فهرست مطالب

طب توانبخشی - سال دهم شماره 3 (امرداد و شهریور 1400)

فصلنامه طب توانبخشی
سال دهم شماره 3 (امرداد و شهریور 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/09/30
 • تعداد عناوین: 17
|
 • منوچهر حیدری، مرضیه گیوی* صفحات 384-399
  زمینه و هدف

  خستگی ذهنی معمولا به دنبال فعالیت های طولانی مدت شناختی رخ می دهد؛ خستگی ذهنی می تواند اثرات مهمی بر زندگی روزمره افراد سالم داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثرگذاری ماساژ ریلکسیشن بر مهار خستگی ذهنی، تعادل، مکانیک فرود و عملکرد اندام تحتانی در دانشجویان تربیت بدنی بود.

  مواد و روش ها

  این پژوهش از نوع نیمه تجربی بوده و جامعه آماری آن دانشجویان تربیت بدنی بودند. از بین جامعه آماری 30 دانشجو با میانگین سنی 5/5±19/5سال، وزن 6/8 ±69/6کیلوگرم، قد 4/5±187/75سانتی متر و سابقه ورزشی 1/3±2/66سال، به طور غیرتصادفی و هدفمند بر اساس معیارهای تحقیق انتخاب شده و به صورت تصادفی به دو گروه ماساژ ریلکسیشن (15=n) و کنترل (15=n) تقسیم شدند. خستگی ذهنی با 45 دقیقه فعالیت شناختی اعمال شد. قبل از خستگی ذهنی و پس از هشت هفته تمرینات ماساژ ریلکسیشن، تعادل پویا با آزمون Y، تعادل نیمه پویا با دستگاه Lafayette Stability Platform، عملکرد اندام تحتانی با آزمون عملکرد اندام تحتانی، مکانیک فرود با ابزار سیستم امتیازدهی خطای فرود و فیلم مهارت پرش فرود با نرم افزار کاینوا ارزیابی شدند. آنالیز داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 22 با استفاده از آزمون آنوا با اندازه گیری مکرر و آزمون تی زوجی در سطح معناداری 0/05=P انجام شد..

  یافته ها

  براساس نتایج به دست آمده، بین گروه ماساژ ریلکسیشن و گروه کنترل از نظر عملکرد اندام تحتانی، مکانیک فرود، تعادل پویا و تعادل نیمه پویا، تفاوت معنی داری مشاهده شد (0/001=P).

  نتیجه گیری

  تغییر معنی دار فاکتورهای عملکرد اندام تحتانی، مکانیک فرود، تعادل پویا و تعادل نیمه پویا در دانشجویان تربیت بدنی پس از تمرینات ماساژ ریلکسیشن حاکی از اهمیت پرداختن به این مسئله است و متخصصین پیشگیری از آسیب می بایست در معرفی راهکارهای مقابله با وقوع خستگی ذهنی، به مطالعه و تحقیق بپردازند.

  کلیدواژگان: ماساژ ریلکسیشن، خستگی ذهنی، عملکرد اندام تحتانی، مکانیک فرود، تعادل
 • عباس فرجاد پزشک*، نادر نخودچی، محمد یوسفی، سعید ایل بیگی، علی فرجاد پزشک صفحات 400-411
  زمینه و هدف

  امروزه شاخص توده بدنی به یکی از رایج ترین روش ها برای محاسبه وضعیت سلامتی بدن تبدیل شده است. هدف این تحقیق، طراحی و اعتباریابی معادلاتی برای افزایش صحت شاخص توده بدنی بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه نیمه تجربی 419 آزمودنی شامل مردان و زنان ورزشکار و غیرورزشکار شرکت کردند. کلیه اندازه های آنتروپومتریکی با استفاده از پروتکل استاندارد ISAK اندازه گیری شد و از اندازه های فوق، شاخص توده بدنی و نمرات مزومورفی و اندومورفی شاخص تیپ بدنی هیث کارتر مورد محاسبه قرار گرفت. برای تعیین همبستگی بین شاخص توده بدنی با درصد چربی و مقیاس مزومورفی و اندومورفی، از ضریب همبستگی اسپیرمن و برای طراحی معادلات به منظور اصلاح شاخص توده بدنی از رگرسیون چندمتغیره استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد همبستگی بالایی بین شاخص توده بدنی با نمره های مزومورفی و اندومورفی مقیاس هیث کارتر وجود دارد (P<0/01)، هرچند در گروه ورزشکاران مرد، همبستگی شاخص توده بدنی با مزومورفی بالاتر از همبستگی با اندومورفی (0/77 در برابر0/63) بود. رگرسیون چندمتغیره برای پیش بینی سطح مزومورفی و اندومورفی هر گروه یک معادله را معنی دار شناخت. از نظر نمودار بلاند آلتمن نیز اعتبار کلیه معادلات برای پیش بینی سطح فربهی و عضلانی بودن قابل قبول بود.

   نتیجه گیری

  با استفاده از معادلات ارایه شده در این تحقیق به سرعت و سهولت پس از محاسبه شاخص توده بدنی، میزان تمایل این شاخص به سمت ترکیبات بدنی را می توان تخمین زد، به طوری که پس از قرار دادن این اطلاعات در معادلات، چنانچه نمره مزومورفی فرد زیاد شود می توان تشخیص داد افزایش شاخص توده بدنی ناشی از افزایش توده عضلانی است.

  کلیدواژگان: شاخص توده بدنی، تیپ بدنی، درصد چربی، مزومورفی، اندومورفی
 • علی فروتن قوچه بیگلو، معرفت سیاه کوهیان، لیلا فصیحی* صفحات 412-423
  زمینه و هدف

  با توجه به وجود نگرانی در میان مربیان در رابطه با رفع هرچه سریع تر احساس درد عضلانی، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرین و تمرین مجدد برون گرا بعد از گذشت 24 ساعت از تمرین اولیه بر احساس درد و شاخص‎های کوفتگی عضلانی تاخیری در مردان جوان غیرفعال بود.

  مواد و روش ها

  16مرد جوان غیرفعال سالم به صورت داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند. آزمودنی ها به صورت تصادفی به دو گروه کنترل (8 نفر) و آزمایش (8 نفر) تقسیم شدند. هر دو گروه 70 انقباض برون گرا در عضلات خم کننده آرنج را با 80 درصد یک تکرار بیشینه انجام دادند. گروه آزمایش تمرین را بعد از گذشت 24 ساعت تکرار کرد. میزان احساس درد عضلانی، سطوح سرمی آنزیم های کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز قبل، یک، 26، 48 و 72ساعت بعد اندازه گیری شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری تی مستقل و تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر استفاده شد.

  یافته ها

  میزان احساس درد عضلانی و کراتین کیناز در هر دو گروه، بعد از فعالیت افزایش معنی‎داری یافت (0/05≥p)، میزان لاکتات دهیدروژناز نیز در هر دو گروه افزایش یافت، اما معنی‎دار نبود (05/p>0). در بررسی تغییرات احساس درد عضلانی، کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز بین دو گروه در مراحل مختلف اندازه‎گیری بعد از تمرین، تفاوت معنی‎داری مشاهده نشد (0/05<p).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که یک مرحله تمرین مجدد برون گرا 24 ساعت بعد از تمرین اولیه نمی تواند متغیر تاثیرگذار مهمی بر میزان احساس درد و شاخص‎های کوفتگی عضلانی تاخیری باشد. هرچند تحقیقات بیشتری باید صورت گیرد.

  کلیدواژگان: درد عضلانی، کوفتگی عضلانی، تمرین، کراتین کیناز، لاکتا ت دهیدروژناز
 • سید یاسر علوی*، شادمهر میردار صفحات 424-435
  زمینه و هدف

  محدودسازی جریان خون پس از تمرین، یک روش تمرینی جدید است که از راه تغییرات همودینامیکی، متابولیکی و محرک هایپوکسی، می تواند سازگاری عضله اسکلتی در افراد تمرین کرده استقامتی را افزایش دهد. بنابراین هدف از انجام این پژوهش مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات تناوبی شدید و محدود کننده جریان خون بر PGC-1α و VEGF به ترتیب به عنوان شاخص های بیوژنز میتوکندریایی و آنژیوژنزی دوندگان مرد آماتور بود.

  مواد و روش ها

  15 دونده مرد (سن 3±23 سال؛ قد: 5±172 سانتی متر؛ وزن: 4±73 کیلوگرم؛ شاخص توده بدن: 1/7±23) به صورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند که به سه گروه: 1) کنترل پایه، 2) تمرینات تناوبی شدید و 3) تمرینات محدود کننده جریان خون+تناوبی شدید (BFR) تقسیم شدند. گروه های تجربی سه جلسه در هفته (در هر جلسه شش وهله) تمرین را به مدت هشت هفته اجرا می کردند. قبل و بعد از هشت هفته، نمونه گیری بافتی از عضله پهن خارجی دوندگان با روش نمونه برداری سوزنی به عمل آمد و میزان بیان پروتئین های PGC-1α و VEGF با روش ایمونوهیستوشیمی مورد مطالعه قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از آزمون آنالیز کوواریانس یک طرفه صورت گرفت و سطح معنی داری p<0/05 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد مقادیر PGC-1α در گروه های تناوبی شدید و BFR در مقایسه با گروه کنترل به ترتیب به میزان 54/9 و 60/85 درصد و همین طور سطوح VEGF به ترتیب به میزان 51/31 و 57/52 درصد به صورت معنی دار افزایش یافته است (p<0/05). همچنین اختلاف میان گروه های تجربی در بیان هر دو پروتئین معنی دار بود (p<0/05).

