Keywords: Promotion, Brand Identity, Sport Commitment, Football
 • Azam Abdollahi *, Mostafa Mollaei Nezhad, Hamidreza Gohar Rostami-, Rahim Ramzani Nezhad Pages 19-33

  The aim of this study was desiginig performance evaluation managers model based on the Balanced Scorecard in the Islamic Republic of Iran Kurash and Judo Federation.Research method has been descriptive-survey one,which is conducted through field study.Statistical universe were members and experts of Judo and Kurash Federation.The research statistical sample has been selected purposive.A researcher made questionnaire has been applied to data collection,which its formal validity was confirmed by experts(n=12).As well as, its reliability was calculated by using Cronbach’s Alpha(0.96).In this study,structural equation modeling and PLS software have been used to data analyze and model fitness.Performance appraisal model of the Kurash and Judo Federation,in4factors contain10dimensions and39indices,so that the factor of growth and learning has3dimensions and17indices,customer and sport consequences has3dimensions and7indices, its internal processes includes3dimensions and11indices, and fiscal factor contain a dimension and4indices;which the Factor loadings of internal processes,customer and sport consequences, growth and learning and fiscal factors respectively were0.93,0.92,0.88 and0.84. Moreover, according to the correlation between latent variables,the highest correlation is between fiscal factor and internal processes that is0.89, and then, is between the internal process and customer and sport consequences that is0.88.According to the research results,paying special attention to4studied context and their confirmed dimensions and indices is recommended to performance appraisal of organization.Also,however it paid attention to finnacial matters of organization, it is caused to increse internal processes in performance indices of iran Kurash and Judo Fedration and indices of dimasion internal procssesis caused to make progress in performance indices in dimensions of customer and sport results

  Keywords: Performance Appraisal, Judo, Kurash federation, Internal Processes, Growth, Learning
 • Asghar Ahmadi *, Mahta Eskandarnejad Pages 20-34
  Background & Purpose

  Nowadays, the psychological benefits associated with participating in regular physical activity, including general improvements in the self-esteem, self-confidence and psychological well-being of children and adolescents, are well illuminated. According to Basic Psychological Needs Theory (Deci & Ryan, 2002), the purpose of this research was to examine the relationship among satisfaction and thwarting of basic psychological needs, autonomous motivation, affective outcomes (negative and positive affect), and behavioral intentions (sport devaluation and Intention to continue sport) in adolescent’s sport educational environment.

  Methodology

  Participants include 500 adolescents (250 girl and 250 boy, with age range 12-17 years) who participated in Summer Educational Sport classes in Tabriz city. They selected in cluster sampling way and completed the questionnaires of psychological needs satisfaction and thwarting, the behavioural regulations in sport, positive and negative affect, sport burnout , and intention to continue sport participation.

  Results

  Results by analyzing pearson correlational coefficients and track analysis showed that needs satisfaction negatively and needs thwarting positively predicted autonomous motivation, in turn, autonomous motivation predicted positively adaptive outcomes (positive affect and intention to continue sport) and negatively nonadaptive outcomes (negative affect and sport devaluation). In addition, needs thwarting predicted strongly nonadaptive outcomes, but needs satisfaction predicted strongly adaptive outcomes.

  Conclusion

  Overall, these finding by confirming the potential utility of the basic psychological needs theory in adolescent's sport educational environment, suggest that basic psychological needs is an effective variable in adolescent's motivation, affect states, and behavioral intentions at sport educational environments.

  Keywords: Basic Psychological Needs, motivation, Sport Education, Adolescents
 • Behrooz Gol Mohammadi *, Valiollah Kashani, Mahdi Barzegar Fooladi Pages 35-50
  Purpose & Background

  Nowadays, it is not possible to achieve sport success without paying attention to the psychological skills. The purpose of present study was to examine the effects of psychological skills training period on performance of forwards beach soccer players of Semnan city.

  Methodology

  For this purpose three forward players on the team of Semnan city were selected by Convenience Sampling. The single subject design with multiple baselines across individual design was used to examine the performance of successful heading, shooting and passing. After Psychological Skills Training Period package the data of their performance was gathered and their performance was calculated by MBD index and the effect size of Cohen’s d.

  Results

  In this study, the subjects achieved to the %50.66 of improvement and 3.57 size effect in exact heading and %52 improvement and 3.4 size effect of accurate shooting and also %54.46 improvement with 3.61 effect in accurate passing which indicate relative improvement statistical meaningfulness.

  Conclusion

  The result of this study showed that PST improves forwards performance of accurate heading, correct shooting and passing and consequently on sport performance of beach soccer players. Maybe increase of athlete's consciousness in their Strengths and weaknesses create these change . Therefore, it is suggested to coaches and sports psychologists to use these exercises to improve their athletics performance.

