فهرست مطالب

آموزش محیط زیست و توسعه پایدار - سال دهم شماره 1 (پاییز 1400)

مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
سال دهم شماره 1 (پاییز 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/09/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • زهرا هوشمندان مقدم فرد، علی شمس*، جعفر یعقوبی، حسین عساکره، جلال صبا صفحات 9-24

  در سال های اخیر تغییرات اقلیمی بر بخش کشاورزی در سطح دنیا و نیز ایران تاثیر گذاشته است. کشاورزان هر منطقه ای درک متفاوتی از این تغییرات دارند و عوامل متعددی بر ادراک آن ها تاثیرگذار می باشد. هدف این تحقیق توصیفی، سنجش ادراک کشاورزان و عوامل موثر بر ادراک آن ها بوده است. جامعه آماری کلیه 83261 خانوار کشاورزی استان زنجان بودند. با استفاده از جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان 393 کشاورز به عنوان نمونه مشخص شد و از طریق روش نمونه گیری چندمرحله ای تصادفی انتخاب و مطالعه شدند. نتایج تحقیق نشان داد که ادراک 6/74 درصد کشاورزان از تغییرات اقلیمی در حد متوسط می باشد. ضریب همبستگی نشان داد که بین سطح تحصیلات، سرمایه اجتماعی، پیامدهای تغییرات اقلیمی، دوره آموزشی، مساحت زمین دیم، دسترسی به نهاده ها، درآمد کشاورزی، سن، کیفیت خاک زراعی دیم، مساحت زمین آبی، منابع اطلاعاتی استفاده شده و تجربه کشاورزی با ادراک کشاورزان در خصوص تغییرات اقلیمی رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت. رگرسیون خطی چندگانه نیز نشان داد که پیامدهای تغییرات اقلیمی، دوره آموزشی شرکت کرده، سرمایه اجتماعی، مساحت زمین دیم، درآمد کشاورزی و منابع اطلاعاتی استفاده شده 58 درصد از ادراک کشاورزان در خصوص تغییرات اقلیمی را تبیین می کنند.

  کلیدواژگان: محیط زیست، تغییرات اقلیمی، ادراک کشاورزان، استان زنجان
 • محمد احمدی ده قطب الدینی*، اکبر جدیدی محمدآبادی، الهام سادات فلاح، الهام محمودآبادی صفحات 25-45

  این مطالعه با هدف بررسی برازندگی نقش واسطه ای تجربه محیطی، ارزش های محیطی و هویت محیطی در رابطه بین جنسیت و رفتار آگاهانه زیست محیطی دانش آموزان متوسطه دوم شهر یزد انجام گرفت. به این منظور از طرح کمی با رویکرد همبستگی استفاده شد و داده ها از یک نمونه 348 نفری از دانش آموزان به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای با استفاده از پرسشنامه های تجربه محیطی آلن (2013)، ارزش محیطی ترونو و همکاران (2011)، هویت محیطی کلایتون (2003) و رفتار آگاهانه زیست محیطی کایسر و ویلسون (2004) جمع آوری شد. روایی و پایایی پرسشنامه ها با تحلیل عاملی اکتشافی و روش مولفه های اصلی و آلفای کرانباخ با نرم افزار spss24 تحلیل شد و ویژگی نسبتا مطلوبی را در نمونه ایرانی نشان دادند. در تحلیل مدل نیز از مدل یابی معادلات ساختاری با روش بیشینه درست نمایی با نرم افزار Amos24 استفاده شد. نتایج نشان داد اثر مستقیم هویت محیطی بر رفتار اگاهانه محیطی مثبت، اثر جنسیت و جهت گیری ارزشی خود تعالی بر هویت محیطی مثبت، اثر تجربه محیطی بر هویت محیطی منفی، اثر جنسیت بر جهت گیری ارزشی خودتعالی منفی و اثر تجربه محیطی بر جهت گیری ارزشی خودتعالی و خودسازی مثبت و معنی دار است. همچنین نتایج نشان داد هویت محیطی نقش واسطه ای مثبت و اثر غیر مستقیم زنجیره ای هویت محیطی و جهت گیری ارزشی خودتعالی در رابطه بین جنسیت و رفتار آگاهانه محیطی منفی و معنی دار بود. نتایج نشان داد هویت محیطی نقش مهمی در شکل گیری رفتار آگاهانه محیطی دارد و اثر جنسیت بر رفتار آگاهانه زیست محیطی از طریق هویت محیطی تسهیل می شود.

