فهرست مطالب

پژوهش در علوم رفتاری و تربیتی با رویکرد اسلامی - پیاپی 1 (پاییز و زمستان 1397)
 • پیاپی 1 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1400/09/29
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رضا ناصری فرد*، نجیب الله نوری صفحات 7-29

  هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین سبک های فرزندپروری، رضایت زناشویی و سلامت روان است. برای دست یابی به این هدف تعداد 224 نفر از طلاب ایرانی (112) و افغانستانی (112) به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسش نامه های سبک های فرزندپروری ادراک شده (بامریند)، پرسش‏نامه رضایت زناشویی اینریچ (نسخه 35 سوالی) و سلامت روان (GHQ) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان می دهد بین نشانه های عدم سلامت روان و رضایت زناشویی رابطه معنادار منفی در سطح 390/0- وجود دارد و بین سبک های مقتدرانه و مستبدانه با نشانه های اختلال روانی رابطه منفی و بین سبک سهل گیرانه با نشانه های بیماری روانی رابطه مثبت وجود دارد. هم‏چنین یافته ها نشان می دهد بین سبک های فرزندپروری با رضایت زناشویی رابطه معناداری در سطح 167/0 وجود دارد. سبک مقتدرانه با مولفه های رضایت زناشویی رابطه مثبت و معنادار دارد. اما سبک های سهل گیرانه و مستبدانه رابطه معناداری با رضایت زناشویی ندارند. هم‏چنین نتایج رگرسیون چند متغیری نشان داد که سلامت روان، سبک مقتدرانه و نشانگان افسردگی سه متغیری است که می توانند 19/0 از واریانس رضایت زناشویی را پیش بینی نمایند. مقایسه رضایت زناشویی بین طلاب افغانستانی و ایرانی نشان داد هیچ تفاوت معنادارای از لحاظ رضایت زناشویی بین این دو گروه وجود ندارد. یافته ها این‏گونه تبیین شد که نبود سلامت روان میزان رضایت زناشویی را کاهش می دهد. زیرا شناخت ها، گرایش ها و رفتارهای فرد دچار مشکل، میزان رضایت او را تحت تاثیر قرار می دهد. هم‏چنین سبک های نامناسب تربیتی باعث نازپروردگی می شود که در نتیجه فرد نمی تواند وظایف زناشویی خود را به درستی انجام دهد و در نتیجه میزان رضایت زناشویی بین زوجین کاهش می یابد.

  کلیدواژگان: سلامت روان، رضایت زناشویی، سبک های فرزندپروری، طلاب افغانستانی، طلاب ایرانی
 • اصغر اخوی، جواد علی محمدی صفحات 31-55

  انسان موجودی تربیت پذیر و قابل تغییر است. تربیت عبارت است از هدایت و رشد همه جانبه ی شخصیت فرد که شامل ابعاد مختلف جسمانی، شناختی، عاطفی، رفتار فردی و رفتار اجتماعی می شود. در این مقاله نقش خانواده در شکل گیری بعد رفتاری شخصیت کودک و نوجوان و برخی عوامل دخیل در آن از جمله دوستان، هم سالان و انتخاب دوست مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. همچنین اهمیت و جایگاه خانواده و نیز ارتباط متقابل کودک و نوجوان با آن تحلیل، بررسی و توصیف شده است. از دیدگاه اسلام (آیات و روایات) علاوه بر مهم شمردن نقش خانواده و سایر عوامل، نقش هم سالان و دوستان ازجایگاه ویژه ای برخوردار است. نوع دوستان و هم سالان و نوع اعتقاد، فرهنگ و رفتار آن‏ها در سعادت و شقاوت کودک و نوجوان موثر هستند.

  کلیدواژگان: نقش، خانواده، رشد، شخصیت، کودک، نوجوان، رفتار
 • حسین کارآمد، محمدانور جعفری صفحات 57-86