  Keywords: Psychological Skills Training, Beach Soccer, Single subject Design, Sport Performance
 • Parisa Hejazi Dinan *, Maryam Rahimian Mashhadi, Azade Amraei Pages 51-65
  Purpose & background

  The aim of this causal-comparative research was to investigate the effects of lateral preference in the limbs-eye and task difficulties on propulsive skills in girls aged 10-11.

  Methodology

  in this research with available sampling method, 100 girls from two sport clubs in Tehran were classified into 10 groups regarding to their preference patterns (4 groups of eye-hand patterns; 2 ipsilateral and 2 contralateral, 4 groups of eye-foot patterns; 2 ipsilateral and 2 contralateral, and 2 groups of pure and compound patterns of eye-hand-foot). Performance was measured using concentric circles test for the eye-hand pattern groups, doing 10 trials of hand throwing from both short (simple) and long distance (difficult). For groups of eye-foot pattern, MORE-CHRISTIAN foot preference test was used, performing 8 trials of shooting from both short (simple) and long distance (difficult). Ten trials of basketball free shots were performed for evaluating the performance of pure and compound patterns groups. Data were analyzed using 2-way ANOVA.

  Results

  Results indicated no difference between children's performance with different preference pattern doing simple and difficult task in throwing skill.

  Conclusion

  It can be concluded that the throwing skills of girls aged 10-11 with different patterns of limbs and eye preference is not affected by their preference pattern in performing simple and even difficult task in throwing.

  Keywords: lateral preference, Throwing skill, difficult task, simple task
 • Kazem Cheragh Birjandi, Hossein Peymanizad *, Mohammad Keshtidar, Hasan Fahim Davin Pages 67-80
  Background & Purpose

  Due to the different composition of factors affecting competency in different organizations, this study aims to identify the effective factors of the competency of physical education managers in universities and design a model for communication between them. In the next step, using the analytical structural analysis methodology, the relationships between these factors were determined and analyzed in an integrated manner.

  Methodology

  The present study is an exploratory blended research involving two qualitative and quantitative parts. In the first step, the effective factors of managerial competence (7 factors) from theoretical literature are extracted and verified by interviewing sports management experts.

  Results

  The results of this research led to the classification, communication and interaction of effective factors on the competence of physical education managers and model design of these factors. The results showed that Islamic and individual factors have more effect than the rest of the factors.

  Conclusion

  The assessment and development of these factors should be considered as a key priority in the selection, appointment and evaluation of the performance of university managers.

  Keywords: Interpretive Structural Modelling, Competency, Physical Education Managers, university
 • Seyed MohammadHossein Razavi *, Seyed Hossein Alavi, Mohsen Loghmani Pages 81-96
  Background & Purpose

  The one of university’s dynamic indexes is student’s health in all psychological, physical and sport aspects. Hence, this research has been creatively designed in order to evaluating current status and presenting the solutions for improving favorable health status among students with emphasize on sport activities.   

  Methodology

  505 students (289 girls and 216 boys) from 13290 students of UMZ selected as sample size based on Morgan Table and responded to research-made questionnaire of 55 items. Its face and content validity was confirmed by 20 sport management experts and general doctors, and its reliability as well calculated about .82 via Alpha coefficient.

  Results

  Results of exploratory and confirmatory factor analysis showed that the seven components such as physical health, sport and well-being, weight control and nutrition, disease prevention, psychological health, sociological health, and avoiding from drug are the important reflectors of student’s health system (RMSEA= 0.098, df= 6, λ2= 13.45, CFI= 0.93, NFI= 0.90). In other way, the most important aspects of student’s health system contained avoiding from drug (r= .91, t= 3.57), and sociological health (r= .90, t= 3.40). Other findings revealed that girl students reported significantly more weight control and nutrition score than boy students (t= 2.61, df= 8, sig= .031).

  Discussion

  Students health system has a variety aspects which perhaps deals with shortages in part of notification within sport settings. Despite the part of these problems in none contribution of sport activities on students health basket emphasized on life styles, but we can expect that codifying a strategic planning especially in section of sport for all, this system will more efficient.

  Keywords: Health, university, students, sport, well-being, sociological health
 • Hamid Zahedi *, Narges Amini Najafabadi Pages 97-110
  Background & Purpose

  Elderly age is associated with a reduction in cognitive function and balance. The purpose of this research was to compare the effects of a Pilates and core stability training on dynamic balance and improve cognitive function in elderly females.