  کلیدواژگان: تجربه محیطی، ارزش محیطی، هویت محیطی، رفتار آگاهانه زیست محیطی
 • منصور شاه ولی*، فاطمه خوشنامی صفحات 47-57

  بنا بر لزوم هم سویی عقل با فطرت و تدبیر ماورایی برای رفع بحران های محیط زیستی، این مطالعه انجام گرفت؛ زیرا خرد جمعی در شکل کدهای اخلاقی، به تنهایی توان لازم رفع این بحران ها را ندارد؛ هم چنین، معرفت شناسان معتقدند که در مجموعه باورهای یک باورمند، باورهای دینی، مرکزیت قوی دارند و ناتوانی رفع این بحران ها را مطابق نبودن نظریه های علمی با این باورهای مرکزی می دانند. لذا، هم سویی کدهای اخلاقی با فطرت و تدبیر ماورایی، شرط لازم برون رفت از این بحران ها است. ثانیا، این ضرورت از ماهیت “حفاظت " محیط زیست نیز ناشی می شود زیرا یک فعالیت پیچیده انسانی است که مستلزم فهم فرهنگ ها، باورها، نیازها و موقعیت انسان ها است. یونسکو نیز در پایان هزاره دوم توصیه نمود تا دانشگاه ها برای هزاره سوم، کارشناسان پایداری عرصه های جوامعشان را طوری تربیت کنند تا دانش سازگار با فطرت و تدبیر ماورایی را کسب کنند. برای برنامه ریزی این هم سویی در فضای دانشگاهی یک مطالعه "توصیفی-پیمایشی " میان دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز انجام گرفت. یافته ها نشان داد اجزاء چهارگانه اخلاق محیط زیستی این مطالعه با یکدیگر، ازیک طرف و با آگاهی کلی اخلاق محیط زیستی آنها از طرف دیگر، یک همبستگی بسیار قوی دارد که ضرورت این هم سویی را برای این منظور در فضای دانشگاهی نشان می دهد. برای صرفه جویی در زمان و هزینه ها، این مجموعه چهارگانه را شرط لازم برنامه ریزی اخلاق محیط زیستی می توان تلقی نمود تا با تکرار آن در دیگر دانشگاه ها شرط کافی را نیز کسب کرده و به یک مجموعه ملی برای مطالعه اخلاق محیط زیستی فراگیر در دانشگاه ها دست یافت و از "ساخت چندباره چرخ " مطالعات اخلاق محیط زیستی در دانشگاه ها پیشگیری نمود.

  کلیدواژگان: اخلاق، بوم فنی و معرفتی، دانشگاه ها، کشاورزی، شیراز
 • مهران فرج الهی، علیرضا نعمتی*، نازیلا خطیب زنجانی، طلعت دیبا واجاری صفحات 59-81
  هدف اصلی این پژوهش، تحلیل عوامل مرتبط با به کارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزی ارگانیک بوده است. روش این پژوهش کمی و کیفی (آمیخته) بوده و از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی است. جامعه آماری تحقیق کارشناسان اداره جهاد کشاورزی در استان آذربایجان شرقی (429= N) بودند که بر اساس فرمول کوکران، شمار 202 تن به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن با نظر متخصصان تایید شد. پایایی اولیه برای بخش های مختلف پرسشنامه با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ به دست آمد (77/0 تا 93/0). روایی سازه و پایایی ترکیبی (CR) ابزار تحقیق نیز با برآورد مدل اندازه گیری و پس از اعمال اصلاح های لازم به دست آمد. داده ها با استفاده از SPSS20 و AMOS20 در قالب مدل سازی معادله های ساختاری تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد؛ 1/85 درصد از کارشناسان موردمطالعه از نظر میزان مهارت کار با ابزارهای یادگیری سیار در سطح متوسط به بالا بوده اند، همچنین از نظر نگرش، 2/71 درصد از آنان، سطح نگرش متوسط و بالاتر نسبت به به کارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزی ارگانیک داشته اند. در نهایت تحلیل مدل ساختاری نشان داد؛ عامل های خودکارآمدی، نگرش، مزیت فناوری، عامل اجتماعی و شرایط تسهیل کننده با به کارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزی ارگانیک رابطه مثبت داشته و درمجموع 95 درصد از واریانس آن را تبیین نموده است.
  کلیدواژگان: یادگیری سیار، آموزش کشاورزی، کشاورزی ارگانیک
 • محمدشریف شریف زاده*، غلامحسین عبدالله زاده صفحات 83-109

