فهرست مطالب

تازه های علوم شناختی - سال بیست و سوم شماره 3 (پیاپی 91، پاییز 1400)
 • سال بیست و سوم شماره 3 (پیاپی 91، پاییز 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/09/17
 • تعداد عناوین: 12
|
 • آرمان کی مراد زاده، محمد رستم پور، بهروز خاکپور طالقانی* صفحات 1-13
  مقدمه

  با توجه به عدم وجود درمان های قطعی برای اختلالات شناختی، پژوهشگران در مطالعات مختلف به ارایه روش های جدید به منظور بهبود نسبی و یا جلوگیری از تشدید اختلالات حافظه و شناخت به منظور کاهش وابستگی بیمار به دیگران تمرکز نموده اند. یکی از درمان های غیر دارویی که در مطالعات حیوانی جهت بهبود اختلالات شناختی مورد توجه قرار گرفته است، محیط غنی می باشد. محیط غنی اشاره به محیطی دارد که تحریکات اجتماعی، شناختی، و فیزیکی را برای یک موجود فراهم می آورد. در این مقاله مروری به چگونگی تاثیر محیط غنی بر اختلالات شناختی و مکانیسم های دخیل در آن پرداخته شده است. لذا این مطالعه با  هدف مروری بر مقالات انگلیسی پیرامون محیط غنی و تاثیر آن بر حافظه و اختلالات شناختی انجام شد.

  روش کار

  در این مقاله کلید واژه هایEnriched environment ، Memory و Cognitive impairment در عنوان و چکیده مقالات چاپ شده در پایگاه های علمی معتبر بین المللی مورد جستجو قرار گرفت. پس از چند مرحله حذف موارد تکراری و غیر مرتبط در نهایت از 69 مقاله استفاده شد.

  یافته ها

  محیط غنی می تواند به واسطه ایجاد مجموعه ای از تحریکات حسی، حرکتی، اجتماعی و شناختی، موجب بهبود حافظه و روندهای شناختی شود. تغییرات ایجاد شده می تواند به دلیل تاثیرات گوناگونی باشد که حضور در محیط غنی بر تعداد نورون ها، مورفولوژی نورون ها، میلین سازی، سیناپس ها و انتقال دهنده های عصبی، عوامل نوروتروفیک و التهاب عصبی دارد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نقش محیط غنی در بهبود اختلالات مولکولی و عملکردی سیستم عصبی مرکزی در بیماری هایی مانند افسردگی و سکته مغزی و کاهش خطر ابتلا به زوال عقل در انسان؛ می توان امیدوار بود تا در آینده نزدیک محیط غنی به معنی فراهم آوردن محیط زندگی مناسب و دلپذیر به عنوان یک راهکار غیر دارویی موثر در درمان بیماری های تحلیل برنده عصبی در انسان مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: محیط غنی، حافظه، اختلالات شناختی، سیستم عصبی مرکزی
 • هاشم جبرائیلی*، زینب جعفری، شیدا فیضی صفحات 14-27
  مقدمه

  با توجه به ضرورت فراهم ساختن ابزارهای معتبر جهت پژوهش و کار بالینی به زبان فارسی، پژوهش حاضر با هدف ترجمه و بررسی ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی نسخه اصلاح شده مقیاس در نظر گرفتن پیامدهای آینده انجام شد.

  روش کار

  در قالب یک پژوهش زمینه یابی مقطعی از بین جمعیت بزرگسال شهر کرمانشاه 380 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده های پژوهش از طریق مقیاس تصمیم گیری مبتنی بر پشیمانی، پرسشنامه انتخاب پولی و مقیاس در نظر گرفتن پیامدهای آینده گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری آلفای کرونباخ، آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی تاییدی به وسیله نرم افزارهای SPSS-26 و Mplus-7 انجام گرفت.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که پایایی همسانی درونی خرده مقیاس آینده و خرده مقیاس فوری به ترتیب 65/0 و 70/0 و پایایی تصنیف آنها به ترتیب 68/0 و 66/0 است. نتایج تحلیل عاملی تاییدی موید ساختار دو عاملی پرسشنامه بود (89/0=TLI ،92/0=CFI ،07/0=RMSEA). الگوی همبستگی های بین نمرات این پرسشنامه با نمرات پرسشنامه کاهش اهمیت تاخیری و مقیاس سبک تصمیم گیری مبتنی بر پشیمانی نیز نشان دهنده روایی ملاکی پرسشنامه بود.

  نتیجه گیری

  می توان گفت که نسخه فارسی پرسشنامه در نظر گرفتن پیامدهای آینده از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار است و با توجه به زمان نسبتا اندکی که برای پر کردن آن مورد نیاز است می تواند ابزار مناسبی برای به کارگیری در موقعیت های بالینی و پژوهشی باشد.

  کلیدواژگان: پشیمانی مورد انتظار، در نظر گرفتن پیامدها، کاهش اهمیت تاخیری، ساختار عاملی، ویژگی های روان سنجی
 • سمیرا سنگی، مجید ضرغام حاجبی*، حسن عشایری، علیرضا آقایوسفی صفحات 28-40
  مقدمه

  در این پژوهش به بررسی اثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر فعالیت افزایش یافته شناختی، هیجانی و عصبی_عضلانی در افسردگی سالمندان مبتلا به اختلال شناختی خفیف پرداخته شد.

  روش کار

  این مطالعه با طرح پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل اجرا شد. 30 سالمند مبتلا به اختلال شناختی خفیف ساکن آسایشگاه سالمندان کهریزک با داشتن ملاک های ورود به مطالعه با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل جای داده شدند. شرکتکنندگان پرسشنامه معاینه مختصر وضعیت روانی، افسردگی، انزوای اجتماعی را تکمیل کردند. برنامه بازتوانی در 18 جلسه یک ساعته، طی هشت هفته و دو تا سه بار در هفته اجرا شد. داده ها با مدل تحلیل کوواریانس تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته ها حاکی از آن بود که گروه آزمایش پس از دریافت مداخله بازتوانی شناختی، در مقایسه با گروه کنترل، بر اساس نمرات معاینه وضعیت روانی (01/0 P£،30/24=F)، به طور معنادار عملکرد شناختی مطلوب تر؛ نمرات افسردگی (01/0 P£،67/17=F)، میزان افسردگی کمتر؛ بر اساس نمرات انزوای اجتماعی (01/0 P£،58/28=F)، انزوای اجتماعی کمتر داشتند.

