فهرست مطالب

مطالعات فرهنگ - ارتباطات - پیاپی 55 (پاییز 1400)

فصلنامه مطالعات فرهنگ - ارتباطات
پیاپی 55 (پاییز 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/09/30
 • تعداد عناوین: 12
|
 • حسن بشیر، محسن جوهری* صفحات 7-37

  پیش از آغاز دوران مدرن و توسعه اعجاب آور فناوری ارتباطات جمعی، مقوله هنر در کانون توجه اهالی اندیشه بود. اما پس از بسط رسانه های جمعی و توسعه ادبیات حوزه فرهنگ و ارتباطات، نسبت مقولاتی از قبیل هنر، فرهنگ و ارتباطات مغفول ماند و همین مسئله معضلات فراوانی را موجب شد. این پژوهش بر آن است که، با بررسی برخی از سازه های مفهومی و نظری موجود، به بررسی رابطه سه مقوله هنر، فرهنگ و ارتباطات بپردازد. ابتدا مفاهیم «هنر»، «فرهنگ»، «ارتباطات» و «فرهنگ و ارتباطات» واکاوی شدند و سپس آرا و دیدگاه های متفکرانی همچون هایدگر، بنیامین، نصر، آوینی و مددپور در حوزه نسبت بین این مقولات بررسی شدند و جمع بندی با دو رهیافت توصیفی و تجویزی صورت گرفت و اتخاذ رویکرد «ارتباطات هنرمندانه فرهنگ ساز» به مثابه نسبت مطلوب بین مقولات پیشنهاد شد.

  کلیدواژگان: هنر، فرهنگ و ارتباطات، رسانه، زیبایی شناسی، پروپاگاندا
 • رویا جهانگیری زرکانی، شهناز هاشمی*، علی گرانمایه پور صفحات 39-62
  به دست آوردن سلامت جسمی در دنیای امروز به یادگیری و افزایش سطح دانش عمومی نیاز دارد که آن هم در گرو رسانه است. سواد سلامت مجموعه ای از مهارت های شناختی و اجتماعی است که تعیین کننده انگیزه و توانایی افراد برای به دست آوردن و دسترسی به اطلاعات، درک و استفاده از آن ها برای ارتقا و حفظ سلامت افراد است. اهمیت برهم کنش سواد رسانه ای و سواد سلامت جسمی چنان ظریف است که به سلامتی یا بیماری فرد منجر خواهد شد. پژوهش پیش رو در جامعه آماری شهروندان بالای 18 سال شهر بندرعباس با حجم نمونه 384 نفر انجام شد. در این پژوهش پرسش نامه را با روش میدانی و تکنیک پیمایش در نرم افزار های SPSS و Smart PLS تحلیل کردیم و به بررسی شالوده ارتباط، بعدهای سواد رسانه ای و سواد سلامت جسمی پرداختیم. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین سواد رسانه ای (36/0) و ابعاد آن یعنی ارزش یابی اطلاعات (42/0)، ترکیب اطلاعات (32/0)، استفاده هدفمند (37/0)، تبادل اطلاعات (28/0) و چگونگی استفاده از رسانه ها (26/0) با سواد سلامت شهروندان ارتباطی مثبت و مستقیم و معنادار وجود دارد. نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری (Smart PLS) نیز نشان دادند که در کل اثر متغیر مستقل سواد رسانه ای بر سواد سلامت جسمانی شهروندان به میزان 50/0 است.
  کلیدواژگان: سواد رسانه ای، سلامت جسمانی، سواد سلامت جسمی، شهر بندرعباس
 • سید حسن آذری*، مهدی منتظرقائم، سعید باقری صفحات 63-96

