فهرست مطالب

علوم و صنایع غذایی ایران - سال هجدهم شماره 11 (پیاپی 120، بهمن 1400)
 • سال هجدهم شماره 11 (پیاپی 120، بهمن 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/09/25
 • تعداد عناوین: 30
|
 • زهرا لطیفی*، مرتضی علی پور، معصومه زیبایی، زینب عبدالهی چله بری، زهرا غفوری، تارا قربانی پیرشهید صفحات 1-11

  فرآیند اولتراسوند، روش غیرحرارتی موثر در استخراج بوده و استفاده از آن با توجه به اثرات موثرش در نگهداری و فرآیند مواد غذایی، رو به افزایش می باشد. مقایسه حلال های مختلف در بازدهی استخراج ترکیبات موثره با امواج فراصوت از عصاره پوست لیموترش هدف این تحقیق می باشد؛ ضمن اینکه تا بحال مطالعات زیادی روی پوست لیمو ترش صورت نگرفته و بیشتر روی پرتقال و سایر مرکبات تحقیقات گسترده ای انجام شده است و همین امر دلیلی جهت انجام این تحقیق گردید. در این روش برای ارزیابی میزان استخراج فنول و فلاوونویید و ارزیابی قدرت مهار کنندگی رادیکال های آزاد DPPH، از سه حلال آب، اتانول 70 درصد و متانول 80 درصد استفاده شد سپس بهترین حلال جهت استخراج ترکیبات یاد شده در زمان های 60،30 و90 دقیقه مورد مقایسه قرار گرفت. نرم افزار مورد استفاده برای تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها SPSS بود. بر اساس نتایج، قوی ترین و ضعیف ترین حلال برای استخراج ترکیبات زیست فعال به ترتیب، اتانول 70 درصد و آب بود که 202/8 و  95/6 میلی گرم معادل اسید گالیک به گرم نمونه خشک ترکیبات فنولی، 61/4 و  74/3 میلی گرم معادل کویرستین به گرم نمونه خشک ترکیبات فلاوونوییدی و 468/87 و 231/70 درصد قدرت مهار کنندگی رادیکال های آزاد DPPH  را نشان داد. در حلال اتانول 70 درصد اختلاف معنی داری میان سه زمان 30، 60 و 90 دقیقه برای استخراج ترکیبات موثره مشاهده شد (05/0 < p) و زمان های 90 و 30 دقیقه به ترتیب بیش ترین و کم ترین میزان استخراج ترکیبات یاد شده را داشت. در هر روش استخراج، میزان استخراج ترکیبات زیست فعال بسته به نوع حلال متفاوت بود و حلال اتانول 70 درصد، بهترین روش استخراج عصاره بود.

  کلیدواژگان: اولتراسوند، استخراج، ترکیبات زیست فعال، عصاره پوست لیموترش
 • محسن خواجوند صالحان، فرشاد صحبت زاده*، ایمان حاجی زاده، فهیم شافعی، احسان شاکری نسب، تقی محسن پور، اباصلت حسین زاده کلاگر صفحات 13-25

  امروزه پلاسمای سرد فشار اتمسفری به عنوان یک روش کارآمد در صنایع غذایی مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله مزیت های این روش نسبت به روش های غیر پلاسمایی بهره وری بالا، به صرفه بودن اقتصادی و همچنین کاهش آلاینده های مواد شیمیایی زیان بار می باشد. در این تحقیق پلاسمای سرد فشار اتمسفری هوا  با روش تخلیه سد دی الکتریک در حالت تیمار سطحی و حجمی تولید شده و اثر آن بر روی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی زعفران مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور بعد از تولید و مشخصه یابی ساختارهای پلاسمای تولید شده شامل ساختار الکترودی، خصوصیات الکتریکی و طیف سنجی نشر نوری، تاثیر این ساختارها بر خواص فیزیکی و شیمیایی زعفران مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا تاثیر تیمار سطحی و حجمی پلاسما بر باکتری زدایی اشرشیاکلی تلقیح شده از زعفران مورد بررسی قرار گرفت.  نتایج نشان داد پلاسمای تخلیه سد دی الکتریک در حالت تیمار سطحی با زمان تیمار 15 دقیقه، منجربه غیرفعالسازی باکتریایی اشرشیاکلی می شود. در ادامه تاثیر تیمارهای سطحی و حجمی پلاسما بر خواص اصلی زعفران شامل کروسین، پیکروکروسین و سافرانال مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان داد در هر دو تیمار سطحی و حجمی پردازش بوسیله پلاسما نه تنها باعث کاهش خواص زعفران نمی شود بلکه افزایش نسبی آنها را نیز به همراه دارد. در نهایت تاثیر تیمار سطحی و حجمی پلاسما بر روی افزایش غلظت مواد شیمیایی مضر در زعفران شامل نیترات و آمونیوم بررسی شد که نتایج نشان داد تیمار حجمی پلاسما به دلیل پردازش مستقیم باعث افزایش غلظت نیترات و آمونیوم تا دو برابر می شود. در حالت کلی با توجه به نتایج تحقیق می توان بیان کرد پردازش سطحی بدلیل پردازش غیر مستقیم، اثر باکتری زدایی بیشتر ، تاثیر مثبت بر روی خواص فیزیکی زعفران و عدم افزایش غلظت مواد شیمیایی مضر مانند نیترات و امونیوم روش مناسب تری برای پردازش زعفران می باشد.

  کلیدواژگان: تخلیه سد دی الکتریک، تیمار سطحی، تیمار حجمی، زعفران، پلاسما
 • سامره داستانگو، محمدتقی حامد موسویان*، سمیرا یگانه زاد صفحات 27-38

  غشاهای سلولی مانع اصلی استخراج ترکیبات درون سلولی هستند. متلاشی کردن مکانیکی و حرارت دهی جامدات بیولوژیکی از روش های پیش تیمار معمول برای تخریب غشاهای سلولی و تسهیل رهاسازی حل شونده به حلال در طی استخراج هستند. با این حال، تخریب کلیت غشاها نیاز به حرارت دهی بیش از حد جامدات دارد که منجر به تغییر بافت گیاهی و عبور مواد نامطلوب (مثل پکتین در تولید قند) به حلال مجاور دارد که خود نیازمند هزینه های تغلیظ بعدی است. بکارگیری میدان الکتریکی پالسی (PEF)[1] با حرارت دهی کم محصول، بطور قابل توجهی انتقال جرم را در بافت بیولوژیکی گیاهان مختلف غذایی، افزایش می دهد که علاوه بر صرفه جویی در مصرف انرژی باعث صرفه جویی زیادی در زمان می شود. در این مطالعه، استخراج قند از هویج با تیمارهای مختلف میدان پالسی الکتریکی (شدت میدان 250، 750 و V/cm 1250، تعداد پالس 10، 45 و 80) و نیز بطور همزمان تیمارهای حرارتی مختلف (در دماهای 20، 45 و ºC70) مطالعه شد. سپس مدل ریاضی بازده استخراج بر اساس طرح فاکتوریل کامل ارایه شد. قطعات تیمار شده با PEF در آب در دمای مورد نظر و نسبت وزنی مایع به جامد 2= L/S غوطه ور شدند. افزایش قابل توجه سینتیک استخراج به علت نفوذپذیری غشای سلول بلافاصله بعد از تیمار PEF بعلت جابجایی حل شونده بر روی سطح بافت مشاهد شد.

  کلیدواژگان: میدان پالسی الکتریکی، قند، استخراج، سینتیک
 • سکینه یگانه*، مرجان زرگر صفحات 39-50

  هدف از این مطالعه، بررسی اثرات پوشش خوراکی کازیینات سدیم غنی شده با اسانس رزماری بر کیفیت و ماندگاری قزل آلای رنگین کمان در مدت 20 روز نگهداری دریخچال می باشد. بدین جهت، محلول های کازیینات سدیم (SC) به شکل 4 تیمار SC فاقد اسانس و SC با اسانس رزماری در سه غلظت (25/0%، 5/0% و 1% (حجمی/وزنی)) تهیه شده، به عنوان پوشش بر روی ماهی قزل آلا اعمال شدند و به مدت 20 روز در یخچال نگهداری شده و هر 4 روز یکبار، آزمایشات شیمیایی (اندازه گیری پی اچ، بازهای ازته فرار، تیوباربیتوریک اسید و پراکسید)، میکروبی (شمارش باکتری های کل و سرماگرا) بر روی آنها انجام شد. نتایج نشان داد که نمونه های شاهد در حدود روز 12 از حد قابل قبول مقادیر میکروبی، شیمیایی تجاوز کردند، در حالی که نمونه های تیمار حاوی 1% اسانس رزماری  پس از 16 روز از نظر بار میکروبی، از حد قابل قبول فراتر رفتند (p<0.05) و حتی پس از 20 روز از حد مجاز پراکسید و تیوباربیتوریک اسید تجاوز نکردند. این مطالعه نشان داد که پوشش کازیینات سدیم دارای خاصیت سد کنندگی در برابر اکسیژن بوده و استفاده از اسانس رزماری در ترکیب پوشش کازیینات سدیم، باعث کاهش فساد اکسیداتیو، شیمیایی و میکروبی قزل آلای رنگین کمان می شود.

  کلیدواژگان: ماهی قزل آلای رنگین کمان، ماندگاری، پوشش خوراکی، کازئینات سدیم، Rosmarinus officinalis
 • مریم ثابت قدم*، زهرا لطیفی، پریسا معلمی، نفیسه محمدی کرتلایی، الهه رازقندی صفحات 51-64

  اکسایش چربی و روغن موجب تولید مواد مضر می گردد که سلامت مصرف کننده را به خطر می اندازد. در پژوهش حاضر، فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره میوه هندوانه کوهی مورد بررسی قرار گرفت. عصاره گیری با روش استخراج اولتراسوند با کمک حلال (اتانول) انجام شد. در این پژوهش فرایند استخراج توسط فناوری اولتراسوند با 3 سطح 20 آزمون بود، توسط روش سطح پاسخ صورت گرفت. نتایج حاصل از آنالیز آماری در شرایط بهینه، میزان زمان 62/ 18 دقیقه، شدت صوت khz 56/84 و دما 52/49 درجه سانتی گراد و میزان بازده استخراج 8456/34 درصد گزارش شد. در این شرایط بهینه میزان ترکیبات فنولی و قدرت مهار رادیکال های آزاد عصاره ها در غلظت های (ppm 100، 200، 400، 800) با آزمون فولین و DPPH مورد سنجش قرار گرفت و سپس عصاره در غلظت های (ppm 100، 200، 400، 800) به نمونه روغن سویا بدون آنتی اکسیدان اضافه شده و پارامتر های اندیس پراکسید، شاخص تیوباربیوتیک اسید (TBA) با نمونه روغن سویا حاوی ppm 200 آنتی اکسیدان سنتزی (BHT) و نمونه شاهد مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد با افزایش غلظت عصاره میوه هندوانه کوهی در روغن سویا ppm 800 تا 100 میزان اندیس پراکسید، شاخص تیوباربیوتیک اسید (TBA) کاهش پیدا می کند و غلظت ppm 800 عصاره به دلیل داشتن مقادیر بالاتر ترکیبات آنتی اکسیدانی ازنظر فعالیت مهارکنندگی رادیکال های آزاد موثرتر عمل نموده است.

  کلیدواژگان: ترکیبات فنولی، هندوانه کوهی، سطح پاسخ، قدرت رادیکال گیرندگی
 • حسین مصطفی لو، رضا کاراژیان*، احمد احتیاطی صفحات 65-74

  با توجه به نیاز مصرف کنندگان به تولید فراورده های غذایی سلامتی بخش در این پژوهش تاثیر افزودن صمغ های عربی، گوار و لسیتین بر ویژگی های کیفی و زنده مانی باکتری های پروبیوتیک در شکلات صبحانه پروبیوتیک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که افزودن صمغ گوار و لسیتین بر ویژگی های بافتی (سفتی بافت و ویسکوزیته) و بر زنده مانی باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم معنادار بوده است (05/0<P). افزودن صمغ عربی تاثیر معناداری بر سفتی بافت و ویسکوزیته نداشته است (05/0>P). همچنین اثر افزودن همزمان صمغ عربی و لسیتین در فرمولاسیون شکلات صبحانه سبب افزایش معناداری در زنده مانی باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم نگردیده است (05/0>P).

  کلیدواژگان: لاکتوباسیلوس پلانتاروم، سفتی بافت، شکلات، صمغ های عربی وگوار، بافت سنجی
 • زهرا اسدی*، علیرضا مسعود نیا، سیده فاطمه ضیاضیابری صفحات 75-83

  بیماری سلیاک یک بیماری خود ایمن گوارشی است که در اثر هضم پروتئین گلوتن ایجاد می شود. گندم سرشار از گلوتن است و محصولات تولید شده از آن برای افراد مبتلا به این بیماری غیرقابل استفاده می باشد. در نتیجه تولید محصولات فاقد گلوتن بسیار مورد توجه محققان قرار گرفته است. در این پژوهش، تولید نان سنتی فاقد گلوتن به صورت تیمار شاهد (50% آرد ذرت + 50 % آرد برنج)، تیمار 1 (35% آرد برنج + 35% آرد ذرت + 10% آرد جوانه گندم + 5% آرد جوانه ماش + 15% آرد جوانه عدس)، تیمار 2 (20% آرد برنج + 20% آرد ذرت + 25% آرد جوانه گندم + 15% آرد جوانه ماش + 20% آرد جوانه عدس)، تیمار 3 (5% آرد برنج + 5% آرد ذرت + 35% آرد جوانه گندم + 20% آرد جوانه ماش + 35% آرد جوانه عدس) مورد مطالعه قرار گرفت و آنالیز آماری داده های به دست آمده از اندازه گیری رطوبت، چربی، پروتئین، خاکستر کل، نمک، کلسیم، pH، ویژگیهای حسی نشان داد که جایگزین کردن آرد برنج و آرد ذرت با آرد جوانه های گندم، عدس، ماش تاثیر معناداری بر همه پارامترهای مورد آزمایش داشت (P < 0.05). مقایسه تیمارهای تهیه شده با تیمار شاهد نشان داد که تیمار 3 که دارای بیشترین مقدار آرد جوانه گندم، عدس و ماش بود دارای بیشترین مقدار چربی، پروتئین، کلسیم، خاکستر، نمک، pH و کمترین مقدار رطوبت بود و بالاترین امتیاز را از نظر ارزیاب ها داشت.