  نتیجهگیری

  نتایج مطالعه نشان داد که بسته آموزشی طراحی شده در بهبود عملکرد شناختی، کاهش افسردگی و انزوای اجتماعی سالمندان مبتلا به اختلال شناختی خفیف موثر است. همچنین مربع ایتای جزیی (اندازه اثر) برای تاثیر متغیر مستقل در متغیر وابسته برابر 524/0 است که نشان می دهد 52 درصد تغییرات در متغیر وابسته توسط متغیر مستقل تبیین می شود. یعنی آموزش مبتنی بر فعالیت افزایش یافته شناختی، هیجانی و عصبی عضلانی توانسته است 52 درصد در عملکرد روزانه سالمندان تاثیرگذار باشد. بنابراین؛ بسته آموزشی طراحی شده احتمالا می تواند به صورت نرم افزاری که اثر ترکیبی متغیرهای این پژوهش را در بر می گیرد، طراحی گردد و افراد بیشتری تحت درمان با این بسته قرار گیرند.

  کلیدواژگان: بسته آموزشی، افسردگی، سالمندان، اختلال شناختی خفیف
 • آزاده درخشان، مهدی پورمحمد*، فرزانه صفوی منش صفحات 41-52
  مقدمه

  پژوهش ها نشان می دهد که دوزبانگی بر فرایندهای شناختی اثر دارند. با مطالعه دوزبانه های ترکی آذری/ فارسی زبان و تک زبانه های فارسی زبان، به بررسی شواهدی از مزیت های دوزبانگی در توانایی های انتخاب منظر فضایی و خودتنظیمی پرداختیم.

  روش کار

  شرکت کنندگان در این پژوهش 39 نفر از دانشجویان تک زبانه و دوزبانه فارسی و ترکی با میانگین سنی 29 سال بودند. برای سنجش توانایی انتخاب منظر فضایی، از آزمون تصویری انتخاب منظر فضایی Hegarty استفاده شد که طی آن از شرکت کنندگان خواسته شد که خود را در موقعیت های فضایی متعددی تصور کنند و زاویه قرارگرفتن چند شیء را نسبت به موقعیت مجسم شده تشخیص دهند. برای سنجش توانایی خودتنظیمی، یک معمای حل نشدنی که به زبان فارسی طراحی شده بود به هر دو گروه ارایه شد و مدت زمان تلاش آنها برای حل معما به عنوان شاخص سنجش خودتنظیمی در نظر گرفته شد، به طوری که مدت زمان بیشتر منجر به کسب نمره بالاتری در توانایی خودتنظیمی بود. برای سنجش ارتباط های مورد نظر بین متغیرها از آزمون های ناپارامتری من_ویتنی و همبستگی کندال استفاده شد.

  یافته ها

  تفاوت نمره خودتنظیمی افراد در دو گروه تک زبانه و دوزبانه معنا دار بود؛ به عبارتی، افراد تک زبانه نمره خودتنظیمی کمتری داشتند. همچنین، ارتباط بین توانایی انتخاب منظر فضایی و دوزبانگی معنا دار نبود، گرچه تفاوت های مشاهده شده در میانگین ها و پراکندگی ها بین این دو گروه قابل توجه بود. بین توانایی های خودتنظیمی و انتخاب منظر فضایی نیز تفاوت معنا داری در هیچ یک از دو گروه تک زبانه و دوزبانه مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که بین دوزبانگی و خودتنظیمی ارتباط معنا دار وجود دارد. گرچه آزمون های همبستگی به لحاظ آماری معنا دار نبودند، افراد دوزبانه به طور متوسط مدت زمان کمتری را صرف آزمون انتخاب منظر فضایی کرده بودند که حاکی از بالاتر بودن متوسط توانایی انتخاب منظر فضایی در ایشان است. احتمال دارد که  با بررسی بیشتر، بتوان به شواهد بیشتری برای معنا دار بودن تفاوت بین این دو گروه دست یافت.

  کلیدواژگان: دوزبانه، تک زبانه، انتخاب منظر فضایی، خودتنظیمی
 • نرگس باغبان، علیرضا منظری توکلی*، مهشید تجربه کار، امان الله سلطانی، زهرا زین الدینی میمند صفحات 53-65
  مقدمه

  پرورش خلاقیت یکی از اهداف اساسی هر نظام آموزشی است که یکی از متغیرهای مرتبط با خلاقیت، هیجان اندیشه است. هدف مطالعه حاضر تبیین الگوی خلاقیت بر اساس هیجان اندیشه با میانجی گری هوش تجربی در دانش آموزان متوسطه دوم بود.

  روش کار

  روش پژوهش حاضر، توصیفی_همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانش آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه شهر رشت که در سال تحصیلی 98-97 در مدارس دولتی مشغول به تحصیل (به تعداد 1000 نفر) بود. 249 نفر بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای، به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سنجش خلاقیت، هیجان اندیشه و آزمون مکعب های Kohs استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS-23 انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد خلاقیت با همه متغیرها دارای ضریب همبستگی مثبت و معنادار است. هوش تجربی نیز با همه متغیرهای هیجان اندیشه بجز متغیر جنب و جوش رابطه معنادار دارد (01/0<P). نتایج تحلیل مدل نشان داد که هوش تجربی در رابطه بین هیجان اندیشه با خلاقیت به صورت جزیی نقش میانجی دارد (001/0<P).

  نتیجه گیری

  هوش تجربی رابطه بین هیجان اندیشه و خلاقیت را به صورت جزیی میانجی گری نمود. در نتیجه می توان در دانش آموزان با پرورش خلاقیت در مدرسه هوش تجربی آنها را ارتقا داد که این امر خود منجر به هیجان اندیشه بیشتر می شود.

