فهرست مطالب

علمی پژوهان - سال نوزدهم شماره 5 (پاییز 1400)
 • سال نوزدهم شماره 5 (پاییز 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/09/27
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فاطمه بحرینی*، نگار شاملوئی، راضیه امینی صفحات 1-6
  اهداف

  مشکلات ناشی از اختلالات کروموزومی همراه ناتوانی های دراز مدت میتواند تاثیرات مخربی بر فرد مبتلا، خانواده، سیستم مراقب بهداشتی و جامعه اعمال کند. در این مطالعه سعی شد با استفاده از تکنیک کاریوتیپ به بررسی اختلالات کروموزومی در افراد زیر 18 سال بپردازیم.

  مواد و روش ها

  در مطالعه حاضر نتایج سیتوژنتیکی حاصل از کاریوتیپینگ 150 کودک و نوجوان طی سال های 1395 تا 1400 پس از معاینه بالینی و شک به اختلال کروموزومی مورد بررسی قرار گرفت. تست هاروست برای لنفوسیت های خون پس از 72 ساعت کشت انجام شد. سپس به ترتیب مراحل لامگیری و رنگآمیزی   G-Band طبق پروتکل استاندارد انجام شد و آنالیز کروموزومی طبق 2016 ISCN انجام شد.

  یافته ها

  در مطالعه حاضر از بین 150 فرد مشکوک مورد بررسی، تنها اختلالات کروموزومی 40 نفر تایید شد. میانگین±انحراف معیار سنی پسران و دختران مبتلا به اختلالات کروموزومی تاییدشده با کاریوتایپ به ترتیب 26/4±87/3 و 23/4±30/3 سال بود. در این مطالعه 60 %اختلالات تعدادی (24 نفر) و مابقی (16 نفر) ساختاری بود.

  نتیجه گیری

  این مطالعه شیوع نسبتا بالایی از ناهنجاری های کروموزومی در کودکان را نشان داد. به طوری که می توان به شایع ترین آنها به ترتیب تریزومی21 و ناهنجاری های کروموزوم جنسی اشاره کرد.

  کلیدواژگان: کروموزوم، کودک، نوجوان، کاریوتایپ
 • وحید سلیمانی، ناهید طالبی* صفحات 7-12
  اهداف

  تمرینات ورزشی ترکیبی، فعالیتی مناسب و متنوع برای کنترل وزن و تقویت عضلات تنفسی کودکان محسوب می شوند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر تمرین ترکیبی طناب زنی و بسکتبال بر ترکیب بدنی و برخی شاخص های عملکرد ریوی دانش آموزان پسر 12-10 ساله دارای اضافه وزن بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه نیمه تجربی، با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. بدین منظور 30 دانش آموز پسر دارای اضافه وزن به صورت هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه 15 نفری تجربی و کنترل قرار گرفتند. شاخص های تنفسی توسط اسپیرومتری و عوامل ترکیب بدنی قبل و بعد از تمرین اندازه گیری شدند. آزمودنی ها به مدت 6 هفته در برنامه تمرین شرکت کردند. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون کوواریانس و t وابسته در نرم افزار SPSS 20 انجام شد.

  یافته ها

  مداخله تمرین باعث کاهش معنادار در وزن، درصد چربی و شاخص توده بدنی گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل شد (05/0>p). همچنین، شاخص های عملکرد ریوی (ظرفیت حیاتی اجباری و پرفشار و حجم هوای خروجی با بازدم پرنیرو در یک ثانیه) نیز افزایش معنادار داشتند (05/0>p).

  نتیجه گیری

  تمرینات ترکیبی بسکتبال و طناب زنی بر بهبود ترکیب بدنی و افزایش عملکرد شاخص های ریوی دانش آموزان دارای اضافه وزن موثر است.

