فهرست مطالب

آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث - سال هفتم شماره 1 (پیاپی 13، بهار و تابستان 1400)
 • سال هفتم شماره 1 (پیاپی 13، بهار و تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/09/23
 • تعداد عناوین: 12
|
 • صدیقه کرمی*، سهراب مروتی، مهدی اکبرنژاد، بهروز سپیدنامه صفحات 1-14
  «ایمان» و «اعتقاد» از جمله کلید واژه های مبحث دینداری هستند که در بسیاری از متون دینی غالبا در کنار یکدیگر و گاه به عنوان دو واژه مترادف به کار رفته است و «انسان مومن و معتقد» به عنوان یک گزاره پربسامد در بسیاری از پژوهش ها مشاهده می گردد. اما از منظر دین شناسان غربی این دو واژه نه تنها با هم متفاوتند بلکه متضاد یکدیگرند. بر اساس تعریفی که دین شناسان غربی از ایمان و اعتقاد دارند دو سنخ دینداری با عنوان «دینداری مومنانه» با مولفه اصلی سیالیت فرد دیندار، و «دینداری معتقدانه» با مولفه اصلی عدم سیالیت فرد دیندار قابل پیگیری است. این مقاله بر آن است تا با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی به مطالعه ی «دینداری معتقدانه» به عنوان یکی از جلوه های دینداری در قرآن کریم، در قالب چهار مولفه خودشیفتگی، پیش داوری، جمود و تعصب بپردازد. یافته های به دست آمده موید آن است که دینداری برخی از اهل کتاب، کافران و مشرکان، دینداری معتقدانه است و مهمترین پیامد این نوع دینداری سکون و محرومیت خودآگاهانه از اسباب هدایت است که نقش بازدارنده ای در تربیت دینی انسان دارد.
  کلیدواژگان: عدم سیالیت، خودشیفتگی، پیش داوری، جمود، تعصب
 • نجمه شبانی قهرودی*، عبدالهادی فقهی زاده صفحات 15-31
  تربیت اخلاقی، نقشی بسیار مهم در سعادت فرد و جامعه دارد؛ چنان که یکی از مهمترین اهداف بعثت پیامبر اکرم (ص) به شمار می رود. راه و رسم درست تربیت آدمی نیز از دیرباز مورد توجه اندیشمندان تربیتی بوده است. آنچه بیش از همه در فرآیند تربیت مورد توجه قرار گرفته، اندیشه ورزی و تفکر بوده است؛ زیرا مبدا صدور بسیاری از افعال آدمی است. یکی از روش های مهم در فعال سازی تفکر، استفهام است. از این رو در این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته است با بیان شواهدی از قرآن کریم و نهج البلاغه به تبیین روش استفهام و کارکردهای آن در تربیت اخلاقی پرداخته ایم. اهم کارکردهای استفهام در عرصه ی تربیت اخلاقی عبارتند از: برانگیختن اندیشه، بیدارکردن فطرت، تشویق به ورود به عرصه عمل اخلاقی، تغییر زاویه نگرش و ایجاد بینش صحیح، دانش افزایی توام با خردورزی، مهارنفس و تمایلات افسار گسیخته آن، مهلت دادن به متربی برای اصلاح. به کارگیری روش استفهام در تربیت اخلاقی، موجب هوشیاری افراد و روشن شدن زوایای مبهم صفات و افعال اخلاقی می گردد؛ ضمن آنکه جریان تربیت را به جریانی پویا و نقاد بدل می کند.
  کلیدواژگان: روش استفهام، کارکردهای استفهام، تربیت اخلاقی، قرآن، نهج البلاغه
 • فاطمه سعیدی*، ربابه زینوند لرستانی، مهدی رضازاده جودی صفحات 33-52