  روزنامه نگاری سبک زندگی با توجه به گستردگی، مخاطب پسندی و روند فزاینده آن جایگاه و اهمیت بالایی را در روزنامه نگاری امروز به خود اختصاص داده است. در این میان، نظام رسانه ای و بافت فرهنگی و اجتماعی هر جامعه ای متغیری مهم است که در میزان، ماهیت و شیوه استفاده از این نوع روزنامه نگاری نقش تعیین کننده ای دارد. ازاین رو مقاله حاضر فراوانی استفاده از موضوعات مختلف روزنامه نگاری سبک زندگی را در وبگاه های خبری کشور مورد سنجش قرار داده و در ادامه به‎ صورت عمقی تر، ماهیت و ویژگی های هرکدام از مقوله ها را دسته بندی و تحلیل می کند. روش تحقیق استفاده شده در بخش اول تحلیل محتوای کمی، و در بخش دوم نوع کیفی آن است. جامعه آماری تحقیق اخبار منتشرشده در پنج وبگاه خبری پرمخاطب کشور (بر اساس رتبه بندی الکسا در بهار 1397) شامل تابناک، ایسنا، باشگاه خبرنگاران جوان، جام نیوز و فارس در شش ماه دوم سال 1396 بوده است. حجم نمونه نیز 10 درصد از جامعه آماری، یعنی 18 روز، و به صورت تصادفی نظام مند انتخاب شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که در دوره زمانی مطالعه شده 2,535 مطلب از نوع روزنامه نگاری سبک زندگی بوده و باشگاه خبرنگاران جوان، تابناک، جام نیوز، فارس و ایسنا به ترتیب بیشترین و کمترین مطالب را در این زمینه منتشر کرده اند. ذیل روزنامه نگاری سبک زندگی، درمجموع سه مقوله «سلامت»، «مذهب» و «فناوری فردی» به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار گرفته اند. اما یافته های حاصل از تحلیل محتوای کیفی نشان می دهد روزنامه نگاری سبک زندگی در وبگاه های خبری مطالعه شده را می توان در طیفی نشان داد که یک سوی آن مذهب و سلامت و سوی دیگر آن سبک زندگی سلبریتی ها و مد و زیبایی است.

  کلیدواژگان: روزنامه نگاری سبک زندگی، وبگاه های خبری، سبک زندگی، مشاوره، مصرف
 • سید حامد حسینیان، مسعود کیانپور*، علی ربانی خوراسگانی صفحات 97-121

  تبلیغ دین فراگرد ارتباط بین مردم و روحانیت با هدف ترویج آموزه های دینی است و انواع اختلال ارتباطی مانعی موثر در این زمینه خواهند بود و شناسایی آن ها از منظر جامعه شناسی ارتباطات می تواند نسخه مناسبی را برای ارتقای کیفی تبلیغ دین ارایه دهد. چارچوب مفهومی این پژوهش بر اساس مدل «منبع معنی» بنا نهاده شده که به روند فراگرد ارتباط و اختلالات آن می پردازد و پژوهشگران، با بهره گیری از روش توصیف کیفی ساندلوسکی و مصاحبه های عمیق با طلاب نخبه تبلیغی، اختلال معنایی در تبلیغ دین را توصیف کرده اند. میدان تحقیق تمامی روحانیون مبلغی هستند که هر ساله در دفتر تبلیغات اسلامی، تلاش های تبلیغی آن ها ارزیابی می شود. نمونه گزینی نیز 21 نفر از نخبگان تبلیغی هستند که در دو همایش «برترین های تبلیغ» تقدیر شدند. براساس بازنمایی داده ها، مشارکت کنندگان، مفاهیم مهجورشده آیات و روایات، تفسیر به رای و غلط خوانی، ذیل مقوله «قرآن گریزی» و همچنین مفاهیم منبری های خواب پرداز، خرافه زایی، درویش گرایی و کرامت سازی، ذیل مقوله «خواب زدگی و خرافه گرایی» توصیف شده اند. همچنین مشارکت کنندگان مفاهیم کلیشه های محتوایی، تعمیمی و زمانی را ذیل مقوله «کلیشه های تبلیغی»؛ و مفاهیم جامعه گریزی، کارکرد گریزی و منظومه گریزی را ذیل مقوله «دین فردی» توصیف کرده اند.

  کلیدواژگان: توصیف کیفی، روحانیت، تبلیغ دین، مبلغان نخبه، اختلال معنایی، فراگرد ارتباط
 • امیدعلی مسعودی*، غلام حسین اسلامی فرد صفحات 123-152
  موضوع پژوهش پیش رو ارایه الگوی نقش شبکه های اجتماعی در چرخه اطلاع رسانی خبرگزاری ها با تاکید بر خبرگزاری ایرنا و فرانس پرس است. این پژوهش با استفاده از روش مصاحبه عمقی و با روش دلفی انجام شده است. جامعه پژوهش این مقاله متخصصان حوزه خبرگزاری ها و استادان روزنامه نگاری بودند که از میان آنان با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی 18 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات به دست آمده از مصاحبه ها از روش کدگذاری استفاده شد. نتایج به دست آمده از مصاحبه ها نشان داد که شبکه های اجتماعی بیشتر ابزاری در خدمت خبرگزاری ها هستند و خبرگزاری ها به تناسب محتوا یا موضوع خبر از بسته های مختلف خبری در شبکه های اجتماعی بهره می برند؛ بسته هایی که از قالب های رسمی خبر فاصله دارند. همچنین براساس نتایج، خبرگزاری ها و شبکه های اجتماعی هم پوشانی رسانه ای دارند. با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت خبرگزاری ها باید به ارزش های خبری در شبکه های اجتماعی و نگارش خبر برای شبکه های اجتماعی توجه کنند تا از تحولات عرصه روزنامه نگاری عقب نمانند.
  کلیدواژگان: چرخه اطلاع رسانی، خبرگزاری، روش دلفی، شبکه های اجتماعی، همگرایی رسانه ای
 • زینب متقی*، منصور حقیقتیان، رضا اسماعیلی صفحات 153-176