  کلیدواژگان: تمرین ترکیبی، ترکیب بدن، عملکرد ریوی، اضافه وزن
 • تورج سپهوند*، علیرضا بهرامی، محدثه بیات صفحات 13-20
  اهداف

  مصرف سیگار شیوع بالایی در افراد دارای اختلالات روان پزشکی دارد. این پژوهش با هدف مقایسه دشواری های تنظیم هیجان در دانشجویان سیگاری دارا و بدون اضطراب اجتماعی انجام شد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش توصیفی شامل کلیه دانشجویان کارشناسی مصرف کننده سیگار در دانشگاه اراک در سال 98-1397 بود. برای انتخاب نمونه پژوهش از نمونه گیری هدفمند استفاده شد. ابتدا، تعداد 120 نفر از آنها پرسش نامه هراس اجتماعی و مقیاس دشواری های تنظیم هیجان را تکمیل نمودند. سپس با توجه به نمره برش (19 و بالاتر) در پرسش نامه هراس اجتماعی، دو گروه 30 نفره جداگانه، شامل دو گروه سیگاری دارا و بدون اضطراب اجتماعی، انتخاب و از لحاظ دشواری های تنظیم هیجان مورد مقایسه قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره (مانووا) نشان داد که تفاوت معناداری در ترکیب خطی متغیرهای وابسته دو گروه وجود نداشت (لامبدا ویلکز =772/0، 269/2F46,6=، 053/0=p). نتایج تحلیل واریانس تک متغیره تنها از لحاظ مولفه دشواری های دست زدن به رفتار هدفمند (اهداف) تفاوت معناداری بین دو گروه نشان داد.

  نتیجه گیری

  افراد سیگاری دارای اضطراب اجتماعی، دشواری های بیشتری در دست زدن به رفتار هدفمند دارند. بنابراین، پیشنهاد می شود این مشکل می تواند با آموزش مهارت های تنظیم هیجان کاهش داده شود.

  کلیدواژگان: تنظیم هیجان، سیگاری، اختلال اضطراب اجتماعی
 • هاله درمیانی طباطبائی، سالار فرامرزی*، فرح نادری، امیر قمرانی، زهرا افتخار صعادی صفحات 21-26
  اهداف

  کمبود توجه/فزون کنشی اثرات منفی بر رفتار کودکان دارد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش والدین مبتنی بر مدل اطلاعات کلامی فیلد و بازی درمانی مبتنی بر تعامل والد کودک بر کاهش علایم اختلال کودکان انجام شد.

  مواد و روش ها

  طرح پژوهش، کارآزمایی بالینی تصادفی گواه شده بود. جامعه آماری کودکان 5 تا 6 ساله و مادرانشان در سال 98-1397 بودند. 45 نفر به روش در دسترس گزینش شده و به روش تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه مهار جای گذاری شدند. برای غربالگری کودکان از پرسش نامه علایم مرضی کودکان گادو و اسپیرافکین استفاده شد. تحلیل داده ها با روش تحلیل کواریانس تک متغیره با نرم افزار 22 SPSS انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین گروه های آزمایش و مهار به لحاظ توجه (100/103=F) تفاوت معنی داری وجود دارد (05/0>p). به عبارت دیگر مداخلات مبتنی بر اطلاعات کلامی فیلد و بازی های تعاملی بر کاهش علایم این اختلال در مرحله پس آزمون موثر بود.

  نتیجه گیری

  از پژوهش حاضر نتیجه گرفته می شود که آموزش والدین مبتنی بر این دو برنامه می توانند به عنوان مدخله موثر مورد استفاده قرار گیرند.

  کلیدواژگان: مدل اطلاعات کلامی فیلد، تعامل والد کودک، کمبود توجه، فزون کنشی
 • عاطفه بهرامی، مریم فاتحی زاده*، احمد عابدی، محمدمسعود دیاریان صفحات 27-35
  مقدمه

  تعاملات مثبت والد-کودک موجبات رشد مهارت های اجتماعی و تنظیم شناختی-هیجانی کودکان را فراهم می نماید؛ بنابراین هدف از این پژوهش واکاوی عوامل موثر در تعاملات مثبت والد  کودک بود.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر با روش کیفی و رویکرد استقرایی انجام شد. جامعه مورد مطالعه شامل والدین (15 نفر) و متخصصان حوزه کودک و خانواده (3 نفر) شهر اصفهان بود. مشارکت کنندگان با روش نمونه گیری هدفمند و طبق ملاک های ورودی انتخاب شدند. تجارب افراد با ابزار مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته مورد بررسی قرار گرفت و داده ها با 18 مصاحبه به اشباع رسید. داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون آتراید-استرلینگ کدگذاری و تحلیل شد.