  این تحقیق با هدف تدوین چارچوبی برای تبیین مفهومی و ارزیابی میدانی زیست بوم کارآفرینی سبز در استان گلستان مبتنی بر پیوند زیست بوم گرایی و کارآفرینی گرایی انجام شد. این تحقیق با بهره گیری از روش شناسی آمیخته در چند مرحله انجام شد. مرحله اول این تحقیق، به روش مطالعه دلفی کلاسیک در سه دور به انجام رسید. اطلاعات موردنیاز از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند (در دورهای اول) و پرسشنامه در دور نهایی با نمونه ای برگزیده از فعالان مطلع زیست بوم کسب وکار و کارآفرینی استان گلستان به انجام رسید. در نتیجه این مرحله، هفت مولفه شامل 50 نشانگر به شرح زیر شناسایی شد: (1) برانگیزش و حمایت نهادی از توسعه کارآفرینی سبز (10 نشانگر)، (2) پژوهش و فناوری در حوزه کارآفرینی سبز (3 نشانگر)، (3) توسعه بازار کالا و خدمات سبز (5 نشانگر)، (4) فرهنگ سازی و ترویج کارآفرینی سبز (9 نشانگر)، (5) آموزش و توانمندسازی سبز نیروی انسانی (8 نشانگر)، (6) برنامه ریزی راهبردی توسعه کارآفرینی سبز (5 نشانگر) و (7) مدیریت و حکمروایی برای توسعه کارآفرینی سبز در استان گلستان (10 نشانگر). در مرحله دوم با رویکرد آینده نگاری با استفاده از نرم افزار میک مک و نیز، سناریونگاری با کمک نرم افزار سناریوویزارد، درمجموع چهار سناریوی باورکردنی استخراج و معرفی شد: یک سناریوی بسیار مطلوب (گلستان سبز)، یک سناریوی بینابین مبتنی بر ادامه وضع موجود (گلستان خاکستری)، یک سناریوی بسیار بحرانی (گلستان زرد) و یک سناریوی بحران کامل (گلستان قرمز). سناریوهای احتمالی اگرچه امیدهای فراوانی به وقوع شرایط مطلوب در استان را نشان می دهند ولی از طرف دیگر وقوع شرایط بحرانی را دور از انتظار نمی دانند.

  کلیدواژگان: زیست بوم کارآفرینی، کارآفرینی سبز، کسب وکار سبز، آینده نگاری، سناریوهای آینده
 • فرزانه عسکری، فاطمه پرسته قمبوانی*، فهیمه السادات حقیقی صفحات 111-129

  پژوهش حاضر با هدف بررسی ضرورت توجه به آموزش های محیط زیستی مبتنی بر مطالعات آینده پژوهی در دوره ابتدایی صورت گرفته است. این پژوهش در زمره ی تحقیقات کاربردی و از نوع توصیفی می باشد و در دو بخش تحلیل محتوا و تکنیک دلفی انجام شده است. در بخش تحلیل محتوا، جامعه و نمونه ی آماری، کلیه ی کتاب های درسی دوره ابتدایی در سال 99-98 بود که از طریق آمار توصیفی و با ابزار فهرست وارسی از طریق نرم افزار Excel انجام شد. فهرست وارسی شامل 7 مولفه ی اصلی و 30 مولفه ی فرعی بود که روایی آن مورد تایید کارشناسان علوم تربیتی قرار گرفت و پایایی آن از طریق روش هولستی 92/0 محاسبه گردید. در بخش دوم، نتایج به دست آمده از تحلیل محتوا، از طریق تکنیک دلفی در اختیار 30 تن از صاحب نظران و خبرگان حوزه ی آینده پژوهی، محیط زیست و برنامه درسی قرار گرفت که با روش گلوله برفی انتخاب شدند. این تکنیک در سه دور تا رسیدن به نقطه ی اشباع ادامه پیدا کرد. توافق در دور دوم و سوم دلفی در نرم افزار SPSS 26 به روش کندال، 584/0 و 787/0 محاسبه گردید. درنهایت نتایج دلفی نشان داد که محتوای کتاب های دوره ابتدایی ازلحاظ آموزش های محیط زیستی نیاز به بازنگری و اصلاح دارند و در این بازنگری دو موضوع زباله و هوا به دلیل بحران هایی که در آینده ایجاد خواهند کرد، باید در اولویت قرار گیرند. همچنین پیشنهاد شد در بازنگری محتوای محیط زیستی کتاب های درسی، در دوره اول ابتدایی رویکرد مهارت محور و در دوره دوم رویکرد پژوهش محور در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: آموزش محیط زیست، آینده پژوهی، برنامه درسی، دوره ابتدایی، محتوای درسی
 • مهناز جدیدی، احمد نوحه گر* صفحات 131-142