  نهج البلاغه و معارف بلند آن ساحتی اخلاقی و تربیتی دارد و از جمله عوامل موثر در تربیت انسان، شناخت الگوهای برتر اخلاقی است. انسان با مشاهده ی عینی رفتارهای مطلوب الگو سعی می کند در نوع رفتار و سبک زندگی خود را شبیه او سازد. از این رو شناخت ساز و کار تربیتی الگوهای اخلاقی، نقش به سزایی در جهت دهی متربی به سوی کمال دارا است. با بررسی در متن نهج البلاغه، از جمله ساز و کارهای تربیتی الگوهای اخلاقی عبارت از شناخت مبانی فکری الگوی اخلاقی که شامل بینش او نسبت به توحید، معاد و دنیاشناسی است و به تبع این مبانی، متربی از اصول رفتاری الگو آگاه می شود و برایش نمونه هایی عینی واجد کشش و جذابیت فراهم می شود که این امر در قالب اخلاق روایی در سخنان امام علی ع بیان شده و سبب ایجاد انگیزه برای تشبه جویی متربی به الگوهای اخلاقی برای نیل به سعادت و کمال می شود. دراین مقاله با روش "داده بنیاد"، عوامل مذکور درکلام امام (ع) از دیدگاه نهج البلاغه موردبررسی قرارگرفته است.

  کلیدواژگان: الگوی اخلاقی، اخلاق علوی، زاگزبسکی، نهج البلاغه
 • رامین عزیزی*، جهانگیر مسعودی صفحات 53-69
  دیدگاه هر اندیشمند در مورد انسان تعیین کننده چگونگی نگرش او به همه مباحث علوم انسانی است. ماکیاولی به عنوان یکی از پایه گذاران فلسفه سیاسی جدید دیدگاه های خاصی دارد که باعث شهرت او در عالم سیاست شده است. ریشه دیدگاه های سیاسی ماکیاولی را باید در نگاه خاص او به انسان جستجو کرد. مقاله پیشرو با شیوه توصیفی-تحلیلی و بکارگیری روش کتابخانه ای در صدد است نگاه منفی ماکیاولی و همچنین نگاه قرآن به انسان را مورد بررسی قرار داده و حتی المقدور نتایج و لوازم آن را از بعد تربیتی بکاود. در نگرش اخلاقی به بررسی ریشه ها و علل تقویت صفات منفی و همچنین نحوه از بین بردن آنها پرداخته می شود. اگر چه قرآن کریم در ذکر ابعاد منفی وجود انسان رهیافتی ارشادی و انتقادی دارد اما وجود برخی از آنها را لازمه طبیعت انسان دانسته است از این رو علاوه بر نگرش اخلاقی به این مساله، باید لوازم تربیتی وجود صفات منفی در انسان را نادیده نگرفت.
  کلیدواژگان: ماکیاولی، قرآن کریم، انسان، اخلاق سیاسی، نگاه منفی به انسان
 • راحله آقامحمدی سندانی*، فهیمه انصاریان، خسرو باقری صفحات 71-87

  هدف از انجام این پژوهش بررسی علل موانع آزادی فکر و موانع ترویج تفکر انتقادی درجامعه امروزی است .وبه منظور بهبود بخشی نظام فکری موجود درجامعه وراه یابی به تفکر منطقی وتصحیح باورهای غلط ،علایق وارزش گزاری ها وتشخیص وانتخاب آگاهانه بوده است این پژوهش می تواند الگوی رفتاری مورد نظرقرآن را ارایه نماید. .مبانی نظری پژوهش بر اساس نظریه اسلامی عمل است وروش شناسی آن از نوع توصیفی واستنتاجی وتحلیل مفاهیم وداده ه ها می باشد وروش استنتاج عملی برای راه یافتن به گزاره های تجویزی درقرآن، انجام شده است .یافته ها نشانگر آن است که ممانعت از آزادی وترویج تفکر انتقادی منبع قرآنی ندارد بلکه در تربیت قرآنی،ترغیب وتاکید به تفکر وپرهیز از تقلید کور و صفاتی که موجب اسارت فکری انسان هستند ،شده است . راه کارهای مقابله با موانع آزادی فکر ، ارایه روش ها و رفتارها والگوهایی است که قرآن معرفی می نماید .مطالعه این پژوهش باعث می شود روش ها ومهارت های تفکر انتقادی وراه های رفع موانع آزادی فکرمورد توجه قرار گیرد واجرای آن ها در جامعه به بررسی باور ها وافکار ،علایق ، وارزش ها کمک می کند وزمینه را برای رشد تفکر منطقی فراهم نموده و سبب تحول و حرکت به سوی نظام فکری مطلوب ودینداری آگاهانه مورد نظرقرآن می شود .

