فهرست مطالب

نشریه آینده پژوهی شهری
سال یکم شماره 1 (تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/06/31
 • تعداد عناوین: 7
|
 • کامران ولی پور*، علی اصغر رضوانی، سعید پیری صفحات 1-20

  شهرهای جدید با رویکرد جذب جمعیت سرریز شهرهای بزرگ در فاصله نزدیک آنها احداث شده اند که با تداوم فرآیند جذب جمعیت، این شهرها نیز در آینده گرفتار مسایل زیست محیطی خواهند شد. آلودگی های هوا و صوتی ناشی از مهاجرت های آونگی و توسعه کالبدی منجر به رشد مسایل زیست محیطی در شهر جدید پرند شده است. بر این اساس هدف این پژوهش بررسی اثرات توسعه فیزیکی شهر جدید پرند بر آینده محیط زیست این شهر است. نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری متخصصین و خبرگان و حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای 60 نفر است. داده های مورد نیاز از طریق روش کتابخانه ای و مطالعه میدانی (پرسشنامه) گردآوری شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار استنباطی مانند ضرایب رگرسیون، آزمون T و مدل تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد بخشی از مسایل زیست محیطی شهر جدید پرند از مجموعه شهری تهران تاثیر پذیرفته است. بخشی دیگر پیامد شکل گیری و توسعه خود شهر پرند می باشد که از جمله این موارد می توان به آلودگی هوای ناشی از فعالیت های صنعتی در بخش جنوبی شهر، آلودگی ناشی از فاضلاب شهری و صنعتی و تولید زباله های شهری،  نزدیکی فرودگاه بین المللی امام خمینی، نزدیکی با جاده تهران - ساوه و نهایتا بادهای غالب منطقه (غرب به شرق) اشاره کرد. یافته های نشان می دهد افزایش شاخص هایی چون نرخ رشد مهاجرت- توسعه کالبدی- نرخ رشد شهرنشینی تاثیرات مستقیمی بر افزایش مسایل زیست محیطی شهر جدید پرند در شاخص هایی چون آلودگی صوتی و هوا (واقع شدن در کمربندی تهران- ساوه و افزایش مهاجرت های آونگی از شهر جدید پرند به تهران و کرج) و آلودگی های محیطی ناشی از توسعه فیزیکی این شهر (آلودگی های ناشی از توسعه کالبدی و رشد ساخت و سازها) دارد.

  کلیدواژگان: توسعه فیزیکی، آینده نگاری، شهر جدید، محیط زیست شهری، شهر پرند
 • علیمحمد میرزایی، زینب کرکه آبادی* صفحات 21-37

  با توجه به نیاز همه اقشار جامعه به عبور و مرور در سطح شهرها و استفاده از پارک ها به ویژه در کشورهای توسعه یافته، طراحی های بسیار زیبا و مناسب، بر پایه ضوابط طراحی صحیح، جهت استفاده معلولین جسمی و حرکتی در کنار قشر سالم جامعه صورت گرفته است تا جهت استفاده از موارد مذکور و ایجاد بهتر امکان حضور معلولین در فضاها و سطح شهرتسهیل صورت گیرد. معلولان بخشی از افراد جامعه اند که همچون سایر شهروندان، نیازمند دسترسی و استفاده مطلوب از امکانات و خدمات عمومی می باشند، لذا در این تحقیق با هدف کسب رضایت خاطر این گروه خاص از شهروندان بعنوان جامعه هدف، وضع موجود پارک نبوت کرج به عنوان محدوده و قلمرو پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت مساله، مراکز تفریحی، به خصوص پارک ها، فضاهای سبز و باغ های شهری، باید به گونه ای طراحی و احداث شوند که کم توانان جسمی نیز قادر به استفاده از این گونه اماکن باشند. روش تحقیق روش توصیفی - تحلیلی می باشد و داده های پژوهش به روش مطالعات کتابخانه ای، بررسی میدانی و مقالات حاضر جمع آوری شده اند. نتایج پژوهش بیانگر وجود مشکلاتی در بخش های سرویس و خدمات ویژه معلولان و تردد آنها می باشد. بررسی های میدانی در این تحقیق نشان می دهد که پارک نبوت با توجه به وسعت، قدمت و موقعیت خاص مکانی، پتانسیل لازم جهت تبدیل شدن به یک فضای مناسب تفریحی برای معلولین را دارا می باشد. در این راستا، پیشنهاداتی برای نیل به این هدف بیان شده است.

