فهرست مطالب

مطالعات منابع انسانی - پیاپی 41 (پاییز 1400)
 • پیاپی 41 (پاییز 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/09/28
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حبیب رودساز، میرعلی سید نقوی، داوود حسین پور، علی محجوب* صفحات 1-25
  زمینه و هدف

  نقش مدیران صف در تحقق ارتباط شیوه های مدیریت منابع انسانی با عملکرد، حیاتی و انکارناپذیر است. در پژوهش های پیشین، به خصوصیت های این نقش در کشور به اندازه کافی توجه نشده است. در این پژوهش برای نخستین بار تلاش شده است تا با استفاده از مدل نظری و روشی جدید در جامعه آماری شرکت ملی پخش فراورده‎های نفتی، به بررسی عمیق تر نقش مدیران صف در مدل جعبه سیاه منابع انسانی پرداخته شود و ضمن شناسایی چالش های آنان در مسیر تحقق انتظارات عملکردی، به اولویت بندی میزان اهمیت هر یک از چالش ها اقدام شود.

  روش

  پژوهش حاضر با دو روش و در دو مرحله مجزا اجرا شده است. نخست، به کمک روش فراترکیب با رویکرد «ترکیب تلفیقی تحقیقات» و با مطالعه و کدگذاری علمی و روش مند 243 مقاله معتبر پیشین، به شناسایی و دسته بندی چالش های عملکردی مدیران صف در جعبه سیاه مدیریت منابع انسانی پرداخته شد. دوم، با استفاده از روش کمی تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و بر اساس نیاز شرکت ملی پخش فراورده های نفتی، به اولویت بندی چالش های شناسایی شده در گام نخست پژوهش اقدام شد.

  یافته ها

  مرحله شناسایی چالش های عملکردی مدیران صف، به توصیف و توضیح عوامل متعددی انجامید که در نهایت، همه عوامل در پنج گروه کلی دسته بندی شدند. در مرحله اولویت بندی اهمیت چالش ها نیز «حمایت مدیران ارشد و مدیران منابع انسانی» مهم ترین چالش تشخیص داده شد و به ترتیب «توانایی، دانش و مهارت» و «تعهد به مدیریت افراد» در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند و «ابهام در نقش و اولویت های متعارض» و «حجم کار» به طور مشترک اهمیت کمتری داشتند.

  نتیجه گیری

  در صورت ناکامی مدیران صف در  ایفای نقش موثر بر ارتباط با وظایف محوله حوزه منابع انسانی، امکان شکست کلیه تلاش ها برای به کارگیری شیوه های مدیریت منابع انسانی و متعاقب آن، هدررفت منابع سازمانی بسیار زیاد خواهد بود. بنابراین، مدیران و تصمیم سازان سازمانی باید ضمن در نظر گرفتن چالش های عملکردی مدیران صف، به راه کارهای غلبه بر آنان به طور ویژه ای توجه کنند. در انتها نیز ضمن بحث و بررسی یافته ها، به توصیف مسیرهایی پرداخته شده است که بررسی آنها در پژوهش های بعدی لازم است.

  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی، جعبه سیاه، مدیران صف، فراترکیب، تحلیل سلسله مراتبی
 • محمدسعید الماس پور*، حمزه خواستار، سعید جعفری نیا، بیژن عبدالهی صفحات 26-49
  زمینه و هدف

  با توجه به رشد و توسعه پلتفرم های حمل ونقل در سال های اخیر و اهمیت روزافزون منابع انسانی، نیاز به بررسی چگونگی ارزش آفرینی، از طریق مدیریت منابع انسانی در این شکل جدید از کسب و کار محسوس است. هدف این مقاله، تعیین ارزش های ذی نفعان و چگونگی ایجاد ارزش، از طریق مدیریت منابع انسانی در کسب و کارهای پلتفرمی حمل و نقل برای ذی نفعان است.