  یافته ها

  در مرحله اول کدگذاری، 79 مضمون پایه از متن مصاحبه ها استخراج شد. در مرحله دوم بر اساس میزان سنخیت مفاهیم به دست آمده، تعداد 15 مضمون سازمان دهنده انتزاع شد. در مرحله سوم 4 مضمون شامل: فرزندپروری مثبت؛ فرزندپروری مقتدرانه؛ تاب آوری؛ تنوع محیطی به عنوان مضامین فراگیر مرتبط با عوامل موثر در تعاملات مثبت والد-کودک شناسایی شدند. اعتبارسنجی داده ها با روش بازخورد مشارکت کنندگان و روش کدگذاران مستقل صورت گرفت. اعتباریابی مضامین با استفاده از روش گروه خبرگان (3 نفر از متخصصان) انجام شد و معیارهای تعیین دقت و استحکام داده ها مورد بررسی و تایید قرارگرفت.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد، آگاهی والدین از شیوه های فرزندپروری، چگونگی استفاده از راهبردهای مقابله ای مثبت و اغنای کودکان با افزایش جذابیت های محیطی از عوامل موثر در بهبود تعاملات والد کودک هستند. از این رو، پیشنهاد می شود که این عوامل در تدوین برنامه های آموزشی والدگری مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تعاملات والد کودک، کودکان پیش دبستانی، مظالعه کیفی
 • سیده زهرا عبادی، مریم طهرانی زاده*، مژگان احمدپور صفحات 37-41
  اهداف

  این پژوهش با هدف بررسی رابطه قرنطینه ناشی از ویروس کرونا بر تحریک پذیری دانش آموزان مقطع ابتدایی انجام شد.

  مواد و روش ها

  روش این پژوهش همبستگی و شامل کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی ناحیه یک شهر کرج که نیم سال دوم تحصیلی 1399-1400 مشغول به تحصیل بودند. بر اساس فرمول کوکران تعداد 377 نفر از بین 6 مدرسه به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایی چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده ها در این پژوهش عبارت بود از: پرسش نامه قرنطینه ناشی از ویروس کرونا و پرسش نامه تحریک پذیری و نتایج پژوهش با استفاده از آزمون t مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن با کمک نرم افزار SPSS نسخه 28 بررسی شد.

  یافته ها

  یافته های بیانگر آن است که ضریب همبستگی پیرسون رابطه مثبت و معنی داری به اندازه حدودا 33/0 بین قرنطینه و کل تحریک پذیری افراد نشان می دهد (01/0p<، 334/0=r)؛ بنابراین می توان گفت هر چه میزان قرنطینه افراد بالاتر باشد میزان کل تحریک پذیری آن ها نیز بالاتر است.

  نتیجه گیری

  با توجه به اینکه دانش آموزان مانند سایر افراد محدودیت های کرونایی دشواری را پشت سر گذاشتند؛ لذا موجب تحریک پذیری آنها شد و می توان گفت محدویت ها و کنترل بیرونی نقش مهمی در ایجاد این مشکل دارد.

  کلیدواژگان: قرنطینه، کرونا ویروس، خصومت، دانش آموزان
 • سیروس سورگی*، یاسمن گودرزی، نادره شبیب اصل، مرتضی قربانی صفحات 43-50
  اهداف

  سرزندگی تحصیلی می تواند نقشی موثری در عملکرد تحصیلی دانش آموزان داشته باشد؛ لذا هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر سرزندگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان بود.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش شبه تجربی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل با دوره پیگیری بود. از جامعه آماری که شامل تمامی دانش آموزان پسر پایه هفتم شهر بیرجند در سال تحصیلی 99-1398 بودند، 40 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 20 نفر) جایگزین شدند و به پرسش نامه های "سرزندگی تحصیلی" و "عملکرد تحصیلی" پاسخ دادند. گروه آزمایش در 16 جلسه، 90 دقیقه آموزش کارکردهای اجرایی شرکت کردند، اما گروه کنترل هیچ گونه آموزشی دریافت نکردند. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 24 و آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر بین گروهی انجام شد.

  یافته ها

  آموزش کارکردهای اجرایی در بهبود سرزندگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان موثر بود (01/0p<). این نتایج در دوره پیگیری تداوم داشت (01/0<p).

