فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 1 (بهار و تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1400/09/17
 • تعداد عناوین: 7
|
 • اصغر حیدری*، عباسعلی روانلو، عبدالغفور دباغ صفحات 1-10

  نظر به این که بیماری لکه برگی سرکوسپورایی در مزارع چغندرقند برخی از استان ها باعث بروز خسارات کمی و کیفی می شود، نیاز به آزمایش قارچ کش های جدید جهت کنترل این بیماری احساس می شود. در این پژوهش، قارچ کش ارتیواتاپ که ترکیبی از آزوکسی استروبین و دیفنوکونازول است برای کنترل این بیماری در استان های آذربایجان غربی و خوزستان مورد آزمایش قرار گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل سه دز 75/0، 1 و 25/1 لیتر در هکتار از قارچ کش های ارتیواتاپ (SC, 32.5%)، دز نیم کیلوگرم در هکتار از کاربندازیم (WP, 50%) و شاهد بدون قارچ کش بودند. آزمایش های مزرعه ای در سال های 1397 و 1398 در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار اجرا شد. به محض مشاهده اولین علایم بیماری (لکه های گرد برگی) سم پاشی انجام گرفت. ارزیابی شدت بیماری در تیمار های مختلف با مقیاس صفر تا پنج انجام گردید. در پایان فصل کشت، میزان عملکرد چغندرقند نیز در تیمارهای مختلف تعیین شد. بر اساس نتایج به دست آمده، در استان آذربایجان غربی دزهای 25/1 و 1 لیتر در هکتار قارچ کش ارتیواتاپ، به ترتیب با 80 و70 درصد کاهش معنی دار شدت بیماری در مقایسه با شاهد، موثرترین تیمار ها بودند. از نظر تاثیر بر عملکرد، دز 25/1 لیتر در هکتار ارتیواتاپ و دز نیم کیلوگرم در هکتار کاربندازیم موثرترین تیمارها بوده و به ترتیب عملکرد را به میزان 55 و 52 درصد افزایش داده اند. قارچ کش های استفاده شده در استان خوزستان نیز در کاهش شاخص شدت بیماری موثر بودند. موثرترین تیمارها، دز 25/1 و 1 لیتر در هکتار ارتیواتاپ بودند که شدت بیماری را به ترتیب به میزان 82 و 75 درصد در مقایسه با شاهد کاهش دادند. در رابطه با عملکرد، دزهای 25/1، 1 و 75/0 لیتر در هکتار ارتیواتاپ، موثرترین تیمارها بودند و باعث افزایش حدود 45% عملکرد چغندر قند در مقایسه با شاهد شدند.