  روش

  روش این پژوهش آمیخته متوالی است. پژوهش حاضر در دو مرحله اجرا شده است. در مرحله نخست، با استفاده از ادبیات و روش تحلیل تم، فهرستی از ارزش های ذی نفعان شناسایی شد و از نمونه آماری منتخب از جامعه ذی نفعان در دو پلتفرم حمل ونقل مشهور ایرانی، درخواست شد که میزان اهمیت ارزش های استخراج شده یا سایر ارزش های مدنظر را در قالب پرسش نامه باز مشخص کنند. در مرحله دوم، از طریق مصاحبه با گروهی از خبرگان که به صورت هدفمند انتخاب شدند، قابلیت های ارزش آفرین در پلتفرم ها و چگونگی ایجاد ارزش از طریق مدیریت منابع انسانی در پلتفرم های حمل ونقل، به کمک روش تحلیل تم مشخص شد.

  یافته ها

  در این پژوهش، 12 ارزش مدنظر ذی نفعان اصلی در پلتفرم های حمل و نقل، 2 قابلیت ارزش آفرین (مدیریت الکترونیکی فرایندها و مدیریت اطلاعات) و 2 روش ایجاد ارزش (بهبود برنامه ریزی کار و کارایی سیستم کنترلی) از طریق مدیریت منابع انسانی استخراج شد.

  نتیجه گیری

   یافته های پژوهش به چارچوبی متشکل از قابلیت های ارزش آفرین، روش های ایجاد ارزش و ارزش های ذی نفعان منجر شد. از این چارچوب می توان برای فهم بهتر و به کارگیری موثرتر مدیریت منابع انسانی، در رابطه با ارزش آفرینی هر چه بیشتر برای ذی نفعان در پلتفرم های حمل و نقل بهره برد. در انتها، بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش، برای مدیران و عملگران توصیه های عملی و برای پژوهشگران پیشنهادهای پژوهشی ارایه شده است.

  کلیدواژگان: ارزش آفرینی، مدیریت منابع انسانی، پلتفرم های حمل و نقل، تحلیل تم
 • جهانیار بامدادصوفی، محمدتقی تقوی فرد، حامد دهقانان، منصور دهقان نجم آبادی* صفحات 50-70
  زمینه و هدف

  گستردگی روزافزون ساختار هولدینگ ها یا همان شرکت های مادرتخصصی در ایران، آنها را ملزم کرده است که با توجه به اهمیت سرمایه های انسانی در ارزش آفرینی شرکت ها، نظام مدیریت منابع انسانی شرکت های زیرمجموعه خود را به طور صحیح ارزیابی کنند. بر این اساس، هدف پژوهش پیش رو، ارایه مدلی برای ارزیابی استراتژیک نظام مدیریت منابع انسانی در شرکت های مادرتخصصی است.

  روش

  روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها آمیخته اکتشافی متوالی است. در بخش نخست، پس از بررسی ادبیات و پژوهش های پیشین، مدل بدوی بر مبنای چارچوب ارزشیابی CIPP احصا شد، سپس برای تکمیل مدل، از گروه کانونی متشکل از 12 خبره حوزه منابع انسانی نظرسنجی به عمل آمد و در نهایت با انجام پیمایش، اعتبار مدل به تایید رسید. وزن دهی به مولفه ها و ابعاد با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) انجام گرفت. شایان ذکر اینکه روایی و پایایی مدل، در دو بخش کیفی و کمی بررسی و تایید شد.

  یافته ها

  بر اساس یافته ها، مولفه های موثر بر مدل ارزیابی استراتژیک نظام مدیریت منابع انسانی بدین ترتیب شناسایی شدند. در بخش زمینه مولفه های محیط درونی (اندازه سازمان، ماهیت سازمان، قوانین و مقررات درون سازمانی) و محیط بیرونی (الزامات شرکت مادر، قوانین و مقررات دولتی، محیط صنعت). در بخش ورودی ها: مولفه های جهت گیری راهبردها، نقش مدیر منابع انسانی و سازمان منابع انسانی. در بخش فرایندها: مولفه های مدیریت ریسک منابع انسانی، مدیریت دانش و نوآوری، مدیریت فرهنگ و ارزش های سازمانی، توسعه قابلیت ها و استعدادها، برنامه ریزی و جذب، آموزش و یادگیری، نگهداشت و جبران خدمات، مدیریت عملکرد و ارتقا، ایمنی و سلامت، سیستم اطلاعات منابع انسانی و تعامل و ارتباط با ذی نفعان. در بخش خروجی: مولفه های فرایندی، نتیجه ای و اثر سازمانی.

