فهرست مطالب

اخلاق در علوم و فناوری - سال شانزدهم شماره 3 (پیاپی 58، پاییز 1400)
 • سال شانزدهم شماره 3 (پیاپی 58، پاییز 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/09/30
 • تعداد عناوین: 25
|
 • محمد عندلیب، حسین آقایی جنت مکان* صفحات 1-8
  زمینه

  وکالت از مهم ترین نهادهایی است که در فرآیند تحقق عدالت می تواند نقش سازنده ای داشته باشد. حضور وکیل در محاکمات قضایی، سبب تسهیل کشف حقیقت و پیشگیری از اجحاف و نقض حقوق شهروندان تا حد قابل توجهی خواهد شد. ضرورت و اهمیت حق دفاع، موجب شده است تا نظام های حقوقی و قضایی پیشرفته به دیده یک رکن مهم دادرسی منصفانه به آن بنگرند تا بسترهای لازم را برای وکلا، جهت ایفای بهتر رسالت خود، در تمام مراحل رسیدگی فراهم آورند. از این رو، حضور وکیل مدافع، در مراحل دادرسی، از حقوق مهم و اولیه متهمین بوده و  با این اوصاف، وکالت در امور کیفری از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. بنابراین در پژوهش حاضر سعی شده است که مبانی حقوقی و اخلاقی دخالت وکیل در فرایند دادرسی مورد بررسی قرار گیرد.

  نتیجه گیری

  حضور وکیل در فرآیند دادرسی کیفری، بر مبنای حقوقی و اخلاقی، قابل توجیه است. مبانی حقوقی حق انتخاب وکیل در فرآیند دادرسی کیفری؛ دارای دو رویکرد عدالت محور و فایده گرایانه است. در (رویکرد عدالت محور)، مشارکت وکیل، دادرسی و محاکمه عادلانه متهم را تضمین می نماید. ولی بر اساس (رویکرد فایده گرایانه)، مشارکت وکیل در راستای؛ جلوگیری از انحراف دادرسی، پیشگیری از خودسری دست اندرکاران نظام عدالت کیفری، تسریع روند دادرسی و تامین آزادی های مشروع، قابل توجیه است. اما مبانی اخلاقی حق انتخاب وکیل، در فرآیند دادرسی کیفری؛ در راستای جلوگیری از اطاله دادرسی، تبعیض قایل نشدن بین وکالت های تعیینی و وکالت های معاضدتی و تسخیری، اظهار حقایق به موکل ضمن ارزیابی تخصصی موضوع و راز انگاری اظهارات موکل، قابل توجیه است.

  کلیدواژگان: مبنای اخلاقی انتخاب وکیل، دادرسی کیفری، دادرسی منصفانه، تضمین حق دفاع متهم
 • رسول خدامرادی، مجید قورچی بیگی* صفحات 9-13
  زمینه

  اصلی ترین هدف قوانین جزایی باید تامین حقوق اساسی انسانها یا همان حقوق بنیادین افراد  باشد. اما انچه که مهم است رابطه اخلاق با حقوق افراد است. زیرا که هدف علم اخلاق رساندن انسان به اعلی درجه انسانیت است و هدف حقوق تحقق عدالت نسبی و برقراری نظم اجتماع است. انصاف نیز وسیله تخصیص عدالت و متناسب کردن قواعد آن در موارد خاص است. بنابراین عدالت و انصاف دارای تعامل تنگاتنگ با یکدیگر هستند. اخلاق و حقوق، دو علم با دو هدف مجزا هستند و به نظر برخی حقوقدانان باید از هرگونه اختلاط بین اخلاق و حقوق پرهیز نمود. از همین رو در این مقاله به بررسی رابطه اخلاق و حقوق بنیادین افراد پرداخته شده است.

  نتیجه گیری

  یکی از گام های مثبتی که رویه قضایی کنونی  در جهت حقوق افراد می تواند به سمت عدالت بردارد این است که، در دخالت اخلاق در حقوق باید از هرگونه افراط و تفریط دوری جست. تفریط (تفکیک حقوق و اخلاق) به تحجر فکری حقوق دانان و دور شدن از هدف عدالت می انجامد و افراط در وارد کردن اخلاق در عالم حقوق، سبب می گردد عواطف شخصی دادرس جایگزین اصول حقوقی گردد.  از طرفی هم اصلی ترین هدف قوانین جزایی باید تامین حقوق اساسی انسانها و حفظ چهار چوب اخلاقی  باشد. قانونگذار از طریق وضع قوانین صریح، روشن و قابل فهم برای همگان، مبانی اتخاذ یک سیاست کیفری اصولی را قوام بخشد و مانع از نقض این حقوق شود.

  کلیدواژگان: اخلاق، حقوق بنیادین، سیستم کیفری ایران، حقوق، حقوق شهروندی
 • رویا مرادی، یدالله ملکی*، شیر محمد علیپور عبدلی صفحات 14-19
  زمینه

  حضور زنان در اجتماع را با توجه به شایستگی ها و توانمندی های ذاتی و اکتسابی شان می توان به عنوان یک مقوله مهم اجتماعی در نظر گرفت. از ضرورت هایی که در جامعه امروزی مورد توجه قرار گرفته، لزوم حضور بانوان در برخی مشاغل و مسئولیت های اجتماعی خاص است و این ضرورت حضور، برای خدمات رسانی به افراد جامعه امری کاملا بدیهی و مشهود است. اسلام نیز بر اساس بسیاری از مدارک و مستندات حضور زنان در جامعه را تصدیق نموده است. مسئله مورد بحث در نوشتار حاضر این است که آیا زنان با توجه به توانایی ها و شایستگی های اکتسابی و فطری خود می توانند در مناصب مهم سیاسی و اجتماعی به نقش آفرینی بپردازند؟

  نتیجه گیری

  با علم به اینکه حفظ و تحکیم بنیان خانواده، از اساسی ترین ارکان مورد توجه دین اسلام است، قطعا حضور اجتماعی زنان نباید خلل و تزلزلی در این امر مهم ایجاد نماید. بر همین اساس، تحقیق پیش رو به بررسی نقطه نظرات دین مبین اسلام درباره حضور اجتماعی زنان بر اساس توانایی و قابلیت های ذاتی و اکتسابی شان می پردازد. اکنون که ضرورت حضور زن در جامعه کاملا منطقی و اجتناب ناپذیر است. سوال دیگری مطرح می شود که کیفیت حضور و ملاک و شرایط نقش آفرینی او در اجتماع با توجه به دستورات دینی و الزامات اخلاقی چگونه باید باشد؟ برای پاسخگویی به سوالات مذکور در تحقیق حاضر که به روش توصیفی - تحلیلی و با بهره گیری از منابع و ومتون کتابخانه ای به انجام رسیده است این نتیجه حاصل گردیده که مشارکت اجتماعی زنان در قالب اشتغال از دیدگاه اسلام طبق شرایطی مجاز شناخته شده است با این حال بایست به ضروریات و الزامات مربوط به آن نیز توجه داشت. از سوی دیگر اشتغال بی رویه زنان در جامعه امروز با چالش های اخلاقی متعددی روبرو است که از آن جمله می توان به «بی عدالتی و تکلیف مالایطاق»، «سوء استفاده و آزارهای جنسی علیه زنان»، «عدم تمایل به فرزندآوری»، «ایجاد روحیه تقابل بین همسران» و «جدایی و طلاق» اشاره نمود.

  کلیدواژگان: نقش آفرینی زنان، اجتماع، اخلاق
 • امیرحسین مردانی، مریم ناخدا*، احسان شمسی گوشکی صفحات 20-31
  زمینه

  دست یافتن به مدلی جامع از روابط تاییدشده و بر اساس داده های واقعی آزمون شده، می تواند به درک و تبیین بهتر عوامل زمینه ساز سوءرفتار پژوهشی کمک کند. هدف این پژوهش، اعتباریابی مدل عوامل موثر بر سوءرفتار پژوهشی در تحقیقات علوم پزشکی ایران است.

  روش

  این یک پژوهش توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری را مدیران پژوهشی و اجرایی، اعضاء و کارشناسان کمیته های اخلاق در پژوهش، کارشناسان پژوهشی، سردبیران مجله های علوم پزشکی، اعضای هییت علمی و دانشجویان در دانشگاه ها و مراکز علوم پزشکی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران تشکیل دادند. با استفاده از نمونه گیری در دسترس، تعداد 264 نفر به پرسشنامه های ساخته شده از مدل پژوهش پاسخ دادند. داده ها در قالب روش الگوسازی معادلات ساختاری و توسط نرم افزار AMOS تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج الگوی اندازه گیری نشان دادند که ساختار سیزده عاملی این مدل از نظر شاخص های نیکویی برازش دارای برازندگی قابل قبولی هستند. نتایج همه شاخص های مربوط به برازش الگوی ساختاری نشان دادند مدل از برازش مناسبی برخوردار است. از 22 رابطه نظری میان عوامل موثر بر سوءرفتار پژوهشی درون مدل، 14 رابطه تایید شدند.

  نتیجه گیری

  مدل پیشنهادی از تبیین قابل قبولی برای روابط میان عوامل موثر بر سوءرفتار پژوهشی برخوردار است و می تواند تاثیرات میان عوامل موجود در سطوح کلان، میانی و خرد نظام های پژوهش را رصد کند.

  کلیدواژگان: اعتباریابی مدل، سوءرفتار پژوهشی، نظام پژوهش، علوم پزشکی، اخلاق در پژوهش
 • محمدرضا اسعدی، علی اکبر حسینی*، سعید آیباغی اصفهانی، امیر غفوریان شاگردی صفحات 32-40
  زمینه

  امروزه عوامل متعددی در عملکرد سازمان ها دخیل هستند؛ لذا شناسایی و به کارگیری این عوامل نقش حیاتی در بقای سازمان ها دارد. هدف این پژوهش بررسی نقش سرمایه شهرتی و جو اخلاقی سازمان در ارتباط دی. ان. ای سازمانی و عملکرد سازمان است.

  روش

  پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و با توجه به ماهیت از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شعب بانک ملی (1900نفر) در مشهد بود. از طریق روش نمونه گیری خوشه ای، 320 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد جو اخلاقی ویکتور و کولن، شهرت سازمانی فامبران و وان ریل، عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت و پرسشنامه محقق ساخته دی.ان.ای سازمانی استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری توسط نرم افزار SMART PLS  انجام شده است.

