فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 3 (پاییز 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/09/28
 • تعداد عناوین: 6
|
 • طاهر نصیری، نصرت ریاحی نیا، نرگس نشاط*، مهدی شقاقی، رسول رسولی پور صفحات 1-17
  هدف

  هدف این پژوهش شناسایی و تبیین نظریه های معنایی و نحوی رودلف رودلف کارناپ و اهمیت آن در توسعه نظری و عملی هستی‏ شناسی ها جهت بازیابی موثر اطلاعات است.

  روش پژوهش

  ‏ از آن جا که پژوهش حاضر بر آن است تا نظریه معناشناسی کارناپ را  مورد نقد و بررسی قرار دهد و نقاط مثبت و موثر نظریه معناشناسی را برای بازیابی مطلوب اطلاعات مبتنی بر هستی شناسی ها نشان دهد، لذا استفاده از روش پژوهش فلسفی  اجتناب‎ناپذیر است. پژوهش فلسفی هم می تواند رویکرد «تحلیل مفهومی» و هم رویکرد «نظرورزانه» داشته باشد. رویکرد پژوهش حاضر، تحلیل مفهومی و از نوع پژوهش های کیفی است. جامعه پژوهش شامل همه کتاب‏ ها و مقالات منتشر شده‏ توسط رودلف کارناپ در حوزه‏ معناشناسی و نیز، هستی شناسی هایی است که برای بازیابی موثر اطلاعات به‎کار می‎روند.

  یافته ‏ها

  از رویکردهای قیاسی رودلف کارناپ نسبت به مسئله معنا می توان برای بازیابی اطلاعات متنی منابع،  و از رویکردهای استقرایی او  برای ساخت نظام های هستی شناسی حوزه های علوم تجربی بهره برد. قواعد نظام معناشناسی رودلف کارناپ، از قبیل قواعد طبقه بندی نشانه ها، قواعد تشکیل صوری زبان، قواعد دلالت های معنایی، قواعد ارزش، قواعد تعین، قواعد صدق، قواعد انتخاب و قواعد استنباط می تواند در ساختار هستی‏ شناسی ‏ها مورد بهره برداری قرار گیرد. همچنین،  قواعد انتخاب و قواعد ربط در معناشناسی کارناپ، برای توسعه بازیابی اطلاعات در هستی‏ شناسی‏ ها سودمند است. کاربست نظام نشانه شناسی، نحوی و صوری معناشناسی کارناپ به ویژه به دقت و جامعیت بازیابی اطلاعات در هستی شناسی ها یاری می‏ رساند.

  نتیجه‏ گیری

  کاربست نظام معناشناسی کارناپ در ساختار هستی ‏شناسی‏ ها به توسعه نظری و عملی هستی‏ شناسی ‏ها یاری می ‏رساند.

  کلیدواژگان: هستی شناسی، معناشناسی، معنا، بازیابی اطلاعات، رودولف کارناپ، مطالعه انتقادی
 • زهرا خواجه علی جهانتیغی، زهرا اباذری*، زهره میرحسینی، فهیمه باب الحوائجی صفحات 19-28
  زمینه و هدف

  با توجه به اهمیت خودمراقبتی برای افراد ، هدف پژوهش ارایه مدل مناسب برای اطلاع رسانی خود مراقبتی به بیماران در نظام اطلاع رسانی پزشکی کشور می باشد.

  روش

  این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی، ازنظر نحوه جمع آوری داده ها به شکل کمی و ازنظر روش اجرای پژوهش از نوع پیمایشی مقطعی می باشد. جامعه آماری کمی، شامل کادر پزشکی و درمانی بیمارستان های آموزشی درمانی ایران می باشد. براساس حجم جامعه آماری 5000 هزار نفری و براساس فرمول کوکران تعداد 356 نفر نمونه اولیه تعیین شد. ابزار گرداوری داده های  تحقیق ،  پرسشنامه استاندارد تحقیق کیفی خواجه علی و همکاران(2020) می باشد که شامل  2 بعد، 14 مولفه و 92 سوال بود.