  کلیدواژگان: آذربایجان غربی، خوزستان، سرکوسپورا، کنترل شیمیایی
 • ناصر امانی فر* صفحات 11-26
  شانکر باکتریایی ناشی از (Pss) Pseudomonas syringae pv. syringae یکی از مهم ترین بیماری های هلو است و استفاده از آفت کش های شیمیایی در مدیریت این بیماری اجتناب ناپذیر است. برای تعیین موثرترین ترکیب شیمیایی، آزمایشی طی سال های 1397 و 1398 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 20 تیمار و چهار تکرار در حاشیه زاینده رود انجام شد. تیمارهای مورداستفاده شامل غلظت 5/2 در هزار از اکسی کلرور مس (WP, 35%)، غلظت 1 در هزار از اکسید مس (نوردوکس® WG, 83.9%)، غلظت 5/0 در هزار از کربوکسیلات مس (کوکسیلWP, 91% ®) ، غلظت 1 درصد از مخلوط بردو (بردوفیکس® BordeaufixS, 18%)، غلظت 2 در هزار از فوزتیل آلومینیوم (الیت® WDG, 80%)، غلظت 3 در هزار از اوره (46%G,) و غلظت 2 در هزار از سولفات روی (33%WP,) و برخی تیمارها شامل مخلوطی از ترکیبات مسی فوق با اوره یا سولفات روی و یا هردوی آن ها بود. اثر تیمارها بر میزان وقوع (درصد آلودگی) و شدت بیماری به روش شاخص دهی در خردادماه ارزیابی شد. سم پاشی اول در پاییز بعد از ریزش برگ ها و سم پاشی دوم قبل از تورم جوانه های گل در زمستان انجام گرفت. سه هفته بعد از سم پاشی دوم، جمعیت Pss در جوانه های هلو با جداسازی باکتری روی محیط کشت شمارش گردید. نتایج نشان داد همه باکتری کش های مسی در مخلوط با اوره و سولفات روی اثر کاهشی معنی داری بر درصد و شدت بیماری در مقایسه با استفاده تنها از این ترکیبات داشتند اما تیمار کربوکسیلات مس یا اکسید مس به علاوه اوره و سولفات روی موثرترین فرمولاسیون در کنترل شیمیایی بیماری شانکر باکتریایی هلو بودند. در استفاده از ترکیبات مسی به تنهایی، بهترین اثرگذاری در کاهش شدت بیماری به ترتیب متعلق به کربوکسیلات مس (7/78%)، اکسید مس (76%)، اکسی کلرو ر مس (1/48%) و مخلوط بردو (6/45%) بود. فوزتیل آلومینیوم در حد اکسی کلرور مس و مخلوط بردو میزان وقوع و شدت بیماری را کاهش داد. کاربرد اوره و سولفات روی نیز ازنظر آماری تفاوت معنی داری با شاهد داشتند.
  کلیدواژگان: اوره، ترکیبات مسی، سولفات روی، فوزتیل آلومینیوم
 • بنفشه صفایی فراهانی*، محمودرضا کریمی شهری، اعظم شکاری اسفهان، حسین خباز جلفایی صفحات 27-38

  بیماری سفیدک پودری مو ناشی از قارچErysiphe necator Schwein ، یکی از مهم ترین بیماری های مو در ایران است. در این پژوهش کارآیی قارچ کش جدید سرکادیس® (فلوکساپیروکساد؛ 5/26% SC,) با دوز های 1/0، 15/0 و 3/0 در هزار در مقایسه با قارچ کش های بلکیوت® (ایمینوکتادین تریس؛ 40% WP,)، توپاس® (پنکونازول؛ 20% EW,)، استروبی® (کرزوکسیم-متیل؛ 50% WG,) و سولفور (گوگرد؛ 80% SC,) در کنترل بیماری سفیدک پودری مو بررسی شد. آزمایش در سال 1398 در استان های خراسان رضوی و فارس اجرا شد. در هر استان، یک باغ انگور با رقم عسگری دارای سابقه ی بیماری انتخاب و آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با نه تیمار و هر تیمار مشتمل بر چهار تکرار انجام شد. هر تکرار شامل یک درختچه انگور بارور شش ساله بود. سم پاشی در چهار نوبت انجام شد. زمان اولین سم پاشی مصادف با تورم جوانه ها بود. سم پاشی دوم مصادف با ریزش گل های خوشه ی انگور، سم پاشی سوم در مرحله تشکیل غوره و سم پاشی چهارم در مرحله ی ترش و شیرین شدن میوه ی انگور انجام شد. پانزده روز پس از سم پاشی چهارم، برای ارزیابی تاثیر تیمارها از هر درخت 100 برگ و هشت خوشه به طور تصادفی انتخاب و به آزمایشگاه منتقل شد. پس از محاسبه ی میزان درصد وقوع و درصد شدت بیماری، مقادیر مربوطه در برنامه آماری SAS تجزیه آماری (واریانس و مقایسه میانگین) شد. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که بین تیمارها در سطح احتمال یک درصد اختلاف معنی دار وجود داشته و قارچ کش سرکادیس® با دوز 15/0 و 3/0 در هزار به ترتیب با کاهش حداقل 79/72 و 91/82 درصد در شدت سفیدک پودری روی برگ و میوه ی مو نسبت به شاهد می تواند به طور کارآمدی برای مدیریت سفیدک پودری مو در کشور مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: انگور، تاکستان، شدت بیماری، کنترل شیمیایی، وقوع بیماری
 • مریم غایب زمهریر*، حسین عظیمی، سعید مدرس نجف آبادی، علی عباسی صفحات 39-48