   مفاهیم سرمایه اجتماعی و فرهنگی، بعد از تیوریزه شدن از سوی صاحب نظران، اکنون برای تحلیل و تبیین های مختلفی در علوم انسانی به کار می روند. هدف این مقاله بررسی تاثیر سرمایه های اجتماعی و فرهنگی والدین بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه اول شهرضا (اصفهان) در سال تحصیلی 97-98 است. روش پژوهش پیمایشی بوده و با تکنیک پرسش نامه صورت گرفت. از جامعه آماری با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و براساس جدول مورگان تعداد 386 دانش آموز به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه های استاندارد مهارت های اجتماعی (با چهار مولفه خودکنترلی، همدلی، ابراز وجود و همکاری گرشام، الیوت، وانس و کوک (2011)؛ سرمایه فرهنگی (با مولفه های سرمایه عینی، ذهنی و نهادینه شده) و سرمایه اجتماعی (با مولفه های ارتباطات درون و بیرون، ساختار درون و بیرون خانواده اکبری، نجفی و ندریان (1396)) بودند که پایایی پرسش نامه با آزمون آلفای کرونباخ 86/0 حاصل شد. یافته ها نشان دادند سرمایه های اجتماعی و فرهنگی والدین با مهارت های اجتماعی (69/0=r و 000/0=p) و (39/0=r و 000/0=p) به ترتیب رابطه معناداری دارند. براساس نتایج معادلات ساختاری (SEM) با نرم افزار آموس، سرمایه های اجتماعی و فرهنگی توانستند 46 درصد (46/0=R2) متغیر ملاک (مهارت های اجتماعی) را تبیین کنند.

  کلیدواژگان: مهارت های اجتماعی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی، دانش آموزان شهرضا
 • علی نقی فقیهی، سوسن بهرامی، رضا جعفری هرندی، سهراب عبدی زرین* صفحات 177-198

  هدف پژوهش حاضر ارزیابی برنامه های فرهنگی دانشگاه قم در تربیت دانشجویان از دیدگاه استادان و دانشجویان در سال تحصیلی 98-1397 است. پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی و تحلیلی است. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان کارشناسی دختر و استادان زن دانشگاه قم در سال تحصیلی 98-1397 است که 357 نفر از دانشجویان دختر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و 152 نفر از استادان زن به روش نمونه گیری هدفمند جهت پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته ارزیابی فعالیت های فرهنگی دانشگاه است که روایی و پایایی آن تایید شد. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS-23 و با آزمون های t، ANOVA و LSD انجام شد که نتایج پژوهش نشان داد دانشجویان معتقد بودند نقش برنامه های فرهنگی در تربیت دانشجویان به میزان متوسط بوده است که این اثربخشی به ترتیب در تربیت اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی بیشتر از متوسط؛ در تربیت سیاسی به میزان متوسط و در تربیت فرهنگی هنری کمتر از متوسط بوده است. همچنین از دیدگاه استادان، نقش برنامه های فرهنگی دانشگاه در تربیت دانشجویان کمتر از متوسط بوده است که این اثربخشی به ترتیب در تربیت اعتقادی در حد متوسط؛ و در تربیت اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هنری کمتر از متوسط بوده است. برنامه ریزی فرهنگی ابزاری برای دستیابی به توسعه فرهنگی است که خود مهم ترین ابزار دستیابی به توسعه پایدار است. لازم است که برنامه های فرهنگی دانشگاه ها مرتبط با نیاز و علایق دانشجویان باشد تا میزان اثربخشی این برنامه ها افزایش یابد.