  کلیدواژگان: خلاقیت، هیجان اندیشه، هوش تجربی، دانش آموزان
 • مرجان سلطانی پناه، پرویز عسگری*، فرح نادری صفحات 66-78
  مقدمه

  تاثیر منفی گسترده اضطراب در دوران نوجوانی، همراه با یافته هایی که نشان می دهد بیشتر اختلالات اضطرابی اولین بار در دوران کودکی یا نوجوانی است، نیاز به مداخله متمرکز بر نوجوانان را در این زمینه برجسته می کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی تمرین های ذهن آگاهی بر مولفه های تحول مثبت نوجوانی در نوجوانان مبتلا به اختلال اضطراب بود.

  روش کار

  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را نوجوانان 13-11 سال مراجعه کننده به مرکز مشاوره آوین تهران در سال 1399-1398 دارای اختلالات اضطرابی که توسط روان پزشک مورد ارزیابی و تشخیص قرار گرفته و به روان شناس ارجاع داده شده اند، تشکیل دادند. از بین آنها 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت کاملا تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه گواه تقسیم شدند (15 نفر در هر گروه). به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه تحول مثبت نوجوانی Geldof و همکاران (2014) و مقیاس اضطراب کودکان Spence (2007) استفاده شد. گروه آزمایش تحت هشت جلسه هفتگی 60 دقیقه ای آموزش تمرین های ذهن آگاهی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره و با نرم افزار  SPSS-22مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که نسبت F تحلیل کواریانس تک متغیری برای مولفه های تحول مثبت در همه مولفه ها بین گروه های آموزش و کنترل در پس آزمون تفاوت معنادار دارد. بنابراین تمرین های ذهن آگاهی بر تمام مولفه های تحول مثبت تاثیر معناداری دارد (05/0>P).

  نتیجه گیری

  با توجه به اثربخش بودن تمرین های ذهن آگاهی در مولفه های تحول مثبت پیشنهاد می شود چنین برنامه آموزشی به صورت بخشی از درمان های مدون مراکز مشاوره کودکان و نوجوانان دربیاید و با برگزاری کارگاه های آموزشی درمان گران در این زمینه از دانش کافی برخوردار باشند.

  کلیدواژگان: اضطراب، تحول مثبت نوجوانی، ذهن آگاهی، نوجوانی
 • احمد روان، سید عبدالوهاب سماوی*، موسی جاودان، کبری حاجی علیزاده صفحات 79-91
  مقدمه

  مسئله موفقیت و عدم موفقیت در امر تحصیل از مهم ترین دغدغه های هر نظام آموزشی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش هویت تحصیلی، حمایت معلم، سازگاری تحصیلی و عضویت روان شناختی در مدرسه بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های شهرستان لارستان بود.

  روش کار

  پژوهش حاضر، مطالعه ای توصیفی_تحلیلی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم شهر لارستان در نیمسال اول سال تحصیلی 1398-1397 بود. از میان این دانش آموزان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای 400 دانش آموز انتخاب گردید. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های هویت تحصیلی، حمایت معلم، سازگاری تحصیلی و عضویت روان شناختی در مدرسه استفاده شد. در این پژوهش به منظور تحلیل داده ها از آزمون همبستگی متعارف و رگرسیون چندگانه بوسیله SPSS-24 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان دادند عملکرد تحصیلی را می توان با ترکیب خطی متغیرهای پیش بین،  پیش بینی نمود. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون، 22 درصد از واریانس متغیر عملکرد تحصیلی به کمک متغیرهای پیش بین (هویت تحصیلی، حمایت معلم، سازگاری تحصیلی و عضویت روان شناختی در مدرسه) قابل پیش بینی است.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج پژوهش حاضر، توجه به حمایت معلم، سازگاری تحصیلی و عضویت روان شناختی در مدرسه دانش آموزان می تواند حاوی نکات مفیدی به منظور بهبود وضعیت آموزشی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان باشد. لذا ضروری است که مدارس و مراکز مشاوره با توجه به عملکرد تحصیلی دانش آموزان و آگاهی از عوامل موثر بر آن، برنامه های خاص، مدون و دقیق را تدوین نمایند تا با ایجاد زمینه مناسب برای به فعلیت رساندن استعداد های بالقوه دانش آموزان، زمینه رشد و شکوفایی هر چه بیشتر آنها فراهم گردد.

  کلیدواژگان: عملکرد تحصیلی، حمایت معلم، سازگاری تحصیلی، عضویت روان شناختی
 • زینب ساعدی*، سارا ساعدی صفحات 92-103
  مقدمه

  سکته مغزی یکی از ناتوان کننده ترین بیماری های نورولوژیکی می باشد. بنابراین، یافتن درمان های جدیدی جهت افزایش توان بخشی روان شناختی مبتلایان، مهم است. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی تحریک مکرر مغناطیسی فراقشری مغز بر افسردگی و انطباق اجتماعی بیماران مبتلا به سکته مغزی انجام گرفت.

  روش کار

  این پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و   پس آزمون   با گروه کنترل نابرابر بود. جامعه مورد مطالعه آن کلیه بیماران مبتلا به سکته مغزی    مراجعه کننده به کلینیک های مغز و اعصاب تهران بود. بر این اساس، 30 نفر از بیماران با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل جای گزاری شدند (هر گروه 15 نفر).   برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از آزمون های افسردگی، خودارزیابی انطباق اجتماعی و دستگاه تحریک مکرر مغناطیسی فراقشری مغز استفاده شد. گروه آزمایش 30 جلسه تحت درمان بر روی ناحیه پیش پیشانی نیمکره چپ قرار گرفته و سپس از هر دو گروه پس آزمون صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها به روش کوواریانس چند متغیره با نرم افزار SPSS-21 انجام شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که درمان تحریک مکرر مغناطیسی فراقشری باعث کاهش افسردگی و افزایش عملکرد اجتماعی بیماران شده است (01/0>P).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج این پژوهش، این درمان برخلاف داروها که دارای عوارض شناختی هستند باعث بهبود عملکرد شناختی و در نهایت افسردگی می شود. بنابراین پیشنهاد   می گردد از نتایج پژوهش های انجام شده در این زمینه به صورت عملی در مراکز توان بخشی بیماران سکته مغزی استفاده شود.