  نتیجه گیری

  برنامه توانمندسازی مبتنی بر کارکردهای اجرایی می تواند در کنار سایر روش های مداخله ای، در بهبود سرزندگی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان از کارآیی لازم برخوردار باشد.

  کلیدواژگان: کارکردهای اجرایی، سرزندگی تحصیلی، عملکرد تحصیلی، دانش آموزان
 • ابوالفضل محدث اردبیلی*، زهرا رجایی، مریم نیازی، فاطمه ربانی صفحات 51-55
  اهداف

  اعتیاد جنسی یکی از معضلات پنهانی است که با توجه به جمعیت جوان کشور، دشوار شدن ازدواج برای نسل جوان و برخی اختلالات شخصیتی و روانی در سال های اخیر به آن توجه بیشتری شده و حالت تابوبودن آن دیگر مثل سال های قبل نیست. در پژوهش حاضر، به بررسی رابطه سه گانه های تاریک شخصیت با اعتیاد جنسی در دانشجویان دختر شهر مشهد پرداخته شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش توصیفی حاضر شامل کلیه دختران دانشجوی شهر مشهد بود که به علت شیوع بیماری کرونا با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، پرسش نامه های سه گانه های تاریک شخصیت و همچنین پرسش نامه اعتیاد جنسی SAST-T را تکمیل کردند. لازم به ذکر است که به علت شیوع پاندمی کرونا پرسش نامه ها از طریق فضای مجازی (تلگرام، واتساپ و ایمیل) در اختیار آزمودنی ها قرار گرفت. از روش آماری تحلیل همبستگی پیرسون استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج این پژوهش نشان داد که بین اعتیاد جنسی و ماکیاولیسم 37% رابطه وجود دارد که این مقدار با توجه به طبقه بندی ارایه شده توسط کوهن در سطح ضعیف است. بین اعتیاد جنسی و جامعه ستیزی 87% و بین اعتیاد جنسی و خودشیفتگی 69% رابطه وجود داشت که در سطح قوی بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به داده های به دست آمده می توان استنباط کرد بین اعتیاد جنسی و ماکیاولیسم رابطه معنادار وجود ندارد. ولی بین اعتیاد جنسی و جامعه ستیزی و همچنین بین اعتیاد جنسی و خودشیفتگی رابطه مثبت معنادار وجود دارد .

  کلیدواژگان: سه گانه های تاریک شخصیت، اعتیاد جنسی، دانشجویان دختر شهر مشهد
|
 • Fatemeh Bahreini*, Negar Shamloei, Razieh Amini Pages 1-6
  Aims

  Problems caused by chromosomal abnormalities along with long-term disabilities can have devastating effects on the patient, family, health care system and society. In this study, we have tried to investigate chromosomal abnormalities in people under 18 years of age using the karyotype technique.

  Materials & Methods

  In the present study, the cytogenetic results of karyotyping 150 children and adolescents during 2016-1400 after clinical examination and suspected chromosomal abnormalities were investigated. The Harvest test was performed for blood lymphocytes after 72 hours of culture. Then, G-band smearing and staining steps were performed according to the standard protocol and chromosomal analysis was performed according to ISCN 2016.

  Findings

  In the present study, out of 150 suspects examined, only 40 chromosomal abnormalities were confirmed. The mean±SD age of boys and girls with karyotype-confirmed chromosomal abnormalities was 3.87±4.26 and 3.30±4.23 years, respectively. The most common chromosomal disorder was Down syndrome. In this study, 60% of the disorders were some (24 patients) and the remaining 40% were structural (16 patients).

  Conclusion

  This study showed a relatively high prevalence of chromosomal abnormalities in children. The most common of these are trisomy 21 and sex chromosome abnormalities, respectively.

  Keywords: Chromosomes, Child, Adolescent, Karyotype
 • Vahid Solaymani, Nahid Talebi* Pages 7-12
  Aims

  Combined exercise is a suitable and varied activity to control weight and strengthen children's respiratory muscles. The aim of the present study was to investigate the effect of combined rope and basketball training on body composition and some indicators of pulmonary function of overweight boys aged 10-12 years.