  نتیجه گیری

  با توجه به اینکه فعال سازی VEGF از مسیر PGC-1α بخشی از فرایندهای سلولی مولکولی وابسته به تمرینات تناوبی شدید است، به نظر می رسد تلفیق تمرینات تناوبی شدید و BFR می تواند به طور موثری فرایند رگ زایی در عضله پهن خارجی دوندگان آماتور را تحت تاثیر قرار دهد.

  کلیدواژگان: تمرینات تناوبی شدید، تمرینات محدود کننده جریان خون، عامل تکثیر پراکسی زوم، عامل رشد اندوتلیال عروقی
 • پریسا صداقتی*، سید مجتبی طباطبایی اصل، سید رضا رحیمی مقدم صفحات 436-445
  زمینه و هدف

  همان طور که شیوع ویروس کرونا سبب بروز مشکلاتی در تمامی ابعاد زندگی انسان شده است، برای سلامت جامعه سالمندان و سطح فعالیت بدنی و حرکت آزادانه آن ها نیز آسیب های جدی به دنبال داشته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر یک سال محدودیت حرکتی دوران پاندمی کرونا بر عملکرد حرکتی سالمندان ساکن در مراکز مراقبتی بود.

  مواد و روش ها

  تحقیق حاضر از نوع مطالعات کوهورت بود که به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، سالمندان مرد و زن بالای 60 سال از دو مرکز نگهداری سالمندان شهر رشت بودند. عملکرد حرکتی سالمندان، با آزمون های تعادل عملکردی برگ، آزمون زمان برخاستن و رفتن یا احتمال سقوط و آزمون سرعت راه رفتن یا 10 متر راه رفتن مورد ارزیابی قرار گرفت. برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون شایپرو ویلک استفاده شد و برای تعیین میانگین و انحراف استاندارد از آمار توصیفی و برای تحلیل داده ها و بررسی اختلاف درون گروهی بین داده ها از آزمون های تی همبسته و مک نمار در نرم افزار spss نسخه 26 استفاده شد.

  یافته ها

  با توجه به نتایج آزمون تی همبسته، زمان آزمون برخاستن و رفتن در سالمندان تحت تاثیر یک سال محدودیت حرکتی در دوره پساکرونا افزایش معنی داری داشت (0/001=p). همچنین در تعادل عملکردی (0/03=p) تغییرات معنی داری دیده شد. در متغیر سرعت راه رفتن (0/001=p) به دنبال این دوره، کاهش معنی داری دیده شد. همچنین شاخص احتمال سقوط، افزایش معنی داری را نشان داد (0/021=p).

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های تحقیق حاضر، مراکز نگهداری سالمندان و خانواده های دارای فرد سالمند باید به ضرورت انجام فعالیت بدنی و ورزش در این دوره بحرانی کرونا برای این افراد توجه زیادی داشته باشند و علاوه بر برنامه ریزی برای افزایش سطح فعالیت بدنی این افراد، آن ها را برای شرکت در فعالیت های بدنی تشویق کنند.

  کلیدواژگان: ویروس کرونا، تعادل، عملکرد حرکتی، احتمال سقوط
 • معرفت سیاه کوهیان، بهمن ابراهیمی ترکمانی* صفحات 446-457
  زمینه و هدف

  امروزه سبک زندگی کم تحرک با شیوع بیماری های مختلف و اختلالات متابولیکی همراه است. شاخص آتروژنیک پلاسما (AIP) می تواند به عنوان یکی از معیارهای پیش بینی کننده مهم بیماری های کرونری قلب در نظر گرفته شود. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی با شدت متوسط بر شاخص های تن سنجی، آتروژنیک پلاسما و برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی در مردان غیرفعال بود.

   مواد و روش ها 

  در این تحقیق نیمه تجربی40 کارمند غیرفعال با میانگین±انحراف معیار سن 8/97±36/17 سال و شاخص توده بدن 4/12±26/60 کیلوگرم بر متر مربع به صورت داوطلبانه و پس از اخذ رضایت نامه آگاهانه به مدت هشت هفته (هر هفته سه جلسه و به مدت 45 تا 60 دقیقه) در فعالیت دو با شدت 70 درصد ضربان قلب بیشینه شرکت کردند. نمونه های خونی قبل و بعد از تمرین جهت اندازه گیری متغیرهای سرمی گرفته شد. داده ها به وسیله آزمون آماری تی زوجی در سطح 0/05>P تحلیل شدند.

   یافته ها

  یافته ها نشان داد پس از هشت هفته فعالیت ورزشی، درصد چربی بدن (0/04=P)، کلسترول (0/001=P)، نسبت کلسترول به لیپوپروتیین پرچگال (0/001=P)، نسبت لیپوپروتیین کم چگال به لیپوپروتیین پرچگال (0/03=P)، نسبت تری گلیسرید به لیپوپروتیین پرچگال (0/01=P) و آپولیپوپروتیین B (0/001=P) کاهش معنی داری یافتند. همچنین مقادیر حداکثر اکسیژن مصرفی (0/010=P) و لیپوپروتیین پرچگال (0/011=P) پس از هشت هفته شرکت در فعالیت هوازی افزایش معنی داری پیدا کرد

  .نتیجه گیری

  به نظر می رسد افزایش در سطوح فعالیت بدنی در کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی موثر باشد. همچنین می توان بر فعالیت بدنی به عنوان یک اقدام حمایتی برای برخوردار بودن از سبک زندگی سالم تر در جامعه به ویژه در میان کارمندان و افراد غیرفعال تاکید کرد.

  کلیدواژگان: تمرین هوازی، پروفایل چربی، آپولیپوپروتئین، بیماری های قلبی عروقی
 • امیر فتح الهی، امیرعلی جعفرنژاد گرو*، سعید علی حسینی صفحات 458-469
  زمینه و هدف 

  پرونیشن بیش از حد پا یکی از مهم ترین عوامل ایجاد آسیب های اسکلتی عضلانی در اندام تحتانی است که منجر به افزایش بار های مکانیکی وارد بر ساختار اندام تحتانی می شود. سطح شن به دلیل غیر قابل پیش بینی و متحرک بودن، اهمیت ویژه ای در مکانیک حرکت انسان دارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر تمرین روی سطح شن بر هم انقباضی جهت دار و عمومی عضلات مفصل مچ پا در افراد با پرونیشن بیش از حد پا طی دویدن بود. 

  مواد و روش ها 

  پژوهش حاضر از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی بود. نمونه های آماری پژوهش 30 مرد با پرونیشن بیش از حد پا بودند که به صورت تصادفی به دو گروه کنترل (15 نفر) و آزمایش (15 نفر) تخصیص یافتند. تمرین روی سطح شن برای آزمودنی های گروه آزمایش طی هشت هفته که شامل دویدن آرام، گام بلند، پریدن، لی لی کردن و دویدن سریع بود، اعمال شد. فعالیت عضلات ساقی قدامی و دوقلوی داخلی طی دویدن، با دستگاه الکترومایوگرافی هشت کاناله و با الکترود سطحی ثبت شد. از آزمون آنالیز واریانس دوسویه جهت تحلیل آماری در سطح معنی داری 0/05>P استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج، افزایش معنی داری را در هم انقباضی جهت دار مچ پا (0/040=p) طی پس آزمون نسبت به پیش آزمون در فاز پیشروی گروه آزمایش طی تمرین روی شن نشان داد. سایر مولفه های هم انقباضی جهت دار در بقیه فاز ها و هم انقباضی عمومی در همه فاز ها، اختلاف معنی داری را بعد از تمرین روی شن نشان ندادند (0/05<P). 

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد افزایش هم انقباضی جهت دار عضلات مفصل مچ پا در فاز پیشروی، احتمال آسیب های اندام تحتانی و ناپایداری مچ پا در افراد با پرونیشن بیش از حد پا را بعد از تمرین روی شن در این فاز کاهش می دهد.