  یافته ها

  بر اساس تحلیل عاملی انجام شده در نرم افزار AMOS  کلیه پارامترهای مدل تحلیل عاملی اطلاع رسانی و خودمراقبتی در سطح اطمینان 95 درصد معنا دار می باشند و مدل از برازندگی مطلوبی برخوردار است. در بعد خود مراقبتی، مولفه های خود مراقبتی خدمات درمانی دارای وزن 0/422 و در مولفه اصلاح 0/924 و در مراقبت های رفتاری 417 / 0 به دست آمده است. ضمنا برای مولفه مشارکت در مراقبت 0/92برای پیشگیری 0/897، مولفه مراقبت های فردی 0/482 برای مولفه رضایت 0/448و مراقبت های محیطی 0/502 برای سلامت 0/852 به دست آمده است. در مورد بعد اطلاع رسانی برای مولفه دانش و معرفت 0/907، برای پردازش 0/852 برای توزیع اخبار 0/887برای آگاهی 0/798به دست آمده است. ضمنا برای ابعاد اطلاع رسانی و خود مراقبتی به ترتیب وزن 0/69 و 0/77به دست آمده است.

  نتیجه گیری

  در این مدل، وظیفه اصلی مراقبت از بیماران مزمن بر عهده تیم مراقبت اولیه است و پزشکان مراقبت اولیه ، بخش قابل توجهی از وقت خود را صرف مراقبت از بیماران مزمن می کنند. از آنجا که در این مدل، مراقبت از بیماران در واحدهای ارایه خدمت که خود جزیی از نظام سلامت هستند ، رخ می دهد و نظام سلامت هم  جزیی از جامعه ی بزرگ تر در برگیرنده آن است، نوعی مراقبت مشارکتی در جریان است. یکی از مهم ترین نتایج پژوهش های رفتار اطلاعاتی کمک به متخصصان علم اطلاعات است تا بتوانند از نیازهای اطلاعاتی جامعه هدف خود مطلع شده تا از آن طریق بتوانند برنامه ریزی لازم  برای تهیه منابع اطلاعاتی برای خود مراقبتی بیماران نظام اطلاع رسانی پزشکی کشور   انجام دهند. با توجه به مدل به دست آمده ، مراقبت مشارکتی می تواند در راستای مراقبت از بیماران و اطلاع رسانی خودمراقبتی به آنان نتیجه مطلوبی در نظام اطلاع رسانی پزشکی کشور به بار آورد .

  کلیدواژگان: مدل مفهومی، نظام اطلاع رسانی پزشکی کشور، نظام سلامت، اطلاع رسانی، خود مراقبتی بیماران
 • سید مهدی میرمهدی*، فخرالدین جعفری صفحات 30-39
  هدف

  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر استفاده بیش از حد از رسانه های اجتماعی در محل کار بر عملکرد شغلی کارکنان بوده است.

  روش پژوهش

  این تحقیق از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و جامعه ی مورد پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت مخابرات ایران بوده که در بازه زمانی آبان 1399 تا فروردین 1400 انجام گرفته است. برای سنجش وضعیت موجود از پرسشنامه 19سوالی استفاده شد که پس از تایید روایی و پایایی جهت جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق برای بررسی روابط بین اجزاء مدل از معادلات ساختاری استفاده شده است. از نرم افزار لیزرل برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها استفاده شده است.

  یافته ها

  یافته ها حاکی از آن بوده است که استفاده اجتماعی بیش از حد با توجه به آماره t 4/24  و استفاده شناختی بیش از حد از رسانه های اجتماعی در محل کار با توجه به آماره t 2/92 رابطه مثبتی با خستگی از رسانه های اجتماعی دارد اما استفاده لذت جویانه تاثیری بر خستگی از رسانه های اجتماعی ندارد. خستگی از رسانه های اجتماعی نیز با توجه به آماره t 7/13  رابطه ای مثبتی با عملکرد شغلی کارکنان دارد. همچنین با توجه به آماره z  2/70 خستگی از رسانه های اجتماعی نقش میانجی را در رابطه بین استفاده شناختی بیش از حد از رسانه های اجتماعی در محل کار و عملکرد شغلی کارکنان دارد و خستگی از رسانه های اجتماعی نقش میانجی با توجه به آماره z  3/64 در رابطه بین استفاده اجتماعی بیش از حد از رسانه های اجتماعی در محل کار و عملکرد شغلی کارکنان دارد ولی خستگی از رسانه های اجتماعی در تاثیر استفاده لذت جویانه بیش از حد بر عملکرد شغلی کارکنان، نقش میانجی را ندارد.