  کلیدواژگان: نان، ارزیابی حسی، گلوتن، سلیاک، آرد جوانه
 • نیلوفر بنائی اقدم، سید هادی پیغمبر دوست*، صمد بدبدک، عارف اولاد غغاری صفحات 85-98

  هدف از این تحقیق تولید کیک بدون گلوتن برای بیماران سلیاکی با استفاده از دانه زنیان و افزایش ارزش تغذیه ای و بهبود ویژگی های بافتی آن بود. به این منظور پودر دانه زنیان در سطوح 0، 3، 6، 9، 12 و 15 درصد به فرمولاسیون کیک بدون گلوتن اضافه شد و تاثیر آن بر ویژگی های تغذیه ای (فیبر، فعالیت آبی، ترکیبات فنلی، ترکیبات فلاونوییدی و فعالیت آنتی اکسیدانی) و تکنولوژیکی کیک (رنگ، تخلخل و ریز ساختار و سفتی بافت) مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل، استفاده از پودر دانه زنیان باعث افزایش فیبر و فعالیت آبی کیک بدون گلوتن شد. همچنین، با افزایش میزان پودر دانه زنیان تخلخل نمونه ها افزایش پیدا کرد. بررسی پارامتر های رنگی مغز کیک نشان داد که افزایش مقدار پودر دانه زنیان سبب کاهش اندیس روشنایی (L*)، افزایش قرمزی (a*) و افزایش زردی (b*) شد. با افزایش میزان پودر دانه زنیان به 15% میزان ترکیبات فنلی، فلاونوییدی و نیز فعالیت آنتی اکسیدانی نمونه ها نسبت به نمونه شاهد 9/8، 3/14 و 1/4 برابر افزایش یافت. علاوه بر این، سفتی کیک با افزایش مقدار پودر دانه زنیان طی 14 روز نگهداری افزایش یافت، ولی این افزایش در سطوح پایین پودر دانه زنیان مشهود نبود. کم ترین مقدار سفتی (N13/0) مربوط به نمونه شاهد روز اول و بیشترین مقدار سفتی (N29/0) مربوط به نمونه 15% پودر دانه زنیان روز چهاردهم بود. ارزیابی های حسی انجام شده توسط ارزیاب ها نیز مشخص کرد که میزان پذیرش کلی در نمونه های حاوی سطوح 3 و 6 درصد پودر دانه زنیان بالاتر از بقیه نمونه ها بود. در نهایت نمونه حاوی 6 درصد پودر دانه زنیان به عنوان نمونه بهینه تعیین شد.

  کلیدواژگان: کیک بدون گلوتن، دانه زنیان، بیماری سلیاک، رئولوژی
 • ابوذر هاشم پور*، محمود عظیمی، عزیزالله عبدالهی، جواد فتاحی مقدم صفحات 99-110

  در این پژوهش شاخص های کیفی و ترکیبات زیست فعال روغن سه ژنوتیپ امیدبخش زیتون (T2، T7 وT18) و دو رقم زرد و کرونیکی (شاهد) از کلکسیون زیتون ایستگاه تحقیقات زیتون طارم در استان زنجان طی دو سال (97-1396) مورد ارزیابی قرار گرفت. شاخص های کیفی روغن شامل اسیدهای چرب آزاد (FFA)، عدد پراکسید (PV) و ضرایب خاموشی K232 و K270، کلروفیل کل، کاروتنویید کل، فنل کل، فلاونویید کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانس اثر سال × رقم/ ژنوتیپ بر صفات اندازه گیری شده نشان داد که اثر متقابل آنها بر تمام صفات به جز ضریب خاموشی K270 در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. نتایج مقایسه میانگین داده ها نشان داد که روغن ژنوتیپ T7 (79/0درصد اولییک اسید) و رقم زرد (43/0 درصد اولییک اسید) در سال 97 به ترتیب بیش ترین و کم ترین میزان FFA را دارا بودند. روغن ژنوتیپ های T7 در سال 97 (22/17 میلی اکی والان اکسیژن در کیلوگرم روغن) و T2 در سال 96 (67/6 میلی اکی والان اکسیژن در کیلوگرم روغن) به ترتیب بیش ترین و کم ترین میزان PV را نشان دادند. ضریب خاموشی K232 روغن ژنوتیپ T18 نیز در هر دو سال مورد بررسی (8/0 و 03/1 به ترتیب برای سال 96 و 97) دارای کم ترین میزان بود. روغن رقم زرد در سال 96 با 94/243 میلی گرم گالیک اسید در کیلو گرم روغن دارای بیش ترین میزان فنل کل بود. از نظر فلاونویید کل نیز نمونه های روغن ژنوتیپ T7 در سال 97 با 45/21 میلی گرم کویرستین در کیلو گرم روغن دارای بیشترین میزان بود. رقم کرونیکی با 55/90 درصد بیش ترین میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی در سال 96 و ژنوتیپ T7 با 65/41 درصد کم ترین میزان این شاخص را به خود اختصاص داد. ژنوتیپ T2 در هر دو سال از نظر ظرفیت آنتی اکسیدانی در یک گروه آماری با ارقام تجاری شاهد قرار داشت.

  کلیدواژگان: اسیدهای چرب آزاد، روغن زیتون، ظرفیت آنتی اکسیدانی، فنل کل
 • ملیحه رحیم زاده، وحید حکیم زاده*، احمد نصیری محلاتی صفحات 111-119

  جهت افزایش سرانه محصولات لبنی در یک جامعه تولید محصولات متنوع با مطلوبیت حسی بالا ضروری می باشد، بنابراین این پژوهش با هدف شناسایی باکتری های اسید لاکتیک موجود در پنیر سنتی قوچان و استفاده از آنها در تولید پنیر موزارلا انجام شد. به همین منظور تولید سه نوع پنیر موزارلا با استفاده از پنیر سنتی قوچان، استارتر صنعتی و اسانس فانتزی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج کشت میکروبی و آزمون های بیوشیمیایی پنیر اولیه طی مراحل مختلف نشان داد با افزایش مراحل پاساژ دادن تعداد کل باکتری های اسیدلاکتیک افزایش می یابد. در بین باکتری های اسیدلاکتیک موجود در پنیر سنتی قوچان باکتری های گرم مثبت، کاتالاز منفی و هموفرمنتانتیو با قدرت رشد در دمای 10 و 45 درجه سانتی گراد که قادر به رشد در غلظت نمک 6/5 درصد و pH برابر 9/6 شناسایی شدند که نشان دهنده وجود جنس انتروکوکوس می باشد. همچنین با وجود تایید کوکسی گرم مثبت، کاتالاز منفی و هموفرمنتاتیو هیچ یک از نمونه ها دارای ساختار چهارتایی نبود بنابراین وجود پدیوکوکوس منتفی بود. از طرفی در هیچ یک از لوله های دورهام تشکیل گاز مشاهده نشد بنابراین حضور جنس لوکونوستوک نیز منفی ارزیابی شد. در بررسی ویژ گی های حسی تاثیر نوع استارتر (استارتر صنعتی، استارتر سنتی) بر میزان طعم، شوری، ترشی و پذیرش کلی نمونه ها معنی دار بود به طوری که نتایج مقایسه میانگین نشان داد نمونه های تولید شده با استارتر سنتی قوچان از نظر شوری، ترشی، طعم و پذیرش کلی مقبولت بیشتری دارند. با توجه به نتایج ارزیابی حسی می توان در تولید پنیر موزارلا از پنیر سنتی قوچان به عنوان استارتر در کنار استارتر تجاری استفاده نمود

  کلیدواژگان: انتروکوکوس، باکتری های اسید لاکتیک، پنیر سنتی قوچان، پنیر موزارلا
 • محسن دلوی اصفهان*، عبدالله همتیان سورکی صفحات 121-132

  افت کیفیت در حین فرایند آنزیم بری را با انتخاب برنامه دما- زمان مناسب می توان به حداقل رساند. در این مطالعه ، فرآیند آنزیم بری میوه توت سیاه در 3 درجه حرارت منتخب بررسی شد. خصوصیات ترموفیزیکی بر اساس ترکیب شیمیایی نمونه تخمین زده شد. ضریب انتقال گرما همرفتی نیز با استفاده از یک تکنیک جدید به نام روش مسئله معکوس برآورد شد. به منظور تعیین بهترین مدلی که بتواند شکل میوه را توصیف کند و تغییرات دمایی را به طور دقیق پیش بینی کند ، سه مدل تحلیلی بر اساس راه حل قانون دوم فوریه برای انتقال گرما روی اشکال منظم (کره ، مستطیل 2 بعدی و استوانه محدود) و یک مدل عددی بر اساس هندسه واقعی نمونه توسعه داده شد.. نتایج نشان داد که در بین مدل های تحلیلی ، شکل مستطیل (دو بعدی) بهتر توانست تغییرات دما را در نقطه مرکزی نمونه پیش بینی کند. با این وجود ، مدل عددی توسعه یافته به دلیل بالاترین ضریب تبیین (R2>99) و کمترین ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE=0.37) به عنوان بهترین مدل شناخته شد. با استفاده از این مدل ، تغییرات دما در میوه را می توان با دقت بالا به عنوان تابعی از متغیرهای داخلی (ضخامت و ترکیب شیمیایی) و خارجی (دما و سرعت حمام آب) پیش بینی کرد.

  کلیدواژگان: توت سیاه، آنزیم بری، مدل سازی
 • افسانه معینی، مسعود شفافی زنوزیان*، حجت کاراژیان، امیرحسین الهامی راد، احمد پدرام نیا صفحات 133-151

  محصولات نانوایی که بخش عمده ای از صنایع غذایی فراوری شده را تشکیل می دهند، عموما با آرد گندم تهیه شده و در هنگام اختلاط با آب شبکه گلوتن قوی ایجاد می کنند. اگرچه حضور پروتئین های گلوتنی در آرد گندم یک ویژگی منحصر بفرد است اما، جایگزینی آرد گندم با سایر دانه های غلات در فرآورده های نانوایی تا یک حد مشخص امکان پذیر است. در تحقیق حاضر سه ارزن با نام های ارزن ایتالیایی، ارزن مرواریدی و ارزن معمولی استفاده شدند. آرد ارزن استفاده شده به نسبت 10، 30، 50 و100 درصد جایگزین آرد گندم شد.  . ویژگیهای بافتی، حسی و پارامترهای رنگی نمونه های کیک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش در مقدار آرد ارزن در خمیر کیک خواص کارآیی پخت خمیر کیک را کاهش داد. میانگین ارتفاع کیک با افزایش مقدار آرد ارزن در خمیر کیک کاهش یافت. ارزن مرواریدی حجم کیک ارزنی بهتری را درمقایسه با دو کیک ارزن دیگر نشان داد. پیوستگی کیک ارزن با افزایش مقدار ارزن کاهش یافت و این تغییرات در پیوستگی برای هر سه آرد ارزن مشابه بود. ترکیب ارزن در خمیر کیک چسبندگی را کاهش داد. کیک های با ترکیب بیشتر ارزن سختی بیشتری داشتند. بطور کلی، ارزن مرواریدی کیک بهتری را در مقایسه با ارزن های ایتالیایی و معمولی تولید کرد. مقبولیت کلی کیک های ارزن در ارزیابی های حسی بیشتر بدست آمدند. با در نظر گرفتن کلیه خصوصیات مورد بررسی، نسبت 30 درصد جایگزینی آرد ارزن بهترین سطح جایگزینی پیشنهاد شد. نتایج این تحقیق در توسعه محصولات نانوایی حاوی ارزن بسیار مفید هستند.

  کلیدواژگان: ارزن، آرد گندم، کیک، ویژگیهای بافتی، ارزیابی حسی
 • سپیده رحمانی*، هوشنگ نیکوپور، انوشه شریفان صفحات 153-174

  هدف از این مطالعه ارزیابی اثر پوشش خوراکی فعال بر پایه نشاسته حاوی اسانس های سیر و پوست لیموترش با سطوح صفر، 1، 2 و 3 درصد به عنوان نگهدارنده طبیعی به منظور حفظ کیفیت میکروبی فیله ماهی شیر در طول 12 روز نگهداری در دمای 4 درجه سلسیوس می باشد. تاثیر نسبی پوشش نشاسته ای فعال بر روی pH، اندیس پراکسید (PV)، اسید تیوباربیتوریک (TBA)، پارامترهای رنگی (L*، a و b)، خصوصیات میکروبی (شمارش کلی سلول های زنده، باکتری های سرمادوست، سودوموناس فلویورسنس و اشریشیا کلای O157: H7) و خصوصیات حسی فیله های پوشش داده شده مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان دادند استفاده از پوشش منجر به کاهش تغییرات pH ، کاهش شاخص L* و افزایش شاخص b در فیله های ماهی شیر در طول دوره نگهداری شد. اگرچه در طول دوره نگهداری نمونه های تیمار شده با سطوح بالاتر اسانس ها دارای تغییرات رنگی کمتری بودند. آنالیز پایداری اکسیداتیو نشان داد که شاخص های PVو TBA با افزایش سطح اسانس ها و زمان نگهداری به ترتیب کاهش و افزایش یافت. به علاوه، شاخص های میکروبی مورد آزمون در همه نمونه ها در طول دوره نگهداری افزایش یافتند. همچنین، با افزایش غلظت اسانس ها و زمان نگهداری رشد میکروارگانیسم ها به ترتیب کاهش و افزایش یافت. بر مبنای ارزیابی حسی مشخص شد که با استفاده از سطوح بالای اسانس ها امتیاز پارامترهای حسی افزایش می یابند. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که استفاده از 3 درصد اسانس سیر به عنوان نگهدارنده طبیعی در ساختار پوشش فعال خوراکی با پایه نشاسته منجر به خصوصیات فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی مطلوب در فیله های ماهی شیر می شود.