  نتیجه گیری

  سازمان های هولدینگ، می توانند برای ارزیابی استراتژیک نظام مدیریت منابع انسانی شرکت های زیرمجموعه خود از این مدل استفاده کنند. در این راستا، ضروری است که هر صنعتی ابتدا برای تطابق و در صورت نیاز بومی‎سازی ابعاد این مدل، کمیته راهبردی تشکیل دهد و اقدام های راهبردی توسعه این مدل را در مجموعه خود سیاست گذاری کند.

  کلیدواژگان: نظام مدیریت منابع انسانی، ارزیابی استراتژیک منابع انسانی، شرکت های هولدینگ
 • حسن چهارمحالی، حمیدرضا ایزد بخش*، حمیدرضا کردلویی، میرفیض فلاح شمس صفحات 71-96
  زمینه و هدف

  صندوق های بازنشستگی از جمله نهادهای مهم و تاثیرگذار بر اوضاع اقتصادی و اجتماعی جامعه شمرده می شوند. ارایه راه کارهای مناسب به منظور حفظ تعادل این صندوق ها، به شناخت دقیق شرایط و عوامل تاثیرگذار بر وضعیت آن نیاز دارد. یکی از عواملی که بر تعادل منابع و مصارف صندوق ها تاثیر می گذارد، تغییر جمعیت کشور است. در این پژوهش، مدلی برای شبیه سازی تعادل منابع و مصارف در صندوق های بازنشستگی بر اساس ریسک های جمعیتی ارایه شده است.

  روش

  در این مقاله، ابتدا عوامل مهم تاثیرگذار بر وضعیت صندوق بازنشستگی شناسایی شدند، سپس با استفاده از مدل سازی پویاشناسی سیستم، بحران فزونی مصارف بر منابع صندوق در قالب مدل علت ومعلولی ترسیم شد و در ادامه، به کمک نرم افزار ونیسم، مدل حالت جریان در افق زمانی 50ساله پیش بینی و طراحی شد.

  یافته ها

   نتایج پژوهش از احتمال تاثیر مثبت افزایش 23درصدی زادوولد بر میزان نقدینگی سازمان حکایت می کند، این در حالی است که کاهش شدید میزان زادوولد و افزایش تورم در بلندمدت، بر میزان نقدینگی صندوق، بیشترین تاثیر منفی را می گذارد. مقدار نسبت پشتیبان و نقدینگی در خروجی مدل شبیه سازی، گویای بروز بحران شکاف منابع و مصارف صندوق، در دهه های آغازین سال 1400 است.

  نتیجه گیری

  نتایج به دست آمده از شبیه سازی سیستم منابع و مصارف صندوق بازنشستگی نشان می دهد که در صورت تداوم روند فعلی، در آینده نزدیک بحران بازنشستگی بروز می کند. از سوی دیگر، بر اساس بررسی سناریوهای مختلف مشخص شد که در کوتاه مدت، افزایش میزان کسورات و میزان جذابیت، بر پایداری صندوق تاثیر بیشتری دارد؛ اما در بلندمدت، به دلیل اثر معکوس افزایش میزان کسورات در پرداخت های حق بیمه، جذابیت صندوق ها کاهش می یابد و در عمل، متغیرهای جمعیتی بیشترین تاثیر را بر پایداری صندوق ها می گذارند.

  کلیدواژگان: صندوق بازنشستگی، تعادل منابع و مصارف، شبیه سازی سیستم های پویا، ریسک های جمعیتی، پایداری صندوق
 • مهدی خیراندیش*، اکبر حسن پور، یوسف وکیلی، محمدرضا نقدی صفحات 97-123
  زمینه و هدف

  امروزه منابع انسانی، برای سازمان نوعی دارایی حیاتی به شمار می رود و احساس هویت سرمایه های انسانی، ارزش افزوده زیادی را برای سازمان ایجاد می کند. بر این اساس، در پژوهش پیش رو، به ارایه الگوی مدیریت هویت یابی کارکنان در سازمان های عمومی با رویکرد آمیخته پرداخته شده است.

