فهرست مطالب

Reproductive BioMedicine - Volume:19 Issue: 11, Nov 2021
 • Volume:19 Issue: 11, Nov 2021
 • تاریخ انتشار: 1400/09/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • صفحات 951-958
  مقدمه

  شواهد ژنتیکی مبنی بر ارتباط عفونت بدون علامت مایکوپلاسما هومینیس و اوره آپلاسما اوره لیتیکوم با ناباروری در زنان به علت عدم استفاده از روش های مولکولی دقیق وجود ندارد.

  هدف

  این مطالعه با هدف بررسی وجود M. hominis و U. urealyticum در دستگاه تناسلی زنان مبتلا به عفونت بدون علامت و ناباروری و همچنین تعیین ارتباط ژنتیکی آن ها انجام شد.

  مواد و روش ها

  گروه مورد مطالعه شامل 100 زن بدون علامت و 31 زن با تشخیص ناباروری بود. تعیین توالی ژن 16S rRNA به دنبال استخراج DNA به طور مستقیم از سواب های داخل دهانه رحم انجام شد. تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک ارتباط ژنتیکی بین عفونت های هر دو گروه را نشان داد.

  نتایج

  در زنان بدون علامت، M. hominis و U. urealyticum به ترتیب با شیوع 8% و 2% تشخیص داده شد. در بین زنان مبتلا به ناباروری، شیوع M. hominis و U. urealyticum به ترتیب 45/6% و 23/3% بود. در هر دو گروه شیوع M. hominis به طور قابل توجهی بیشتر بود. تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک سه خوشه مجزا را در هر دو گروه نشان داد: دو خوشه با گونه های از قبل مشخص شده M. hominis وUreaplasma  (6/28% از گونه های کلی مایکوپلاسما) و یک خوشه مجزا که با U. urealyticum همسان شده بودند. علاوه بر این، همه موارد M. hominis از زنان بدون علامت به طور قابل توجهی با ناباروری بر خلاف U. urealyticum خوشه شدند. خوشه M. hominis به طور قابل توجهی به دو سویه از چین مرتبط بود.

  نتیجه گیری

  آنالیز توالی مایکوپلاسما و اوره پلاسما در دستگاه تناسلی زنان بدون علامت و نابارور ارتباط معنی داری را نشان داد. بنابراین، مهم است که آن ها را به عنوان عوامل اتیولوژیک احتمالی ناباروری و عفونت تناسلی در نظر بگیریم، به ویژه زمانی که علت ناباروری ناشناخته باشد.

  کلیدواژگان: مایکوپلاسما هومینیس، اوره آپلاسما اوره لیتیکوم، پیوند ژنتیکی، عفونت های بدون علامت، ناباروری
 • صفحات 959-968
  مقدمه

  پره اکلامپسی نوعی از اختلالات فشار خون بارداری است که دارای عوارض نامطلوبی برای مادر و جنین می باشد. علی رغم پیشرفت های اخیر در اتیولوژی پره اکلامپسی، تاکنون هیچ تست غربالگری بالینی مناسبی جهت تشخیص این اختلال شناخته نشده است.

  هدف

  هدف ما ارایه مدلی بر مبنای رویکردهای داده کاوی بود تا بتوان از آن به عنوان یک ابزار کمک غربالگری به منظور شناسایی بیماران دارای این سندروم استفاده نمود و همچنین به شناسایی ریسک فاکتورهای مرتبط با آن نیز پرداختیم.

  مواد و روش ها

  داده های مورد استفاده برای انجام این مطالعه مقطعی از پرونده های بالینی726 مادر مبتلا به پره اکلامپسی و 726 مادر فاقد پره اکلامپسی که طی سال های 1394-1384 به بیمارستان فاطمیه شهر همدان مراجعه کرده اند استخراج شد. در این مطالعه 6 روش داده کاوی مرسوم شامل رگرسیون لجستیک،k - نزدیکترین همسایگی، درخت تصمیم C50، تحلیل ممیزی، جنگل تصادفی و ماشین بردار پشتیبان بر روی داده ها برازش یافته و عملکرد آن ها با بهره گیری از معیارهای دقت، حساسیت و ویژگی مورد مقایسه قرار گرفت.