  کلیدواژگان: پرونیشن بیش از حد پا، تمرین روی سطح شن، هم انقباضی جهت دار، هم انقباضی عمومی
 • نازنین دالوندپور، مصطفی زارعی*، بهروز عبدلی، حامد عباسی، محمدامین محمدیان صفحات 470-485
  زمینه و هدف

  یکی از شایع ترین و خطرناک ترین آسیب ها در ورزش، آسیب لیگامنت متقاطع قدامی (ACL) است. امروزه علی رغم وجود برنامه های پیشگیری از آسیب ACL میزان شیوع این آسیب همچنان بالاست. اکثر دستورالعمل هایی که در برنامه های پیشگیری از آسیب استفاده می شوند مبتنی بر کانون توجه درونی هستند. از طرفی مطالعات نشان داده اند استفاده از کانون توجه بیرونی باعث بهبود عملکرد در افراد می شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر کانون توجه در اجرای هشت هفته تمرینات پیشگیری از آسیب لیگامنت متقاطع قدامی بر متغیرهای کینتیکی مهارت فرود، در بازیکنان فوتبال بود.

  مواد و روش ها

  در این تحقیق 35 بازیکن جوان فوتبال از سه تیم لیگ برتر استان تهران شرکت کردند. بازیکنان به طور تصادفی به سه گروه کانون توجه بیرونی (12 نفر)، کانون توجه درونی (12 نفر) و گروه کنترل (11 نفر) تقسیم شدند. ابتدا در پیش آزمون نیروی عکس العمل زمین، نرخ بارگذاری نیرو و زمان رسیدن به ثبات طی مهارت فرود از روی سکوی 30 سانتی متری توسط فورس پلیت سنجیده شد. سپس گروه های تمرینی به مدت هشت هفته تمرینات پیشگیری از آسیب را به همراه دستورالعمل های مربوطه انجام دادند و مجددا سه گروه جهت بررسی تغییرات مورد آزمون قرار گرفتند. از روش های آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون آنوای یک سویه و آزمون تعقیبی توکی جهت ارزیابی تغییرات استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها تغییرات معنی داری (05/0≤p) را در مولفه های نیروی عمودی، قدامی خلفی عکس العمل زمین و نرخ بارگذاری نیرو در گروه کانون توجه بیرونی نشان دادند، اما در زمان رسیدن به ثبات و نیروی داخلی خارجی عکس العمل زمین تفاوت معنی دار بین دو گروه کانون توجه بیرونی و درونی مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه به نظر می رسد استفاده از دستورالعمل های کانون توجه بیرونی تاثیرات مثبتی بر مولفه های کینتیکی و مکانیک فرود دارد. بنابراین به مربیان توصیه می شود جهت کاهش ریسک وقوع آسیب ACL و بازتوانی این آسیب از تمریناتی مبتنی بر دستورالعمل کانون توجه بیرونی استفاده کنند.

  کلیدواژگان: یشگیری از آسیب ACL، پرش فرود تک پا، کانون توجه، کینتیک، نیر
 • امیرعلی جعفرنژاد گرو*، امین حسینپور صفحات 486-495
  زمینه و هدف

  هدف از پژوهش حاضر مقایسه تعادل پویا و قدرت عضلات چهارسر رانی و همسترینگ بین دو گروه افراد مبتلا به کووید-19 و همسالان سالم بود.

  مواد و روش ها 

  در این مطالعه مقطعی، 30 نفر به ترتیب در دو گروه افراد سالم (15 نفر) و افراد مبتلا به کووید-19 (15 نفر) قرار گرفتند. آزمون های عملکردی تعادل ستاره جهت سنجش تعادل پویا و سنجش قدرت توسط دینامومتر انجام شد. جهت مقایسه آماری دو گروه، از آزمون تی مستقل استفاده شد. سطح معنی داری برابر 0/05 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  قدرت عضلات چهارسررانی و همسترینگ در دو گروه مشابه بود (0/05<P). نتایج نشان داد مقادیر تعادل پویا در راستای خارجی (0/001=p)، داخلی (0/001=p) و خلفی داخلی (0/001=p) در گروه مبتلا به کووید-19 نسبت به گروه سالم به طور معنی داری کمتر بود.

  نتیجه گیری

  به طورکلی، تعادل افراد مبتلا به کووید-19 نسبت به گروه سالم به طور معنی داری کمتر بود که کم شدن تعادل در اثر این بیماری می تواند خطر آسیب در افراد جامعه را افزایش دهد. قدرت عضلات اندام تحتانی در افراد مبتلا به کووید-19 در مقایسه با افراد سالم اختلاف معنی داری نداشت. تحقیقات بیشتر در آینده در اثبات هرچه بهتر این موضوع نیاز است.

  کلیدواژگان: تعادل، قدرت عضلات، اندام تحتانی، کووید-19
 • محسن ساجدی سابق، محمدحسین ناصرملی*، بهناز گنجی نمین صفحات 496-507
  زمینه و هدف

  هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر یک دوره تمرین در آب، بر کیفیت زندگی، درد و قدرت گرفتن دست مردان دارای فیبرومیالژیا بود.

   مواد و روش ها

  روش تحقیق حاضر، نیمه تجربی بود. جامعه آماری شامل مردان دارای فیبرومالژیا با دامنه سنی 40 تا 50 سال در شهر تهران بود. از بین آزمودنی های در دسترس که به صورت هدفمند انتخاب شدند، 30 نفر به شکل تصادفی به دو گروه تمرین و کنترل تقسیم شدند (15 نفر در هر گروه). کیفیت زندگی با استفاده از پرسش نامه sf-36، شدت درد درک شده به وسیله مقیاس درجه بندی دیداری و قدرت با استفاده از دینامومتر دستی اندازه گیری شد. 

  یافته ها

  نتایج نشان داد هشت هفته تمرین در آب، تاثیر معنی داری برکیفیت زندگی (0/0001=p)، درد (0/0001=p)، و قدرت گرفتن مردان دارای فیبرومیالژیا دارد (0/0001=p). : تمرین در آب می تواند کیفیت زندگی، قدرت و درک درد مردان دارای فیبرومالژیا را بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: تمرینات در آب، فیبرومیالژیا، درد، کیفیت زندگی، عملکرد حرکتی
 • معصومه باغبان بغداد آباد، حیدر صادقی*، حسن متین همایی، یحیی سخنگویی صفحات 508-521
  مقدمه و اهداف

  با توجه به اثر منحصر به فرد شیوه های مختلف تمرینی بر پاسخ های ساختاری و عملکردی قلب و عروق، برنامه های بازتوانی قلبی به عنوان یک برنامه درمانی و توان بخشی بعد از سکته قلبی و آنژیوپلاستی جهت کاهش میزان مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی عروقی کاربرد دارد. هدف پژوهش حاضر تاثیر دو شیوه تمرین هوازی و موازی بر متغیرهای منتخب بیومکانیک خون بر شریان فمورال دوطرفه در بیماران 40 تا 65 سال، پس از آنژیوپلاستی عروق کرونر است.

   مواد و روش ها

  در این پژوهش نیمه آزمایشگاهی و آینده نگر با طرح پیش و پس آزمون، نود زن و مرد بیمار عروق کرونر قلب که آنژیوپلاستی شده، به صورت تصادفی در دسترس در سه گروه آزمایش (تمرین هوازی و موازی) و گروه کنترل تقسیم شدند. چهل دقیقه تمرین هوازی برگرفته از دستورالعمل ACSM جهت بازتوانی بیماران به مدت هشت هفته و سپس بیست دقیقه تمرین مقاومتی هفته ای دو جلسه در گروه تمرین موازی انجام شد. در بخش توصیف داده ها از میانگین و انحراف استاندارد، از آزمون کولموگروف اسمیرنف برای بررسی توزیع داده ها، از آزمون کروسکال والیس و آزمون تعقیبی یومن ویتنی در متغیرهای غیرنرمال و از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، ولچ و آزمون تعقیبی توکی در متغیرهای نرمال در سطح معناداری 0/05 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج تحقیق نشان داد که در متغیر فشار خون دیاستولی فمورال چپ متعاقب اعمال تمرین هوازی و موازی تفاوت معناداری وجود ندارد. در متغیرهای سرعت جریان خون در فاز دیاستول فمورال چپ و فشار خون در فاز سیستول فمورال چپ متعاقب اعمال تمرین هوازی و در متغیرهای سرعت جریان خون در فاز سیستول و دیاستول فمورال چپ و فشار خون در فاز سیستول فمورال چپ متعاقب تمرین موازی تفاوت معناداری مشاهده شد و با مقایسه تاثیر دو شیوه تمرین بر متغیرهای منتخب بیومکانیک خون تفاوتی بین دو شیوه تمرین در متغیرهای منتخب بیومکانیک خون مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  استفاده از تاثیرات سودمند تمرین هوازی و موازی در راستای بهبود متغیرهای بیومکانیک خون با شدت و مدت زمان مناسب در بیماران 40 تا 65 سال، متعاقب آنژیوپلاستی عروق کرونر توصیه می شود.