  روش

  این پژوهش از نظر هدف، اکتشافی و از لحاظ نوع استفاده، کاربردی محسوب می شود. روش اجرای پژوهش، آمیخته اکتشافی است؛ به گونه ای که در بخش کیفی، از روش پژوهش داده بنیاد و در بخش کمی، از روش پژوهش توصیفی پیمایشی استفاده شده است. داده های لازم برای بخش کیفی، از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 20 نفر از خبرگان منابع انسانی جمع آوری شده است و این افراد با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی گلوله برفی انتخاب شده اند. داده های بخش کمی نیز، به کمک روش نمونه گیری خوشه ای از میان کارکنان شهرداری کرمانشاه به دست آمده است.

  یافته ها

   بر اساس تحلیل داده ها، مقوله علی شامل عوامل سازمانی، مدیریتی و فردی؛ مقوله محوری شامل عضویت، تشابه، وفاداری و سازگاری؛ مقوله مداخله گر شامل عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی، وجه سازمان و ارتباطات خارجی؛ مقوله زمینه ای شامل حمایت سازمانی، گروه های کاری، فرهنگ سازمانی، استراتژی سازمان و ویژگی های سازمان؛ راهبردها شامل توسعه عزت نفس سازمانی، توسعه صمیمت سازمانی، توسعه نشاط سازمانی و افزایش مشروعیت و پیامدها شامل عوامل اجتماعی، عملکردی، رفتاری و نگرشی بودند. بر اساس تحلیل داده های کمی برازش الگوی پژوهش تایید شد.

  نتیجه گیری

  اجرای بهینه راهبردهای هویت یابی کارکنان، به ارتقای نگهداشت کارکنان در سازمان کمک می کند. مدیران می توانند با ارتقای هویت یابی، میزان جذب کارکنان جدید را بهبود دهند.

  کلیدواژگان: الگو، هویت یابی کارکنان، سازمان های عمومی، رویکرد آمیخته
 • سید جعفر زنوزی، میثم جعفری* صفحات 124-146
  زمینه و هدف

  فقدان شاخص های دقیق برای ارتقا و همچنین، اهداف سازمانی مبهم، فرایند توسعه مسیر شغلی و دستیابی به چشم اندازهای ترسیم شده را دشوار کرده است. با وجود این، مدیرانی که از فراست سیاسی برخوردارند با تحلیل صحیح سازمان، برقراری ارتباطات استراتژیک و مدیریت کارکنان کلیدی سازمان، اهداف خویش را محقق می سازند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی پیشایند ها و پسایند های فراست سیاسی مدیران دولتی است.

  روش

  این پژوهش از نظر هدف کاربردی به شمار می رود، از حیث نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی محسوب می شود و از لحاظ نوع شناسی در زمره پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی قرار می گیرد که پارادایم قیاسی استقرایی را در پیش گرفته است. مشارکت کنندگان بخش کیفی، 18 نفر از استادان رشته مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه های منتخب کشور بود که به صورت هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده های این مرحله به روش تحلیل تم انجام گرفت. جامعه آماری بخش کمی، مدیران میانی سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی بود که با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس، حجم نمونه 29 نفر تعیین شد. تحلیل داده های این مرحله نیز به کمک روش دلفی فازی صورت پذیرفت.

  یافته ها

   داده های به دست آمده از مصاحبه ها در بخش کیفی به کمک نرم افزار Atlas.ti و با روش تحلیل تم بررسی شد. داده های بخش کمی و تحلیل نهایی نیز با استفاده از روش دلفی فازی انجام گرفت. با استفاده از داده های کیفی به دست آمده از مصاحبه های اکتشافی، پیشایندها و پسایندهای فراست سیاسی مدیران دولتی در قالب 24 عامل مشخص شد، سپس این عوامل در بخش کمی رتبه بندی شدند.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج پژوهش، فراگیری تاکتیک های نفوذ، آگاهی از نحوه کار سیستم، دانش و مهارت سیاسی، آینده نگری و تحلیل محیط و جو سازمان، پیشایندهای بسیار مهم فراست سیاسی مدیران دولتی هستند. از میان پسایندهای فراست سیاسی مدیران نیز، امنیت شغلی، ارتقای سلسله مراتبی، تشکیل ایتلاف های سودمند و مقبولیت سازمانی، اهمیت بیشتری دارند.