  کلیدواژگان: افسردگی، انطباق اجتماعی، تحریک مکرر مغناطیسی فراقشری، سکته مغزی
 • سحر اکبری پور، کریم عسگری*، وحید شایگان نژاد، سجاد رضایی صفحات 104-118
  مقدمه

  مبتلایان به مالتیپل اسکلروزیس عموما در کارکردهای شناختی خود با مشکل مواجه اند. محققان در این پژوهش، به شناسایی مشکلات شناختی بیماران مبتلا بر اساس مدل پردازش اطلاعات پرداخته و پس از آن به طراحی برنامه توان بخشی شناختی مناسب برای این بیماران دست یافته، و اثربخشی آن را بر بهبود توانایی های شناختی بیماران آزموده اند.

  روش کار

  این پژوهش به روش ترکیبی (کمی و کیفی) پیشرفته  در 3 مرحله اجرا گردید. الف: مرحله مقایسه دو گروه بیمار و سالم با روش علی_مقایسه ای. ب: تدوین پروتکل توان بخشی شناختی با توجه به نتایج مرحله اول، نظر متخصصان روان شناسی و فرمول لاوشه. ج: مرحله مداخله با استفاده از روش نیمه آزمایشی. طی آن 103 نفر از مبتلایان به مالتیپل اسکلروزیس به صورت در دسترس انتخاب و از نظر کارکردهای شناختی با 86 تن از افراد عادی مقایسه شدند. ابزار مورد استفاده برای ارزیابی 5 خرده آزمون مجموعه MACIFIMS بوده است. سپس پروتکل توان بخشی تدوین و نهایتا اثربخشی آن روی 50 تن از بیماران بررسی شد. هر دو گروه در مراحل پس آزمون و پیگیری ارزیابی شدند و داده ها با استفاده از روش  ANCOVAبا نرم افزار SPSS-22 تجزیه و تحلیل شدند. 

  یافته ها

  نتایج نشانگر تفاوت معنادار میانگین نمرات آزمون های شناختی مبتلایان و افراد عادی بود و روایی محتوایی پروتکل شناختی معادل 75/0 تا 1 به دست آمد. همچنین در پیگیری یک ماهه این معناداری در نمرات همه میانگین ها به جز حافظه بلند مدت کلامی و حافظه بلند مدت دیداری همچنان حفظ شد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد که پروتکل طراحی شده موثر می باشد و روشی مفید برای افزایش توانایی های شناختی بیماران مبتلا است.

  کلیدواژگان: مالتیپل اسکلروزیس، توان بخشی شناختی، حافظه، توجه
 • حدیثه حاجی محمدی، سجاد ذباح، جواد حاتمی، رضا ابراهیم پور* صفحات 119-134
  مقدمه

  بررسی کمی تاثیر اطلاعات چندگانه مکانی در تصمیم گیری ادراکی، به دلیل پیچیدگی کنترل این اطلاعات در محرک های طبیعی کمتر مورد توجه بوده است. در این پژوهش با کنترل نظام مند تعداد و حجم اطلاعات مکانی در یک محرک طبیعی، به مقایسه کمی وزن این اطلاعات و تاثیر آن در تفکیک چهره های خنثی پرداخته می شود. اهمیت این مسئله در مطالعه کمی یک محرک پیچیده طبیعی در بستر تصمیم گیری ادراکی است.

  روش کار

  آزمونی با قابلیت کنترل نظام مند اطلاعات چندگانه مکانی (ناحیه چشم، بینی و دهان) با ادغام تصاویر چهره طراحی و اجرا شد. این تصاویر متشکل از یک یا سه مولفه حاوی اطلاعات مکانی متغیر در زمان بودند که با ماسک ترکیب و به صورت تصادفی با سطوح سختی متفاوت نمایش داده می شدند. از شرکت کنندگان خواسته شد تا شباهت بیشتر محرک به یکی از دو نمونه چهره را به صورت پاسخ آزاد اعلام کنند.

  یافته ها

  دامنه مثبت کرنل های روان فیزیک برای هر مولفه، نشان می دهد اخذ تصمیم با جمع آوری اطلاعات مکانی صورت می گیرد. دامنه کرنل برای تمام مولفه ها در آزمایه های سه مولفه ای تفاوت معناداری از صفر دارد که حاکی از اثر تقویت کننده وزن اطلاعات مولفه ها در راهبردهای تصمیم است. جمع آوری اطلاعات چندگانه مکانی را می توان به صورت عمدتا خطی و با وزن موثر هر مولفه با مدل جمع آوری بی نقص شواهد توضیح داد.

  نتیجه گیری

  سازوکار تصمیم گیری ادراکی در حضور محرک طبیعی با جمع آوری بی نقص اطلاعات مکانی_زمانی قابل توصیف است. این پژوهش توسعه ای از مطالعات پیشین در حضور محرک های ساده است که حاوی اطلاعات یکنواخت مکانی بوده اند.

  کلیدواژگان: تصمیم گیری ادراکی، اطلاعات چندگانه مکانی، فرضیه جمع آوری بی نقص اطلاعات
 • مهدی نقی خانی، جواد حاتمی*، عذرا جهانی تابش، کاوه کیانی صفحات 135-148
  مقدمه

  William James رابطه بین تفکر آگاهانه و عادت را این گونه تعریف می کند که تفکر فاصله ای بین عادت ها است و انسان ها دایما در حال جابه جایی شناختی بین تفکر آگاهانه و عادت هستند. هدف پژوهش، حاضر شناسایی وجود فرایند جابه جایی شناختی بین عادت (تصمیم گیری عادتی) و تفکر (تصمیم گیری آگاهانه) در تصمیم گیری بازار سهام بود. همچنین نقش نوع یادگیری توصیفی_تجربه ای به همراه نقش سواد آماری و ریسک پذیری بر دو ویژگی زمان پایدار شدن و زمان انعطاف پذیرشدن فرایند جابه جایی شناختی و برون داد تصمیم گیری مورد بررسی قرار گرفتند.