  کلیدواژگان: آزادی و رهایی فکر، موانع آزادی فکر، تربیت خردمندانه، الگوی رفتاری
 • پیمان صالحی*، الهام ثباتی، طاهره افشار صفحات 89-108
  نظریه استعاره های مفهومی یکی از بنیادی ترین مفاهیم در حوزه علوم شناختی است که با استفاده از آن قادر به درک مفاهیم انتزاعی هستیم. بر اساس این نظریه که برای نخستین بار توسط لیکاف و جانسون در سال1980معرفی شد، استعاره فقط یک پدیده زبانی نیست، بلکه برخاسته از نظام مفهومی ذهن انسان است و ساختار و درک افراد را شکل می دهد. به دلیل ماهیت انتزاعی مفاهیم دینی، ضرورت درک استعاری در این حوزه ها بیشتر از سایر حوزه ها احساس می شود. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی تشبیهات تربیتی در قرآن کریم بر اساس رویکرد استعاره ساختاری می پردازد. بدین صورت که از میان «44» تشبیه قرآنی، «15» تشبیه که بر اساس رویکرد شناختی استعاره ساختاری در داستان های قرآن کریم قابل بررسی بودند، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته اند و سپس به منظور نشان دادن چگونگی عملکرد استعاره ساختاری آیات به صورت طرح واره های مبدا و مقصد ترسیم شده اند. نتایج، اثبات کننده آن است که استعاره ساختاری با برقرار کردن ارتباط بین جنبه انتزاعی تشبیه و جنبه ملموس آن توانسته است مفاهیم انتزاعی را براساس مفاهیم ملموس، ترسیم و درک آن را برای مردم میسر کند. در تشبیهات تربیتی قرآن کریم، معمولا قلمروهای مقصد، انتزاعی تر و قلمروهای مبدا، مفاهیمی ملموس تر هستند، بنابراین زبان، ما را قادر می سازد که در ذهن خویش مفاهیم انتزاعی را بر اساس مفاهیم ملموس درک کنیم.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، لیکاف و جانسون، تشبیهات تربیتی، استعاره ساختاری، طرح واره
 • سید ضیاءالدین علیانسب، سید مرتضی علیانسب، سید مجید نبوی*، آمنه شاهنده صفحات 109-126

  اخلاق شادی" به مطالعه ی ارزش های حاکم بر فعل شادی می پردازد که در سه حوزه؛ رابطه ی انسان با خدا، خود و دیگران بحث می کند. ارزش های حاکم بر ارتباط انسان با دیگران در مقوله ی شادی، هنجارهای اجتماعی حوزه ی اخلاق شادی هستند که در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع قرآنی و اخلاقی و با رویکرد تربیتی مورد مطالعه قرار گرفته و در پاسخ به این سوال بوده که هنجارهای اجتماعی در اخلاق شادی اسلام با تاکید بر تربیت اخلاقی کدام اند؟ یافته های تحقیق نشان داد؛ انسان مومن برای داشتن شادی سالم، تکالیف اخلاقی خاصی در قبال دیگران دارد و باید به هنجارها التزام داشته باشد. هنجارهای اجتماعی اخلاق شادی از دیدگاه آیات و روایات عبارتند از: دادگری، نیکی، خیرخواهی، شاد کردن دیگران، سپاسگزاری، تواضع، حیا، وقار و موعظه. اخلاق شادی به عنوان یکی از مسایل اخلاق کاربردی جهت پیاده سازی در فرایند تربیت اخلاقی قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: اخلاق کاربری، تربیت اخلاقی، اخلاق شادی، هنجارهای اجتماعی، شادی در اسلام
 • میثم غلام پور*، علی عسگری، زینب سرزهی، علی مهدوی فرد صفحات 127-148

  تربیت دینی فراگیران با توجه به تاثیرات آن بر هویت انسانی و سبک زندگی آینده افراد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این میان توجه به مبانی قرآن کریم و سیره تربیتی معصومان (ع) راهنمای خوبی برای تربیت دینی فراگیران می باشد. لذا هدف پژوهش حاضر تبیین ویژگی برنامه درسی تربیت دینی فراگیران با توجه به قرآن کریم و سیره تربیتی معصومان (ع) است. رویکرد پژوهش حاضر کیفی و روش آن فراترکیب براساس مدل اروین و همکاران (2011) است. جامعه پژوهش، متشکل از 73مقاله و پایان نامه تحصیلات تکمیلی درباره تربیت دینی فراگیران از منظر قرآن و سیره تربیتی معصومان (ع) است که بین سال های 1388 تا 1399شمسی ارایه شده اند. نمونه پژوهش شامل22 مقاله و پایان نامه است که به صورت هدفمند جمع آوری و براساس پایش موضوعی داده ها انتخاب شده اند. داده های پژوهش از تحلیل کیفی اسناد مورد مطالعه، گردآوری شده-اند. : بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها، مولفه های تربیت دینی فراگیران از منظر قرآن کریم و سیره تربیتی معصومان (ع) در 8 بعد و 28 عامل طبقه بندی شدند. این ابعاد شامل ویژگی اهداف، محتوا، مربی، متربی، محیط، روش های یاددهی- یادگیری، ارزشیابی و عوامل موثر بر برنامه درسی تربیت دینی فراگیران می باشد. برنامه ریزان درسی با در نظر گرفتن این ویژگی ها برای عناصر برنامه درسی تربیت دینی و عوامل موثر بر آن می توانند به طراحی و تدوین بهتر برنامه های درسی تربیت دینی بپردازند.