  Materials and Methods

  This article was a quasi-experimental study with a pre test-post test design with a control group. For this purpose, 30 overweight male students were purposefully selected and randomly divided into two groups of 15 experimental and control. Respiratory parameters were measured by spirometry and body composition factors before and after exercise. Subjects participated in a training program for 6 weeks. Data analysis was performed using analysis ANCOVA and dependent t-test in SPSS-20 software.

  Findings

  Exercise intervention in the experimental group caused a significant reduction in weight, fat percentage and body mass index compared to the control group (p<0.05). Forced Vital Capacity and Forced Expiratory Volume in one-Second pulmonary function indices have had a significant increase (p<0.05).

  Conclusion

  Combined basketball and rope training exercises are effective in improving body composition and increasing the performance of overweight students' lung characteristics.

  Keywords: Exercise trainings, Body Composition, Pulmonary Function, Overweight
 • Tooraj Sepahvand*, Alireza Bahrami, Mohaddeseh Bayat Pages 13-20
  Aims

  There is a high prevalence of smoking in individuals with psychiatric disorders. This research was conducted to compare difficulties in emotion regulation in smoker students with and without social anxiety.

  Materials & Methods

  This descriptive study included all undergraduate students who smoked at Arak University from 2018 to 2019. The statistical population was all smokers, undergraduate students, at Arak University (Arak, Iran). The purposive sampling method was used to select the research sample. At first, 120 people completed the Social Phobia Inventory (SPIN) and Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS). Then, based on the cutoff point scores of SPIN (19 to above), two divided groups, including two smoker groups with and without social anxiety (n=30 in each group), were selected and compared in terms of difficulties in emotion regulation.

  Findings

  The results of Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) indicated not a significant difference in the linear composition of dependent variables in two groups (Wilks, lambda= 0.722, F46,6= 2.269, p= 0.053). Univariate analysis of variance indicated a significant difference in the two groups only in the Difficulties Engaging in Goal-Directed Behavior (GOALS) component.

  Conclusion

  The smoker students with social anxiety have more difficulties in GOALS. Therefore, it is proposed, this difficulty can be reduced using the education of emotion regulation skills.

  Keywords: Emotion Regulation, Smoker, Social Anxiety Disorders
 • Haleh Dormiyani Tabatabaei, Salar Faramarzi*, Farah Naderi, Amir Ghamarani, Zahra Eftekhar Saadi Pages 21-26
  Aims

  Attention deficit / hyperactivity disorder has negative effects on children's behavior. The aim of the present study is to compare the effectiveness of field information model and child-parent relationship therapy on reducing ADHD symptoms in children in Isfahan.

  Materials & Methods

  The present study was a randomized controlled clinical trial. The statistical population of this study was children aged 5 to 6 and their mothers living in Isfahan in 2018-2019. Thirty patients were selected as a sample by available sampling and then randomly assigned in two experimental groups and a control group were placed. The Pediatric Symptoms Questionnaire (Gadow and Sprafkin, 1984) was used to screen children. Data analysis was performed by univariate analysis of covariance and LSD test with SPSS 22 software.

  Findings

  The results showed that there was a significant difference between the experimental and control groups (F=103.100, p≤0.05). In other words, this program are effective in reducing the symptoms of attention deficit in the post-test stage.

  Conclusion

  The present study concludes that these program can be used as an effective intervention.

  Keywords: Field Verbal Information Model, Self Report, Attention Deficit Disorder with Hyperactivity
 • Atefeh Bahrami, Maryam Fatehizadeh*, Ahmad Abedi, Mohammad Masoud Dayarian Pages 27-35
  Aims

  Positive parent-child interactions promote children's social, cognitive, and emotional skills development. Therefore, the purpose of this study was to investigate the factors affecting parent-child interactions.

  Materias & Method

  The present study was conducted with a qualitative method and inductive approach. Participants were parents (15 people) and specialists (3 people) in Isfahan who were selected by purposive sampling method according to the inclusion criteria. Individuals' experiences were assessed using a semi-structured interview tool. Data were saturated with 18 interviews and coded and analyzed by Atridesterling (2001) thematic analysis method.

  Findings

  In the first stage of coding, 79 basic themes were extracted from the interviews. In the second stage, based on the maximum consistency of the obtained concepts were abstracted 15 organizing themes. In the third stage, 4 themes including positive parenting; authoritative parenting; resilience; environmental diversity were identified as comprehensive themes related to the effective factors in positive parent-child interactions. Data validation was performed by the participants' feedback and independent coders methods. Also, in order to validate the topics, a group of experts (3experts) was used and the criteria for determining the accuracy and robustness of the data were reviewed and approved.