  نتایج

  متغیرهای بیماری زمینه ای، سن، فصل بارداری و تعداد حاملگی ها مهمترین ریسک فاکتورها در تشخیص بیماری پره اکلامپسی بودند. دقت بدست آمده برای مدل ها به ترتیب عبارتند از: رگرسیون لجستیک (713/0)، KNN (742/0)، درخت تصمیم (788/0) C5.0، تحلیل ممیزی (687/0)، جنگل تصادفی (758/0)، ماشین بردار پشتیبان (791/0).

  نتیجه گیری

  در میان روش های داده کاوی برازش داده شده در این مطالعه SVM عملکرد مناسبی در پیش بینی پره اکلامپسی از خود به نمایش گذاشته است؛ بنابراین این مدل می تواند به عنوان یک ابزار کمک غربالگری جهت تشخیص این اختلال مورد توجه واقع شود.

  کلیدواژگان: پره اکلامپسی، جنگل تصادفی، رگرسیون لجستیک، درخت تصمیم C5.0، ماشین بردار پشتیبان
 • صفحات 969-978
  مقدمه

  اختلات جنسی میان بیماران قلبی که تحت مداخلات درمانی قرار می گیرند خصوصا مردان شایع است.

  هدف

  این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مشاوره روی افسردگی، اضطراب، استرس، دانش و کیفیت جنسی زندگی مردان پس از درمان تهاجمی عروق قلب در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1397 انجام شد.

  مواد و روش ها

  مداخله روی دو گروه 27 نفری بیمار پس از درمان تهاجمی کرونری انجام شد. در گروه مداخله، مشاوره جنسی و در گروه شاهد، برنامه روتین اجراء شد. داده ها بوسیله پرسشنامه DASS-21، کیفیت جنسی زندگی آبراهام، دانش جنسی Yi-Hung قبل ترخیص و دو ماه پس از ترخیص جمع شد.

  نتایج

  طی این 2 ماه، میانگین نمره دانش جنسی و کیفیت جنسی زندگی نسبت به گروه شاهد افزایش معنادار داشت. دانش جنسی از میانگین 37/12 به 81/14 رسید و کیفیت زندگی جنسی از میانگین 2/48 به 7/60 رسید. (001/0  ≤p). نمره اضطراب، نسبت به گروه شاهد کاهش داشت و از میانگین 18/11 به 25/5 رسید  (01/0 = p) اما تغییرات نمره افسردگی و استرس معنا دار نبود.

  نتیجه گیری

  مشاوره جنسی در بهبود نمره دانش و کیفیت زندگی جنسی بیماران مرد پس از درمان تهاجمی عروق قلب موثر بود و توانست اضطراب بیماران را بکاهد ولی استرس و افسردگی بیماران را کاهش نداد که نیازمند مطالعات بیشتر است.

  کلیدواژگان: آنژیوپلاستی عروق کرونر از طریق پوست، پیوند بای پس عروق کرونر، کیفیت زندگی، افسردگی، اختلال اضطرابی، مشاوره جنسی
 • صفحات 979-986
  مقدمه

  تحقیقاتی که به بررسی نقش کمبود ویتامین D و ایجاد اختلالات قاعدگی در زنان میپردازد، مورد توجه گسترده است. مطالعاتی منتشر شده است که نشان میدهد مصرف مکمل ویتامین با دوز بالا میتواند به ترمیم چرخه قاعدگی منجر شود. به دلیل نتایج متناقض گزارش شده توسط مطالعات، ما اطلاعات کافی در مورد تاثیر سطوح ویتامین بر فیزیولوژی قاعدگی و همچنین بر باروری در زنان در سنین باروری نداریم.

  هدف

  مطالعه ارتباط 25-هیدروکسی ویتامین با ویژگیهای چرخه قاعدگی شامل زمان طولانی یا کوتاه سیکل و همچنین بی نظمی سیکل.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی، سطح سرمی ویتامین در 166 زن مراجعه کننده به بخش سرپایی با بی نظمی قاعدگی پس از حذف تمامی علل آشکار اختلالات قاعدگی (83 نفر) در فاصله آوریل تا ژوین 2019 اندازه گیری و با زنان با پروفایل های مشابه با شکایاتی غیر از بی نظمی های قاعدگی (83 نفر) مقایسه شد.