  کلیدواژگان: برنامه های فرهنگی، دانشگاه قم، تربیت، دانشجویان، استادان
 • کریم خان محمدی*، خدیجه قاضی خانی صفحات 199-222
  مطالعه اسناد تاریخی همواره جذابیت دارد. زیرا گذشته آیینه آینده است، به ویژه گذشته نزدیک و آن هم مقاطع حساس، بیشتر خود را نمودار می کند و با فرافکنی روند می توان الگویی برای آیندگان ترسیم نمود. ازجمله مقاطع متمایز و برجسته در تاریخ ملت ها بازه زمانی جنگ است. دوران جنگ، انسان ها را متمایز نموده و افراد درگیر در آن همچون کنشگران مناسک در وضعیت آرمانی سیر می کنند. درواقع جنگ «جماعت واره» یا «درامای اجتماعی» است که بازیگران اصلی آن رزمندگان هستند. تبلوریافتگان جنگ، به ویژه از نوع دفاع، چنان در نقش خود غوطه ور می شوند که برخی از آن ها آگاهانه به شهادت می رسند. شهدای جنگ، معمولا برای خود رسالت فرازمانی قایل شده و به نگارش وصیت نامه عمومی رو می آورند. چنانکه نگارش وصیت نامه سیاسی- اجتماعی در زمان های دیگر مرسوم نیست اما رزمندگان در دوران جنگ عمدتا وصیت نامه می نویسند. در این مقاله با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، وصیت نامه های شهدای قم را بررسی کرده و به این نتیجه رهنمون می شویم که در زمان دفاع مقدس چنان وضعیت اسطوره ای و دراماتیک می شود که شهدا با «گرایش ابراهیمی» با داستان کربلا کاملا همذات پنداری می کنند. خودشان را یاران امام حسین (ع) و امام خمینی (ره) را حسین زمان و دشمن خمینی (ره) را یزید تلقی می کنند. ازاین روی بیشترین، مضمون انعکاس یافته در وصیت نامه ها سخنان و سیره امام حسین (ع) است. به تعبیر شهید آوینی « هر کس می خواهد ما را بشناسد داستان کربلا را بخواند»
  کلیدواژگان: شهدا، امام حسین (ع)، وصیت نامه، دفاع مقدس، قم
 • محمدتقی پیربابایی*، رحیم ایرانشاهی صفحات 223-248

  در میان نظریه‎ های جامعه شناسی، نظریه ساختاربندی گیدنز از ظرفیت مناسبی برای تبیین پدیده های اجتماعی برخوردار است. این رویکرد تلفیقی در جامعه شناسی شامل دو وجه عمده «ساخت» و «عاملیت انسان» در تحقق پدیده های اجتماعی است که گیدنز، با گذر از هریک از آن ها، توامان از الزام آور بودن ساخت ها و آزاد بودن کامل کنش های انسانی صرف نظر کرده و بر بینابین بودن آن ها تاکید می کند. بررسی بازار سنتی و اسلامی تبریز با دارا بودن سابقه تاریخی نشان می دهد که بیشتر فضاهای این بازار وقفی بوده و در طول تاریخ، علی رغم حفظ فضاها، همچنان کارکرد این فضاها نیز تداوم داشته است. در این راستا، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که نقش فرهنگ وقف و کارکرد آن چه تاثیری در ساخت یابی بازار تبریز داشته است. این مقاله به روش تفسیری تاریخی انجام شده است. جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و میدانی بوده و محدوده موردمطالعه بازار سنتی شهر تبریز است. نتایج نشان می دهد ساختار (قواعد و منابع وقف) موجب ماندگاری این فضاها و تداوم عملکردشان شده است. طبق نظریه گیدنز، ما نهادها را می سازیم و آن ها کنش های ما را شکل می دهند. در این خصوص، کنشگران مسلمان با بهره گیری از قواعد وقف، که برگرفته از ارزش های والای اسلامی است، فضاهای بازار تبریز را شکل داده اند و سپس همان فضاها کنش های کنشگران (واقفان) را شکل داده است. بنابراین می توان گفت بازار تبریز تجلی عینی ارزش ها و هنجارهای اسلامی بوده و پدیده وقف موجب شکل گیری فضاهای شهری اسلامی و تداوم عملکرد آن ها در طول زمان و مکان می شود.

