فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 3 (پاییز 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/09/28
 • تعداد عناوین: 7
|
 • عادل زاهد بابلان، پریسا رستمی ینگجه*، سلیم کاظمی صفحات 13-31

  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک رهبری توزیعی و اثربخشی مدارس با میانجی گری اشتیاق شغلی معلمان مدارس دولتی شهرستان آستارا است که از روش توصیفی-همبستگی استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مدارس دولتی شهرستان آستارا در سال تحصیلی 98-97 است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و بر اساس جدول مورگان تعداد 245 نفر انتخاب شدند. جهت گردآوری داده های موردنیاز از پرسشنامه های استاندارد سبک رهبری توزیعی گوردونو اثربخشی مدارس هوی و فرگوسن و اشتیاق شغلی شوفلی و سالواناوا استفاده شد. جهت تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار spss و smart pls استفاده شد. نتایج نشان داد که رهبری توزیعی بر اشتیاق شغلی (0/28) اثر مستقیم مثبت و معناداری دارد. رهبری توزیعی بر اثربخشی مدارس (0/76) اثر مستقیم مثبت و معناداری دارد.اشتیاق شغلی بر اثربخشی مدارس (0/48) اثر مستقیم مثبت و معناداری دارد. رهبری توزیعی از طریق اشتیاق شغلی بر اثربخشی مدارس (0/40) اثر غیرمستقیم مثبت و معناداری دارد.

  کلیدواژگان: سبک رهبری توزیعی، اثربخشی مدارس، اشتیاق شغلی معلمان
 • زهرا زارعی*، هادی پورشافعی، علی عسگری صفحات 33-50

  امروزه موفقیت سازمان ها تابعی از عملکرد شغلی کارکنان آن است. هدف از این پژوهش بررسی نقش رهبری دانش در عملکرد شغلی با توجه به متغیر میانجی فرهنگ سازمانی و جو سازمانی نوآورانه است. پژوهش حاضر برحسب هدف تحقیق در ذیل تحقیقات کاربردی و از نظر نحوه گرد آوری داده ها، در ذیل طرح های توصیفی است که به روش همبستگی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان (کارمندان و کارشناسان) دانشگاه بیرجند در سال 1398 (340 نفر) است. که از این تعداد، 200 نفر با روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شده اند و در نهایت داده های حاصل از 191 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار سنجش متغیرهای پژوهش شامل چهار پرسشنامه رهبری دانش ویتالا، عملکرد شغلی پاترسون ، فرهنگ سازمانی دنیسون جو سازمانی نوآورانه  سیگل و کامر بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون تحلیل رگرسیون و مدل معادلات ساختاری در سطح معنی داری 05/0 با استفاده از نرم افزارهای SPSS 25 و AMOS 24 انجام شد. نتایج نشان داد که مدل مبنی بر نقش رهبری دانش در عملکرد شغلی با توجه به متغیر میانجی فرهنگ سازمانی و جو سازمانی نوآورانه از برازش لازم برخوردار است.

  کلیدواژگان: رهبری دانش، عملکرد شغلی، فرهنگ سازمانی، جو سازمانی نوآورانه
 • بی بی حلیفه دوجی، زهرا مقیمی*، وحید حاجیلو صفحات 51-78

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر استفاده از برنامه آموزش مجازی شاد برکارآمدی معلمان و ارتقای یادگیری دانش آموزان صورت گرفت. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی است و روش انجام پژوهش شبه آزمایشی با گروه گواه و آزمایش است. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهرستان گمیشان در سال تحصیلی 1399 به تعداد 1500 نفر و 95  نفر از معلمان مقطع ابتدایی شهرستان گمیشان است. دانش آموزان و معلمان مورد مطالعه ابتدا بصورت نمونه گیری در دسترس و سپس به صورت تصادفی به دوگروه 30 نفره تقسیم و بعنوان نمونه در گروه های آزمایش و کنترل جایگذاری شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه استاندارد کارآمدی معلم گیبسون و دمبو (1984) و پرسشنامه استاندارد ارتقای یادگیری مک درموت و همکاران (1999) است و ابزار مداخله برنامه آموزش مجازی شبکه شاد است که توسط معلم پایه تحصیلی پنجم ابتدایی در شبکه شاد تدریس گردید. در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ پرسشنامه گیبسون به میزان 82/0 برای کارآمدی تدریس فردی و 8/0 برای کارآمدی تدریس به دست آمد. همچنین آلفای کرونباخ پرسشنامه مک درموت به میزان  73/0 برای انگیزه شایستگی، 81/0 برای نگرش نسبت به یادگیری، 76/0 برای توجه- پشتکار، و 84/0 برای راهبرد-انعطاف پذیری به دست آمد. روایی پرسشنامه ها نیز با توجه به استاندارد بودن آنها مورد تایید اساتید و خبرگان امر قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss و تحلیل آماری کوواریانس نشان داد برنامه آموزش مجازی شاد بر کارآمدی معلمان و ارتقای سطح یادگیری دانش آموزان تاثیر مثبت و معناداری دارد بگونه ای که باعث بهبود 56 درصدی کارآمدی تدریس فردی، و بهبود 24 درصدی کارآمدی تدریس معلمان میگردد. همچنین این برنامه باعث بهبود 67 درصدی متغیر انگیزه شایستگی، بهبود 73 درصدی متغیر نگرش نسبت به یادگیری، بهبود 74 درصدی متغیر توجه - پشتکار و بهبود 91 درصدی متغیر راهبرد- انعطاف در دانش آموزان میگردد.

