فهرست مطالب

پژوهش آب در کشاورزی - سال سی و پنجم شماره 3 (پاییز 1400)
 • سال سی و پنجم شماره 3 (پاییز 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/10/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی مختاران*، پیمان ورجاوند، حسین دهقانی سانیج، شکرالله آبسالان، آذرخش عزیزی، علیرضا جعفرنژادی صفحات 217-234

  این تحقیق به منظور مقایسه و پایش دو سامانه آبیاری قطره ای و سطحی برای کشت های ذرت و گندم در سه فصل کاشت از تابستان 1395 تا بهار 1397 در یکی از ایستگاه های تحقیقات کشاورزی خوزستان واقع در اهواز طراحی و اجرا شد. منبع آب آبیاری رودخانه کارون با شوری سه دسی زیمنس بر متر در مقطع اهواز بود. این پژوهش به صورت طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید. تیمارها و مبنای بلوک بندی در کشت ذرت، رژیم آبیاری دو و چهار روزه و در کشت گندم، فواصل 60،40 و 75 سانتی متری بین نوارهای قطره ای بود. نتایج نشان داد که حجم آب کاربردی در سامانه قطره ای برای کشت های ذرت و گندم به ترتیب %24 و %32 نسبت به سامانه سطحی کمتر بود. همچنین بهره وری آب در سامانه قطره ای برای کشت ذرت در عملکرد علوفه ای و دانه ای به ترتیب 16% و 21% و برای کشت گندم به میزان %35 نسبت به سامانه آبیاری سطحی بیشتر بود. در کشت گندم میزان بهره وری آب برای فواصل مختلف نوارهای قطره ای از همدیگر نیز اختلاف معنی داری نداشت بنابراین می توان در خاک هایی با بافت سنگین، از نوارهای آبیاری قطره ای با فواصل 75 سانتی متری برای کشت گندم بهره برداری کرد. در تحلیل پایش خاک، سامانه قطره ای موجب کاهش کیفیت خاک شد. به نحوی که خاک غیرشور- غیرسدیمی (ECe=3.09dS/m, ESP=6.18%) ابتدای تحقیق، بعد از سه فصل کاشت با این سامانه، شور شد (ECe=7.63dS/m, ESP=12.63%). اما، با وجود انباشت نمک ها در پیرامون خاک خیس شده زیر قطره چکان ها، رشد و عملکرد گیاهان در سامانه قطره ای نسبت به سامانه آبیاری سطحی بهتر بود و دلیل آن بالا نگه داشتن پتانسیل آب خاک در محیط اطراف ریشه و در زیر قطره چکان ها بود که تجمع نمک را کاهش داده و رشد بهتر گیاه را با وجود آب شور محقق ساخت. نتایج این پژوهش نشان داد که در صورت استفاده از سامانه قطره ای برای اقلیم مشابه مناطق مرکزی و جنوبی خوزستان، زهکشی اراضی و عملیات آبشویی در انتهای فصل کشت برای حفاظت خاک ضرورت دارد.

  کلیدواژگان: سامانه نوین آبیاری، بهره وری آب، رژیم آبیاری
 • نورالله جلالی کوتنایی، علی شاهنظری*، میرخالق ضیاء تباراحمدی، مجتبی خوش روش، مجتبی رضایی صفحات 235-245
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات مدیریت آبیاری بر روی مقدار آب مورد نیاز مزرعه برنج و ضریب گیاهی در کشت اول دو رقم هاشمی و کوهسار در شرایط مزرعه در شهرستان محمودآباد در استان مازندران بود. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در دو سال زراعی 96-1395 و 97-1396 انجام شد. مقدار آب مورد نیاز مزرعه (از نشاءکاری تا برداشت) و ضریب گیاهی این دو رقم در دو سامانه کشت سنتی غرقابی و مدیریت کشت فشرده برنج مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در کشت نخست، مقدار میانگین دوساله آب مورد نیاز مزرعه برای رقم های کوهسار و هاشمی در سامانه ی مدیریت کشت فشرده ی برنج به ترتیب 534 و 556 و برای سامانه ی سنتی غرقابی 623 و 632 میلی متر بود. مقدار آب مورد نیاز مزرعه در کشت سنتی غرقابی نیز به میزان 13/1% در سامانه ی مدیریت کشت فشرده ی برنج کاهش یافت. مقادیر ضریب گیاهی بر پایه ی تبخیر- تعرق مرجع از روش تشتک تبخیر برای فازهای سه گانه ی رویشی، زایشی و رسیدن، برای سامانه ی سنتی غرقاب در کشت اول برای رقم کوهسار به ترتیب از راست به چپ برابر با (1/14-1/129 -0/92) و هاشمی (1/18-1/32-0/92) به دست آمد. طبق نتایج به دست آمده می توان دریافت که به کارگیری سامانه ی کشت فشرده ی برنج باعث صرفه جویی قابل ملاحظه ای در مصرف آب شالیزار می‎شود. لذا با توجه به کمبود آب در کشور، می توان از این روش به عنوان یکی از راهکارهای سازگاری با کم آبی در مناطق برنج خیز بهره برد.