  افزایش جمعیت موجب استفاده ناپایدار بشر از اکوسیستم ها از جمله تالاب ها گردیده و مشکلات زیست محیطی متعددی را به وجود آورده است. تالاب بین المللی شور، شیرین و میناب در استان هرمزگان واقع شده که معیشت جوامع محلی به طور مستقیم بدان وابسته است. این تالاب ساحلی در سال های اخیر دچار آسیب هایی شده که با توجه به اهمیت اکولوژیکی، اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی تالاب، لزوم حفاظت از آن احساس می گردد. به دلیل اینکه بهترین روش جلوگیری از تخریب محیط زیست، آموزش و مشارکت افراد جامعه هست و دانش آموزان یکی از مهم ترین گروه های اجتماعی هر جامعه ای می باشند، دانش آموزان به عنوان گروه هدف انتخاب شدند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش های محیط زیستی بر سطح دانش محیط زیستی دانش آموزان مقاطع تحصیلی مختلف در زمینه تالاب ها بوده است. این مطالعه در مدارس روستای تیاب از روستاهای حاشیه تالاب صورت گرفت و از میان مدارس دخترانه این روستا که درمجموع 313 نفر دانش آموز داشتند، 72 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری، از نوع هدفمند و روش تحقیق نیز پیمایشی- مقطعی می باشد. گردآوری اطلاعات به وسیله پرسشنامه صورت پذیرفت که روایی محتوایی آن توسط متخصصان این حوزه تایید گردیده بود. پایایی پرسشنامه نیز با نرم افزار SPSS22 سنجیده شد و ضریب آلفای کرونباخ 8/0 به دست آمد. جهت تحلیل داده های پژوهش از آزمون های آماری مناسب استفاده گردید. نتایج نشان می دهند که آموزش های ارایه شده در هر سه مقطع تاثیر مثبت داشته و موجب ارتقاء سطح دانش زیست محیطی دانش آموزان شده است؛ بنابراین می توان با آموزش محیط زیست به دانش آموزان در جهت حفظ اکوسیستم های تالابی کشور گامی مثبت برداشت.

  کلیدواژگان: آموزش محیط زیستی، دانش آموزان، تالاب های ساحلی، میناب، هرمزگان
 • سهیلا کوشا*، حسین آل کجباف، پانیذ طاهری صفحات 143-159

  حق بر آموزش و حفاظت از محیط زیست، از مصادیق نسل سوم حقوق بشر است که در بهره مندی از توسعه پایدار موثر می باشد و آلودگی محیط زیست، حیات همه موجودات زنده را به خطر می اندازد. هدف پژوهش، بررسی راهکارهای تحقق این حق با آموزش حفاظت از محیط زیست به دانش آموزان مقطع ششم ابتدایی است. این پژوهش، با بهره مندی از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی-میدانی درصدد پاسخگویی به این سوال است که چالش ها و ضرورت آموزش محیط زیست به عنوان یک حق بشری، به دانش آموزان مقطع ششم ابتدایی چیست؟ طبق نتایج بدست آمده، آموزش محیط زیست در نظام آموزشی کنونی، هدفمند و باعث تحقق فرهنگ محیط زیست محور نمی گردد. داده های این پژوهش با بررسی اسناد محیط زیستی و حقوق بشری در حقوق بین الملل و حقوق ایران، ارایه پرسشنامه به 400 نفر، از دانش آموز تهرانی، در سال 1398 به دست امده است. جهت روایی و اعتبار داده ها، روش اعتبار صوری و آلفای کرونباخ و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم-افزارهای اس.پی.اس.اس و اکسل استفاده شد که نشان می دهد برخورداری از شهروندان مسیول، تحقق توسعه پایدار با آموزش این موارد از سنین 11تا 12 سال می تواند محقق گردد. چون دانش اموزان از این سن، توانایی درک، یادگیری و راهکاریابی را پیدا کرده اند و در ابتدای مسیر مسئولیت پذیری و قانون مداری هستند، ازهمین رو آموزش ایشان، نسلی آگاه با تفکری نقاد و موثر جهت تحقق تغییری سازنده پدید می آورد که با برنامه ریزی دقیق، تالیف کتب و ترغیب دانش آموزان به تفکر انتقادی، کسب آگاهی، گفت و گو و مشارکت فعال بهتر میسر می گردد.

