فهرست مطالب

کنکاش مدیریت و حسابداری - پیاپی 2 (پاییز 1400)

نشریه کنکاش مدیریت و حسابداری
پیاپی 2 (پاییز 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/09/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سارا وفایی صفحات 150-163

  با توجه به اینکه کنترل داخلی، ابزاری برای دستیابی به عملکرد بهتر و عاملی برای شناسایی ریسک، پیشگیری از تقلب و دستکاری در صورت‌های مالی می‌باشد؛ بنابراین هدف از تحقیق بررسی تاثیر ضعف کنترل داخلی بر مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. قلمرو زمانی تحقیق شامل یک دوره پنج‌ساله بر اساس صورت‌های مالی سال‌های 1391 الی 1395 شرکت‌های موردتحقیق است و نمونه موردتحقیق شامل 139 شرکت می‌باشد. در پژوهش حاضر جهت تدوین ادبیات و پیشینه تحقیق از روش کتابخانه‌ای و جهت آزمون مانایی داده‌ها از روش لوین، لین و چو و همچنین جهت معنادار بودن داده‌ها از آزمون f لیمر و هاسمن استفاده‌شده است؛ که نتایج حاصل از فرضیه پژوهش نشان داد که ضعف در کنترل‌های داخلی تاثیر منفی و معناداری بر کیفیت سود دارد.

  کلیدواژگان: ارزش شرکت، سرمایه گذاری، ضعف کنترل داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • اصغر اسدیان، محمدرضا صفری چاکری * صفحات 164-176

  در زمان حال که بازار بورس و فرا بورس به یکی از مهم‌ترین مراکز سرمایه‌گذاری برای افراد تبدیل‌شده است و اکثر مردم به دنبال سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار هستند محققان و پژوهشگران باید پژوهش‌های نوین در این زمینه انجام دهند تا سرمایه‌گذاران بادانش و اطمینان بالاتری نسبت به سرمایه‌گذاری اقدام کنند و همچنین شرکت‌ها نیز بامطالعه‌ نتایج کاربردی این تحقیقات بیشتر مایل به تکمیل نواقصت و عرضه سهام‌ شرکت خود در بورس باشند این پژوهش بررسی‌شده است که آیا بین وابستگی بین یک سهم و بازار (ضریب بتا) و خروجی سهام تاثیر و رابطه‌ای وجود دارد یا خیر و همچنین آیا بتای حسابداری نسبت به بتای بازار توان بیشتری برای پیش‌بینی بازده سهام در ایران دارد؟ نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش نشان می‌دهد که بازدهی سهام شرکت‌ها تحت تاثیر بتای حسابداری و بتای بازار است. همچنین بتای حسابداری در مقایسه با بتای بازار در پیش‌بینی بازدهی سهام دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی است.

  کلیدواژگان: بتا، شرکت های خصوصی، فرا بورس، ضریب همبستگی
 • سارا جوکار، سید محمد مهاجر صفحات 177-191

  هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی مشکلات اقتصادی و تفویض اختیار بر اخلاق حرفه‌ای در میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهر شیراز می‌باشد. تحقیق حاضر ازنظر هدف، یک تحقیق کاربردی و ازلحاظ روش، توصیفی و از نوع پیمایشی و مبتنی بر معادلات ساختاری است. جامعه آماری کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهر شیراز است که با استفاده از فرمول کوکران 108 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده و به روش غیر احتمالی در دسترس تحت نمونه‌گیری قرار گرفتند. ابزار تحقیق، پرسشنامه استاندارد بوده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز به‌منظور کسب یافته‌های توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‌افزار spss و Smart-PLS انجام گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان داد که مشکلات اقتصادی بر اخلاق حرفه‌ای تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ و همچنین رابطه مثبت و معنادار تفویض اختیار بر اخلاق حرفه‌ای تایید شد.