  Methodology

  30 participants who were eligible and the volunteer for the research were purposefully selected and randomly divided into three groups of ten. In order to assess the cognitive function of participants of the Wechsler Memory Scale, and to measure dynamic balance was used up and go test. To perform statistical analyzes of covariance analysis with SPSS software version Twenty-two was used.

  Results

  The results showed that a Pilates training period had a significant effect on the dynamic balance but did not have a significant effect on cognitive function, and the core stability training had a significant effect on improving dynamic balance and cognitive function. There was significant difference between the effects of Pilates and core stability training methods on dynamic balance and improve cognitive function.

  Conclusion

  According to the research findings, the use of these two methods training to improve dynamic balance of older women is recommended. The use of core stability training can improve cognitive performance in elderly females is effective.

  Keywords: Pilates, Dynamic Balance, Core stability, Elderly, cognitive function
 • Fatemeh Shaabani *, Zahra Salman, Ali Esmaeili Pages 111-130
  Background & Purpose

  The purpose of study was to investigate the effect of acute resistance training with low to moderate intensity on cognitive flexibility in the older adults above 60 years old.

  Methodology

  40 healthy older were randomly assigned into an experimental and control groups. The inhabitation control was assessed by the more-odd task, conducted in the three stages; before intervention, 15 and 180 minutes after intervention. Strength training for the experimental group were performed with low intensity (40% -10RM) and moderate (70% -10RM). Data were analyzed by 2 × 3 × 2 repeated measures ANOVA at a significant level of 0.05.

  Results

  The results of the study showed that acute resistance training had a significant effect on the response time , response accuracy and shifting index of the more-odd task in the older adults (p 0.05), while the more-odd task conduct time after resistance training had a significant effect on the test results (p

  Keywords: Resistance Exercise, cognitive flexibility, older adults
 • Shahram Shafiei *, Keykhosro Yakideh, Hesham Rostami Pages 131-146
  Objective

  The purpose of this study is evaluating efficiency of the teams participating in 2016 Colombia Futsal World Cup.

  Methodology

  This study is of descriptive type and desk research in terms of data collection. The statistical population and sample consist of all the teams participating in 2016 Futsal World Cup in Columbia. The data was collected from the website of the Federation International de Football Association (FIFA). DEA-BCC model was used in order to analyze the data and determine the efficiency of the teams in terms of both offensive and defensive power.

  Findings

  The results showed that in terms of offensive power, Brazil, Russia and Paraguay, and in terms of defensive power, Ukraine and Portugal were the most efficient teams in this tournament. The overall efficiency results showed that Brazil had a better performance compared to the other teams. Finally, the results of hypotheses testing showed that the top 12 teams in this tournament were more efficient in all three cases of offensive, defensive, and overall performance compared to the bottom 12 teams.

  Conclusion

  Recognizing their offensive and defensive powers, teams can prepare themselves for the future events through smarter planning and more effective trainings

  Keywords: Futsal, Data Envelopment Analysis, Efficiency, Futsal World Cup 2016 Colombia
 • Saeed Shokri *, Behrouz Abdoli, Nassour Ahmadi Pages 147-159
  Purpose

  The goal of this research is to investigate the effect of instructional self-talk with self-control feedback on the learning of soccer shoot.

  Methodology

  60 non-athlete male aged 10 to 12 years were voluntarily selected. After performing pre-test of soccer shoot, the participants were assigned in 5 instructional self-talk, self-control feedback, self-talk with self-control feedback, self-talk with paired self-control feedback and control groups. The acquisition phase was six sessions, in which the participants completed four blocks of six trials in each session. After the last acquisition session, post-test and after 48 hours, retention test was performed. Also, during the shoots, movement patterns were recorded using video camera. For data analyses, ANOVA and Tukey and Dunnet's C were used at a significant level of .05.

  Results

  The results of the present study for pattern showed that instructional self-talk group and the instructional self-talk with self-control feedback group had significantly better performance than self-control feedback, instructional self-talk with paired feedback and control group in the acquisition and retention tests, but in the result variable, differences among groups were not significant.

  Conclusion

  self-control feedback alone or in interaction with instructional self-talk can be useful for increasing the level of motor skills.

  Keywords: self-talk, self-control, soccer skill, Learning
 • Shahzad Tahmasebi Boroujeni *, Fardin Qeysari, Hamed Osouli Pages 159-161
  Background & Purpose

  Feedback information with inducing different conceptions of ability is in two generic (inherent ability) and non-generic (changeability of ability by effort) forms. Since the effects of these forms on self-efficacy, sport motivation and motor performance in adults not studied, therefore, the aim of this study was determination of the influence of generic versus non-generic feedback on adults' motivation, self-efficacy and motor performance.