  کپک خاکستری، به عنوان یکی از بیماری های مهم محصولات کشاورزی مختلف، خسارت جدی قبل و پس از برداشت وارد می کند. به منظور بررسی کارآیی قارچ کش های تری فلوکسی استروبین + فلوپیرام (لونا سین سیشن®؛ SC, 50%) و پیراکلواستروبین+بوسکالید (سیگنوم®؛ WG, 34.4%) در کنترل بیماری کپک خاکستری خیار با عامل Botrytis cinerea، آزمایش هایی در شرایط گلخانه در استان هرمزگان و جنوب استان کرمان (جیرفت)، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 9 تیمار و 4 تکرار، اجرا شد. محلول پاشی کرت های آزمایشی با مشاهده اولین علایم بیماری آغاز و با فاصله 7 روز در 4 نوبت ادامه یافت. ارزیابی کرت های آزمایشی 7 روز بعد از آخرین محلول پاشی، با شمارش مجموع تعداد گل و میوه آلوده در هر کرت آزمایشی تعیین شد. داده ها پس از تبدیل به جذر، نرمال و در نرم افزار SAS تجزیه واریانس شد و میانگین ها به طریق آزمون چند دامنه ای دانکن مقایسه و اثربخشی تیمارها محاسبه شد. تجزیه واریانس مرکب مکان نشان داد که اثر متقابل تیمار × مکان معنی دار نیست. در حالی که بین تیمارها در هر دو ارزیابی وقوع بیماری روی گل و میوه اختلاف معنی دار در سطح 1% وجود داشت. مقایسه اثربخشی تیمارها نشان داد که غلظت های 5/0 و 4/0 درهزار لونا سن سیشن و غلظت های 5/1 و 25/1 درهزار سیگنوم به ترتیب 95، 8/89، 95 و 95 درصد کاهش در تعداد گل های آلوده و 5/95، 4/90، 4/90 و 4/90 درصد کاهش در تعداد میوه های آلوده نسبت به شاهد آب پاشی را باعث شده اند. بنابراین تیمارهای ذکر شده، بیش ترین کارآیی را در کنترل بیماری داشته و تحت تاثیر آن ها، میانگین وقوع بیماری در پایین ترین سطح آماری قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه غلظت 4/0 لونا سن سیشن و غلظت 25/1 درهزار قارچ کش سیگنوم، غلظت های قابل توصیه برای محلول پاشی با فاصله 7 روز در جهت مدیریت بیماری کپک خاکستری خیار در شرایط گلخانه هستند.

  کلیدواژگان: بوسکالید، پیراکلواستروبین، تری فلوکسی استروبین، سیگنوم، کپک خاکستری
 • بنفشه صفایی فراهانی*، اعظم شکاری اسفهلان، محمود رضا کریمی شهری، احمد حیدریان، حسین خباز جلفایی، بیژن کاووسی صفحات 49-60

  سفیدک پودری مو که توسط قارچErysiphe necator Schwein  ایجاد می شود یکی از مهم ترین بیمار ی های مو در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله ایران است. در این مطالعه، کارآیی قارچ کش جدید پروسپر® (اسپیروکسامین؛ CS, 300) با قارچ کش های ثبت شده ی بلکیوت® (ایمینوکتادین تریس)، توپاس® (پنکونازول)، استروبی® (کرزوکسیم- متیل) و گوگرد سمیران® (SC, 80%) در کنترل بیماری سفیدک پودری مو مقایسه شد. آزمایش در سه استان فارس، خراسان رضوی و اصفهان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با نه تیمار و هر تیمار مشتمل بر چهار تکرار انجام شد. هر تکرار شامل دو درختچه انگور بارور هفت ساله بود. زمان اولین سم پاشی مصادف با باز شدن اولین جوانه های شاخه ها بود و سم پاشی دوم با فاصله 15 روز از سم پاشی اول انجام شد. برای سمپاشی های اول و دوم از پروسپر با دوزهای مختلف بدین شرح استفاده شد: تیمار اول با دوزهای 35/0 و 6/0، تیمار دوم با دوزهای  7/0 و 2/1 و تیمار سوم با دوزهای 1 و 8/1 میلی لیتر در لیتر. پس از گذشت 45 روز از دومین سم پاشی، از هر تکرار 100 برگ و 8 خوشه میوه به طور تصادفی انتخاب و برای ارزیابی درصد وقوع و شدت بیماری مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی نتایج نشان داد که بین تیمارها در سطح احتمال یک درصد اختلاف معنی دار وجود دارد و پروسپر® با دوز 7/0 و 2/1 به ترتیب برای سم پاشی اول و دوم در مقایسه با تیمار شاهد باعث کاهش شدت بیماری در برگ و خوشه ی مو به ترتیب به میزان  42/88% و 31/78% در استان فارس، 64/75% و 22/85% در استان خراسان رضوی و 73/36% و 07/61% در استان اصفهان شد. بنابراین نتایج این پژوهش نشان داد قارچ کش پروسپر® کارآیی لازم را برای کنترل سفیدک پودری مو در ایران دارد.