  کلیدواژگان: شالیزار، تبخیر تعرق مرجع، روش تشتک تبخیر، کشت فشرده برنج، کشت سنتی غرقاب
 • محمد عامریان، سید ابراهیم هاشمی گرم دره*، عذرا کرمی صفحات 247-258
  کمبود منابع آب به ویژه در بخش کشاورزی یکی از معضلات متداول در توسعه پایدار محسوب می شود. به این منظور تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر کم آبیاری در روش آبیاری قطره ای بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارآیی مصرف آب در گیاه ذرت سینگل کراس 704، در سال زراعی 97-1396 در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران واقع در شهرستان پاکدشت اجرا شد. آزمایش به صورت بلوک کامل تصادفی با سه سطح %100 (D1)، %75 (D2) و %55 (D3) نیاز آبی گیاه ذرت در سه تکرار انجام شد. بیشترین عملکرد زیست توده در بین سطوح مختلف آبیاری در تیمار %100 مشاهده شد و با اعمال کم آبیاری%75 و %55 ، عملکرد محصول %25 و %50 کاهش نشان داد. همچنین، بیشترین عملکرد دانه برابر 14805 کیلوگرم در هکتار در تیمار %100 آبیاری و کمترین آن با مقدار 10227 کیلوگرم در هکتار در تیمار %55 نیاز آبی بود. بیشترین کارآیی مصرف آب زیست توده برای تیمار %75 آبیاری قطره ای و برابر با 55/3 کیلوگرم بر مترمکعب آب مصرفی به دست آمد. بنابراین می توان گفت که سامانه آبیاری قطره ای با %75 نیاز آبی، سامانه بهینه است و استفاده از آن توصیه می شود.
  کلیدواژگان: عملکرد دانه، عملکرد زیست توده ذرت، نیاز آبی گیاه
 • حسین ابراهیم نژاد، علی کرامت زاده*، فرشید اشراقی، اعظم رضایی صفحات 259-275
  یکی از مهم ترین مسایل بخش کشاورزی پایین بودن بهره وری نهاده ها به ویژه آب است. در این مطالعه علاوه بر تعیین بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب، عوامل موثر بر بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب در تولید پرتقال در شهرستان قایم شهر استان مازندران نیز بررسی شد. در راستای اهداف تحقیق، از شاخص های عملکرد به ازای مترمکعب آب آبیاری (CPD)، درآمد ناخالص به ازای مترمکعب آب آبیاری (BPD) و درآمد خالص (سود) به ازای مترمکعب آب آبیاری (NBPD) استفاده شد. همچنین برای بررسی عوامل موثر بر بهره وری آب از تحلیل های رگرسیونی بهره گرفته شد، اطلاعات لازم در این پژوهش نیز از طریق تکمیل 162 پرسشنامه از باغداران شهرستان قایم شهر در استان مازندران در سال زراعی 98-1397 گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار Eviews7 انجام پذیرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که برای پرتقال شهرستان قایم شهر، شاخص CPD معادل 6/9 کیلوگرم بر مترمکعب، شاخص BPD معادل 47500 ریال بر مترمکعب و شاخص NBPD در سه نرخ بهره 10، 12 و 15 درصد به ترتیب معادل 29000، 28000 و 26600 ریال بر مترمکعب است. دبی چاه، روزهای استفاده از چاه، مدت زمان صرف شده برای آبیاری، تعداد دفعات آبیاری، سن درختان، فاصله درختان، سن باروری درختان، هزینه سم و هزینه کود از عوامل موثر بر بهره وری آب می باشند. در بین متغیرهای مذکور متغیر مدت زمان صرف شده برای آبیاری از طریق تاثیر بر میزان آب آبیاری، بیشترین تاثیر را بر بهره وری فیزیکی آب داشته است. با توجه به تاثیر منفی متغیرهای دبی چاه، تعداد دفعات آبیاری و مدت زمان صرف شده برای آبیاری بر بهره وری اقتصادی آب، پیشنهاد می گردد آبیاری متناسب با نیاز درختان و با روشی صورت گیرد که حجم آب کمتری مصرف شود.