  نتیجه گیری

  در این تحقیق مکانیزم نحوه اثرگذاری ابعاد مختلف استفاده بیش از حد از رسانه های اجتماعی بر عملکرد شغلی بررسی شد. بر اساس این تحقیق استفاده بیش از حد از رسانه های اجتماعی شامل سه بعد است که نقش هر کدام از این بعد ها در تاثیر گذاری بر خستگی و عملکرد شغلی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید هر یک از این ابعاد اثرگذاری متفاوتی را بر خستگی و عملکرد شغلی دارند. لذا این موضوع به فهم نظری  رابطه بین استفاده بیش از حد از رسانه های اجتماعی و عملکرد شغلی  و همچنین برای مدیران در جهت تدوین سیاست های مربوط به استفاده از رسانه های اجتماعی کمک می نماید.

  کلیدواژگان: رسانه اجتماعی، خستگی از رسانه های اجتماعی، عملکرد شغلی، استفاده لذت جویانه، استفاده شناختی
 • افشین محسن، داریوش جمشیدی*، علیرضا روستا صفحات 41-55
  هدف

  تحقیق حاضر به تبیین نقش ارزش ویژه برند در افزایش سهم بازار، مبتنی بر رفتار اطلاع یابی و نیازهای اطلاعاتی در مراکز تجاری کیش می پردازد.

  روش

  روش تحقیق از نوع کاربردی و از لحاظ رویکرد، اکتشافی- تبیینی و شیوه انجام تحقیق نیز به صورت کیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان برندسازی و علم دانش شناسی اقتصادی بوده که به روش گلوله برفی هدفمند تعداد 14 تن به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شد. در این تحقیق برای تجزیه وتحلیل اطلاعات مربوط به مصاحبه نیمه ساختار یافته، از روش تحلیل محتوا مبتنی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، بر اساس نظریه داده بنیاد استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد، استراتژی های بازاریابی از طریق 5 عنصر محصول، قیمت، مکان، ترویج، مدیریت فرایند؛ عوامل مدیریتی از طریق دو مولفه رهبری و مدیریت منابع انسانی موجب ارزش افزوده برند مراکز تجاری کیش شده؛ و ارزش افزوده ایجاد شده نیز موجب مزیت رقابتی می گردد. همچنین، قابلیت های محیطی شامل زیرساخت، فناوری، ویژگی های محیط، امنیت و تفریح و سرگرمی به عنوان شرایط زمینه و عوامل بیرونی شامل عوامل سیاسی- اقتصادی و رفتار اطلاع یابی و نیازهای اطلاعاتی از طریق اطلاعات مربوط به مشتری و اطلاعات مربوط به بازار به عنوان شرایط مداخله گر بر مزیت رقابتی مراکز تجاری کیش تاثیر گذاشته و در نهایت موجب افزایش سهم بازار یا به عبارتی توسعه مشتریان و بهبود عملکرد مالی این مراکز می گردد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد، افزایش سهم بازار پروسه پیچیده ای بوده و به شدت تحت تاثیر ارزش افزوده برند که خود متاثر از استراتژی های بازاریابی و عوامل مدیریتی است، قرار دارد. علاوه بر این، برای این که مراکز تجاری کیش بتوانند به صورت یک برند شناخته شوند باید پیرامون مشتریان و بازار اطلاعات لازم و کافی را جمع آوری نماید.

  کلیدواژگان: ارزش ویژه برند، رفتار اطلاع یابی، نیازهای اطلاعاتی، مزیت رقابتی، سهم بازار، مراکز تجاری کیش
 • صالح رحیمی*، فرامرز سهیلی، رویا مهدی پور، فاطمه رحیمی صفحات 57-72
  هدف

  این پژوهش با هدف تعیین نگرش کتابداران کتابخانه های عمومی استان ایلام در مورد حریم خصوصی برخط انجام شده است.