  یافته ها

  نتایج  به دست آمده نشان می دهد اندازه اثر دی.ان.ای سازمانی بر عملکرد سازمان در سطح معناداری 95 درصد، 626/0 است که نقش قابل توجهی در عملکرد سازمان می باشد و سرمایه شهرتی نیز این ارتباط را میانجی گری می کند. همچنین جو اخلافی سازمان، رابطه دی.ان.ای سازمانی بر عملکرد سازمان در شعب بانک ملی را تعدیل می کند.

  نتیجه گیری

   دی.ان.ای سازمانی، بخشی از تاثیر خود بر عملکرد سازمان را از طریق متغیر میانجی سرمایه شهرتی منتقل می کند. لذا با حذف این متغیر از مدل مفهومی پژوهش، میزان تاثیرگذاری دی. ان. ای سازمانی بر عملکرد، به طور محسوسی کاهش می یابد. همچنین وجود جو اخلاقی قوی در سازمان تاثیر قابل توجهی در عملکرد شعب بانک ملی در سطح کلان شهر مشهد دارد.

  کلیدواژگان: DNA سازمانی، عملکرد سازمان، سرمایه شهرتی، جو اخلاقی سازمان
 • سید مهدی پورسید، فرهاد خرمائی*، راضیه شیخ الاسلامی، محبوبه فولادچنگ صفحات 41-50
  زمینه

  قدردانی به عنوان یک فضیلت اخلاقی، نه تنها نقش بسیار مهمی در سلامت روانی انسان ها دارد، بلکه قدردانی، انگیزه ی تکرار، فراوانی و تداوم رفتارهای مطلوب آنان را مضاعف می کند و به زندگی اجتماعی و جامعه ی انسانی رنگ و معنای زیبایی می بخشد. هدف پژوهش حاضر تعیین نقش میانجی استرس تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی در رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی و قدردانی بود.

  روش

  پژوهش، کاربردی و شیوه ی گردآوری و تحلیل داده های آن، توصیفی و از نوع همبستگی است.جامعه ی پژوهش دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه ی شهر یزد می باشند که از این تعداد 474 دانش آموز (186 پسر و 288 دختر) به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و به مقیاس چند مولف ه ای قدردانی، فرم کوتاه پرسشنام ه ی پنج عامل بزرگ شخصیت، پرسشنامه ی استرس تحصیلی و پرسشنامه ی خودکارآمدی تحصیلی پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که از بین ویژگی های شخصیتی، توافق پذیری، برون گرایی و گشودگی به تجربه به طور مستقیم و وظیفه گرایی، گشودگی به تجربه و روان نژندگرایی به صورت غیرمستقیم و با واسطه گری استرس تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی می توانند قدردانی را پیش ب ینی کنند.

  نتیجه گیری

  نتیجه آن که ویژگی های شخصیتی م ی توانند استرس تحصیلی افراد را کاهش داده و افراد کم استرس در مقابله با مشکلات خودکارآمدتر می شوند. در چنین شرایطی دانش آموزان در مسیر قدردان تر شدن پیش می روند.

  کلیدواژگان: استرس تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی، فضیلت اخلاقی، قدردانی، ویژگی های شخصیتی
 • یونس نظری*، مجید رمضان، محمدابراهیم سنجقی، مسیح ابراهیمی صفحات 51-57
  زمینه

  هر سازمان برای موفقیت در شرایط متغیر و پویای امروزی، نیازمند داشتن قابلیت اعتماد به برند و وفاداری مشتریان و عدم تمایل مشتریان به تغییر برند می باشد. سازمان مورد مطالعه که یکی از صنعت های با فناوری و محصولات پیشرفته می باشد، نیز از این قاعده مستثنی نیست. از طرفی متغیرهای اخلاقی کارکنان می تواند در زمینه دستیابی به این مهم دارای نقش باشد. بر همین اساس، هدف از اجرای تحقیق حاضر، بررسی رابطه همزمان قابلیت اعتماد به برند بر متغیرهای اخلاقی کارکنان و تبلیغات شفاهی و تمایل به تغییر برند می باشد.

  روش

  این تحقیق، در یک سازمان دولتی با فناوری و محصولات پیچیده در شهر تهران انجام شده است؛ که از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی و از لحاظ ماهیت و شیوه تحقیقات جزء تحقیقات توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری برای سنجش متغیرهای اخلاقی کارکنان، کلیه کارکنان و برای سنجش دیگر متغیرها، کلیه مشتریان سازمان می باشد؛ که برای آزمون فرضیه های تحقیق نمونه ای 268 نفری از کارکنان و مشتریان به صورت تصادفی ساده، انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته است. در پایان از روش مدل سازی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار لیزرل استفاده شد.

  یافته ها

   نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که قابلیت اعتماد به برند با رهبری اخلاقی، جو اخلاقی و فلسفه های اخلاقی کارکنان رابطه مثبت دارد. هم چنین رهبری اخلاقی و جو اخلاقی با تبلیغات شفاهی رابطه مثبت دارند.

  نتیجه گیری

  سازمان مورد مطالعه برای داشتن مشتریان وفادار و مشتریانی که تمایل به تغییر برند نداشته باشند، بایستی بر قابلیت اعتماد به برند و متغیرهای اخلاقی کارکنان خود، تمرکز ویژه نماید.

  کلیدواژگان: قابلیت اعتماد به برند، متغیرهای اخلاقی، تبلیغات شفاهی، تمایل به تغییر برند
 • رامبد منتصر کوهساری، اسماعیل حسن پورقروقچی*، محمدحسین رنجبر، محمد محبی صفحات 58-66
  زمینه

  از دوره رکود، به عنوان دوره کسادی و بحران نیز یاد می شود و م ی تواند فرهنگ و اخلاق را تحت تاثیر قرار دهد.  هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش عوامل  مختلف  بر تصمیم گیری خرید اخلاقی مصرف کننده در شرایط رکود است.

  روش

  پژوهش حاضر به صورت ترکیبی (کیفی و کمی) انجام شده است. در بخش کیفی روش داده بنیاد بود. جامعه خبرگان شامل اساتید دانشگاهی متخصص در زمینه بازرگانی و مدیریت و نخبگان تجربی در صنع ت ماکارونی بودند که 20 نفر از آنها با روش نمونه گیری گلوله برفی تا رسیدن به اشباع به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مصاحبه های نیمه ساختار یافته بود و داده ها به روش کدگذاری تحلیل شدند. بخش کمی روش توصیفی- همبستگی بود. جامعه مصرف کنندگان ماکارونی در ایران بود که 384 نفر به شیوه در دسترس انتخاب شدند. ابزار پرسشنامه طراحی شده (از نتایج بخش کیفی) بود و داده ها به روش معادلات ساختاری تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که از میان پنج عامل شناسایی شده، عوامل علی و عوامل مداخل ه گر بر تصمیم گیری اخلاقی خرید مصرف کنندگان در شرایط رکود بیشترین نقش را دارند. از میان عوامل زمینه ای، امنیت، احتیاط و بودجه؛ از میان عوامل علی خانواده، شخصیت فرد و دیدگاه و نگرش فرد؛ از میان عوامل مداخله گر، تحریم، عوامل سیاسی و جنگ؛ از میا ن راهبردها، صرفه جویی، خرید کالای با ریسک کمتر و اولویت بندی خرید و از میان پیامدها، انبار شدن کالاها، بیکاری و تغییر رفتار مصرف کنندگان بالاترین اهمیت را در تصمیم گیری اخلاقی خرید مصرف کنندگان در شرایط رکود دارند.

  نتیجه گیری

  بی شک با ریشه کنی فقر و درصورتی که تحریم ها برداشته شوند و دولت سیاست های درست برای اقتصاد وضع کند و حمایت از بنگاه ها و سازمان های اخلاق مدار ، مصرف کنندگان در خرید خود به میزان بیشتری به مولفه های اخلاقی پایبند خواهند بود.

  کلیدواژگان: مصرف کننده، تصمیم گیری اخلاق محور، رکود
 • وحید قنبری، میثم لطیفی*، علیرضا اسلامبولچی، علی اصغری صارم صفحات 67-75
  زمینه

  تصمیم گیری های اخلاقی در سازمان های مردم نهاد اثرات مثبتی را برای اقتصاد، صنعت و جامعه رقم می زند. این پژوهش با هدف تبیین الگوی بومی تصمیم گیری اخلاقی در سازمان های مردم نهاد انجام گرفته است.

  روش

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر داده ها آمیخته اکتشافی بود. در بخش کیفی از روش داده بنیاد خودظهور استفاده شد. جامعه آماری مدیران و خبره های منابع انسانی بودند که به روش نمونه گیری هدفمند 20 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده فرم مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. در نهایت داده ها با کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.  در بخش کمی روش پیمایشی مقطعی بود. جامعه تحقیق تمامی کارکنان در سمن های شهر همدان بودند که  306 نفر با استفاده از روش سرشماری انتخاب شدند.. داده ها ازطریق پرسشنامه ساختاریافته حاصل از بخش کیفی جمع آوری گردید. برای تحلیل داده ها از روش های جداول توصیفی و تحلیل عاملی بهره گرفته شد. 

  یافته ها

   تصمیم گیری اخلاقی سازمان های مردم نهاد در شرایط علی، از عوامل بین فردی، در شرایط زمینه، عوامل سازمانی، در شرایط مداخله گر، عوامل فراسازمانی و مذهبی بر کنش های افراد تاثیر می پذیرد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی، گویای برازش خوب مدل و تایید و صحت طراحی روابط بود.

  نتایج

  یافته ها نشان داد ابعاد شناسایی شده برای الگوی تصمیم گیری اخلاقی، ابعادی چون مذهبی، فردی - شخصیتی، بین فردی، سازمانی و فراسازمانی می باشند. در بخش کمی نیز شاخص های AGFA، GFI، RMSEA و خی دو  بیانگر این هستند که ابعاد شناسایی شده یک مفهوم تحت عنوان تصمیم گیری اخلاقی را حمایت می کنند.

  کلیدواژگان: الگوی بومی، تصمیم گیری اخلاقی، سازمان های مردم نهاد
 • یونس کافی لاله، حسین بوداقی خواجه نوبر*، علیرضا موتمنی، علی اکبر پیوسته صفحات 76-80
  زمینه

  این پژوهش با هدف بررسی رابطه استراتژی اخلاق مداری در  بازاریابی شبکه های اجتماعی با  رفتار مصرف کننده و تحلیل نقش میانجی ارزش ویژه برند در صنعت درموکازمتیک به انجام رسید.