  کلیدواژگان: اسانس پوست لیموترشاسانس سیرماهی شیرنشاسته
 • محسن زندی*، علی گنجلو، ماندانا بی مکر صفحات 173-186

  در این پژوهش، تاثیر متغیرهای مختلف فرایند تقطیر مقاومتی شامل گرادیان ولتاژ (5، 15 و 25 ولت بر سانتی متر)، زمان استخراج (30، 75 و 120 دقیقه) و غلظت نمک کلرید سدیم (5/0، 1 و 5/1 درصد) بر عملکرد استخراج، مصرف انرژی و محتوای فنول کل اسانس بیدمشک مورد بررسی قرار گرفت و با روش تقطیر آبی مقایسه شد. در نهایت از مدل سازی شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی سینتیک استخراج اسانس استفاده شد. نتایج نشان داد که بازده استخراج، مصرف انرژی و محتوای فنول کل به طور معنی داری تحت تاثیر متغیرهای زمان استخراج و گرادیان ولتاژ می باشد (05/0>p). بازده اسانس به دست آمده توسط روش های تقطیر مقاومتی و تقطیر آبی به ترتیب برابر 012/0±119/0 و 01/0±081/0 بود. بین وزن مخصوص، ضریب شکست و محتوای فنول کل اسانس حاصل از روش های تقطیر مقاومتی و تقطیر آبی تفاوت معنی داری وجود نداشت (05/0˃p)، با این حال IC50 اسانس استخراج شده توسط روش تقطیر مقاومتی به طور معنی داری (05/0>p) بالاتر از اسانس بدست آمده با روش تقطیر آبی بود. در طراحی مدل شبکه عصبی مصنوعی گرادیان ولتاژ، زمان استخراج و غلظت نمک به عنوان ورودی در نظر گرفته شد و بازده استخراج اسانس به عنوان خروجی مدل پیش بینی گردید. نتایج نشان داد که بهترین عملکرد پیش بینی مربوط به پیکربندی 3-9-8-1 بود (036/0=RMSEو 99/0=R2). بنابراین، می توان نتیجه گرفت که روش تقطیر مقاومتی برای استخراج اسانس قابل استفاده است و مدل شبکه عصبی مصنوعی یک ابزار کمی کارآمد در پیش بینی سینتیک استخراج اسانس است.

  کلیدواژگان: بیدمشک، تقطیر مقاومتی، شبکه عصبی مصنوعی، بازده استخراج
 • نرگس رحیمی*، سید مهدی حسینی، مهدی کریمی صفحات 187-198

  دستیابی به ویژگی های تغذیه ای مفید باهدف بهبودآثار فیزیولوژیکی و متابولیکی ، توسط اختلاط منابع غذایی مختلف، بسیارمورد توجه است. تورتیلای آردی یک نان گرد مسطح و غیرتخمیری است که عمدتا از آرد ذرت، گندم و جوساخته می شود. در این پژوهش از روش طرح مخلوط ریوس انتهایی به منظور مطالعه تاثیرجایگزینی همزمان آرد سویا و پودر آب پنیر بر خواص فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی تورتیلای آردی استفاده گردید. متغیرهای این طرح آردگندم ٪100-٪0، آرد سویا ٪15- ٪5 و پودر آب پنیر ٪10-٪2 بودند. نتایج نشان دادندکه تغییر نسبت کلیه متغیرها بر خواص فیزیکوشیمیایی مورد بررسی تاثیر معنی داری داشت و با افزایش سطح جایگزینی شاهد کاهش میزان رطوبت در دسترس محصول بودیم. استفاده از پروتئین آب پنیر و پروتئین سویا در بیشترین نسبت از محدوده بطور معنی داری منجر به کاهش ضخامت نمونه ها شد و نسبت بالای آرد گندم منجر به تولید نمونه هایی با ضخامت بیشتر گردید. همچنین رابطه بین کلیه متغیرها و صفات سختی، سفتی  وکشش پذیری معنی دار شد و افزایش مقدار پودر آب پنیر در فرمولاسیون باعث کاهش مقدار سفتی وسختی نمونه ها و تغییرات قابل توجهی در میزان کشش پذیری تورتیلا گردید. بیشترین میزان سختی تورتیلا برای نمونه های حاوی کمترین میزان پودر آب پنیر بود. در فرمولهای غنی از فیبر الاستیسیته ی نمونه ها به میزان قابل توجهی کم شد. همچنین تغییر نسبت کلیه متغیرها بر ویژگی حسی بافت از نظرآماری موثر بودند. افزایش نسبت آرد سویا و پودرآب پنیر منجر به بهبود عطر نمونه ها شد و نمونه های حاوی نسبت کمتری از پودرآب پنیر طعم واحساس دهانی مطلوب تری داشتند. بهینه سازی نشان داد که  بهترین فرمولاسیون برای تولید تورتیلای غنی از پروتئین  حاوی %83.2 آرد گندم، % 12.6 آرد سویا  و %4.2 پودر آب پنیر می باشد.

  کلیدواژگان: بهینه یابی، تورتیلا، جایگزینی، طرح مخلوط
 • ویدا مردانی قهفرخی، اصغر خسروشاهی، شهین زمردی* صفحات 199-213

  انکپسولاسیون همزمان باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس La-5 و روغن ماهی به عنوان روغن غنی از اسیدهای چرب امگا-3 با استفاده از ایزوله پروتئین سویا (SPI) و صمغ عربی (GA) به عنوان مواد دیواره و به روش کواسرواسیون مرکب مورد بررسی قرار گرفت. کواسرویت های مایع به دو روش خشک کردن پاششی و انجمادی خشک شدند. شرایط بهینه کواسرواسیون از نظر غلظت کل بیوپلیمرها، pH و نسبت پروتئین به صمغ با اندازه گیری پتانسیل زتا، کدورت و بازده کواسرواسیون تعیین گردید. شرایط بهینه برای تشکیل کواسرویت ها با بیشترین بازده، استفاده از مخلوط بیوپلیمرها با غلظت 2 % (w/v)، نسبت ایزوله پروتئین سویا: صمغ 40:60 و pH=4 به دست آمد. بازده کواسرواسیون در این شرایط 75/1±22/79 % بود. زنده مانی باکتری پروبیوتیک در میکروکپسول های خشک شده به روش انجمادی به طور معنی داری (05/0˂p) بیشتر از میکروکپسول های خشک شده به روش پاششی بود. حضور همزمان روغن غنی از اسیدهای چرب امگا-3 همراه با باکتری پروبیوتیک در میکروکپسول ها به به طور معنی داری (05/0˂p) موجب افزایش زنده مانی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس طی فرایند انکپسولاسیون، شرایط اسیدی مشابه معده و روده گردید. متوسط اندازه میکروکپسول های مایع حاصل از مخلوط ایزوله پروتئین سویا: صمغ با و بدون روغن غنی از اسیدهای چرب امگا-3 به صورت همزمان به ترتیبµm  19/0±19/1و 14/0±42/4 بود.

  کلیدواژگان: میکروانکپسولاسیون، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (La-5)، روغن غنی از اسیدهای چرب امگا-3، ایزوله پروتئین سویا، صمغ عربی
 • امین فاضل، احمد پدرام نیا*، مهدی جلالی صفحات 215-227

  در این مطالعه جهت بهبود خواص سلامتی کلوچه سبزواری به عنوان یک میان وعده غذایی مناسب از متغیرهای آرد جو دوسر در سه سطح (5، 10 و 15 درصد) به عنوان جایگزین آرد گندم و قند مایع خرما در سه سطح (10، 20 و 30 درصد) به عنوان جایگزین شکر استفاده شد. لذا تاثیر این دو متغیر بر خصوصیات شیمیایی شامل فیبر، خاکستر نامحلول، قند کل و pH و همچنین بر خواص حسی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر درجه دوم مدل پیش بینی شده آرد جو دوسر بر فیبر و خاکستر معنی دار بود (05/0>P)، اما برای قند مایع خرما تنها اثر خطی معادلات بدست آمده علاوه بر فیبر بر pH و خاکستر نیز تاثیر معنی دار داشت (0001/0>P). همچنین اثر متقابل دو متغیر مستقل به ترتیب نشان دهنده این مورد بود که برای آرد جو دوسر مقادیر فیبر، قند کل و pH و برای قند مایع خرما شاخص های خاکستر، فیبر و قند کل در ابتدا روندی افزایشی و سپس کاهشی را حاصل کردند. در بررسی خصوصیات حسی شاخص های طعم و پذیرش کلی با افزایش آرد جو دوسر، اما اثرات خطی و توان دوم قند مایع خرما بر تمامی پارامترهای بررسی شده خواص حسی اختلاف معنی داری با نمونه های شاهد داشتند. در نهایت این تحقیق نشان داد که می توان با استفاده از مقادیر بهینه 288/7 درصد آرد جو دوسر و 630/27 درصد قند مایع خرما، علاوه بر رسیدن به نتایج فیزیکوشیمیایی و حسی مطلوب و کاهش کالری کلوچه محلی، از مواد فراسودمند نیز در فرمولاسیون بهره برد.

  کلیدواژگان: کلوچه محلی سبزوار، آرد جو دوسر، قند مایع خرما، خصوصیات شیمیایی و حسی
 • نگار آهنگرنژاد، محمدهادی خوش تقاضا*، برات قبادیان، محمدعلی سحری صفحات 229-239

  روغن مورینگا به عتوان یک روغن فراسودمند در صنایع غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین تحقیقات گذشته نشان داده است که امواج مایکروویو با متلاشی نمودن ساختار سلولی دانه روغنی، می توانند به افزایش راندمان استخراج روغن کمک بنمایند. لذا در این تحقیق به منظور بالا بردن راندمان روغن گیری دانه مورینگا، از پیش تیمار امواج مایکروویو قبل از روغن گیری توسط پرس مارپیچی استفاده شده است. در این پژوهش، بهینه سازی استخراج مکانیکی این روغن از دانه مورینگا با استفاده از روش سطح پاسخ انجام گرفت. آزمایش های روغن گیری با پیش تیمار مایکروویو در مدت زمان های 2، 3 و 4 دقیقه و توان های 200، 400 و 600 وات انجام شد. نتایج آزمایش ها نشان داد که راندمان استخراج با افزایش مدت زمان اعمال مایکروویو و توان مایکروویو ابتدا افزایش و سپس کاهش یافت. مقدار بهینه راندمان استخراج برابر 56.55 درصد در مدت زمان اعمال مایکروویو 3.02 دقیقه با شدت توان مایکروویو 380.92 وات به دست آمد. با توجه به مقادیر بالای ضریب همبستگی (0.97) می توان مدل پیش بینی شده را مناسب ارزیابی کرد.

  کلیدواژگان: دانه روغنی مورینگا، استخراج روغن، پیش تیمار مایکروویو، بهینه سازی
 • سیده لیلا نصیری، محمدحسین عزیزی*، فرناز موحدی، ناهید رحیمی فرد، حمید توکلی پور صفحات 241-252

  در این پژوهش فیلم های نانوکامپوزیتی پلی اتیلن ترفتالات- کربوکسی متیل سلولز (PET-CMC) حاوی نانوذرات اکسید روی (4%، 3%، 2%، 1%، 0% ZnO NPs:) تهیه شد و در نهایت فیلم های نانوکامپوزیتی تهیه شده تحت آزمون های نفوذپذیری بخارآب، رطوبت، مکانیکی و میکروبی قرار گرفت. برای اتصال بهتر کربوکسی متیل سلولز (CMC) روی سطح فیلم پلی اتیلن ترفتالات ((PET، از پیش تیمار پلاسمای اکسیژن استفاده شد. همچنین به منظور بررسی اثر تیمار پلاسما در بهبود ویژگی های فیلم های دولایه، مقایسه بین فیلم های دولایه ی تیمار شده با پلاسما و تیمار نشده، با استفاده از آزمون FTIR صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که گروه های قطبی مانند C = O و OH در سطح PET پس از تیمار با پلاسما تشکیل شد که باعث بهبود چسبیدن دولایه ی پلیمر به یکدیگر گردید. با افزودن نانوذرات، نفوذپذیری بخار آب فیلم دولایه PET-CMC-ZnO نسبت به فیلم PET-CMC کاهش پیدا کرد. در آزمون مکانیکی با افزودن نانوذرات در فیلم های نانوکامپوزیتی نسبت به فیلم PET-CMC بر میزان استحکام کششی فیلم ها از 77/123 به 80/466  MPa افزوده شد و مقاومت بیشتری نشان دادند. درحالی که طول کشش هنگام شکست، با افزایش درصد نانوذرات در فیلم های نانوکامپوزیت از ٪38/48 به 59/10٪ کاهش یافت. بنابراین فیلم های نانوکامپوزیت در مقایسه با فیلم PET-CMC مقاومت بیشتری نشان می دهند که کمک به تسهیل حمل و نقل و ذخیره مواد غذایی می کنند. حضور نانوذرات اکسیدروی در فیلمPET-CMC  فعالیت ضد میکروبی در برابر اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اوریوس نشان داد. به طور کلی افزایش نانو ذراتZnO، باعث بهبود خواص فیزیکی، مکانیکی و میکروبی می شود. یافته های این مطالعه نشان داد که فیلم های PET/CMC تحت تیمار پلاسما، قابلیت استفاده در بسته بندی های ضد میکروبی مواد غذایی را دارند و می توانند ماندگاری مواد غذایی بسته بندی شده را به عنوان بسته بندی فعال افزایش دهند.