  این تحقیق با هدف بررسی نحوه‏ی آموزش خداباوری به کودکان 3 تا 9 ساله با تکیه بر روش تحلیلی - توصیفی صورت گرفته است. دستیابی به نحوه ی آموزش خداباوری به کودکان زیر نه سال، هدف اصلی این پژوهش می‏باشد. آگاهی از اهمیت آموزش و تربیت کودکان، اطلاع از برخی ویژگی های دوران کودکی، بررسی و دستیابی به مهم ترین اصول و کارآمدترین روش های آموزش خداباوری به کودکان از اهداف دیگر این تحقیق به شمار می آید. با توجه به خصوصیات دوره ی کودکی، آموزش خداباوری به کودکان بایستی از همان اوایل مرحله کودکی دوم (3 تا 7 سالگی) آغاز و با توجه به توانایی ها، درک و فهم کودکان از آسان به مشکل ادامه یابد. هم چنین در این پژوهش نشان داده شد با توجه به خصوصیات جسمی و روحی روانی دوره ی کودکی، مهم ترین اصول آموزش خداباوری به کودکان عبارتند: از اصل آغاز آموزش مفهوم خدا از دوران کودکی، اصل آمادگی کودک، اصل اولویت عمل بر کلام، اصل تفاوت های فردی. هم‏چنین کارآمدترین روش های آموزش مفهوم خدا عبارتند از: روش معرفی صفات خداوند به کودکان، روش ذکر نام خدا در موقعیت های مختلف و روش بهره گیری از شگفتی های طبیعت.

  کلیدواژگان: آموزش، خداباوری، کودکان، ویژگی های کودکان، اصول و روش ها
 • سیده زهرا حسینی*، طاهره ماهروزاده صفحات 87-109

  تربیت و هدایت انسان محصول تقید و پایبندی به ارزش های دینی یعنی امور مطلوب در سه حوزه ی اعتقادی، اخلاقی و فقهی است. شناخت و نهادینه سازی آنها می تواند گام مهمی در تربیت دینی افراد جامعه و عامل پایداری نظام های ارزشی به حساب آید. درونی سازی ارزش های دینی با توجه به ابعاد سه گانه ی انسانی یعنی بعد بینشی، گرایشی و رفتاری، نیازمند روش هایی متناسب با این سه بعد می باشد. از آن جا که میل و گرایش از جمله نیرو محرکه هایی هستند که خداوند به صورت فطری در نهاد انسان ها قرار داده است که به واسطه ی این امیال و عواطف در انسان انگیزه های گوناگون برای انجام اعمال ایجاد می شود، و روش های تربیتی مجموعه تکنیک هایی است که، برای انتقال صحیح پیام تربیتی از آن ها استفاده می شود تا با آماده کردن روح و روان متربی، زمینه ی تربیت صحیح و بستر مناسب برای رساندن متربی به باورهای دینی و رفتار اسلامی و عبودیت و بندگی خدا فراهم گردد. در این نوشتار با توجه به بعد گرایشی و عاطفی، با استفاده از قرآن و روایات و به روش توصیفی و تحلیلی به شیوه های کاربردی در تقویت ساحت عاطفی انسان جهت نهادینه سازی ارزش های اسلامی پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: نهادینه سازی، عواطف، ارزش های دینی، موعظه، انذار و تبشیر
 • محمد شریفی نیا، غلامرضا نظری صفحات 111-133

  هدف از پژوهش حاضر شناسایی و بررسی رابطه‏ ی هوش معنوی با مسئولیت ‏پذیری و خودکارآمدی طلاب جامعه المصطفی العالمیه مقیم شهر قم می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی از نوع هم‏بستگی انجام شده است و در صدد پاسخ به سوالات زیر است. رابطه‏ ی میان مسئولیت ‏پذیری و هوش معنوی طلاب المصطفی قم چیست؟ چه رابطه‏ ای میان خودکارآمدی و هوش معنوی طلاب المصطفی وجود دارد؟ به منظور پاسخ‏گویی به این پرسش ها تعداد 306 نفر از طلاب المصطفی شهر قم در مقاطع مختلف تحصیلی (دیپلم 17، فوق دیپلم 16، لیسانس 32، فوق لیسانس 165 و دکتری 65) - مشغول به تحصیل در سال 1397- به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. شرکت کنندگان در این پژوهش به سه پرسش‏نامه هوش معنوی یونگ، پرسش‏نامه مسئولیت ‏پذیری نعمتی و پرسش‏نامه خودکارآمدی شرر پاسخ دادند. داده های جمع‏آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. برای شناسایی رابطه و عدم رابطه از روش هم‏بستگی چند متغیری و رگرسیون و برای سنجش تفاوت‏ها آزمون t استفاده شد. یافته‏ های پژوهش حاضر نشان داد ضریب هم‏بستگی مثبت میان زیر مقیاس‏های هوش معنوی و مسئولیت ‏پذیری وجود دارد. لذا رابطه معناداری میان تفکر وجودی انتقادی و مسئولیت ‏پذیری 26/0، میان تولید معنا و مسئولیت ‏پذیری 22/0، میان آگاهی متعالی و مسئولیت ‏پذیری 29/0 و میان حالت هوشیاری و مسئولیت ‏پذیری 26/0 ملاحظه شد. بنابراین، هم‏بستگی مذکوری در آزمون درصد بالایی از اطمینان در جامعه‏ ی آماری مورد نظر را نشان می دهد. با توجه به آزمون ضریب هم‏بستگی میان هوش معنوی و خودکارآمدی، ضریب هم‏بستگی میان متغیرها، مثبت ولی سطح پایین را نشان می‏دهد؛ لذا هم‏بستگی میان تفکر وجودی انتقادی و خودکارآمدی سطح 11/0، میان تولید معنا و خودکارآمدی 09/0، میان آگاهی متعالی و خودکارآمدی 06/0 و میان حالت هوشیاری و خودکارآمدی 02/0 می‎باشد.