  روش

  تحقیق پیش رو، کاربردی با رویکرد توصیفی-پیمایشی و بر پایه روش همبستگی بود. جامعه آماری شامل، مصرف کنندگان محصولات صنعت درموکازمتیک در شهر تهران که در رسانه های اجتماعی آنلاین عضویت داشتند بودند و از میان آنها 400 نفر به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب و به عنوان نمونه آماری در تحقیق مشارکت داده شدند. ابزار جمع آوری داده های تحقیق، پرسشنامه ای محقق ساز بود . داده ها، با استفاده از روش های توصیفی و استنباطی (معادلات ساختاری) و از طریق نرم افزارهای SPSS و LISREL تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  تحلیل داده ها نشان داد اخلاق مداری در بازاریابی شبکه های اجتماعی با ارزش ویژه برند و رفتار مصرف کننده رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین ارزش ویژه برند خود به تنهایی با رفتار مصرف کننده رابطه مثبت و معنادار دارد.

  نتیجه گیری

  نتایج تحقیق نشان داد که در صنعت درموکازمتیک، پیروی شرکت ها از رویکردهای اخلاقی در بازاریابی شبکه های اجتماعی می تواند تبعات مثبت فراوانی را برای آنها رقم زند و به صورت مثبت ارزش ویژه برند را بالا برده و بدین طریق رفتار مصرف کنندگان را تحت تاثیر قرار می دهد.

  کلیدواژگان: بازاریابی اخلاقی، شبکه های اجتماعی، ارزش ویژه برند، رفتار مصرف کننده
 • فواد مکوندی، وحید چناری*، یکتا صمدی نیا، مرضیه نصیری صفحات 81-88
  زمینه

  مدیریت صرفا با تکیه بر ساز و کارهای قانونی و به تنهایی نمی تواند رفتارهای موردنیاز سازمان را توسعه بخشد، لذا تیم های کاری به دلیل تعاملات اعضای تیم و حمایت آنها از یکدیگر، رفتار شهروندی سازمانی و اخلاق حرفه ای را با عملکردشان عجین کرده و ترویج می دهند. بدین ترتیب، تحقیق حاضر با هدف تحلیل رابطه عملکرد تیم های کاری بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی اخلاق حرفه ای انجام شده است.

  روش

  روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری آن متشکل از 600 نفر از کارکنان ادارات و سازمان های دولتی شهرستان ایلام بوده که 234 نفر از آنان به عنوان حجم نمونه و به روش طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل سه پرسشنامه بوده که پس از کسب اطمینان از روایی محتوایی، ضرایب پایایی آنها محاسبه شده است. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی با کمک از نرم افزار های SPSS و Lisrel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  یافته های این پژوهش نشان داد که بین عملکرد تیم های کاری و رفتاری شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (با ضریب مسیر 32/0) . این در حالی است که اخلاق حرفه ای در رابطه فوق نقش میانجی دارد (با ضریب مسیر 44/0).

  نتیجه گیری

  کار تیمی افراد یک تیم را به شکلی می پروراند که فرهنگ مبتنی بر اعتماد و احترام متقابل و همکاری و تعهد همگانی به اهداف سازمان موجب می شود که رفتارهای فرا نقش و اخلاق حرفه ای را در مسیر عملکرد و اثر بخشی سازمانی ترویج و اشاعه نمایند.

  کلیدواژگان: عملکرد تیم های کاری، رفتار شهروندی سازمانی، اخلاق حرفه ای، سازمان های دولتی
 • زین العابدین درویشی*، بهناز مهاجران، علیرضا قلعه ای صفحات 89-96
  زمینه

  هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتبار بخشی الگوی بالندگی اخلاقی اعضای هیات علمی و مدرسان دانشگاه فرهنگیان می باشد.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع کاربردی و آمیخته اکتشافی می باشد. در بخش کیفی جامعه آماری اساتید دانشگاه فرهنگیان بودند که در زمینه بالندگی سازمانی تخصص داشتند که از طریق نمونه گیری هدفمند 12 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و تحلیل داده ها بر اساس روش کدگذاری سیستماتیک انجام گرفت. در بخش کمی، جامعه اساتید دانشگاه فرهنگیان بودند که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای 260 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته بالندگی اخلاقی اساتید و مقایسات زوجی بوده است. آزمون های مورد استفاده آماری شامل تحلیل عاملی تاییدی، تی تک نمونه ای و تحلیل سلسله مراتبی بود.

  یافته ها

  یافته های بخش کیفی شامل مقوله های: تعاملات انسانی، ویژگی های شخصیتی، جدیت در کار، رعایت قوانین و شناخت فراگیران بوده و اعتبار الگوی مفهومی توسط نیکویی برازش تایید گردید. هم چنین سطح موجود بالندگی اخلاقی از لحاظ مولفه های تعاملات انسانی، ویژگی های شخصیتی و رعایت قوانین در سطح مطلوب و مولفه های جدیت در کار و شناخت فراگیران در سطح نسبتا مطلوبی قرار داشت. یافته دیگر این که مولفه های بالندگی اخلاقی از نظر اهمیت به ترتیب تعاملات انسانی، جدیت درکار، ویژگی های شخصیتی، شناخت فراگیران و رعایت قوانین، تعیین گردید.                              

   نتیجه گیری

   با توجه به نتایج آماری، طراحی و اعتبارسنجی الگوی بالندگی اخلاقی اساتید دانشگاه فرهنگیان به دست آمده و وضعیت موجود بالندگی اخلاقی و میزان اهمیت مولفه های آن شناسایی گردید.

  کلیدواژگان: بالندگی اخلاقی، اعضای هیات علمی و مدرسان، دانشگاه فرهنگیان
 • آزیتا رحمتی زاده، داود کریم زادگان مقدم*، داود وحدت صفحات 97-104
  زمینه

  اطمینان از رفتارهای اخلاقی مانند صداقت در گفتار و نیت درونی افراد در فضای واقعی جوامع قابل اندازه گیری است. هدف از این تحقیق یافتن راهی برای سنجش اطمینان پذیری و بررسی تفاوت در شبکه‏های مجازی و اجتماعی مبتنی برموبایل در بین کاربران می باشد.

  روش

  روش بکاررفته پژوهش کاربردی و توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری آن، کاربران فعال در شبکه های اجتماعی فعال مبتنی بر موبایل و مرتبط با بورس تهران می باشند، که از بین آنها تعداد 150نفر با روش نمونه گیری تصادفی در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. برای گردآوری داده‏ ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده و آزمون فرضیه ها نیز از روش مدل معادلات ساختاری، و با استفاده از نرم افزار Smart PLS انجام گردیده است.

  یافته ها

  یافته های تحقیق نشان می دهد رابطه شهرت برنامه با پاداش های اجتماعی، معروفیت با نگرانی نسبت به حفظ حریم خصوصی، روند تجربه با پاداش های اجتماعی و پاداش های اجتماعی با صداقت در گفتار معنی دار هستند، ولی رابطه بین سازگاری برنامه با پاداش های اجتماعی، عزت‏نفس با نگرانی نسبت به حریم خصوصی، روند تجربه با نگرانی نسبت به حریم خصوصی، پاداش های مالی با تمایل به صداقت در گفتار، پاداش های مالی با صداقت در گفتار و پاداش های اجتماعی با تمایل به خودافشایی معنی دار نیستند.

  نتیجه گیری

  نیازها و ارزش های اخلاقی کاربران شبکه های اجتماعی باید با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرند و تامین‏کنندگان شبکه‏های اجتماعی، پاداش‏های اجتماعی متفاوتی را در نظر بگیرند. همچنین متغیرهای عزت نفس، حریم خصوصی کاربران و صداقت در گفتار آنها در شبکه های اجتماعی مورد توجه گیرند.

  کلیدواژگان: صداقت در گفتار، نیت درونی، اخلاق، شبکه های اجتماعی، اطمینان پذیری
 • محمد فرخی*، علیرضا قلعه ای، حسن قلاوندی صفحات 105-109
  زمینه

  پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین  اخلاق حرفه ای و  چابکی سازمانی با میانجی گری سواد اطلاعاتی در بین کارکنان دانشگاه ارومیه پرداخته تا مشخص نماید که آیا  اخلاق حرفه ای رابطه معنی داری با  چابکی سازمانی و  سواد اطلاعاتی دارد؟

  روش کار

  پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل 630 نفر کارمندان دانشگاه ارومیه، بودند که تعداد 230 نفر آن ها از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده های موردنیاز با استفاده از سه پرسشنامه استاندارد  اخلاق حرفه ای،  سواد اطلاعاتی و  چابکی سازمانی جمع آوری و با روش تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر با استفاده از (PLS) برای فرضیه های پژوهشی تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

   یافته های پژوهش نشان داد که  اخلاق حرفه ای  توان تبیین تغییرات چابکی سازمانی  سواد اطلاعاتی را  به میزان 40 و 82درصد را دارد. هم چنین 58درصد از تغییرات چابکی سازمانی را  سواد اطلاعاتی تشریح می نماید. اخلاق حرفه ای توان تبیین چابکی سازمانی از طریق نقش میانجی  سواد اطلاعاتی به میزان 43 درصد را دارد. 

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج آماری، کلیه فرضیات تحقیق تایید و این نتیجه حاصل گردید که  اخلاق حرفه ای رابطه معنی داری با  چابکی سازمانی و  سواد اطلاعاتی  دارد و  سواد اطلاعاتی بین رابطه  اخلاق حرفه ای و چابکی سازمانی نقش میانجی را دارد

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، سواد اطلاعاتی، چابکی سازمانی
 • زهرا دشت لعلی* صفحات 110-118
  زمینه

  بی تردید انسان ها از بعد ارزش های فردی دارای ویژگی های اخلاقی متفاوتی هستند که رفتار آن ها را شکل می دهد، بطوریکه اخلاقی بودن یا نبودن رفتار افراد می تواند منجر به پیامدهای مثبت و منفی در سطح سازمان شود. هدف اصلی پژوهش بررسی نقش قدرت اخلاقی بر رفتار سبز کارکنان است.

  روش

  روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران و کارکنان در هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری به تعداد 160 نفر می باشند. باتوجه به محدود بودن جامعه آماری از روش تمام شماری استفاده شده است . برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ به تایید رسید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون رتبه بندی فریدمن و  نرم افزار Spss22 و Smart Pls2.0 استفاده شده است.