  کلیدواژگان: حق بر آموزش، حق بر محیط زیست سالم، حقوق بین الملل بشر، مقطع ششم ابتدایی، قانون اساسی ج. ا. ایران
 • زهرا نجار، بهنام طالبی*، موسی پیری، جهانگیر یاری صفحات 161-174
  هدف این پژوهش، اعتبار سنجی زیرساخت های تدوین برنامه درسی غیرمتمرکز مبتنی بر آمایش سرزمین در دوره ابتدایی بود. مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه مدیران و معلمان دوره ابتدایی شهر کرمانشاه می باشند که تعداد 384 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش پرسشنامه بود که دارای هشت متغیر و 46 گویه بود و از مبانی نظری استخراج شده بود تحلیل داده ها با بهره گیری از تحلیل عاملی تاییدی و تحت نرم افزار لیزرل انجام گرفت. یافته ها نشان داد که زیرساخت های تدوین برنامه درسی غیرمتمرکز مبتنی بر آمایش سرزمین عبارت اند از سیاست های محیط کلان، تفویض اختیار، زیرساخت های انسانی و اجتماعی، زیرساخت های فرهنگی، نظام مدیریت منطقه ای، زیرساخت های مالی، زیرساخت های قانونی و حقوقی و انطباق برنامه درسی با آمایش سرزمین. همچنین نتایج تحلیل عاملی تاییدی جهت اعتبارسنجی زیرساخت ها نشان از اعتبار قابل قبول زیرساخت های تدوین برنامه درسی غیرمتمرکز مبتنی بر آمایش سرزمین می باشد.
  کلیدواژگان: آمایش سرزمین، اعتبار سنجی، برنامه درسی، تمرکززدایی، دوره ابتدایی
 • پروانه سبحانی، لیلا لیریایی، رومینا سیاح نیا* صفحات 175-193
  مناطق ساحلی به جهت دارا بودن قابلیت ها و جاذبه های چشمگیر، برای رسیدن به گردشگری موفق باید از رهگذر توسعه پایدار گردشگری عبور نمایند ازاین رو توسعه ی گردشگری پایدار به عنوان یک راهبرد مدیریتی در مناطق ساحلی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه به منظور شناسایی عوامل موثر در توسعه گردشگری پایدار در منطقه ساحلی رامسر به بررسی یکسری از شاخص ها در قالب پرسشنامه مطابق با فرمول کوکران و ضریب اطمینان 95/0 (به روش pps) به صورت تصادفی از 383 نفر از گردشگران، نظرسنجی گردید. نتایج حاکی از آن است که اکثر گردشگران شاخص های وضعیت بهداشت محیط و خدمات و تسهیلات گردشگری را به عنوان مهم ترین شاخص ها در منطقه شناسایی کرده اند. علاوه بر این در این مطالعه به منظور برنامه ریزی راهبردی و ارایه راهبردهای بهینه جهت دستیابی به مدیریت یکپارچه و مطلوب، از مدل SWOT- ANP استفاده شد. همان طور که نتایج نشان می دهد راهبردهای تهاجمی- رقابتی (SO) با 544/0 امتیاز به عنوان راهبرد برتر انتخاب گردید که این راهبردها به منظور بهبود و توسعه حفاظت در منطقه، باید موردتوجه مدیران و برنامه ریزان قرار گیرد. همچنین در راهبردهای SO می توان با تکیه بر تقویت قوت ها و فرصت ها، به توسعه گردشگری در مقیاس مناسب و در حد ظرفیت و پتانسیل منطقه اقدام نمود. علاوه بر راهبردهای ارایه شده در این تحقیق، افزایش سطح فرهنگ گردشگران از طریق ارایه آموزش های محیط زیستی (توسعه انواع تفریحات متنوع آموزشی، ورزشی، سرگرمی و غیره) نیز می تواند به بهبود در وضعیت حفاظت و توسعه گردشگری پایدار در این مناطق کمک نماید.
  کلیدواژگان: گردشگری پایدار، مناطق ساحلی، مدل SWOT- ANP، رامسر
|
 • Zahra Hooshmandan Moghaddam Fard, Ali Shams *, Jafar Yaghoubi, Hossein Asakereh, Jalal Saba Pages 9-24