  کلیدواژگان: عملکرد به ازای حجم آب، هزینه تولید، درآمد ناخالص، درآمد خالص، تحلیل رگرسیونی
 • الیاس استادی، عباس خاشعی سیوکی، امیر سالاری* صفحات 277-286
  ضرورت افزایش بهره وری اقتصادی کشاورزی و  افزایش تقاضای جهانی برای مصرف گیاهان دارویی و همچنین کم بودن نیاز آبی این گیاهان باعث تغییر الگوی کشت به نفع گیاهان دارویی شده است. با توجه به مشخص نبودن نیاز آبی گیاه دارویی سیاهدانه در منطقه خشک بیرجند، این تحقیق با هدف تعیین ضرایب گیاهی (Kc) مراحل مختلف رشد و همچنین تعیین نیاز آبی (ETc) این گیاه در سال 1397 اجرا شد. به منظور اجرای طرح از سه عدد میکرولایسیمتر وزنی با قطر 20 و ارتفاع 16 سانتی متر در سه تکرار استفاده شد. تبخیر و تعرق روزانه واقعی به روش بیلان آب در میکرولایسیمترها برآورد شد و تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از گیاه چمن 12 سانتی‎متری (گیاه مرجع) محاسبه گردید .نتایج نشان داد که در مرحله ابتدایی میزان تبخیر و تعرق پایین بود، در مراحل توسعه روند افزایشی داشت، در مرحله میانی به حداکثر مقدار خود رسید و در مرحله انتهایی رشد گیاه به علت فرآیند پیری میزان تبخیر و تعرق به حداقل مقدار کاهش یافت. مقدار تبخیر و تعرق مرجع برابر با 1439 میلی متر، میانگین نیاز آبی سیاهدانه برابر با 670 میلی متر و مقدار ضرایب گیاهی در مراحل مختلف اولیه، توسعه، میانی و انتهایی به ترتیب برابر با 0/39، 0/53، 0/59 و 0/28 بدست آمد. نتیجه گیری کلی تحقیق این است که با استفاده از مقادیر ضرایب گیاهی و نیاز آبی بدست آمده می توان نسبت به کشت برنامه ریزی شده این محصول با حداکثر بهره وری آب در منطقه خشک بیرجند اقدام نمود.