  یافته ها

  یافته های پژوهش حاکی از آن است که قدرت اخلاقی با مولفه های مالکیت اخلاقی، کارآمدی اخلاقی و شجاعت اخلاقی بر رفتار سبز کارکنان با مولفه های عمل پایدار، اجتناب از آسیب، مراقبت، نفوذ بر دیگران و ابتکار عمل تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج رتبه بندی نشان می دهد با احتمال 95 درصد در اولویت مولفه های قدرت اخلاقی تفاوت معناداری وجود دارد.

  نتیجه گیری

  قدرت اخلاقی یک عامل مهم  و موثر بر رفتار سبز کارکنان است. برای توسعه قدرت اخلاقی کارکنان برگزاری جلسات گفتمان اخلاقی برای آشنایی با معضلات اخلاقی، استفاده از تکنیک های آموزشی استدلال اخلاقی به روش تجزیه و تحلیل موردی، اعمال سیستم پاداش برای تشویق کارکنان به رفتارهای اخلاقی مانند مسئولیت پذیری و مشارکت کارکنان در هدف گذاری آتی سازمان پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: اخلاق، قدرت اخلاقی، رفتار سبز، کارکنان
 • امیر روشن بخش قنبری، مهران صمدی*، علی اکبر فرهنگی صفحات 119-126
  زمینه

  اخلاق بیش از آن که فردی باشد پدیده ای اجتماعی است. علم جامعه شناسی، و اخلاق دررسانه ها و نقش آن از آغاز شکل گیری دو نقش متمایز برای آن ها لحاظ شده است: ایجاد آگاهی اجتماعی در جامعه و یک فعالیت تجاری پول ساز و سودآور، که می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی در توسعه و بالندگی و خودکفایی رسانه نقش آفرین باشد چرا که رسانه برای ادامه حیات خود  نیازمند کسب درآمد هست، با درک این مهم پژوهش حاضر با هدف بررسی سرمایه اخلاقی به عنوان تقویت کننده الگوی مفهومی اقتصاد رسانه ای انجام پذیرفت.

  روش

  این پژوهش از نوع مطالعات کیفی است که از نظریه داده بنیاد استفاده شده است. مشارکت کنندگان شامل متخصصان و صاحب نظران حوزه رسانه در کشور بودند، که از طریق روش نمونه گیری زنجیزه ای تعداد 20 نفر بعنوان مطلعین کلیدی انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته گردآوری شد. اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و کدگذاری مجدد توسط خبرگان به دست آمد. داده ها بوسیله کد گذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند، تعداد51 کد باز، 16 مفهوم و  5 مقوله  احصاء شد.

  یافته ها

  مقوله های عمده و هسته ای در قالب ابعاد چندگانه شرایط علی از جمله (اخلاق محوری، سرمایه اجتماعی، مسئولیت اجتماعی)، محوری (فن آوری نوین، محتوا سازی، اقتصاد محوری)، شرایط زمینه ای (عوامل فرهنگی، عوامل محیطی، راهبردگرایی، مدیریت منابع)، شرایط مداخله گر (سیاسی گرایی، سوء مدیریت) و پیامدها(جهانی شدن و الگو سازی) به سطح انتزاعی بالاتر ارتقاءداده شد و در نهایت  مدل پارادایمی پژوهش ارایه گردید.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داده است که امروزه اهمیت و توجه به مفاهیم اخلاقی به عنوان یک سرمایه در تمامی حوزه ها بالاخص رسانه به قدری گسترش یافته است که به عنوان مهم ترین مولفه در توسعه به شمار آمده است. از این رو خبرگزاری ها با اتکا و تمسک به سرمایه اخلاقی می توانند در تدوین و اجرای بهینه الگوی اقتصاد رسانه ای و در کسب و کار و تجاری سازی رسانه موفق گردند.

  کلیدواژگان: اخلاق، رسانه، اقتصاد رسانه ای
 • ملیحه اکبری، پریوش نوربخش*، حسین سپاسی، مهوش نوربخش صفحات 127-135
  زمینه

  مطالعات نشان داده است که رفتار اخلاقی در عملکرد افراد سازمان از اهمیت بسزایی بر خوردار است،  لذا هدف این تحقیق ساخت و اعتباریابی ابزاری برای اندازه گیری رفتار اخلاقی کارکنان است.

  روش

  روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نوع پژوهش های میدانی است. جامعه آماری را کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان بزرگ  به تعداد 633 نفر تشکیل داد.  نمونه آماری را  450 نفر از کارکنان تشکیل داد که به روش طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. مراحل ساخت پرسشنامه با روش های آماری مربوطه انجام شد.علاوه بر آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار از آمار استنباطی مانند تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی استفاده شد.

  یافته ها

   با توجه به نتایج،  پرسشنامه رفتارهای اخلاقی با 39 سوال و  با  سه عامل فردی  با سه زیرعامل مرکز کنترل، عزت نفس، باورهای دینی و وجدان، عامل گروهی با دو زیر عامل ارباب رجوع و همکاران و عامل سازمانی با سه زیر عامل فرهنگ سازمانی، تعهد سازمانی و کدهای اخلاقی ساخته شد. نتایج تحلیل عامل تاییدی حاکی از اعتبار پرسشنامه و ضرایب آلفای کرونباخ بر پایایی ابزار تاکید داشت.

  نتیجه گیری

  پرسشنامه ساخته شده قابلیت اندازه گیری رفتار اخلاقی کارکنان را دارا است. بنابراین پیشنهاد می شود مدیران سازمان ها عامل های این پرسشنامه را جهت ارتقای رفتار اخلاقی کارکنان در محیط کار مورد توجه قرار دهند.

  کلیدواژگان: اعتباریابی، فرهنگ سازمانی، رفتار اخلاقی
 • علیرضا شیدایی، علی اصغر عیوضی حشمت*، رسول ثانوی فرد صفحات 136-144
  زمینه

  شخصی سازی اخلاقی تبلیغات توسعه ارتباطات فردی با مصرف کننده خاص بر اساس ترجیحات اخلاقی مصرف کننده هدف است. پژوهش حاضر بر آن است تا به طراحی مدل خرید آنلاین در رسانه های اجتماعی با استفاده از شخصی سازی اخلاقی تبلیغات بپردازد.

  روش

  تحقیق حاضر کیفی و از نوع اکتشافی- توسعه ای می باشد . جامعه آماری این تحقیق خبرگان دانشگاهی، متخصصین حوزه بازاریابی و مدیران شبکه های اجتماعی می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند (قضاوتی و گلوله برفی) تعداد 20 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود. تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک دلفی در چهار مرحله اجرا و در جهت رسیدن به اتفاق نظر میان اعضاء از ضریب هماهنگی کندال استفاده شد.

  یافته ها

  بر اساس یافته های تحقیق عوامل تناسب، محتوی و زمان تبلیغات عوامل اصلی برای متغیر پیش بینی کننده شخصی سازی اخلاقی تبلیغات در نظر گرفته شده است و عوامل آگاهی، اعتبار، خلاقیت، سرگرمی و ارزش اجتماعی به عنوان مولفه های تعیین کننده متغیر میانجی ارزش تبلیغات و عوامل تمرکز، زمان و فریبندگی به عنوان عوامل تاثیرگذار برای متغیر میانجی تجربه روانی و عوامل اعتماد شناختی، عاطفی و اعتماد به محصول تعیین کننده متغیر میانجی مولفه اعتماد تعیین گردید و خرید آنلاین به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شده است.

  نتیجه گیری

  در این پژوهش عوامل و متغیرهای اصلی مدل استخراج و پس از اجرای فن دلفی و نتایج نظرسنجی چهار مرحله ای از صاحب نظران پانل، نهایتا مولفه های 19 گانه موثر در طراحی مدل خرید آنلاین از طریق شخصی سازی اخلاقی تبلیغات در قالب مدل مفهومی پژوهش شناسایی شد.

  کلیدواژگان: خرید آنلاین، شخصی سازی اخلاقی تبلیغات، شبکه های اجتماعی، ارزش اجتماعی
 • سایه علیزاده، توران علیزاده دمیه* صفحات 147-153
  زمینه

  این پژوهش باهدف بررسی پیش بینی قضاوت و رفتار اخلاقی در دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی عادی و تیزهوش شهرستان گچساران بر اساس ارزش های شخصی - خانوادگی و فراشناخت اخلاقی انجام شد.

  روش

  روش پژوهش توصیفی- همبستگی و ازنظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دبیرستان شهر گچساران بودند که برای انجام پژوهش 200 نفر از آن ها به روش خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های دانش فراشناخت اخلاقی استدلال اخلاقی، رفتار اخلاقی و ارزش های شخصی (خانوادگی - شغلی) بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از آمار توصیفی و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، ضرایب رگرسیون چندگانه و تحلیل رگرسیون چندگانه) استفاده گردید. 

  یافته ها

   یافته های پژوهش نشان دادند که متغیرهای پیش بین (دانش فراشناختی اخلاقی و ارزش های شخصی- خانوادگی) به استثنای ارزش های شغلی، مدل معنی داری برای پیش بینی استدلال اخلاقی دانش آموزان ایجاد کرده اند. هرچند ارزش های شغلی، قضاوت اخلاقی را پیش بینی نکرد. اما متغیرهای پیش بین (دانش فراشناختی اخلاقی و ارزش های شخصی - خانوادگی) مدل معنی داری برای پیش بینی رفتار اخلاقی دانش آموزان ایجاد کرده اند (001P≤0/)

  نتیجه گیری

  یافته ها حاکی از این است که با توجه به نیاز جامعه به فراگیری و رعایت قضاوت و رفتار اخلاقی، توجه به دانش فراشناخت اخلاقی و ارزش های شخصی - خانوادگی می تواند در این زمینه موثر باشد.

  کلیدواژگان: دانش فراشناخت اخلاقی، استدلال اخلاقی، رفتار اخلاقی و ارزش های شخصی (خانوادگی - شغلی)
 • خلیل غلامی، استیره ابراهیمی*، کیوان بلندهمتان صفحات 154-158
  زمینه

  اولین بعد برای رعایت عمل اخلاقی، حساسیت اخلاقی است. اندیشه و رفتار اخلاقی فرد در ارتباط های اجتماعی خود با دیگر انسان هایی که با او سروکار دارند در این قلمرو می گنجد. این تحقیق به بررسی عوامل پیش بینی کننده حساسیت اخلاقی در معلمان پرداخته است.