  کلیدواژگان: پارک نبوت، معلولین، شهری، جسمی، کرج
 • سهیلا فتحعلی*، مسعود علیمردانی، علیرضا استعلاجی، سعید پیری صفحات 38-53

  شهر از نظر کالبدی _فضایی با  هدف ایجاد محیطی با هویت زیبا، مانوس و خوانا رشد می کند. در شهرهای مذهبی علاوه بر این اهداف، با رویکرد ارایه خدمات به زایرین و گردشگران مذهبی، در رشد اقتصادی شهر موثر است و می‍تواند در ایجاد رونق اقتصادی، اشتغال و امکانات نیز برای ساکنین تاثیرگذار باشد، به نحوی که در هماهنگی کامل با تقدس شهر و ابنیه موجود شهرهای مذهبی، مطابقت داشته باشد. تطابق اقتصادی در نظام سلسله مراتبی فضایی در شهر باید همسو با بافت شهری باشد، تا بتواند بین مذهب، مسکن و اقتصاد تعادل برقرار نماید. پیدایش و شکل گیری شهر کربلا نشان می دهد، در سال‍های اخیر برنامه‍ریزی و طرح های شهری برای همسویی رشد شهر متناسب با وجود عنصر و شاخص اصلی به نام  بارگاه و حرم امام حسین (ع) انجام نشده است. استفاده از طرح جامع مصوب شهر کربلا توانسته است تا حدودی به برخی از ابعاد و شاخص های شهر توجه نماید و با تاکید بر این عوامل روند توسعه شهر متناسب با اقلیم و شرایط موجود را پیشنهاد و طراحی نماید. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش و ماهیت «توصیفی- تحلیلی- تاریخی»  است و با بهره‍گیری از منابع کتابخانه‍ای، اسنادی و طرح‍های بالادست و استفاده از سیستم‍های جغرافیایی (GIS)، سنجش از دور و تفسیر نقشه‍های هوایی و ماهواره‍‍ای و با روش تجزیه و تحلیلSWOT  به تحلیل قابلیت ها و چالش‍های توسعه کالبدی فضایی شهر پرداخته شده است و با رعایت سلسله مراتب فضایی، معابر و شناخت گره های شهری، چالش ها با استفاده از روش تجزیه و تحلیلSWOT شناسایی شود. نتایج به دست آمده نشان می‍دهد، اصلی‍ترین راهبرد توسعه شهر کربلا، بایستی مبتنی بر به کارگیری برنامه‍های توسعه اقتصادی و اجتماعی در بخش‍های مختلف شهر باشد و از این طریق بتوان، به توسعه کالبدی- فضایی مناسب که حاصل توسعه اقتصادی و اجتماعی شهر است، دست یافت و بهترین مسیر ارتباطی بین هسته مرکزی با سایر نقاط شهر برقرار ساخت.

  کلیدواژگان: توسعه فضایی، ابنیه مذهبی، اقلیم، شهرکربلا
 • صدیقه سرگلزایی*، زهره هادیانی، سجاد قاسمی، دیمن کاشفی دوست، سجاد پودینه صفحات 54-71