  کلیدواژگان: تربیت دینی، قرآن کریم، سیره تربیتی معصومان(ع)، فراترکیب
 • یعقوب زارع*، محمدرضا سرمدی، زهره اسماعیلی، طیبه صفایی صفحات 149-165

  هدف این پژوهش شناسایی الگوی آسیب شناسی روش تربیتی عادت از منظر قرآن و احادیث بود. در راستای دستیابی به این هدف یک سوال کلی طراحی شد.این تحقیق از نوع پژوهش های کیفی است که با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام شده است. شیوه گردآوری داده ها با توجه به قلمروی موضوعی تحقیق با جمع آوری، بررسی و مطالعه آیات و احادیث صورت گرفت. نمونه گیری به صورت نظری انجام شد. سپس داده ها در طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری وکدگذاری انتخابی تحلیل گردید. مواد و محتوای این پژوهش آیات و احادیثی بوده که از حیث سند معتبر است.در این مقاله با مبنا قرار دادن دیدگاه اسلام درباره روش تربیتی عادت، در پاسخ به هدف تحقیق، الگوی آسیب شناسی روش تربیتی عادت از منظر قرآن و احادیث با استفاده از روش داده بنیاد استخراج شد. یافته های پژوهش نشان داد که الگوی آسیب شناسی روش تربیتی عادت از منظر قرآن و احادیث از دو جنبه آسیب زا و مطلوب قابل پیگیری است که جنبه آسیب زای بر شکل گیری گفتار و رفتارهای سطحی و خشک، ایستایی و رکود، عمومی شدن و یکنواختی همراه با کاهش توجه، سلب استقلال و آزادی و توقف فرایندهای اندیشه ورزی تاکید دارد و همچنین جنبه مطلوب؛ آگاهانه بودن گفتار و اعمال، شکل گیری عادات و اخلاق پسندیده، صرفه جویی در زمان یادگیری، آسان شدن انجام فعالیت های روزمره، تکرار و تمرین همراه با توجه و خودکاری و نظم هماهنگ مابین فعالیت های روانی و عضوی مدنظر قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی، روش تربیتی، عادت، داده بنیاد
 • آلبرت رحیمی، ذبیح پیرانی*، علیرضا فقیهی صفحات 167-185

  سبک شناختی مفهومی روان شناختی است که بر پایه آن افراد اطلاعات را از محیط پیرامون، تحت الگوهای فکری معینی برای گسترش دانش خود در مورد جهان پیرامون، به کار می گیرند. سبک های شناختی به نحوه دریافت ، پردازش و کاربرد اطلاعات اطلاق می شود که در نگرش ها ، ارزش ها و تعاملات اجتماعی افراد موثر است. سبک های هفتگانه شناختی نظریه ایی بنیادی است که بنا بر آن در انسان ، سبک های هفتگانه شناختی (فنی ، علوم طبیعی ، بازاری ، زیبایی شناختی ، ریاضی-فیزیک ، علوم انسانی و ایدیولوژیک) شکل می گیرد که برحسب و در قالب آن ها خداوند، خویشتن و جهان را ادراک می نماید. این نوشتار پژوهشی میان رشته ایی است که روش تحقیق آن تفسیری - اطلاقی و بر پایه تحقیقات روان شناسی شناختی می باشد و با هدف بررسی سبک های هفتگانه شناختی والهیات مربوط و مفهوم خداوند در آن و سپس انطباق آن با توصیف خداوند در آیات قرآن کریم نگاشته شده است. نتیجه آن که مصادیق مفهوم خداوند، در سبک های هفتگانه شناختی را می توان در توصیف خداوند در قرآن کریم ردیابی نمود و آن ها را بازشناخت. ضمن آن که نتایج اجتماعی فرهنگی حاصل از این تلقی و برداشت نیز بررسی شده است.