  روش

  این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ نحوه ی جمع آوری داده‎ها یک پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است. در این پژوهش، 136 نفر از کتابداران کتابخانه های عمومی استان ایلام به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه تومن و مک کینن (2018) استفاده شد. پایایی این پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ برابر با 91/0 به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از جداول توزیع فراوانی و آزمون آماری کای- دو در نرم افزار اس پی اس اس استفاده گردید.

  یافته ها

  کتابداران از اینکه دولت و شرکت ها اطلاعات شخصی زیادی درباره آن ها گردآوری می کنند، نگران هستند و بر این باورند که سازمان ها و موسسات دولتی نباید اطلاعات شخصی افراد را با اشخاص ثالث به اشتراک بگذارند، مگر با مجوز خود فرد.

  نتیجه گیری

  در مورد حریم خصوصی در کتابخانه نگرانی های بسیاری وجود  دارد که این میزان از نگرانی در طی پنج سال گذشته افزایش یافته است. در کتابخانه های عمومی سواد حریم خصوصی برخط به کاربران و کتابداران آموزش داده نمی شود و برخی از کتابداران معتقدند که کتابخانه در زمینه حفظ اطلاعات خصوصی کاربران سیاستی ندارد. کتابخانه های عمومی استان ایلام باید اقدامات جدی تر در راستای حفظ حریم خصوصی برخط کتابداران و کاربران انجام دهند و سیاست هایی را در این زمینه تدوین کنند و نیز سیاست های موجود به خوبی برای کتابداران تشریح شود.

  کلیدواژگان: فضای مجازی، سواد اطلاعاتی، حریم خصوصی برخط، کتابخانه های عمومی ایلام
 • هدی خداشناس، محمدرضا اسمعیلی گیوی، زبیده خداشناس* صفحات 74-86
  هدف

  هدف این پژوهش شناسایی مولفه های سواد سلامت در کاربران کتابخانه های دانشگاهی (دانشگاه تهران) است.

  روش

  این پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی است و بر حسب روش و چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز، از نوع پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) است. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی افرادی هستند که در زمینه سواد سلامت سابقه مطالعه و پژوهش داشته اند و در بخش کمی کاربران (دانشجویان) کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه تهران هستند. برای مطالعه جامعه پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته سواد سلامت استفاده شد. پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ بالاتر از 0/7 به دست آمد.

  یافته ها

  از میان مولفه های سواد سلامت در کاربران کتابخانه های دانشگاهی،  مولفه درک اطلاعات سلامت در سطح مطلوب، و سایر مولفه های مورد بررسی در سطح نسبتا مطلوب قرار دارند. بین ‏مهارت‏ های سواد سلامت با سطح تحصیلات، دانشکده، جنسیت و سن رابطه معناداری وجود ندارد؛ اما بین درآمد و مهارت‏ های سواد سلامت تفاوت معناداری وجود دارد.

  نتیجه گیری

  سنجش سواد سلامت به صورت کاربردی و اعمال نتایج حاصل در این جامعه و جوامع آماری دیگر لازم و ضروری است. با به کارگیری برنامه هایی جهت ارتقای سواد سلامت این جامعه آماری که از ارکان اصلی جامعه هستند می توان سطح سواد سلامت جامعه را به میزان بسیار زیادی افزایش داد.

  کلیدواژگان: سواد، سواد سلامت، دانشجویان، کاربران کتابخانه های دانشگاهی
|
 • Taher Nasiri, Nosrat Riahinia, Narges Neshat*, Mehdi Shaghaghi, Rasol Rasoli Por Pages 1-17
  Purpose

  The purpose of this research is to identify and explain the Rudolf Carnap’s semantical and syntactical theories and its role on the theoretical and practical improvement of ontologies for the effective information retrieval.