  زیست پذیری به یک سیستم شهری که در آن به سلامت اجتماعی، کالبدی، روانی و ارتقاء کیفیت زندگی همه ساکنانش توجه شده است، اطلاق می شود. از طرفی موضوع مشارکت شهروندان در توسعه اقتصادی و اجتماعی شهرها که از چند دهه قبل در  بررسی ها و برنامه ریزی های توسعه شهری مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین جامعه ای زیست پذیر خواهد بود که  به نیازهای افراد آن جامعه اعتنا دارد و به خواسته های آن ها احترام می گذارد و از مشارکت شهروندان در امور شهر غافل نمی ماند. هدف مقاله حاضر شناخت ارتباط بین مشارکت اجتماعی به عنوان یکی از مولفه های سرمایه اجتماعی با زیست پذیری شهری می باشد. برای نیل به این هدف از روش توصیفی- تحلیلی و از نوع پیمایشی و برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق  از نرم افزار Spss، Gis، super decision  بهره گرفته شد. جامعه آماری شامل شهروندان مناطق پنج گانه زاهدان می باشد که 384 نفر از ساکنان با روش نمونه گیری طبقه بندی شده توام با تصادفی سیستماتیک انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون  نشان دهنده همبستگی بالا بین مولفه های مشارکت اجتماعی و ابعاد زیست پذیری اجتماعی در مناطق پنجگانه شهر زاهدان می باشدکه این امر بیانگر این مطلب است که هر چقدر مشارکت اجتماعی در بین شهروندان شهر زاهدان بیشتر باشد این شهر از نظر زیست پذیری اجتماعی در وضعیت بهتری قرار دارد. همچنین رتبه بندی مناطق شهر زاهدان بر اساس شاخص های زیست پذیری با مدل Copras و آزمون کروسکال والیس نشان می دهد که منطقه 1 به عنوان یک منطقه کمابیش نوساز با توزیع متناسب کاربری اراضی و امکانات تفریحی و رفاهی، مشارکت و همبستگی بالای شهروندان، دسترسی مناسب به خدمات آموزشی و مراقبت های پزشکی، امنیت فردی و اجتماعی نسبتا خوب به عنوان مطلوب ترین منطقه زاهدان و منطقه 3 با بافت اسکان غیررسمی و آشفته، کمبود امکانات تفریحی، بهداشتی و پزشکی، امنیت پایین و نبود مشارکت بین شهروندان این منطقه محروم ترین و نامطلوب ترین منطقه به لحاظ زیست پذیری اجتماعی می باشد.

  کلیدواژگان: زیست پذیری اجتماعی، مشارکت اجتماعی، مناطق شهری، زاهدان
 • معصومه حافظ رضازاده*، مرتضی صادق بختیاری، زهرا سرابندی، سجاد پودینه صفحات 72-89

  مفهوم شهر خلاق، از میانه دهه 1990 به بعد، ابتدا در بریتانیا و سپس در آمریکا، به یک پارادایم معمول و یک مدل جدید از گرایش به برنامه ریزی و سیاست های شهری تبدیل شده است. هدف این پژوهش، ارزیابی و سنجش عوامل کلیدی موثر بر شهر خلاق در شهر بیرجند با رویکرد سناریومبنا در افق1430 می باشد. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و روش بررسی آن، توصیفی - تحلیلی و از نظر ماهیت، به دلیل رویکرد آینده پژوهی، تحلیلی - اکتشافی است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق، با روش های اسنادی و پیمایشی (پرسشنامه) جمع آوری شده است. جامعه آماری تحقیق، 20 نفر از کارشناسان و متخصصان و نخبگان است. جهت تحلیل شاخص ها و معیارها، از نرم افزارهای میک مک (MicMac) و سناریو ویزارد (Scenario Wizard) استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل یافته ها نشان می دهد 16 عامل کلیدی در آینده شهر خلاق بیرجند تاثیرگذارند. همچنین، 5 سناریو با ترکیب های متفاوتی از سه وضعیت، مطلوب، ایستا و بحرانی، احتمال وقوع در شهر خلاق شهر را دارند که 25/26 درصد وضعیت بحرانی، 25/46 درصد در حالت ایستا و 5/27 درصد وضعیت مطلوب صفحه سناریو را به خود اختصاص داده است. با این وضعیت، به نظر می رسد وضعیت های مطلوب و ایستا بخش عمده ای از صفحه سناریوها را به خود اختصاص داده اند و وضعیت های بحرانی و ایستا به ترتیب در الویت های بعدی قرار دارند. در خوش بینانه ترین حالت، 1 سناریو (چهارم) از 5 سناریو موثر بر شهر خلاق از وضعیت تقریبا مناسبی برخوردار خواهد بود که به تنهایی دارای 6 وضعیت مطلوب می باشد و 4 سناریوی دیگر، نسبت این سناریو (چهارم) مطرح شده دارای مطلوبیت کمتری هستند.