  نتایج

  کاهش سطح ویتامین D با احتمال 13.3 برابر یک چرخه نامنظم همراه بود. (001/0 > p، (60/30-79/5) 30/13 :(CI 95%) OR). 25-هیدروکسی ویتامین با سن یا شاخص توده بدن ارتباطی نداشت. ما تفاوت معنی داری (001/0 > p) را در میانگین سطوح ویتامین در بین زنان با چرخه های نامنظم در مقایسه با دوره های منظم پیدا کردیم.

  نتیجه گیری

  ویتامین در فیزیولوژی تولیدمثل در ارتباط با سیکل قاعدگی و تخمک گذاری نقش دارد. مطالعات آینده نگر بلندمدت برای ارزیابی مقدار برش دقیق و دوز دقیق مکمل مورد نیاز است.

  کلیدواژگان: اختلالات قاعدگی، تخمک گذاری، دوره باروری، کمبود ویتامینD، مکمل های غذایی، سندرم تخمدان پلی کیستیک
 • صفحات 987-996
  مقدمه

  ارتباط بین تخمک ها و سلول های احاطه کننده آنها نقش عمده ای در جهت پیشرفت میوز و پتانسیل تکوینی تخمک ایفا می کنند.

  هدف

  این مطالعه جهت ارزیابی اثر هم کشتی سلول های کومولوس-گرانولوزای طبیعی (GCCs: Granulosa cumulus cells) با تخمک ها از موش هایی با سندروم تخمدان پلی کیستیک (PCOS: Polycystic ovarian syndrome) طراحی شد.

  مواد و روش ها

  سلول های کومولوس-گرانولوزای طبیعی از 10 موش NMRI ماده بالغ (35-30 گرم، 8-7 هفته) جمع آوری شد و در محیط کشت MEM-α تامین شده با 5% سرم جنین گاوی به مدت 48-24 ساعت کشت داده شدند (cells/well106</sup>×1). سپس، تخمک های حباب زاینده از موش هایی با سندروم تخمدان پلی کیستیک در حضور GCCs طبیعی کشت داده شده (گروه تجربی) و بدون حضور GCCs (گروه کنترل) کشت داده شدند. میزان بلوغ آزمایشگاهی و کیفیت تخمک های PCOs به وسیله ارزیابی بیان ژن TFAM</em> (qReal Time-PCR) و Cx43</em> و ارتباط بین تخمک های PCOs و GCCs طبیعی بعد از 24 ساعت از کشت دنبال شد.

  نتایج

  هم کشتی GCCs طبیعی و تخمک های PCOs در گروه تجربی کمپلکسی بنام کمپلکس  GCCsطبیعی-تخمک PCOs تشکیل داد. میزان بلوغ این کمپلکس ها به طور معنی داری در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافت (001/0 >p). تفاوت معنی داری در بیان ژن های Cx43 (001/0 > p) و TFAM (03/0 = p) در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل پیدا شد. همچنین ارتباط بین تخمک های PCOs و GCCs طبیعی در تصاویر میکروسکوپ الکترونی نگاره مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  هم کشتی با GCCs طبیعی منجر به بهبود پتانسیل تخمک های PCOs برای ورود به تقسیمات میوزی می شود که ممکن است منتج به بهبود تکنیک های کمک باروری شود.
   

  کلیدواژگان: PCOs، هم کشتی، سلول های کومولوی گرانولوزا، IVM، Cx43
 • صفحات 997-1004
  مقدمه

  سندرم تخمدان پلی کیستیک شایع ترین بیماری در جوامع امروزی برای زنان است، بنابراین برخی از ترکیبات گیاهی ممکن است از نظر خوراکی و آزمایشگاهی برای این بیماران مفید باشد.