  کلیدواژگان: فراست سیاسی، مدیران دولتی، ارتقای سلسله مراتبی، تکنیک دلفی فازی
 • حامد محمدی* صفحات 147-169
  زمینه و هدف

  رفتار اخلاقی برای کارگزاران عمومی، اهمیت ویژه ای دارد و چارچوبی برای بهبود اقدام های سیاسی و اداری و معیاری برای ارزیابی میزان پایبندی کارگزاران عمومی برای تحقق منافع عمومی قلمداد می شود. هدف پژوهش حاضر، شناسایی مضامین رفتار اخلاقی کارگزاران عمومی بر اساس گلستان سعدی است.

  روش

  پژوهش حاضر ماهیت اکتشافی دارد، با رویکرد استقرایی انجام شده است و در چارچوب پارادایم تفسیری قرار می گیرد. منابع اطلاعاتی پژوهش را حکایت های باب دوم گلستان سعدی تشکیل می دهد. برای تحلیل داده ها، از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. روایی نتایج، به روش ممیزی ارزیاب و پایایی آن، بر اساس روش هولستوی بررسی و تایید شده است.

  یافته ها

  48 مضمون پایه به عنوان رفتارهای اخلاقی کارگزاران عمومی شناسایی و در قالب 16 مضمون سازمان دهنده و چهار مضمون فراگیر دسته بندی شد. این چهار مضمون فراگیر عبارت است از: اخلاق بندگی، اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی، و اخلاق سیاسی.

  نتیجه گیری

  الگوی تبیین شده، راهنمایی برای بهبود رفتار اخلاقی کارگزاران عمومی در راستای توجه بیشتر به منافع عمومی، ایجاد انگیزه در کارکنان، افزایش مشروعیت نظام اداری و بهبود اقدام های سیاسی و اداری است. نتایج پژوهش، به کامل تر شدن شناخت موجود در خصوص شایستگی های کارگزاران عمومی و اخلاق حرفه ای در این زمینه کمک می کند.

  کلیدواژگان: اخلاق، رفتار اخلاقی، کارگزاران عمومی، تحلیل مضمون، گلستان سعدی
 • محمود غلامی*، علی فرهادی، عبدالله وثوقی نیری، مسلم فرخی صفحات 170-194
  زمینه و هدف

  مدیران مجرب و متخصص، در موفقیت سازمان های دفاعی نقش مهمی ایفا می کنند. یکی از ارکان شناسایی و تربیت چنین مدیرانی، وجود نظام ارزیابی عملکرد اثربخش است. نظام ارزیابی عملکرد، به الگوی بومی متناسب با مدیریت جهادی و سبک مدیریتی بومی ایرانی اسلامی نیاز دارد. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش، ارایه الگوی ارزیابی عملکرد مدیران سامانه آماد و پشتیبانی دفاعی با رویکرد جهادی است.

  روش

  این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، آمیخته متوالی اکتشافی است. جامعه آماری آن را استادان و مدیران سامانه آماد و پشتیبانی یکی از سازمان های دفاعی تشکیل داده است. روش اجرای بخش کیفی پژوهش، تحلیل محتوا بود که 10 نفر به روش گلوله برفی انتخاب و با آنها مصاحبه شد. در بخش کمی نیز، 45 نفر به روش قضاوتی انتخاب شدند و برای تکمیل پرسش نامه مشارکت کردند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آنها به تایید رسید. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل عاملی تاییدی و فریدمن استفاده شد.

  یافته ها

  بر اساس نتایج پژوهش، الگوی ارزیابی عملکرد مدیران آماد و پشتیبانی، مشتمل بر 92 شاخص، 12 مولفه و 3 بعد تدوین شد. در این الگو، بعد عملکردی در مقایسه با ابعاد دیگر اهمیت دارد.