  کلیدواژگان: شهر خلاق، عوامل کلیدی، سناریو ویزارد، میک مک، شهر بیرجند
 • غلامرضا میری*، سجاد پودینه، مرتضی صادق بختیاری، زهرا سرابندی صفحات 90-105

  سکونتگاه های روستایی به عنوان کوچکترین واحد جغرافیایی، تحت تاثیر عوامل مختلفی در بستر جغرافیایی و در قالب روابط انسان و محیط شکل گرفته اند. نواحی روستایی در سرتاسر جهان تمایل به ارایه خصوصیات مشابهی را دارند. جمعیت ها بطور فضایی پراکنده هستند. کشاورزی اغلب وجه غالب و مسلط بوده و در پاره ای از مواقع بخش اقتصادی و فرصت های لازم برای بسیج منابع با محدودیت روبرو می باشند. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و تحلیل ساختار جمعیت سکونتگاه های روستایی در استان سیستان و بلوچستان تنظیم گردید. روش تحقیق با توجه به موضوع پژوهش، توصیفی- تحلیلی و هدف از نوع کاربردی بوده و داده ها به روش اسنادی گردآوری شده است. جامعه آماری در این مطالعه، تمام سکونتگاه های روستایی استان سیستان و بلوچستان در سال 1395 را دربرمی گیرد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی فضایی در نرم افزار ژیودا و  Moran’s Iاستفاده شد. نتایج حاصل از همبستگی موران نشان می دهند که مقدار همبستگی فضایی در همه موارد در سطح اطمینان 95% معنادار و مثبت می باشد و از نظر الگوی فضایی، تفاوت های معناداری در آن ها وجود دارد. همچنین، همواره اختلاف زیادی بین مناطق مختلف استان از نظر توزیع معیارهای مشخص شده وجود دارد.

  کلیدواژگان: جمعیت، سکونتگاه های روستایی، استان سیستان و بلوچستان
 • پرستو سارانی*، علیرضا شهرکی صفحات 106-119
  صنعت گردشگری یکی از مهم ترین صنایع جهان به شمار می آید و در بسیاری از کشورها منبع اصلی درآمد و اشتغال زایی است. هتل داری یکی از زیرشاخه های صنعت گردشگری می باشد و در مباحث بازاریابی جزء فعالیت های خدماتی دسته بندی شده است. هدف از این پژوهش، انتخاب استراتژی بهینه بازاریابی در صنعت هتل داری در شهر زابل می باشد. در این پژوهش، استخراج شاخص ها با نظرسنجی از ده نفر از خبرگان و استراتژیست ها در زمینه صنعت هتل داری صورت گرفت. گزینه های پژوهش نیز شامل سه استراتژی رهبری هزینه، تمرکز و تمایز بر اساس مدل پورتر بود. پس از تعیین شاخص ها بر اساس مدل ارایه شده در پژوهش هولی، وزن دهی آن ها با روش تصمیم گیری چندمعیاره آنتروپی شانون صورت گرفت و سپس رتبه بندی گزینه ها با روش تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس انجام شد. نتایج حاصل از وزن دهی شاخص ها نشان داد که شاخص های قابلیت مدیریتی، دارایی های منابع انسانی، قابلیت های نوین بازار، قابلیت ارتباط با مشتری و در نهایت دارایی های شهرت به ترتیب بیشترین به کمترین درجه اهمیت را دارا هستند و نتایج حاصل از رتبه بندی گزینه ها، استراتژی رهبری هزینه در اولین رتبه و پس از آن استراتژی تمرکز و استراتژی تمایز به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار دارد.
  کلیدواژگان: صنعت هتل داری، تصمیم گیری چند معیاره، استراتژی، تاپسیس.
|
 • Kamran Valipour *, Aliasghar Rezvani, Saeid Piri Pages 1-20

  New cities have been built with the approach of attracting the population of large cities overflowing in their immediate vicinity, which will face environmental issues in the future, as the process of attracting population continues. Air and noise pollution caused by pendulum migration and physical development has led to the growth of environmental issues in the new city of Parand. Accordingly, this study examines the effects of the physical development of the new city of Parand on the future environment of the city. The type of research is applied and the method of the study is descriptive-analytical. The statistical population is specialists and experts and the sample size using multi-stage sampling method is 60 people. The required data has been collected through library method and field study (questionnaire). Inferential statistical methods such as regression coefficients, T-test and hierarchical analysis model have been used to analyze the data. Findings show that part of the environmental issues of Parand is affected by the urban complex of Tehran. Another part is due to the formation and development of Parand city itself، such as air pollution caused by industrial activities in the southern part of the city، pollution caused by urban and industrial wastewater and municipal waste production near Imam Khomeini International Airport close to Tehran-Saveh road and finally the prevailing winds in the region (west to east). Findings show that the growth rate of migration - physical development - urban growth rate has direct effects on increasing environmental issues in the new city of Parand in indicators such as noise and air pollution (being located in the Tehran-Saveh belt and increasing pendulum migration from the new city Parand to Tehran and Karaj) and environmental pollution due to the physical development of this city (pollution due to physical development and construction growth).