  روش کار

  در مطالعه حاضر، 54 شرکت کننده در دو گروه یادگیری تجربه ای (30 نفره) و یادگیری توصیفی (24 نفره) به صورت تصادفی قرار گرفتند و به مدت 60 روز متوالی در یک محیط شبیه سازی شده بازار سهام، سرمایه گذاری کردند. در این پژوهش، میزان سواد آماری و سطح ریسک پذیری شرکت کنندگان با استفاده از پرسشنامه سواد آماری و پرسشنامه ارزیابی ریسک فینامتریک (FinaMetrica) مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین داده ها با استفاده از روش آماری تشخیص نقطه تغییر چندگانه، آزمون مانایی و تحلیل کوواریانس چند متغیره در نرم افزارهایR  و 26-SPSS مورد تحلیل آماری قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که در تصمیم گیری بازار سهام فرایند جابجایی شناختی بین تصمیم گیری عادت و تصمیم گیری آگاهانه وجود دارد. همچنین یادگیری توصیفی_تجربه ای، بهمراه سطح ریسک پذیری بر دو ویژگی زمان پایدار شدن و زمان انعطاف پذیرشدن فرایند جابه جایی شناختی و برونداد در بازار سهام تاثیرگذار هستند؛ در حالی که سواد آماری در این خصوص بی تاثیر می باشد.

  نتیجه گیری

  یادگیری توصیفی و ریسک پذیری می تواند انعطاف پذیری را افزایش داده و تصمیمات سرمایه گذاری در بازار سهام را بهبود بخشد. سازمان های بورس می توانند تحلیل توصیفی اطلاعات و افزایش سطح ریسک پذیری را به عنوان بخشی از تصمیم گیری راهبردی کاربران تجویز کنند.

  کلیدواژگان: یادگیری توصیفی تجربه ای، فرایند جابه جایی شناختی، ریسک پذیری، سواد آماری، بازار سهام
 • آرش آقابزرگیان معصوم خانی، مریم ایرجی*، حیات عامری صفحات 149-161
  مقدمه

  این پژوهش به ارزیابی ویژگی های کیفی نظریه آمیختگی مفهومی جهت پرداختن به جنبه ای از خلاقیت شاعرانه که در نظریه استعاره مفهومی پیچیده سازی استعاره های متعارف نامیده می شود، پرداخته است.

  روش کار

  جامعه آماری شامل 54 قطعه شعری بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده با نسبتی برابر از اشعار سیمین بهبهانی، فریدون مشیری و فروغ فرخزاد انتخاب شد و سپس از رهگذر مقایسه ای توصیفی_تحلیلی به استخراج الگوهای شبکه ای و تعمیم امکان کاربست آنها جهت تحلیل روشن تر پیچیده سازی استعاری در شعر معاصر پرداخته شد.

  یافته ها

  دو خرده الگوی شبکه ای استخراج شد. الگوی اول نمایان گر بازتاب یک فضای ذهنی ساده یا فضایی آمیخته برآمده از شبکه ای در پس زمینه به داخل شبکه دیگری است که دروندادهای آن نقش فضاهای پیش زمینه را ایفا می کنند و برخی اطلاعات متجانس بین این فضاها سبب برانگیختگی جنبه هایی از فضای پس زمینه در قالب فضاهای پیش زمینه به صورت هم زمان می شود. در الگوی دوم، دو شبکه آمیخته وجود دارد که برخی از عناصر مفهومی درونداد نخست شبکه دوم، پیش تر توسط فضای آمیخته برآمده از شبکه اول مفهوم پردازی شده است و سپس به صورت مرحله ای در جریان تلفیق دروندادهای شبکه دوم جزییات بیشتری به آن افزوده می شود. خرده الگوهای مذکور می توانند با یکدیگر تلفیق شوند و الگوی بزرگتری بسازند.     

  نتیجه گیری

  نظریه آمیختگی مفهومی بر مبنای تبیین چگونگی تعامل فضاهای ذهنی و ارتباط شبکه های آمیخته ، شرح روشنی از انگیزه های مبتنی بر تجربیات فردی و برداشت های منظری، انسجام مفاهیم در ذهن و متن جهت پیچیده سازی استعارها به دست می دهد که نظریه استعاره مفهومی قادر به توصیف جامع تمام ابعاد آن نیست.

  کلیدواژگان: پیچیده سازی استعاری، فضاهای ذهنی، آمیختگی مفهومی، الگوهای شبکه ای
|
 • Arman Keymoradzadeh, Mohammad Rostampour, Behrooz Khakpour Taleghani* Pages 1-13
  Introduction

  Due to the lack of a definitive treatment to improve human cognitive disorders, researchers have focused on providing new approaches to partially improve or prevent the progression of memory and cognition disorders to reduce the patient's dependency on others. The enriched environment (EE) as a non-pharmacological treatment has drawn attention to improving the living conditions of laboratory animals by increasing social, cognitive, and physical stimuli. This review article discusses how EE affects cognitive disorders and the mechanisms underlying it.

  Methods

  The present study was conducted with the aim of reviewing English articles in the field of EE and their effect on memory and cognitive disorders. The keywords Enriched environment and Memory and Cognitive impairment were searched in the titles and abstracts of articles published in reputable international scientific databases. After several stages of removing duplicate and unrelated items, 69 articles were finally studied in this research.

  Results

  Enriched environment can improve memory and cognitive processes by creating a set of sensory, motor, social and cognitive stimuli. This improvement may be due to the EE’s different effects on the number of neurons, neurons morphology, myelination, synapses and neurotransmitters, neurotrophic factors and neuro-inflammation.