  Conclusion

  The results show that parents' awareness of parenting practices, how to use positive coping strategies, and enrich children by increasing environmental attractiveness, are important and effective factors in improving parent-child interactions. Therefore, it is suggested that these factors be considered in the development of special education programs for parents and children.

  Keywords: Parent-Child Relationship, Child, Qualitative
 • Seyyedeh Zahra Ebadi, Maryam Tehranizadeh*, Mozhgan Ahmadpour Pages 37-41
  Aims

  The aim of this study was to investigate the relationship between quarantine caused by coronavirus on the irritability of primary school students in district one of Karaj.

  Materials & Methods

  The method of this study was correlational and the research population was all primary school students in District 1 of Karaj who were studying in the second semester of the academic 2020-2021. Multi-stage cluster random sampling was selected. Data collection tools were the “Coronavirus Quarantine” and “Irritability” Questionnaires, and the results were analyzed using independent t-test, Pearson and Spearman correlation coefficient using SPSS software version 28.

  Findings

  Findings indicate that Pearson correlation coefficient shows a positive and significant relationship of about 0.33 between quarantine and total irritability (p<0.01, r=0.334). Therefore, it can be said that the higher the quarantine rate of individuals, the higher their total irritability.

  Conclusion

  Given that students, like other people, overcame difficult coronary limitations, it made them irritable, and it can be said that limitations and external control play an important role in creating this problem.

  Keywords: Quarantine, Coronavirus, Hostility, Students
 • Sirous Soorgi*, Yasaman Godarzi, Nadereh Shabib Asl, Morteza Ghorbani Pages 43-50
  Aims

  Academic vitality can play an effective role in students' academic performance; therefore, the aim of this study was to determine the effectiveness of executive function training on students' academic vitality and academic performance.

  Materials & Methods

  The quasi-experimental research method was pretest-posttest with a control group with a follow-up period. From the statistical population that included all seventh-grade male students in Birjand in the academic year 2019-2020, 40 people were selected by available sampling method and randomly assigned to experimental and control groups (20 people in each group); they answered "academic vitality" and "academic performance" questionnaires. The experimental group participated in 16 sessions of 90 minutes of executive-functional training, but the control group did not receive any training. Data analysis was performed using SPSS software version 24 and analysis of variance with repeated measures between groups.

  Findings

  Executive function training was effective in improving students' academic vitality and academic performance (p<0.01). These results continued in the follow-up period (p<0.01).

  Conclusion

  The empowerment program based on executive functions can, along with other intervention methods, be effective in improving the vitality and academic performance of students.

  Keywords: ​​​​​​​Executive Functions, Academic Vitality, Academic Performance, Students
 • Abolfazl Mohaddes Ardabili*, Zahra Rajaei, Maryam Niazi, Fatemeh Rabbani Pages 51-55
  Aims

  Sex addiction is one of the hidden problems that due to the young population of the country, difficult marriage for the young generation and some personality and mental disorders in recent years, more attention has been paid to it and its taboo state as in previous years. is not. In the present study, the relationship between dark personality triads and sexual addiction in female students in Mashhad was investigated.

  Materials & Methods

  Present descriptive study includes all female students in Mashhad who due to the prevalence of coronary heart disease using the available sampling method, the dark three personality questionnaires as well as the SAST-T sexual addiction questionnaire. It should be noted that due to the prevalence of the corona pandemic, the questionnaires were provided to the subjects through cyberspace (Telegram, WhatsApp, and email).

  Findings

  The results of this study show that there is a 0.37 relationship between sexual addiction and Machiavellianism, which is a low level according to Cohen's classification, but 0.87 between sexual addiction and anti-socialism and between sexual addiction and narcissism 0.69 there is a relationship that is strong at the Cohen classification level.

  Conclusion

  According to the obtained data, it can be inferred that there is no significant relationship between sexual addiction and Machiavellianism. But there is a significant positive relationship between sexual addiction and anti-socialism as well as between sexual addiction and narcissism.

  Keywords: Dark Personality Trilogy, Sexual Addiction, Female Students in Mashhad