  کلیدواژگان: تبخیر و تعرق، برنامه ریزی آبیاری، میکرولایسیمتر
 • محسن سیلسپور* صفحات 287-301
  به منظور بررسی تنش شوری آب بر ویژگی های جوانه زنی بذر کینوا، یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح آماری کامل تصادفی با 10 تیمار و سه تکرار در سال 1397 در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران اجرا شد. عامل شوری آب در پنج سطح (آب مقطر، 5، 10، 15 و 20 دسی زیمنس بر متر) و عامل رقم در دو سطح (تیتیکاکا و ردکاردینا) در نظر گرفته شد. اثر شوری آب و رقم و اثر متقابل آنها بر صفات درصد و سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه، ریشه چه و گیاه چه، شاخص بنیه و شاخص تحمل ساقه چه و ریشه چه معنی دار بود. تنش شوری کلیه صفات اندازه گیری شده را به طور معنی داری کاهش داد که این کاهش در رقم ردکاردینا بیشتر از رقم تیتیکاکا بود. تنش شوری آب تا سطح پنج دسی زیمنس بر متر تاثیر معنی داری بر درصد جوانه زنی بذر رقم تیتیکاکا نداشت، در حالی که در مورد رقم ردکاردینا تفاوت درصد جوانه زنی بین سطوح شاهد آب مقطر و شوری پنج دسی زیمنس بر متر معنی دار بود. بیشترین درصد جوانه زنی به میزان 100% از تیمار بدون تنش شوری (تیمار شاهد) در هر دو رقم تیتیکاکا و ردکاردینا به دست آمد، در حالی که درصد جوانه زنی در تنش شوری آب 5، 10، 15 و 20 دسی زیمنس بر متر در رقم تیتیکاکا 1/4%، 4/9%، 14/3% و 21% و در رقم ردکاردینا به ترتیب2/6%، 6/6%، 18/3% و 29/7% نسبت به شاهد کاهش یافت. طول ساقه چه ارقام در سطح شوری 5، 10، 15 و 20 دسی زیمنس بر متر نسبت به تیمار شاهد به ترتیب 6/8%، 14/0%، 27/6% و 39/6% برای رقم تیتیکاکا و 7/3%، 19/9%، 43/7% و 53/8% برای ردکاردینا نسبت به شاهد کاهش نشان داد که این درصد کاهش برای طول ریشه چه رقم تیتیکاکا، 2/1%، 12/6%، 32/6% و 44/2% و در رقم ردکاردینا 6/4%، 21/2%، 38/2% و 57/9% بود. تنش شوری آب 5، 10، 15 و 20 دسی زیمنس بر متر موجب شد تا وزن خشک گیاهچه رقم تیتیکاکا 12/7%، 27/1%، 36/8% و 46/6% و در رقم ردکاردینا 11/4%، 27/8%، 45/0% و 57/1% کاهش یابد. نتایج به دست آمده حاکی از حساسیت بیشتر رقم ردکاردینا به تنش شوری آب در مرحله جوانه زنی در مقایسه با رقم تیتیکاکا بود.
  کلیدواژگان: درصد جوانه زنی، کینوا رقم تیتیکاکا، کینوا رقم ردکاردینا، وزن خشک گیاهچه
 • یاسر حسینی* صفحات 303-321

  خیار (Cucumis sativus L) یکی از مهم ترین تولیدات گلخانه ای در ایران و جهان محسوب می شود. خیار محصول فصل گرم معتدل بوده و به تغییرات رطوبت خاک بسیار حساس است. به منظور مدل سازی تاثیر اختلاط خاک با خاک اره بر عملکرد خیار گلخانه ای در شرایط تیمارهای رطوبتی، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل نمونه بدون خاک اره (شاهد) و ترکیب 5%، 10%، 20% و 40% خاک اره بود و رژیم های رطوبتی در دو سطح 45% و 65% ظرفیت زراعی و سطح بدون تنش منظور گردید. با استفاده از روش سطح پاسخ، نتایج نشان داد که بهترین مدل عملکرد بر اساس متغیر های درصد خاک اره و میزان رطوبت، مدل درجه دو با ضریب تبیین 0/85 است. همچنین تاثیر میزان سطوح رطوبت در دسترس بر عملکرد به صورت خطی بوده و در مقابل تاثیر عامل درصد خاک اره بر عملکرد به صورت تابع درجه دو است. نیز، بیش ترین عملکرد با فرض کمترین رطوبت در دسترس و کمترین درصد اختلاط خاک اره، برابر 86/6 (تن بر هکتار) با درجه مقبولیت[1] برابر 0/6، در تیمار 13/7% خاک اره و 43/6% تخلیه رطوبتی به دست آمد. بیش ترین عملکرد با فرض کمترین رطوبت در دسترس و تغییر میزان خاک اره بین صفر تا 40%، برابر 93/6 (تن بر هکتار) با درجه مقبولیت 0/8، در تیمار 27/6% خاک اره و 47% تخلیه رطوبتی به دست آمد. نتایج نشان داد که با کاهش رطوبت در دسترس و همچنین در یک رژیم رطوبتی مشخص با افزایش میزان خاک اره، شاخص های ریشه، به غیر از طول ریشه اصلی، روندی افزایشی داشت. همچنین در هر یک از تیمارهای رطوبتی، روند افزایشی عملکرد با افزایش میزان خاک اره مشاهده گردید. بنابراین، با توجه به تاثیر غیرخطی متغیرهای رژیم رطوبتی و میزان اختلاط خاک اره بر عملکرد خیار گلخانه ای، برای رسیدن به بهترین عملکرد، می بایست نسبت مناسب اختلاط آن برای هر خاک تعیین شود.