  Methodology

  Since the present study aims to survey Carnap’s semantics theory and shows the positive and effective points of semantic theory for the effective information retrieval based on ontologies, so the use of philosophical research method is inevitable. Philosophical research can have both "conceptual analysis" and "speculative" methods. The method that used in this research is conceptual analysis and its type is Qualitative methods. The research community includes all books and articles published by Rudolf Carnap in the field of semantics and the properties of ontological tools for the effective information retrieval.

  Findings

  : This study shows that Rudolf Carnap's deductive approaches to the problem of meaning can be used to develop ontologies for retrieval of textual information of resources and Rudolf Carnap's inductive approaches can be used to construct ontological systems in the field of experimental sciences. the rules of Rudolf Carnap's semantic system, such as the rules of classification of signs, the rules of formation of language, the rules of designation, the rules of value, the rules of determination, the rules of truth, The rules of selection and the rules of inference can be used in the structure of ontologies. Also, the rules of selection and the rules of relevance in Rudolf Carnap's semantic system are useful for the development of information retrieval in ontologies. the application of Carnap’s semiotic, syntax and semantics improve the accuracy and comprehensiveness of information retrieval in ontologies.

  Conclusion

  The application of the Carnap semantic system in the structure of ontologies contributes to the theoretical and practical development of ontologies.

  Keywords: Ontology, Semantics, Rudolf Carnap, Information retrieval, Historical - critical study
 • Zahra Khajeali Jahantighi, Zahra Abazari*, Zohreh Mirhosseini, Fahimeh Babalhavaeji Pages 19-28
  Background and Aim

  The aim is to provide an appropriate patients informative model of self-care for the medical information system of the country.

  Methodology

  This is an applied survey research. Through Cochran's formula sample of 356 individuals were selected from the population of 5,000 individuals. Khajeh Ali (et al., 2020) Qualitative Standard Research Questionnaire (with 2 dimensions, 14 components and 92 questions) was used.

  Findings

  It was revealed that all parameters of the self-care informing factor analysis model of patients in the medical informing system are significant at 95% confidence level and the model has a good fit. Also, care of medical services has a weight of 0.422, the correction component is 0.924 and behavioral care is 0.417. Meanwhile, 0.92 for the component of participation in care, 0.897 for prevention, for the component of personal cares, 0.482, and 0.448 for the component of satisfaction, 0.502 for the component of environmental cares and 0.852 for health have been acquired. Regarding the information dimension, 0.907 for science and knowledge component, 0.852 for processing, 0.887 for news distribution, and 0.798 for knowledge have been acquired. In addition, for the dimensions of information and self-care, weights of 0.69 and 0.77 were obtained, respectively.

  Conclusion

  Chronic care is the duty of the primary care team with physicians giving extensive part of their time. Since patient care occurs in service delivery units - part of health system and of a larger community – ensuing participatory care. Information behavior research is to help science professionals to be knowledgeable about the information needs of their target community to make the required planning to offer information resources for patient self-care of the country. Obtained model could bring promising result in the medical information system.

  Keywords: Conceptual Model, National Medical Information System, Health System, Information, Patients Self-Care
 • Seyed Mehdi Mirmehdi*, Fakhreddin Jafari Pages 30-39
  Purpose

  The purpose was to investigate the effect of excessive use of social media in the workplace on employees' job performance.

  Methodology

  This study is an applied research. Population includes all government employees  through Nov.  2020 to April 2021. A 19-item questionnaire was used to collect and assess the current situation.  Validity and reliability was confirmed. Structural equations have been used to investigate the relationships between the components of the model. LISREL software was used to examine the hypotheses.

  Findings

  Findings have shown that excessive social use (rendering t-statistic of 4.24) and excessive cognitive use of social media in the workplace (according to t-statistic of 2.92 ) have a positive relationship with media fatigue, but hedonistic use has no effect on social media fatigue. Social media fatigue also has a positive relationship with employees' job performance (Based on t-statistic of 7.13). Also, according to z statistic (2.70) social media fatigue plays a mediating role in the relationship between excessive cognitive use of social media in the workplace and employees' job performance. Further, social media fatigue has a mediating role (giving z statistic of 3.64) in the relationship between excessive social use of social media in the workplace and employees' job performance. But social media fatigue does not mediate the effect of hedonistic use on employees' job performance.