  کلیدواژگان: مفهوم خداوند، آیات قرآن، سبک های هفتگانه شناختی
 • غلامعلی مقدم، نبی الله صدری فر* صفحات 187-200
  بدون شک خانواده از ارکان اساسی تکون جامعه است که تعالی یا انحطاط آن نقش مستقیم در سعادت و شقاوت جامعه دارد. زن و مرد معماران اصلی این بنیان اجتماعی بوده و نوع ارتباط آنها در سرشت و سرنوشت نهایی خانواده تاثیرگذار است، معارف دینی با هدف حفظ و اصلاح این ساختار اجتماعی، احکام اخلاقی و فقهی خاصی در تبیین روابط زوجین وضع کرده که رعایت آنها اثرات مهمی در استحکام خانواده بر جای خواهد گذاشت. عدم توجه به دقایق احکام اسلامی در دوران جدید، جامعه را با عواقب سوء و آسیب های جدی این کم توجهی مواجه خواهد کرد. اکنون سوال این است که چگونه بازگشت به احکام فطری اسلام و مراعات دستورالعمل های ظریف فقهی و اخلاقی می تواند در خروج از بحران های خانواده در عصر جدید تاثیرگذار باشد؟ در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی به احکام جلوه گری انحصاری زن و مرد برای هم و نقش آن در رفع و دفع برخی آسیب های اجتماعی در خانواده به ویژه در عصر جدید پرداخته شده و با تحلیل مصادیقی از این آرایش و جلوه گری، تاثیر اخلاقی، عاطفی و اجتماعی این احکام در صحنه خانواده و اجتماع نشان داده شده است.
  کلیدواژگان: آرایش زنان، جلوه گری زن و مرد، سبک زندگی، حفظ خانواده
 • حسین مطوری* صفحات 201-218
  شناخت نسبت به اسرار و اعجاز قرآن می تواند رهنمونی برای جوامع بشری باشد و یکی از راه های رسیدن به این شناخت مطالعه در آیات کلام الله مجید با رویکردهای علمی جدید می باشد. این جستار در نظر دارد بر پایه کنش گفتاری آستین و سرل به تحلیل انواع کنش ها در یکی از سوره های مکی یعنی سوره مبارکه مرسلات بپردازد. سوره مرسلات در جز بیست و نهم قرآن کریم قرار دارد و دارای 50 آیه می باشد. روش جمع آوری داده ها از نوع کتابخانه ای و رویکرد تحقیق توصیفی-تحلیلی می باشد. نتایج این جستار نشان می دهد پر کاربردترین نوع کنش در این سوره مبارکه کنش تعهدی از نوع قسم، تهدید، و وعده می باشد. کنش های اظهاری و ترغیبی به ترتیب بسامد وقوع کمتری داشته اند. شش مورد آیه استفهامی نیز در این سوره بکار رفته اند که طبق الگوی بدرالدین زرکشی تحلیل شده اند. همچنین موقعیت زمانی و مکانی این سوره و ماهیت مضمون و موضوع این سوره یعنی روز قیامت باعث شده کنش تعهدی مخصوصا تهدید در این سوره بیشتر بکار رود. کاربرد کنش های گفتاری و تلفیق و چینش آنها در کنار یکدیگر در آیات این سوره بیانگر دقت و ظرافت حکیمانه کلام وحیانی در بکار گیری آنها به زیباترین و شیواترین طریق ممکن برای تبین روز قیامت می باشد.
  کلیدواژگان: سوره مرسلات، کنش گفتاری، جان آستین
|
 • Sedigheh Karami *, Sohrab Morovatii, Mehdi Akbar Nezhad, Behrooz Sepidnameh Pages 1-14
  "Faith" and "belief" are among the keywords on the subject of religiosity, which in many religious texts are often used side by side and sometimes as two synonymous words, and "believing man" as a frequent statement in many Research is observed. But from the point of view of Western theologians, these two words are not only different but also contradictory. According to the definition of faith and belief of Western theologians, two types of religiosity called "religious religiosity" can be followed with the main component of the religious person's fluidity, and "religious religiosity" with the main component of the religious person's lack of fluidity. This article intends to study the "religious religiosity" as one of the manifestations of religiosity in the Holy Quran, using the method of qualitative content analysis, in the form of four components of narcissism, prejudice, rigidity and prejudice. The findings confirm that the religiosity of some of the People of the Book, infidels and polytheists is a religious religiosity and the most important consequence of this type of religiosity is the stillness and conscious deprivation of guidance that has a deterrent role in human religious education.
  Keywords: Fluency, narcissism, rigidity, Prejudice
 • Najmeh Shabani Ghahrudi *, Abdolhadi Feghhizade Pages 15-31
  Moral education plays a significant role in the felicity of individuals and society. That is why it is considered to be one of the most important goals of the resurrection of the Holy Prophet. Educational thinkers have always been concerned with the correct way to educate human beings. In this process, thoughtfulness has received much attention because it is the origin of most human behaviours. Interrogation is a salient method to activate human’s thought. Accordingly, the present research with a descriptive-analytical method, intends to illustrate interrogation and its functions in moral education with examples from Qur'an and Nahj al-Balagha. Motivating thoughtfulness, awakening human nature, encouraging people to ethical action, changing perspectives, and creating the correct insight, enriching knowledge with reasoning, controlling ‘self’ and its unbridled tendencies, and giving correction time to the learner were found to be the most important functions of the interrogation in moral education. The adoption of interrogation for moral education leads to the awareness of individuals and the clarification of the dark sides of ethical characteristics and actions, as well as making education a dynamic and critical process.
  Keywords: Interrogation method, interrogation functions, moral education, Qur'an, Nahj al-Balagha
 • Fatemeh Saeedi *, Robabeh Zenvand Lorestani, Mehdi Jodi Pages 33-52