  Keywords: physical development, Foresight, New city, Urban environment, Parand City
 • Alimohammad Mirzaee, Zeynab Kakeabadi * Pages 21-37

  One the necessity for the growth and development of communities is the creation of suitable spatial and physical contexts for the use of public services and facilities by all sections of society. The physically disabled people are part of the community and like healthy people need access to and use of public facilities and services such as passing through the city and using parks. So to use the mentioned cases and to create a better possibility for the presence of the disables, especially in developed countries, very beautiful and appropriate designs have been made. However, the existence of some obstacles, especially in the way of design, architecture and urban planning, many urban spaces, especially public thoroughfares, parks and green spaces have lacked the necessary conditions to meet the access needs of people with disabilities. Being a part of society, disabled people like other citizens need access and optimal use of public facilities and services. So in this study، with the aim of gaining the satisfaction of this special group of citizens, as the target community, the current status of Karaj Nabovat Park as the scope of research have been explored. Due to the importance of the issue, recreation centers, especially parks, green spaces and urban gardens, should be designed and constructed in such a way that the physically disabled can be able to use such places. The research method is descriptive-analytical and the research data have been collected by the method of library studies, field research and present articles. The results of the research analysis indicate the existence of problems in the special services for the disabled and their traffic. Field studies in this study show that Nabovat Park has the necessary potential to become a suitable recreational space for the disabled people due to its size, age and special location. Therefore, suggestions to achieve this goal are also presented in this article.

  Keywords: park, disabled, prophecy, Urban, physical
 • Soheila Fathali *, M. Alimardani, Alireza Estelaji, S. Piri Pages 38-53

  A city grows physically-spatially with the aim of creating an environment with a beautiful, familiar and legible identity. In religious cities, in addition to these goals, the approach of providing services to pilgrims and religious tourists can be effective in the economic growth of the city. This approach can provide economic and job prosperity and other facilities for residents in a way that they will be in perfect harmony with the sanctity and the existing building of religious cities. Economic adaptation in the spatial hierarchical system in the city must be in line with the urban context in order to be able to balance religion، housing and the economy. The emergence and formation of Karbala city shows that in recent years, urban planning and plans to align the growth of the city in accordance with the main element and index, called the Court and Shrine of Imam Hussein (peace be upon him) has not been done. The use of the approved master plan of Karbala city has been able to pay partly attention to some dimensions and indicators of the city; and by emphasizing these factors can propose and design the development process of the city in accordance with the existing climate and conditions.The research method is applied in terms of purpose and "descriptive-analytical-historical" in terms of method and nature. Capabilities and challenges of spatial physical development of the city have been analyzed by Using library resources, documents, upstream plans, using geographical systems (GIS), remote sensing and interpretation of aerial and satellite maps and SWOT analysis method. Challenges have been identified using SWOT analysis method by observing the spatial hierarchy, passages and recognizing urban nodes.The results show that the main development strategy of Karbala city should be based on the application of economic and social development programs in different parts of the city. Through this, a suitable physical-spatial development that is the result of economic and social development of the city can be achieved and the best communication route between the central core and other parts of the city is established.

  Keywords: Spatial Development, Religious Buildings, climate, City of Karbala
 • Sadigheh Sargolzai *, Zohre Hadyani, Sajad Ghasemi, Diman Kashefidust, Sajad Poudineh Pages 54-71