  نتیجه گیری

   الگوی ارایه شده در پژوهش، این قابلیت را دارد که به عنوان ابزار و مبنایی جامع برای ارزیابی عملکرد مدیران آمادی استفاده شود و به عنوان راهنمایی موثر برای ترویج تلاش و عملکرد جهادی میان مدیران سامانه آماد و پشتیبانی سازمان های دفاعی، مبنای عمل قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، مدیریت جهادی، مدیر جهادی، آماد و پشتیبانی، سازمان دفاعی
|
 • Habib Roodsaz, Mirali Seyed Naghavi, Davood Hosseinpour, Ali Mahjoub * Pages 1-25
  Background & Purpose

  The role of line managers is vital and undeniable in realization of the linkage between HRM practices and performance. The specifications of that role have not received sufficient scrutinization in previous local studies. In this study, for the first time, by applying a new theoretical model and a new method, in National Oil and Natural Gas Company, we tried to deeply investigate the role of line managers in HRM black box, identify their challenges in fulfilling their practical roles, and prioritize the importance of each challenge

  Methodology

  Regarding the method, current study composed of two separated phases. First, by applying a meta-synthesis approach, known as ''mixed research synthesis'', and by methodological scrutinization of 243 credible articles, we came up with a thorough description of line managers’ status in HRM black box and investigated their functional/practical challenges. Second, by using AHP method, the identified challenges in the first step were prioritized.

  Findings

  The phase of identification line managers’ practical challenges, led to explanation of many factors which then were categorized into five general challenges. In the factor prioritization phase, "CEO & HR managers support" was determined as the most important challenges, followed by "Knowledge, skill & ability", "commitment to people management". Finally, both factors of "role ambiguity & inconsistent priorities" and "load of work" together were rated as the less important challenges.

  Conclusion

  When line managers fail in their effective roles in relation to HRM-related duties, the probability of failure in all HRP efforts and subsequently wasting organizational resources will be high. Accordingly, it is essential for CEOs and decision makers to consider line managers’ functional challenges and particularly focus on solutions to overcome them. At the end, in addition to discussion of the findings, future research directions are provided.

  Keywords: Analytical Hierarchy Process, black box, Human Resource Management, line managers, Meta-Synthesis
 • MohammadSaeid Almaspour *, Hamze Khastar, Saeid Jafarinia, Bijan Abdollahi Pages 26-49
  Background & Purpose

  Due to growth and development of transportation platforms in recent years and the growing importance of human resources, it is essential to investigate the way to create value through human resource management in this new form of business. The purpose of this study is to determine the values ​​of stakeholders and the way to create value through human resource management in transportation platform businesses for stakeholders.

  Methodology

  Sequential mixed method was used in the present research. This research has been conducted in two main phases. In the first stage, using literature and thematic analysis method, a list of stakeholders’ values ​​was identified. Then, a sample of stakeholders from two famous Iranian transportation platforms were asked to rate the extracted values using an open-ended questionnaire. In phase two, an interview was performed with a group of experts who were purposefully selected. The value creation capabilities of the platforms and the way to create value through human resource management in the transportation platforms were identified via the thematic analysis.

  Findings

  In this study, 12 values considered by the main stakeholders in transportation platforms, two value creation capabilities (electronic processes management, information management), and two value creation methods (improving work planning and control system efficiency) were extracted through human resource management.

  Conclusion

  By creating a framework consisting of value creation capabilities, value creation methods, and stakeholders’ values, findings can be used in better understanding and more effective use of human resource management so as to create more and more values for stakeholders in transportation platforms. Using this results, practical recommendations for managers and operators as well as suggestions for future research are provided.

  Keywords: Human Resource Management, Thematic Analysis, transportation platforms, value creation
 • Jahaniar Bamdad Sufi, Mohmmadtaghi Taghavifard, Hamed Dehghanan, Mansoor Dehghan Najmabadi * Pages 50-70
  Background & Purpose

  Due to the increasing expansion of holding structures in Iranian organizations, it is necessary for these companies to be able to properly assess the human resource management system of their subsidiaries, given the importance of human capital in creating value for companies. Thus, the purpose of this study is to provide a model for strategic evaluation and management of human resource management system in holding companies.

  Methodology

  The research method is applied in terms of purpose and is a sequential exploratory mixed study regarding data collection. In the first part, by reviewing the literature and research, the initial model was calculated based on the CIPP framing framework, and then the opinions of the focus group, including 12 experts in the field of human resources, were used to complete the model. The AHP method has also been used to weigh the components and dimensions; Acceptable validity and reliability were achieved in qualitative and quantitative sections.

  Findings

  The field section of the model includes internal and external environment factors. Inputs of the model consists of orientation of strategies, role human resources manager, and human resources organization components. The processes section includes components of human resource risk management, knowledge and innovation management, management of organizational culture and values, development of capabilities and talents, planning and recruitment, training and learning, maintenance and compensation of services, performance management and promotion, safety and health, human resource information system, interaction and communication with stakeholders. Also, the output section contains procedural factors, resulting factors, and organizational effect factors.