  کلیدواژگان: مشکلات اقتصادی، تفویض اختیار، اخلاق حرفه ای، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
 • سیمین صفوی، علیرضا پیران صفحات 192-216

  نیروی انسانی، عوامل متفکر و توانمندی هستند که می‌توانند با بهینه استفاده کردن سایر منابع، سازمانی قدرتمند و پویا ایجاد نمایند. از طرفی تا زمانی که نیروی انسانی از رضایت، انگیزش و تعهد شغلی قابل‌قبول برخوردار نباشد، سایر فعالیت‌های سازمان نتیجه و ثمره‌ی لازم را نخواهد داشت. همچنین جهان آینده جهان نیروهای خوش‌فکر و زاینده فرهنگ مشارکت، با توان ایجاد ارتباط و مبادله و مراوده متعامل است پس باید به تجهیز خویش بپردازی که این کار از طریق نظام پیشنهادات و رضایت شغلی کارکنان صورت می‌گیرد و سازمان‌ها از آن‌ها برای رسیدن به تکامل و بهره‌وری استفاده می‌کنند. ازاین‌رو هدف این پژوهش بررسی رابطه بین نظام پیشنهاد‌ها و رضایت شغلی کارکنان بوده است. پژوهش حاضر، برحسب هدف از نوع تحقیقات کاربردی، ازنظر ماهیت و رویکرد پیمایشی، ازنظر روش جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی و ازنظر نوع داده‌ها توصیفی هست. جامعه آماری پژوهشی، شامل کلیه کارکنان سازمان صداوسیما می‌باشد که از تعداد 290 نفر با استفاده از نمونه برداری تصادفی، طبق جدول مورگان به‌دست‌آمده 165 نفر انتخاب‌شده‌اند و با استفاده از پرسشنامه اقدام به جمع‌آوری داده‌ها از کارکنان گردید. با توجه به فرضیات پژوهشی، داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از نرم افزار PLS مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین نظام پیشنهادات و رضایت شغلی کارکنان وجود دارد.

  کلیدواژگان: نظام پیشنهادات، رضایت شغلی کارکنان، مشارکت
 • جاوید رخشانی *، منیره برومند صفحات 217-242

  امروزه بحران‌سازمانی در مواجه با کووید 19 یکی از اثرگذارترین مشکلاتی است که مدیران و کارکنان سازمان‌ها در سرتاسر دنیا با آن روبرو می باشند؛ بنابراین پژوهش حاضر بررسی تاثیر توانمند سازی روان‌شناختی کارکنان در بحران‌سازمانی در مواجهه با پدیده کووید 19 با نقش میانجی معنویت سازمانی انجام شد. هدف کاربردی و از روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل و حجم نمونه 210 نفر می‌باشد که بر اساس روش نمونه‌گیری غیر تصادفی انتخاب گردید. ابراز اندازه‌گیری متغیرها پرسشنامه استاندارد و آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادلات ساختاری با نرم‌افزار LISREL می‌باشد. ضریب استانداردشده بین دو متغیر (توانمند سازی روان‌شناختی و بحران‌سازمانی)، 692 /0 β= و ضریب معناداری بین این دو متغیر نیز 651/9 را نشان می دهد. ضریب استانداردشده بین دو متغیر (معنویت سازمانی و بحران‌سازمانی)، 608 /0 β= و ضریب معناداری بین این دو متغیر نیز 851/14 می‌باشد. از نتایج دیگر مقدار z-value حاصل از آزمون سوبل برابر با 173/13 که نشان داد توانمندسازی روان‌شناختی بر بحران‌سازمانی در مواجهه با پدیده کووید 19 با تاکید بر نقش میانجی معنویت سازمانی تاثیر دارد مدلیانی معادلات ساختاری نشان داد، توانمند سازی روان‌شناختی کارکنان از طریق نقش میانجی گری معنویت سازمانی بر بحران‌سازمانی در مواجهه با پدیده کووید 19 تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: توانمند سازی روان شناختی، بحران سازمانی، معنویت سازمانی، پدیده کووید 19، کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهر اردبیل
 • امیرحسین بنی اعمام، دکتر مهدی علیزاده صفحات 243-267