  روش

  این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی در جامعه آماری معلمان ابتدایی شهر سنندج انجام شد. نمونه پژوهش 285 نفر (206 زن و 79 مرد) بود که به روش نمونه گیری طبقه ای-نسبتی انتخاب شد. داده ها با استفاده از یک پرسشنامه در سه مقیاس حساسیت اخلاقی، بهزیستی روان شناختی و معنای زندگی جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های رگرسیون چند متغیره انجام گرفت.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که متغیر های معنای زندگی و بهزیستی، حساسیت اخلاقی را پیش بینی می کنند و در میان مولفه های معنای زندگی و بهزیستی روان شناختی، مولفه جستجوی معنا، خویشتن پذیری، استقلال و تسلط بر محیط رابطه معنی دار با حساسیت اخلاقی دارند.

  نتیجه گیری

  در فرایند گزینش و استخدام معلمان باید متغیرهای بهزیستی روان شناختی و معنای زندگی و حساسیت اخلاقی مدنظر قرار گیرد و همچنین در دوره های ضمن خدمت به تقویت و توسعه این متغیرها پرداخته شود.

  کلیدواژگان: حساسیت اخلاقی، معنای زندگی، بهزیستی روان شناختی
 • زهرا علیزاده، فاطمه دهقان*، الهام پروانه صفحات 159-162
  زمینه

  یکی از وظایف مهم مدارس، تشویق نوجوانان به مشارکت و تعاون در همه امور است. این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین خود تنظیمی تحصیلی و هوش اخلاقی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام شده است.

  روش

  تحقیق از نوع توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان شهرستان گیلانغرب بودند؛ 110 نفر با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی ریان و کونیل و هوش اخلاقی لنیک و کیل استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بین خود تنطیمی و ابعاد آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد. همچنین بین هوش اخلاقی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد (05/0<p).

  نتیجه گیری

  دبیران می توانند با ایجاد جو سرشار از همکاری و مساعدت در میان دانش آموزان در پیشرفت تحصیلی آنان نقش موثری داشته باشند.

  کلیدواژگان: خود تنظیمی تحصیلی، هوش اخلاقی، پیشرفت تحصیلی
 • سارا مدنیان، سید علی هاشمیان فر* صفحات 163-167
  زمینه

  هویت اخلاقی به مثابه مقدمه کنش اخلاقی در پژوهش های روان شناسی اجتماعی مطرح شده است. از این رو، هدف این پژوهش مطالعه کیفی چگونگی شکل گیری هویت اخلاقی در دانش آموزان شهر اصفهان بوده است.

  روش

  پژوهش پیش رو از نوع کیفی است. جامعه پژوهش شامل دانش آموزان دوره دوم دبیرستان شهر اصفهان بود که به روش نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به مرحله اشباع نظری 22 نفر انتخاب شدند. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با دانش آموزان انجام گرفت، و داده های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل مضمونی، تحلیل گردید.

  یافته ها

   تحلیل داده ها منتج به استخراج 5 مضمون اصلی و 13 خرده مضمون شد که 5 مضمون اصلی عبارتند از خانواده، مدرسه، دین، سرمایه فرهنگی عینی، و سطح کلان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی.

  نتیجه گیری

   با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که شکل گیری هویت اخلاقی در میان دانش آموزان تحت تاثیر مجموعه ای از زمینه ها است که در سه سطح خرد، میانه و کلان قرار می گیرند. بنابراین برای بهبود و تقویت هویت اخلاقی دانش آموزان پیشنهاد می گردد آموزش معانی و اصول اخلاقی در زمینه های اشاره شده مورد توجه و بازنگری قرار گیرد. ضمن اینکه رفتارهای اخلاقی والدین، معلمان، رهبران دینی و مسیولین حکومتی به مثابه الگوهای اخلاقی دانش آموزان از اهمیت بسیاری در این زمینه برخوردار است.

  کلیدواژگان: جامعه پذیری، کنش اخلاقی، هویت اخلاقی
 • مرتضی مرادی*، رابعه زندی پاک صفحات 168-172
  زمینه

  خستگی هیجانی در سازمان هایی که در آن ها ایمنی فیزیکی در معرض خطر است، تهدیدی برای عملیات استاندارد و یکنواخت است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر رهبری اخلاقی بر خستگی هیجانی با در نظر گرفتن متغیرهای شخصیتی است.

  روش

  روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ ماهیت و روش، از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری مجموعه پرسنل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری های استان همدان به تعداد 400 نفر است. که 240 نفر، بر اساس جدول کرجسی و مورگان به روش طبقه ای نسبی، به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه است. به منظور تجزیه و تحلیل یافته ها از مدل تحلیل مسیر و برای تحلیل متغیر میانجی از آزمون سوبل استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل مدل مسیر نشان داد که رهبری اخلاقی و ویژگی های شخصیتی می توانند بر خستگی هیجانی به طور مستقیم و غیرمستقیم اثر منفی و معنی داری بگذارند. همچنین هیجان اخلاقی و تحمل ابهام نقش متغیر میانجی را در ارتباط بین متغیرهای دیگر دارند.

  نتیجه گیری

  با ترویج مفاهیمی مانند هیجان های اخلاقی، وظیفه شناسی و قدرت تحمل ابهام می توان به ایجاد محیط های اخلاقی قوی تر که حمایت کننده و زمینه ساز رفتار اخلاقی هستند و به نوعی نگه دارنده و تقویت کننده اخلاق در سازمان هستند، کمک نمود و از آن طریق باعث کاهش خستگی هیجانی شد.

  کلیدواژگان: رهبری اخلاقی، هیجان اخلاقی، وظیفه شناسی، تحمل ابهام، خستگی هیجانی
 • رامین جعفری علمداری، قدرت الله طالب نیا*، حمیدرضا وکیلی فرد، مهدی محمدی صفحات 173-177
  زمینه

  امروزه توانمندسازی به عنوان یکی از دغدغه های اصلی هر سازمان، تاثیر قابل ملاحظه ای در افزایش مهارت افراد در حل مشکلات اداری که با آن روبرو هستند، دارد. در این بین رعایت ارزش های اخلاقی در مواجه با این مشکلات، برای بقای سازمان ها هم حایز اهمیت است.  بنابراین شناسایی و درک بهتر عواملی که با توانمندسازی مدیران در ارتباط هستند، نقش بسزایی در موفقیت سازمانی خواهند داشت. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش فراشناخت اخلاقی در توانمندسازی مدیران مالی می باشد.

  روش

  این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است و جامعه آماری را مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تشکیل می دهند که از میان آن ها تعداد 150 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.  برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسش نامه های استاندارد استفاده شد و در نهایت برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از روش رگرسیون چند متغیره و با استفاده از نرم افزار آماریSPSS بهره گرفته شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان می دهد فراشناخت اخلاقی رابطه مثبت و معنی داری با توانمندسازی مدیران مالی دارد. از سویی دیگر رابطه تجربه کاری با توانمندسازی مدیران نیز مثبت و معنی دار است.

  نتیجه گیری

  در راستای نتایج بدست آمده می توان گفت، برخورداری از فراشناخت اخلاقی و تجربه کاری برای افزایش توانمند سازی مدیران مالی اهمیت ویژه ای دارد.

  کلیدواژگان: توانمندسازی، ارزش های اخلاقی، فراشناخت اخلاقی
 • چنگیز محمدی زاده، مجتبی طبری*، اسدالله مهرآرا، محمدرضا باقرزاده صفحات 178-182
  زمینه

  تعدیل منابع انسانی درهرسازمانی با ایجاد مشکلات برای کارکنان  آن همراه است. هدف ازتحقیق حاضر تحلیل رابطه تعدیل منابع انسانی با برخی مولفه های اخلاقی، فردی و سازمانی دردانشگاه آزاداسلامی (مطالعه موردی استان مازندران) است.

  روش

  تحقیق حاضر کاربردی و به لحاظ روش ازنوع توصیفی- همبستگی است و به شکل آمیخته (کیفی - کمی) اجرا شد. در مرحله کیفی جامعه آماری شامل خبرگان وصاحب نظران دانشگاه آزاد استان مازندران بود که 35 نفر از آنها به روش هدفمند انتخاب شد. ابزار تحقیق در این بخش مصاحبه بود و تکنیک دلفی روش تحلیل بود. در مرحله کمی جامعه آماری ، شامل  1778نفر کارمند کلیه واحدهای دانشگاه آزاد استان مازندران درسال 1396 بوده که با روش نمونه گیری غیراحتمالی 313 نفرازکارکنان عنوان نمونه انتخاب شدند . ابزار پژوهش پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود. به منظور بررسی مدل مفهومی پژوهش، ازمدل معادلات ساختاری (SEM) استفاده شده است و از نرم افزار SPSS 20  کمک گرفته شد.

  یافته ها

  یافته ها در مجموع بیانگر رابطه تعدیل نیروی انسانی با  31 مولفه بود که در  4 شاخص اصلی قابل طبقه بندی بود که در بخش کمی نتایج حاکی از معناداری مدل نهایی پژوهش بود.

  نتیجه گیری

    بر اساس نتایج تحقیق مشخص شد تعدیل نیروی انسانی  با 4 شاخص اصلی اخلاقی، فردی - سازمانی، قابلیت اجرا و حقوقی رابطه دارد.

  کلیدواژگان: منابع انسانی، اخلاق، سازمان
|
 • M. Andalib, H. Aghaei Janet Makan * Pages 1-8
  Background

  Advocacy is one of the most important institutions that can play a constructive role in the process of achieving justice. The presence of a lawyer in judicial trials will greatly facilitate the discovery of the truth and the prevention of encroachments and violations of citizens' rights. The necessity and importance of the right of defense have made it possible for advanced legal and judicial systems to view it as an important part of a fair trial to provide the necessary background for lawyers to perform their missions at all stages of the proceedings. Therefore, the presence of defense counsel during the proceedings is one of the most important and basic rights of the defendants and, in this respect, is particularly important in criminal matters. Therefore, the present study has attempted to examine the legal and ethical foundations of lawyer involvement in the judicial process.

  Conclusion

  The presence of a lawyer in the criminal justice process is justified on a legal and ethical basis. The legal basis of the right to choose a lawyer in the criminal procedure process has justice based and utility approaches. In the (justice-based approach), the participation of the lawyer guarantees the defendant's fair trial and fair trial. But under the (utilitarian approach), the participation of the lawyer in order to prevent the diversion of justice, to prevent the arbitrariness of those involved in the criminal justice system, to speed up the process of justice and to secure legitimate liberties, can be justified. But the ethical principles of the right to choose a lawyer in the criminal proceedings; In order to prevent delays in the proceedings, non-discrimination between designated attorneys and reciprocal and subjugation attorneys, the statement of facts to the client while justifying the subject matter and the secrecy of the client's statements can be justified.