  کلیدواژگان: وقف، بازار تبریز، گیدنز، عامل، ساختار
 • صدیقه میرجانی، فریبا نظری* صفحات 249-278
  هدف پژوهش پیش رو تعیین نقش فرایندهای نفوذ اجتماعی در استفاده فراگیر از شبکه های اجتماعی است. روش پژوهش توصیفی پیمایشی با رویکرد علی و جامعه پژوهش تمام دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز است که 379 نفرشان به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه آیفینیدو (2016) است که شامل ابعاد استفاده از شبکه های اجتماعی، استفاده و لذت، نفوذ اجتماعی و قصد رفتاری است. داده ها در نرم افزار spss نسخه 23 و ایموس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. یافته ها نشان داد که متغیرهای استفاده و لذت و نفوذ اجتماعی بر قصد رفتاری استفاده فراگیر از شبکه های اجتماعی تاثیر معنادار داشته و قصد رفتاری در رابطه بین استفاده و لذت و نیز نفوذ اجتماعی با استفاده فراگیر دانشجویان از شبکه های اجتماعی تاثیر معنادار دارد. ابعاد نظریه استفاده و لذت شامل ارزش سودمند، ارزش خودشناسی، ارزش سرگرمی، حفظ روابط فردی و ارتقای اجتماعی و نیز فرایندهای نفوذ اجتماعی شامل انطباق و شناسایی بر قصد رفتاری دانشجویان در استفاده از شبکه های اجتماعی تاثیر معنادار دارد؛ ولی تاثیر متغیر درونی سازی، که از فرایندهای نفوذ اجتماعی است، بر قصد رفتاری تایید نشد.
  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، قصد رفتاری، استفاده و لذت، نفوذ اجتماعی
 • علی رجب زاده طهماسبی*، محمدصادق مرکبی صفحات 279-292
  در قرن بیستم، علاوه بر پیشرفت چشمگیر فناوری و تعدد اختراعات و اکتشافات در حوزه های علمی، دگرگونی عظیمی نیز در زمینه ادبیات و نقادی صورت گرفته است. نظریه های ادبی پس از قرن بیستم مدام دچار تغییر و تحول شده و هر بار معیارهای تازه تری مطرح می شوند. معیار و شاخص هایی که به وجود می آیند مسیرهای تازه ای را پیش روی اهالی ادبیات و نظریه پردازان فرهنگی و هنری می گشایند. در هر دوره ای برای هنر و نظریه های ادبی و نقادی، تعریف ها و نظریه ها و چارچوب هایی مطرح و پذیرفته بوده است. اما آنچه امروز به عنوان یک نکته مهم به پذیرش عام رسیده آن است که تعدادی از نظریه ها موقتی هستند و دیر یا زود دیگرگون خواهند شد. این معیارها مدام در حال تغییرند و این تغییرات به سرعت پیش می رود. پژوهش حاضر تلاش دارد که به موضوع موقتی یا پایدار بودن نظریه های نقادی بپردازد. این مسئله همواره به صورت پرسشی اساسی مطرح بوده است که آیا روش های نقادی به منشی علمی و قانونمند تبدیل شده اند و توانسته اند به معیارهای خود نظم ببخشند. آنچه تحت عنوان کلی نقد مدرن در اوایل قرن بیستم آغاز می شود، بر مبنای منطق استدلال علمی و همسو با جنبش زبان شناسی، تلاشی است برای یافتن دیپلماسی و مبانی علمی نقد ادبیات و هنر که با نظریه فرمالیسم آغاز شد و نظریه های پس از آن ادامه یافت. برای تحلیل این مسیله، سه نظریه ادبی فرمالیسم، ساختارگرایی و پساساختارگرایی در این تحقیق به روش تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: نظریه های نقادی، فرمالیسم، ساختارگرایی، پساساختارگرایی
 • مهیار کمالی سراجی، سید حیدر میرفخرالدینی*، سید مهدی شریفی، افشین امیدی صفحات 293-316

  ریسک سرمایه گذاری به منظور کسب موفقیت مالی در محصولاتی همچون فیلم های سینمایی که عمر کوتاهی دارند بسیار بالاست. در مطالعات گذشته برای تحلیل پویایی های این صنعت از مدل های خطی و ایستایی استفاده شده است که به خاطر خطی بودنشان، قادر به تحلیل واقع نگر پیچیدگی ها و پویایی های حاکم بر صنعت سینما نیستند. با توجه به اهمیت بسیار زیاد فروش فیلم های سینمایی برای سرمایه گذاران آن ها، این پژوهش با ارایه مدلی پویا مبتنی بر رویکرد پویایی سیستم به پیش بینی فروش و ارزیابی موفقیت مالی فیلم ها پرداخته است. مطالعه حاضر، با بررسی دقیق پژوهش های پیشین و همچنین از طریق مصاحبه عمیق با شش تن از خبرگان سینمایی، تمام عواملی را که ممکن است در فروش فیلم های سینمایی تاثیرگذار باشند استخراج کرده و روابط بین آن ها را مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مهم ترین عامل موثر بر فروش یک فیلم شناخت مخاطب هدف آن است. از سویی دیگر، نتایج حاکی از آن است که برای افزایش موفقیت یک فیلم در گیشه، الزامی به صرف هزینه های سنگین به منظور حضور بازیگران ستاره گران قیمت در آن نیست. همچنین عواملی دیگر مانند بازاریابی فیلم، تعداد روز های تعطیل، نظر منتقدان و کاربران، و در نهایت ژانر فیلم تاثیر بسزایی در موفقیت فروش این محصولات رسانه ای در گیشه های سینما دارند. در نهایت، پیامدهای نظری و عملی این پژوهش در عرصه صنعت سینما مورد بحث قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: پیش بینی فروش، سناریوسازی، صنعت سینما، فیلم، نگرش سیستمی
|
 • Hassan Bashir, Mohsen Johari * Pages 7-37