  Conclusion

  Considering the role of EE in improving molecular and functional disturbances of the central nervous system in diseases such as depression and stroke, and the potency to reduce the risk of human's dementia; It can be hoped that in the near future, the EE will be used in the treatment of human's neurodegenerative diseases as a suitable and pleasant non-pharmacological therapy.

  Keywords: Enriched environment, memory, cognitive disorders, central nervous system
 • Hashem Jebraeili*, Zeynab Jafari, Shyda Feizi Pages 14-27
  Introduction

  Considering the need to provide valid tools for research and clinical work in Persian, the present study aimed to translate and evaluate the revised version’s psychometric properties and factor structure of considering the scale of the future consequences.

  Methods

  In this cross-sectional survey, 380 people were selected through convenience sampling from the adult population of Kermanshah. The research data were collected through the Regret-Based Decision-Making Style Scale, Monetary Choice Questionnaire, and Consideration of Future Consequences scale and were analyzed using statistical methods of Cronbach's alpha, Pearson correlation test, and confirmatory factor analysis by SPSS-26, and Mplus-7 software.

  Results

  The findings showed that internal consistency reliability of the future subscale and immediate subscale was 0.65 and 0.70, respectively, and their split-half reliability were 0.68 and 0.66, respectively. The confirmatory factor analysis results confirmed the questionnaire's two-factor structure (RMSEA=0.07, CFI=0.92, TLI=0.89). The pattern of correlations between the scores of this questionnaire with the scores of the monetary choice questionnaire and the regret-based decision-making style scale also showed the criterion validity of the questionnaire.

  Conclusion

  According to the obtained results, it can be concluded that the Persian version of consideration of future consequences scale has acceptable validity, and reliability and given the relatively short time it takes to be completed, it can be an appropriate tool for employing in both clinical and research situations.

  Keywords: Anticipated regret, Consideration of consequences, Delay discounting, Factor structure, Psychometric properties
 • Samira Sangi, Majid Zargham Hajbi*, Hassan Ashayeri, Alireza Aghayousefi Pages 28-40
  Introduction

  In the present study, the efficacy of an educational package was addressed based on increased cognitive, emotional, and neuro-muscular activity in depression in the elderly with mild cognitive impairment.

  Methods

  In this study with pre-test and post-test design and control group, 30 of the elderly with mild cognitive impairment residing in Kahrizak elderly sanatorium were selected by simple sampling and randomly divided into two experimental groups. And control. Participants’ mini-mental state examination questionnaire, depression, and social isolation completed. A-18 rehabilitation sessions program was performed in over eight weeks and two to three weeks. Data were analyzed with analysis of covariance model.

  Results

  The findings were that the experimental group received cognitive rehabilitation intervention, compared with the control group, based on the mental state examination scores (F=24.30, P<0.01) significantly better cognitive function; depression ratings (F=17.67, P<0.01) lower depression rates and according to social isolationist attitudes (F=25.58, P<0.01) less social isolation.

  Conclusion

  The study results showed that increased cognitive, emotional, and neuromuscular activity is effective in improving cognitive function, reducing depression, and social isolation in mild cognitive impairment. Also, the partial square (effect size) for the effect of the independent variable on the dependent variable is 0.524, which indicates that the independent variable explains 52% of the changes in the dependent variable. In other words, education based on increased cognitive, emotional, and neuromuscular activity has affected 52% of the daily performance of the elderly (MCI). Therefore; this designed training package can probably be designed as software that includes the combined effect of the variables of this research, and more people will be treated with this package.

  Keywords: Educational package, Depression, Mild cognitive impairment
 • Azadeh Derakhshan, Mehdi Purmohammad*, Farzaneh Safavimanesh Pages 41-52
  Introduction

  Studies show that bilingualism affects cognitive processes. By studying Azeri Turkish- Persian bilinguals and Persian monolinguals, the present study aimed to examine the evidence of the advantages of bilingualism in spatial perspective-takingability and self-regulation. Azeri Turkish bilinguals and Persian monolinguals participated in this study.

  Methods

  The participants in this study included 39 monolingual and bilingual Persian and Turkish students with a mean age of 29 years. To assess the spatial perspective taking ability, the Hegarty Test was used, in which participants were asked to imagine themselves in multiple spatial positions and determine the angle of position of several objects relative to the imagined position. An unsolvable puzzle designed in Persian was used to measure the ability of self-regulation. This unsolvable puzzle was presented to both groups and the duration of their efforts it was considered as an indicator of self-regulation. A more extended time led to a higher score on the ability to self-regulation. Non-parametric Mann-Whitney and Kendall correlation tests were used to measure the relationships between the variables.

  Results

  There was a significant difference between the self-regulation scores of individuals in both monolingual and bilingual groups; In other words, monolingual individuals had lower self-regulation scores. Also, the relationship between spatial perspective-taking ability and bilingualism was insignificant, although the observed differences in means and scatter between the two groups were significant. There was no significant difference between self-regulation and spatial perspective-taking ability in both monolingual and bilingual groups.

  Conclusion

  The results showed that there is a significant relationship between bilingualism and self-regulation. Although correlation tests were not statistically significant, bilinguals spent an average of less time on the spatial perspective-taking test, indicating a higher average of spatial perspective-taking ability. It is possible that with further investigation, more evidence can be found for the significance of the difference between the two groups.

  Keywords: Bilingual, Monolingual, Spatial perspective taking, Self-regulation
 • Narges Baghban, Alireza Manzari Tavakkoli Manzari Tavakkoli*, Mahshid Tajrobehkar, Aman Allah Soltani, Zahra Zeinaddini Meymand Pages 53-65
  Introduction

  Studies show that bilingualism affects cognitive processes. By studying Azeri Turkish- Persian bilinguals and Persian monolinguals, the present study aimed to examine the evidence of the advantages of bilingualism in spatial perspective-takingability and self-regulation. Azeri Turkish bilinguals and Persian monolinguals participated in this study.