  Conclusion

  Holding organizations can use this model to strategically evaluate the human resource management system of their subsidiaries. In this regard, it is essential, firstly, to adapt and possibly localize the dimensions of this model in their industry in addition to form a steering committee, and to strategize the strategic measures for the development of this model in their collection.

  Keywords: holding companies, human resource management system, strategic human resources evaluation
 • Hassan Chaharmahali, Hamidreza Izadbakhsh *, Hamidreza Kordlouie, Mirfeiz Fallah Shams Pages 71-96
  Background & Purpose

  Pension funds are among the most important institutions that affect economic and social conditions of society. Presenting appropriate solutions to maintain the balance of these funds requires accurate knowledge of the conditions and factors affecting its status. Demographic change is one of the disruptive factors upsetting the balance between resource and expenditure of the funds. In this study, a model for simulating the balance of resources and expenditures in pension funds based on demographic risks is presented.

  Methodology

  In this article, first the key factors affecting the status of the Pension Fund were identified. Then using modeling with system dynamics method, both increasing crisis of spending on fund resources in the form of cause and effect model and flow mode model in Vensim software on the horizon were designed and predicted in 50 years.

  Findings

  The results of this study uncovered that a 23% increase in the birth rate can have a positive effect on the liquidity of the organization. However, based on the results of this study, a sharp decline in the birth rate and an increase in inflation, in the long run, will have the most negative effect on the liquidity of the Pension Fund. The amount of support and liquidity ratio in the output of the simulation model indicates the emergence of a crisis in the gap between resource and expenditure of the Pension Fund after the early decades of the Year 1400.

  Conclusion

  The results obtained from the simulation of the resource system and expenditures of Pension Fund is the indicator of the occurrence of a pension crisis in condition that the current trend continues in the near future. On the other hand, the study of different scenarios has shown that in the short run, increasing the deduction and the attractiveness rates has the greatest effect on the stability of the Pension Fund, but in the long run, due to the adverse effect of increasing the deduction rate on premiums, this factor reduces the attractiveness of the Pension Fund. Demographic variables will have the greatest impact on the stability of the Pension Funds.

  Keywords: balance between resource, expenditure pension fund, demographic risks, dynamic systems simulation, fund stability
 • Mehdi Kheirandish *, Akbar Hassan Poor, Yousef Vakili, MohammadReza Naghdi Pages 97-123
  Background & Purpose

  Nowadays, human resources are a vital asset for the organization. The sense of identity of human capital with the organization creates numerous added values for the organization. Accordingly, in this study, the model of employee identity management in public organizations using a mixed approach has been addressed.

  Methodology

  This research is exploratory in terms of purpose and applied research regarding type of use.  Moreover, an exploratory mixed method was used in this study. In the qualitative part, the grounded theory was employed, and in the quantitative part, the descriptive-survey research method was utilized. In the qualitative section, the required data were collected using non-probable snowball sampling as well as semi-structured interview with 20 experts in human resources. In the quantitative section, the data were collected by cluster sampling among municipal employees of Kermanshah, Iran.

  Findings

  Based on data analysis, causal category includes organizational, managerial, and individual factors. Central category consists of membership, similarity, loyalty, and compatibility. Intervening category contains economic factors, political factors, organizational aspect, external relations. Contextual category includes organizational support, working groups, organizational culture, organizational strategy, and characteristics of the organization. Strategies comprises the development of organizational self-esteem, development of organizational intimacy, development of organizational vitality, and increasing legitimacy. And finally, the consequences include social, functional, behavioral, and attitudinal factors. Based on quantitative data analysis, the fit of the research model was confirmed.

  Conclusion

  Optimal implementation of employee identification strategies can improve employee retention in the organization. Managers can improve the recruitment rate of new employees by promoting identification.

  Keywords: employee identification, Grounded theory, model, Public Institutions
 • Seyyed Jafar Zonoozi, Meysam Jafari * Pages 124-146
  Background & Purpose

  The lack of precise criteria for promotion as well as ambiguous organizational goals have caused both the process of career path development and the outlined prospects achievement difficult. Nevertheless, managers, who have political acuity, achieve their goals by properly analyzing the organization, establishing strategic relationships, and managing key persons in the organization. The purpose of this study is to identify and explain the prerequisites and consequences of political acuity of state managers.