  کلیدواژگان: هوش معنوی، معنویت، مسئولیت ‏پذیری، خودکارآمدی، طلاب المصطفی
|
 • Pages 7-29

  The present research aims to study the relationship between parenting styles, marital satisfaction, and mental health. In doing so, a total of 224 students of Islamic seminary (112 Iranians, 112 Afghans) were chosen by the convenience sampling method to fill in Baumrind’s Perceived Parenting Styles Questionnaire, Enrich 35-item Marital Satisfaction Scale, and General Health Questionnaire. The data were analyzed using SPSS software.  The findings show that there are an inverse significant relationship at the -0.390 level between mental illness and marital satisfaction, an inverse relationship between authoritative and authoritarian styles and symptoms of mental disorder, and a direct relationship between permissive styles and symptoms of mental illness. The findings also show that there is a significant relationship at the 0.167 level between parenting styles and marital satisfaction. The authoritative style has a direct and significant relationship with components of marital satisfaction, whereas permissive and authoritarian styles do not have a significant relationship with marital satisfaction. Moreover, the results of multivariable regression showed that mental health, authoritative style, and depression symptoms can determine 0.19 of the variance of marital satisfaction. This comparative study of Iranian and Afghan students showed that there is no significant difference between the two groups in terms of marital satisfaction. The findings were accounted for by the fact that mental illness reduces marital satisfaction, because cognitions, tendencies and behaviors of suffering individual affect the level of their satisfaction. Furthermore, indulgent parenting styles will breed pampered individuals who cannot fulfill their marital duties, which in turn will decrease marital satisfaction.

  Keywords: mental health, marital satisfaction, parenting styles, Afghan, Iranian students of Islamic seminary
 • Pages 31-55

  Humans are educable and changeable beings. Education is a matter of guidance and all-sided development of the personality including physical, cognitive, emotional dimensions as well as of individual and social behavior. This article examines the role of family in formation of the behavioral dimension of children and teenagers and some factors at play, friends and selection thereof, and peers included. The significance and status of family and children’s and teenagers’ mutual relationship with it are also studied and described. From an Islamic point of view (i.e. in terms of Koranic verses and hadiths), in addition to family and other factors, peers and friends play a special role. The type of friends and peers as well as of their beliefs, culture and behavior affect children’s and teenagers’ happiness or villainy.

  Keywords: role, Family, Development, personality, child, teenager, Behavior
 • Pages 57-86

  Using the analytic-descriptive method, this research was conducted with the aim of examining the way to teach the belief in God, and especially finding the way to teach it to children under 9. Among its other aims are awareness of the importance of educating children, knowledge about some characteristicsof childhood, and examining and finding the main principles and most effective methods of teaching belief in God. Given the characteristics of childhood, teaching the belief in God should begin from early days of second childhood (i.e. from the age of 3 to 7) and continue from easy to complicated in view of children’s abilities, perceptions and understanding. It was also shown in this research that considering the physical and mental-spiritual characteristics of childhood, the most important principles of teaching the belief in God to children are as follows: the principle of beginning teaching the notion of God since childhood, the principle of child’s readiness, the principle of the primacy of actions over words, and the principle of individual differences. Furthermore, the most effective ways of teaching the notion of God are: the method of the introduction of divine attributes to children, the method of dhikr in different circumstances, and the method of using natural wonders.