  Methods

  The participants in this study included 39 monolingual and bilingual Persian and Turkish students with a mean age of 29 years. To assess the spatial perspective taking ability, the Hegarty Test was used, in which participants were asked to imagine themselves in multiple spatial positions and determine the angle of position of several objects relative to the imagined position. An unsolvable puzzle designed in Persian was used to measure the ability of self-regulation. This unsolvable puzzle was presented to both groups and the duration of their efforts it was considered as an indicator of self-regulation. A more extended time led to a higher score on the ability to self-regulation. Non-parametric Mann-Whitney and Kendall correlation tests were used to measure the relationships between the variables.

  Results

  There was a significant difference between the self-regulation scores of individuals in both monolingual and bilingual groups; In other words, monolingual individuals had lower self-regulation scores. Also, the relationship between spatial perspective-taking ability and bilingualism was insignificant, although the observed differences in means and scatter between the two groups were significant. There was no significant difference between self-regulation and spatial perspective-taking ability in both monolingual and bilingual groups.

  Conclusion

  The results showed that there is a significant relationship between bilingualism and self-regulation. Although correlation tests were not statistically significant, bilinguals spent an average of less time on the spatial perspective-taking test, indicating a higher average of spatial perspective-taking ability. It is possible that with further investigation, more evidence can be found for the significance of the difference between the two groups.

  Keywords: Creativity, Thought excitement, Experimental intelligence, Students
 • Marjan Soltani Panah, Parviz Asgari*, Farah Naderi Pages 66-78
  Introduction

  The widespread negative impact of anxiety in adolescence, together with the findings that most anxiety disorders first occur in childhood or adolescence, highlights the need for adolescent-centered intervention in this area. This study aimed to evaluate the effectiveness of mindfulness exercises on the components of positive adolescent development in adolescents with anxiety disorder.

  Methods

  The present study was a semi-experimental research method with a pre-test design, post-test, and control group. The statistical population of the study consists of adolescents aged 9-11 years with an anxiety disorder who have been evaluated by a psychiatrist and referred to a psychologist. Among them, 30 people were selected by the purposive sampling method. They were then randomly divided into experimental and control groups (15 people from each group). , the positive adolescent development questionnaire of Goldoff et al. (2014) and the Spence Children's Anxiety Scale (2007) was used to collect information. The experimental group was trained in mindfulness exercises, and the control group was included in the training waiting list. Data were analyzed using multivariate analysis of covariance.

  Results

  The results showed that the F-ratio of univariate analysis of covariance for the positive transformation components showed that in all components, there was a significant difference between the training and control groups in the post-test. Therefore, mindfulness exercises have a significant effect on all components of positive change.

  Conclusion

  Due to the effectiveness of mindfulness exercises in the components of positive change, it is suggested that such an educational program be part of the codified treatments of child and adolescent counseling centers and that therapists have sufficient knowledge in this field by holding training workshops.

  Keywords: Anxiety, Positive youth development, Mindfulness, Adolescence
 • Ahmad Ravan, Abdolvahab Samavi*, Mosa Javdan, Kobra Haji Alizadeh Pages 79-91
  Introduction

  The issue of success and failure in education is one of the essential concerns of any educational system. The purpose of this study was to investigate the role of dimensions of academic identity, teacher support, academic adjustment, and psychological membership in school in the academic performance of high school students in Larestan.

  Methods

  The present study was a survey and correlational study. The statistical population included all male and female high school students in the second semester of the academic year 2018-2019. The sample of this study included 400 high school students in Larestan who were randomly selected. Questionnaires of academic identity, teacher support, academic adjustment, and psychological membership in school were used to collect data. In this study, conventional correlation and multiple regressions were used to analyze the data. Data were analyzed using SPSS-24 software.

  Results

  The results showed that the linear combination of predictor variables could predict academic performance. Based on the regression analysis results, about 22% of the variance of the academic performance variable can be predicted with the help of predictor variables (dimensions of academic identity, teacher support, academic adjustment, and psychological membership in school).

  Conclusion

  According to the results of the present study, paying attention to teacher support, academic adjustment, and psychological schools membership in students' can contain valuable points to improve the educational status and academic performance of students. Therefore, it is necessary that schools and counseling centers, according to the academic performance of students and awareness of the factors affecting it, develop specific, codified, and accurate programs to create a suitable environment for the realization of students' potential talents, provide as much growth and flourishing as possible for them.

  Keywords: Academic performance, Teacher support, Academic adjustment, Psychological membership
 • Zeinab Saedi*, Sara Saedi Pages 92-103
  Introduction

  Stroke accompanied by psychiatric disorder and mental performance is one of the most disabling neurological diseases in adults. This study aimed to determine the effectiveness of rTMS on depression and Social adaptation in patients with stroke.

  Methods

  The present research was a quasi-experimental design with pre-test and post-test with an unequal control group. The study population was all stroke patients referred to Tehran Brain and Cognitive Clinic in the first trimester of 2019. Thirty patients were selected using the non-random sampling method, and 15 patients in the experimental group and 15 in the control group were replaced. Beck Depression Inventory, Busque Social Adaptation Self-Assessment Scale, and Repeated Magnetic Resonance Imaging (MRI) were used to measure the study's variables. Data were analyzed using multivariate covariance with SPSS-21 software.

  Results

  The multivariate analysis of variance findings show that rTMS therapy has reduced and improved the symptoms of depression and Social adaptation in patients with stroke (P<0.01).

  Conclusion

  It is concluded that unlike drugs with cognitive side effects, rTMS therapy improves cognitive function and ultimately depression based on the findings of this study. Therefore, it is suggested that the research results conducted in this field be used in practice in rehabilitation centers for stroke patients.

  Keywords: Depression, Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS), Social adaptation, Stroke
 • Sahar Akbaripour, Karim Asgari*, Vahid Shaygannejad, Sajjad Rezaei Pages 104-118
  Introduction

  Patients with multiple sclerosis generally have problems with their cognitive functions. In this study, researchers have identified the cognitive problems of patients based on the information processing model and then designed an appropriate cognitive rehabilitation program for the patients, and investigated the program's effectiveness on the improvement of patients' cognitive abilities.