   

  کلیدواژگان: رژیم رطوبتی خاک، عملکرد خیار، خصوصیات ریخت شناسی ریشه
|
 • Ali Mokhtaran *, Peyman Varjavand, Hossein Dehghanisanij, Shokrola Absalan, Azarakhsh Azizi, Alireza Jafarnejadi Pages 217-234

  This study was conducted to compare and monitor drip and surface irrigation systems for corn and wheat crops in three planting seasons from summer 2016 to spring 2018 in one of the agricultural research stations in Khuzestan, located in Ahvaz. The source of irrigation water was Karun River with salinity of 3 dS/m in Ahvaz section. This study was performed using randomized complete blocks design with three replications. The basis of blocking in corn cultivation was 2 and 4 days irrigation intervals, and in wheat cultivation, the distances between drip lines were 40, 60, and 75 cm. The results showed that the volume of water used in the drip system for corn and wheat was 24% and 32% lower than the surface irrigation system, respectively. Also, water productivity in the drip system was higher than surface irrigation system by 16% and 21%, for corn forage and grain, respectively, and by 35% for wheat. Wheat water productivity for different distances of drip lines was not significantly different. Therefore, in heavy-textured soils, drip irrigation lines at 75 cm spacing can be used for wheat cultivation. In soil monitoring analysis, the drip system reduced soil quality such that, after three planting seasons, the initial non-saline-sodic soil (ECe = 3.09dS / m, ESP = 6.18%) became saline (ECe = 7.63dS / m, ESP = 12.63%). Despite accumulation of salts at the periphery of the wetted soil under the drippers, the plants had a better growth and yield in the drip system than the surface irrigation, because of the high soil water potential around the roots and under the drippers, which reduced salt effects. The results of this study showed that if a drip system is used for the climate similar to the central and southern regions of Khuzestan, land drainage and leaching operations at the end of the growing season are necessary to protect the soil.

  Keywords: Modern irrigation system, Water Productivity, Irrigation regime
 • Norollah Jalali, Ali Shahnazari *, MZ Ahamadi, Mojtaba Khoshravesh, Mojtaba Rezaie Pages 235-245
  The purpose of this study was to investigate the effects of irrigation management on water requirement and crop coefficient of Hashemi and Kuhsar cultivars in the first crop. This experiment was carried out in Mahmoudabad District of Mazandaran Province in Iran in the form of factorial in a randomized complete block design, in two growing seasons of 2016-2018. The water requirements for the fields (from transplanting to harvest) and the crop coefficient of these two cultivars were studied in two systems of traditional flooding and system of rice intensification (SRI).  The results showed that, in the first crop, the two-year average water requirements of Kohsar and Hashemi in SRI were 534 and 556 mm and for the traditional flooding system 623 and 632 mm, respectively. The water required by the farm in traditional flooding decreased by 13.1% in the SRI. Based on reference evapotranspiration using pan evaporation method for the three stages of vegetative, reproductive, and maturing, crop coefficient values for the flooding system for Kuhsar were, respectively, 1.14, 1.29, and 0.92; and for Hashemi, they were 1.18, 1.32, and 0.92. According to the obtained results, SRI causes significant savings in paddy water consumption, therefore, it is suggested that, due to water shortage in the country, this method be used as one of the adaptation strategies in rice fields.