  Nahj al-balagha and its lofty doctrines has a moral and educational presence and one of effective factors in human nurture is knowing superior moral patterns.Through visual observation of the pattern desirable behaviors, the human tries to make herself look like her in her behavior type and life style.Thus, knowing the educational mechanism of moral patterns, plays a key role in directing the educatee to perfection.Exploring the Nahj al-balagha context, one of the educational mechanism of moral patterns namely knowing intellectual foundations of the moral pattern which including his insight regarding monotheism, resurrection, and cosmology and due to those foundations, the educatee will be aware of the pattern’s behavioral principles and attractive objective samples is being provided for herself in which that fact is described in the form of narrative morality in IMAM ALI’s speeches and motivates the educatee for similarity searching to moral patterns in order to attain prosperity and perfection.In this paper, the aforementioned factors in IMAM ALI’s words is being investigated from Nahj al-balagha’s perspective with “Grounded Theory” method.

  Keywords: Moral pattern, Alawite Morality, Zagzebski, Nahj al-Balagha
 • Ramin Azizi *, Jahangir Masodi Pages 53-69
  Every political thinker's view of human beings determines how he views politics and the model of his political decisions. As one of the founders of the new political philosophy, Machiavelli has certain political views that have made him famous in the world of politics. The roots of Machiavelli's political views must be sought in his particular view of human beings. The leading article seeks to examine Machiavelli's negative view of human beings, as well as the Qur'an, and to obtain, as far as possible, its results and implications for politics.The author believes that the negative view of human beings that led Machiavelli to provide special recommendations and prescriptions in the world of politics that were not explicitly stated before can be seen in religious works, especially the Holy Quran. The negative view of human beings in the Holy Qur'an is viewed only from a moral point of view and its implications and its educational effects are less considered inEthics and politics.
  Keywords: Machiavelli, The Holy Quran, Man, Politics, Negative Look at Human being
 • Rahele Aghamohammadi Sendani *, Fahimeh Ansariyan, Khosrow Bagheri Pages 71-87

  The purpose of this study is to investigate the causes of barriers to freedom of thought and barriers to the promotion of critical thinking in today's society.In order to improve the existing intellectual system in society and find a way to logical thinking and correct misconceptions, interests and values, and diagnosis and conscious choice has been This research can provide the desired behavioral pattern of the Qur'an.The theoretical foundations of the research are based on Islamic theory of Action and its methodology is descriptive and inferential and the analysis of concepts and data and the method of practical inference has been done to find the prescriptive propositions in the Qur'an.The findings indicate that the obstruction of freedom and promotion of critical thinking does not have a Qur'anic source, but in Qur'anic education, encouragement and emphasis on thinking and avoidance of blind imitation and traits that cause human intellectual captivity. The solutions to deal with the obstacles to freedom of thought are to present the methods and behaviors and pattern that the Qur'an introduces. The study of this research makes the methods and skills of critical thinking and the ways to remove the obstacles to freedom of thought to be considered.Their implementation in the society helps to study the beliefs, thoughts, interests, values and provides the ground for the development of logical thinking and causes a change and movement towards the desired intellectual system and conscious religiosity desired by the