  Conclusion

  Conferring unnecessary use of social media includes three dimensions. The role of these dimensions in influencing fatigue and job performance was examined and it was found that each of these dimensions has a different effect on fatigue and job performance. Therefore, this issue helps to theoretically understand the relationship between excessive use of social media and job performance, as well as for managers to formulate policies related to the use of social media.

  Keywords: Social Media, Excessive use of Social Media, Job Performance, Excessive enjoyment Use, Excessive Cognitive Use
 • Afshin Mohsen, Darioush Afshin*, Alireza Rousta Pages 41-55
  Objective

  The study aims to explain the role of brand equity in increasing market share, based on information seeking behavior and needs in Kish commercial centers.

  Method

  This is applied exploratory-explanatory qualitative research. Population included branding and economics experts who were selected as a research sample by targeted snowball method of 14 people. To analyze the information related to the semi-structured interview, the content analysis method based on open coding, axial coding and selective coding based on the data theory of the foundation was used.

  Findings

  The results showed that marketing strategies through 5 elements of product, price, location, promotion, process management. Management factors through two components of leadership and human resource management have added value to the brand of Kish commercial centers. The added value created creates a competitive advantage. Also, environmental capabilities include: Infrastructure, technology, environmental features, security and recreation as background conditions and external factors including political-economic factors, information seeking behavior and information needs through customer information and market information as an intervener. The competitive advantage of Kish commercial centers is affected and ultimately increases the market share or in other words the development of customers and improves the financial performance of these centers.

  Results

  The results showed that increasing market share is a complex process and is strongly influenced by brand value added, which is affected by marketing strategies and management factors. In addition, in order for Kish commercial centers to be known as a brand, they must first gather the necessary and sufficient information about customers and then the market.

  Keywords: brand equity, information seeking behavior, information needs, competitive advantage, market share, Kish commercial centers
 • Saleh Rahimi* Pages 57-72
  Purpose

  The purpose was to determine the attitude of Illam’s public librarians regarding online privacy.

  Method

  This is an applied survey research.  Out of the population of public Librerians in Illam,  136 public librarians were selected as a sample. Toman and McKinnon (2018) questionnaire was the intruemnt used to collect data. The questionnaire reliability of 0.91   was obtained through Cronbach's alpha. In order to analyze the data, frequency distribution tables and chi-square test were used by SPSS.

  Findings

  Librarians are concerned that government and corporations collect a great deal of personal information about them, and believe that government agencies and institutions should not share individuals' personal information with third parties except with the individual's consent.

  Conclusion

  There is an increased concerns about privacy in the libraries, which has amplified over the last five years. Public libraries do not teach online privacy expertise to users and librarians. Also, some librarians believe that libraries have no policy on protecting users' privacy. Public libraries in Ilam province should take additional stern measures to protect the online privacy of librarians and users and formulate policies in this area, as well as explain the existing policies to the librarians.

  Keywords: Cyberspace, Information literacy, Online Privacy, Ilam Public Libraries
 • Hoda Khodashenas, Zobeideh Khodashenas* Pages 74-86
  Background and Aim

  The purpose is to identify the components of health literacy amongst University library users.

  Methodology

  This purpose-based research is a qualitative-quantitative survey study. The qualitative part concentrates on the individuals with background in health literacy and research. In the quantitative part students at the libraries of the University of Tehran were surveyed. The research instrument was a structural questionnaire on health literacy of individuals in the community. Reliability of  more than 0.7 was obtained via Cronbach’s alpha

  Findings

  It is important to mention that understanding health information stood at the desirable level and other components stood at a comparatively appropriate stage among the elements of health literacy of users at the University Library of Tehran. Although there is a significant relationship between health literacy skills with income, there is no significant relationship among gender, age, faculty, and level of education with health literacy skills.

  Conclusion

  It is necessary to measure health literacy practically and apply the results in the community and other comparable communities. The level of health literacy could increase considerably by using programs to promote the health literacy of the community.

  Keywords: Literacy, Health Literacy, Students, the Users of University Libraries of Tehran