  کلیدواژگان: فیلم نانوکامپوزیت، نانوذرات ZnO، کلد پلاسما، خواص میکروبی، خواص مکانیکی
 • بیژن خورشیدپور، مسعود هنرور*، حسین احمدی چناربن صفحات 253-262

  تعیین خواص مکانیکی انواع محصولات کشاورزی به منظور تحلیل رفتار آنها به هنگام انتقال، فرآوری و طراحی دقیق ماشین‌ها جهت به حداقل رساندن ضایعات، ضروری است. لذا در این پژوهش تاثیر جرم در سطوح 500 m> و 500 m≤ گرم همچنین سرعت بارگذاری در سطوح 5.4، 7.5  و 10.5 میلی‌متر بر دقیقه بر بعضی از ویژگی‌های مکانیکی غده‌های چغندرقند نظیر نیروی شکست، تغییر شکل در نقطه شکست و انرژی شکست مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی استفاده شد و مقایسه میانگین ها توسط آزمون چند دامنه ای دانکن سطح احتمال یک درصد انجام پذیرفت. طبق نتایج، تاثیر سرعت بارگذاری بر تمام ویژگی‌های مکانیکی معنی‌دار بود اما غیر از نیروی شکست، سطوح مختلف جرم از تاثیری معنی‌ دار بر انرژی شکست و تغییر شکل در نقطه شکست برخوردار نبودند. در همین راستا بیشترین مقدار نیروی شکست (N72.3) در نمونه‌های با جرم g500 m> و در سرعت بارگذاری mm/min 4.5 اما کمترین  مقدار آن (N42.4) در نمونه‌های با جرم g500 m≤ و در سرعت بارگذاری mm/min10.5 اندازه‌گیری شد. در همین  راستا بیشترین  مقدار تغییر شکل در نقطه شکست (mm25.28) در نمونه‌های با جرم g500 m> و در سرعت‌ بارگذاری  mm/min4.5 و کمترین  مقدار آن (mm16.4) در نمونه‌های با جرم g500 m≤ و در سرعت‌ بارگذاری mm/min 10.5 به دست آمد. همچنین بیشترین (mJ82.1) و کمترین (mJ26.48) مقدار انرژی شکست در نمونه‌های با جرم g500 m> و به ترتیب در سرعت‌های بارگذاریmm/min 4.5 و 10.5 تعیین گردید.   

  کلیدواژگان: چغندرقند، نیروی شکست، انرژی شکست، خواص مکانیکی
 • عباس بایگان، شیلا صفاییان*، رضا شاهین فر، ژاله خوشخو صفحات 263-281

  انکپسولاسیون یا ریزپوشانی، یکی از روش های مهم برای محافظت اسانس ها در برابر تبخیر، تخریب و حفظ ویژگی های ضد میکروبی در کاهش جمعیت میکروارگانیسم ها در مواد غذایی است. آنالیز GC/MS اسانس کاکوتی نشان داد که بیشترین ترکیبات به ترتیب پولگون (10/33 %)، کارواکرول (60/10 %)، پیپریتنون (33/9 %)، اکالیپتول (01/8 %)، γ-ترپینیول (46/5 %)، ال-منتون (79/4 %) بود. ریزپوشانی اسانس کاکوتی با استفاده از مالتودکسترین و صمغ عربی به نسبت 1:1 با غلظت های مختلف 10 % ، 20 % و 30 %  (وزنی/ وزنی) و اسانس با غلظت 5/2 درصد (وزنی/ وزنی) به روش خشک کردن پاششی انجام شد. ویژگی های امولسیون 8/3 =pH، اندازه ذرات 429 nm، شاخص بس پاشیدگی (PDI) 681/0 و پتانسیل زتای 8/25- (mV)  بود. بهترین شرایط عملیاتی برای ریزپوشانی اسانس کاکوتی، انتخاب غلظت 30 % (وزنی /وزنی) دیواره با نسبت 1:1 و غلظت 5/2 % (وزنی/ وزنی) اسانس به دست آمد. میکروکپسول تولید شده با 7/4 =pH ، میزان رطوبت 9/0 %، اندازه ذرات کم تر از 20 µm، درصد اسانس تام 655/4 %، درصد اسانس سطحی (بسیار ناچیز) 018/0 %، درصد اسانس کپسول شده 60 %، راندمان ریزپوشانی(بالا) 65/96 %، پتانسیل زتای 7/22- (mV)، شاخص بس پاشیدگی 375/0 = PDI، با خاصیت حلالیت در آب و رنگ زرد کم رنگ و بدون هیچ گونه رسوبی به دست آمد. نتایج نشان داد که روش خشک کردن پاششی یک روش مناسب برای ریزپوشانی اسانس کاکوتی است. اسانس کاکوتی در آب نامحلول است ولی با این روش می توان یک میکروکپسول محلول در آب تولید کرد که باتوجه به خاصیت آنتی اکسیدانی و آنتی میکروبیالی اسانس کاکوتی، می توان از آن به عنوان یک نگه دارنده طبیعی و موثر در کاهش باکتری های پاتوژن و افزایش زمان ماندگاری مواد غذایی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: ریزپوشانی، اسانس کاکوتی، مالتودکسترین، صمغ عربی، خشک کردن پاششی، نگه دارنده طبیعی
 • محسن دلوی اصفهان* صفحات 283-294

  کارایی چندین مدل نظری برای پیش بینی میزان رطوبت برش های گلابی در هنگام خشک شدن ارزیابی و مقایسه شد. ورقه‌های گلابی در 5 درجه حرارت مختلف (30-40-50-60-70) خشک و ضرایب نفوذ رطوبت و انتقال جرم همرفتی تخمین زده شد. در مرحله بعدی‌، مدل انتقال جرم با استفاده از حل ریاضی قانون دوم انتشار فیک با مدل‌های مختلف عددی و تحلیلی توسعه یافت. نتایج مدل‌های مورد مطالعه نشان داد که هر دو مدل عددی در توصیف منحنی‌های خشک کردن آزمایشی کاملا دقیق‌تر از مدل تحلیلی بودند. با این حال‌، بهترین نتیجه با مدل ترکیبی ارایه شده در این مطالعه به دست آمد. این مدل بالاترین مقدار ضریب تبیین (R2=0.999) و کمترین مقدار ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE=0.06) را نشان داد. دقت بالاتر این مدل را می‌توان به این واقعیت نسبت داد که این مدل جمله‌ای را برای شبیه سازی انتقال رطوبت همرفتی در نظر گرفته و شرایط مرزی مناسب را انتخاب می‌کند. با استفاده از این مدل‌، می‌توان تغییرات رطوبت در برشهای گلابی را با دقت بالا به عنوان تابعی از متغیرهای داخلی (ضخامت‌ و ترکیب شیمیایی) و عوامل خارجی (دما‌، رطوبت نسبی و سرعت هوا) پیش بینی کرد.

  کلیدواژگان: خشک کردن، حل عددی، حل تحلیلی و گلابی
 • نسیم پاسدار*، علی مرتضوی، محمدرضا سعیدیان، رضا صفری صفحات 295-304

  عصاره گیاه نعناع فلفلی حاوی ترکیبات فنولی، فعالیت ضداکسایشی و ضد میکروبی بالایی می باشد. به منظور جلوگیری از رشد باکتری ها و قارچ های مولد فساد از این عصاره  به عنوان یک عامل نسبتا" قوی ضد میکروبی استفاده می شود.  یکی از راهکارهای مناسب در جهت رفع محدودیت های استفاده از عصاره ها و اسانس های غنی از ترکیبات فنولی، ریزپوشانی است.  هدف از این تحقیق تهیه نانوذرات از عصاره استخراج شده نعناع فلفلی توسط اولتراسوند می باشد. موارد مورد بررسی شامل متداستخراج عصاره ها، متدتهیه نانوذرات، بررسی سایز ذرات، خواص فیزیکی، آماده سازی دوغ و بررسی پارامترهای شیمیایی و میکروبی شامل اثر نانوعصاره بر اشرشیاکلی 0157:H7 و بررسی خواص حسی دوغ می باشد .کلیه آنالیزهای آماری در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد.آزمایش به صورت  فاکتوریل بود که فاکتورT (متغیر دمای نگهداری)در 3 سطح (4،19و 35 درجه سانتیگراد)و متغیر زمان نگهداری (Z) در 3 سطح(زمان صفر و  روزهای 22 ام و 45 ام نگهداری)  کلیه نتایج با سه تکرار انجام شده است. نتایج حاکی از ان است که با افزایش دما رشد باکتری اشرشیاکلی افزایش می باید(05/0≥p). تمامی اثرات متقابل دو جانبه بر تعداد باکتری اشرشیاکلی در دوغ معنی دار بودند (01/0>p).با افزایش زمان نگهداری رشد باکتری اشرشیا روند کاهشی داشته است رشد باکتری اشرشیاکلی در طی زمان نگهداری در نمونه های عصاره های  نانوکپسول  شده  بطور معنی دار کمتر از نمونه های شاهد بود(05/0≥p). نانوعصاره ها با آزادسازی تدریجی ترکیبات فنلی در طول زمان اثربازدارندگی برای میکروارگانیسم ها دارند. اثر دما و زمان نگهداری بر آزاد سازی ترکیبات فنلی معنی دار بودند (01/0>p). همچنین تمامی اثرات متقابل دو جانبه(دما و زمان، زمان و نوع عصاره، نوع عصاره، دما) برآزادسازی ترکیبات فنلی معنی دار بودند (01/0>p). نتایج تست حسی نشان می دهد نمونه های نانو عصاره بیشترین امتیاز را داشتند.

  کلیدواژگان: اشرشیاکلی O157:H7، اولتراسوند، دوغ، عصاره، ماندگاری، نانو ذرات
 • سحر یوسفی، جعفر محمدزاده میلانی*، علی معتمدزادگان، ثمر صحرایی صفحات 305-316

  هدف از این تحقیق تولید و بررسی فیلم امولسیونی از ژلاتین به روش پیکرینگ امولسیون حاوی نانوذرات کیتین می باشد. غلظت های مختلف نانوکیتین (2/0، 5/0، 1و 2 گرم در گرم ژلاتین خشک) و دو غلظت متفاوت روغن ذرت (20% و 30% بر پایه وزن ماده خشک) برای تهیه فیلم امولسیونی ژلاتینی به روش پیکرینگ امولسیون استفاده شد. سپس خصوصیات فیلم ها با بررسی پتانسیل زتا، ضخامت، میزان رطوبت و حلالیت، نفوذپذیری به بخار آب، آبگریزی سطحی، خصوصیات مکانیکی و حرارتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که امولسیون ژلاتین حاوی 5/0 گرم درگرم نانوذرات کیتین پایداری بیشتری نسبت به سایر نمونه ها داشت. فیلم های امولسیونی پایدارشده با نانوکیتین میزان رطوبت، حلالیت و نفوذپذیری به بخارآب را نسبت به فیلم های کنترل و فیلم های حاوی تویین کاهش داد و فیلم های حاوی نانوکیتین خصوصیات مکانیکی را بهبود بخشیدند. علاوه بر این افزودن نانوکیتین تا 5/0 گرم در گرم به فیلم امولسیونی ژلاتین خصوصیات حرارتی را بهبود بخشید زیرا منجر به افزایش دمای ذوب و آنتالپی شد. همچنین افزودن نانوکیتین خواص آبگریزی فیلم را افزایش داد. غلظت 30% روغن بر روی خواص فیلم اثر بهتری نسبت به 20% روغن داشت. بنابراین استفاده از نانوکیتین به عنوان تثبیت کننده امولسیون پیکرینگ در فیلم های ژلاتین با غلظت 30% روغن ذرت می تواند منجر به ایجاد پلیمرهای زیست تخریب پذیر با خصوصیات قابل قبولی برای بسته بندی مواد غذایی شود.

  کلیدواژگان: پیکرینگ امولسیون، ژلاتین، فیلم خوراکی، نانوکیتین
 • علیرضا ریاضی، رضا فرهوش*، هاشم پورآذرنگ، کریستین اسکامان، زینب رفتنی امیری، علی شریف صفحات 317-334

  ویتامین 3B (نیکوتین آمید) بعنوان پیش ساز NAD و NADP در بسیاری از واکنش های حیاتی بدن دخیل می باشد. کمبود آن موجب بیماری پلاگرا می شود، لذا مواد غذایی را با این ویتامین غنی سازی می نمایند. همچنین مقادیر زیاد آن عوارضی بهمراه دارد. بنابراین اندازه گیری ارزان، سریع، انتخابی و حساس این ویتامین در مواد غذایی ضروری می باشد. در پژوهش حاضر، روش اندازه گیری نیکوتین آمید در گوشت گوساله و آرد گندم با بکارگیری شیوه خالص سازی به کمک اسنخراج توسط ستون فاز جامد مبتنی بر جاذب پلیمرهای حک شده و تعیین مقدار با HPLC-UV پیشنهاد گردید. روش پلیمریزاسیون رسوبی برای ساخت پلیمرهای کروی حک شده با نیکوتین آمید استفاده شد. اثرات اجزا پلیمر سازی شامل منومر های عملکردی و ایجاد کننده پیوند عرضی، قالب و حلال بر ویژگیهای پیوندی بررسی شد. رفتار پیوندی پلیمر توسط معادله Freundlich  بخوبی مدل سازی شد و پلیمر انتخابگری بالایی برای نیکوتین آمید در برابر نیکوتینیک اسید، نشان داد. همچنین در مطالعه سینتیک، 79 % اتصال نیکوتین آمید و 5/96 % آزاد شدن آن فورا اتفاق افتاد. پلیمر برای خالص سازی نیکوتین آمید در ستون استخراج توسط فاز جامد پر شد، نمونه های غذایی تزریق، و خروجی با HPLC-UV آنالیز گردید. رفتار خطی مناسب برای استخراج نیکوتین آمید توسط ستون فاز جامد در دامنه   μg L-1  148-5000 (R2 = 0.99) و بازیابی استخراج بالای 102-77 % و 87-81 % به ترتیب برای گوشت گوساله و آرد گندم بدست آمد. حد آشکارسازی (LOD) و حد اندازه گیری (LOQ) برای نیکوتین آمید به ترتیب μg L-1 44 و μg L-1 148 بود. انحراف استاندارد نسبی داخل-روز و بین-روز در دامنه 2/13 % الی 5/31 % برای آرد (4 =n) و 1/89 % الی 5/22 % برای گوشت (4 =n) بدست آمد که نشان دهنده صحت خوب روش برای آنالیز نمونه واقعی می باشد.