  هدف

  هدف از این مطالعه بررسی تاثیر کورکومین بر لقاح آزمایشگاهی تخمک های بدست آمده از سندرم تخمدان پلی کیستیک تجربی بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، از موش های NMRI در سنین 6 تا 8 هفته استفاده شد. موش ها به دو گروه کنترل و PCOS تجربی تقسیم شدند. برای القاء PCOS تجربی، استرادیول والرات (100 میلی گرم بر کیلوگرم، به صورت داخل صفاقی) تزریق شد. سپس برای تخمک گذاری ابتدا با تزریق با 5/7 واحد PMSG در حجم 1/0 میلی لیتر و 46-48 ساعت بعد با تزریق 5/7 واحد hCG در حجم 1/0 میلی لیتر انجام شد. ظرفیت تام آنتی اکسیدانی (TAC)، و تولید مالون دی آلدیید (MDA)، در بافت تخمدان و سرم خون در همه گروه ها مورد بررسی قرار گرفت. سرانجام، کورکومین 6، 12 و 24 میکرومولار به محیط کشت تخمک های گروه PCOS اضافه شد و رشد، توسعه رویانی در گروه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

  نتایج

  درصد بالایی از تخمک ها برای لقاح، از نظر تعداد و کیفیت در گروه سندرم تخمدان پلی کیستیک در وضعیت خوبی نبوده و سلول های کومولوسی آن ها به خوبی توسعه نیافته بودند. میانگین درصد لقاح، درصد رویان دو سلولی و درصد بلاستوسیست در گروه کورکومین نسبت به گروه PCOS افزایش معنی داری نشان داد. به طوریکه این افزایش در گروه 24 میکرومول کورکومین معنی دار بود. علاوه براین، کورکومین باعث کاهش لیز و تکه تکه شدن می شود و درصد رویان های متوقف شده را کاهش می دهد.

  نتیجه گیری

  افزودن کورکومین برای بهبود رشد جنین و جلوگیری از اثرات مضر رادیکال های آزاد اکسیژن بر محیط کشت، توصیه می شود در شرایط عادی بدون استرس اکسیداتیو غلظت خاصی از کورکومین را اضافه کنید.

  کلیدواژگان: سندرم تخمدان پلی کیستیک، لقاح آزمایشگاهی، کورکومین، موش
 • صفحات 1005-1014
  مقدمه

  بارداری های مکرر در نوجوانی بار عمده ای بر سیستم مراقبت های بهداشتی در سراسر جهان وارد می کند.

  هدف

  هدف ما مقایسه نوجوانان با بارداری اول و سوم و ارزیابی احتمال بروز عوارض نوزادی در آن ها بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی بر روی دختران نوجوان 19 ساله یا جوانتر با حاملگی تک قلو انجام شد. افراد (298 = n) طی 12 ماه غربالگری شدند. نود و شش زن بر اساس معیارهای خروج از مطالعه حذف شدند. بقیه افراد (202 نفر) به دو گروه تقسیم شدند: نوجوانان با بارداری اول (96 نفر) و نوجوانان با بارداری سوم (47 نفر). این افراد در طول بارداری و زایمان تحت نظر قرارگرفته شدند. حجم نمونه نهایی در گروه بارداری اول و سوم به ترتیب 96 و 47 نفر بود.

  نتایج

  خطر پره اکلامپسی در گروه با بارداری اول معنی دار بود (01/0 = p). وزن کم هنگام تولد، نمره آپگار پنج دقیقه زیر 7، و پذیرش در بخش مراقبت های ویژه نوزادان مهم ترین پیامدهای نوزادی در گروه با بارداری اول بودند. در گروه با بارداری سوم، پیش بینی کننده های مهم عوارض نوزادی شامل این موارد بود: سن بسیار پایین در بارداری اول (کمتر یا مساوی 15 سال)، فاصله بین بارداری کمتر از 2 سال، کم خونی فعلی، و سابقه عوارض مامایی و/یا عوارض نوزادی در بارداری های قبلی.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج به دست آمده، نوجوانان با اولین بارداری نتایج مشابه ای از نظر مامایی (به جز پره اکلامپسی) با نوجوانان با بارداری سوم داشتند، در حالی که عوارض نوزادی در گروه با بارداری اول بیشتر بود. در مجموع می توان نوزادان پرخطر در بارداری سوم را بر اساس پارامترهای ذکر شده در بالا پیش بینی کرد.