  کلیدواژگان: آموزش مجازی، شبکه شاد، کارآمدی معلمان، ارتقای یادگیری، دانش آموزان
 • محرمعلی هاشمی، جهانگیر یاری حاج عطالو*، صادق ملکی آوارسین صفحات 79-103

  هدف این پژوهش واکاوی مولفه های مدیریت ناب و تدوین مدل مناسب مدیریت ناب برای آموزش و پرورش ایران بود. در این پژوهش از روش تحقیق کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد با الگوی اشتراوس- کوربین استفاده شد و با روش نمونه گیری هدفمند مصاحبه های نیمه ساختار یافته  با 11 نفر از نخبگان تا حصول اشباع نظری ادامه پیدا کرد. به منظور اطمینان از روایی ابزار از مرور خبرگان و برای اطمینان از پایایی داده ها از روش بازبینی نخبگان غیر شرکت کننده در پژوهش استفاده شد. پس از طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، نتایج تحلیل داده ها  حول الگوی پارادایمی در 37 مقوله شامل: ، موجبات علی 7مقوله (معرفی و ترویج روش های ناب، نقش متخصصان،...) ، شرایط محیطی 8مقوله (جایگاه رهبران آموزشی محلی، همراهی قوانین و سیاستگذاران،...) عوامل زمینه ای 9مقوله (ظرفیت قوانین و مقررات، همراهی بدنه اصلی سیستم،...)، راهبردها 6مقوله (مهندسی مجدد در اقتصاد آموزش و پرورش، گزینش حرفه ای،...) و پیامدها 7مقوله (تعالی آموزش و پرورش، رضایتمندی ذینفعان،...)، قرار گرفتند. پس از تجزیه و تحلیل داده ها، "ارزش آفرینی از طریق شناسایی و حذف حداکثری اتلاف ها" بعنوان پدیده اصلی شناسایی شد.

  کلیدواژگان: مدل مدیریت ناب، آموزش و پرورش، ارزش آفرینی، اتلاف
 • سهیلا خدامی*، نگار فاریابی صفحات 105-129

  امروزه افزایش رقابت در بخش آموزش، اهمیت فزاینده برند دانشگاهی در موسسات آموزشی را برجسته تر می کند. لذا این تحقیق ابتدا عوامل موثر بر عملکرد برند دانشگاه را به هم مرتبط و تاثیر بکارگیری دو جهت گیری استراتژیک را به طور همزمان (گرایش کارافرینی و گرایش تعاملی) بر عملکرد برند با نقش میانجی قابلییت های استخراجی و اکتشافی (دوسوتوانی) با استفاده از داده های کاربردی نشان می دهد. نهایتا تاثیر قابلیت دوسوتوانی را بر مهمترین پیامد عملکرد برند (شهرت برند) به منظور دستیابی به توانمند سازی برند دانشگاهی مورد آزمون قرار می دهد. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری متشکل از تمامی دانشجویان کارشناسی ارشد و دانشجویان دکتری و اساتید دانشگاهی با رشته کسب و کار در دانشگاه های معتبر دولتی در شهر تهران می باشد که نمونه ای با حجم 285 نفر مبتنی بر فرمول محاسبه حجم نمونه در معادلات ساختاری (کلاین) و به روش نمونه گیری در دسترس از این بین انتخاب شده است. برای تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارPLS  استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد گرایش کارافرینی و گرایش تعاملی از طریق بهبود  قابلیت های دوسوتوانی (قابلیت استخراجی، اکتشافی) و عملکرد برند  بر شهرت برند تاثیرگذار هستند. نتایج به مدیران دانشگاه ها کمک می کند تا استراتژی های مناسبی را درجهت بهبود  شهرت برند دانشگاه تدوین کنند.