  کلیدواژگان: پلیمریزاسیون رسوبی، ذرات کروی حک شده مولکولی، نیکوتین آمید، استخراج فاز ثابت، نمونه های غذایی
 • نیلوفر گودرزی، سارا موحد*، محمدجواد شکوری، حسین احمدی چناربن صفحات 335-352

  امروزه روند افزایشی ضایعات مواد غذایی و محصولات کشاورزی یکی از چالش های جدی اکثر کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه محسوب می شود لذا یکی از سیاست های جدی دولت ها در امر امنیت مواد غذایی، کاهش ضایعات و حفظ کیفیت محصولات کشاورزی است. تاکنون از روش های متعددی برای سنجش کیفیت محصولات کشاورزی استفاده شده است که تنها برخی از آنها از لحاظ فنی و صنعتی توجیه پذیرند. روش طیف سنجی مریی/ مادون قرمز نزدیک (Vis/NIR) از جمله روش هایی است که به دلیل سرعت و دقت بالا در ارزیابی خصوصیات کیفی محصولات کشاورزی مورد توجه و استفاده قرار گرفته است. در این راستا، در پژوهش حاضر از طیف سنجی مریی/ فروسرخ نزدیک به منظور سنجش تغییرات کیفی و طبقه بندی نمونه های لیموترش واریته کی لایم، طی دوره انبارمانی (10، 20 و 30 روز) استفاده گردید. در ادامه به منظور تحلیل ویژگی های کیفی و طبقه بندی داده های مستخرج از NIR، از روش های شناسایی الگو شامل تحلیل مولفه های اصلی (PCA)، تحلیل تفکیک خطی (LDA) و ماشین بردار پشتیبان (SVM) استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که طیف سنجی مریی/ فروسرخ نزدیک (Vis/NIR) قادر به تفکیک نمونه های لیموترش بر اساس مدت زمان نگهداری در انبار است. هرچند روش های PCA، LDA و SVM توانستند با دقت خوبی نمونه های لیموترش را با توجه به ویژگی های کیفی دسته بندی کنند، اما روش های LDA و SVM با دقت 100% از دقت و برازش مطلوب تری برخوردار بودند. همچنین، طبق نتایج، تابع درجه 2، به عنوان بهترین تابع برای ساخت مدلهای دسته بندی به روش های LDA و SVM تعیین و معرفی گردیده است.

  کلیدواژگان: فروسرخ نزدیک، طیف سنجی مرئی، لیموترش، دوره انبارمانی
 • سارا مومن زاده، حسین جوینده*، حسن برزگر، بهروز علیزاده بهبهانی صفحات 353-363

  این پژوهش با هدف بررسی امکان تولید ماست فراسودمند هم زده نیم چرب حاوی گیاه پنیرک (Malva neglecta) و لاکتولوز (به عنوان ترکیب پری بیوتیکی) با ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی قابل قبول انجام پذیرفت. جهت تولید ماست هم زده سین بیوتیک نیم چرب، از سویه ی پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس فرمنتوم SL163-4  جدا شده از غذای تخمیری آشکارده، گیاه پنیرک (در چهار سطح 0، 5، 10، 15 درصد) و لاکتولوز (در سه سطح 0، 1 و 2 درصد) استفاده گردید. ویژگی های فیزیکوشیمیایی و خواص حسی محصول طی مدت 21 روز نگهداری محصول در یخچال بررسی شد. براساس نتایج به دست آمده از آنالیز داده ها مشخص شد که با افزایش غلظت پنیرک، مقادیر pH افزایش و میزان اسیدیته کاهش یافت (05/0<P) درحالی که با افزایش غلظت لاکتولوز و با گذشت زمان نگهداری، میزان pH نمونه ها کاهش و مقادیر اسیدیته افزایش یافت (05/0<P). همچنین میزان سینرسیس نمونه ها با افزایش مقادیر پنیرک و لاکتولوز و همچنین با گذشت زمان نگهداری کاهش یافت (05/0<P). براساس نتایج حسی نیز مشخص گردید که افزودن پنیرک تا سطح 10 درصد سبب بهبود ویژگی های حسی طعم و پذیرش کلی (05/0<P).می گردد، اما افزودن لاکتولوز سبب کاهش (05/0<P) این امتیازات می شود. به علاوه، اختلاف معنی داری از این نظر میان نمونه های حاوی 10 و 15 درصد پنیرک و 0 و 1 درصد لاکتولوز مشاهده نشد. بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق، استفاده از غلظت 15 درصد پنیرک و یک درصد لاکتولوز جهت تولید ماست هم زده سودمند با خصوصیات کیفی قابل قبول پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: ماست همزده، گیاه پنیرک، لاکتولوز، خصوصیات فیزیکوشیمیایی، ویژگی های حسی
 • زهرا شیخ الاسلامی*، بهاره صحراییان، مهدی کریمی صفحات 365-378

  تریتیکاله محصولی از تلاقی گندم و چاودار است. زنجبیل دارای ویژگی‏های آنتی‏اکسیدانی و ضدمیکروبی است. بنابراین هدف از این تحقیق تولید کلوچه حاوی آرد تریتیکاله و پودر و اسانس زنجبیل بود. در بخش اول قسمتی از آرد گندم (صفر تا50 درصد) با تریتیکاله جایگزین شد و رطوبت، بافت، حجم، تخلخل، رنگ، ریزساختار کلوچه بررسی گردید. در بخش دوم از پودر (صفر تا 5 درصد) و اسانس زنجبیل (صفر تا150 پی‏پی‏ا‏م) در کلوچه استفاده شد و ویژگی‏های آنتی‏اکسیدانی، میکروبی و حسی کلوچه ارزیابی شد. نتایج نمونه حاوی 15 درصد آرد تریتیکاله از رطوبت بیشتری (29/14 درصد) نسبت به سایر نمونه‏ها طی یکماه نگهداری برخوردار بود. بین حجم مخصوص (90/1 سانتی‏متر مکعب بر گرم) و تخلخل (5/18 درصد) نمونه حاوی 15 درصد آرد تریتیکاله و سفتی بافت آن (1/4 نیوتن) و شاهد اختلافی مشاهده نشد (P<0.05). فعالیت آنتی‏اکسیدانی نمونه فاقد زنجبیل، نمونه حاوی 5 درصد پودر زنجبیل و نمونه حاوی 150 پی‏پی‏ام اسانس زنجبیل به ترتیب 6/4، 8/29 و 2/69 درصد بود. همچنین نتایج نشان داد از تمام غلظت‏های اسانس و 5 درصد پودر زنجبیل می‏توان به عنوان عامل ضدمیکروبی و جلوگیری ‏کننده از رشد مثبت استفاده نمود. بیشترین امتیاز ویژگی‏های حسی به شاهد، نمونه حاوی 1 و 3 درصد پودر و 50 پی‏پی‏ا‏م اسانس زنجبیل تعلق گرفت. در نهایت می‏توان کلوچه ‏‏های حاوی 15 درصد آرد تریتیکاله در حضور 3 درصد پودر زنجبیل یا 50 پی‏پی‏ا‏م اسانس زنجبیل را می‏توان به عنوان نمونه‏ های برتر این تحقیق معرفی نمود.

  کلیدواژگان: زنجبیل، کلوچه فراسودمند، تریتیکاله، آنتی اکسیدان طبیعی
 • عاطفه غفوریان نسب، سیدعلی مرتضوی*، فریده طباطبایی یزدی، محبوبه سرابی جماب صفحات 379-387

  گاما آمینوبوتیریک اسید (گابا) یک ترکیب زیست فعال غیر پروتیینی است که در مهار بسیاری از بیماری ها ازجمله آلزایمر، فشارخون، استرس و... می تواند موثر واقع شود. محرک اصلی برای تولید گابا، آنزیم گلوتامیک اسید دکربوکسیلاز (GAD) است که این آنزیم در باکتری های اسیدلاکتیک، فعالیت بالایی دارد. همچنین حضور مونوسدیم گلوتامات (MSG)، می تواند برای این آنزیم به عنوان سوبسترا عمل کرده و فعالیت آن را تشدید نماید. در این پژوهش پتانسیل تولید گاما آمینوبوتیریک اسید توسط باکتری Lactobacillus brevis PML1 در محیط کشت MRS بررسی شد. به منظور بهینه سازی فرآیند تخمیر، محیط کشت حاوی MSG (1، 3 و 5 درصد) در زمان های 24، 48 و 72 ساعت موردبررسی قرار گرفت و پس از تخمیر، جهت شناسایی گابا تولیدشده توسط باکتری از روش کروماتوگرافی لایه نازک استفاده شد. برای کمی سازی باندهای موجود در کروماتوگرافی لایه نازک، روش اسپکتروفوتومتری موردبررسی قرار گرفت. نتایج بررسی ها در سطح معنی داری 95 درصد نشان داد تیمار بهینه شامل محیط کشت حاوی 5 درصد مونوسدیم گلوتامات و زمان 72 ساعت در دمای C°37 بوده و در این شرایط میزان تولید گابا تقریبا ppm 300 گزارش شد؛ بنابراین سویه موردنظر نه تنها در شرایط معمولی (نمونه کنترل) پتانسیل تولید گاما آمینوبوتیریک اسید را دارد بلکه با افزودن درصدهای مختلف مونوسدیم گلوتامات به محیط کشت نیز می توان مقدار این تولید را افزایش داد.

  کلیدواژگان: گاما آمینوبوتیریک اسید، لاکتوباسیلوس برویس، MSG، کروماتوگرافی لایه نازک
 • احمد پدرام نیا*، مریم ثابت قدم، مهدی جلالی صفحات 389-400

  رادیکال های آزاد و گونه های فعال اکسیژن و اثرات آن ها بر دستگاه های بیولوژیک، در سال های اخیر مشکلات زیادی را ایجاد کرده اند. آنتی اکسیدان ها قادرند دستگاه های بیولوژیک را در برابر این عوامل محافظت نمایند و نقش موثری بر سلامتی انسان ایفا کنند. هدف از این تحقیق بهینه سازی استخراج عصاره ترکیبات فنولی و میزان فعالیت مهارکنندگی رادیکال های آزاد توسط امواج فراصوت بود. در نهایت نمونه بهینه از عصاره شاه بلوط انتخاب و این نمونه همراه با نمونه استخراج ماسوراسیون و آنتی اکسیدان سنتزی (BHT) به روغن سویا افزوده و با نمونه شاهد مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش فرایند استخراج توسط فناوری اولتراسوند با 3 فاکتور در 3 سطح که شامل زمان (10، 20 و 30 دقیقه)، شدت صوت (20، 60 و 100 کیلو هرتز) و غلظت (ppm 200، 400 و 600) بود که توسط روش سطح پاسخ بهینه سازی بررسی شد. نتایج حاصل از آنالیز آماری جهت تعیین حالت بهینه برای استخراج زمان 30 دقیقه، شدت صوت 32/69 کیلوهرتز و غلظت ppm 600 عصاره میوه شاه بلوط تعیین گردید. در این شرایط قدرت مهارکنندگی رادیکال آزاد 23/65 درصد و میزان ترکیبات فنولی 1518/43 میلی گرم تعیین شد. نتایج حاصل از پایداری اکسایشی روغن در نمونه شاهد و نمونه استخراج ماسوراسیون و نمونه بهینه و آنتی اکسیدان سنتزی (BHT) نشان داد نمونه بهینه در کاهش اندیس پراکسید و تیوباربیتوریک اسید نسبت به نمونه شاهد و آنتی اکسیدان سنتزی (BHT) تاثیر بیشتری داشته است.

  کلیدواژگان: ترکیبات فنولی، شاه بلوط، سطح پاسخ، قدرت رادیکال گیرندگی
|
 • Yasamin Latifi*, Morteza Alipour, Masoome Zibayi, Zeinab Abdolahi Cheleh Bary, Zahra Ghafuri, Tara Ghorbani- Pir Shahid Pages 1-11

  The ultrasound process is a non-thermal method of extraction, and due to its effective effects on food storage and processing its use is increasing. Therefore, the aim of current study was to investigate the effect of ultrasound waves on phenolic and flavonoid compounds extraction of lemon peel extract. In this method in order to evaluate the phenol and flavonoids extraction and to assess the inhibitory power of DPPH free radicals, three different water solvents, 70% ethanol and 80% methanol were used. Then, the best solvent for the extraction of these compounds at of 30, 60and 90 moments were compared. The software used for analysis of variance and comparison of means was SPSS. According to the results, the strongest and weakest solvent for the extraction of bioactive compounds were 70% ethanol and water, which was 8.202 and 6.95 mg, equal to Gallic acid per grams of dry extract of phenolic compounds, 4.61 and 3.74 mg equal to quercetin grams of compound flavonoids dry matter and 87.468 and 70.213 percent of the inhibitory power of DPPH-free radicals. In 70% ethanol solvent, a significant difference was observed between 30, 60 and 90 moments for extraction of effective compounds, and 90 and 30 minutes, respectively, had the highest and lowest extraction rates of the compounds, respectively. In each extraction method, the amount of extraction of bioactive compounds was different depending on the solvent and 70% ethanol solvent was the best extraction method.