  Methodology

  Participants were novice 45 that after one session of dart throwing instruction and contribution in pre-test, divided to three matched groups: generic feedback and non-genic feedback and control. Then, they practiced dart-throwing skill for six sessions. Participants completed the Sport Motivation Scale (SMS-6) and dart throwing self-efficacy questionnaire in post-test after an intervention period.

  Results

  The findings revealed that non-generic feedback improved Performance, internal motivation and self-efficacy than the generic feedback and control groups.

  Conclusion

  Non-generic feedback implies the concept of flexible and achievable skill, and can promote a more positive reaction than generic feedback.

  Keywords: Motor Variability, Entity Ability, Incremental Ability, Sport motivation, Self-Efficacy
 • Alihossein Naseri *, Abbas Bahram, Hamid Salehei, Afkham Daneshfar Pages 161-177
  Background and Purpose

  One of the main concerns of motor learning professionals is how to plan skills training sessions to optimize the amount of learning. The purpose of the present study was to determine whether errorless training is effective in learning the Aiming skill in adolescents.

  Methodology

  The present study was semi-experimental with four experimental groups. 40 adolescents with an average age of 12 years (range from 11 to 13 years old) were randomly assigned to four training groups. The task was to throw basketball balls into concentric goals. The subjects performed 200 exercise attempts at the acquisition stage in five exercise blocks. Single task and dual task tests were implemented immediately, 24-hour latency and one week's delay.

  Results

  The results of the study showed that the groups with the least error and the least involvement in work memory during the exercise were better in acquisition stage, the single task test and in dual task test compared to other groups.

  Conclusion

  The findings of this study are consistent with the Adam's closed loop theory, the reinvestment theory, and somewhat consistent with the estimates of the challenge point framework regarding the error in the acquisition stage, but these findings are somewhat contradictory with the estimates of the schema theory.

  Keywords: explicit learning, Implicit learning, Errorless training, Working memory
 • Fatemeh Katebi Jahromi *, Mehrali Hammatinezhad, Shahram Shafiee Pages 179-192
  Purpose

  The aim of the present study was to investigate the relationship between the trust to managers and organizational citizenship behavior in sports and youth of Guilan provinces, with the mediation of organizational identity and commitment.

  Methodology

  The present study is a descriptive- correlation. For data collection used Chathoth’s et al., (2010) trust in managers questionnaire, Cheney’s(1953), organizational identity questionnaire ,Allen & Meyer(1997) organizational commitment questionnaire and Tavakolli’s et al (2009) organizational citizenship behavior questionnaire. The population was formed of all the staff of the General Administration of Sports and Youth of Guilan province (130 people), through that 101 questionnaires were collected. Data were analyzed with SPSS 22 and Smart PLS 3 modeling software.

  Results

  Trust in managers did not directly affect in organizational citizenship behavior,But the direct effectiveness of putting trust in managers in organizational identity, organizational identity in organizational commitment and organizational commitment in organizational citizenship behavior was in an optimal level.Finally trust in managers is indirectly effective in organizational citizenship behavior through the mediation of organizational identity and commitment.

  Conclusion

  Managers can increase organizational trust through making their employees trust them in order to increase organizational identity, organizational commitment and organizational citizenship behavior.

  Keywords: The General Administration of Sports, Youth, trust, organizational commitment, Organizational Citizenship Behavior, Organizational identity
 • Zeinab Mondalizadeh Pages 193-210

  One of effective factors on sustainability of sport enterprises is excising of intangible capitals such as intellectual capital. In fact, intellectual capital as the intangible assets of enterprises is a key factor for sustainable competitive advantage. In this regard, the purpose of this study is to effects of intellectual capital on sport enterprises sustainability.

  Methodology

  The statistical sample was 323 person including sport entrepreneurs in production and services sectors. Research designed questionnaires was used and after confirming content and construct validity, reliability was obtained by Cronbach's (alpha) (.786 & .891). The research method was quantitative and based on structural equation modeling by LISREL 8.5. Fitness indices was obtained.

  Research results

  Result showed that there was positive and significance relation between intellectual capital and enterprise sustainability. Enterprises sustainability was determined about 40% by intellectual capital. In fact, there are a positive relationship between intellectual capital including human capital, relational capital, instructional capital and sustainability.

  Discussion and conclusion

  Since the human capital via change of structural capital and relational capital converts knowledge to competitive advantage, consideration to structure and environment and training of management and sport skills is needed. Key words: intellectual capital, sport, enterprise, sustainability.

  Keywords: Intellectual Capital, sport, enterprise, sustainability