  Keywords: Ethical basis for choosing a lawyer, Criminal procedure, Fair trial
 • R. Khodamoradi, M. Ghorchibeigi * Pages 9-13
  Background

  The main purpose of criminal law must be to secure the basic human rights or fundamental rights of individuals. But the matter is the relationship between morality and human rights. For the purpose of the science of morality is to bring humanity to the highest degree of humanity, and the purpose of law is to achieve relative justice and to restore order in society. Equity is also a means of assigning justice and tailoring its rules to specific cases. Thus, justice and equity are closely intertwined. Ethics and law are two sciences with two distinct goals, and some jurists believe that any confusion between ethics and law should be avoided. Therefore, this article examines the relationship between morality and fundamental rights.

  Conclusion

  One of the positive steps that current judicial procedures can take to bring about justice for individuals is that it is true that morality should be avoided in any way. Obedience leads to the intellectual disengagement of lawyers and the departure from the goal of justice, and the excessive inclusion of ethics in the world of law causes the judge's personal emotions to replace legal principles. On the other hand, the main purpose of criminal law should be to safeguard human rights and maintain a moral framework. By enacting explicit, clear and understandable laws for all, the legislator will consolidate the principles of sound criminal policy and prevent violations of these rights.

  Keywords: Ethics, Fundamental rights, Iranian penal system, Law, Citizenship
 • R. Moradi, Y. Maleki *, S. Alipour Abduli Pages 14-19
  Background

  The presence of women in society can be considered as an important social category according to their inherent and acquired competencies and abilities. One of the necessities that has been considered in today's society is the need for women to be present in some jobs and special social responsibilities, and this necessity for attending to provide services to people in society is quite obvious and obvious. Islam has also confirmed the presence of women in society based on many documents. The issue discussed in this article is whether women, given their acquired and innate abilities and competencies, can play a role in important political and social positions?

  Conclusion

  Knowing that maintaining and strengthening the foundation of the family is one of the most important pillars of Islam, certainly the social presence of women should not disrupt this important matter. Accordingly, the present study examines the views of the religion of Islam on the social presence of women based on their innate and acquired abilities and capabilities. Now that the necessity of a woman's presence in society is completely logical and inevitable. Another question arises that what should be the quality of his presence and the criteria and conditions of his role-playing in society according to religious orders and moral requirements? In order to answer the questions mentioned in the present study, which has been done in a descriptive-analytical method and using library sources and texts, it has been concluded that women's social participation in the form of employment is allowed from the Islamic point of view. Needs and requirements related to it should also be considered. On the other hand, the indecent employment of women in today's society faces many moral challenges, including "injustice", "sexual abuse and harassment against women", "unwillingness to have children" and "separation and divorce".

  Keywords: Role of women, Society, Ethics
 • A.H. Mardani, M. Nakhoda *, E. Shamsi Gooshki Pages 20-31
  Background

  Designing a comprehensive model for verified relationships based on the actual tested data can help to better understand and explain the factors affecting research misconduct. The purpose of this study is to validate the model for factors affecting research misconduct in Iranian medical research.

  Method

  This is a descriptive correlational study. The statistical population consisted of research and executive directors, members and experts of research ethics committees, research experts, medical journals editors, faculty members, students in medical science universities, centers and the Ministry of Health and Medical Education of Iran. Using convenience sampling, 264 people answered the questionnaires developed from the research model. Data were analyzed by the Structural Equation Modeling method and AMOS software.

  Results

  The results of the Measurement Model showed that the thirteen-factor structure of this model has an acceptable fit in terms of goodness-of-fit indices. The results of all indicators related to the Structural Equation Analysis showed that the model has good fit. Of 22 theoretical relationships between the factors affecting research misconduct, 14 relationships were confirmed.

  Conclusion

  The proposed model is fit for explaining the relationships between the factors affecting research misconduct and can observe the interplay between existing factors and activities at macro, meso and micro levels of research systems.

  Keywords: Model validation, Research misconduct, Research system, Medical sciences, Research ethics
 • M.R. Asaadi, A.A. Hasani *, S. Aibaghi Esfahani, A. Ghafourian Shagerdi Pages 32-40
  Background

  Nowadays, several factors are involved in the way organizations operate; therefore, identifying and using these factors plays a crucial role in the survival of organizations. The purpose of this research is to investigate the effect of reputational capital and ethical atmosphere of the organization on the relationship between organizational DNA and organizational performance.

  Method

  The present research is an applied descriptive-correlation study. For this purpose, the required data from a sample of 320 employees of the Melli Bank Branches in Mashhad city were collected. Data gathering is applied via using standard questionnaires include Victor and Coleman’s ethical atmosphere, reputational capital of Fombrun & Van Rail, Organizational Performance of Hersey & Goldsmith, and made-researcher questionnaire organizational DNA. The validity of questionnaires based on content validity method and reliability of the questionnaires based on Cronbach's alpha method are assessed. Finally, a structural equation modeling is adopted to examine the relations between considered variables via using statistical analysis software, namely SMART PLS.

  Results

  The results show that the size of the effect of organizational DNA on the performance of the organization at a significant level of 95%, is 626, which plays a significant role in the organization's performance, and prominent capital also mediates this relationship. Also, the organization's ethical climate modifies the relationship between organizational DNA and organizational performance in the branches of the National Bank.

  Conclusion

  Organizational DNA transfers part of its impact on the organization's performance through the mediating variable of fame capital. Therefore, by eliminating this variable from the conceptual model of the research, Organizational DNA's effect on the performance decreases significantly. Also, the existence of a strong ethical atmosphere in the organization has a significant effect on the performance of the National Bank branches at the Mashhad Metropolitan Area.

  Keywords: Organizational DNA, Organizational performance, Reputational capital, Organization ethical atmosphere
 • S.M. Pourseyed, F. Khormaei *, R. Shekholislami, M. Pholadchang Pages 41-50
  Background

  Gratitude as a moral virtue not only plays a very important role in mental health of humans, but also appreciates the repetition, abundance and continuity of their desirable behaviors, and it gives meaning to social life and human society. The purpose of this study was to investigate the role of mediator of academic stress and academic self-efficacy in the relationship between personality traits and gratitude.

  Method

  The research, application and method of collecting and analyzing its data are descriptive and correlational. The research community is the second-grade secondary school students of Yazd, of which 474 students (186 boys and 288 girls) were selected by cluster random sampling method. The questionnaire was filled out by a multi-component gratitude scale, a short form of a five-factor questionnaire, a questionnaire of academic stress and an academic self-efficacy questionnaire. Data were analyzed using structural equation modeling.

  Results

  The results showed that among the personality traits, consistency, extroversion and openness to experience directly and task-oriented, openness to experience and psychosocialism indirectly and with mediating stress academic and academic self-efficacy can anticipate gratitude.

  Conclusion

  The result is that personality traits can reduce the academic stress of individuals and low-stressed individuals in coping with the problems of self-efficacy. In such a situation, students are on the path to becoming more exalted.

  Keywords: Academic stress, Academic self-efficacy, Moral virtue, Gratitude, Personality traits
 • Y. Nazari*, M. Ramezan, M. Ebrahim Sanjaghi, M. Ebrahimi Pages 51-57
  Background

  Having trust to brand and costumers’ loyalty and costumers’ unwillingness for changing brand are necessary for achievement of each organization in today’s variable and dynamic conditions. Mentioned organization which is one high tech industry with advanced products is not exceptional of this rule. On the other hands morality variables could have a significant role in accessing to this purpose. Principally, the main aim of fulfilling this research is to investigate the simultaneous relationship of trust to brand and morality variables of employees and oral advertisement and brand changing willingness. 

  Method

  This research, has been fulfilled in government organization with complex technology and product in Tehran metropolis. This research has from purpose and nature aspect could be considered as applied research and descriptive-scrolling research, respectively. Statistical society for evaluating morality variables of employees and other variables including all employees of studied organization and all costumers, respectively. A sample of 268 members of employees and costumers has been randomly selected for this test. Collection tools of data is questionnaire which its validation and reliability has been confirmed.  Consequently, structure equation has been modeled using Lisrel software.

  Results

    The result of research indicated that capability of brand confidence has positive relationship on morality leadership, morality atmosphere and morality philosophy of employees. Although, morality leadership and morality atmosphere have positive relationship on oral advertisement.   

  Conclusion

  Loyal customers and costumers who are unwillingness for changing brand of mentioned organization should have especial concentration on capability of brand confidence and its employee’s morality variables.

  Keywords: Capability of trust to brand, Morality variables, Oral advertisement, Willingness to changing brand
 • R. Montaser Koohsari, I. Hassanpour Ghoroghchi *, M. H. Ranjbar, M. Mohebbi Pages 58-66
  Background

  The period of recession is also referred to as the period of recession and crisis and can affect culture and ethics. The purpose of this study is to investigate the role of various factors on consumer ethical purchasing decisions in a recession.

  Method

  The present study was conducted in combination (qualitative and quantitative). In the qualitative part, the data method was the foundation. The community of experts included university professors specializing in business and management and experimental elites in the pasta industry, 20 of whom were selected by snowball sampling method until saturation. The interview tools were semi-structured and the data were analyzed by coding method. The quantitative part was the descriptive-correlation method. The population of pasta consumers in Iran was 384 people who were selected by available means. The questionnaire was designed (from the results of the qualitative section) and the data were analyzed by structural equations.

  Results

  The results showed that among the five identified factors, causal and interfering factors have the most role in the ethical decision of consumers to buy in a recession. Among the underlying factors are security, prudence and budget; Among the causal factors of the family, the personality of the individual and the perspective and attitude of the individual; Among the intervening factors, sanctions, political factors and war; Among the strategies, saving, buying low-risk goods and prioritizing purchases, and among the consequences, warehousing, unemployment and changing consumer behavior are of the highest importance in the ethical decision of consumers to buy in a recession.

  Conclusion

  Undoubtedly, with the eradication of poverty and if the sanctions are lifted and the government sets the right policies for the economy and supports firms and ethical organizations, consumers will be more inclined to buy They will be morally committed.

  Keywords: Consumer, Ethical decision making, Recession
 • V. Ghanbari, M. Latifi, A.R. Slambolchi, A. Asghari Sarem Pages 67-75
  Background

  Ethical decision making in NGOs has a positive impact on the economy, industry and society. This research aims to explain the native model of moral decision-making in NGOs.