  کلیدواژگان: آنژیوپلاستی عروق کرونر، شریان فمورال، زنان و مردان بیمار میانسال، تمرین هوازی، تمرین موازی، بیومکانیک خون
 • محمد باغبانی، محمدتقی امیری خراسانی*، عبدالحمید دانشجو صفحات 522-531
  مقدمه و اهداف

  فرود، ازجمله حرکاتی است که می تواند نیروی برخوردی به بزرگی دو تا دوازده برابر وزن بدن ایجاد نماید که اغلب با مکانیسم های آسیب اندام تحتانی مرتبط است که کینزیوتیپ، با افزایش حس عمقی، بهبود راستای مفصل، کاهش درد و برداشتن فشار از روی بافت های عصبی، جهت پیشگیری پیشنهاد می شود؛ بنابراین هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر کینزیوتیپ بر کینماتیک مچ پا هنگام فرود روی سطح پایدار و ناپایدار در افراد با یا بدون پیچ خوردگی مچ پا است.

  مواد و روش ها

  روش تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح دو گروهی در گروه های کنترل (بدون پیچ خوردگی مچ پا) و تجربی (با پیچ خوردگی مچ پا) بود. تعداد سی نفر از دانشجویان پسر دانشگاه شهید باهنر کرمان به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و در دو گروه با (پانزده نفر) و بدون پیچ خوردگی (پانزده نفر) مچ پا تقسیم شدند. سپس، هر دو عمل فرود روی سطوح پایدار و ناپایدار، با یا بدون کینزیوتیپ را انجام دادند. پارامترهای حداکثر دورسی و پلانتار فلکشن، سوپنیشن، پرونیشن و حداکثر سرعت زاویه ای مچ پا به وسیله سیستم سه بعدی آنالیز حرکت ثبت شد. تحلیل آماری داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل و آنالیز مکرر واریانس در سطح معناداری 0/05 انجام گرفت.

  یافته ها

  میزان پلانتار فلکشن مچ پا در افراد سالم و پیچ خورده هنگام فرود روی سطوح پایدار و ناپایدار با یا بدون کینزیوتیپ کاهش معناداری وجود ندارد (0/07=P)، اما در پارامتر دورسی فلکشن مچ پا در دو گروه، کاهش معناداری وجود داشت (0/001=P). از طرف دیگر، در میزان پرونیشن، کاهش معنادار نبود (0/66=P)، اما در میزان سوپینیشن پا، کاهش معنا داری وجود داشت (0/001=P).

  نتیجه گیری

  نتایج این تحقیق نشان داد که افراد دچار پیچ خوردگی پا نسبت به افراد سالم هنگام فرود با زاویه دورسی فلکشن مچ پای کمتر فرود می آیند که می تواند به عنوان یک عامل خطر برای آسیب مچ پا محسوب شود.

  کلیدواژگان: فرود، کینماتیک، مفصل مچ پا، پیچ خوردگی مچ پا
 • مجید خدادادی، هومن مینونژاد*، یوسف مقدس تبریزی صفحات 532-545
  مقدمه و اهداف

  اوتیسم نوعی سندرم عصبی تکاملی است که باعث بروز اختلال در تعاملات اجتماعی، ارتباطی و تغییرات الگوهای حرکتی می شود. تمرینات اصلاحی می تواند تاثیر مثبتی بر اختلالات حرکتی، به ویژه راه رفتن و تعادل کودکان اوتیسم داشته باشد. بخش های مختلف لباس فضایی به وسیله قلاب، باندهای الاستیکی به هم متصل می شوند که میزان فشار و حمایت عضلات و مفاصل را تنظیم می کند، بخش های مختلف لباس فضایی به وسیله قلاب، باندهای الاستیکی به هم متصل می شوند که میزان فشار و حمایت عضلات و مفاصل را تنظیم می کند. هدف از این تحقیق مقایسه تاثیر تمرینات اصلاحی با یا بدون لباس فضایی بر کینماتیک راه رفتن و تعادل کودکان اوتیسم پنجه رو است.

  مواد و روش ها

  تعداد سی نفر از کودکان پسر اوتیسم پنجه رو (سن 1/7±5/7 سال، قد 19/5±106/4 سانتی متر و وزن 5/8±20/8کیلوگرم) به صورت داوطلبانه انتخاب و سپس به طور تصادفی به دو گروه با یا بدون لباس فضایی تقسیم شدند. هر دو گروه به مدت هشت هفته، هر هفته پنج جلسه و هر جلسه دو ساعت به انجام تمرینات اصلاحی پرداختند. قبل و بعد از آزمایش کینماتیک راه رفتن (آنالیز حرکتی سه بعدی) و تعادل (تینیتی) بیماران ارزیابی شد. داده ها با استفاده از آزمون تی زوجی و مستقل (نرم افزار spss) تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  در کینماتیک راه رفتن تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده شد، به طوری که گروه تمرینات اصلاحی با لباس فضایی بهبود معناداری در طول گام (0/001=P) طول قدم (0/001=P) عرض گام (0/021=P) سرعت راه رفتن (0/001=P) دورسی فلکشن مچ پا در مرحله سکون (0/001=P) و نوسان (0/001=P) نسبت به گروه تمرینات اصلاحی بدون لباس فضایی نشان دادند، اما بین دو گروه در زمان گام (0/444=P) موزونی (0/361=P) انحراف پا (0/614=P) و فلکشن ران (0/135=P) بهبود معناداری مشاهده نشد. همچنین در تعادل تفاوت معناداری بین دو گروه تمرینات اصلاحی با یا بدون لباس فضایی مشاهده نشد. (0/927=P).

  نتیجه گیری

  تمرینات اصلاحی با لباس فضایی نسبت به بدون لباس فضایی می تواند مفیدتر باشد؛ بنابراین تمرینات اصلاحی با لباس فضایی به عنوان یک مدالیته مفید برای کودکان اوتیسم پنجه رو توصیه می شود.

  کلیدواژگان: تمرینات اصلاحی، لباس فضایی، کینماتیک راه رفتن، تعادل، اوتیسم پنجه رو
 • زهرا مختاری فرد*، مهدی صباغ لنگرودی صفحات 546-561
  مقدمه و اهداف

  هدف از این تحقیق بررسی اثر هشت هفته تمرینات TRX و ثبات مرکزی بر الگوی پرش فرود، ثبات ناحیه مرکزی و تعادل دختران فوتبالیست بود. 

  مواد و روش ها

  سی ورزشکار دچار نقص تنه توسط آزمون تاک جامپ غربالگری و به صورت انتخابی به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند و در دو گروه پانزده نفری تمرینات ثبات مرکزی و تمرینات TRX قرار گرفتند. هر دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون شرکت کرده و به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه، تمرینات ثبات مرکزی و TRX را انجام دادند. تعادل ایستا و پویا به ترتیب به وسیله آزمون آزمون های BESS و Y ارزیابی شد. استقامت ناحیه مرکزی نیز به وسیله آزمون های استقامت مک گیل ارزیابی شد. علاوه بر این، مکانیک فرود با استفاده از آزمون LESS ارزیابی شد. از آزمون آنکووا برای مقایسه تفاوت های بین متغیرهای تحقیق در اثر دو نوع تمرین منتخب ثبات ناحیه مرکزی بدن در بین دو گروه تمرینی و همچنین از آزمون تی هم بسته برای ارزیابی تغییرات درون گروهی استفاده شد. 

  یافته ها

  نتایج آزمون تی هم بسته نشان داد که هر دو تمرینات ثبات مرکزی (0/001=P) و TRX (0/001=P) تاثیر معناداری بر نمره خطای فرود LESS، نتایج آزمون فلکشن شصت درجه، آزمون سورنسن، آزمون پلانک از شکم، پلانک از راست و چپ، نمره استقامت کل، آزمون سیستم نمره دهی خطای تعادل BESS، جهت قدامی آزمون تعادلی وای، جهت خلفی داخلی آزمون تعادلی وای جهت خلفی خارجی آزمون تعادلی وای و نمره کل آزمون تعادل وای آزمودنی ها داشتند. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که در میزان نتایج نمره خطای فرود LESS، سورنسن، تعادل ایستا در وضعیت ایستادن روی دو پا روی سطح نرم و ایستادن در وضعیت تاندوم روی سطح نرم در پس آزمون بین دو گروه تمرینات و TRX اختلاف معناداری وجود دارد. 

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به نظر می رسد استفاده از تمرینات ثبات مرکزی و TRX از طریق کمک به اصلاح فعالیت پرش فرود و همچنین بهبود تعادل و استقامت عضلانی، بتواند با حذف و تعدیل برخی فاکتورهای خطرساز مرتبط با آسیب لیگامان صلیبی قدامی به پیشگیری از آسیب های غیربرخوردی اندام تحتانی، در ورزشکاران دچار نقص تنه کمک کند.

  کلیدواژگان: استقامت، تعادل، مرکزی، پایدار، ناپایدار
 • زهرا خزائی، مهدی قیطاسی*، امیرحسین براتی صفحات 562-573
  مقدمه و اهداف

  یکی از رایج ترین آسیب ها در فعالیت های ورزشی پارگی رباط متقاطع قدامی (ACL) است. خستگی جسمی مناطق مختلف اندام تحتانی می تواند در تغییر الگوی حرکتی این بخش از بدن موثر باشد و ریسک آسیب ACL را افزایش دهد، هدف از این مطالعه بررسی اثر خستگی اندام تحتانی برکینماتیک مفصل زانو طی فرود در فوتبالیست های بزرگسال است.