  کلیدواژگان: ایمینوکتادین تریس، پنکونازول، کرزوکسیم- متیل، کنترل شیمیایی، گوگرد
 • نوشین نظام آبادی، سمیه تکاسی*، علیرضا میرزاجانی، سید محمد صلواتیان صفحات 61-72

  به منظور کنترل علف هرز مهاجم سنبل آبی (Eichhornia crassipes Mart.)، دو آزمایش در استان گیلان در سال های 1396 و 1397 انجام شد. آزمایش اول در تالاب انزلی (رودخانه مرغک) با هدف ارزیابی کارایی علف کش های گلایفوسیت (SL, 41%) در مقادیر 2 و 3 لیتر در هکتار (دو بار کاربرد) با و بدون ماده افزودنی دشر (0.5%)، گلایفوسیت در مقادیر 2 و 3 لیتر در هکتار (دو بار کاربرد) با ماده افزودنی سولفات آمونیوم (2%) و گلیفوزینات آمونیوم (SL 15%) در مقادیر 5/2 و 5 لیتر در هکتار انجام شد. آزمایش دوم در استخر (مزوکوزوم) با هدف مقایسه کارایی علف کش های گلایفوسیت 3 لیتر در هکتار (دو بار کاربرد) با و بدون سولفات آمونیوم، گلیفوزینات آمونیوم 5 لیتر در هکتار و بیس پیریباک سدیم (SC 12.5% و OF 10%) در مقادیر 200 و 300 میلی لیتر در هکتار (دو بار کاربرد) انجام شد. کاربرد علف کش ها در زمان رشد فعال گیاه (قبل تا اوایل گلدهی) بود. ارزیابی چشمی تیمارها (EWRC)، نمونه برداری از سنبل آبی در زمان 30 روز پس از سمپاشی انجام شد و درصد کاهش وزن تر و خشک سنبل آبی تیمارها نسبت به شاهد محاسبه گردید. نتایج ارزیابی چشمی دو آزمایش نشان داد که برترین تیمار، گلایفوسیت 3 لیتر در هکتار با 98 درصد کنترل بود، این تیمار در آزمایش دوم به ترتیب موجب 56 و 64 درصد کاهش وزن تر و خشک سنبل آبی، 30 روز پس از سمپاشی و نابودی کامل گیاه سه ماه پس از سمپاشی شد. علف کش بیس پیریباک سدیم (OF 10%) 200میلی لیتر در هکتار نیز به ترتیب موجب 63، 33 و 56 درصد کنترل چشمی و کاهش وزن تر و خشک گیاه در زمان نمونه برداری و نابودی کامل گیاه سه ماه پس از سمپاشی شد.

  کلیدواژگان: اکوسیستم آبی، بیس پیریباک سدیم، علف هرز آبزی، علف هرز خطرساز، گلایفوسیت
 • حسن علیپور*، احمد حیدری، ندا علیزاده صفحات 73-86