  کلیدواژگان: بارداری در نوجوانی، عوارض، نوزاد
 • صفحات 1015-1024
  مقدمه

  پیشرفت در فناوری DNA نوترکیب، به تولید فولیتروپین آلفا منجر شده است. هورمون نوترکیب تحریک کننده فولیکول (FSH) به منظور تحریک بلوغ فولیکولی استفاده می شود.

  هدف

  به منظور مقایسه اثربخشی و ایمنی یک محصول بیوسیمیلار FSH نوترکیب (سینال اف®، سیناژن، ایران) با داروی مرجع (گونال اف®، Merck Serono، آلمان) در خانم هایی که تحت تحریک تخمدانی برای تزریق اسپرم داخل سیتوپلاسمی (ICSI) قرار می گیرند.

  مواد و روش ها

  در این کارآزمایی تصادفی سازی شده که با گروه کنترل انجام شده است، حجم نمونه برابر با 200 خانم (با سن کمتر از 35 سال، کاندید انجام ICSI) محاسبه شد. شرکت کنندگان تنظیم کاهشی هیپوفیز را با داروی بوسرلین آغاز نمودند. آن ها به صورت روزانه 150 واحد بین المللی سینال اف® یا گونال اف® را از روز دوم سیکلشان دریافت کردند. پیامد اولیه مطالعه درصد تخمک های متافاز 2 (MII) بوده است. پیامدهای ثانویه شامل تعداد و کیفیت تخمک های خارج شده، مدت تحریک تخمدانی، نرخ باروری، کیفیت جنین، تعداد بارداری های بالینی و ongoing و میزان بروز سندرم تحریک بیش از حد تخمدان (OHSS) (به عنوان یک شاخص ایمنی مهم) بود.

  نتایج

  در مجموع 208 خانم وارد این کارآزمایی شدند که از میان آن ها 200 نفر طول مدت مطالعه را به طور کامل سپری کردند. تحریک تخمدانی با سینال اف® منجر به درصدی از تخمک های MII شد که با گروه گونال اف® قابل مقایسه بود (64/78% برای سینال اف® در مقابل 02/80% برای گونال اف®؛ 81/0 = p). تفاوت آماری معناداری از جنبه پیامدهای ثانویه میان دو گروه دیده نشد.

  نتیجه گیری

  بر اساس درصد تخمک های MII در خانم های با سن کمتر از 35 سال که تحت ICSI قرار گرفتند، ثابت شد که داروی سینال اف® نسبت به داروی گونال اف® non-inferior است. نتایج ما تایید می کند که اثربخشی و ایمنی سینال اف® و گونال اف® مشابه است.

  کلیدواژگان: فولیتروپین آلفا، بیوسیمیلار، اثربخشی، ایمنی، تزریق اسپرم داخل سیتوپلاسمی
|
 • Chinyere Charity Ezeanya-Bakpa*, Nneka Regina Agbakoba, Charolette Blanche Oguejiofor, Ifeoma Bessie Enweani-Nwokelo Pages 951-958
  Background

  Genetic evidence of asymptomatic Mycoplasma hominis and Ureaplasma urealyticum infection associated with infertility among females is lacking because suitable high throughput molecular methods have not been applied.

  Objective

  This study aimed to explore the occurrence of M. hominis and U. urealyticum in the genital tract of females with asymptomatic infection and infertility as well as determine their genetic relatedness.

  Materials and Methods

  The study group included 100 asymptomatic females and 31 females diagnosed with infertility. Sequencing of the 16S rRNA gene following DNA extraction was performed directly from endo-cervical swabs. Phylogenetic analysis established the genetic linkage between the isolates from both groups.

  Results

  In asymptomatic females, M. hominis and U. urealyticum were detected with a prevalence of 8% and 2% respectively. Among females with infertility, the prevalence was 6.45% and 3.23% for M. hominis and U. urealyticum respectively. In both groups, M. hominis occurred significantly more frequently. Phylogenetic analysis revealed three distinct clusters in both groups: two with already characterized M. hominis and Ureaplasma species (28.6% of the overall Mycoplasma spp.) and one distinct cluster matched with U. urealyticum. Furthermore, all M. hominis from asymptomatic females clustered significantly with infertility contrary to U. urealyticum. The M. hominis cluster was significantly linked to two strains from China.