  Viability refers to an urban system in which the social, physical, and mental health and quality of life of all its inhabitants are taken into consideration. On the other hand، the issue of citizen participation in the economic and social development of cities, has been considered in urban development studies and planning since several decades. Therefore, it will be a livable society that cares about the needs of the people of that society, respects their demands, and does not neglect the participation of citizens in the affairs of the city. The purpose of this article is to identify the relationship between social participation as one of the components of social capital and urban livability. To achieve this goal, a descriptive-analytical survey method has been used and to collect information, a researcher-made questionnaire has been applied. To analyze the research data, SPSS، GIS، super decision software has been used. The statistical population includes citizens of the five regions of Zahedan that 383 residents have been selected and studied by cluster sampling with systematic random sampling. The results of ranking the regions in livability indicators show that region 1 as a new region with a proportional distribution of land use and urban services، adequate access to educational and health services، security and urban environment is a relatively desirable region in Zahedan and region 3 with informal and turbulent housing texture is the most undesirable region in terms of social livability. The results of Pearson correlation coefficient test show high correlation between the components of social participation and the dimensions of social viability in the areas of Zahedan; this indicates that the more social participation among the citizens of Zahedan, the better the city is in terms of social viability.

  Keywords: Social capital, Social Viability, Participation, Zahedan City
 • Massoumeh Hafiz Rezazadeh *, Morteza Sadegh Bakhtiari, Zahra Sarabandi, Sajad Poudineh Pages 72-89

  The concept of the creative city has become a common paradigm and a new model of urban planning and policy since the mid-1990s, first in Britain and then in the United States. The purpose of this study is to evaluate the key factors affecting the creative city in Birjand with a scenario-based approach in the horizon of 1430. This research is applied based on its purpose; the research method is descriptive-analytical and in terms of the nature, it is analytical-exploratory due to its futurology approach. Data and information required for the research have been collected by documentary and survey methods (questionnaire). The statistical population of the research includes 20 experts, specialists and elites. MicMac and Scenario Wizard software have been used to analyze the indicators and criteria. The results of the analysis of the findings show that 16 key factors affect the future of the creative city of Birjand. Five scenarios, with different combinations of three optimal، static and critical situations, are also likely to occur in the creative city of Birjand، of which 26.25% are critical، 46.25% are static and 27.5% are optimal. Considering this situation, it seems that the optimal and static situations have occupied a major part of the scenario page, and the critical and static situations are in the next priorities, respectively. In the most optimistic case, this (fourth) scenario will have an almost suitable situation out of 5 scenarios affecting the city of the creator, which alone has 6 favorable situations, and the other 4 scenarios are less desirable than this (fourth) scenario.

  Keywords: Creative City, Key Factors, Wizard Scenario, Mic Mac, Birjand City
 • GholamReza Miri *, Sajad Poudineh, Morteza Sadegh Bakhtiari, Zahra Sarabandi Pages 90-105

  Rural settlements, as the smallest geographical unit, have been formed under the influence of various factors in the geographical context and in the form of human-environment relations. Rural areas around the world tend to offer similar characteristics. Populations are spatially dispersed. Agriculture is often dominant and in some cases the economic sector and the opportunities to mobilize resources are limited. The aim of this study is to evaluate and analyze the population structure of rural settlements in Sistan and Baluchestan province. The research method is descriptive-analytical according to the research topic; the purpose is applied and the data have been collected by documentary method. The statistical population in this study includes all rural settlements in Sistan and Baluchestan province in 2016. Spatial correlation tests in Geoda software and Moran’s I have been used to analyze the data. The results of Moran correlation show that the amount of spatial correlation is significant and positive in all cases at the 95% confidence level and there are significant differences in terms of spatial pattern. Also, there is always a big difference between different regions of the province in terms of distribution of specified criteria.

  Keywords: Population, Rural settlements, Sistan, Baluchestan Province
 • Parastoo Sarani *, Alireza Shahraki Pages 106-119
  The purpose of this study is to select the optimal marketing strategy in the hotel industry in Zabol. In this research, indicators have been extracted by surveying ten experts and strategists in the hotel industry. Research options include three strategies of cost leadership, focus, and differentiation based on the Porter model. After determining the indicators based on the model presented in Holi research, they have been weighted by Shannon entropy Multi-Criteria Decision Making method and then the options have been ranked by TOPSIS multi-criteria decision making method. The results of weighting the indicators show that the indicators of managerial capability, human resource assets, new market capabilities, customer relationship capability and finally reputation assets are of the highest to lowest importance, respectively. The results of ranking the options indicate that the cost leadership strategy is in the first rank and then the focus strategy and the differentiation strategy are in the second and third ranks, respectively.
  Keywords: Hotel Industry, Multi-Criteria Decision Making, Marketing Strategy, TOPSIS