  پژوهش حاضر به منظور بررسی عوامل موثر در انتخاب صحیح آفت کش ها توسط تولیدکنندگان برنج، گندم و سیب زمینی انجام شد. برای این منظور، از روش توصیفی-همبستگی استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل 90240 نفر از تولیدکنندگان برنج، گندم و سیب زمینی در شش استان گلستان، مازندران، فارس، خراسان رضوی، اردبیل و همدان بودند. از این تعداد 1000 نفر تولید کننده به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه به عنوان ابزار تحقیق جمع آوری شد که روایی ظاهر و محتوای آن با استفاده از نرم افزار SPSS بررسی و مقدار آن بین 93/0 - 81/0 به دست آمد. نتایج به دست آمده از تحقیق مشخص نمود که عمده عوامل موثر بر انتخاب صحیح آفت کش ها توسط تولیدکنندگان، رضایت شغلی تولیدکنندگان، شرکت در دوره های آموزشی، و علاقه مندی به تولید بود. دیدگاه اکثریت تولیدکنندگان (50 درصد) نسبت به داشتن تنوع در مصرف سموم کشاورزی به منظور انتخاب یک آفت کش مناسب، به نسبت منفی بود. هم چنین دیگر نتایج تحقیق مشخص نمود که ارتباط مثبت و معنی داری بین سطح تحصیلات و سن تولیدکنندگان با متغیر وابسته تحقیق (دیدگاه نسبت به انتخاب صحیح آفت کش ها) وجود داشت.

  کلیدواژگان: آفات گیاهی، دیدگاه، سموم، تولیدکنندگان
|
 • Asghar Heydari *, AbbasAli Ravanlou, A. Zadeh Dabbagh Pages 1-10

  Cercospora leaf spot causes quantitative and qualitative damages to the sugar beet production in some provinces and testing new fungicides to control this disease is necessary. In this research, Ortivatop (azoxystrobin-difnoconazole SC 32.5%) fungicide was evaluated against the disease caused by Cercospora beticola in West Azerbaijan and Khuzestan provinces of Iran. Treatments included Ortiva top at three doses (1.25 1 and 0.75 l/hec), Carbendazim at 0.5 kg/hec and no fungicide control. The design of the experiments was randomized complete block design (RCBD) with five treatments and four replications. Fungicide application was performed after observation of the first symptoms of the disease as circular leaf spots. Disease evaluation was done in different treatments based on a 0-5 disease severity index scaling.  In addition to the disease, the yield of sugar beet root for each treatement was also determined at the harvesting time. According to the results, in West Azarbaijan province, Ortiva top at 1.25 and 1 l/h were the most effective treatments and reduced the disease severity by 80% and 70% respectively. With regard to the yield, Ortivatop at 1.25 and 1 l/h were also significantly effective and resulted in 55 and 43% increase in the yield respectively. In Khuzestan province, results indicated that all fungicides reduced the disease severity significantly and the most effective treatments were Ortivatop at 1.25 and 1 l/h with 82 and 75% disease reduction respectively. Regarding the yield, all three doses of Ortiva top were significantly effective and increased the yield by 44% compared to the control.

  Keywords: west Azerbaijan, Khuzestan, Cercospora beticola, Chemical control
 • Naser Amanifar * Pages 11-26
  Bacterial canker caused by Pseudomonas syringae pv. syringae (Pss) is one of the most important diseases of peach and the use of  chemical pesticides in the control of the disease is inevitable. To determine the most effective formulation of copper bactericides, an experiment was conducted, during 2018-2020, in the form of a randomized complete block design with 20 treatments and 4 replications along the Zayanderood river. The treatments  used included copper oxychloride, copper oxide, copper carboxyl, bordeaux mixtures, fosetyl aluminium, urea and Zinc sulfate. Some treatments included a mixture of the above copper bactericides with urea or zinc sulfate, or both. The effect of the treatments on the incidence and severity of the disease was assessed by scaling the size of the canker in early June.. The first spraying was done in autumn after leaf fall and the second spraying was done before swelling of flower buds in winter. Three weeks after the second spraying, the population of Pss in peach buds was counted by isolation of the bacteria on the culture medium. The best formulations for chemical control of of peach bacterial canker were copper carboxyl or copper oxide plus urea and zinc sulfate compared witht copper bactericides alone. the highest efficacy was observed by copper carboxyl (78.7%), copper oxide (76%), copper oxychloride (48.1%) and Bordeaux mixture (45.6%), respectively, in terms of reducing disease severity. Fosetyl aluminium like copper oxychloride and Bordeaux mixtures, reduced disease severity level. Also, there was a statistically significant difference between application of urea and Zinc sulfate in comparison with the control (P = 0.05).
  Keywords: copper compounds, fosetyl aluminium, Urea, Zinc Sulfate
 • Banafsheh Safaiefarahani *, M .R. Karimi Shahri, A. Shekariesfahlan, H .Khabaz Jolfae Pages 27-38