  Conclusion

  The sequence analysis of Mycoplasma and Ureaplasma in the genital tract of asymptomatic and infertile females showed significant association; therefore, it is paramount to consider them as possible etiologic agents of infertility and genital infection especially when the etiology of infertility is unknown.

  Keywords: Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Genetic linkage, Asymptomatic infections, Infertility
 • Zohreh Manoochehri, Sara Manoochehri, Farzaneh Soltani, Leili Tapak, Majid Sadeghifar* Pages 959-968
  Background

  Preeclampsia is a type of pregnancy hypertension disorder that has adverse effects on both the mother and the fetus. Despite recent advances in the etiology of preeclampsia, no adequate clinical screening tests have been identified to diagnose the disorder.

  Objective

  We aimed to provide a model based on data mining approaches that can be used as a screening tool to identify patients with this syndrome and also to identify the risk factors associated with it.

  Materials and Methods

  The data used to perform this cross-sectional study were extracted from the clinical records of 726 mothers with preeclampsia and 726 mothers without preeclampsia who were referred to Fatemieh Hospital in Hamadan City during April 2005-March 2015. In this study, six data mining methods were adopted, including logistic regression, k-nearest neighborhood, C5.0 decision tree, discriminant analysis, random forest, and support vector machine, and their performance was compared using the criteria of accuracy, sensitivity, and specificity.

  Results

  Underlying condition, age, pregnancy season and the number of pregnancies were the most important risk factors for diagnosing preeclampsia. The accuracy of the models were as follows: logistic regression (0.713), k-nearest neighborhood (0.742), C5.0 decision tree (0.788), discriminant analysis (0.687), random forest (0.758) and support vector machine (0.791).

  Conclusion

  Among the data mining methods employed in this study, support vector machine was the most accurate in predicting preeclampsia. Therefore, this model can be considered as a screening tool to diagnose this disorder.

  Keywords: Preeclampsia, Random forest, C5.0 decision tree, Support vector machine, Logistic regression
 • Seyyed Mohsen Sadatinejad, Alireza Farokhian, Mohsen Taghadosi*, Seyed Gholamabbas Mosavi Pages 969-978
  Background

  Sexual dysfunctions are common in men with ischemic heart disease, especially in men undergoing therapeutic interventions.

  Objective

  This study intended to assess the effect of counseling on depression, anxiety, stress, sexual knowledge and sexual quality of life in men after invasive coronary interventions in the post catheterization department of Kashan Shahid Beheshti Hospital during 2018.

  Materials and Methods

  The study population consisted of 54 male participants who had undergone an invasive coronary intervention. The intervention group received counseling and the control group underwent the standard ward routine. Data were collected using the depression anxiety stress scales, abraham's sexual quality of life, and the Yi-Hung Sexual Knowledge questionnaires before discharge and also two months later.

  Results

  Within two months, the intervention group’s mean score of sexual knowledge significantly increased, compared with the control group, from 12.37 to 14.81 (p ≤ 0.001). The intervention group’s mean score of sexual quality of life also significantly increased, compared with the control group, from 48.2 to 60.7 (p ≤ 0.001). Moreover, the mean anxiety score changed in the intervention group from 11.18 to 5.25, again a significant difference compared with the control group (p = 0.01). But, the differences in the depression and stress scores were not significant.

  Conclusion

  Our findings suggest that sexual counseling may improve sexual knowledge, sexual quality of life and anxiety in men following invasive coronary intervention, but might not reduce their stress or depression. Further studies are needed to confirm these findings.

  Keywords: Percutaneous transluminal coronary angioplasty, Coronary artery bypass graft, Life quality, Depression, Anxiety neuroses, Sex counseling
 • Vinita Singh*, Neelam Tamar, Zamir Lone, Esha Das, Rajshree Sahu, Sagarika Majumdar Pages 979-986
  Background

  Research examining the role of vitamin D deficiency and the development of menstrual disorders in women is of widespread interest. Studies have been published showing that supplementation with high-dose vitamin D can lead to the restoration of the menstrual cycle. We lack adequate information regarding the effect of vitamin D levels on the physiology of menstruation and further on fertility in women of reproductive age due to the contradictory results reported by studies.