  Keywords: Paddy Fields, Reference evapotranspiration, Pan Evaporation method, Traditional rice cultivation
 • Mohammad Amerian, Seyyed Ebrahim Hashemi Garmdareh *, Azra Karami Pages 247-258
  Lack of water resources, especially in the agricultural sector, is one of the common problems in sustainable development. For this purpose, the present study was conducted to investigate the effect of deficit drip irrigation method on yield, yield components, and water use efficiency of corn (single cross 704), in the crop year 2017-2018 in the research farm of College of Aburaihan, University of Tehran, in Pakdasht City. The experiment was performed as a randomized complete block with three levels of 100% (D1), 75% (D2) and 55% (D3) water requirement of corn in three replications. The highest biomass yield was observed at the level of 100%, and with the application of 75% and 55% deficit irrigation, crop yield decreased by 25% and 50%, respectively. Also, the highest grain yield was 14805 kg/ha in 100% treatment and the lowest was 10227 kg/ha in 55% level. The highest biomass water use efficiency was obtained for the treatment of 75% drip irrigation and was equal to 3.55 kg/m3 of water consumption. Therefore, it can be said that a drip irrigation system with 75% water requirement is the optimal system and its use is recommended.
  Keywords: Grain yield, Corn biomass, Crop water requirement
 • Hossein Ebrahimnezhad, Ali Keramatzadeh *, Farshid Eshraghi, Azam Rezaee Pages 259-275
  One of the important problems in the agricultural sector of Iran is the low productivity of inputs, especially water. In this study, in addition to determining the physical and economic productivity of water, the factors affecting these productivities in the production of orange in Ghaemshahr County of Mazandaran Province were also investigated. For these purposes, three indexes of water use productivity including crop per drop (CPD), Gross benefit per drop (BPD), and net benefit per drop (NBPD) were used. Also, regression analysis was used to investigate the factors affecting water productivity. Necessary information was collected by completing 162 questionnaires from gardeners in the study area in 2018-19. Data analysis was also performed using Eviews7 software. The results of the analysis of water productivity indices showed that the average CPD index for orange was 6.9 kg /m3, BPD index was 47500 Rials and NBPD at three interest rates of 10%, 12%, and 15% was 29000, 28000, and 26600 Rials, respectively. Well’s discharge rate, days when wells were used, time spent for irrigation, the number of irrigations, age of trees, the distance between the trees, age of trees, cost of pesticide, and cost of fertilizer were the factors affecting water productivity. Among the mentioned variables, the variable of “time spent for irrigation” had the greatest effect on the physical water productivity, through the effect on the amount of irrigation water. Due to the negative effect of well discharge rate, the number of irrigations, and time spent on irrigation on the economic productivity of water, it is recommended to irrigate the orange trees in accordance with their needs and in a way that less water is applied.
  Keywords: Crop per Drop, Production Cost, Gross income, Net income, regression analysis
 • Elyas Ostadi, Abbas Khasheisiuki, Amir Salari * Pages 277-286
  The necessity of increasing economical productivity of agriculture and the increasing global demand for medicinal plants and considering the low water requirement of these plants have shifted the cropping pattern to their benefit. Water needs of Nigella sativa L., an important medicinal plant, was not known, therefore, we aimed to determine its water needs. (ETc) and crop coefficients (Kc) for different phenological stages in arid conditions of Birjand, in 2018. In order to conduct the research, three weighing lysimeters (with a diameter of 20 cm and a height of 16 cm) were used in three replications. Actual daily evapotranspiration was estimated by water balance in lysimeters and reference evapotranspiration was calculated based on 12 cm grass. The results showed that, in the initial stage, the rate of evapotranspiration was low, in the developmental stage it had an increasing trend, and after stabilization in the middle stage, with the onset of aging in the maturity stage of growth, the rate of evapotranspiration decreased. Actual and reference crop evapotranspiration was obtained as 670 mm and 1439 mm, respectively. The values of crop coefficients in the initial, development, middle, and final stages were obtained as 0.39, 0.53, 0.59, and 0.28, respectively. The general conclusion of the research is that by using the values of crop coefficients and water requirement, it is possible to cultivate this crop with maximum water productivity in the arid region of Birjand.