  Grape powdery mildew caused by Erysiphe necator is one of the most important diseases of vine in Iran. In this study, the efficacy of new fungicide, Sercadis® (Fluxapyroxad 26.5%), at doses of 0.1, 0.15 and 0.3 ml L-1 was compared with the registered fungicides Belkute® (Iminoctadine Tris 40%), Topas® (Penconazole 20%), Stroby® (Kresoxim-methyl 50%) and sulfur 80% to control grape powdery mildew. The experiment was carried out in Razavi Khorasan and Fars provinces in 2019. In each region, a vineyard with Asgari cultivar with a history of disease was chosen and the experiment was performed using randomized complete block design with nine treatments and four replications. Each replication contained a six-year-old fertile grapevine tree. Spraying was done four times. The first spraying was performed just as the buds started to swell, the second, third and fourth spraying were performed after petal fall, just as sour berries formation, and when the fruits were sweet and sour respectively. For data collection, in each treatment, 15 days after the fourth spraying, symptoms of 100 randomly chosen leaves and 8 Bunches of grapes were recorded. The disease incidence and disease severity were calculated for all the samples. The data were then analyzed using SAS software. The results show that, there is a significant difference between treatments and controls at 1% probability level and Sercadis® at the dose of 0.15 ml L-1 reduced disease severity on grape leaves and fruits at least by 72.79% and 82.91% respectively, which makes it an effective treatment in management of grapevine powdery mildew in Iran.

  Keywords: Chemical control, Disease incidence, disease severity, grape, vineyard
 • M .Ghayeb Zamharir *, H. Azimi, S. Moddares Najaf Abadi, A. Abbasi Pages 39-48

  To study the efficacy of Trifloxystrobin + fluopyram SC 500 (Luna® Sensation) and pyraclostrobin + boscalid WG 34.4% (Signum®) fungicides in controlling the cucumber gray mold disease, experiments were carried out in a Randomized Complete Block Design (RCBD) with 9 treatments and 4 replications under greenhouse conditions. Foliar application of experimental plots began with the onset of symptoms of disease and continued four times with an interval of 7 days. The results were expressed 7 days after the last spraying as the Disease Incidence Percent (DIP) in flowers and fruits for each plant.  Means were compared using Duncan's Multiple Range Test (P = 5%). The analysis of variance (ANOVA) indicated significant difference between treatments but no interaction between fungicide treatments and locations. Mean comparison of treatments, revealed that Luna® Sensation at 0.4 and 0.5 m/L-1 along with Signum® at 1.25 and 1.5 g/L-1 showed 95, 89.8, 95, and 95 % reduction in the disease incidence on flowers respectively, compared to the water spraying control. In this study Diaconal at 3 ml/L-1 as standard fungicide showed only 44.3% efficacy on flower infections and 52.8% efficacy on fruit infections respectively. This study also revealed that, water spraying increased the disease incidence by 8.5% compared with no spraying control. Based on the results, the dose of 0.4 ml/L-1 of Luna® Sensation and 1.5 g/L-1 of Signum® fungicides are the most effective doses for foliar application at 7 day intervals for controlling the gray mold disease of cucumber under greenhouse condition.