  مواد و روش ها

  ده فوتبالیست مرد بزرگسال (میانگین ±انحراف معیار سن: 1/05±20/7±4/17 سال، قد: 4/17±178/9 سانتی متر و وزن: 8/04±71/55 کیلوگرم) در این تحقیق شرکت کردند. آزمودنی ها پیش آزمون را که شامل پریدن و فرود از روی جعبه چهل سانتی متری را انجام دادند و دوربین های دستگاه موشن آنالیزر والگوس، فلکشن و روتیشن زانو را ثبت کردند. از بخش کینتولز نرم افزار پلاگین که به نرم افزار کورتکس ضمیمه شده است، جهت سگمنت سازی و برای به دست آوردن اطلاعات کینماتیکی استفاده شد. پروتکل خستگی اندام تحتانی شامل ده تکرار اسکات تک پا تا نود درجه فلکشن زانو، دو پرش عمودی حداکثر با یک پا و بیست تکرار از بالا و پایین رفتن از یک پله 31 سانتی متری بود. از مقیاس بورگ برای سنجش خستگی استفاده شد. قبل و بعد از اجرای پروتکل خستگی آزمون لی تک پا با هدف مسافت برای اطمینان از سطح خستگی استفاده شد. بعد از انجام پروتکل خستگی پس آزمون به عمل آمد. پس از جمع آوری داده ها از آزمون شاپیرو ویلک جهت نرمالیتی داده ها و از آزمون تی زوجی برای مقایسه میانگین در پیش آزمون و پس آزمون در متغیرهای وابسته استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج آزمون تی زوجی نشان داد که فلکشن لحظه برخورد تفاوت معناداری از پیش آزمون به پس آزمون داشته و سایر متغیرهای کینماتیکی تغییرات معنادار از پیش آزمون به پس آزمون نداشته اند. سطح معنادار آماری نیز در سطح 05/P≤0 در نظر گرفته شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های تحقیق می توان این گونه نتیجه گرفت که خستگی اندام تحتانی در مطالعه حاضر تا حدودی باعث تغییرات کینماتیکی پیش بین آسیب ACL شده است. تغییرات کینماتیکی شامل کاهش میزان فلکشن لحظه برخورد بوده است که یکی از عوامل پیش بین آسیب ACL هنگام فرود است.

  کلیدواژگان: کینماتیک، خستگی، فرود، فوتبالیست
 • نرگس قادری، محمدعلی اصلانخانی*، احسان زارعیان، ژاله باقرلی صفحات 574-587
  مقدمه و اهداف

  کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی به نوعی با آسیب در بخشی از کارکردهای اجرایی مواجه هستند. پژوهش حاضر با هدف مطالعه تاثیر یادداری بازی های شناختی بر توسعه سه مولفه کارکردهای اجرایی (بازداری پاسخ ، حافظه کاری و انعطاف پذیری شناختی) بین کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی طراحی و اجرا شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با گروه کنترل بود. سی دختر10-7 سال دچار اختلال هماهنگی رشدی، بر اساس نمره کسب شده در مجموعه آزمون سنجش حرکت کودکان ویرایش دوم و بر اساس نمره هوشی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. از آزمون سنجش حرکت کودکان و آزمون هوشی کتل جهت غربالگری اولیه و از آزمون های N-Back, Stroop, and Go-NOGO جهت سنجش حافظه کاری، انعطاف پذیری شناختی و بازداری پاسخ استفاده شد. پروتکل تمرینی شامل یک سری بازی های شناختی و حرکتی بود که صریحا توسعه یک مولفه مشخص از کارکردهای اجرایی را مد نظر قرار داده بود. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس دو راهه با اندازه گیری مکرر در عامل آزمون (زمان) با نرم افزار SPSS نسخه 26 تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد عملکرد حافظه کاری (000/0=P)، بازداری پاسخ (010/0=P) و انعطاف پذیری شناختی (45 0/0 =P) در گروه آزمایشی از پیش آزمون به پس آزمون افزایش یافت، در حالی که چنین تغییری در گروه کنترل مشاهده نشد. همچنین، اثر بهبود دهنده بازی ها بر حافظه کاری (000 /0=P) و بازداری پاسخ (033/0=P) تا آزمون یادداری (بعد از بی تمرینی) حفظ شد، درحالی که در آزمون یادداری بین انعطاف پذیری شناختی کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری مشاهده نشد. 

  نتیجه گیری

  بر پایه یافته های پژوهش حاضر، بازی های شناختی حرکتی بر بهبود و ماندگاری حافظه کاری و بازداری پاسخ و توسعه انعطاف پذیری شناختی موثر باشد.

  کلیدواژگان: اختلال هماهنگی رشدی، بازی، حافظه ی کاری، بازداری پاسخ، انعطاف پذیری شناختی
 • محمدهانی منصوری، یوسف مقدس تبریزی، محمد کریمی زاده اردکانی*، میترا امیدی صفحات 588-603
  مقدمه و اهداف

  تمرین اغتشاشی مبتنی بر تعادل، نوعی تمرین است که در آن شرکت کنندگان بارها از دست دادن تعادل را به منظور تمرین و بهبود کنترل واکنش های تعادل تجربه می کنند. به علت ضعف افراد نابینا در حفظ کنترل پاسچر، این تحقیق با هدف بررسی اثر چهار هفته تمرینات اغتشاشی مبتی بر تعادل روی خطر سقوط، عملکرد حرکتی و تعادل افراد نابینا صورت گرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه، سی مرد مبتلا به اختلال بینایی مطلق به صورت تصادفی، در دو گروه کنترل (پانزده نفر) و تجربی (پانزده نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش تمرینات اغتشاشی را به مدت چهار هفته و سه جلسه در هفته به مدت شصت دقیقه اجرا کردند. جهت ارزیابی تعادل ایستا از آزمون لک لک اصلاح شده، تعادل پویا از آزمون تعادل برگ، عملکرد حرکتی از تست تاینیتی و خطر سقوط از آزمون دست یابی عملکردی قبل و پس از آزمایش تمرینی استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل و تحلیل آنالیز واریانس اندازه های تکراری در سطح 0/05= α تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج تحقیق نشان داد که گروه آزمایش دارای افزایش در میانگین نمرات شاخص های تعادل ایستا (0/001=P)، تعادل پویا (0/001=P)، عملکرد حرکتی (0/001=P) و کاهش میزان خطر سقوط (0/001=P) است و به طور معناداری بهتر از گروه کنترل است. همچنین در پس آزمون، یافته های تغییرات درون گروهی نشان داد گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل تاثیر بیشتری بر افزایش تعادل، افزایش عملکرد حرکتی و کاهش میزان افتادن داشت (05/p<0).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج پژوهش حاضر به نظر می رسد که استفاده از تمرینات اغتشاشی موجب بهبود تعادل، افزایش سطح عملکرد حرکتی و کاهش ریسک خطر افتادن در افراد نابینا می شود. با توجه به مثبت بودن اثربخشی تمرینات اغتشاشی و مزایای این نوع توان بخشی پیشنهاد می شود که اجرای این برنامه توان بخشی بر معلولین نابینا و کم بینا صورت گیرد. به مربیان ورزشی دانش آموزان با اختلال بینایی پیشنهاد می شود در کنار دیگر تمرینات برای افزایش آمادگی جسمانی در مدارس از تمرینات اغتشاشی مبتنی بر تعادل مورد استفاده در این تحقیق استفاده کنند.

  کلیدواژگان: تمرین اغتشاشی، تعادل، خطر سقوط، عملکرد حرکتی، اختلال بینایی
|
 • Manouchehr Haidary, Marzieh Ghivi * Pages 384-399
  Background and Aims

  Mental fatigue usually occurs following prolonged cognitive activity. Mental fatigue is a psychological condition that occurs as a result of long-term cognitive activities. Mental fatigue can have significant effects on the daily life of healthy people. This study aimed to investigate the effect of eight weeks of relaxation massage on the mental fatigue control and balance, lower extremity function, and landing mechanic in physical education students.

  Methods

  This research is a quasi-experimental study, and the statistical population of this study was physical education students. From the statistical population, 30 male students with Mean±SD age= 19.5±5.5 years, weight= 69.6±6.8 kg, height= 187.75±4.5 cm, and sports history= 2.66±1.3 years. They were selected by purposeful and were randomly divided based on Research and Criteria into two groups: control group (n=15) and relaxation massage group (n=15). Before and after relaxation massage, mental exhaustion with 45 minutes of stroke activity (Stroop test), Dynamic Balance with Y test, Semi-dynamic balance with Lafayette Stability Platform, lower extremity function by the Lower Extremity Functional Test (LEFT) test and landing mechanic by LESS, Jump-landing skill film assessment by Auto CAD and Kinovea software were measured. Data analysis was performed in SPSS v. 22 software by using Statistical method of ANOVA test with repeated measures and paired t-test at the significant level P=0.05. 