  Keywords: Evapotranspiration, Irrigation scheduling, Micro-lysimeter
 • Mohsen Seilsepour * Pages 287-301
  In order to investigate effects of water salinity on germination characteristics of quinoa (Chenopodium quinoa Willd), an experiment was conducted in a factorial and randomized complete blocks design with 10 treatments and three replication, in 2020. Salinity factor was considered at five levels (zero, 5, 10, 15 and 20 dS / m) and cultivars at two levels (Titicaca and Redcardina). Effects of salinity, cultivar, and their interaction were significant on germination percentage and its rate, length of shoot, root and seedling, vigor index, stem and root tolerance index. All characteristics were significantly reduced by salinity stress, with higher reduction in Redcardina than Titicaca. Salinity stress up to 5 dS/m had no significant effect on seed germination percentage of Titicaca, while in Redcardina, difference in germination percentage between distilled water (control) and salinity of 5 dS/m was significant. The highest germination percentage (100%) was obtained in treatment without salinity for both Titicaca and Redcardina. Germination percentage at salinity levels of 5, 10, 15 and 20 dS/m in Titicaca decreased by 1.4%, 4.9%, 14.3%, and 21%, and in Redcardina, by 2.6%, 6.6%, 18.3%, and 29.7% compared to the control. Stem length of cultivars at salinity levels of 5, 10, 15 and 20 dS/m compared to the control treatment were reduced by 6.8%, 14%, 27.6%, and 39.6% for Titicaca and 7.3%, 19.9%, 43.7% and 53.8% for Redcardina, respectively. This percentage reduction for root length of Titicaca was 2.1%, 12.6%, 32.6%, and 44.2% and for Redcardina was 6.4%, 21.2%, 38.2% and 57.9%. Salinity stress of 5, 10, 15 and 20 dS/m caused the dry weight of seedlings of Titicaca to decrease by 12.7%, 27.1%, 36.8% and 46.6% and in Redcardina by 11.4%, 27.8%, 45%, and 57.1%. Based on the results, Redcardina cultivar was more sensitive to salinity stress during germination than Titicaca.
  Keywords: germination percentage, Quinoa Redcardina cultivar, Quinoa Titicaca cultivar, Seedling dry weight
 • Yaser Hoseini * Pages 303-321

  Cucumber is one of the important greenhouse vegetables in Iran and the world. Cucumber is a warm and temperate season crop and is very sensitive to soil moisture regimes conditions. In order to model the effect of mixing soil with sawdust on the yield of greenhouse cucumber under different moisture regimes, an experiment was conducted in a completely randomized block design with three replications. Treatments included sawdust-free treatment (control) and a combination of 5%, 10%, 20%, and 40% sawdust and amount of water were considered at two levels of 45% and 65% of field capacity and a stress-free level. Using response surface method, the results showed that, based on the variables of sawdust percentage and moisture level, the best yield model is the second degree model with a regression coefficient of 0.85. Also, the effect of available moisture levels on yield was linear and, in contrast, the effect of sawdust percentage on yield was a quadratic function. Also, assuming the least available moisture and the lowest percentage of sawdust mixing (i.e. 13.7% of sawdust and 43.6% of field capacity), the highest yield was 86.6 tons/ha with a degree of desirability of 0.6. Also, assuming the least available moisture and change of sawdust between zero to 40 % (27.6% of sawdust and 47% of field capacity), the highest yield was 93.6 tons/ha, with a degree of desirability of 0.8. The results showed that, in any specific moisture regime, with increase in the amount of sawdust, root indices, except the main root length, had an increasing trend with decrease in available water. Besides, in each of the moisture regimes treatments, an increasing trend of yield was observed with increase in the amount of sawdust. Considering the nonlinear effect of changes in moisture regime and sawdust mixing rate on greenhouse cucumber yield, in order to achieve the best yield, sawdust mixing ratio should be determined for each soil.

  Keywords: Moisture regimes, Cucumber yield, Root morphological characteristics