  Keywords: ultrasound, extraction, bioactive compounds, lemon peel extract
 • Mohsen Khajvand Salehan, Farshad Sohbatzadeh*, Iman Hajizadeh, Fahim Shafei, Ehsan Shakerinasab, Taghi Mohsenpour, Abasalt Hoseinzadehkolagar Pages 13-25

  Nowadays, cold atmospheric pressure plasmas are used as an efficient method in food industries. The advantage of plasma method compared to other method are high productivity, cost-effectiveness and reduction of harmful chemical pollutants. In this study, cold atmosphericpressure dielectric barrier discharge plasma in surface and volumetric treatment mode was produced, and its effect on the physical and chemical properties of saffron was investigated. For this purpose, after the production and characterization of plasma structures including electrode structure, electrical properties and optical emission spectroscopy, the influence of these structures on the physical and chemical properties of saffron was investigated. At first, the effect of surface and volumetric plasma treatment on degradation of Escherichia coli bacteria was investigated. The results showed that surface dielectric barrier discharge plasma treatment with high treatment time has a great effect on inactivation of Escherichia coli. Then, the effect of surface and volume treatments on the main properties of saffron including crocin, picrocrocin and safranal were investigated. The results showed that surface and volumetric plasma treatment increase the main properties of saffron,surprisingly.  Finally, the effect of surface and volumetric plasma treatments on increasing harmful substance in saffron including nitrate and ammonium was investigated. The results showed that volumetric treatment of plasma due to direct processing increase the harmful substances in saffron, including nitrate and ammonium. According to the results of this research, it can be concluded that the dielectric barrier discharge in surface treatment mode has advantages against volumetric treatment. The latter suffers from harmful by-products. In this regard, the surface treatment of saffron is  preferable to volumetric

  Keywords: dielectric barrier discharge, surface mode plasma treatment, volume mode plasma, treatment, saffron, plasma
 • Samere Dastangoo, MohamadTaghi Hamed Mosavian*, Samira Yeganehzad Pages 27-38

  Cell membranes are the main preventive of intracellular solute extraction. Mechanical destruction and thermal treatment are pre-treatment methods commonly used to destroy cell membranes and facilitate the release of solute into the solvent during the extraction. However, the overall rupture of membranes requires excessive heating that leads to altering plant tissue, passing solid materials through membranes (such as pectin in sugar production) to the adjacent solvent, and altering the chemical structure cell walls by hydrolytic reactions which itself requires further purification cost. Applying a pulsed electric field (PEF) with low heat treatment of products significantly enhances mass transfer into the biological tissues of food crops, which leads to saving  much time and energy. In this study, extraction of sugar from carrots under both different pulsed electric field conditions (including  field strengths of  250, 750, and 1250 V/cm and number of 10, 45, and 80 pulses) and thermal treatments (20, 45, and 70ºC) was investigated based on full factorial design experiments. Carrot slices treated with PEF were suspended in water at the desired temperature and liquid to solid (L/S) weight ratio of  2. Immediately after the PEF treatment, a significant increase in the solute extraction was observed because of the cell membrane permeability, which led to the enhancement of solute convection on the surface of the tissue.

  Keywords: pulsed electric field, sugar, extraction, kinetic
 • Sakineh Yeganeh*, Marjan Zargar Pages 39-50

  The aim of this study was to investigate the effects of sodium caseinate (SC) edible coating enriched with Rosmarinus officinalis essential oil on the quality and shelf life of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) during 20 days of refrigerated storage (4±1˚C).  Aqueous solutions of sodium caseinate (SC) 8% (w/w) were prepared in the form of 4 treatments of SC without essential oil and SC with rosemary essential oil in three concentrations (0.25%, 0.5% and 1% (v/w)), then applied as a coating on the rainbow trout and refrigerated for 20 days, and every 4 days, chemical (pH, total volatile basic-nitrogen, thiobarbituric acid and peroxide value) and microbiological (total viable count and psychrotrophilic count) analysis were performed on them. The results showed that control samples exceeded the acceptable limit of microbiological and chemical values on around days 12, while SC+1%R samples exceeded the acceptable limit after 16 days of storage and did not exceed the peroxide value and thiobarbituric acid limit even after 20 days of storage. This study showed that Sodium casein coating has an inhibitory property against oxygen and the use of rosemary essential oil in its composition reduces the oxidative, chemical and microbial spoilage of rainbow trout.

  Keywords: rainbow trout, shelf life, edible coatings, sodium caseinate, Rosmarinus officinalis
 • Maryam Sabet Ghadam*, Zahra Latifi, Parisa Moallemi, Nafiseh Mohammadi Kartalaei, Elaheh Razghandi Pages 51-64

  Oxidation of fats and oils leads to the production of harmful substances that endanger the health of the consumer. In the present study, the antioxidant activity of mountain watermelon fruit extract was investigated. Extraction was performed by ultrasonic extraction with the help of solvent (ethanol). In this study, the extraction process was performed by ultrasound technology with 3 levels of 20 tests, by the response level method. The results of statistical analysis were reported in optimal conditions, time of 18.62 minutes, sound intensity of 84.56 khz and temperature of 49.52 ° C and extraction efficiency of 34.456 8456%. Under these optimal conditions, the amount of phenolic compounds and free radical scavenging power of the extracts at concentrations (100, 200, 200, 400, 800 ppm) were measured by Folin and DPPH tests, and then the extract was concentrated at concentrations (100, 200, 400, 800, 800 ppm). Samples of soybean oil without added antioxidants and parameters of peroxide index, thiobarbiotic acid index (TBA) were compared with samples of soybean oil containing 200 ppm synthetic antioxidants (BHT) and control sample. The results showed that with increasing the concentration of mountain watermelon extract in soybean oil from 800 to 100 ppm, the index of peroxide, thiobarbiotic acid index (TBA) decreases and the concentration of 800 ppm of the extract due to higher levels of antioxidant compounds is more effective in inhibiting free radicals.

  Keywords: Phenolic compounds, Watermelon, Response level, Radical receptor power
 • Hossein Mostafalou, Reza Karazhyan*, Ahmad Ehtiati Pages 65-74

  Due to the need of consumers to produce health food products, in this study, the effect of adding gum arabic, guar and lecithin on the quality and survival characteristics of probiotic bacteria in probiotic breakfast chocolate was investigated. The results showed that the addition of guar gum and lecithin on tissue properties (tissue firmness and viscosity) and on the survival of probiotic Lactobacillus plantarum was significant (p <0.05). Addition of gum arabic had no significant effect on texture firmness and viscosity (p> 0.05). Also, the effect of simultaneous addition of gum arabic and lecithin in the breakfast chocolate formulation did not significantly increase the survival of the probiotic bacterium Lactobacillus plantarum (p> 0.05).

  Keywords: Lactobacillus plantarum, Tissue stiffness, Chocolate, Guar gum, texture analysis
 • Zahra Asadi*, Alireza Masoud Nia, S. Fatemeh Zia Ziabari Pages 75-83

  Celiac is an immune-mediated disease where genetically predisposed individuals exhibit intolerance to peptides released from wheat gluten. Patients with celiac disease are unable to consume the foodstuffs containing gluten. As a result, the production of gluten-free products has received extensive attention for researchers. In this study, production of traditional gluten-free bread as treatment control (50% corn flour + 50% rice flour), treatment 1 (35% rice flour + 35% corn flour + 10% wheat germ flour + 5% mung bean flour + 15% lentil germ flour), treatment 2 (20% rice flour + 20% corn flour + 25% wheat germ flour + 15% mung bean germ flour + 20% lentil germ flour), treatment 3 (5% rice flour + 5% corn flour + 35% wheat germ flour + 20% mung bean flour + 35% lentil flour) were studied. Statistical analysis of data obtained from moisture, fat, protein, total ash, salt, calcium, pH, sensory characteristics showed that replacing rice flour and corn flour with wheat germ flour, lentils, mung bean The desired effect had significant effect on all parameters tested (P < 0.05). Comparison of the treatments with the treatment control showed that treatment 3 had the highest amount of wheat germ, lentil and mung bean flour had the highest amount of fat, protein, calcium, pH, salt and the lowest amount of moisture and had the highest score in sensory analysis.

  Keywords: Bread, Sensory analysis, Gluten, Celiac, Bud flour
 • Niloufar Banaee Aghdam, Seyed Hadi Peighambardoust*, Samad Bodbodak, Aref Olad Ghafari Pages 85-98

  The aim of study was to produce gluten-free cake for celiac patients using Ajowan powder and to increases of its nutritional value and improve its textural properties. For this purpose, Ajowan powder  at 0, 3, 6, 9, 12 and 15% levels was added into gluten-free cake formulation and their effects were evaluated on nutritional (fiber, water activity, phenolic compounds, flavonoid compounds and antioxidant activity), and technological characteristics (color, porosity and microstructure and hardness) of cake. According to obtained results, the use of Ajowan powder caused an increase in fiber content and water activity of gluten-free cake. Also, the porosity of the samples increased with increasing the amount of Ajowan powder. Color parameters of the cake crumb showed that increasing the amount of Ajowan powder caused a decrease in brightness index (L*), an increase in redness (a*) and yellowness (b*). By increasing the Ajowan powder level to 15%, the content of phenolic and flavonoid compounds as well as the antioxidant activity of the samples increased 8.9, 14.3 and 4.1 time more than control sample, respectively. Moreover, cake hardness increased with increasing Ajowan powder level during 14 days of storage, but it was not evident in low levels of Ajowan powder. 15% Ajowan powder and control samples had highest (0.89 N( and lowest (0.13N) hardness, respectively. Sensory evaluation performed by the panelists also showed that the overall acceptability was higher at samples treated with 3 and 6% of Ajowan powder than other samples. Finally, the sample containing 6% of Ajowan powder was introduced as the best sample.

  Keywords: : Gluten-free cake, Ajowan, Celiac disease, Rheology
 • Abuzar Hashempour*, Mahmoud Azimi, Azizollah Abdollahi, Javad Fatahi Moghadam Pages 99-110

  In this study, qualitative traits and bioactive compounds of edible oil that extracted from three olive promising genotypes (T2, T7, and T18) and two cultivars (Zard and Koroneiki) from Tarom olive collection in Zanjan province were evaluated during two crop seasons (2017-2018). Edible oil quality traits including free fatty acids (FFA), peroxide value (PV) and extinction coefficients (K232 and K270), total chlorophyll, total carotenoids, total phenols, total flavonoids and antioxidant capacity were measured. The results of analysis of variance of year Í cultivar / genotype on oil qualitative traits showed that their interactions on all traits except K270 were significant at 1% probability level. The results showed that edible oil of T7 genotype (0.79% as oleic acid) and Zard cultivar (0.43% as oleic acid) in 1997 had the lowest and highest FFA contents, respectively. Edible oil of T7 in 2018 (17.22 m Eq / kg of oil) and T2 in 2017 (96.67 m Eq / kg) showed the highest and lowest PV levels, respectively. The K232 extinction coefficient of T18 oil was the lowest in both years (0.8 and 1.03 for 2017 and 2018, respectively). Edible oil of Zard cultivar had the highest amount of total phenol in 2017 (243.94 mg gallic acid per kg of oil). T7 genotype had the highest amounts of total flavonoids in 2018 )21.45 mg of quercetin per kg of oil(. Koroneiki cultivar with 90.55% had the highest antioxidant capacity in 2017 and T7 genotype with 41.65% had the lowest value of this index. T2 genotype in both years in terms of antioxidant capacity was in a statistical group with commercial cultivars.

  Keywords: Antioxidant capacity, Edible olive oil, Free fatty acids, Total phenols
 • Maliheh Rahimzadeh, Vahid Hakimzadeh*, Ahmad Nasiri Mahalati Pages 111-119

  In order to increase the per capita dairy products in a society, it is necessary to produce a variety of products with high sensory desirability. Therefore, this study was conducted to identify lactic acid bacteria in traditional Quchan cheese and use them in the production of mozzarella cheese. For this purpose, the production of three types of mozzarella cheese using traditional Quchan cheese, industrial starter and fantasy essence was studied. The results of microbial culture and biochemical tests of primary cheese during different stages showed that the total number of lactic acid bacteria increases with increasing the passage stages. Among the lactic acid bacteria in Quchan traditional cheese, gram-positive, catalase negative and hemofermentative bacteria with the ability to grow at 10 and 45° C and at a salt concentration of 5.6% and a pH of 6.9 were identified, indicating the presence of the genus is Enterococcus. Also, despite the confirmation of gram-positive, catalase-negative and hemofermentative cocci, none of the samples had a tetrad structure, indicating the absence of Pediococcus. On the other hand, no gas formation was observed in any of the Durham tubes, so the presence of Leuconostoc was also evaluated negatively. In the study of sensory properties, the effect of starter type (commercial starter, traditional starter) on the taste, salinity, sourness and overall acceptance of samples was significant. The results showed that the samples produced with Quchan traditional starter are more acceptable in terms of salinity, sourness, taste and overall acceptance. According to the results of sensory evaluation, in the production of mozzarella cheese, traditional Quchan cheese can be used as a starter along with commercial starter

  Keywords: Enterococcus, Lactic Acid Bacteria, Mozzarella cheese, Traditional Quchan cheese
 • Mohsen Dalvi Isfahan*, Abdollah Hematian Sourki Pages 121-132

  Quality losses during blanching can be minimized by adequately selecting the time-temperature schedule. In this study, the blanching process of blackberry fruits at 3 selected temperatures were investigated. The thermophysical properties were estimated based on the chemical composition of the sample. Convective heat transfer coefficient was also estimated using a new novel technique called inverse problem method. In order to determine the best model that can describe the shape of the fruit and predict accurately temperature changes during blanching, three analytical models based on solution of Fourierchr(chr('39')39chr('39'))s second law for heat transfer on regular shapes (sphere, 2D rectangle and finite cylinder) and a numerical model based on the real geometry of the sample were developed. The results showed that among the analytical models, the two-dimensional rectangle can better predict temperature changes at the center point of the sample than others. However, the developed numerical model was recognized as the best model due to the highest coefficient of determination (R2>99) and the lowest root mean square error (RMSE=0.37). By applying this model, temperature variations in the fruit can be predicted with high accuracy as a function of internal (thickness, and chemical composition) and external variables (temperature, and water bath velocity).