  هدف این پژوهش طراحی مدلی برای شناسایی و اولویت بندی ریسک های منابع انسانی و تعیین میزان تاثیر آنها در جامعه موردمطالعه است.  اگرچه بیش از دو دهه است که مدیریت ریسک بخش گسترده ای از مطالعات را به خود اختصاص داده، اما به ریسک های منابع انسانی همچون دیگر انواع ریسک ها پرداخته نشده است و در این زمینه خلا قابل‌توجهی وجود دارد. منابع انسانی با ماهیت دوبعدی خود هم می توانند منبع ریسک باشند و هم آن را مدیریت کنند؛ لذا در این پژوهش سعی شده است شناسایی ریسک‌های منابع انسانی در صنعت بیمه موردبررسی قرار گیرد. این پژوهش مطالعه ای توصیفی-تحلیلی و ازلحاظ زمانی از دسته بررسی های مقطعی می باشد و با بررسی ادبیات تحقیق و جمع آوری نظرات هفت نفر از خبرگان و کارشناسان منابع انسانی شرکت بیمه ما در مورد ریسک های منابع انسانی با روش دلفی انجام شد. در مرحله اول فرآیند دلفی 14 ریسک نظرخواهی شد و خبرگان نیز دو ریسک پیشنهاد نمودند. نهایتا از 16 ریسک موردبحث، 12 ریسک به اجماع خبرگان رسید که این ریسک ها منطبق با پژوهش ابراهیمی و همکاران(1392) می باشد.  جمع آوری اطلاعات به وسیله پرسشنامه و از 29 نفر از کارشناسان منابع انسانی انجام شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده ها از آزمون میانگین نمونه آماری و تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید. آنچه در جمع بندی و نتیجه گیری کلی این پژوهش می توان عنوان کرد، این است که بیشترین قابلیت ریسک مربوط به ریسک عدم برخورداری از دانش و مهارت های انسانی و کمترین قابلیت ریسک نیز مربوط به ریسک‌های ارزیابی و مدیریت عملکرد است.

  کلیدواژگان: ریسک سازمان، مدیریت ریسک، ریسک منابع انسانی، استراتژی های منابع انسانی
 • نادر هاشم زاده اقدم صفحات 268-284

  دستیابی به عملکرد بهینه اساتید در ارایه تدریس باکیفیت از آرمان‌های حیاتی سازمان‌های آموزشی می‌باشد. علی‌رغم تحقیقات متعدد در این زمینه هنوز شواهد تجربی و پژوهشی کم کیفیتی آموزش را انعکاس می‌کنند. بر همین اساس پژوهش حاضر باهدف تاثیر تعهد سازمانی بر طرح درس و اجرای تدریس اساتید ترتیب داده‌شده است. گردآوری اطلاعات پیمایشی از طریق300 پرسشنامه قابل‌اعتماد به‌صورت تصادفی طبقه‌ای از بین اساتید دو دانشگاه علوم پزشکی تبریز و ارومیه جمع‌آوری گردید. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که تعهد سازمانی به میزان قابل‌توجهی رفتار اساتید را در رابطه با طرح درس و اجرای تدریس پیش‌بینی می‌کند، یعنی برخورداری از تعهد موجب می‌شود که اساتید برای ارایه تدریس خوب نسبت به طرح درس و اجرای تدریس رفتار مسئولیت پذیرانه‌تری را نشان دهند. این تعهد سازمانی از طریق تعهدات هنجاری، عاطفی و مستمر توسط اساتید پشتیبانی می‌شود و به‌نوعی به نقش روابط پنهانی سازمان و کارکنان اشاره دارد. یافته‌های این پژوهش رهبران سازمان‌های آموزشی را در جهت ارتقای کیفیت تدریس اساتید از طریق تقویت روابط آنها با سازمان یاری می‌نماید و نقش تعهد سازمانی را در این زمینه برجسته می‌کند.

  کلیدواژگان: تعهد سازمانی، کیفیت تدریس، طرح درس، اجرای تدریس و دانشگاه علوم پزشکی
 • امید سمیعی، بابک جمشیدی نوید، علی علی زاده صفحات 285-302

  هدف این پژوهش بررسی تاثیر سرمایه در گردش بر شاخص های سنجش موفقیت (متغیر های غیر مالی) می باشد. در این پژوهش از 856 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، تعداد 142 شرکت به‌عنوان نمونه انتخاب‌شده و قلمرو زمانی این پژوهش از سال 1390 تا 1394 انتخاب گردیده است. داده های جمع‌آوری‌شده برای آزمون فرضیه ها با استفاده از نرم افزار stata و Eviews و مدل لاجیت تابلویی به روش حداکثر راست نمایی استفاده‌شده است. فرضیه های این پژوهش تاثیر سرمایه در گردش خالص و سرمایه در گردش ناخالص بر شاخص های سنجش موفقیت (متغیر های غیر مالی: حجم معاملات و دفعات معامله) شرکت ها می باشد. یافته های پژوهش حاکی از تاثیر مثبت و معنادار سرمایه در گردش خالص بر حجم و تعداد دفعات معامله و بی تاثیر بودن سرمایه در گردش ناخالص بر حجم و تعداد دفعات معامله می باشد. نتیجه نشان می دهد که وجود مناسب سرمایه در گردش می تواند شرکت ها را در جلب اعتماد سرمایه گذاران و تشویق آن ها به سرمایه گذاری کمک کند. با توجه به یافته ها به مدیران شرکت ها پیشنهاد می شود که با دانستن نقش و کاربرد مهم سرمایه در گردش، می توان نقشی در تبیین بهبود عملکرد و رسیدن به موفقیت شرکت ایفا کنند.