  Keywords: Boscalid, gray mold, Pyraclostrobin, Signum, Trifloxystrobin
 • Banafsheh Safaiefarahani *, M. R. Karimi Shahri, A. Shekariesfahlan, H. Khabaz Jolfae Pages 49-60

  Grape powdery mildew caused by Erysiphe necator Schwein is one of the most important diseases of grapevine in many countries including Iran. In this study, the efficacy of the new fungicide, Prosper® (Spiroxamine), was compared with the registered fungicides Belkute® (Iminoctadine Tris), Topas® (Penconazole), Stroby® (Kresoxim-methyl) and sulfur for the control of grape powdery mildew. The experiment was carried out in three provinces including Fars, Razavi-Khorasan and Isfahan in randomized complete block design with nine treatments and four replicates. Each replicate contained two seven year old grapevine trees. The first spraying was performed just as the buds started to open and the second spraying was performed 15 days later. Prosper® was used in different doses for the first and second spraying as follow:  0.35 and 0.6 ml L-1 for the first treatment, 0.7 and 1.2 ml L-1 for the second treatment, 1 and 1.8 ml L-1 for the third treatment.  Forty five days after the second spraying, 100 leaves and 8 bunches of grapes were selected randomly from each replicate and symptoms were recorded. The disease incidence and severity was calculated for all samples. The results show that Prosper® in doses of 0.7 and 1.2 ml L-1 after  the first and second spraying reduced the disease severity on grape leaves and fruits by 88.42% and 78.31% in Fars, 75.64% and 85.22% in Razavi-Khorasan and 36.73% and 61.07% in Isfahan compared with the control respectively. Therefore it could be concluded that Prosper can be used effectively to control grapevine powdery mildew in Iran.

  Keywords: Chemical control, Iminoctadine tris, Penconazol, Krezoxim-Methyl, sulphur
 • N. Nezam Abadi, Somayeh Tokasi *, A. R .Mirza Jani, S. Mohammad Salavatian Pages 61-72

  In order to control the invasive weed, Eichhornia crassipes (Mart.), two experiments were carried out during 2017 and 2018 in Gilan province. The first experiment was carried out in Anzali Lagoon to investigate the efficacy of Glyphosate (41%SL) at 2 and 3 Lha-1 (two applications), Glyphosate at 2 and 3 Lha-1 plus Dasher Adjuvant (0.5%) (two applications), Glyphosate at 2 and 3 Lha-1 plus Ammonium Sulfate Adjuvant (2%) (two applications) and Glufosinate-ammonium (15% SL) at 2.5 and 5 Lha-1. The second experiment was carried out in mesocosm to compare the efficacy of Glyphosate at 3 Lha-1 (two applications), Glyphosate at 3 Lha-1 plus Ammonium Sulfate (two applications), Glufosinate-ammonium at 5 Lha-1 and Bispyribac sodium (12.5% SC and 10% OF) at 200 and 300 mlha-1 (two applications). EWRC rating scale for visual control and the wet and dry weight reduction of water hyacinth were checked in comparison with the weedy check within 30 days after herbicide application. The Results of visual control in both the experiments indicated that the best treatment was Glyphosate at 3 Lha1 with 98% weed control and in the second experiment in this treatment wet and dry weight reduction was 56% and 64% compared to weedy check, within 30 days after herbicide application and complete control within three months after application respectively. Bispyribac sodium (10%OF) at 200 mlha-1 had 63% visual control, 33% and 56% wet and dry weight reduction compared with the weedy check within 30 days after herbicide application and complete control within three months after application, respectively.

  Keywords: Aquatic ecosystem, aquatic weed, Bispyribac sodium, Glyphosate, Noxious weed
 • H .Alipour *, Ahmad Heidari, N .Alizadeh Pages 73-86

  The present study was conducted to investigate the factors affecting the correct selection of pesticides by rice, wheat and potato producers. For this purpose, descriptive-correlation method was used. The statistical population of this study included 90240 rice, wheat and potato producers in six provinces of Golestan, Mazandaran, Fars, Khorasan Razavi, Ardabil and Hamedan (N = 90240). Out of which 1000 producers (n = 1000) were selected by stratified random sampling method with proportional assignment. Data were collected using a questionnaire as a research tool that the validity of its appearance and content was assessed by a group of experts using SPSS software and its value was between 0.93 - 0.81. The results show that the main factors affecting the correct selection of pesticides by the producers are job satisfaction of producers, participation in training courses and interest in production. The majority of producers (50%) had a relatively negative view on the diversity of pesticide use in order to select a suitable pesticide.  The results also, show that there is a positive and significant relationship between the level of education and age of producers with the dependent variable of the research (perspective on the correct choice of pesticides).

  Keywords: Plant Pests, Perspectives, pesticides, Producers