  Objective

  To study the association of 25-hydroxy vitamin D with menstrual cycle characteristics including long and short cycle length and cycle irregularity.

  Materials and Methods

  In this cross-sectional study, serum vitamin D level of 166 women attending an outpatient department with menstrual irregularities after excluding all obvious causes of menstrual disorders (n = 83) between April-June 2019 were measured and were compared with women of similar profiles with complaints other than menstrual irregularities (n = 83).

  Results

  A decreased level of vitamin D was associated with a 13.3 times odds of an irregular cycle (OR (95% CI): 13.30 (5.79-30.60), p < 0.001). 25-hydroxy vitamin D was not associated with age or body mass index. We found a significant difference (p < 0.001) in mean vitamin D levels among the females with irregular cycles vs. regular cycles.

  Conclusion

  Vitamin D plays a role in the physiology of reproduction specific to the menstrual cycle and ovulation. Long-term prospective studies assessing the exact cutoff value and the exact dose of supplementation required are needed.

  Keywords: Menstrual disturbances, Ovulation, Reproductive period, Vitamin D deficiency, Dietary supplements, Polycystic ovarian syndrome
 • Amaneh Moradi, Fatemeh Ghasemian*, Farhad Mashayekhi Pages 987-996
  Background

  The dialogue between oocytes and their surrounding cells plays a major role in the progress of oocyte meiosis and their developmental potential.

  Objective

  This study aimed to evaluate the effect of co-culture of normal granulosa-cumulus cells (GCCs) with oocytes from polycystic ovarian syndrome (PCOS) mice.</span>

  Materials and Methods

  Normal GCCs were collected from 10 virgin adult Naval Medical Research Institute female mice (30-35 gr, 7-8 wk old), and were cultured in an alpha-minimum essential medium supplemented with 5% fetal calf serum for 24-48 hr (1×106 </sup>cells/well). Then, germinal-vesicle oocytes from PCOS mice were cultured in the presence of cultured normal GCCs (experimental group) and without GCCs (control group). The maturation rate and quality of the PCOS oocytes were examined by evaluating TFAM</em> and Cx43</em> gene expression (qReal Time-PCR) and the connection among PCOS oocytes and normal GCCs after 24 hr of culture.</span>

  Results

  The co-culture of normal GCCs and PCOS oocytes in the experimental group led to the formation of a complex called a PCOS oocyte-normal GCCs complex. The maturation rate of these complexes was significantly increased compared to that of the control group (p ≤ 0.001). A significant difference was also found in the expression of Cx43</em> (p ≤ 0.001) and TFAM</em> (p < 0.05) genes in the experimental group compared with the control group. The connection between PCOS oocytes and normal GCCs was observed in the scanning electron microscope images.

  Conclusions

  Co-culture with normal GCCs improves the capacity of PCOS oocytes to enter meiosis, which may result in the promotion of assisted reproduction techniques.

  Keywords: PCOS, Co-culture, Granulosa-cumulus cells, IVM, Cx43
 • Yousef Nasiri Bari, Vahab Babapour, Abbas Ahmadi*, Morteza Zendehdel Kheybari, Ghasem Akbari Pages 997-1004
  Background

  Polycystic ovary syndrome (PCOS) is a common disease in women. Some plant compounds which have antioxidant properties, such as curcumin, may be useful for these patients when delivered orally or in vitro.

  Objective

  The aim of this study was to evaluate the impact of PCOS on oocyte quality and the effect of curcumin on in vitro fertilization of oocytes.

  Materials and Methods

  In this experimental study, naval medical research institute (NMRI) mice aged six to eight wk were used. Mice were divided into five experimental groups (control, experimental PCOS, curcumin 6, 12 and 24 μM). To induce experimental PCOS, estradiol valerate (100 mg/kg, IP) was injected. The total antioxidant capacity and production of malondialdehyde in ovarian tissue and blood serum were evaluated in all groups. Finally, 6, 12 and 24 μM of curcumin were added to the culture medium of the PCOS group oocytes and development in the different groups was evaluated.