  Keywords: freedom, liberty of thought, Barrier to liberty, pattern of Behavior, rational education
 • Peyman Salehi *, Elham Sobati, Tahereh Afshar Pages 89-108
  The theory of conceptual metaphors is one of the fundamental concepts in the field of cognitive sciences that we can use to understand abstract concepts. The theory was first introduced by Lakoff and Johnson in 1980, as stated by this theory, metaphor is not just a linguistic phenomenon, but arises from the conceptual system of the human mind and shapes the structure and perception of individuals. Due to the abstract nature of religious concepts, the need for metaphorical understanding in these areas is felt more than in other areas. Therefore, the present study examines educational similes in the Holy Quran based on the structural metaphor approach. Thus, only "15" similes out of the "44" Quranic similes that could be examined based on the cognitive approach of structural metaphor in the Holy Quran's stories have been analyzed using the descriptive-analytical method. Then to show how the structural metaphor of the verses works, they are drawn in the form of source and target schema. The results show that structural metaphor, via establishing a connection between the abstract aspect of the simile and its concrete aspect makes it possible to draw and understand abstract concepts according to the concrete concepts. Generally, in the educational similes of the Holy Qur'an, the target domains are more abstract than the source domains. Subsequently, language enables us to understand abstract concepts in our minds based on concrete concepts
  Keywords: Holy Quran, Lakoff, Johnson, Educational Similes, Structural Metaphor, Mapping
 • Seyyed majid Nabavi, Amene Shahande Pages 109-126

  The Ethics of happiness focuses on the values governing the act of happiness, which studies three types of relationships: man's relationship with God, himself, and others. The values governing man's relationship with others in terms of happiness include the social norms of the ethics of happiness. Referring to Qur'ānic, Ḥadīth, and ethical sources and using educational approach, the present descriptive-analytical sturdy aimed to determine the social norms in Islamic ethics of happiness based on moral education. The findings of the study indicated that to be truly happy, the believer has certain moral duties towards others and must adhere to the norms. According to Qur'ān and narratives, the social norms of the ethics of happiness include Justice, kindness, benevolence, pleasing others, gratitude, humility, modesty, dignity, and advising. The ethics of happiness as one of the aspects of the applied ethics is used in the process of moral education.Keywords: Applied ethics, ethical education, the ethics of happiness, social norms, happiness in Islam

  Keywords: applied ethics, ethical education, the ethics of happiness, Social norms, happiness in Islam
 • Meysam Gholampour *, Ali Asgari, Zainab Sarzehi, Ali Mahdavifard Pages 127-148

  Religious nurture of learners, due to its effects on the human identity and life style, is of great importance. Meanwhile, paying attention to basis of Qoran and educational life of the infallibles is a suitable guide for religious nurture of learners. So, aim of the present research is explanation of the religious nurture curriculum according to Qoran and the educational life of the infallibles. Approach of the current research is qualitative and its method is on the Ervin et al approach (2011). The population is composed of 73 articles and dissertations of Complimentary education about religious nurture of learners from the perspective of the Quran and the educational life of the infallible Imams have been presented between 2009 and 2020. The sample of research includes 22 articles and dissertations, have been gathered systematically and selected by thematic monitoring. The research data have been collected from descriptive analysis of studying documents: Based on data analysis, components of religious nurture of learners have been classified in 8 dimensions and 28 factors from the perspective of the Quran and the educational life of the Infallibles. Theses dimensions include feature of purposes, content, trainer, trainee, environment, teaching – learning methods, assessment, and effective factors on religious nurture curriculum of learners. Considering these features to components of religious nurture curriculum and factors affecting it, curriculum planners can better design and develop religious education curricula.