  Method

  The present research method is applied in a quantitative cross-sectional study for the purpose of applied research, in terms of exploratory (qualitative and quantitative) data, and in terms of the nature of the qualitative aspect of the data of the Foundation. The statistical population is the qualitative section of human resource managers and experts who were identified by targeted sampling method. In the small part, 306 employees of Saman were selected by census method. In the qualitative section, data was analyzed by open, axial and selective coding. In the quantitative section, descriptive statistics such as descriptive tables, statistical characteristics, charts and factor analysis were used.

  Results

  The results indicate that the process of moral decision-making in non-governmental organizations in the underlying circumstances influences interpersonal factors, context, organizational factors, in interventional situations, transactional and religious factors in interactions and actions of individuals.  The results of the confirmatory factor analysis indicated good fit of the model and the veracity of the design of the relationship.

  Conclusion

  The findings indicated that the dimensions identified for the model of ethical decision making are dimensions such as religious, individual-personality, interpersonal, organizational and transorganization. In the quantitative section, the AGFA, GFI, RMSEA and Khidou indicators also indicate that the dimensions identified support a concept called moral decision.

  Keywords: Indigenous model, Ethical decision making, Non-governmental organizations
 • Y. Kafi Laleh, H. Budaghi Khajeh Nobar *, A.R. Motameni, A.A. Peyvasteh Pages 76-80
  Background

  The aim of this study was to investigate the relationship between ethics strategy in social media marketing and consumer behavior and to analyze the mediating role of brand equity in the dermatocosmetic industry.

  Method

  The leading research was applied with a descriptive-survey approach and based on the correlation method. The statistical population included consumers of dermocosmetic industry products in Tehran who were members of online social media and 400 of them were selected by available random sampling method and participated in the research as a statistical sample. The research data collection tool was a researcher-made questionnaire. Data were analyzed using descriptive and inferential methods (structural equations) and SPSS and LISREL software.

  Results

  Data analysis showed that ethics in social media marketing has a positive and significant relationship with brand equity and consumer behavior. Also, the brand equity alone has a positive and significant relationship with consumer behavior.

  Conclusion

  The results showed that in the dermocosmetic industry, companies' adherence to ethical approaches in social media marketing can have many positive consequences for them and positively increase brand equity and thus affect consumer behavior

  Keywords: Ethical market, Social networks, Brand equity, Consumer behavior
 • F. Makondi *, V. Chenari, Y. Samadinia, M. Nasiri Pages 81-88
  Background

  Managing merely by relying on legal mechanisms and by itself can not enhance the organization's required behaviors, therefore, teamwork engagement and organizational support for organizational ethics and professional ethics have contributed to their work by promoting teamwork they give. Thus, the present research was conducted to analyze the relationship between the performance of working teams on organizational citizenship behavior with the mediating role of professional ethics. 

  Method

  The research method is descriptive-correlation. The statistical population consisted of 600 employees of government departments and organizations in Ilam city, 234 of them were selected as random sampling. Data gathering tools consisted of three questionnaires. After obtaining confidence in content validity, their reliability coefficients were calculated. Data were analyzed by descriptive and inferential statistics using SPSS and Lisrel software.

  Results

  The results of this study showed that there is a positive and significant relationship between the performance of working groups and behavioral organizational citizenship (with a coefficient of 0.32). This is while professional ethics in the above relationship have a mediating role (with a coefficient of 0.44).

  Conclusion

  The work of a team of people in a team is developed in a manner that a culture based on mutual trust, mutual respect, and commitment to the goals of the organization promotes and promotes professional behaviors in the way of performance and organizational effectiveness

  Keywords: Performance of work teams, Organizational citizenship behavior, Professional ethics, Public organizations
 • Z. Darvishi*, B. Mohajeran, A.R. Qaleei Pages 89-96
  Background

  The purpose of this research is to design and validate the model of ethical development of faculty members at Farhangian University.

  Method

  The present study is an applied and exploratory mixed method. The statistical population in the qualitative section includes 12 specialists based on semi-structured interviews, through targeted sampling and based on systematic coding method and in the quantitative section a sample of 260 faculty members at the Farhangian University was selected through multistage cluster random sampling. The research instrument consisted of two researcher-made questionnaires based on the hierarchical analysis and paired comparisons. The statistical tests used included confirmatory factor analysis, single sample t and hierarchical analysis.

  Results

  Findings from the qualitative section include the categories of human interactions, personality traits, seriousness in work, observance of rules and recognition of learners, the validity of the conceptual model was confirmed by goodness of fit. Also, the level of ethical education of faculty members in terms of human interaction, personality traits and compliance with rules at the desired level and serious of the work and knowledge of learners were at a relatively good level. Another finding is that the components of ethical development are important in terms of human interaction, perseverance and seriousness, personality traits, recognition of learners, and compliance with rules.

  Conclusion

  According to the statistical results, the design and validation of the ethical development model of the professors of the University of Farhangian has been obtained and the present status ethical development and the importance degree of its components have been identified.

  Keywords: Ethical development, Faculty members, instructors, Farhangian University
 • A. Rahmatizadeh *, D. Karimzadegan Moghaddam, D. Vahdat Pages 97-104
  Background

  Ensuring ethical behaviors such as honesty in speech and the intent of people in the real world of communities are measurable. The purpose of this research is to find a way to measure the reliability and the difference between users and virtual and social networks.

  Methodology

  This research method is applied-descriptive in survey type. Its statistical society were active users in mobile-based social networks associated with Tehran Stock Exchange which was 150 members that selected with available sampling method. Data were gathered by questionnaire. Structural Equation Method (SEM) was used for hypothesis analysis with Smart PLS software.

  Results

  The findings of the research show that the relationship between program reputation and social rewards, popularity with concern about privacy, the process of experience with social rewards and social rewards are meaningful in speech, but the relationship between application compatibility with social rewards, self-esteem with privacy concerns, flow of experience with privacy concerns, financial rewards with self-disclosure honesty, financial rewards with honesty in speech and social rewards with a desire for honesty in speech are not meaningful.

  Conclusion

  The needs and ethical values of users on social networks should be carefully considered and social network providers should consider different social rewards. Also, the variables of self-esteem, user privacy and self-disclosure honesty on social networks, are the most important variables that need more attention.

  Keywords: Self-disclosure honesty, Inner intention, Ethics, Social networks, Confidence
 • M. Farokhi*, A.R. Ghaleei, H. Galavandi Pages 105-109
  Background

  The present study aimed to investigate the relationship between professional ethics and organizational agility by mediating information literacy among employees of Urmia University and sought to determine whether professional ethics had a meaningful relationship with organizational agility and information literacy?

  Method

  This study is applied descriptive-correlation research. The population of this research includes 630 employees of Urmia University, that 230 persons of them were selected through random sampling. The data were gathered by using three standard questionnaires of professional ethics, information literacy and organizational agility. Data were analyzed by factorial analysis and path analysis.

  Results

  Findings of the research showed that professional ethics can explain organizational agility changes and information literacy by 40% and 82%. and58% of the organizational agility changes describes information literacy. Professional ethics can explain the agility of an organization through the role of mediator of information literacy by 43%.

  Conclusions

  According to the statistical results, all the assumptions of the research were confirmed and this result was obtained Professional ethics has a significant relationship with organizational agility and information literacy and the information literacy between the relationship between professional ethics and organizational agility has a mediating role.

  Keywords: Professional ethics, Information literacy, Organizational agility
 • Z. DashtLaali Pages 110-118
  Background

  Undoubtedly, human beings have different moral characteristics in terms of individual values ​​that shape their behavior. So that the ethical or non-ethical behavior of individuals can lead to positive and negative consequences at the organizational level. The main purpose of this article is to identify the impact of moral potency on the green behavior of employees in the organization.

  Method

  The research method was descriptive survey. The statistical population is all managers and employees to the Red Crescent of Chaharmahal and Bakhtiari province, consisting of 160 people and due to the limited statistical population, the counting method has been used. A questionnaire was used to collect information. The reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha method. Data were analyzed by using Friedman ranking test through SPSS 22 and Smart PLS 2.0 software.

  Results

  Findings indicate that ethical power with components of ethical ownership, ethical efficiency and ethical courage has a positive and significant effect on employees' green behavior with components of sustainable action, avoidance of harm, care, influence on others and initiative. The ranking results also show that with a 95% probability, there is a significant difference in the priority of the components of moral power.

  Conclusion

  Ethical strength is an important and influential factor in the green behavior of employees. Ethical strength is an important and influential factor in the green behavior of employees. The following is suggested to develop the morale of employees; Holding ethical discourse sessions to learn about ethical problems, using ethical reasoning training techniques through case analysis, applying a reward system to encourage employees to engage in ethical behaviors such as responsibility, and employee participation in the organization's future goals.

  Keywords: Ethics, Moral potency, Green behavior, Employees
 • A. Roshanbakhsh Ghanbari, M. Samadi *, A.A. Farhangi Pages 119-126
  Background

  Ethics is a social rather than an individual phenomenon. The science of sociology, and ethics in the media and its role from the beginning of its formation have been considered two distinct roles for them: Creating social awareness in the community and a profitable and profitable business activity, which can be used as a competitive advantage in the development, growth and self-sufficiency of the media be role-playing because the media to survive needs to make mone. Present study was conducted with the aim of examining ethical capital as a reinforcement of the conceptual model of media economics was implemented.

  Method

  This research is a qualitative study that uses of grounded theory. Participants included media professionals in the country, who were counted through chain sampling 20 people were selected as key informants. Data were collected through semi-structured interviews. The validity and reliability of the data were obtained from the two methods of reviewing participants and re-coding by experts. Data were analyzed by open, axial and selective coding, 51 open code 16 concepts and 5 categories were counted.

  Results

  Major and core categories in the form of multiple dimensions of causal conditions including (central ethics, social capital, social, social responsibility axial (new technology, content creation, axial economics), contextual conditions (cultural factors, environmental factors, strategic orientation, resource management), intervening conditions (politicization, mismanagement) and consequences (globalization and modeling) to a higher abstract level. It was upgraded and finally the paradigm model of the research was presented

  Conclusion

  The results show that today the importance and attention to ethical concepts as a capital It has expanded in all areas, especially the media which is considered as the most important component in development. Therefore, news agencies rely on ethical capital can succeed in formulating and implementing the optimal model of media economy and in business and media commercialization

  Keywords: Ethics, Media, Media economics
 • M. Akbari, P. Nourbakhsh *, H. Sepasi, M. Nourbakhsh Pages 127-135
  Background

  Studies show that ethical behavior has great importance in the performance of organization members. So, the purpose of this study is to constructing and validating an instrument for measuring employee's ethical behavior.