  کلیدواژگان: گرایش کارافرینی، گرایش تعاملی، قابلیت استخراجی، قابلیت اکتشافی، عملکرد برند، شهرت برند
 • مریم اکبرپور، نادر شهامت*، عبادالله احمدی، رضا زارعی صفحات 131-154

  پژوهش حاضر باهدف ارایه مدل توسعه حرفه ای اعضای هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد. روش انجام پژوهش، آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری شامل خبرگان، صاحب نظران، روسای دانشگاه ها و دانشکده ها، معاونین، مدیران گروه ها و اعضای هییت علمی واحدهای مختلف دانشگاه های آزاد اسلامی استان فارس به تعداد 2156 نفر بود. روش نمونه گیری بخش کیفی، هدفمند معیاری با حجم نمونه 20 نفر بود. همچنین در بخش کمی از روش نمونه گیری تصادفی با حجم 326 نفر استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، در بخش کیفی شامل دو بخش، مصاحبه نیمه ساختاریافته در بخش میدانی و بررسی و کنکاش اسناد بالادستی و اسناد آموزش عالی در بخش کتابخانه ای بود، در بخش کمی از ابزار پرسشنامه محقق ساخته برای گردآوری داده ها استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی بر اساس تحلیل مضمون انجام شد. همچنین در بخش کمی، برای تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل عاملی تاییدی و برای تعیین برازش مدل از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. در بخش کمی نرم افزارهای Spss-23 و Lisrel-8 بکار رفت. نتایج به دست آمده به شناسایی 29 مولفه و 6 بعد منجر شد و درنهایت مدل پژوهش ارایه شد. نتایج نشان داد که هر یک از ابعاد به ترتیب: بعد آموزشی (0.78)، بعد پژوهشی (0.70)، بعد خدماتی (0.64)، بعد اخلاقی (0.61)، بعد فرهنگی (0.57) و بعد اجرایی (0.50) بر توسعه حرفه ای اعضای هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تاثیر داشتند و شاخص های برازش هنجار شده بنتلربونت، برازش نسبی، برازش افزایشی، شاخص های تطبیقی مدل نشان داد که مدل ساختاری طراحی شده از برازش مطلوبی برخوردار بود.

  کلیدواژگان: توسعه حرفه ای، اعضای هیئت علمی، آموزش عالی
 • علی پورصفر*، سجاد رضایی، نرگس هزاری صفحات 155-176

  مهمترین دغدغه سازمان های آموزشی عصر حاضر، ایجاد و بهبود مدارس اثریخش است. با توجه به اهمیت نقش رهبری در زمینه اثربخشی مدارس، پژوهش حاضر باهدف تعیین نقش میانجی رفتار شهروندی معلمان در رابطه بین رهبری توزیعی و اثربخشی مدارس انجام شد. طرح پژوهش از نوع همبستگی مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مدارس دولتی شهرستان آستارا در سال تحصیلی 98-97 بود (640=N) که230 نفراز معلمان از طریق نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. نمونه های انتخاب شده به پرسشنامه رهبری توزیعی، پرسشنامه رفتارشهروندی معلمان و پرسشنامه اثربخشی مدارس وپاسخ گفتند. تمامی تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزارهای SPSS ویراست 26، AMOS ویراست 24 صورت گرفت. جهت آزمون روابط میانجی از روش بوت استراپ در برنامه ماکرو پریچر و هایز استفاده شد. شاخص های برازندگی الگویابی معادلات ساختاری نشان دادند که الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر از برازش مطلوبی با داده های گردآوری شده برخوردار است (07/0RMSEA=، 986/0CFI=، 964/0TLI=، 978/0NFI=، 986/0IFI=). یافته ها مشخص ساخت که رهبری توزیعی تاثیر مثبت و معناداری بر رفتار شهروندی معلمان و اثربخشی مدارس دارد. به علاوه، نقش میانجی رفتار شهروندی معلمان در رابطه بین رهبری توزیعی و اثربخشی مدارس معنادار می باشد. سطوح بالاتر رفتار شهروندی در معلمان، اثر سازنده رهبری توزیعی را بر اثربخشی مدارس می افزاید.