  In recent years, climate change has affected the agricultural sector worldwide as well as Iran. Farmers in each region have a different understanding of these changes, and many factors influence their perception. The purpose of this descriptive study is to evaluate farmers' perceptions and factors affecting their perceptions. The statistical population was all 83261 farmers’ households in Zanjan province. Using the Krejcie and Morgan sampling table, 393 farmers were identified and selected through randomized multistage sampling method. The results showed that 74.6% of the farmers had average climate change perception. Results of Correlation showed that there was a significant and positive relationship between farmers' perceptions of climate change and thier education level, social capital, climate change consequences, educational course, rainfed area, access to inputs, agricultural income, age, rainfed quality, irrigated area, information resources used and agricultural experience. Multiple regression showed that social capital, climate change consequences, educational course, dryland area, agricultural income, and information resource used accounted for 58 percent of farmers' perceptions of climate change.

  Keywords: Environment, Climate Change, Farmers' Perception, Zanjan province
 • Mohammad Ahmadi Deh Qutbaddini *, Akbar Jadidi Mohammadabadi, Elham Saddat Fallah, Elham Mahmoudabadi Pages 25-45

  This study aimed to investigate the fitness of the mediating role of environmental experience, environmental values, and environmental identity in the relationship between gender and environmentally conscious behavior of second high school students in Yazd. For this purpose, a quantitative design with a correlation approach was used, and data collected from a sample of 348 students through multi-stage cluster sampling using Allen's (2013) environmental experience scale, environmental values scale by Tronu et al (2011), Clayton's (2003) environmental identity scale, and environmentally conscious behavior scale by Kaiser & Wilson (2004). The validity and reliability of the scales were analyzed by exploratory factor analysis and principal components method and Cronbach's alpha with spss24 software and showed relatively good characteristics in the Iranian sample. In the model analysis, structural equation modeling with maximum likelihood method and with Amos24 software was used. Results showed that the direct effect of environmental identity on environmentally conscious behavior was positive, the effect of gender and self-transcendence value orientation on environmental identity was positive, the effect of environmental experience on environmental identity was negative, the effect of gender on self-transcendence value orientation was negative and the effect of environmental experience on self-transcendence and self-enhancement value orientation was positive and significant. Results also showed that environmental identity was a positive and serial indirect effect of environmental identity and self-transcendence value orientation in the relationship between gender and environmentally conscious behavior was negative and significant.

  Keywords: environmental experience, Environmental Value, environmental identity, environmentally conscious behavior
 • Mansoor Shahvali *, Fatemeh Khoshnami Pages 47-57

  A study was carrying out to test accompany the science with intent and metaphysical cognition, which is essential to manage environmental disasters; because ethical norms are lonely insufficient to manage these disasters. In addition, cognitive scientists believe that some beliefs, especially religious beliefs, play the same role; otherwise, scientific theories would not be able to manage environmental disasters. Meanwhile, this accompany is according to “conservation complex activity” itself; with perquisite understanding of local cultures, needs and situation, precisely. And more, UNESCO, by end of the second century recommended the universities around the world to prepare in advance their students according to local epistemic to make sustainability happen in the 3th Century. For these reasons, a descriptive- survey research method was carried out among agricultural college students of Shiraz University. The results showed that the “ethical complex” including 4 ethical indexes was used in this study; which had strongly correlation with students’ environment ethics; as well as, students’ total environmental knowledge. These strong relationships confirm the necessity of accompany the science with intent and metaphysical cognition to manage environment disasters. To save times and costs, this “ethical complex” could be considered as a bench mark to study ethics in universities across the Country, Iran periodically to find an Environmental Ethics Scale for Iranian Universities (EESIU).