  Keywords: Blackberry, Blanching, Modeling
 • Afsaneh Moeini, Masoud Shafafi Zenoozian*, Hojjat Karajhiyan, AmirHossein Elhami Rad, Ahmad Pedram Nia Pages 133-151

  Bakery products that contain main part of food process industries usually made with wheat flour and establish a stable gluten network when mixed with water. Although presence of gluten proteins in wheat flour is a unique property, but substituting of wheat flour with other cereal grains up to a certain limit is possible. In current research three different millet varieties namely Proso, Pearl and Foxtail millet were used. Millet flour was used in proportions of 10, 30, 50 and 100% in replacing wheat flour in a cake recipe. Sensorial properties, textural attributes and color indices were evaluated. Results showed that increase in millet concentration in cake formulation decreased the efficiency properties of cooking of dough. Cake height decreased with increase in millet concentration in dough. Pearl millet showed a better cake volume in comparing with the two other millets. Cake cohesiveness decreased with increase in millet substitution and these variations was the same for all varieties. Millet composition in dough decreased adhesiveness of the product. Cakes with higher millet composition showed higher hardness. Totally, Pearl millet produced better cakes in comparison with Proso and Foxtail millets. Total acceptability of millet cakes obtained higher scores at sensory analysis. Considering all characteristics used in current study, 30% substitution level suggested as the best substitution level. The results of current research are valuable at bakery products containing millets.

  Keywords: Millet, Wheat flour, Cake, Textural attributes, Sensory properties
 • Sepideh Rahmani*, Houshang Nikoopour, Anousheh Sharifan Pages 153-174

  This study aims to evaluate the effect of active edible starch-based coating containing garlic and lemon peel essential oils with 0, 1, 2 and 3% levels as biopreservative to maintain the microbial quality of Barred mackerel (Scomberomorus commerrson) fillet during 12 days at 4 ºC. The relative influence of active starch coating on pH, peroxide value (PV), thiobarbituric acid (TBA), color parameters (L*, a and b), microbial characteristics (total viable count, psychrophilic bacteria, Pseudomonas fluorescens and E. coli O157: H7) and sensory properties were assessed. Results revealed that using the starch-based coating containing essential oils led to the reduction of both pH changes and L* index, and the increase of b, PV and TBA indices. However, the treated samples with a higher levels of essential oils had less color changes during the storage time. The results of oxidative stability analysis showed that by increasing the level of essential oils and storage time, the PV and TBA indices decreased and increased, respectively. The tested microbial indices in all samples also increased during storage time. Moreover, by increasing the concentation of essential oils and storage time, the growth of microorganisms diminished and increased, respectively. Based on the sensory evaluation, using the high levels of essential oils increased the sensory properties. In conclusion, utilization of 3% garlic essential oil as biopreservative in the structure of active edible starch-based coating resulted in desirable physicochemical, microbial and sensory properties in Barred mackerel fillets.

  Keywords: lemon peel essential oilgarlic essential oilbarred mackerelstarch
 • Mohsen Zandi*, Ali Ganjloo, Mandana Bimakr Pages 173-186

  In the current research, the effects of different ohmic assisted hydrodistillation (OAHD) parameters including voltages gradient (5, 15 and 25 v/cm), extraction time (30, 75 and 120 min) and NaCl concentrations (0.5, 1 and 1.5%) on the extraction yield, energy consumption and total phenol content (TPC) of Salix aegyptiaca L.essential oil were investigated, and then compared with conventional hydrodistillation (HD). Finally, artificial neural network (ANN) modeling is utilized to predict kinetics of essential oil extraction. Result revealed that extraction time and voltage gradient had significant effect on extraction yield, energy consumption and TPC (p<0.05). Extraction yields of essential oil obtained by OAHD and HD were 0.119 ± 0.012 and 0.081 ± 0.01, respectively. There was no significant difference (p>0.05) between specific gravity, refractive index and TPC of essential oil of OAHD and HD methods, however IC50 of essential oil extracted by OAHD was significantly higher than essential oil obtained with HD method (p<0.05). To design the ANN model, voltages gradient, extraction time and salt concentrations and their interactions were considered as input vectors while the extraction yield of essential oil was considered as the model output. The results showed that the best prediction performance belonged to 3-9-8-1 ANN architecture (RMSE=0.036 and R2=0.99). Therefore, it can be concluded that the OAHD method is applicable for S. aegyptiaca L. essential oil extraction and ANN model is an efficient quantitative tool to predict the kinetics of essential oil extraction.

  Keywords: Salix aegyptiaca L., Ohmic assisted hydrodistillation, Artificial neural network, Extraction yield
 • Nargess Rahimi*, S. Mehdi Hosseini, Mahdi Karimi Pages 187-198

  Mixing wheat flour with other food sources in order to achieve useful nutritional properties to improve physiological and metabolic effects of Cereal products is highly significant. Flour tortilla is a light, flat, non-fermented, and round bread which is mainly made of wheat, Corn and barley flour. In this research, the Mixture Design Technique was used to analyze the effect of simultaneous replacement of soy flour and whey powder on textural and sensory properties of flour tortillas. The independent variables were wheat flour (٪0-%100) soy flour (5%-15%) and whey powder (2 - %%10) .The results show that changing the ratio of all variables had significant effects on the physicochemical properties studied, statistically. By increasing the replacement level a decrease in Aw of product was observed. So that, use of whey powder and soy flour in their highest proportion, significantly reduced the sample thickness whereas adding high proportion of wheat flour led to the production of thicker samples. The results from the TPA tests revealed that there is a meaningful relationship between all variables and texture properties. Samples containing less whey powder demonstrated better mouthfeel and taste. Finally, optimization displayed  that the best formulation of the production of protein-rich tortilla contains 83.2% wheat flour, 12.6% soy flour and 4.2% whey powder.

  Keywords: Optimization, Tortilla, Mixture Design Technique, Replacement
 • Vida Mardani Ghahfarokhi, Asghar Khosrowshahi Asl, Shahin Zomorodi* Pages 199-213

  Co-encapsulation of Lactobacillus acidophilus and Tuna oil rich in omega-3 fatty acids using Soy protein isolate (SPI) and Arabic gum (GA) as wall materials was studied through the complex coacervation method. The microcapsules were dried separately by freeze and spray drying. The optimal conditions for the coacervation between soybean protein isolate and gum Arabic as functions of pH, SPI/GA ratio and total concentration of biopolymers were investigated using zeta potential, turbidity, and coacervation yield assays. The highest coacervate yield was achieved in the total concentration of biopolymers 2% (w/v), SPI/GA ratio 60:40 and pH=4, and the highest coacervation yield was 79.22±1.75%. Lactobacillus acidophilus (La-5) viability was significantly (p˂0.05) higher in freeze-dried microcapsules in comparison with spray-dried microcapsules. Omega-3 fatty oil improved significantly (p˂0.05) the viability of probiotic bacteria during 60 days storage in ambient temperature and gastrointestinal conditions. The size of L. acidophilius containing microcapsules and co-microcapsules (SPI-P-O-GA) were 1.19±0.19 and 4.42±0.14 µm, respectively.

  Keywords: microencapsulation, Lactobacillus acidophilus, Omega-3 rich oil, Arabic gum, Soy protein isolate
 • Amin Fazel, Ahmad Pedram Nia*, Mehdi Jalali Pages 215-227

  In this study, in order to improve the health properties of Sabzevari cookies as a suitable snack of oatmeal variables at three levels (5, 10 and 15%) as a substitute for wheat flour and date liquid sugar at three levels (10, 20 and 30%) as a sugar substitute was used. Therefore, the effect of these two variables on chemical properties including fiber, insoluble ash, total sugar and pH as well as on sensory properties were evaluated. The results showed that the quadratic effect of the predicted model of oatmeal on fiber and ash was significant (P<0.05), but for date liquid sugar, only the linear effect of the obtained equations, in addition to fiber, had a significant effect on pH and ash (P<0.0001). Also, the interaction of two independent variables, respectively, showed that for oatmeal, fiber, total sugar and pH, and for date liquid sugar, ash, fiber and total sugar indices first increased and then decreased. In the study of sensory properties of taste and general acceptance indices with increasing oatmeal, but the linear and quadratic effects of date liquid sugar on all parameters of the sensory properties were significantly different from the control samples. Finally, this study showed that using the optimal amounts of 7.288% oatmeal and 27.630% date liquid sugar, in addition to achieving the desired physicochemical and sensory results and reducing the calories of local cookies, it also functional ingredients used in the formulation.

  Keywords: Sabzevar local cookie, Oatmeal, Date liquid sugar, Chemical, sensory properties
 • Negar Ahangarnejad, MohammadHadi Khoshtaghaza*, Barat Ghobadian, MohammadAli Sahari Pages 229-239

  A novel approach for bio-lubricant production from rapeseed oil-based biodiesel using ultrasound irradiation: Multi-objective optimization Moringa oil is used as a useful oil in the food, medicinal, cosmetic and health industries. Also past research has shown that microwaves can increase the extraction efficiency of oil by disintegrating the cellular structure of oil seed. Therefore, in this research, for increasing oil extraction efficiency, microwave pretreatment was used before oil extraction from Moringa seeds by spiral press. In this study, the optimization of oil mechanical extraction from Moringa seeds was done using the Response Surface Methodology. In this study, extraction experiments were done with microwave pretreatment at different level of times (2, 3 and 4 min) and powers (200, 400 and 600 W). The results showed that the extraction efficiency increases and then decreases by increasing microwave time and microwave power. The optimum extraction efficiency was 56.55% during the microwave action time of 3.02 min and the microwave power intensity of 380.92 W. Due to the high values of correlation coefficients (R2 = 0.97) the predicted model for oil extraction efficiency can be evaluated properly.

  Keywords: Moringa oil seed, Oil extraction, Microwave pretreatment, Optimization
 • Seyedeh Leila Nasiri, MohammadHossein Azizi*, Farnaz Movahedi, Nahid Rahimifard, Hamid Tavakolipour Pages 241-252

  In this study, PET-CMC bilayer nanocomposites films containing different levels of zinc oxide nanoparticles (ZnO NPs; 0%, 1%, 2%, 3%, 4%) were prepared and characterized. For better attachment of CMC on Polyethylene terephthalate (PET), atmospheric plasma pretreatment was used. The water vapor permeability, moisture, mechanical and microbial properties of the films were analyzed. Also, in order to investigate the effect of plasma treatment on improving the properties of bilayer films, a comparison was made between plasma treated and untreated bilayer films using FTIR test.  Results showed the formation of polar groups such as C=O and OH on the PET surface following the plasma treatment which improved the adhesion of the two layers of polymer to each other. The water vapor permeability of PET-CMC films containing ZnO NPs decreased compared to the pure film with increasing the ZnO NPs percentage. Increasing the nanoparticles percentage had a positive impact on the tensile strength and increased this factor from 123.77 to 466.80 MPa, while the elongation at break decreased from 48.38% to 10.59%, and the nanocomposite films were revealed more resistant compared to the pure PET-CMC film, which facilitates the transport and storing of the foodstuffs. In addition, the presence of ZnO NPs in PET-CMC films exhibited antimicrobial activity against Escherichia coli and Staphylococcus aureus. In general, this research verifies improvement in physical, mechanical, and microbial characteristics of PET-CMC nanocomposite films along with the increasing of ZnO NPs. Our findings suggest that plasma-treated PET/CMC films have the potential for application in food antimicrobial packaging and can extend the shelf-life of packaged food as active packaging.

  Keywords: Nanocomposite film, ZnO nanoparticles, Cold plasma, Antimicrobial activity, Mechanical properties
 • Bijan Khorshidpour, Masoud Honarvar*, Hossein Ahmadi Chenarbon Pages 253-262

  Determining the mechanical properties of various agricultural products is necessary to analyze their behavior during transport, processing and precision design of machines to minimize waste. Therefore, in this study, the effect of mass at the levels of m> 500 and m≤ 500 g as well as the loading speed at the levels of 4.5, 7.5 and 10.5 mm/min on some mechanical properties of sugar beet such as rupture force, deformation at rupture point and rupture energy were examined. Then, for data analysis, factorial experiment based on a completely randomized design was used and the comparison of means was performed by Duncanchr)s multiple range test at α=1%. According to the results, the effect of loading speed on all mechanical properties was significant, but except for the rupture force, different mass levels did not have a significant effect on the deformation at rupture point and rupture energy. In this regard, the highest rupture force (72.3 N) in samples with mass of m>500 g and in the loading speed of 4.5 mm/min, but the lowest amount (42.4 N) in samples with mass of m≤500 g  and in the loading speed of 10.5 mm/min was measured. In this regard, the highest deformation at the rupture point (25.28 mm) in samples with mass of m > 500 g and in loading speed 4.5 mm/min and the lowest amount (16.4 mm) in samples with mass  m≤500 g  and in speed ‌Load 10.5 mm/ min was obtained. Also, the highest (82.1 mJ) and lowest (26.48 mJ) values of rupture energy were determined in samples with mass of m > 500 g and loading speeds of 4.5 and 10.5 mm/min, respectively.

  Keywords: Sugar beet, Rupture force, Rupture energy, Mechanical properties
 • Abbas Baygan, Shila Safaeian*, Reza Shahinfar, Zhaleh Khoshkhoo Pages 263-281

  Encapsulation is one of the most important methods to protect essential oils from evaporation, degradation, and preservation of antimicrobial properties for reducing the number of microorganisms in food. Based on GC/MS analysis, Pulegone (33.10 %), Carvacrol (10.60 %), Piperitenone (9.33 %), Eucalyptol (8.01 %), γ-Terpineol (5.46 %), L- Menthone (4.79 %) were as the major components of phytochemicals of Ziziphoria clinopodioides essential oil (ZEO). Encapsulation of ZEO using maltodextrin and gum arabic in a ratio of 1:1 with different concentrations of 10 %, 20 % and 30 %  (w/w) wall, and concentration of 2.5 % (w/w) ZEO by spray drying method was done. Emulsion characteristics were pH = 3.8, particle size = 429 nm, polydispersity index PDI=0.681 and zeta potential = -25.8 mV. The results showed that the best operating conditions for encapsulation of ZEO using maltodextrin and gum arabic by spray drying method, is selection of concentration of 30 % (w/w) wall with ratio of 1:1 and concentration of 2.5 % (w/w) ZEO. The final microcapsul with pH = 4.7, moisture of = 0.9 %, particle size <20 µm, total oil content 4.655 %, surface oil 0.018 %, oil retention 60 %, encapsulation efficiency  96.65 %, zeta potential = -22.7 mV, polydispersity index (PDI) = 0.375 and water-soluble property with light yellow color and without sediment was produced. Spray drying method is a suitable method for encapsulation of ZEO. ZEO is insoluble in water, but a water-soluble microcapsule can be produced with using this method. Due to the antioxidant and antimicrobial properties of zeo, it can be used as a natural and effective preservative in reducing pathogenic bacteria and increasing the shelf life of food.