  Before the beginning of modern era and the amazing development of mass communication technology, art was considered and interested by thinkers. However, after the development of mass media and the development of literature in the field of culture and communication, the category of art, culture and communication was neglected and. caused many problems. This study tries to examine the relationship between three categories of art, culture and communication by studying some of the existing conceptual and theoretical structures. At the beginning, the concepts of "art", "culture", "communication" and "culture and communication" have been studied, and then the views and opinions of thinkers such as Heidegger, Benjamin, Nasr, Avini and Madadpour were investigated in the context of the relationship between these categories. For the conclusion, two descriptive and prescriptive approaches were performed and the approach of "Cultural Artistic Communication" was suggested as a desirable relationship between the categories.

  Keywords: art, culture, communication, Media, Aesthetics, propaganda
 • Roya Jahangiri Zarkani, Shahnaz Hashemi *, Ali Geranmayeh Poor Pages 39-62
  Gaining physical health in today's world requires learning and increasing the level of public knowledge which depends on the media. Health literacy is a set of cognitive and social skills which determines people's motivation and ability to obtain and access information, understanding and using them to promote and maintain people's health. The importance of the interaction between media literacy and physical health literacy is so delicate that it will lead to the health or unhealthiness of a person. The present study was conducted in the statistical population of citizens over 18 years old in the city of Bandar Abbas with sample size of 384 people, using questionnaire and survey technique. Survey was analyzed  through SPSS and Smart PLS and the foundation of communication, the dimensions of media literacy and physical health literacy were studied. Findings indicate that between media literacy (0.36) and its dimensions namely information evaluation (0.42), information composition (0.32), purposeful use (0.37), information exchange (0.28) and using media (0.26) has a positive, direct and significant relationship with citizen health literacy. Therefore, all the research hypotheses are rejected. The results of the structural equation model (Smart PLS) also showed that the overall effect of independent media literacy on citizens' health literacy is 0.50.
  Keywords: Media Literacy, Health, Physical health literacy, Bandar Abbas city
 • GASAN AZARI *, Mahdi Motazerghaem, Saeed Bagheri Pages 63-96

  Lifestyle journalism, due to its diversity, Audience-friendly and growing trend, has a high status and importance in today's journalism. Meanwhile, the media system and the cultural and social context of any society are important variables that play a determinative role in the amount, nature and method of using this type of journalism. Therefore, the present article measures the frequency of use of various topics in lifestyle journalism in the country's news sites. Afterward analyzes in more depth the nature and characteristics of each category. The research method in the first part is quantitative content analysis and in the second part, qualitative type has been used. The population of the study was the news published in five popular news sites in the country (based on Alexa ranking) including Tabnak, ISNA, Young Journalists Club, Jamnews and Fars in the second half of 2018. The sample size was /10 of the statistical population, i.e. 18 days, and were selected systematic randomization. The research findings show that in the study period, 2535 articles were published in the content of lifestyle journalism, and the YJC. , Tabnak, Jamnews, Fars and ISNA have published the most and the least content in this regard, respectively. Overall three categories of "health", "religion" and "individual technology" are ranked first to third, respectively. But findings from qualitative content analysis show that lifestyle journalism in the studied news sites can be shown in a range that includes religion and health on the one hand, and celebrities' lifestyle, fashion, and beauty on the other.

  Keywords: Lifestyle journalism, News Sites, Lifestyle, advice, Consumption
 • Seyed Hamed Hoseinian, Masoud Kianpour *, Ali Rabbani Khorasgani Pages 97-121

  The propaganda of the religion is a process of communication between people and the clergy with the aim of promoting religious teachings; and various types of communication disorders will be an effective obstacle in this regard. Identifying them from the sociological perspective of communication can provide an appropriate version to improve the quality of religious preaching. The conceptual framework of this research is based on the “meaning source” model, which deals with the communication process and its disorders. Having employed the method of Sandelowski qualitative description and conducted deep interview with the elite Islamic preachers, the researchers described the disorders in Islamic preaching. The field of research was all the clerics whose clerical effort was evaluated in the Islamic Propagation Office every year. The sample selection included 21 elite preachers who had honored in two conferences of “Preaching Excellence”. Based on the representation of the data, the abandoned concepts of verses and narrations, the subjective interpretation and misreading were categorized as “Avoiding the Koran” as well as the concepts of dreamer preachers, superstition generation, dervishism and miraculous dignity creation categorized as “dreaming and superstition”. The participants also described the concepts of content, general and temporal stereotypes under the category of “preaching stereotypes”; and the concepts of society-avoidance, function-avoidance, and system-avoidance under the category of “individual religion.”.