  Keywords: Education, belief in God, Children, characteristics of children, principle, methods
 • Pages 87-109

  Education and guidance of mankind are products of adherence to religious values, i.e. ideals in ideological, moral and jurisprudential areas. Knowing and institutionalizing those ideals can count as an important step in religious education of individuals in society, and a factor of stability of value systems. Given the three ideological, attitudinal and behavioral aspects of humankind, internalization of religious values requires methods that fit the three aspects.  Desires and dispositions are the stimuli innately placed by God in humankind whereby various motivations for action are generated in them, and education methods are techniques for correct conveyance of the educational message so that through preparing the psyche of education-receivers the way is paved for correct education and guiding the education-receivers towards religious beliefs, Islamic behavior, and serving God.  Using Qur’an and hadiths, this article addresses practical ways to strengthen the emotional area of humankind for the purpose of the institutionalization of Islamic values, given the attitudinal and emotional aspects of humankind.

  Keywords: institutionalization, emotions, religious values, counsel, giving warnings, giving tidings
 • Pages 111-133

  The aim of the present research is to identify and examine the relationship of the spiritual intelligence with the sense of responsibility and self-efficiency of the students of al-Mustafa International University in the city of Qom. It is a descriptive correlational study seeking to answer the following questions: what is the relationship between the students’ sense of responsibility and their spiritual intelligence? What is the relationship between the students’ self-efficiency and their spiritual intelligence? To answer the questions, a total of 306 students in different grades (17 students studying for diplomas, 17 for associate degrees, 32 for bachelor’s degrees, 165 for master’s degrees and 65 for PhDs) were randomly sampled. The participants in the research filled in Jung’s Spiritual Intelligence Test, Ni’mati’s Personal Responsibility Questionnaire, and Sherrer’s Self-efficiency Scale. The collected data were analyzed using SPSS software. The research used multivariable correlation method and regression to identify the relationship or the lack thereof, and the t test to calculate the differences. The findings of the present research showed that there is a positive coefficient of correlation between sub-measures of spiritual intelligence and the sense of responsibility. Thus, significance of the relationship between critical existential thinking and the sense of responsibility was calculated at 0.26, between meaning production and sense of responsibility at 0.22, and between vigilance and sense of responsibility at 0.26. Therefore, the correlation in the test shows a high percentage of certainty in the statistical population. Given the test of the coefficient of correlation between spiritual intelligence and self-efficiency, the coefficient of the correlation between variables proves to be positive yet low. Thus the correlation between the critical existential thinking and self-efficiency is at the 0.11 level, between meaning production and self-efficiency at the 0.09 level, between transcendental consciousness and self-efficiency at the 0.06 level, and between the vigilance and self-efficiency at the 0.02 level.

  Keywords: Spiritual intelligence, spirituality, sense of responsibility, self-efficiency, students of al-Mustafa International University
 • Mohib Raza Pages 135-148

  A child is born with all the potentials and capabilities that are required for acquiring basic human qualities and these are nourished, cultivated and realized over a period of time. Early childhood is a very delicate period of developing and supporting this crude state of the child, which in turn supports building of his self-esteem and confidence in his abilities. This early development of the toddler can be reinforced by providing apt environs for his free movement and associations, having his/her own experiences, developing, nurturing and fostering each dimension of his/her personality, and transferring all his individual potentials to the fullest. A free environment and mindset to act, perform and play with a sense of autonomy, is in harmony with this initial state of the child, and should be the appropriate setting for the early childhood development paradigm. Offering this environment and settings, keeps the innate potentials and capabilities of the child intact and provides the appropriate foundations for these competencies to be flourished. The primary setting for this holistic development and progression of potentials towards perfection needs the establishment of a specific theoretical background, identification of themes and discussion of various aspects to be carried out at first. For this vital and important stage of early childhood development, five inclinations of fit’rat are discussed, as endowed by the Allah Almighty. These are the basic inclinations that are required to be addressed and developed at this initial stage of life, as they lay the foundations for any further development of child’s behaviors and personality, and are the required integral virtues in the upcoming stages of his life.

  Keywords: Early Childhood, Development, Integral Components, Sovereignty, Freedom, Play, Fit’rat