  Results

  A high percentage of oocytes for fertilization were not in good condition in terms of number and quality in the group of PCOS. The addition of curcumin to the embryo culture medium was associated with a higher percentage of fertilized oocytes, two-cells and blastocysts. This increase was significant at a concentration of 24 μM (p ≤ 0.001).</span>

  Conclusion

  Adding curcumin to improve fetal growth and prevent the harmful effects of oxygen free radicals on the culture medium, it is recommended to add a certain concentration of curcumin under normal conditions without oxidative stress (OS).

  Keywords: Polycystic ovary syndrome, In vitro fertilization, Curcumin, Mice
 • Shaymaa Kadhim Jasim, Hayder Al-Momen*, Ali Abdul Razzak Obaid Pages 1005-1014
  Background

  Repeated teenage pregnancy is a major burden on the healthcare system worldwide.

  Objective

  We aimed to compare teenagers with their first and third pregnancies and to evaluate the likelihood of neonatal complications.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was performed on female teenagers (aged ≤ 19 yr) with singleton pregnancies. The subjects (n = 298) were screened over 12 months. Ninety-six women were excluded, based on the exclusion criteria. The remaining subjects (n = 202) were divided into two groups: teenagers with first pregnancy (n = 96) and teenagers with third pregnancy (n = 47). The subjects were observed throughout pregnancy and delivery. The final sample size of the first and third pregnancy groups was 96 and 47, respectively.

  Results

  There was a significant risk of preeclampsia in the first pregnancy group (p = 0.01). Low birth weight, five-min Apgar score < 7, and neonatal intensive care unit admission were the most significant neonatal outcomes in the first pregnancy group. In the third pregnancy group, significant predictors of neonatal complications included very young age in the first pregnancy (≤ 15 yr), an inter-pregnancy interval < 2 yr, current anemia, and history of obstetric and/or neonatal complications in previous pregnancies.

  Conclusion

  Based on the results, teenagers with their first pregnancy had comparable obstetric outcomes (except for preeclampsia) as teenagers with their third pregnancy, whereas neonatal complications occurred more frequently in the first pregnancy group. Overall, we can predict high-risk neonates in the third pregnancy, based on the abovementioned parameters.

  Keywords: Teenage pregnancy, Complications, Neonate
 • Batool Hossein Rashidi*, Khashayar Sayyari, Ramin Heshmat, Saeid Amanpour, Ensieh Shahrokh Tehraninejad, Masoumeh Masoumi, Farhang Rezaei Pages 1015-1024
  Background

  Advances in recombinant DNA technology led to the development of recombinant follitropin alfa. Recombinant human follicle-stimulating hormone products are used to stimulate follicular maturation.

  Objective

  To compare the efficacy and safety of a biosimilar-candidate recombinant human follicle-stimulating hormone (Cinnal-f®; CinnaGen, Iran) with the reference product (Gonal-f®; Merck Serono, Germany) in women undergoing ovarian stimulation for intracytoplasmic sperm injection (ICSI).

  Materials and Methods

  In this randomized controlled trial, a total sample size of 200 women (age < 35 yr, candidate for ICSI) was calculated. Participants began a pituitary downregulation protocol with buserelin. They received 150 IU daily of either Cinnal-f® or Gonal-f® from the second day of their cycle. The primary outcome of the study was the percentage of metaphase II (MII) oocytes. The secondary outcomes included the number and quality of oocytes retrieved, duration of stimulation, fertilization rate, embryo quality, the number of clinical and ongoing pregnancies, and the incidence of ovarian hyperstimulation syndrome (as an important safety marker).

  Results

  A total of 208 women were enrolled, of whom, 200 completed the study period. Ovarian stimulation with Cinnal-f® resulted in a comparable percentage of MII oocytes as with Gonal-f® (78.64% vs 80.02%, respectively; p = 0.81). No statistically significant difference was seen in the secondary outcomes between the groups.

  Conclusion

  Cinnal-f® proved non-inferior to Gonal-f®, based on the percentage of MII oocytes in women aged < 35 yr undergoing ICSI. Our findings confirm that the efficacy and safety profiles of Cinnal-f® and Gonal-f® are similar.

  Keywords: Follitropin alfa, Biosimilar, Efficacy, Safety, Intracytoplasmic sperm injection
 • Saleheh Tajalli, Asad Imani* Pages 1025-1026