  Keywords: Qualitative Description, clerics, Islamic preaching, Elite preachers, Smantic disorder, communication process
 • Omid Ali Masoudi *, Gholamhousin Eslamifard Pages 123-152
  The issue of present study is to present a model for the role of social networks in informational cycle of news agencies, with emphasis on Irna and France-Presse news agencies. This research was conducted using Delphi's deep interviewing method. The research population was journalists that among them, 18 person were selected as sample, using snowball sampling method. In order to analyze the obtained information, coding method  was used . The finding showed that social networks are the tool to serve news agencies. In fact, with relevance to content or news topic, the news agencies take advantage of the various news packages on social networks, which are far from official news packages. Also, based on the results, news agencies and social networks have media overlap. According to the results, it can be said that news agencies should pay attention to news values and news writing, so as not neglect developments in the field of journalism.
  Keywords: media convergence, Social Networks, news agency, Information Cycle, Delphi method
 • Zeinab Motaghi *, Mansuor Haghighatian, Reza Esmaeli Pages 153-176

  After being theorized by the related authorities in the field, the concepts of social and cultural capital are now used for various analyses and explanations in the humanities. The present research intended to investigate the impact of parents' social and cultural capital on the social skills of junior high school students in Shahreza County (Isfahan Province) in the academic year of 2018-2019. Questionnaires were used as research tools. Using multi-stage cluster sampling, the sample size for the statistical population (n=386) was determined based on Morgan table. The standard questionnaires were the Social Skills Rating System (Gresham & Eliot, 1990) (with the four components of self-control, empathy, assertiveness, collaboration) and the Cultural Capital Questionnaire (with the components of objective, subjective and institutionalized capital) and the Social Capital Questionnaire (with the components of communication with others inside and outside the family and the internal and external family structure) (Akbari et al., 2014). Reliability of the questionnaires measured by Cronbach’s alpha coefficient was 0.86. The findings of this study indicated that there were significant relationships between the parents’ social and cultural capital and the students’ social skills (r=0.69 and p = 0.000 and r = 0.39 and p = 0.000, respectively). Results of the structural equation modeling (SEM) using the Amos software also showed that social and cultural capital was able to explain the social skills (i.e., the criterion variable, R2 =0.46).

  Keywords: social skills, social capital, cultural, Shahreza students
 • Ali Naghi Faghihi, Susan Bahrami, Reza Jafari Harandi, Sohrab Abdi Zarrin * Pages 177-198

  The purpose of the present study was to evaluate the cultural programs of University of Qom in training students from the perspective of professors and students in the academic year of 2018-19. This study was done by descriptive survey and analytical method. The statistical population consisted of all undergraduate female students and female professors in University of Qom. Subjects were selected from professors and students, that with purposive sampling 152  female professors and 357  female students were selected by random quota sampling. Data collection tool was a researcher-made questionnaire of cultural activities of the university that its validity and reliability were confirmed. Data were analyzed by SPSS  software version 23 using T-test, ANOVA and LSD tests. Students believed that the role of cultural programs in training students was moderate, which was more than average in religious, moral and social training, moderate in political training, and less than average in cultural/artistic training, respectively. Also, from the professors' point of view, the role of university's cultural programs in training students was less than average, which has had a less than average effect on religious, social, political, and cultural/artistic training. Cultural planning is a tool for achieving cultural development and it is the most important tool for achieving sustainable development. It is necessary that the university's cultural programs be linked to the needs and interests of the students in order to increase the effectiveness of these programs.

  Keywords: Cultural programs, University of Qom, Training, Students, professors
 • Karim Khanmohammadi *, Khadije Ghazikhani Pages 199-222
  The study of historical documents is always interesting, because the past is the mirror of the future, especially the recent past, and it also shows its most critical moments, and by projecting the trend, a model can be drawn for the future. One of the distinctive and prominent periods in the history of nations is the period of war. Wartime distinguishes human beings, and those involved in them walk in the ideal state as ritualists. In fact, war is a "community" or "social drama" in which the main actors are fighters. The crystallizers of war, especially in the form of defense, become so immersed in their role that some of them are consciously martyred. Martyrs of war usually have a transcendental mission and write a public will. Writing political-social wills is not common in other times, but war veterans mostly write wills. In this article, using the method of content analysis, we examine the wills of the martyrs of Qom and are led to the conclusion that during the time of the holy defense, the situation becomes so mythical and dramatic that the martyrs identify with the story of Karbala with "Abrahamic tendency". They consider themselves the companions of Imam Hussein (pu) and Imam Khomeini (hu) as Hussein Zaman (contemprory Hosein) and the enemy of Khomeini (hu) as Yazid. Therefore, most of the content reflected in the wills is the words and biography of Imam Hussein (pu). As Shahid Avini believed, anyone who wants to know the martyrs should read the story of Karbala.
  Keywords: Martyrs, Imam Hussein (AS), Testament, Holy Defense, Qom
 • Mohamadtaghi Pirbabaei *, Rahim Iranshahi Pages 223-248