  کلیدواژگان: رهبری توزیعی، رفتار شهروندی معلمان، اثربخشی مدارس و تحلیل میانجی
|
 • Adel Zahed Babolan, Parisa Rostami*, Salim Kazemi Pages 13-31

  the aim of this study was to investigate the relationship between distributive leadership style and school effectiveness with the mediation of job motivation of public school teachers in astara city. a descriptive correlation method was used. the statistical population includes all teachers of public schools in astara city in the academic year of 2018-2019 who were selected using stratified random sampling method and 245 people based on morgan table. to collect the required data , gordon standard distributed leadership style questionnaire, hoy and ferguson schools, and schaufeli and salanova  job engagement questionnaires were used. smart pls and spss software were used to analyze the data. the results showed that distributive leadership has a positive and significant direct effect on job engagement (0/28). distributive leadership has a positive and significant direct effect on the effectineness of schools(0/76). job enthusiasm has a positive and significant direct effect on the effectiveness of schools(0/48).distributive leadership through job engagement has a positive and significant indirect effect on schools effectiveness(0/40).

  Keywords: Distributed leadership style, Schools effectiveness, Teachers job engagement
 • zahra zarei* Pages 33-50

  Today, the success of organizations is a function of the job performance of its employees. The aim of this study was to investigate the role of knowledge leadership on job performance with mediating role of organizational culture and innovative organizational climate. The present study is applied research in terms of the purpose of the research and in terms of how to collect data, it is descriptive research that has been done by correlation method. The statistical population of the present study includes all staff (employees and experts, 340 people) of Birjand University in year of 2019. 200 people were selected by simple random sampling and finally the data from 191 questionnaires were analyzed. The research tools included four questionnaires: Viitala’s knowledge leadership , Paterson's job performance , Denison's organizational culture, and Cigel & Kaumer’s innovative organizational climate . For data analysis, regression analysis test and structural equation modeling were performed at a significance level of 0.05 using SPSS 25 and AMOS 24 software. The results showed that the model based on the role of knowledge leadership on job performance has the necessary fit with the mediating role of organizational culture and innovative organizational climate.

  Keywords: Knowledge leadership, Job performance, Organization Culture, innovative organizational climate
 • Bi Bi Halifeh Davaji, Zahra Moghimi*, Vahid Hajilo Pages 51-78

  The aim of this study was to investigate the effect of using a SHAD virtual education program on teachers chr('39')efficiency and studentschr('39') learning Improvement. The research is applied in terms of purpose and the research method is quasi-experimental with a control and experimental group. The statistical population includes the fifth grade elementary school female students of Gomishan city in the academic year 1399 with 1500 students and 95 primary school teachers of Gomishan city. The students and teachers were first divided into convenience sampling and then randomly divided into two groups of 30 people and placed as a sample in experimental and control groups. Data collection tools include the standard Gibson and Dembo (1984) teacher efficacy questionnaire and the standard learning promotion questionnaire for McDermott et al. (1999) and the intervention tool is Shad Virtual Education Network, which was taught by the teacher in this network.Cronbachchr('39')s alpha of the McDermott questionnaire was 0.73 for competency motivation, 0.81 for attitudes, 0.76 for attention-perseverance, and 0.84 for strategy-flexibility.The validity of the questionnaires was also approved by professors and experts due to their standardization. Data analysis using SPSS software showed that ShAD E-learning program has a positive and significant effect on teachers chr('39')efficiency and studentschr('39') learning Improvement. It improves the efficiency of individual teaching by 56%, and improves the efficiency of teacherschr('39') teaching by 24%. It also improves the competency motivation variable by 67%, the attitudes variable by 73%, the attention-perseverance variable by 74%, and the strategy-flexibility variable by 91%.

  Keywords: Virtual Education, Shad Network, Teachers 'efficiency, Learning Improvement, Students
 • Moharamali Hashemi, Jahangir Yari Haj Atalou*, Sadegh Malekiavarsin Pages 79-103

  The purpose of this study was to analyze the components of lean management and develop an appropriate model of lean management for Iran’s educational system. In this research, a qualitative research method based on grounded theory with Strauss-Corbin model was used and semi-structured interviews with 11 elites were continued by purposeful sampling method until theoretical saturation was achieved. To ensure the validity of the instrument, expert review and to ensure the reliability of the data, the non-participating elite review method was used.The results of data analysis around the paradigm model in 37 Components including: causal causes, 7 Components (introduction and promotion of pure methods, role of experts,…), environmental conditions, 8 Components (position of local educational leaders, compliance with laws and policy makers,…) Context factors, 9 Components (capacity of laws and regulations, compliance The main body of the system,…) strategies, 6 Components (re-engineering in education economics, professional selection,…) and consequences, 7 Components (education excellence, stakeholder satisfaction,…). After analyzing the data, "value creation through identifying and eliminating maximum losses" was identified as the main phenomenon.