  کلیدواژگان: سرمایه در گردش خالص، سرمایه در گردش ناخالص، شاخص های سنجش موفقیت، حجم معاملات، تعداد دفعات معامله
|
 • Sara Wafaei Pages 150-163

  Given that internal control is a tool to achieve better performance and a factor for risk identification, fraud prevention and manipulation of financial statements. Given that internal control is a tool to achieve better performance and a factor for risk identification, fraud prevention and manipulation of financial statements. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of weak internal control on earnings management in companies listed on the Tehran Stock Exchange.  The scope of the research includes a five-year period based on the financial statements of the years 1391 to 1395 of the companies under study and the sample under study includes 139 companies. In the present study, the library method has been used to compile the literature and research background, and the Levin, Lin and Chou methods have been used to test the significance of the data, and the Limer and Hausman f-tests have been used to make the data meaningful. The results of the research hypothesis showed that weakness in internal controls has a negative and significant effect on profit quality.

  Keywords: company value, investment, weak internal control of companies listed on the Tehran Stock Exchange
 • mohamadreza safariy, Asghar Asadian Pages 164-176

  At a time when the stock market and OTC market has become one of the most important investment centers for individuals and most people are looking to invest in the stock market, researchers and scholars should conduct new research in this field so that investors with knowledge and  Take more confidence in investing, and also companies, by studying the practical results of this research, are more willing to supplement the shortcomings and offer their company stock in the stock market. This study examines whether the relationship between a share and the market (beta coefficient)  And is there an impact on stock output or not returns in Iran than market beta, and also does accounting beta have more power to predict stock In order to test the hypothesis of research the Pearson Correlation Coefficient have been used. Conclusions show that the Return of Companies’ stock is influenced by Accounting Beta and Market Beta Also Accounting Beta have increasing informational   Content in Comparison with market Beta in Predicting stock Return.

  Keywords: Accounting Beta, Market Beta, price-to-Earning ratio, Firm Size, Book value to Market value ratio& stock return, Tehran Stock Exchange, Stock Return of accepted Companies in Tehran Stock Exchange
 • Sara Jokar, Seyed Mohammad Mohajer Pages 177-191

  The main purpose of this study is to investigate the economic problems and delegation of authority over professional ethics among the staff of Shiraz University of Medical Sciences.The present research is an applied research in terms of purpose and descriptive in terms of method, survey type and based on structural equations. In terms of purpose, the present study is an applied research and in terms of method, descriptive and survey type and based on structural equations. The statistical population is all employees of Shiraz University of Medical Sciences. Using Cochran’s formula, 108 people were selected as a statistical sample and sampled by non-probability method. The research tool was a standard questionnaire. The research tool was a standard questionnaire.The research instrument was a standard questionnaire. Data analysis was performed for descriptive and inferential findings using SPSS and Smart-PLS software.  The results of testing research hypotheses showed that economic problems have a positive and significant effect on professional ethics.The results of testing research hypotheses showed that economic problems have a positive and significant effect on professional ethics.

  Keywords: economic problems, delegation, professional ethics, students of the University of Medical Sciences
 • Simin Safavi, Alireza Piran Pages 192-216

  Manpower is a thoughtful and capable factor that can create a strong and dynamic organization by making optimal use of other resources. On the other hand, as long as the workforce is not satisfied with job satisfaction, motivation and commitment, other activities of the organization will not have the necessary results and fruits. Also, the world of the future is the world of thoughtful and productive forces of the culture of participation, interacting with the ability to establish communication and exchange, so you must equip yourself, which is done through the system of offers and job satisfaction of employees and organizations to achieve development and productivity. use. Therefore, the purpose of this study was to investigate the relationship between the suggestion system and job satisfaction of employees. The present research is applied in terms of purpose of research type, in terms of nature and survey approach, in terms of library and field information collection method and in terms of descriptive data type. The statistical population of the study includes all employees of the Radio and Television Organization. From 290 people using random sampling, 165 people were selected according to the obtained Morgan table and data were collected from employees using a questionnaire. According to the research hypotheses, the collected data were analyzed using PLS software. The results showed that there is a significant relationship between the suggestion system and job satisfaction of employees.