  Methodology

  This study is applied in terms of purpose and descriptive survey regarding data collection. Furthermore, this study used qualitative-quantitative mixed approach in the deductive-inductive paradigm. The participants who were involved in the qualitative phase were 18 professors of management and political science selected via purposive sampling and the extracted data was analyzed using theme analysis. Besides, 29 middle managers from governmental organizations in West Azerbaijan Province were chosen to take part in the quantitative phase using a non-probability sampling method.

  Findings

  In the qualitative phase, the data obtained from the interviews were analyzed via theme analysis using ATLAS.ti software, and the quantitative phase of the research in addition to the final analysis were conducted using the Fuzzy Delphi Method. Using qualitative data obtained from exploratory interviews, the prerequisites and consequences of political managers were identified in the form of 24 factors, then by extracting these factors, they were ranked through quantitative research.

  Conclusion

  The results revealed that influence tactics learning, knowledge of way the system works, political knowledge and skill, foresight and analysis of the environment and atmosphere of the organization are the most important prerequisites of political acuity of government managers. Also, among the most important consequences of political acuity of government managers are job security, hierarchical promotion, formation of beneficial coalitions, and organizational acceptance.

  Keywords: Fuzzy Delphi, hierarchical promotion, political acuity, state managers
 • Hamed Mohammadi * Pages 147-169
  Background & Purpose

  Ethical behavior is of particular importance to public agents and it can be seen both as a framework for improving political and administrative actions and a criterion for assessing the amount of commitment of public agents so as to achieve the public benefit. The purpose of this study is to identify the ethical behavior of public agents based on Sa'di's Golestan.

  Methodology

  The present study is exploratory in nature, conducted through inductive approach, and located on the framework of the interpretive paradigm. The second chapter of Sa'di's Golestan serves the data source of the study and theme analysis was used to analyze the data. Validity of the results was assessed and confirmed using census method done by an assessor and their reliability was assessed and confirmed Using Holsty method.

  Findings

  The findings of the present study indicated that the ethical behavior of public agents, based on the second chapter of Sa'di's Golestan, has 48 basic themes, 16 organizing themes, and four comprehensive themes. Comprehensive themes include slavery ethics, individual ethics, social ethics, and political ethics.

  Conclusion

  The explained model can be used as a guide to improve ethical behavior of public agents so as to pay more attention to public benefits, motivate staffs, increase the legitimacy of public agents, and develop political and administrative actions.

  Keywords: ethics, Ethical Behavior, public agents, Sa'di's Golestan, Thematic Analysis
 • Mahmoud Gholami *, Ali Farhadi, Abdolah Vosoughi, Moslem Farokhi Pages 170-194
  Background & Purpose

  Experienced and specialized managers play an important role in the success of defense organizations. One element of identifying and training such managers is to have an effective performance appraisal system. The performance appraisal system demands a native model appropriate to Jihadi management, native Iranian- Islamic management style. Accordingly, the main purpose of this study is to provide a model for performance appraisal of logistics managers of a defense organization following a Jihadi approach.

  Methodology

  This research is applied regarding purpose and sequential exploratory mixed method in terms of methodology. The statistical population consists of professors and managers of the logistics of a defense organization. In the qualitative part, which used content analysis, 10 individuals were selected through snowball method to participate in the interview. Additionally, 45 persons were chosen via judgmental method to take part in the quantitative part. Data collection instruments were a semi-structured interview and a researcher-made questionnaire which was developed and validated by the current researchers. Both confirmatory factor analysis and the Friedman Test were conducted to analyze the data.

  Findings

  Based on the results of study, a performance appraisal model of logistics managers consisting of 92 indicators, 12 components and 3 dimensions was developed. The ranking uncovered that the functional dimension is the most important dimension of the model.

  Conclusion

  The model presented in this research can be used as a tool or comprehensive criterion to evaluate the performance of logistics managers. It can be employed as an effective guide to promote Jihadi effort and performance among managers of the logistics of defense organization as well.

  Keywords: Defense Organization, Jihadi Management, Jihadi manager, Logistics, performance appraisal