  Keywords: Environmental ethics, Intent, metaphysical cognition, Agricultural College, Shiraz University
 • Mehran Farajollahi, Alireza Nemati *, Nazila Khatibzanjani, Talat Diba Vajari Pages 59-81
  The main objective of this research is to determine the important factors of using mobile learning in organic agriculture education. The methodology of this study is quantitative and qualitative and it is an applied research. The statistical population of the study was agriculture experts in East Azerbaijan province (N = 429). Based on the Cochran Formula, a sample size of 202 was estimated by cluster sampling method. The data collection tool was a researcher-made questionnaire which its content validity was confirmed by experts. Initial reliability of the questionnaire was calculated using by Cronbach's alpha (0,77- 0.93). Structural validity and composite reliability (CR) of the research tool were also obtained by estimating the measurement model after applying the necessary corrections. Data was analyzed using by SPSS20 and AMOS20 soft wares in the form of structural equation modeling. The results of the research displayed that 85, 1 % of the experts were in the moderate to high level in terms of skills of working with mobile learning tools. 71, 2% of the experts were in the moderate to high level in terms of attitudes toward the use of mobile learning in organic agriculture education. Finally, structural model analysis revealed a positive and significant relationship between self-efficacy, utility, attitude, social, and facilitating components with using mobile learning in organic farming education and explained 95 percent of its variances.
  Keywords: mobile learning, Agricultural Education, Organic Agriculture
 • Mohammad Sharif Sharifzadeh *, Gholamhossein Abdollahzadeh Pages 83-109

  The purpose of this research was to develop a framework for conceptual explanation and field assessing the ecosystem of green entrepreneurship in Golestan province based on the nexus of entrepreneurialism and environmentalism. This research was carried out using mixed-method approach in two phases. The first phase of this research was done using classic Delphi technique. The data and information were gathered through a semi-structured interview (early rounds) and questionnaire (last round) with a sample of informant stakeholders of the green enterprise and entrepreneurship ecosystem in the Golestan province. As a result of this phase, seven dimensions which composition of 50 indicators, as: (1) Motivation and institutional support for the development of green entrepreneurship(10 indicators), (2) Research and technology in the field of green entrepreneurship (3 indicators), (3) Development of the market of green goods and services (5 indicators), (4) Cultural promotion and extension of green entrepreneurship (9 indicators), (5) Training and empowerment of green manpower (8 indicators), (6) Strategic planning of green entrepreneurship development (5 indicators), and (7) Management and governance development of green entrepreneurship (10 indicators). In the second phase, a "foresight" approach using MICMAC software and scenarios development approach using Scenario Wizard Software led to extract 4 incredible scenarios, as very desirable scenario (Green Golestan), a midway Scenario based on the status quo (Gray Golestan), a very critical scenario (Yellow Golestan) and a Complete Crisis scenario (Red Golestan).

  Keywords: Entrepreneurship Ecosystem, Green Entrepreneurship, Green Enterprise, Foresight, Future Scenarios
 • Farzaneh Askari, Fatemeh Parasteh Ghombavani *, Fahimeh Alsadat Haghighi Pages 111-129

  The present study was conducted to aim at investigating the necessity to pay attention environmental education based on futures studies in elementary school. This study is a practical and descriptive research has been done in two parts. Content analysis and Delphi technique. In content analysis, statistical sample, all textbooks of elementary school in the year 98-99 were done through descriptive statistics and with checklist tool through Excel. The checklist consisted of 7 main components and 30 sub-components, the validity of which was confirmed by experts in educational sciences and its reliability was calculated by to Holste’s method be 0.92. In the second part, the results of content analysis were provided to 30 experts in the field of futures studies, environment and curriculum through Delphi technique, who were selected by snowball method. This technique was continued in three rounds until the maximum information was reached. The agreement in the second and third rounds of Delphi in SPSS 26 was calculated by Kendall as 0.584 and 0.787. Finally, the results of the Delphi showed that, in the opinion of experts, the content of elementary school textbooks in terms of environmental education need to be revised and modified. And the two issues of waste and air should be given priority due to the crises that they will create in the future. It was also suggested that in reviewing the environmental content of textbooks, in the first period of elementary the skill-based approach and in the second period the research-based approach should be considered.

  Keywords: Environmental Education, Futures Studies, Curriculum, elementary school, Textbook content
 • Mahnaz Jadidi, Ahmad Nohegar * Pages 131-142

  Population growth has led to unstable human use of ecosystems such as wetlands and has created numerous environmental problems. Shour, Shirin and Minab International Wetland is located Hormozgan Province, where the livelihoods of local communities is directly dependent. This coastal wetland has been damaged in recent years that due to the ecological, socio-economic and cultural importance of the wetland, need to be protected. Because the best way to prevent environmental degradation is education and community participation, and students are one of the most important social groups in any community, students were selected as the target group. The purpose of this study is evaluating the impact of environmental education on the Level of Environmental Knowledge of students of different degrees in the context of Wetlands. The study was conducted in Tiab village schools from the marginal villages of the wetland and among the girls' schools in this village with a total of 313 students, 72 were selected as the sample. The sampling method is Purposeful and the research method is also cross-sectional. Data were collected through a questionnaire whose validity was confirmed by experts. Reliability of the questionnaire was measured by SPSS-22 software and Cronbach's alpha was 0.8. Statistical tests were used to analyze the data. The results show that the provided training have a positive impact on all three levels and enhance the level of their environmental knowledge. Therefore, by educating students about the environment, we can take a positive step to protect the wetland ecosystems of the country.