  Methods

  This research was conducted in three stages through an advanced combined method (quantitative and qualitative). A: The stage of comparing the patients with healthy individuals by a causal-comparative method. B: designing the cognitive rehabilitation protocol according to the results of the first stage, the opinion of psychologists, and applying the Lawshe formula for cognitive rehabilitation protocol according to the first stage results. C: the intervention stage using the quasi-experimental method, in which 103 patients with multiple sclerosis were randomly selected and compared with 86 normal individuals in terms of cognitive functions. The five subtests of the MACIFIMS battery were used to evaluate the patient’s cognitive abilities. Then a rehabilitation protocol was developed, and finally, its effectiveness on 50 patients was evaluated. Both groups were evaluated in post-test and follow-up stages, and data were analyzed using the ANCOVA method with SPSS-22 software.

  Results

  The results showed a significant difference between the mean scores of cognitive tests of patients and normal people, and the content validity of the cognitive protocol was equal to 0.75. Up to 1 was obtained. This significance was maintained in the scores of all averages except verbal long-term memory and visual long-term memory in one-month follow-up.

  Conclusion

  The results show that the designed protocol is effective and a valuable way to increase patients' cognitive abilities.

  Keywords: Multiple sclerosis, Cognitive rehabilitation, Memory, Attention
 • Hadiseh Hajimohammadi, Sajjad Zabbah, Javad Hatami, Reza Ebrahimpour* Pages 119-134
  Introduction

  Patients with multiple sclerosis generally have problems with their cognitive functions. In this study, researchers have identified the cognitive problems of patients based on the information processing model and then designed an appropriate cognitive rehabilitation program for the patients, and investigated the program's effectiveness on the improvement of patients' cognitive abilities.

  Methods

  This research was conducted in three stages through an advanced combined method (quantitative and qualitative). A: The stage of comparing the patients with healthy individuals by a causal-comparative method. B: designing the cognitive rehabilitation protocol according to the results of the first stage, the opinion of psychologists, and applying the Lawshe formula for cognitive rehabilitation protocol according to the first stage results. C: the intervention stage using the quasi-experimental method, in which 103 patients with multiple sclerosis were randomly selected and compared with 86 normal individuals in terms of cognitive functions. The five subtests of the MACIFIMS battery were used to evaluate the patient’s cognitive abilities. Then a rehabilitation protocol was developed, and finally, its effectiveness on 50 patients was evaluated. Both groups were evaluated in post-test and follow-up stages, and data were analyzed using the ANCOVA method with SPSS-22 software.

  Results

  The results showed a significant difference between the mean scores of cognitive tests of patients and normal people, and the content validity of the cognitive protocol was equal to 0.75. Up to 1 was obtained. This significance was maintained in the scores of all averages except verbal long-term memory and visual long-term memory in one-month follow-up.

  Conclusion

  The results show that the designed protocol is effective and a valuable way to increase patients' cognitive abilities.

  Keywords: Perceptual decision-making, Spatial information, Perfect accumulator assumption
 • Mehdi Naghikhani, Javad Hatami*, Azra Jahanitabesh, Kaveh Kiani Pages 135-148
  Introduction

  William James (1890) defines the relationship between thinking and habit as follows: thinking is an interruption between habits, and humans are constantly shifting cognitively between thinking and habit. The present study aimed to investigate the cognitive shifting process between habit (habitual decision making) and thinking (consensus decision making) in stock market decision making. Also, the effect of description-experience learning, statistical literacy, and risk tolerance on the cognitive shifting process and decision-making outcome were taken into the study.

  Methods

  Fifty-four participants were randomly allotted to experience learning group (n=30) and description learning group (n=24) and then regularly invested in a simulated stock market for sixty consecutive days. In addition, the level of statistical literacy was measured using a researcher-made questionnaire, and the FinaMetrica was used as a risk tolerance measure. In order to data analysis, multiple change-point detection methods and multivariate analysis of covariance were used in R and SPSS-26 software.

  Results

  The results, therefore, supported the hypothesis cognitive shift process between habitual decision making and conscious decision making. Also, the effects of description-experience learning and risk tolerance on time to stabilization and time of flexibilization cognitive of shifting process and decision-making outcome were supported, while statistical literacy is ineffective in this regard.

  Conclusion

  Description learning and high-level risk tolerance can increase flexibility and improve investment decision-making in the stock market. Stock exchange organizations can prescribe descriptive information analysis and increase risk tolerance as part of users' decision-making strategies.

  Keywords: Description-Experience learning, Cognitive shifting process, Risk tolerance, Statistical literacy
 • Arash Aghabozorgian Masoumkhani, Maryam Iraji*, Hayat Ameri Pages 149-161
  Introduction

  This research aimed to investigate the possible advantage of conceptual blending theory to illustrate hidden aspects of poetic creativity, which is called elaborating device in conceptual metaphor theory.

  Methods

  We collected 54 poems with equal ratios on the basis of a simple random sampling of Simin Behbahani, Fereydon Moshiri, and Forough Farokhzad’s poetic notebooks. The descriptive- analytic method was used to estimate properties of conceptual blending analysis and extract network models to discuss the metaphorical elaborating and its features that conceptual metaphor theory cannot adequately explain about them.

  Results

  Two micro-models are extracted. In the first model, mental space or a blended space, resulting from a network in a background, reflects some concepts into both input spaces of the other network in the foreground, simultaneously, based on stimulation of similar aspects. In the second model, there are two networks. Some aspects of the first input of the second network have been conceptualized in the first network previously, and the access principle provides a connection between them. By mapping and integrating second network inputs, these aspects connect to more extra information. Integration of the micro-models and the creation of a macro-model is possible.

  Conclusion

  Conceptual blending theory is based on the description of mental spaces integration and process of reflection or connection between networks in which the fundamental structure of generic space is often organized according to a conventional conceptual metaphor, but they can represent some dynamic features, provides sharp illustration about the motivation and manner of metaphorical elaborating.

  Keywords: Metaphorical elaborating, Mental spaces, Conceptual blending, Network models