  Keywords: Lean management model, education, value creation, waste
 • Soheila Khoddami*, Negar Faryabi Pages 105-129

  Today, increasing competition in the education sector shows the growing importance of the university brand in educational institutions. Therefore, this study shows the factors affecting the brand performance of the university and the effect of using two strategic orientations simultaneously (entrepreneurial orientation and interactive orientation) on brand performance with the mediating role of extractive and exploratory capabilities (Ambidexterity). The present study is applied in terms of purpose and descriptive-survey method. The statistical population consists of all graduate students and doctoral students and university professors with business majors in prestigious public universities in Tehran. A sample of 285 people based on Klein formula and available sampling method was selected from among them Is. Structural equation modeling and PLS software were used to analyze the data. Findings show that there is a significant relationship between entrepreneurial orientation and interactive orientation with brand reputation with mediate role of extractive, exploratory and brand performance variables. The research framework helps university administrators design appropriate strategies to create the desired position in the minds of stakeholders.

  Keywords: Entrepreneurial orientation, interactive orientation, extractive capability, exploratory capability, brand performance, brand reputation
 • Maryam Akbarpour, Nader Shahamat*, Ebadollah Ahmadi, Reza Zarei Pages 131-154

  The aim of present study was to present a model of professional development of faculty members of Islamic Azad University. The research method was exploratory. The statistical population of the study included 2156 experts, thinkers, deans of universities and colleges, deputies, and heads of department and faculty members of different units of Islamic Azad universities in Fars province. In the qualitative section, using a purposeful sampling method, a sample size of 20 people was selected. Also, in the quantitative section, using a random sampling method, a sample size of 326 people was used. Data collection tools in the qualitative section included two parts of semi-structured interviews in the field section and review of upstream documents and higher education documents in the library section. In the quantitative section, a researcher-made questionnaire was used to collect data. Data analysis in qualitative section was performed based on content analysis. Also, in the quantitative section, confirmatory factor analysis was used to analyze the data and structural equation modelling was used to determine the model fit. In the quantitative section, Spss-23 and Lisrel-8 software was used. The results led to the identification of 29 components and 6 dimensions and finally, the research model was presented. The results showed that each of the dimensions of educational dimension (0.78), research dimension (0.70), service dimension (0.64), ethical dimension (0.61), cultural dimension (0.57) and executive dimension (0.50), respectively, had an impact on professional development of faculty members of Islamic Azad University. Also, Bentler-Bonett Normed Fit Index, incremental fit index, and comparative indices of the model showed that the designed structural model had a good fit.

  Keywords: Professional Development, Faculty Members, Higher Education
 • Ali Poursafar*, Sajjad Rezaei, Narges Hazari Pages 155-176

  The most important concern of today's educational organizations is to create and improve of effectiveness schools. Considering the importance of the role of leadership in the effectiveness of schools achievement, the aim of this study was to determine the mediating role of teachers' citizenship behavior in the relationship between distributive leadership and school effectiveness. The present study was a correlational study based on structural equation modeling. The statistical population of the present study is all teachers of public schools in Astara city in the 98-97 academic year. The total number of teachers is 640, of which 230 teachers were selected through stratified sampling. The selected samples answered the Distributive Leadership Questionnaire, the Teacher Citizenship Behavior Questionnaire and the School Effectiveness Questionnaire. Data were analyzed using SPSS software version 26, AMOS version 24. Bootstrap method was used to analyze mediator relationships in Preacher and Hayes software. Structural equation modeling fit indices showed that the proposed model of the present study has a good fit with the collected data (RMSEA = 0.07, CFI = 0.986, TLI = 0.964, NFI = 0.978, FIFI = 0.986). Findings showed that distributive leadership has a positive and significant effect on teachers' citizenship behavior and on school effectiveness. In addition, teacher citizenship behavior plays a complementary mediating role between distributive leadership and teacher citizenship behavior.

  Keywords: Distributive Leadership, Teacher Citizenship Behavior, School Effectiveness, and Mediation Analysis