  Keywords: Religious Nurture, Holy Qoran, The educational life of the infallibles, Meta-composite
 • Yaghoob Zare *, MohammadReza Sarmadi, Zohre Esmaeily, Tayebe Safaei Pages 149-165

  This study was to investigate the pathological pattern of educational method of habituation, from the perspective of Quran and hadiths. A general question was posed to achieve this goal. The present study is a qualitative one based on the Grounded theory. The method of data collection was done by collecting, reviewing and studying verses and hadiths, according to the subject area of the research. Sampling was theoretically performed. The data were then analyzed during three stages of open coding, axial coding and selective coding. The material and content of this research are verses and hadiths that are valid documentarily. In this article, based on the Islamic view of the educational method of habituation, the pathological pattern of the educational method of habituation from the perspective of the Quran and hadiths was extracted using the Grounded theory to meet the purpose of the current research. The research findings showed that the pathological pattern of educational method of habituation from the perspective of Quran and hadiths can be traced from two harmful and useful aspects: The traumatic aspect emphasizes the formation of superficial and unkind speech and behaviors, stagnation, generalization and monotony along with reduced attention, lack of independence and freedom, and no path of thinking. From the useful aspect, the awareness of speech and actions, the formation of good habits and ethics, saving learning time, facilitating daily activities, repetition and practice with attention and coordinated order in psychological and physical activities are considered.

  Keywords: pathology, educational method, habituation, grounded theory
 • Albert Rahimi, Zabih Pirani *, Alireza Faghihi Pages 167-185

  Cognitive style is a psychological concept in which individuals use information from the environment, under certain thought patterns, to expand their knowledge of the world around them. People's attitudes, values and social interactions are effective. Seven cognitive styles is a fundamental theory according to which in man seven cognitive styles (technical, natural sciences, marketly, aesthetic, mathematical-physical, humanities and ideological) are formed according to which God, self and Perceives the world. This article is an interdisciplinary research method whose research method is interpretive-attributive and based on cognitive psychology research. It has been written with the aim of examining the seven cognitive styles and related theology and the concept of God in it and then adapting it to the description of God in the verses of the Holy Quran. The conclusion is that the examples of the concept of God in the seven cognitive styles can be traced in the description of God in the Holy Qur'an and they are recognized. At the same time, the socio-cultural consequences of this perception have been studied.

  Keywords: The Concept of God, Verses of the Qur'an, Seven Cognitive Styles
 • Gholamali Moghaddam, Nabiyollah Sadrifar * Pages 187-200
  Undoubtedly, the family is one of the basic pillars of the evolution of society, the excellence or decline of which has a direct role in the prosperity and misery of society. Men and women are the main architects of this social foundation and the type of their relationship is influential in the nature and final destiny of the family. Religious teachings with the aim of maintaining and reforming this social structure, have set special moral and jurisprudential rules in explaining couples' relationships. It will leave a strong family.Failure to pay attention to the minutes of Islamic rulings in the new era will face the society with serious consequences and serious harms of this lack of attention. The question now is how returning to the natural rules of Islam and following the delicate jurisprudential and moral guidelines can be effective in overcoming family crises in the new age? In this article, in a descriptive analytical method, the rules of exclusive manifestation of men and women for each other and its role in eliminating and repelling some social harms in the family, especially in the new era, and by analyzing examples of this arrangement and manifestation, moral, emotional and social impact. These rulings are shown in the family and community scene.
  Keywords: Women's makeup, male, female appearance, lifestyle, family maintenance
 • Hossein Matoori * Pages 201-218
  Knowing the mysteries and miracles of Quran can guide human kind; one of the ways to reach that knowledge is to study Quran based on new scientific approaches. This paper attempts to analyze Surah Al Morsalat based on Austin's Speech Act Theory. Sureh Al Morsalat is in 29th Joz of Quran. It has 50 verses. Data collection is library type and the approach is analytic-descriptive. Results show that the most used type of speech act in this Surah is commissive: taking an oath, threatening, and promising. Representatives and directives respectively come second and third in their frequency of occurrence. There are six interrogative statements analysed based on Badr Al Din Zarkeshi model. In addition, the temporal and geographical orientation of this Surah along with the nature of content and theme, that is, Resurrection Day, has made it employ commissive speech act particularly threat. Implementation, integration, and layout of different speech acts in this Surah prove how wisely precision and elegance is employed in Quran. It also shows that these verses have been employed by Allah in the most exquisite and beautiful manner to illustrate the Resurrection Day.
  Keywords: Al Morsalat Surah, Speech act, Austin, Searle