  Giddens's structuring theory has the appropriate capacity to explain social phenomena over other theories. Going through each of the structuralist and individualist theories, he neglects both the necessity of rigidity and the complete freedom of human action and emphasizes the equality of each. The main question of this study is that what is the impact of the role of waqf culture and its function on the formation of Tabriz market? This article is based on a historical-interpretive method. The information was collected through library and field studies and the study area is the traditional market of Tabriz. The results show that the beginning of the formation of the Tabriz market dates back to the early centuries of Islam's arrival in Iran. The results also show that Muslim activists have used the "rules and resources of waqf " in times and places to construct the Tabriz market and have been building the Tabriz market over the years. As for the function of the waqf, it can be said that the most important function of the waqf is the reproduction of Islamic values and norms and their continuation over many centuries. Finally, it must be said that Muslim activists are influenced by peripheral constructions, especially Islamic values and norms. And again, the institution is dedicated to their actions.

  Keywords: Waqf, Tabriz Bazaar, Giddens, Space, place
 • Sedigheh Merjani, Fariba Nazari * Pages 249-278
  The purpose of the present study was to determine the role of social influence processes in the widespread use of social networks with the mediating role of behavioral intention. The research method was descriptive-survey with causal approach. The study population consisted of all students of Islamic Azad University of Ahvaz. 379 students were selected randomly. The research tool was the Infinedo (2016) questionnaire which included dimensions of social media use, enjoyment, social influence, and behavioral intention. Data were analyzed by SPSS software version 23 and Emos. The results showed that the variables of use and enjoyment and social influence had a significant effect on the behavioral intention of using social networks and behavioral intention had a significant effect on the relationship between use and enjoyment and social influence on students' pervasive use of social networks. Use and enjoyment theory dimensions including utility value, self-value, entertainment value, personal relationships and social promotion, as well as social influence processes including adaptation and identification have a significant effect on students' behavioral intention to use social networks, but the effect of internalizing variable Behavioral intention was not endorsed by social influence processes.
  Keywords: Widespread use, Behavioral Intention, use, joy, social influence
 • Ali Rajabzadeh Tahmasebi *, S. M. Sadeq Morakabi Pages 279-292
  Literature and criticism were enhanced and developed during the 20th century, in addition to the remarkable advancement of technology and the multiplicity of inventions and discoveries in scientific fields. The upsurge of current literary theory has become something of significant phenomenon in contemporary literature, emerging as formidable force in interdisciplinary subjects. “Literary theory” is the body of ideas and methods we use in the practical reading of literature. By literary theory we refer not to the meaning of a literary work, but to the theories that reveal what literature can make sense. Literary theory is a description of the underlying principles, one might say the tools, by which we attempt to understand literature. All literary interpretation draws on a basis in theory but can serve as a justification for very different kinds of critical activity. The theory of literature has been changed during 20th century and presented new criteria. Such criteria have been changed constantly and very quickly. This study tries to examine and criticize such theories and to what extent they are permanent or temporary. There has been an essential question whether critical literature theories are able to present themselves in logic structure? Therefore, this paper has applied three literature theories such as formalism, constructivism, and post constructivism by using descriptive and analytic approach as mythology.
  Keywords: The theory of literature, Formalism, constructivism, post constructivism
 • Mahyar Kamali Saraji, Said Haidar Mirfakhradini *, Seyed Mahdi Sharifi, Afshin Omidi Pages 293-316

  In order to obtain financial success, the risk of investment is very high, especially in short-life products like a movie. In the previous studies, linear and static models have been used to analyze the dynamics of this industry but because of their linearity, these models were not capable of analyzing the realities of the complexities and dynamics in the movie industry. Due to the tremendous importance of movie income for their investors, this research used a system dynamics model to forecast and evaluate the financial success of movies in the Iranian media market. By scrutinizing of the previous researches, as well as through in-depth interviews with six cinematic experts, this study extracts all the factors that may affect the sale of movies and evaluates the relationships between them. Results indicated that the most critical factor affecting the sale of a movie is the recognition of the target audience and to increase the success of a movie at the box-office, it is not necessary to spend much money for the presence of expensive stars. However, other factors, such as film marketing, holidays, critics and users' review and genre, have a significant impact on the success of selling these media products in movie theaters. Taken together, the theoretical and practical implications of this research in the field of cinema industry are discussed.

  Keywords: Sales forecasting, Scenario planning. Cinema industry, Movie, System thinking