  Keywords: Encapsulation, Ziziphora clinopodioides essential oil (ZEO), Maltodextrin, Gum arabic, Spray drying, Natural preservative
 • Mohsen Dalvi-Isfahan* Pages 283-294

  The efficiency of several theoretical models to predict the moisture content of pear slices during drying were evaluated and compared. Pear slices were dried at 5 different temperatures (30-40-50-60-70oC) and the moisture diffusivity and convective mass transfer coefficient were estimated. In the next step, mass transfer model was developed by using mathematical solution of Fickchr(chr('39')39chr('39'))s second law of diffusion with different numerical and analytical models. The results of the studied models indicated that the both numerical models were substantially more accurate than analytical model in describing the experimental drying curves. However, the best result was obtained with the combined model developed in this study. This model presents the highest coefficient of determination (R2) value (0.999), and the lowest root mean square error (RMSE) value (0.06). The higher accuracy of this model can be attributed to the fact that this model takes into account the term that simulate the convective moisture transport and chooses the appropriate boundary conditions. By applying this model, it is possible to predict moisture variations in pear slices with high accuracy as a function of internal variables (thickness, chemical composition) and external factors (temperature, relative humidity and air velocity).

  Keywords: drying, numerical solution, analytical solution, pear
 • Nasim Pasdar*, ALI MORTAZAVI, MOHAMMADREZA SAEIDIAN, Reza Safari Pages 295-304

  The aim of this study was to produce nanoparticles of plant extract such as peppermint in, β-Cyclodextrin by ultrasonication. This study was meant to investigate method of extract, size of  the Nano particles, physical properties of Nano particles, microbial analysis such as the effect of Nano extract on  Ecoli O157:H7 in  doogh and sensory test. A randomized complete design (RCD) was used to characterize the factors, Factor T (variable storage temperature) in 3 levels (4,19 and 35 ° C) and a variable storage time (Z) in 3 levels (time and days of the 22,45  and  zero maintenance) was investigated. The results represent the means of three replicates. The results showed that with increasing temperature the growth of Escherichia coli will be increased. (P ≤ 0.05).  All interaction between bilateral interactions on the number of Escherichia coli were significant on Dough (p‹0.01). E. coli bacteria decreased with increasing storage time, Escherichia coli yeast growth during the storage in Nano samples was significantly lower than control samples (P ≤ 0.05). Nano extracts with gradual release of phenolic compounds over time have inhibitory for micro-organisms. Temperature and storage were significant (p‹0.01). As well as the interaction between bilateral interaction release of phenolic compounds were significant. (p‹0.01).And the result of sensory test showed that the Nano extract sample got the highest score.

  Keywords: Extract, Ultrasound, Ecoli O157:H7, Doogh, Shelf life, nanoparticle
 • Sahar Yousefi, Jafar Milani*, Ali Motamedzadegan, Samar Sahraee Pages 305-316

  This study aimed to produce and investigate an emulsion film of gelatin by emulsion pickering method containing chitin nanoparticles. Different concentrations of nanochitin (0.2, 0.5, 1, and 2 g/g dry gelatin) and two different concentrations of corn oil (20% and 30% based on dry matter weight) were used to prepare the gelatin emulsion film by the emulsion pickering method. Then the properties of the films were investigated by examining the zeta potential, thickness, moisture and solubility, water vapor permeability (WVP), surface hydrophobicity, mechanical and thermal properties. The results showed that the gelatin emulsion containing 0.5 g/g of chitin nanoparticles was more stable than other samples. Nanochitin-stabilized emulsion films reduced moisture, solubility, and water vapor permeability compared to control films and tween-containing films, and nanochitin-containing films improved mechanical properties. In addition, the addition of nanochitin up to 0.5 g/g to the gelatin emulsion film improved the thermal properties because it led to an increase in melting temperature and enthalpy. The addition of nanochitin also increased the hydrophobic properties of the film. 30% oil concentration had a better effect on film properties than 20% oil. Therefore, the use of nanochitin as a stabilizing emulsion for pickering in gelatin films with a concentration of 30% corn oil can lead to the formation of biodegradable polymers with more acceptable properties for food packaging.

  Keywords: Pickering Emulsion, Gelatin, Edible film, Nanochitin
 • Alireza Riazi, Reza Farhoosh*, Hashem Poorazrang, Christine Scaman, Zeynab Raftani Amiri, Ali Sharif Pages 317-334

  Vitamin B3 (Nicotinamide) is involved in many vital reactions in the human body as the precursor of NAD and NADP. NAM deficiency can lead to pellagra thus foods are fortified with this vitamin. On the other hand, high intakes of NAM can cause some symptoms.  Hence, a cheap, rapid, selective and sensitive determination of NAM concentration in foods is crucial. The present study propose a NAM analysis method for beef and wheat flour by employing a molecularly imprinted polymer based solid phase extraction clean-up coupled with HPLC-UV. Precipitating polymerization technique for fabrication of NAM molecularly imprinted microspheres was utilized. The effects of polymer ingredients including functional monomer, cross-linker monomers, template and solvent were investigated on binding characteristics.The binding behaviour of the polymer well modeled through Freundlich equation and the polymer showed high selectivity of NAM over nicotinic acid (NA). In a kinetic study, 79% of NAM binding and 96.5% of NAM release occurred immediately. The NAM imprinted microspheres were packed into SPE for NAM extraction, food samples injected and the output analysed with HPLC-UV. Good linearity was obtained for solid phase extraction of NAM in the range 148–5000 μg L-1 (R2 = 0.999) and high extraction recoveries of 77–102% and 81–87% were obtained for NAM in beef and wheat flour samples, respectively. The limit of detection (LOD) and limit of quantification (LOQ) for nicotinamide  were 44 μg L-1 and 148 μg L-1, respectively. The overall inter-day and intra-day relative standard deviations of  2.13% to 5.31% for wheat flour (n=4), and 1.89% to 5.22% for beef samples were obtained, demonstrating good precision of the proposed method in its application for real sample analysis.

  Keywords: Precipitation polymerization, molecularly imprinted microsphere, nicotinamide, solid phase extraction, food sample
 • Niloofar Goodarzi, Sara Movahhed*, MohammadJavad Shakouri, Hossein Ahmadi Chenarbon Pages 335-352

  Today, the increasing process of food waste and agricultural products is one of the serious challenges in the most countries, especially in developing countries, so one of the serious policies of governments in the food security is to reduce the waste and maintain the quality of agricultural products. So far, several methods have been used to measure the quality of agricultural products, only some of which are technically and industrially justified. Vis / NIR Spectrophotometry method is one of the methods that has been considered and used in evaluating the qualitative characteristics of agricultural products due to its high speed and accuracy. In this regard, in the present study, visible/near infrared Spectrophotometry was used to measure the qualitative changes and classification of K-Lime samples of lemon during the storage period (10, 20 and 30 days). In order to analyze the qualitative characteristics and classify the data extracted from NIR, the pattern recognition methods including principal component analysis (PCA), linear Discriminant analysis (LDA) and support vector machine (SVM) were used. The results showed that Visible/Near Infrared (Vis/NIR) Spectrophotometry was able to differentiate its lemon samples based on storage time. Although PCA, LDA and SVM methods were able to classify lemon samples with good accuracy according to qualitative characteristics, but LDA and SVM methods with 100% accuracy had better accuracy and fit. Also, according to the results, the quadratic function has been determined and introduced as the best function for constructing classification models by LDA and SVM methods.

  Keywords: Near Infrared, Visible Spectrophotometry, Lemon, Storage Period
 • Sara Momenzadeh, Hossein Jooyandeh*, Hassan Barzegar, Behrooz Alizadeh Behbahani Pages 353-363

  The aim of this study was to investigate the possibility of production of a functional half-fat synbiotic stirred yogurt using Panirak (Malva neglecta) and lactulose (as a prebiotic compound) with an acceptable physicochemical and sensory properties. To produce half-fat synbiotic stirred yogurt samples, Lactobacillus fermentum SL163-4 from a fermented food (Ashkardeh) was isolated and used as probiotic bacteria. Panirak at four levels (0, 5, 10, 15%) and lactulose at three levels (0, 1 and 2%) were used as prebiotic substances. Physicochemical and sensory properties of the yogurt samples were investigated during 21 days of refrigerated storage. Based on the results obtained from the data analysis, it was found that as the level of Panirak enhanced, pH increased and acidity decreased (p<0.05) while by increasing the amount of lactulose and with passing the storage time, pH decreased and acidity increased (p<0.05). Also, by increasing the amount of Panirak and lactulose and with passing the storage time, the extent of syneresis of the yogurt samples decreased (p<0.05). Based on the sensory results, it was found that by addition of Panirak up to 10% level, taste and acceptability of yogurt samples improved (p<0.05), but lactulose caused a significant reduction in these sensory attributes (p<0.05). Furthermore, there were no differences between yogurt samples containing 10 and 15% Panirak and samples having 0 and 1% lactulose. Therefore, according to the results obtained from this study, the use of 15% Panirak and 1% lactulose to produce a functional stirred yoghurt with an acceptable quality is recommended.

  Keywords: Stirred yoghurt, Malva neglecta, Lactulose, Physicochemical properties, Sensory properties
 • Zahra Sheikholeslami*, Bahareh Sahraiyan, Mahdi Karimi Pages 365-378

  Triticale is a successful crop of wheat and rye. Ginger has antioxidant and antimicrobial properties. Therefore, the purpose of this study was to produce functional cookies containing triticale flour and ginger powder and essential oil. In the first part of this study, wheat flour (0-50 %) in cookie formula was replaced with triticale. Moisture, firmness, specific volume, porosity, color, and microstructure of cookies were evaluated. In the second part, ginger powder (0-5%) and essential oil (0-150 ppm) were used in the formula and antioxidant, microbial and sensory properties of the cookies were evaluated. In the first part, the sample containing 15% triticale flour had more moisture (14.29%) compared to other samples during one month of storage. The sample containing 15% triticale flour and control had the same specific volume (1.90 cm3 /g), porosity (18.5%) and firmness (4.1 N) and no significant differences were observed between properties of these samples (P<0.05). Antioxidant activity of sample containing 15% triticale flour (control of the second part), sample containing 15% triticale flour and 5% ginger powder and sample containing 15% triticale flour and 150 ppm ginger essential oil  was 4.6, 29.8 and 69.2% respectively. Also, the growth results of mold and yeast showed ginger can be used as an antimicrobial agent and inhibit positive growth in all concentrations of essential oil consumption and at the level of 5% powder. Finally, the highest score of sensory properties was given to the control sample, the sample containing 1 and 3% ginger powder and the sample containing 50 ppm ginger essential oil. Finally, Cookies containing 15% triticale flour in the presence of 3% ginger powder or 50 ppm ginger essential oil can be introduced as the best examples of this research.

  Keywords: Ginger, Functional Cookies, Triticale, Natural Antioxidant
 • Atefe Ghafurian Nasab, Seyed Ali Mortazavi*, Faride Tabatabai Yazdi Pages 379-387

  Gamma aminobutyric acid (GABA) is a non-protein bioactive compound that can be effective in controlling many diseases such as Alzheimerchrs, hypertension, stress, etc. The main stimulus for the production of GABA is the enzyme glutamic acid decarboxylase (GAD), which is highly active in lactic acid bacteria. Also, the presence of monosodium glutamate (MSG) can act as a substrate for this enzyme and increase its activity. In this study, the production potential of gamma aminobutyric acid by Lactobacillus brevis PML1 in MRS medium was investigated. In order to optimize the fermentation process, culture medium containing MSG (1, 3 and 5%) was examined at 24, 48 and 72 hours. after fermentation, thin layer chromatography method was used to identify GABA produced by bacteria. Spectrophotometric method was used to quantify the bands in thin layer chromatography. The results of studies at the level of 95% significance showed that the optimal treatment included a culture medium containing 5% monosodium glutamate and a time of 72 hours at 37 ° C, in which the amount of GABA production was approximately 300 ppm; Therefore, the desired strain not only has the potential to produce gamma aminobutyric acid under normal conditions (control sample) but also by adding different percentages of monosodium glutamate to the culture medium, the amount of this production can be increased.

  Keywords: Gamma aminobutyric acid, Lactobacillus brevis, MSG, Thin layer chromatography
 • احمد Pedram Nia*, Maryam Sabet Ghadam, Mehdi Jalali Pages 389-400

  Free radicals and reactive oxygen species and their effects on biological systems have caused many problems in recent years. Antioxidants are able to protect biological systems against these factors and play an effective role in human health. The aim of this study was to optimize the extraction of phenolic compounds and the extent of free radical scavenging activity by ultrasound. Finally, the optimal sample of chestnut fruit extract was selected and this sample was added to soybean oil along with maceration extract and synthetic antioxidant (BHT) and examined with a control sample. In this study, the extraction process by ultrasound technology with 3 factors at 3 levels including time (10, 20 and 30 minutes), ultrasound intensity (20, 60 and 100 kHz) and concentration (200, 400 and 600 ppm), Which was investigated by the optimization response surface method. The results of statistical analysis to determine the optimal state for extracting 30 minutes, ultrasound intensity 69.32 kHz and concentration of 600 ppm chestnut fruit extract were determined. Under these conditions, free radical scavenging power was 65.23% and the amount of phenolic compounds was 43.1518 mg. The results of oxidative stability of oil in control sample and maceration extraction sample and optimal sample and synthetic antioxidant (BHT) showed that the optimal sample had a greater effect in reducing the peroxide index and thiobarbituric acid than the control sample and synthetic antioxidant (BHT).

  Keywords: Phenolic compounds, chestnut (Aesculus hippocastanum), Response surface method, Free radical scavenging power