  Results

  The results showed that a significant difference was observed between the relaxation massage group and the control group on lower limb function, landing mechanics, dynamic balance, and semi-dynamic balance of physical education students (P=0.001).

  Conclusion

  Significant changes in lower limb function factors, landing mechanics, dynamic balance, and semi-dynamic balance in physical education students after relaxation massage exercises indicate the importance of this issue. Injury prevention specialists should study and research in introducing strategies to deal with the occurrence of mental fatigue.

  Keywords: Relaxation, Massage, Mental, Fatigue, Functional performance, Balance
 • Abbas Farjad Pezeshk *, Nader Nokhodchi, Mohammad Yousefi, Saeed Ilbeigi, Ali Farjad Pezeshk Pages 400-411
  Background and Aims

  The Body Mass Index (BMI) is considered one of the most common indexes for examining the health. The purpose of this study was the design and validation of the equations for the accuracy of BMI.

  Methods

  In the current 419 athletic and non-athletic subjects participated in this study. Anthropometrical measurement was performed using International Standard for Anthropometry and Kinanthropometry (ISAK) protocol, and mesomorphic and endomorphic calculated based on the Heath-Carter methods. The Spearman correlation coefficient was used to determine the relationship between BMI and body fat percent, mesomorphic and endomorphic values. Multiple regressions were used to predict BMI.

  Results

  There is a high correlation between BMI with mesomorphic and endomorphic values (P<0.01), but the correlation of BMI with mesomorphic in athletic men was higher than endomorphic (0.77 vs. 0.63). Multiple regression produces some equations for predicting mesomorphic and endomorphic, and bland Altman believes that all equations predict fatness.

  Conclusion

  According to the results, the Equations proposed in this study could appropriately turn BMI to predict body composition so that this equation could determine higher BMI because of the higher muscular mass.

  Keywords: Body Mass Index, Obesity, Somatotypes
 • Ali Forutan Ghojebiglo, Marefat Siahkohian, Leila Fasihi * Pages 412-423
  Background and Aims

  Due to the concerns among trainers about relieving muscle pain as soon as possible, this study aimed to investigate the effect of eccentric retraining on muscle pain and Delay Onset Muscle Soreness (DOMS) markers in sedentary young men.

  Methods

  In this study, sixteen inactive healthy young men voluntarily and after written informed consent. Subjects were randomly divided into control (n=8) and experimental (n=8) groups. Both groups performed seventy eccentric contractions in the flexor elbow muscles with 80% of maximal repetition. Muscular pain perception, serum levels of Creatine Kinase (CK), and Lactate Dehydrogenase (LDH) indices were measured before, one, 26, 48 and 72 hours after eccentric training. Independent t-test and Repeated measure analysis variance in the significant level of P≤0.05 used for data analysis.

  Results

  The sensation of muscle pain and creatine kinase in both groups increased significantly after exercise (P≤0.05), lactate dehydrogenase level was increased in both groups. Still, this increase was not significant (P>0.05). Also, no significant difference in the CK and LDH and pain perception in the measurement stage between the two groups was observed (P>0.05).

  Conclusion

  This study results showed that retraining isn’t an essential influential variable on muscle pain and DOMS markers. However, more research needs to be done in this area.

  Keywords: muscle pain, Muscle soreness, Exercise, creatine kinase, lactate dehydrogenase
 • Seyyed Yaser Alavi *, Shadmehr Mirdar Pages 424-435
  Background and Aims

  Post-exercise Blood Flow Restriction (BFR) is a novel training method that, through alterations to the haemodynamic, metabolic, and hypoxic stimulus, could augment skeletal muscle adaptation in endurance-trained individuals. This study aimed to compare the effect of eight weeks of High-Intensity Interval Training (HIIT) and BFR on PGC-1α and Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) as mitochondrial biogenesis and angiogenesis biomarkers, respectively, in amateur male runners.

  Methods 

  In the current study, 15 runners (Meas±SD of age: 23±3 years; height: 172±5 cm; weight: 73±4 kg: BMI: 23±1.7 kg/m2) voluntarily participating in this study were divided into three groups: 1-Control 2-HIIT and 3-HIIT+BFR or BFR. The experimental groups performed three sessions a week (six trials each session) for eight weeks. The biopsy samples were collected from the vastus lateralis muscle at the first and end of eight weeks. The protein expression levels of the PGC-1α and VEGF were studied by immunohistochemical method. Data analysis was performed using the one-way Analysis of Covariance (ANCOVA), and a significance level of P<0.05 was considered.

  Results

  The findings showed that PGC-1α values were significantly increased in the HIIT and BFR groups (54.9% and 60.85%, respectively) compared to the control group, as well as VEGF levels were 51.31% and 57.52%, respectively (P<0.05). There were also significant differences between experimental groups in the protein expressions (P<0.05).

  Conclusion

  Given that activation of VEGF from the PGC-1 pathway is part of cellular-molecular mechanisms of high-intensity interval training, It seems that the combination of intense interval training and BFR can effectively affect the process of angiogenesis in the vastus lateralis muscle of amateur runners.

  Keywords: High-Intensity Interval Training (HIIT), PGC-1α, Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF)
 • Parisa Sedaghati *, Seyed Mojtaba Tabatabai Asl, Seyed Reza Rahimi Moghaddam Pages 436-445
  Background and Aims

  Although the outbreak of coronavirus has caused problems in all aspects of human life. Still, this disease has caused severe damage to the health of the elderly community and the level of physical activity and free movement of the elderly. This study aimed to investigate the effect of one year of coronavirus limitation on the motor function of the elderly living in care centers.

  Methods

  The present study was a cohort study that was conducted in the field. The statistical population of this study was male and female elderly over 60 years of age from two nursing homes in Rash City. Berg functional balance tests evaluated the motor function of the elderly, Timed Up and Go (TUG) Test or fall probability test and walking speed test or 10-meter walk test. Shapiro-Wilk test was used to check the normality of the data, descriptive statistics were used to determine the mean and standard deviation, and paired t-test and McNemar was used to analyze the data and examine the intra-group differences between the data in SPSS software version 26.

  Results

  The results of the correlated t-test showed that the time up and go test in the elderly under the influence of one year of movement limitation in the post-coronary period had a significant increase (p=0.001), also in functional balance index (p=0.03) significant changes according to For a year, the elderly had limited mobility. There was a significant decrease in the walking variable (p=0.001) following this period. It also showed a significant increase in the probability of falling index (p=0.021).

  Conclusion

  According to the findings of the present study, elderly cares centers and families with the elderly should pay close attention to the need for a level of physical activity and exercise in this critical period of coronation for these people and in addition to planning to increase the level of physical activity These people, they are encouraged to participate in physical activity.

  Keywords: Coronavirus, Balance posture, motor function, Falling probability
 • Marefat Siahkouhian, Bahman Ebrahimi-Torkmani * Pages 446-457
  Background and Aims

  The sedentary lifestyle is related to the incidence of various diseases and metabolic disorders. Atherogenic Index of Plasma (AIP) can be considered as an appropriate criterion predicting coronary heart disease. This study aimed to investigate the Effect of 8-week aerobic training on anthropometric Indices, the Atherogenic Index of Plasma, and some cardiovascular risk factors in inactive men.

  Methods

  In the current quasi-experimental study, 40 inactive employees with a Mean±SD age of 36.17±8.97 years and body mass index of 26.60±4.12 kg/m2 after obtaining testimonial voluntarily performed aerobic exercise training for 8 weeks (each session 45 to 60 minutes) with 70 percent of maximal heart rate. Blood samples were taken before and after exercise to measure serum variables. Data were analyzed by paired t-test at the significant level of P<0.05.

  Results

  Statistical analysis showed that after 8 weeks of aerobic exercise, Body fat percentage (P=0.04), cholesterol (P=0.001), LDL/HDL ratio (P=0.03), TG/HDL ratio (P=0.01), TC/HDL ratio (P=0.001), and apo-B (P=0.01) decreased significantly. Also, VO2max (P=0.011) and HDL (P=0.010) increased dramatically after 8 weeks of participation in aerobic activity. 

  Conclusion

  According to the results, an increase in physical activity can probably reduce the risk of cardiovascular disease. Also, physical activity with lowering the risk factors of developing CVD events and significant prevention of its progression, the beneficial properties of physical activity are underscored, and promoting its effectiveness as support for healthier lifestyles in the community and particularly among inactive men is emphasized.

  Keywords: Aerobic Exercise, lipids, apolipoprotein, Cardiovascular diseases
 • Amir Fatollahi, Amirali Jaafarnejad *, Saeed Alihosseini Pages 458-469
  Background and Aims

  Foot overpronation is one of the most critical factors that cause musculoskeletal injuries and lead to greater mechanical loads in the lower limb structure. Sand is an unstable and unpredictable surface that has particular importance in human movement mechanics. The purpose of this study was to investigate the effect of sand surface training on directed and general co-contraction of ankle joint muscles in individuals with foot overpronation during running.