  Keywords: suggestion system, employee job satisfaction, participation
 • Javid Rakhshani *, Munereh Boromand Pages 217-242

  Today, the organizational crisis facing Covid 19 is one of the most impactful problems faced by managers and employees of organizations around the world. Therefore, the present study investigated the effect of psychological empowerment of employees in organizational crisis in the face of the phenomenon of Covid 19 with the mediating role of organizational spirituality.The purpose is practical and descriptive-correlational. The statistical population of the study includes the staff of Imam Khomeini Hospital in Ardabil and the sample size is 210 people who were selected based on non-random sampling method. Expressing the measurement of variables is a standard questionnaire and test the research model based on the method of structural equations with LISREL software.The standardized coefficient between the two variables (psychological empowerment and organizational crisis) shows β = 0.692 and the significance coefficient between these two variables also shows 9.651. The standardized coefficient between the two variables (organizational spirituality and organizational crisis) is β = 0.608 and the significance coefficient between these two variables is 14.851. Another result is the z-value of the Sobel test equal to 13.173 which showed that psychological empowerment has an effect on organizational crisis in the face of the Covid 19 phenomenon with emphasis on the mediating role of organizational spirituality.Structural equation modeling also showed that psychological empowerment of employees through the mediating role of organizational spirituality has an effect on organizational crisis in the face of Covid 19 phenomenon.

  Keywords: Psychological Empowerment, Organizational Crisis, Organizational Spirituality, Covid Phenomenon 19, Ardabil Health Network Staff
 • Amir Hossein Baniaama, Dr.Mehdi Alizadeh Pages 243-267

   The purpose of this study is to design a model to identify and prioritize human resource risks and determine their impact on the study population.Although risk management has been a large part of the study for more than two decades, human resource risks, like other types of risks, have not been addressed and there is a significant gap. Human resources, by their two-dimensional nature, can both be a source of risk and manage it; Therefore, in this study, an attempt has been made to identify the risk of human resources in the insurance industry. This research is a descriptive-analytical study in terms of time and is a cross-sectional study. The Delphi method was performed. In the first phase of the Delphi process, 14 risks were consulted and experts suggested two risks. Finally, out of the 16 risks discussed, 12 risks reached the consensus of experts, which are consistent with the research of Ebrahimi et al. (2013). Data collection was done by a questionnaire from 29 human resources experts. In order to analyze the data, statistical sample mean test and confirmatory factor analysis were used.What can be stated in the general conclusion of this study is that the highest risk capability is related to the risk of lack of human knowledge and skills and the lowest risk capability is related to performance evaluation and management risks.

  Keywords: organizational risk, risk management, human resource risk, human resource strategies
 • Nader Hashemzadeh Aqdam Pages 268-284

  Achieving the optimal performance of teachers in providing quality teaching is one of the vital ideals of educational organizations. Despite numerous studies in this field, they still reflect empirical and research evidence of poor quality education. Accordingly, the present study has been organized with the aim of the effect of organizational commitment on the lesson plan and implementation of professors’ teaching. Collection of survey data was collected through 300 reliable questionnaires randomly stratified among the professors of Tabriz and Urmia Universities of Medical Sciences. The results of path analysis showed that organizational commitment significantly predicts teachers’ behavior in relation to lesson plan and teaching performance, ie having commitment causes teachers to show more responsible behavior than lesson plan and teaching performance to provide good teaching. . This organizational commitment is supported by faculty through normative, emotional, and ongoing commitments, and in some ways refers to the role of the organization’s secret relationships with employees. The findings of this study help the leaders of educational organizations to improve the quality of teaching professors by strengthening their relationship with the organization and highlight the role of organizational commitment in this area.

 • Omid Samiei, Babak Jamshidi Navid, Ali Alizadeh Pages 285-302

  The purpose of this study is to investigate the effect of working capital on success metrics (non-financial variables). In this research, out of 856 companies listed on the Tehran Stock Exchange, 142 companies have been selected as a sample and the time domain of this research from 2011 to 2015 has been selected. The collected data were used to test the hypotheses using stata and Eviews software and the panel logit model using the maximum likelihood method. The hypotheses of this study are the effect of net working capital and gross working capital on the indicators of success measurement (non-financial variables: trading volume and number of transactions) of companies. Findings indicate a positive and significant effect of net working capital on the volume and number of transactions and the ineffectiveness of gross working capital on the volume and number of transactions. The results show that the proper existence of working capital can help companies gain the trust of investors and encourage them to invest. According to the findings, it is suggested to company managers that by knowing the important role and application of working capital, they can play a role in explaining performance improvement and achieving company success.

  Keywords: Net working capital, Gross working capital, success metrics, trading volume, number of trades