  Keywords: Environmental Education, students, Coastal Wetlands, Minab, Hormozgan
 • Soheyla Koosha *, Hussein Alekajbaf, Paniz Taheri Pages 143-159

  The right to education and protection of the environment is an example of the third generation of human right which are effective in benefiting sustainable development and any pollution will endanger the life of every creature. The aim of this research is to study the procedures of achieving these rights by teaching environmental protection to sixth-grade elementary school students. This research by using descriptive-analytical-field method is answering this question that what are the challenges and necessities of the environmental education for sixth-grade students? Based on this research, the current environmental education in the educational system is not purposeful and does not create an environment-oriented culture. Research data were collected by studying environmental and human rights documents according to international law and Iranian law, as well as data from examining a questionnaire of 400 students in Tehran 1398. The face validation method and Cronbach Alpha were used for data reliability and validity, then for data analysis, SPSS and Excel software were used. The results show that having responsible citizens, furtherance of sustainable development can be achieved by teaching methods of environmental protection to students of 11 to 12 years old, who are able to perceive, learn and find solutions, as they can accept responsibility and obey the law, educating them creates a conscious generation with critical thinking and effective in bringing about constructive changes. These can be achieved by having precise educational planning, writing new books, encouraging Students to critical thinking, increasing awareness, dialogue and active social participation.

  Keywords: The right to education, the right to a healthy environment, International human rights, sixth grade elementary students, The I. R .Iran
 • Zahra Najar, Behnam Talebi *, Moosa Piri, Jahangir Yari Pages 161-174
  The purpose of this study was to determine the infrastructure validation of developing a decentralized curriculum based on land use in the primary school. The present study is a descriptive, survey-based survey in terms of purpose, applied and in terms of collecting data. The statistical population in this research, all of the principals and teachers of the elementary period in Kermanshah. 384 people were selected in a proportional random sampling method. They were sampled by volume. The infrastructure model for the development of a decentralized land-based curriculum in the primary School has eight main factors of macroeconomic policy, empowerment, human and social infrastructure, cultural infrastructure, regional management system, financial infrastructure, legal and legal infrastructure, and adaptation of the curriculum with territorial alignment. There are 46 concepts that make up them. findings of the research showed that in addition to the fact that all the items have a high correlation with each of the eight components, the components are also correlated They have a high degree of infrastructural infrastructure for developing decentralized land based curriculum. Data analysis was performed using confirmatory factor analysis.
  Keywords: Land Use, Validating, Curriculum, Decentralization, Primary School
 • Parvaneh Sobhani, Leila Liriyaei, Romina Sayahnia * Pages 175-193
  Coastal areas, due to having significant capabilities and attractions, must pass through sustainable tourism development in order to achieve successful tourism, so sustainable tourism development as a management strategy in coastal areas is of particular importance. In this study, in order to identify the effective factors in the development of sustainable tourism in the coastal region of Ramsar, a number of indicators were surveyed in the form of a questionnaire from 383 tourists. The results indicate that most tourists have identified environmental health status indicators and tourism services and facilities as the most important indicators in the area. In addition, a SWOT- ANP model was used for strategic planning and provide optimal strategies for achieving integrated and optimal management. As the results show that aggressive-competitive strategies (SO) with a score of 0.544 were selected as the best strategies, that these strategies should be considered by managers and planners in order to improve and develop conservation in the area. Also, in SO strategies, by relying on strengthening the strengths and opportunities, tourism development can be developed on an appropriate scale and in the capacity and potential of the area. In addition to the strategies presented in this study, increasing level of tourist culture by providing environmental education (development of various educational, sports, entertainment, etc.) can also help improve the protection and development of sustainable tourism in these areas
  Keywords: sustainable tourism, Coastal Areas, SWOT- ANP model, Ramsar