  Methods

  The present study was a randomized clinical trial type. Statistical samples of the present study included 15 males with foot overpronation in the control group and 15 males with foot overpronation in the intervention group. Individuals in the intervention group performed a sand surface training program consisting of continuous jogging, striding, bounding, galloping, and short sprints for 8 weeks. Tibialis anterior and gastrocnemius medialis muscles activity was evaluated by an 8-channel electromyography system with a surface electrode during running. A two-way ANOVA test was used for statistical analysis at the significant level P<0.05.

  Results 

  The results demonstrated greater ankle-directed co-contraction in the push-off phase during post-test compared with the pre-test in the intervention group during training on sand (P=0.040). Other components of directed co-contraction in the different stages and general co-contraction in all phases did not demonstrate significant differences after sand training (P>0.05).

  Conclusion

  It seems greater ankle joint directed co-contraction in the push-off phase after training protocol reduced the risks of lower limb injuries and ankle instability in individuals with foot overpronation in this phase.

  Keywords: Foot overpronation, sand surface training, directed co-contraction, general co-contraction
 • Nazanin Dalvandpour, Mostafa Zarei *, Behrouz Abdoli, Hamed Abbasi, Mohammad Amin Mohamadian Pages 470-485
  Background and Aims

  One of the most common and dangerous injuries in sports is an Anterior Cruciate Ligament (ACL) injury. Today, despite the ACL injury prevention programs, the prevalence of this injury remains high. Most of the instructions used in injury prevention programs are based on internal focus, while studies have shown that using external focus can improve performance in individuals. The purpose of this study was to investigate the effect of focus of attention on eight weeks of anterior cruciate ligament injury prevention training on landing skill kinetic variables in soccer players.

  Methods

  The current methodology included 35 players from 3 premier league teams in Tehran province. The teams were randomly divided into three groups of Prevent injury and Enhance Performance (PEP) exercises based on the External Focus (EF) (12 people), Internal Focus (IF) (12 people), and control group (11 people). In the pretest of ground reaction force, rate of loading, and time to stabilization during landing skill. The training groups performed pep injury prevention exercises for eight weeks and related instructions instead of warm-up exercises. Control group players were performing the regular activities. ANOVA with repeated measures and one-way ANOVA and Tukey post hoc tests were used to evaluate changes.

  Results

  The test results showed significant changes in vertical, anterior-posterior ground reaction force and rate of loading in the external focus group (P≤0.05). But there was no critical difference in time to stabilization and internal-external ground reaction force.

  Conclusion

  According to the results, external focus instruction has positive effects on kinetic components. Therefore, it is recommended that exercises based on these instructions be used to reduce the risk of ACL injury and to repair this injury.

  Keywords: Anterior Cruciate Ligament (ACL), Injury, Prevention, Single-leg jump-landing, attention focus, Kinetics
 • Amir Ali Jafarnezhadgero *, Amin Hoseinpour Pages 486-495
  Background and Aims 

  This study evaluated dynamic balance, quadriceps, and hamstring strength in individuals with Covid 19 compared with healthy control ones.

  Methods 

  A total of 30 people were divided into two groups, including healthy people (n=15) and people with Covid-19. Dynamic balance was measured using the star excursion balance test. A dynamometer performed lower limb muscle strength measurements. An independent t-test was used to compare the two groups statistically. The significance level was considered 0.05.

  Results

  Quadriceps and hamstring muscle strength were similar in both groups (P>0.05). The results showed that the values of dynamic balance in the lateral (P=0.001), medial (P=0.001), and posterior medial (P=0.001) directions were significantly lower in the group with Covid-19 than that in the healthy group.

  Conclusion

  In general, the balance of people with Covid-19 was significantly lower than the healthy group. Decreased balance due to this disease can increase the risk of injury. There was no significant difference in lower limb muscle strength in patients with Covid-19 compared with healthy individuals. Perhaps more research is needed in the future to prove this better.

  Keywords: Postural Balance, Lower extremity, COVID-19
 • Mohsen Sajedi Sabegh, Mohammad Hosein Nasermelli *, Behnaz Ganji Namin Pages 496-507
  Background and Aims

  The purpose of the present study was to investigate the effect of a watercourse on the quality of life, pain, balance, and handgrip in men with fibromyalgia. 

  Methods

  The research method was quasi-experimental. The statistical population consists of men 40-50 years old with fibromyalgia in Tehran City. Among the available subjects who were purposefully selected, 30 were randomly divided into experimental and control groups (15 in each group). Quality of life was measured using the SF-36 questionnaire, perceived pain severity by visual grading scale, and strength using a manual dynamometer.

  Results

  The results showed that 8 weeks of water exercise had a significant effect on the quality of life (P=0.0001), pain (P=0.0001), and strength gain in men with fibromyalgia (P=0.0001).

  Conclusion

  Water exercise can improve men’s quality of life, strength, and pain perception with fibromyalgia.

  Keywords: Aquatic training, Fibromyalgia, Pain, Quality of life, Function
 • Masumeh Baghban Baghdadabad, Heydar Sadeghi *, Hasan Matinhomaee, Yahya Sokhangoii Pages 508-521
  Background and Aims

  Considering the exclusive effects of different training programs on structural, functional, and physiological responses of heart, vessels, and blood, cardiac rehabilitation programs have rehabilitated and therapeutic usage after heart attacks or angioplasty to reduce the rate of deaths caused by cardiovascular diseases. The research aims to examine the effects of two methods, aerobic and parallel exercises, on selected biomechanical variables of blood in the bilateral femoral artery in patients 40-65 years old after coronary angioplasty.

  Methods

  The research method is semi-experimental and prospective. The research was performed as pretest-posttest, with 90 male and female patients with coronary heart disease who had undergone angioplasty divided into three experiments (aerobic and parallel) and control groups. Forty minutes of aerobic exercise based on the American College of Sports Medicine (ACSM) guidelines followed by 20 minutes of resistance training twice a week was performed in the parallel exercise group. The Mean±SD was used for data description, Kolmogorov–Smirnov test was used for reviewing data distribution, Kruskal–Wallis non-parametric and Mann–Whitney post hoc test were used for abnormal variables, and ANOVA, Welch’s test, and Tukey post-hoc test were used for standard variables at a significance level of 0.05.

  Results

  The results showed a significant difference in diastolic blood pressure of the left femoral after performing aerobic and parallel exercises. A significant difference was also seen in the velocity of blood flow in the left femoral’s diastole phase and blood pressure of the left femoral in the systole phase after performing parallel exercises. Comparing the effect of two training methods on selected biomechanical variables of blood, no significant difference was observed between the two methods.

  Conclusion

  It is recommended to use the beneficial effects of aerobic and parallel exercises to improve biomechanical variables of blood with appropriate intensity and duration in patients 40 to 65 years old following coronary angioplasty.

  Keywords: Coronary angioplasty, Angioplasty, Femoral artery, Middle aged, Male, female, Exercise, Blood biomechanic
 • Mohammad Baghbani, Mohammadtaghi Amiri-Khorasani *, Abdolhamid Daneshjoo Pages 522-531
  Background and Aims

  Landing is a typical sports motion that can create impact force 2-12 times of body weight, and finally, it’s one of the main reasons for non-contact injuries in ankle ligaments. Specialized. The usual effects of Kinesio tape include increasing proprioception, health direction of joints, reducing pain, and raising pressure on nervous tissue. The study aimed to investigate the effect of Kinesio taping on ankle joint kinematics during landing on stiff and soft surfaces in ankle sprain and healthy persons.

  Methods

  The method of the present study was quasi-experimental with a two-group design in control groups (without ankle sprain) and experimental (with an ankle sprain). A total of 30 male students of the Shahid Bahonar University of Kerman were purposefully and accessibly selected and divided into two groups with (15 students) and without ankle sprains (15 students). Then, they performed both landing operations on stable and unstable surfaces, with and without Kinesio tape. Maximum dorsi and plantar flexion, supination, pronation and maximum ankle angular velocity parameters were recorded by a three-dimensional motion analysis system. Statistical analysis was performed using independent t-test and repeated measures analysis of variance at the significant level of 0.05.

  Results

  There was no significant reduction in plantar flexion of the ankle in healthy and twisted individuals while landing on stable and unstable surfaces with and without Kinesio tape (P≤0.07), but there was a significant reduction in the dorsiflexion in both groups(P≤0.001). On the other hand, there was no significant decrease in pronation (P≤0.66), but there was a significant decrease in foot supination (P≤0.001).

  Conclusion

  Generally, Kinesio tape in recovery ankle movement is offered to persons for ankle sprain. Thus recommendation landing exercises fare with more flexion angle and less knee joint valgus and more dorsiflexion angle at ankle joint and preferable on the unstable surfaces.

  Keywords: landing, Kinematics, Kinesio tape, Ankle joint, Ankle Sprain
 • Majid Khodadadi, Hooman Minoonejad *, Yusef Moghadas Tabrizi Pages 532-545
  Background and Aims

  Autism is an evolutional syndrome that causes social and interactional disorders and changes movement patterns. Corrective exercises can positively affect gait and balance in autistic children. The suit therapy is jointed with hooks and elastic bands that balance pressure and support muscles and joints. This study compares the effect of corrective exercise with and without suit therapy on gait kinematic and balance in autistic children with toe walking.