  Method

   This is a field study and has a practical goal. The statistical population included 633 people working in Sports and Youth Offices in Great Khorasan. Proportionate stratified sampling was used to select 450 of the employees as the statistical sample. Steps for making questionnaire were taken by the use of required statistical methods. Besides descriptive statistics for example mean and standard deviation, inferential statistics like exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis were used.

  Results

  Based on the results, ethical behavior questionnaire was made. It is a 39-item questionnaire divided into three factors including individual, group and organizational factors. Individual factor includes three sub-factors (locus of control, self-esteem, religious beliefs and conscience); Group factor includes two sub-factors (clients and colleagues); and finally organizational factor includes three sub-factors (organizational culture, organizational commitment, codes of ethics).

  Conclusion

  This questionnaire is capable of measuring employees’ ethical behavior. Therefore, it is suggested that managers of organizations consider the factors of this questionnaire to improve employee's ethical behavior at work.

  Keywords: Validity, Organizational culture, Ethical behavior
 • A. Sheidaee, A.A. Eivazi Heshmat *, R. Sanavifard Pages 136-144
  Background

  Ethical personalization of advertising is the development of personal communication with a specific consumer based on the ethical preferences of the target consumer. The present study aims to design an online shopping model on social media using the ethical personalization of advertising.

  Method

  The present study is qualitative and exploratory-developmental. The statistical population of this research is academic experts, marketing experts and social network managers. Using purposive sampling method (judgment and snowball), 20 people were selected. The research tool was a researcher-made questionnaire. Data analysis was performed using Delphi technique in four stages and in order to reach consensus among members, Kendall coordination coefficient was used.

  Results

  Based on the research findings, the factors of appropriateness, content and time of advertisements are the main factors for the predictor variable of ethical personalization of advertisements and the factors of awareness, credibility, creativity, entertainment and social value are the determinants of the variable. The mediator of advertising value and factors of concentration, time and deception were determined as influential factors for the mediating variable of psychological experience and cognitive, emotional and product trust factors.

  Conclusion

  In this study, the main factors and variables of the model are extracted and after performing Delphi technique and the results of a four-stage survey of panel experts, finally 19 effective components in designing online shopping model through ethical personalization of advertising in the form of a conceptual model was identified.

  Keywords: Online shopping, Ethical advertising personalization, Social networks, Social value
 • S. Alizadeh, T. Alizadeh Damiyeh * Pages 147-153
  Background

  The purpose of this study was to investigate the prediction of moral judgment and ethical behavior in female students of ordinary and gifted schools in Gachsaran city based on personal-familial values ​​and moral meta-cognition.

  Method

  The research method is descriptive-correlational and in terms of purpose is applied research. The statistical population of this study included all high school students in Gachsaran city. 200 students were selected by multi-stage cluster sampling method. The data collection tool was moral knowledge meta-cognitive knowledge questionnaire, moral reasoning, ethical behavior and personal values ​​(family-job). In order to analyze the data, descriptive statistics and inferential statistics (Pearson correlation coefficient, multiple regression coefficients and multiple regression analysis) were used.

  Results

  The findings showed that predictive variables (moral meta-cognitive knowledge and personal-family values), with the exception of job values, created a meaningful model for predicting students' moral reasoning. However, business values ​​did not predict moral judgment. But predictive variables (meta-cognitive knowledge and personal-familial values) have created a meaningful model for predicting students' ethical behavior (P≤0.001. (

  Conclusion

  Findings indicate that taking into account the need of society for learning and observing judgment and ethical behavior, attention to the knowledge of meta-cognition and personal-family values ​​can be effective in this regard

  Keywords: Moral meta-cognition, Moral reasoning, Ethical behavioral, Personal values (Family-Job (
 • K. Gholami, A. Ebrahimi*, K. Bolandhematan Pages 154-158
  Background

  Moral sensitivity is the first component of doing an ethical action. In fact, moral behavior of people in the context of social communications generally underlies in the realm of moral sensitivity. This research examines the predictors of moral sensitivity in teachers.

  Method

  This research was a descriptive-correlational study in the population of elementary school teachers in Sanandaj city. The sample consisted of 285 people (206 women and 79 men) selected by stratified-stratified sampling. Data were collected using a questionnaire in three dimensions: moral sensitivity, psychological well-being and meaning of life. Data analysis was performed using multivariate regression tests.

  Results

  The findings showed that variables of meaning of life and psychological well-being could predict moral sensitivity. Among components of the meaning of life and psychological well-being, the components of meaning search, self-acceptance, independence and environmental mastery have a significant relationship with moral sensitivity. Environmental mastery had the highest predictive power and the component of independence was the weakest predictor.

  Conclusion

  In the process of selection and recruitment of teachers, the variables of psychological well-being and meaning of life and moral sensitivity should be considered, also in in-service training courses these variables should be strengthened and developed.

  Keywords: Moral sensitivity, Meaning of life, Psychological well-being
 • Z. Alizadeh, F. Dehghan *, E. Parvaneh Pages 159-162
  Background

  One of the important tasks of schools is encouraging young people to participate and cooperate in all matters. This study aimed to investigate the relationship between the school environment and moral intelligence with student achievement from perspective of physical education teachers.

  Methods

  This is correlation-descriptive research. Population of this study includes all students in Gilangharb city, of which 110 participants were selected through multi-stage cluster sampling method. Data were gathered through educational self regulation questionnaire by Ryan and Connell.

  Results

  The results showed that there is a relationship between self-regulation and its dimensions with students' academic achievement. There is also a significant relationship between moral intelligence and students' academic achievement. (P<0.05).

  Conclusion

  Teachers can play an effective role in their academic achievement by creating an atmosphere full of cooperation and assistance among students.

  Keywords: Educational self-regulation, Moral intelligence, Academic achievement
 • S. Madanian, S. A. Hashemianfar * Pages 163-167
  Background

  Moral Identity as a path to moral action has been addressed in social psychological theories. Therefore, the aim of this research is qualitative study of how moral identity is formed in high school students of Isfahan city.

  Method

  The present research has been conducted via qualitative method. The members of field of research were the high school students of Isfahan city who were selected by purposive based sampling until theoretical saturation. Data were gathered by semi-structured interviews and the obtained data were analyzed by thematic analysis.

  Results

  After the process of coding the data, 5 main themes and 13 subthemes were extracted. Main themes are as follows: family, school, religion, objective cultural capital and political-economical-social macro level.

  Conclusion

  With regard to the results of research, forming moral identity in high school students is influenced by a set of contexts which are situated in micro, meso and macro levels. Therefore, for improving and reinforcing the moral identity of students it is suggested that transferring of moral meanings be reviewed. Moreover, moral actions of parents, teachers, religious leaders and government officials are very important.

  Keywords: Socialization, Moral action, Moral identity
 • M. Moradi *, R. Zandipak Pages 168-172
  Background

  Emotional fatigue in organizations where physical safety is at risk, is a threat to standard and uniform operations. The aim of this study was to investigate the effect of ethical leadership on emotional fatigue by considering personality variables.

  Method

  The research method is applied in terms of purpose and in terms of method is descriptive-correlation. Population of the study includes personnel of the Fire and Safety Services Organization of the municipalities of Hamadan province that were 400 people, that 240 people were selected as the sample size by relative stratification method based on Krejcie and Morgan. The data collection tool was a questionnaire. In order to analyze the findings, the path analysis model was used and for the analysis of the mediating variable, the Sobel test was used.

  Results

  The results of path analysis model showed that moral leadership and personality traits have a direct and indirect negative effect on emotional fatigue. Ethical emotion and tolerance of ambiguity also play the role of mediator variable in the relationship between other variables.

  Conclusion

  By promoting concepts such as moral emotions, conscientiousness and the power of tolerating ambiguity, it is possible to create stronger moral environments that to be a prerequisite and supporter of moral behavior, and strengthen and maintain ethics in the organization and thereby reduced emotional fatigue.

  Keywords: Ethical leadership, Ethical emotion, Conscientiousness, Ambiguity tolerance, Emotional fatigue
 • R. Jafari Alamdari, G. Talebnia *, H. Vakilifard, M. Mohammadi Pages 173-177
  Background

  Today, empowerment as one of the main concerns of any organization has an effective impact in enhancing the skills of the individuals in solving the administrative problems they face. In the meantime, observing ethical values in the face of these problems is also important for the survival of organizations. Therefore, better identification and understanding of factors related to managerial empowerment will play an important role in organizational success. The purpose of this study is to investigate the effect of moral metacognition on the empowerment of financial managers.

  Method

  This is an applied descriptive-correlational study and its statistical population consists of financial managers of companies listed on the stock exchange, from which 100 people were selected by random sampling. Standard questionnaires were used to measure the research variables and finally multivariate regression method was used to analyze the collected data using SPSS statistical software.

  Results

  The Findings show that moral metacognition has a positive and significant relationship with empowerment of financial managers. On the other hand, the effect of work experience on managers' empowerment is also positive and significant.

  Conclusion

  Taking these results in to consideration, it can be said that having moral metacognition and work experience is especially important to increase the empowerment of financial managers.

  Keywords: Empowering, Ethical values, Moral metacognition
 • C. Mohammadizadeh, M. Tabari *, A. Mehrara, M.R. Bagherzadeh Pages 178-182
  Background

  Adjusting human resources in any organization is associated with creating problems for its employees. The purpose of this study is to analyze the relationship between human resource adjustment and some ethical, individual and organizational components in Islamic Azad University (Case study of Mazandaran province).

  Method

  The present study is applied descriptive-corelation research and was conducted in a mixed (qualitative-quantitative) form. In the qualitative stage, the statistical population included experts and thinkers of Mazandaran Azad University, 35 of whom were selected by purposeful method. The research tool in this section was interview and Delphi technique was the method of analysis. In the quantitative stage of the statistical population, including 1778 employees of all units of Mazandaran Azad University in 2017, 313 employees were selected as the sample by non-probability sampling method. The research tool was a researcher-made questionnaire. In order to investigate the conceptual model of the research, the structural equation model (SEM) was used and SPSS 20 software was used.

  Results

  The findings showed the relationship between manpower adjustment with 31 components that could be classified into 4 main indicators, which in the quantitative part of the results indicated the significance of the final research model.

  Conclusion

  Based on the research results, it was found that manpower adjustment is related to the four main indicators of ethics, individual-organizational, feasibility and legal.

  Keywords: Human resources, Ethics, Organization