  Methods

  A group of 30 autistic boys with toe walking (Mean±SD: age= 5.7±1.7 years, height= 106.4±19.5 cm, and weight= 20.8±5.8 kg) were chosen voluntarily and purposefully in this study and then randomly assigned into two groups of with and without suit therapy. Both groups received 8 weeks of corrective exercises, including 5 sessions per week, each session for 2 hours. The cases gait kinematic (Tree dimensional movement analysis) and balance (Tinetti) were evaluated in the pre and posttest. Paired and independent t-test were used for statistical analyses using SPSS v. 16. 

  Results

  The result revealed a significant difference in the gait kinematic between the two groups. Treatment in the corrective exercises group with suit therapy was significantly more effective in stride length (P=0.001), step length (P=0.001), step width (P=0.021), walking speed (P=0.001), ankle dorsiflexion in stance (P=0.001), and swing (P=0.001) phase than that corrective exercises without suit therapy group. But between these two groups, no significant difference was observed in stride time (P=0.444), cadence (P=0.361), deviation foot (P=0.614), and hip flexion (P=0.135). The results of the study also showed no significant difference in balance (P=0.927) between groups. 

  Conclusion

  Corrective exercises with suit therapy are more effective than ones without suit therapy. Therefore, corrective exercises sessions with suit therapy are suggested for autistic boys with toe walking.

  Keywords: Corrective Exercises, Suit therapy, Gait Kinematic, Balance, Toe Walking Autism
 • Zahra Mokhtari Fard *, Mehdi Sabbagh Langeroudi Pages 546-561
  Background and Aims

  This study aimed at the effects of 8 weeks TRX exercises and core stability exercises in the stable level on the landing pattern, the stability of the core area, and the balance of girls football players.

  Methods

  Thirty athletes with trunk defects were screened by Tuck Jump test and selected as a statistical sample. Finally, assigned to two groups of 15 subjects at a stable level and varying level training. Both groups participated in pretest and post-test. Both groups training sessions for 8 weeks and three weeks each week on core stability training at both sustained (stable) and unstable (TRX). This study used the core stability practice protocol in the training section at a stable and unstable level. The static and dynamic balance were evaluated by BESS and Y tests, respectively. McGill’s endurance tests also evaluated the endurance of the core region. In addition, landing mechanics were assessed using the Landing Error Score System test. ANCOVA test was used to compare the differences between the research variables by two types of training. The stability of the core body was used in two groups of training (stable and TRX) and a t-test for correlating the changes within the group.

  Results

  The results of the analysis of t-test showed that in the results of the stable training (P≤0.001) and TRX (P≤0.001) effect on score of the error of landing error, LESS, flexion 60 °, Sorensen, Right Plank, static balance and total dynamic balance score. In the post-test, there are significant differences between the two groups in the TRX and stable levels in LESS, Sorensen, static balance in the state stand on two legs on a soft surface and stand in the Tandem on a soft surface (P≤0.05).

  Conclusion

  the results of this study showed that the use of core stability training at a stable and unstable level by helping to improve the landing jump activity, as well as improving muscular balance and endurance, can be eliminated by modifying some of the risk factors associated with an ACL injury to prevent Lower limb non-limiting injury in athletes with trunk defects.

  Keywords: Endurance, Balance, Core
 • Zahra Khazaee, Mehdi Gheitasi *, Amir Hosein Barati Pages 562-573
  Background and Aims

  Since fatigue in different regions of the lower extremities can effectively alter the movement pattern of this part of the body and cause joint-related kinematic changes that increase the risk of injury and mental fatigue, which may be a factor in reducing productivity and injury. Therefore, the study of kinematic changes during fatigue can have helpful results. This study aimed to investigate the effect of lower extremity fatigue on knee joint kinematics during landing in adult soccer players.

  Methods

  Ten adult male soccer players (Mean±SD = age: 20.7±1.05 years; Height: 178.9±4.17 cm; Weight: 71.55±8.04 kg) participated in this study. Subjects performed a pre-test, which included jumping and landing on a 40-cm box, and recording cameras of the valgus motion analyzer, flexion, and knee rotation. The Kingtools section of the plugin software attached to the Cortex software was used for segmentation and kinematic information. The lower extremity fatigue protocol consisted of 10 repetitions of single-leg squats up to 90 degrees of knee flexion, 20 vertical jumps with a single leg, and 1 repetition of step –going up and down a 31cm step. The Borg scale was used to measure fatigue. Before and after the fatigue protocol, a single-leg hop was used to determine the level of fatigue. After the fatigue protocol, a post-test was performed. Data were analyzed using the Shapiro-Wilk test for normality of the data, and paired t-test was used to compare mean in pre-test and post-test independent variables.

  Results

  The paired t-test results for comparison of kinematic data showed that contact flexion had a significant difference from pre-test to post-test and other kinematic variables had no significant changes from pre-test to post-test. Statistical significance was considered at P≤0.05.

  Conclusion

  According to the findings of this study, it can be concluded that lower extremity fatigue in the present study partly caused kinematic changes in predicting ACL injury. Kinematic changes have included a decrease in Contact flexion, which is one of the predictors of ACL injury during landing.

  Keywords: Kinematics, Fatigue, landing, Soccer Player
 • Narges Ghaderi, Mohamad Ali Aslankhani *, Ehsan Zareian, Jaleh Baqirli Pages 574-587
  Background and Aims

  Children with developmental coordination disorders experience some form of impairment in some executive functions. The present study was designed and conducted to study the effect and retention of cognitive games on the development of three components of executive functions (response inhibition, working memory, and cognitive flexibility) among children with developmental coordination disorders.

  Methods

  The present study was a quasi-experimental study with a control group. Thirty girls aged 7-10 years with developmental coordination disorder Based on the score obtained in the Movement Assessment Battery for Children-second edition (MABC-2) test set and based on the IQ score, were divided into two experimental and control groups. MABC-2 and Cattle and intelligence tests were used for initial screening, and N-Back, Stroop, and Go-NOGO tests measured working memory, cognitive flexibility, and response inhibition. The training protocol consisted of a series of purposeful cognitive and motor games that explicitly considered the development of a specific component of executive functions. Data were analyzed using a combined two-way analysis (2×3) of variance.

  Results

  The findings showed, performance Working memory (P=0.0001) performance, cognitive flexibility (P=0.045), and response inhibition (P=0.010) increased in the experimental group from pretest to posttest, While no such change was observed in the control group. Also, the effect of improving games on working memory (P=0.0001) and response inhibition (P=0.033) was maintained until the retention test. At the same time, there was no significant difference between cognitive flexibility in the retention test of children with developmental coordination disorder in the experimental group and control.

  Conclusion

  Based on the findings, cognitive-motor games effectively improve and maintain working memory, inhibit response, and develop cognitive flexibility. As a result, according to the results of this study and other studies, it can be acknowledged that intervention as a process as a process-oriented therapy with the involvement of the individual in a mental process improves the executive functions of children with developmental coordination disorder and games introduced in this Research is a good framework for designing and implementing high quality and reproducible programs.

  Keywords: developmental coordination disorder, Play, Working memory, Eexecutive function
 • Mohammad Hani Mansoori, Yousof Moghadas Tabrizi, Mohammad Karimizadeh Ardakani *, Mitra Omidi Pages 588-603
  Background and Aims

  Perturbation training is a type of exercise in which participants frequently experience loss of balance to practice and improve control of balance reactions. Due to postural control impairment in blind people, this study aimed to investigate the effect of 4-week perturbation-based balance training on risk of falling, movement function, and balance in people with visual impairment.

  Methods

  In the current, 30 men with absolute visual impairment were randomly divided into control (n=15) and experimental (n=15) groups. The experimental group performed perturbation exercises for four weeks and three sessions per week for 60 minutes. To evaluate the static balance of the modified stork test, the dynamic balance of the Berg balance tests, the movement function of the Tinetti test, and the fall risk of the functional reach test before and after the training intervention were used. Data were analyzed using an independent t-test and repeated measures analysis of variance at the level of α=0.05.

  Results

  The results showed that the experimental group had an increase in the mean scores of static balance (P=0.001), dynamic balance (P=0.001), movement function (P=0.001), and decreased risk of falling (P=0.001) and is significantly better than the control group. Also, in the post-test, the findings of intragroup changes showed that the experimental group had a more significant effect on increasing balance, increasing movement function, and decreasing the rate of falling than the control group (P<0.05).

  Conclusion

  According to the results of the present study, the use of perturbation exercises improves balance, increases the level of movement function, and reduces the risk of falling in blind people. Due to the positive effects of exercises and the benefits of this type of rehabilitation, it is recommended that this rehabilitation program be performed on the blind and visually impaired. Sports instructors are advised to use the balance-based perturbation exercises in this study and other exercises for people with visual impairment to increase their fitness.

  Keywords: Perturbation exercise, Balance, Risk of Falling, Movement function, Visual Impairment